Byla I-100-283/2015
Dėl įsakymų panaikinimo ir grąžinimo į tarnybą atsakovei Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

1Panevėžio apygardos administracinis teismas, pirmininkaujant teisėjai Dalytei Zlatkuvienei, sekretoriaujant Danei Gvildienei, dalyvaujant pareiškėjui V. Š. ir jo atstovui advokatui Dainiui Tamošiūnui, atsakovės Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovams A. S. ir J. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. Š. skundą dėl įsakymų panaikinimo ir grąžinimo į tarnybą atsakovei Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir

Nustatė

2pareiškėjas V. Š. skundu kreipėsi į administracinį teismą ir prašė:

31) panaikinti Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – ir Utenos APGV) viršininko 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo vidaus tarnybos leitenantui V. Š.“ (toliau – ir Įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini)) ir 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl vidaus tarnybos leitenanto V. Š. atleidimo iš vidaus tarnybos“ (toliau - ir Įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini)); 2) grąžinti pareiškėją į ankstesnes Utenos APGV Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – ir Anykščių PGT) budinčios pamainos vado pareigas; 2) priteisti iš Utenos APGV atlyginimą už visą priverstinės pravaikštos laiką (t. 1, b. l. 2-7). V. Š. skunde nurodė, kad jo atleidimas iš Utenos APGV Anykščių PGT budinčios pamainos vado pareigų yra neteisėtas, kadangi atsakovė Utenos APGV tarnybinį patikrinimą jo atžvilgiu atliko neišsamiai, paviršutiniškai ir formaliai, neobjektyviai ir tendencingai. Dėl šios priežasties 2014 m. liepos 31 d. tarnybinio patikrinimo išvada Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – Patikrinimo išvada Nr. (duomenys neskelbtini)) surašyta, neištyrus ir neįvertinus visų aplinkybių, nesurinkus visų įrodymų, pvz., neapklausus odontologės L. S., kitų Anykščių PGT IV-os pamainos ugniagesių gelbėtojų. Pareiškėjas tvirtino, kad jis 2014 m. birželio 22 d., apie 11 val. 15 min. tarnybinio nusižengimo nepadarė, tarnyboje elgėsi tinkamai, racionaliai, adekvačiai susiklosčiusioms aplinkybėms bei vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais. Nurodė, kad jis nurodytą dieną vykdė Anykščių PGT budinčios pamainos vadui priskirtas funkcijas, tačiau apie 11.05 -11.10 min. dėl ūmaus danties skausmo ir ištikusio silpnumo išgėrė vaistų bei atsigulė pagulėti. Pareiškėjas tvirtino, jog danties skausmas buvo momentinis, išgėrus vaistų ir prigulus, jis sumažėjo, todėl pareiškėjas galėjo toliau vykdyti pareigas. Pareiškėjas akcentavo, kad jis savo pakankamai išsamius paaiškinimus apie įvykį pateikė tarnybiniuose pranešimuose ir jų nuosekliai laikėsi. Teigė, kad Anykščių PGT viršininkas S. S. pareiškėjo atžvilgiu yra nusistatęs priešiškai, todėl be jokio pagrindo tvirtino, kad, neva, pareiškėjas 2014 m. birželio 22 d., apie 11 val. 15 min. tarnybos metu ilsėjosi, t.y. miegojo. V. Š. pažymėjo, jog net ir pripažinus, kad jis yra padaręs tarnybinį nusižengimą, jam taikyta tarnybinė nuobauda yra per griežta, neatitinkanti padaryto pažeidimo ir paskirta neįvertinus, jog charakteristikoje pareiškėjas vertinamas kaip nepriekaištingai pareigas atliekantis pareigūnas ( 2-7 b. l.). Teismo posėdyje V. Š., iš esmės pakartodamas skunde nurodytus argumentus ir motyvus, prašė tenkinti reikalavimus dėl įsakymų panaikinimo, pareiškėjo grąžinimo į vidaus tarnybą ir atlyginimo už visą priverstinės pravaikštos laiką priteisimo. Pareiškėjas V. Š. akcentavo, kad jis tarnybinio nusižengimo nepadarė, nustatytos pamainos dienotvarkės nepažeidė, o jei ir buvo nukrypta nuo dienotvarkės, tai padaryti pažeidimai buvo nežymūs. Tvirtino, kad tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai, nesurinkti visi galimi duomenys, pareiškėjui nebuvo leista pasidaryti tarnybinio patikrinimo medžiagos kopijos.

4Pareiškėjo atstovas advokatas D. Tamošiūnas papildomų paaiškinimų neteikė.

5Atsakovė Utenos APGV atsiliepimu į skundą prašė V. Š. reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus. Utenos APGV atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas argumentų, pagrindžiančių teiginį, kad Tarnybinio patikrinimo išvada Nr. (duomenys neskelbtini) yra neteisėta, nepateikė. Tvirtino, kad atsakovė Utenos APGV tarnybinį patikrinimą dėl V. Š. padaryto tarnybinio nusižengimo atliko nepažeisdama Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos apraše (toliau – ir Tvarkos aprašas) numatytų procedūrų bei terminų, skundžiami Įsakymai Nr. (duomenys neskelbtini) yra pagrįsti Patikrinimo išvados Nr. (duomenys neskelbtini) duomenimis. Atsakovė teigė, kad V. Š. 2014 m. birželio 22 d. įvykdytoje veikoje yra visi tarnybinio nusižengimo sudėties elementai. Utenos APGV tvirtino, kad tarnybinio patikrinimo metu buvo neabejotinai nustatyta, kad pareiškėjas tarnybos metu gulėjo lovoje ir ilsėjosi. Utenos APGV nurodė, kad parenkant V. Š. tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš vidaus tarnybos buvo įvertinta, jog pareiškėjas turėjo dvi galiojančias nuobaudas, ir atsižvelgta į visas tarnybinio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes bei pareiškėją charakterizuojančius duomenis ( 31-40 b. l.).

6Teismo posėdyje Utenos APGV atstovai J. B. ir D. S., iš esmės remdamiesi atsiliepime išdėstytais argumentais ir motyvais, prašė V. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą. Utenos APGV atstovė J. B. akcentavo, kad V. Š., pats atsigulęs pailsėti ir leidęs tai daryti pamainos ugniagesiui gelbėtojui, nesilaikė nustatytos dienotvarkės ir neužtikrino, kad jos laikytųsi pamainos pareigūnai. Tvirtino, kad pareiškėjas apie 2014 m. birželio 22 d. Anykščių PGT IV-oje budinčioje pamainoje susidariusią situaciją privalėjo pranešti Utenos APGV arba Anykščių PGT viršininkui. Utenos APGV atstovas D. S. akcentavo, kad V. Š., kaip pamainos vadas, buvo atsakingas už pamainos parengtį, todėl turėdamas dėl skaudančio danties sveikatos problemų, privalėjo kreiptis į gydymo įstaigą ir gauti nedarbingumą patvirtinantį dokumentą. Be to, nustatęs, kad V. V. yra nepailsėjęs ir negali vykdyti pareigų, privalėjo apie tai nedelsiant pranešti Anykščių PGT viršininkui, kad šis ugniagesys gelbėtojas būtų pakeistas kitu pareigūnu. Teigė, kad pagal nustatytą dienotvarkę, dienos metu poilsis nėra numatytas, todėl pareiškėjas, atsigulęs pailsėti tarnybinio patikrinimo metu nustatytu laiku, pažeidė vidaus tvarką.

7Skundas atmetamas.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas V. Š. iki 2014 m. rugpjūčio 4 d. dirbo Utenos APGV ir vykdė Anykščių PGT budinčios pamainos vado pareigas. Pareiškėjo atžvilgiu 2014 m. birželio 27 d. buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, kuris buvo baigtas 2014 m. rugpjūčio 1 d. surašant Patikrinimo išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) ( 43, 10-24 b. l.). Tarnybinį patikrinimą atliko Utenos APGV viršininko 2014 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) sudaryta komisija (49 b. l.). Komisija Patikrinimo išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) konstatavo, kad 2014 m. birželio 22 d. V. Š. padarė tarnybinį nusižengimą, ir pasiūlė jam skirti Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatytą tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos, kadangi pareiškėjui per 12 mėnesių jau buvo skirtos 2 griežtos tarnybinės nuobaudos (10-23 b. l.). Utenos AVPK viršininkas, vadovaudamasis Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 26 straipsnio 3 dalies 5 punktu ir atsižvelgęs į Patikrinimo išvadą Nr. (duomenys neskelbtini), Įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) paskyrė V. Š. tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš vidaus tarnybos nuo 2014 m. rugpjūčio 4 d., o vadovaudamasis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) atleido V. Š. iš vidaus tarnybos nuo 2014 m. rugpjūčio 4 d. (8, 9 b. l.).

9Byloje nagrinėjamas ginčas dėl vidaus tarnybos pareigūnui paskirtos tarnybinės nuobaudos atleidimo iš vidaus tarnybos teisėtumo ir pagrįstumo.

10Santykius vidaus tarnybos priešgaisrinėse gelbėjimo įstaigose reglamentuoja Vidaus tarnybos statute įtvirtintos teisės normos. Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatyta, kad pareigūnas yra atleidžiamas iš vidaus tarnybos, jeigu jam paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos. Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 2 dalyje yra išvardintos už tarnybinius nusižengimus skiriamų tarnybinių nuobaudų rūšys, tarp jų ir atleidimas iš vidaus tarnybos (6 punktas). Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 3 dalis nustato, kad tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos gali būti skiriama už tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai pareigūnui nors vieną kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas ar griežtesnė nuobauda (5 punktas). Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką reglamentuojančios taisyklės įtvirtintos Vidaus tarnybos statuto 26 ir 261 straipsniuose, o tarnybinio patikrinimo tvarka – Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr.1V-308 (2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1V-308 redakcija).

11Tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrindas yra tarnybinis nusižengimas (Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalis, Tvarkos aprašo 3 punktas). Pagal Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 6 dalį, tarnybinis nusižengimas – šio statuto ir kitų teisės aktų nustatytos vidaus tarnybos tvarkos pažeidimas ar pareigūno pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas, padarytas priešingais teisei kaltais pareigūno veiksmais ar neveikimu.

12Tarnybinį patikrinimą dėl V. Š. galimai padaryto tarnybinio nusižengimo atlikusi komisija Patikrinimo išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) padarė išvadą, jog 2014 m. birželio 22 d. budėjimo metu V. Š., būdamas nepailsėjęs, skaudančiu dantimi ir nesikreipdamas į gydymo įstaigą dėl nedarbingumo pažymėjimo, jausdamasis silpnai ir labai svaigstančia galva, be to, leidęs į tarnybą atėjusiam nepailsėjusiam ugniagesiui-gelbėtojui V. V., paskirtam vairuoti gaisrinį automobilį, ilsėtis laiku, dienotvarkėje numatytu užsiėmimams, technikos priežiūrai ir aplinkos tvarkymo darbams, o kitiems ugniagesiams-gelbėtojams leidęs rūkyti, ruoštis pietums, be to, nors ir paskyręs skyrininką I. P. atsakingu už vidaus tarnybą, realiai visus sprendimus, susijusius su vidaus tarnyba, priėmęs pats, apie 11 val. 15 m. budėjimo metu ilsėdamasis lovoje, apie savo ir ugniagesio-gelbėtojo V. V. sveikatos būklę ir nepasirengimą darbui neinformavęs Anykščių PGT viršininko, pažeidė Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parengties organizavimo nuostatų ( toliau – ir Parengties organizavimo nuostatų) 26.2, 26.4, 45 ir 51 punktus; Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vidaus tvarkos taisyklių 26 ir 27.1 punktus; Budinčios pamainos vado pareigybės aprašymo 7.4 punktą, Budinčių pamainų dienotvarkę (Patikrinimo išvados Nr. (duomenys neskelbtini) 3.2 punktas).

13V. Š. vykdytas budinčios pamainos vado funkcijas reglamentuoja Budinčios pamainos vado pareigybės aprašymas, patvirtintas Utenos APGV viršininko 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-258, su kuriuo pareiškėjas supažindintas 2013 m. lapkričio 10 d. (75-77 b. l.). Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Utenos APGV viršininko 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-255, reguliuoja Utenos APGV vidaus tvarką - nustato bendruosius vidaus tvarkos, aprangos ir išvaizdos, elgesio reikalavimus, budinčios pamainos vidaus tvarką, atsakomybę (69, 70-74 b. l.). Utenos APGV viršininko 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-48 patvirtinta Budinčių pamainų dienotvarkė nustato pamainų keitimosi, pertraukų poilsiui ir pavalgymui, profesiniam pasirengimui, technikos priežiūrai, aplinkos tvarkymui, saviruošai ir fiziniam skirtą konkretų laiką (68 b. l.). Parengties organizavimo nuostatai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 1-25, reglamentuoja parengties tikslus, organizavimą, pamainos vado ir pamainos pareigūnų pareigas ir kt..

14Pareiškėjas V. Š. skunde nurodė, kad jis apie 11.05 -11.10 min. dėl ūmaus danties skausmo ir ištikusio silpnumo išgėrė vaistų ir atsigulė pagulėti, o įvertinęs V. V. būseną, irgi leido jam ilsėtis (4 b. l.). V. Š. elektroniniu paštu 2014 m. birželio 23 d. pateiktame paaiškinime nurodė, kad jis iki budėjimo dėl danties skausmo dvi paras nemiegojo, o 2014 m. birželio 22 d., pravedęs užsiėmimus, išgėrė vaistų ir apie 11 val. atsigulė pagulėti (41 b. l.) Pareiškėjas 2014 m. liepos 17 d. ir 29 d. teiktuose paaiškinimuose analogiškai nurodė, kad jam dėl ūmaus danties skausmo užėjo silpnumas, svaigo galva, todėl jis išgėrė vaistų ir apie 11 val. 05 min.-11 val. 10 min. atsigulė pagulėti (47, 56 b. l.). Teismo posėdyje V. Š. iš pradžių nurodė, kad dantį skaudėjo jau per užsiėmimus, todėl po jų išgėrė vaistų ir prisėdo ant lovos, tačiau vėliau aiškindamas šią aplinkybę teigė, kad dantį ėmė labiau skaudėti ir svaigti galva būnant pamainos vado kabinete apie 11.15 val., todėl jis išgėrė vaistų ir šiek tiek prigulė. Be to, teismo posėdyje V. Š. pripažino, kad prieš 2014 m. birželio 22 d. pamainą dėl skaudančio danties jis prastai miegojo dvi paras. V. Š. nurodė, jog keičiantis pamainoms, nepastebėjo, kad ugniagesio gelbėtojo V. V. būsena būtų buvusi prasta, todėl V. V. paskyrė vairuoti specialiąją transporto priemonę. Pareiškėjas teigė, kad apie prastą ugniagesio gelbėtojo V. V. savijautą sužinojo tik per užsiėmimus, todėl atsižvelgęs į V. V. būklę, leido jam pailsėti ne dienotvarkėje nustatytu laiku. V. Š. nurodė, kad jis pamainos pradžioje Tarnybos knygoje įrašė, kad I. P. skiriamas atsakingu už vidaus tvarką, ir tvirtino, jog I. P. apie tai buvo žinoma, nes jis pasirašė pamainos darbo lape. Taip pat pareiškėjas, teikdamas paaiškinimus, pripažino, kad jis vadovavo pamainos pareigūnams: apie 10 val. 30 min. leido V. V. ilsėtis ne dienotvarkėje nustatytu laiku, davė nurodymą sutvarkyti garažą bei užsiėmimų metu naudotą įrangą, o atliktus šiuos darbus, apie 11 val. leido pamainos pareigūnams pasidaryti pertrauką ir ruoštis pietums.

15S. S., Anykščių PGT viršininkas, 2014 m. birželio 26 d. tarnybiniam pranešime (43 b. l.), pagal kurį buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, nurodė, kad jis, 2014 m. birželio 22 d. operatyviai patikrinęs Anykščių PGT IV-ą budinčią pamainą, nustatė, jog apie 11 val. 15 min. pamainos vado kabinete ilsėjosi (miegojo) budinčios pamainos vadas V. Š., o poilsio kambaryje – ugniagesys gelbėtojas V. V. (43 b. l.). Nurodyti operatyvaus patikrinimo rezultatai užfiksuoti 2014 m. birželio 22 d. pamainos darbo lape (60 b. l.). Analogiškas aplinkybes S. S. nurodė 2014 m. liepos 18 d. ir 2014 m. liepos 22 d. tarnybiniuose pranešimuose „Dėl atliekamo tarnybinio patikrinimo“ (46, 50 b. l.). Teismo posėdyje apklaustas kaip liudytojas S. S. nurodė, kad, vykdydamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nurodymą du kartus per metus atlikti operatyvius patikrinimus, 2014 m birželio 22 d., sekmadienį, patikrino Anykščių PGT darbą. Liudytojas nurodė, kad pirmiausia poilsio patalpoje pamatė gulintį lovoje ugniagesį gelbėtoją V. V., o atidaręs pamainos vadų kabineto duris - ant lovos gulintį pamainos vadą V. Š. Liudytojui įėjus, V. Š. nesureagavo, todėl S. S. garsiai pasakė, jog pamainos vadas miega kartu su pamaina. Tačiau V. Š. į šią pastabą nesureagavo, liudytojui darant įrašą tarnybos knygoje, pasiaiškinti nepriėjo.

16I. P., Anykščių PGT IV-os pamainos skyrininkas, 2014 m. liepos 20 d. paaiškinime nurodė, kad 2014 m. birželio 22 d. nuo 8 val. 30 min. iki 10 val. 30 min. dėl pareiškėjo V. Š. danties skausmo be pertraukų vykusių praktinių užsiėmimų metu ugniagesys gelbėtojas V. V. sunkiai koncentravo dėmesį ir atrodė pavargęs. Paklaustas apie savo būseną, V. V. paaiškino, kad jis turi asmeninių problemų ir naktį nemiegojo. Be to, šiame paaiškinime I. P. nurodė, kad apie 10 val. 30 min. pasibaigus užsiėmimams, V. Š. nurodė iki 11 val. sutvarkyti garažą bei užsiėmimų metu naudotą įrangą ir nuėjo į pamainų vadų darbo kabinetą. Nuėjęs pranešti apie atliktus pavedimus, matė, kaip V. Š. ieškojo vaistų nuo danties skausmo, o pranešus apie atliktus darbus, pareiškėjas leido pasidaryti pertrauką ir ruoštis pietums. Nurodė, kad atvykęs Anykščių PGT viršininkas S. S. klausė I. P. ir M. Ž., ar jie nemiegojo, o eidamas paskui atvykusį Anykščių PGT viršininką į dispečerinę, matė ant lovos gulintį V. V. I. P. 2014 m. liepos 24 d. paaiškinime nurodė, kad jis buvo informuotas apie jo paskyrimą atsakingu už pamainos vidaus tvarką ir matė įrašą apie šį paskyrimą, tačiau jam nebuvo pranešta, kad pamainos nariai (originaliai –„ jie“) eis ilsėtis (52 b. l.). Teismo posėdyje apklausiamas kaip liudytojas I. P. nurodė, kad jis 2014 m. birželio 22 d. vykdė Anykščių PGT IV-os pamainos skyrininko pareigas. Pareiškėjas nuo 8 val. 30 min. iki 10 val. 30 min. pravedė užsiėmimus, po jų, V. Š. nurodymu sutvarkė patalpas, naudotą įrangą, o po to, gavę pareiškėjo leidimą, savo nuožiūra naudojosi laisvu laiku. Patvirtino, kad būtent tuo laiku, kai jis su kitu pamainos nariu rūkė, atvyko Anykščių PGT viršininkas S. S. Liudytojas nurodė, kad eidamas pro poilsio patalpas, matė lovoje ramiai gulintį V. V. Liudytojas I. P. nurodė, kad per užsiėmimus buvo matyti, jog V. V. buvo apsnūdęs, jis sakė, kad turi asmeninių problemų ir dėl to naktį nemiegojo. I.P. teigė, kad jam buvo žinoma, jog 2014 m. birželio 22 d. jis buvo paskirtas atsakingu už vidaus tvarką, tačiau patvirtino, kad budinčiai pamainai savo iniciatyva jokių nurodymų nedavė, jam V. V. apie tai, kad eis ilsėtis, nepranešė.

17Ugniagesys gelbėtojas V. V. 2014 m. liepos 4 d. paaiškinime nurodė, kad po praktinių užsiėmimų, leidus budinčios pamainos vadui, t. y. V. Š., nuėjo ilsėtis, nes dėl asmeninių priežasčių naktį prieš tarnybą buvo nemiegojęs (44 b. l.).

18Vertindamas įrodymus, teismas neturi pagrindo liudytojo S. S. parodymų apie 2014 m. birželio 22 d. operatyvaus patikrinimo metu nustatytas aplinkybes vertinti kaip keliančių abejonių bei nepatikimų ir jais neremti daromų išvadų. Išanalizavęs šio liudytojo skirtingu laiku pateiktus tarnybinius pranešimus, 2014 m. birželio 22 d. pamainos darbo lape esantį įrašą, teismas šio liudytojo parodymus vertina kaip nuoseklius. Be to, atsižvelgus į V. V. duotą paaiškinimą, liudytojo I. P. rašytinius paaiškinimus ir teismo posėdyje duotus parodymus daroma išvada, kad liudytojo S. S. parodymai neprieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams. Teismas daromas išvadas grindžia ir liudytojo I. P. paaiškinimais, kad jis jokių savarankiškų nurodymų pamainai nedavė ir buvo vykdomi tik V. Š. duoti nurodymai, kad ugniagesys gelbėtojas V. V. ilsėjosi lovoje dienotvarkėje nenustatytu laiku. Išanalizavus V. Š. rašytinius ir teismo posėdyje teiktus paaiškinimus, daroma išvada, kad pareiškėjas išvardintoms aplinkybėms iš esmės neprieštarauja.

19Pagal Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 17 straipsnio 1 dalį, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareiga yra gesinti gaisrus, priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos privalo išvykti gesinti gaisro bei dalyvauti jį gesinant. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 19 straipsnis nustato, kad Civilinės saugos sistemos pajėgoms, kurios skirtos gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti ekstremaliosios situacijos židinyje, yra priskirtos ir priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (1 dalis, 2 dalies 1 punktas). Šio įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos pagal kompetenciją vykdo gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoja įvykius, ekstremaliuosius įvykius ir ekstremaliąsias situacijas ir šalina jų padarinius. Pasirengimo likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ir incidentus būklės užtikrinimo, t.y. parengties, organizavimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžiose priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose nustato Parengties organizavimo nuostatai. Taigi, šiame teisės akte įtvirtintų reikalavimų laikymasis ir vykdymas užtikrina pamainos pareigūnų ir darbuotojų pareigų tarnybos vietoje vykdymą, drausmę ir tvarką priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose, pamainos pareigūnų ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą, reglamentuoja pamainos pareigūnų ar darbuotojų darbo tvarką ir šių asmenų tarpusavio santykius (5 punktas).

20Atsižvelgus į nurodytą teisinį reglamentavimą, daroma išvada, kad priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose nustatytų dienotvarkės ir darbo tvarkos, Parengties organizavimo nuostatų nesilaikymas ir nevykdymas negali būti vertinamas kaip menkavertis teisės pažeidimas. Teismo vertinimu, atsakomybė už šių teisės normų pažeidimą kyla nepriklausomai nuo to, ar jų pažeidimas sukėlė tam tikrų žalingų padarinių. Nustačius, kad nurodytų teisės aktų reikalavimų pažeidimai sukėlė žalingų padarinių, tai vertintina kaip aplinkybė, įtakojanti taikomą teisinę sankciją (Vidaus tarnybos statuto 261 straipsnio 1 dalies 3,4 punktai). Atsižvelgus į tai, kas buvo nurodyta, teismas kaip nepagrįstus atmeta V. Š. teiginius, kad net ir nustačius, jog buvo padaryti pažeidimai, tai jie nežymūs, nereikšmingi ir formalūs.

21Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 18 straipsnio 1-5 dalyse yra įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios vadovavimą gaisro gesinimui. Pagal šias nuostatas, gaisro gesinimui tiesiogiai vadovauja gaisro gesinimo vadovas, kuris yra iš atvykusių į gaisravietę aukščiausias pareigas einantis Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos statutinis valstybės tarnautojas (1 dalis), kuris tiesiogiai vadovauja visoms pajėgoms, dalyvaujančioms gesinant gaisrą, neatsižvelgdamas į jų priklausomybę, nustato gaisro gesinimo bei žmonių ir turto gelbėjimo darbų vykdymo tvarką, būdus, priemones bei darbų mastą (2 dalis). Gaisro gesinimo vadovo ir kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pareigūnų nurodymai gaisro gesinimo metu yra privalomi visiems gaisravietėje esantiems žmonėms, šių asmenų veiksmams gaisro gesinimo metu niekas negali trukdyti (Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 18 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgus į nurodytą teisinį reguliavimą bei Budinčios pamainos vado pareigybės 4 punkte nurodytą paskirtį, daroma išvada, kad budinčios pamainos vadas yra įpareigotas vykdyti tarnybai keliamus uždavinius ekstremalių situacijų, įvykių ar incidentų likvidavimo vietose, organizuoti bei vadovauti pamainos darbui likviduojant incidentų padarinius, planuoti ir organizuoti pamainos darbą ir vidaus tvarką.

22Remiantis tuo, kas buvo nurodyta, daroma išvada, kad pamainos vadas privalo būti tokios fizinės ir psichinės būklės, kuri leistų bet kuriuo metu priimti privalomus sprendimus gaisro gesinimo ir ekstremalių situacijų, įvykių ar incidentų likvidavimo vietose, jis atsako už žmonių, turto gelbėjimą, gaisro gesinimą, už priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat kitų žmonių saugumą. Bylos duomenys patvirtina, kad V. Š. 2014 m. birželio 19 d. buvo nustatyti odontologiniai sveikatos sutrikimai, paskirtas gydymas vaistais, šie sveikatos sutrikimai nebuvo pasibaigę ir neleido pareiškėjui į 2014 m. birželio 22 d. prasidėjusią pamainą atvykti pailsėjus ir tinkamai pasirengus tarnybai. Be to, V. Š. paaiškinimai ir byloje esančio 2014 m. birželio 22 d. pamainos darbo lapo įrašai patvirtina, kad ugniagesys gelbėtojas V. V. buvo paskirtas vairuoti gaisrinį automobilį AC-2600/2400, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (58 b. l.). Taigi, esant iškvietimui į įvykį, V. V. tampa atsakingu tiek už specialios transporto priemonės dalyvavimą kelių eisme, tiek ir už ja vykstančių ugniagesių gelbėtojų saugumą. Kelių eismo taisyklių 14 punktas numato draudimą vairuoti transporto priemonę susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui.

23Teismas, atsižvelgęs į išvardintas aplinkybes, kaip nepagrįstus vertina V. Š. teiginius, kad dėl keletą dienų trukusio danties skausmo jis galėjo tinkamai vykdyti savo pareigas ir neprivalėjo kreiptis į gydymo įstaigą, kad būtų paskirtas gydymas, ir kad dėl skaudamo danties pareiškėjo sveikatai ir savijautai atsiradusių problemų bei V. V. prastos savijautos nebuvo pagrindo vertinti kaip ypatingą atvejį, apie kurį buvo privaloma pranešti atsakingam pareigūnui.

24Išanalizavus ir įvertinus nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad byloje nustatyti duomenys patvirtina Patikrinimo išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) suformuluotas išvadas apie tai, kokias veikas, patenkančias į tarnybinio nusižengimo sudėtį, įvykdė V. Š.

25V. Š. asmens bylos duomenys patvirtina, kad V. Š. 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) už atsisakymą vykti į įvykį buvo paskirtas griežtas papeikimas, o 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) už netinkamai organizuotus gaisro gesinimo darbus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymo neužtikrinimą, naudojimąsi valstybės turtu asmeniniais tikslais – laipsnio pažeminimas viena pakopa. Šios aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjui, Utenos APGV pareigūnui, per paskutinius 12 mėnesių buvo taikytos ne viena, o dvi tarnybinės nuobaudos: griežtas papeikimas bei griežtesnė nuobauda, ir tai atitinka Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 3 dalies nuostatas.

26V. Š. skunde ir teismo posėdyje teikdamas paaiškinimus tvirtino, jog net ir pripažinus, kad jis yra padaręs tarnybinį nusižengimą, paskirta griežčiausia tarnybinė nuobauda vertintina kaip neproporcinga ir per griežta, paskirta, neatsižvelgus į duomenis, teigiamai apibūdinančius pareiškėjo asmenybę ir tarnybą.

27V. Š. charakteristikos, asmens bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas, vidaus tarnyboje dirbęs nuo 2005 m. spalio 26 d., 2006-12-21 ir 2007-12-10 buvo skatintas vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, tačiau 2013 metais jam buvo paskirtos dvi tarnybinės nuobaudos. Išanalizavus byloje esančią medžiagą, daroma išvada, kad V. Š. apibūdinamas nevienareikšmiškai. Anykščių PGT 2014 m liepos 25 d. parengtoje charakteristikoje pateikti duomenys apibūdina V. Š. tiek teigiamai (atsakingai vykdo paskirtas užduotis ir darbus, pareigas dažnai atlieka nepriekaištingai, tvarkingai pildo dokumentus, nuolat gilina žinias ir įgūdžius, kelia kvalifikaciją, moka kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją, sklandžiai dėsto mintis, žino dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, pamainoje stengiasi išlaikyti draugišką aplinką), tiek neigiamai (kategoriškai gina savo nuomonę, nelinkęs pripažinti klaidų, vengia atsakomybės ir stengiasi ją permesti kitiems, neigia akivaizdžius dalykus, keliamo teisingumo principo nelinkęs taikyti sau, siekia daryti įtaką ne pareiškėjo kompetencijai priskirtais klausimais, konfliktuoja su nepritariančiais pareiškėjo nuomonei pamainos pareigūnais, dirbant incidentuose kartais trūksta tinkamų nurodymų pamainai). Iš administracinėje byloje Nr. I-468-739/2014 esančios 2013 m. spalio 22 d. parengtos tarnybinio patikrinimo išvados, matyti, kad joje irgi pateikti ne vien tik teigiamai pareiškėją charakterizuojantys duomenys (administracinė byla Nr. I-468-739/2014, 7 b. l.) .

28Išanalizavus ir apibendrinus byloje pateiktų pareiškėją charakterizuojančių duomenų visumą, daroma išvada, kad nėra pagrindo V. Š. vertinti kaip pareigūną, pasižymintį vien teigiamomis asmeninėmis savybėmis, nepriekaištinga drausme ir tarnyba, savo atsakingu elgesiu rodantį išskirtinį pavyzdį pavaldiniams.

29Be to, vertinant V. Š. padarytą tarnybinį nusižengimą, atsižvelgiama ir į tai, kad vidaus tarnyba grindžiama įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, pagarbos įgytoms teisėms, nuolatinio bendrųjų pareigūno pareigų vykdymo principais (Vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 1 dalis). Priimtas į vidaus tarnybą asmuo duoda priesaiką būti ištikimas Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą (Vidaus tarnybos statuto 12 straipsnis). Teisminėje praktikoje yra pripažįstama, kad pareigūno duodama priesaika nėra formalus aktas, kadangi statutinės tarnybos pareigūnams yra keliami padidinti reikalavimai, nustatomi nepriekaištingo elgesio standartai ir jie, duodami priesaiką, įsipareigoja jų laikytis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-146-77/2011). Atsižvelgus į Budinčios pamainos vado pareigybės aprašymą (75-77 b. l.), daroma išvada, kad V. Š., būdamas pamainos vadu, pažeidė valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, pavaldiems pareigūnam pademonstravo atsainų požiūrį į nustatytos drausmės ir parengties palaikymą priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigoje.

30Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalis nurodo, kad tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į pareigūno veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į Korupcijos prevencijos įstatyme ar į Kriminalinės žvalgybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktą Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 2 dalies, nustatančios tarnybinių nuobaudų rūšis, taikymo aiškinimą, vidaus tarnybos įstaigos pareigūno, turinčio teisę taikyti šioje dalyje numatytą tarnybinę nuobaudą, teisė netaikyti šios tarnybinės nuobaudos nėra neribota, t. y. tam, kad būtų galima netaikyti Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos tarnybinės nuobaudos, turi būti nustatyti tokie tarnybinį nusižengimą padariusį pareigūną charakterizuojantys duomenys, kurie akivaizdžiai parodytų šios tarnybinės nuobaudos neadekvatumą ar neproporcingumą padarytam nusižengimui.

31Apibendrinęs ir įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad V. Š. taikyta tarnybinė nuobauda atitinka padaryto tarnybinio nusižengimo pobūdį ir jį padariusio pareigūno asmenybę.

32Skunde ir teikdamas paaiškinimus V. Š. teigė, kad tarnybinis patikrinimas dėl 2014 m. birželio 22 d. galimai įvykdyto tarnybinio nusižengimo buvo pradėtas dėl tendencingo ir priešiško Anykščių PGT viršininko požiūrio į pareiškėją. Teismas tokius pareiškėjo teiginius pripažįsta nepagrįstais, remdamasis tokiais motyvais.

33Byloje nustatyta, kad Anykščių PGT viršininkas S. S., 2014 m. birželio 22 d., apie 11 val. 15 min. operatyvaus patikrinimo metu radęs miegančius IV-os pamainos ugniagesį gelbėtoją V. V. ir IV-os pamainos vadą V. Š., įpareigojo šiuos asmenis iki 2014 m. birželio 23 d pateikti paaiškinimus (60 b. l.). Anykščių PGT viršininkui S. S. apie tai pranešus Utenos APGV, jos viršininko pareigas vykdęs A. S. pavedė S. S. atlikti tarnybinį patikrinimą (43 b. l.). Anykščių PGT viršininkui S. S. 2014 m. liepos 16 d. pateikus pareiškėjui Pranešimą dėl tarnybinio nusižengimo, V. Š. 2014 m. liepos 17 d. paaiškinime nurodė, kad Anykščių PGT viršininko pateikti duomenys apie 2014 m. birželio 22 d. įvykius yra neatitinkantys tikrovės, nukreipti tiesiogiai prieš pareiškėją dėl asmeninių motyvų, siekiant patenkinti ambicijas ir formaliais kaltinimais susidoroti su V. Š. (47 b. l.). Anykščių PGT viršininkas S. S. 2014 m. liepos 18 d. tarnybiniu pranešimu paprašė, kad tarnybinį patikrinimą dėl 2014 m. birželio 22 d. galimai padaryto nusižengimo atliktų komisija (46 b. l.). Utenos APGV viršininkas 2014 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) V. Š. galimai padaryto tarnybinio nusižengimo aplinkybėms tirti sudarė komisiją (49 b. l.). Ši komisija toliau vykdė tarnybinio patikrinimo procedūras ir parengė Patikrinimo išvadą Nr. (duomenys neskelbtini). Teismui pateiktas garso įrašas leidžia teigti, kad pareiškėjui buvo suteikta galimybė Komisijai žodžiu pateikti paaiškinimus dėl padaryto tarnybinio nusižengimo aplinkybių (81 b. l.). Nagrinėjant bylą, duomenų, kad Anykščių PGT viršininkas būtų įtakojęs aukščiau nurodytos komisijos veiklą, nebuvo nustatyta.

34Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad Utenos APGV, atlikdama tarnybinį patikrinimą dėl V. Š. galimai padaryto tarnybinio nusižengimo, Tvarkos aprašo 2 ir 17 punktų nuostatų, skirtų užtikrinti nešališką pareigūno tarnybinio nusižengimo aplinkybių tyrimą, nepažeidė.

35V. Š. teigė, kad Utenos APGV pažeidė jo teises, kadangi jam nebuvo leista pasidaryti tarnybinio patikrinimo medžiagos dokumentų kopijų. Atsižvelgus į Aprašo tvarkos 19 punktą, kuriame išvardintos tikrinamo pareigūno teisės, daroma išvada, jog aukščiau nurodytas pareiškėjo teiginys nėra teisiškai pagrįstas. Išanalizavus ir įvertinus duomenis apie tarnybinio patikrinimo eigą, atliktas procedūras, sprendžiama, kad Utenos APGV pranešime dėl tarnybinio nusižengimo aiškiai suformulavo, kokiomis veikomis pareiškėjas pažeidė teisės normų reikalavimus ir nurodė juos įtvirtinančias teisės normas. Teismo vertinimu, atsakovas laikėsi tarnybinio nusižengimo tyrimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrinių ir bendrųjų tarnybinės nuobaudos skyrimo principų. Byloje nebuvo pateikta duomenų, kad pareiškėjas, naudodamasis Tvarkos aprašo 19.1 punkte įtvirtinta teise, atliekant tarnybinį patikrinimą būtų teikęs prašymus išreikalauti tam tikrus duomenis ar įrodymus ir kad tarnybinį patikrinimą atlikusi komisija būtų atsisakiusi tenkinti tokio pobūdžio prašymus. Teismo vertinimu, tikrinamas pareigūnas, siekdamas, kad jo galimai padaryto nusižengimo aplinkybės būtų ištirtos išsamiai ir nešališkai, privalėjo pats aktyviai naudotis suteiktomis teisėmis, padedančiomis pasiekti šį tikslą.

36Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta, teismas sprendžia, kad Utenos APGV viršininko 2014 m. rugpjūčio 1 d. Įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2014 m. rugpjūčio 4 d. Įsakymas Nr. (duomenys neskelbtini) yra pagrįsti objektyviai nustatytais duomenimis ir teisės normomis, todėl teisėti, jų naikinti pagrindo nėra. Netenkinus pagrindinių skundo reikalavimų panaikinti vidaus tarnybos įstaigos vadovo įsakymus, kuriais buvo taikyta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos, netenkinami ir išvestiniai reikalavimai dėl grąžinimo į vidaus tarnybą ir atlyginimo už priverstinę pravaikštą priteisimo.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

38pareiškėjo V. Š. skundą dėl Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo vidaus tarnybos leitenantui V. Š.“ ir 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl vidaus tarnybos leitenanto V. Š. atleidimo iš vidaus tarnybos“ panaikinimo, grąžinimo į vidaus tarnybą ir atlyginimo už priverstinę pravaikštą priteisimo atsakovei Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybai atmesti kaip nepagrįstą.

39Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos administracinis teismas, pirmininkaujant teisėjai... 2. pareiškėjas V. Š. skundu kreipėsi į administracinį teismą ir prašė:... 3. 1) panaikinti Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau... 4. Pareiškėjo atstovas advokatas D. Tamošiūnas papildomų paaiškinimų... 5. Atsakovė Utenos APGV atsiliepimu į skundą prašė V. Š. reikalavimus... 6. Teismo posėdyje Utenos APGV atstovai J. B. ir D. S., iš esmės remdamiesi... 7. Skundas atmetamas.... 8. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas V. Š. iki 2014 m. rugpjūčio 4... 9. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl vidaus tarnybos pareigūnui paskirtos... 10. Santykius vidaus tarnybos priešgaisrinėse gelbėjimo įstaigose reglamentuoja... 11. Tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrindas yra tarnybinis nusižengimas (Vidaus... 12. Tarnybinį patikrinimą dėl V. Š. galimai padaryto tarnybinio nusižengimo... 13. V. Š. vykdytas budinčios pamainos vado funkcijas reglamentuoja Budinčios... 14. Pareiškėjas V. Š. skunde nurodė, kad jis apie 11.05 -11.10 min. dėl ūmaus... 15. S. S., Anykščių PGT viršininkas, 2014 m. birželio 26 d. tarnybiniam... 16. I. P., Anykščių PGT IV-os pamainos skyrininkas, 2014 m. liepos 20 d.... 17. Ugniagesys gelbėtojas V. V. 2014 m. liepos 4 d. paaiškinime nurodė, kad po... 18. Vertindamas įrodymus, teismas neturi pagrindo liudytojo S. S. parodymų apie... 19. Pagal Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 17 straipsnio 1... 20. Atsižvelgus į nurodytą teisinį reglamentavimą, daroma išvada, kad... 21. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 18 straipsnio 1-5 dalyse... 22. Remiantis tuo, kas buvo nurodyta, daroma išvada, kad pamainos vadas privalo... 23. Teismas, atsižvelgęs į išvardintas aplinkybes, kaip nepagrįstus vertina V.... 24. Išanalizavus ir įvertinus nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad byloje... 25. V. Š. asmens bylos duomenys patvirtina, kad V. Š. 2013 m. spalio 28 d.... 26. V. Š. skunde ir teismo posėdyje teikdamas paaiškinimus tvirtino, jog net ir... 27. V. Š. charakteristikos, asmens bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas,... 28. Išanalizavus ir apibendrinus byloje pateiktų pareiškėją... 29. Be to, vertinant V. Š. padarytą tarnybinį nusižengimą, atsižvelgiama ir... 30. Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalis nurodo, kad tarnybinė nuobauda... 31. Apibendrinęs ir įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia,... 32. Skunde ir teikdamas paaiškinimus V. Š. teigė, kad tarnybinis patikrinimas... 33. Byloje nustatyta, kad Anykščių PGT viršininkas S. S., 2014 m. birželio 22... 34. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad Utenos APGV,... 35. V. Š. teigė, kad Utenos APGV pažeidė jo teises, kadangi jam nebuvo leista... 36. Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta, teismas sprendžia, kad Utenos APGV... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 38. pareiškėjo V. Š. skundą dėl Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo... 39. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu skundu...