Byla e2-93-661/2016
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas,

2Sekretoriaujant R. V.,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „SATV NETWORK“ atstovui E. R., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje UAB „Bitė Lietuva“ atstovei advokatei L. K., atsakovo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovėms advokatei J. K. ir G. V.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „SATV NETWORK“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Toptronas“, dėl nuostolių priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas BUAB „SATV NETWORK“ prašė iš atsakovo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ priteisti 2.894.746,56 EUR nuostolių atlyginimo, 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos, palūkanas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo ir bylinėjimosi išlaidų.

6Ieškovo atstovaujama tiekėjų grupė, susidedanti iš Ieškovo ir Trečiųjų asmenų 2012 m. pradžioje dalyvavo VĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau -LRT) skelbiamų derybų būdu vykdytame pirkime ,,Dėl LTV programų siuntimo skaitmeniniu LRT tinklu paslaugų pirkimo“ (toliau - Derybos), ir, laimėjusi pirkimą, 2012-08-20 sudarė su LRT Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (toliau - Sutartis). Ieškovas ieškinį taip grindžia ir tuo, jog atsakovas buvo ir yra vienintelis ūkio subjektas Lietuvoje turintis ir valdantis techninę infrastruktūrą (televizijos siuntimo bokštus, aukštesnius nei 100 metrų), reikalingą teikti TV programų siuntimo paslaugoms Lietuvoje pagal Ieškovo sudarytą Sutartį. Ieškovo teigimu, atsakovas nesąžiningai vilkino, o galiausiai atsisakė suteikti prieigą ieškovui prie valdomos ir nepakeičiamos infrastruktūros, tokiu būdu piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi ir atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus ieškovo atžvilgiu. Dėl šių priežasčių ieškovas negavo 3'405'584,19 EUR pelno (2'894'746,56 EUR grynojo pelno), kurį būtų gavęs per l0 metų vykdydamas su LRT sudarytą Sutartį, nes LRT nesulaukusi postūmio tinklo diegime 2013-11-23 Sutartį su Ieškovu nutraukė.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje UAB „Bitė Lietuva“ iš esmės pritarė ieškovo išdėstytai pozicijai ir prašė ieškinį tenkinti.

8Atsakovas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad 2012-03-20 gavęs ieškovo 2012-03-19 raštą Nr. 5 ,,Dėl AB LRTC įkainių LRT skaitmeninio TV tinklo įdiegimui ir eksploatavimui“ (toliau - 2012-03-19 Raštas), pateikė paraišką dalyvauti LRT vykdomame konkurse (Derybose) ir pareikalavo iš Atsakovo iki 2012-03-23 17 val. pateikti rašte nurodytų 10 paslaugų kainas 31 skirtingam objektui. Atsakovas 2012-04-16 raštu Nr. 5A-611/2.6-05 atsakė į Ieškovo 2012-03-19 Raštą, atitinkamai nurodydamas, kad dalies Ieškovo užklaustų paslaugų Atsakovas neteikia ir kainodaros neturi, o teikiamų paslaugų kainas galės paskaičiuoti ir pateikti Ieškovui tik jam tinkamai, pagal nustatytą tvarką, pateikus paraišką ir užpildžius Anketas. Atsakovas 2012-04-16 raštu Nr. 5A-611/2.6-05 ne atsisakė suteikti Ieškovui teikiamų paslaugų kainų, o tik nurodė ko trūksta tam, kad būtų galima jas paskaičiuoti ir pateikti Ieškovui. Atsakovas taip pat pažymi, jog ieškovas su 2012-03-19 Raštu nepateikė atsakovui jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis dalyvauja LRT paskelbtame konkurse ir praėjo kvalifikacinius reikalavimus, kaip tai jis nurodė 2012-03-19 Rašte. Iš VĮ Registrų centras juridinių asmenų registro duomenų buvo matyti, kad Ieškovas buvo įsteigtas ir įregistruotas tik 2012-02-21, t.y. prieš pat LRT konkurso paskelbimą. Atsakovas, būdamas strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, privalo atidžiai, atsargiai, rūpestingai ir apdairiai nagrinėti būsimų kontrahentų mokumą ir jų galimybes vykdyti įsipareigojimus. Prašomos garantijos ar laidavimo rašto 1 (vieno) mln. Lt suma taip pat buvo protinga ir pagrįsta, apskaičiuota pagal Ieškovo 2012-03-19 rašte pateiktą objektų skaičių, t.y. 30 miestų vieneriems metams (12 mėn.) imant orientacinę DVB-T siųstuvų talpinimo ir eksploatavimo sąlygų užtikrinimo, įskaitant anteninių - fiderimų sistemų teikimo paslaugos kainą vienam objekte (nuo -3000 iki -13 000 Lt/mėn.).

92015-05-09 Atsakovas gavo 2012-05-07 Ieškovo raštą Nr.1076. kuriuo Ieškovas paprašė Atsakovo pateikti orientacines šių trijų paslaugų kainas: 1) siųstuvų talpinimo ir eksploatacinių sąlygų užtikrinimo; 2) vienkartinę siųstuvų prijungimo prie anteninės fiderinės sistemos kainą; 3) TV programų ASI srauto (greitaveika 15 Mbps) skirstymo į siųstuvus, kainą, o taip pat paprašė nurodyti, kokių paslaugų Atsakovas suteikti negali. 2012-05-15 raštu Nr. 5A-820/2.6-05 Atsakovas nedelsdamas Ieškovui nurodė DVB-T siųstuvų talpinimo ir eksploatavimo sąlygų užtikrinimo kainas (orientacines), kurios gali būti nuo 3000 Lt/mėn. iki 13 000 Lt/mėn. (be PVM), bei nurodė, kokių paslaugų neteikia, o į kokias paslaugas reikėtų papildomai investuoti.

10Ieškovas 2012-08-22 kreipėsi į Atsakovą ir tą pačią dieną vykusio susitikimo metu jį informavo, kad laimėjo konkursą ir 2012-08-20 sudarė Sutartį su LRT.

11Šalys 2012-08-22 susitarė dėl šių dalykų: 1) Ieškovas pateiks raštą dėl konkrečių paslaugų poreikio po Sutarties su LRT pasirašymo ir užpildytas Anketas; 2) Atsakovas išduos technines sąlygas Ieškovui per 40 darbo dienų, šį terminą skaičiuojant nuo visos informacijos Atsakovui pateikimo dienos (pažymėtina, kad visą reikalingą informaciją Atsakovui Ieškovas pateikė tik su 2012-09-13 raštu Nr. 94). Be to, buvo sutarta, kad techninių sąlygų išdavimo terminas priklausys nuo to, kada Ieškovas pateiks užpildytas Anketas. Ieškovas neskubėjo atsiimti Atsakovo 2012-10-23 parengtas technines sąlygas, dėl ko 2012-10-26 raštu Nr. 5A-1812/2.6-14 „Dėl techninių sąlygų išdavimo" (Priedas Nr. 41) Atsakovas pakartotinai paragino Ieškovą atsiimti 26 objektams parengtas technines sąlygas ir nurodė, kad jeigu iki 2012-10-29 13 val. ieškovas parengtų techninių sąlygų neatsiims, Atsakovas šias technines sąlygas išsiųs Ieškovui registruotu paštu.

12Atsakovas 2012-08-28 pateikė Ieškovui suderinimui konfidencialumo sutarties projektą. Ieškovas pareiškė, kad jis Atsakovo paslaugų prašo kaip konsorciumas, atsižvelgdamas į tai, 2012-09-20 Atsakovas pateikė Ieškovui kitą konfidencialumo sutartį, kuri buvo pritaikyta Ieškovui, kaip atstovaujančiam konsorciumą. Dėl šios priežasties Atsakovas nepasirašė ankstesnės 2012-08-28 Ieškovui pateiktos konfidencialumo sutarties ir atitinkamai negrąžino jos egzemplioriaus Ieškovui. Ieškovas nuolat klaidino Atsakovą savo teiginiais, kad kiti konsorciumo dalyviai suteikė jam įgaliojimus veikti konsorciumo vardu santykiuose su Atsakovu. Todėl Atsakovas 2012-09-13 raštu Nr. 5A-1574/2.6-07 „Dėl konfidencialumo sutarties pasirašymo“, aiškinosi ar Ieškovas iš tikrųjų atstovauja konsorciumą, ir atitinkamai prašė pateikti Trečiųjų asmenų UAB „Toptronas" ir UAB „Bitė Lietuva" įgaliojimus Ieškovui veikti šių ūkio subjektų vardu ir patvirtinančių Ieškovo P. U. teises pasirašyti Konfidencialumo sutartį su Atsakovu. Atsakovas ėmėsi iniciatyvos ir pats kreipėsi 2012-09-13 raštu Nr. 5A- 1573/2.6-07 į UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Toptronas“. Minėti juridiniai asmenys patvirtina, kad yra suteikę atitinkamus įgaliojimus ieškovui veikti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Toptronas“ santykiuose su atsakovu.

13Ieškovas 2012-08-29 raštu kreipėsi į Atsakovą, reikalaudamas iš Konfidencialumo sutarties išbraukti reikšmingas sutarties nuostatas, nenurodydamas tam jokio pagrindimo ir motyvų. Atsižvelgdamas į tai, Atsakovas 2012-09-05 raštu Nr. 5A-1536/2.6-07 „Dėl atsakymo į pasiūlymą dėl konfidencialumo sutarties pasirašymo“ (Priedas Nr. 16) pateikė Ieškovui atsakymą, kodėl Atsakovas nesutinka su Ieškovo siūlymu dėl konfidencialumo sutarties nuostatų pakeitimo. Pažymėtina, kad Ieškovas siūlė mažinti baudą beveik 35 kartais ir siūlė įrašyti nesuprantamą ir teisiniu požiūriu neaiškią nuostatą, kad konfidencialia informacija nelaikoma: „savarankiškai išplėtota ar sukurta Šalies ar asmenų, kuriems teisėtai tokia informacijų atskleidė Šalis, nenaudojant konfidencialios informacijos“.

14Visas minėtas Anketas Ieškovas užpildė ir Atsakovui pateikė tik 2012-09-13. Tuo tarpu kokias konkrečiai paslaugas pirks iš Atsakovo Ieškovas galutinai nusprendė ir informavo Atsakovą tik 2012-11-07 raštu Nr. 113 „Dėl paslaugų pirkimo iš LRTC“, kuriuo jau paprašė 4 Atsakovo teikiamų paslaugų: 1) DVB- T siųstuvų prieigos paslaugos; 2) ASI srauto (15 Mbps) skirstymo paslaugos; 3) 256 kbps duomenų perdavimo IP kanalu paslaugos; 4) 2-jų šviesolaidinių skaidulų nuo Konarskio g. 49 iki Vilniaus TV bokšto nuomos paslaugos. Ieškovas 2012-11-07 rašte Nr. 113 taip pat nurodė, kad šios paslaugos reikalingos LRT skaitmeninės antžeminės televizijos tinklui.

15Ieškovui 2013-01-29 ir 2013-04-30 pateikus prašymus RRT ginčų sprendimo komisijai (toliau - Komisija) išnagrinėti ginčą tarp Ieškovo ir Atsakovo dėl paslaugų kainos, 2013-10-30 buvo priimtas sprendimas Nr. (53.28) GPS-37 (toliau - 2013-10-30 sprendimas), kuriuo Komisija inter alia konstatavo, jog Atsakovo Ieškovui pasiūlyta 4 paslaugų kaina 26 objektams, kuri sudarė 303 920 Lt/mėn., buvo pagrįsta Atsakovo patiriamomis sąnaudomis, o paslaugai 1 tenkanti sąnaudų dalis, Komisijos skaičiavimais, sudarytų 174'174 Lt/mėn. Be PVM. Be to, iš Komisijos sprendimo yra akivaizdu, jog Ieškovas visiškai nepagrįstai lygina jam pateiktą pasiūlymą su AB TEO LT Atsakovo teikiamų paslaugų kaina ir tuo pagrindu teigia, kad yra diskriminuojamas. Kaip nurodyta Komisijos sprendime, ginčo Komisijoje metu yra sprendžiamas konkretus ginčas tarp dviejų ūkio subjektų ir Komisijos sprendimas taikomas tik šiems ūkio subjektams, todėl elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo tvarka ir sąlygos gali skirtis, t. y. elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas ir elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas derasi individualiai.

16Atsakovas nesutinka su ieškovo pozicija, kad Atsakovas, vilkindamas prieigos prie savo infrastruktūros suteikimą, siekdamas primesti nesąžiningas ir diskriminacines sąlygas, atsisakydamas suteikti tik prieigos paslaugą, nereikalaujant pirkti kitų paslaugų, siekdamas nesąžiningai išgauti konkurentų komercines paslaptis ir nepagrįstai teršdamas jų reputaciją, galiausiai tiesiogiai atsisakydamas suteikti prieigą prie jo valdomos ir nepakeičiamos infrastruktūros bei savo vadovaujančių asmenų pagalbą užsitikrindamas, kad tik būtent jis galės teikti televizijos programų siuntimo paslaugas LRT, piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi ir atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus bei taip inter alia pažeidė Ieškovo teises bei teisėtus interesus, dėl ko turi ieškovui atlyginti 2894746,56 EUR dydžio žalą. Atsakovo manymu, jis visus veiksmus atliko operatyviai ir per protingus terminus. Esminis šalių nesutarimas buvo dėl Atsakovo siūlomų paslaugų kainos, tačiau tai, kad Atsakovo pasiūlyta kaina neatitiko Ieškovo lūkesčių ir pasirengto verslo plano, nesudaro pagrindo teigti, kad Atsakovas atsisakė bendradarbiauti su Ieškovu.

17Ieškovas nepagrįstai teigia, kad Atsakovas 2013-05-16 nutraukė derybas dėl Paslaugų sutarties, nurodydamas, kad neatsisako suteikti prieigos, bet kol nebus galutinai išspręsti ginčai RRT ir Konkurencijos taryboje, jokių Ieškovo reikalavimų nenagrinės. Atsakovas raštais pats nuolat ragino Ieškovą bendradarbiauti ir pasirašyti su Atsakovu paslaugų sutartį, kuo greičiau užbaigti derybas, tuo tikslu buvo mažinamos kainos Atsakovo 2013-01-23 komerciniame pasiūlyme. Atsakovo infrastruktūra nėra būtina ir nėra nepakeičiama LRT tinklui įdiegti ir LRT paslaugoms, teikiamoms pagal LRT ir Ieškovo 2012-08-20 sudarytą sutartį. Atsakovas neužima dominuojančios padėties. Ieškovas nėra Atsakovo konkurentas, turint omenyje, kad Ieškovas neturi LR Ryšių reguliavimo tarnybos suteiktų jam radijo dažnių (kanalų) ir neturi aukštuminių pastatų. Atsakovo Ieškovui siūlomos bendradarbiavimo sąlygos buvo sąžiningos ir nediskriminuojančios. Ieškovo inicijuotas tyrimas dėl Atsakovo veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 str. reikalavimams 2015-03-10 nutarimu Nr. IS-25/2015 buvo nutrauktas.

18Atsakovo nuomone, ieškinyje nurodomos negautos pajamos neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuotų kriterijų. Atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksnių, kurie galėjo ir/ar sąlygojo Sutarties su LRT nutraukimą bei Ieškovo nurodomų nuostolių atsiradimą. Ieškovas buvo visiškai nepasiruošęs nei Paslaugų sutarties su Atsakovu sudarymui, nei Sutarties, sudarytos su LRT vykdymui. Ieškovas, reikalaudamas priteisti 2'894'746,56 EUR grynąjį pelną, nieko nedetalizuoja ir iš gautinų pajamų pagal Sutartį neatima jokių sąnaudų, tik 15 proc. pelno mokestį.

19Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 15 d. nutartimi byloje pasirengimas paskirtas paruošiamųjų dokumentų būdu (b.t. II., b.l. 223). Paruošiamuosiuose dokumentuose šalys laikėsi aukščiau išdėstytų pozicijų.

20Ieškinys netenkintinas.

21Nustatytos faktinės aplinkybės

22Ieškovo atstovaujama tiekėjų grupė, susidedanti iš Ieškovo ir Trečiųjų asmenų 2012 m. pradžioje dalyvavo VĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau -LRT) skelbiamų derybų būdu vykdytame pirkime ,,Dėl LTV programų siuntimo skaitmeniniu LRT tinklu paslaugų pirkimo“ (toliau - Derybos), ir, laimėjusi pirkimą, 2012-08-20 sudarė su LRT Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (toliau - Sutartis). Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-04-12 raštu Nr. 4S-1670 „Dėl TV programų transliavimo skaitmeniniu LRT tinkle paslaugos pirkimo“ (el. bylos atsakovo atsiliepimo Priedas Nr. 35) konstatavo, kad LRT vykdydama konkursą pažeidė imperatyvias teisės normas ir dėl šios priežasties 2012-08-20 tarp LRT ir Ieškovo sudaryta sutartis turi būti pripažinta niekine ir negaliojančia, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika bei Civilinio kodekso 1.80 str. nuostatomis. (LRT nutraukė 2013 m. lapkričio 23 d. su ieškovu sudarytą 2012-08-20 Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (el. bylos ieškinio Priedas Nr. 38).

23Teisiniai argumentai

24Ieškovas iš esmės savo ieškinį grindžia aplinkybe, jog atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu, delsė nustatyti paslaugų kainas, išduoti technines sąlygas bei naudojosi dominuojančia padėtimi rinkoje, dėl šių visų veiksmų su ieškovu LRT nutraukė 2013 m. lapkričio 23 d. nutraukė Sutartį.

25Dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi

26Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi įtvirtintas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnyje (buvusios Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnyje). 5.

27Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 7 str. nustatyta, jog draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant įvairius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant: 1) tiesioginį ar netiesioginį nesąžiningų kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimą; 2) prekybos, gamybos ar techninės pažangos ribojimą darant žalą vartotojams; 3) panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymą atskiriems ūkio subjektams, taip sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas; 4) sutarties sudarymą, kai kitai sutarties šaliai primetami papildomi įsipareigojimai, kurie pagal komercinį pobūdį ar paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu.

28Ieškovas įrodinėjo, kad Atsakovas užėmė dominuojančią padėtį ir Atsakovo infrastruktūra buvo nepakeičiama. Tačiau sutikti su tokiais ieškovo teiginiais nėra pagrindo. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog Atsakovas nėra vienintelis ūkio subjektas Lietuvoje turintis ir valdantis būtiną techninę infrastruktūrą sutarčiai su LRT vykdyti. Šiuo atveju yra komerciškai galimų alternatyvų Atsakovo pateikto pasiūlymo atžvilgiu, tai įrodo byloje esantys ir pateikiami įrodymai: 2012-12-20 Atsakovo ir Ieškovo Derybų protokolas Nr. 2, (b.t. I., b.l. 120-123); 2013-10-16 TEO LT, AB ir Atsakovo derybų protokolo Nr. l. išrašas (Priedas Nr. 2) , UAB „Tele Tower“ ir jos partnerių objektų žemėlapis (Priedas Nr. 1) bei Kauno technologijos universiteto 2015-01-16 Ekspertinė išvada (Priedas Nr. 3).

29Nagrinėdama Ieškovo ir Atsakovo ginčą RRT Komisija 2013-10-30 sprendime konstatavo, kad Atsakovas neatsisakė ir visuomet buvo pasirengęs suteikti Ieškovui savo valdomą elektroninių ryšių infrastruktūrą. Atsakovas atsakinėjo į visus Ieškovo paklausimus, pagal galimybes teikė Ieškovui visą jo prašomą su paslaugų teikimu susijusią informaciją arba nurodė, kur Ieškovas ją gali gauti, pateikė Ieškovui pasiūlymus dėl kainų, išdavė Ieškovui technines sąlygas, parengė ir pateikė Ieškovui Paslaugų sutarties projektą ir kt. Be to, RRT Komisijos 2013-10-30 sprendime, elektroninių ryšių infrastruktūros naudotojas ir elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojas derasi individualiai dėl elektroninių ryšių infrastruktūros valdytojo valdomos elektroninių ryšių infrastruktūros bendro naudojimo tvarkos ir sąlygų, o šalims nesusitarus dėl konkrečių Ieškovo siuntimo stočių talpinimo Atsakovo bokštuose (stiebuose) sąlygų, bet kuri iš jų turi teisę kreiptis į RRT dėl ginčo nagrinėjimo. Šia teise pasinaudojo Ieškovas.

30Ieškovas neturi LR Ryšių reguliavimo tarnybos suteiktų jam radijo dažnių (kanalų) ir neturi aukštuminių pastatų. O taip pat Atsakovas Ieškovą traktuoja kaip klientą. Kaip nurodo atsakovas jis 2012-2013 m. buvo suinteresuotas kuo greičiau suteikti paslaugas Ieškovui ir gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas. Atsakovui 2012 - 2013 m. buvo nesvarbu ar Ieškovas laimės LRT konkursą ir teiks LRT paslaugas pasitelkęs Atsakovą, ar Atsakovas teiks paslaugas LRT pats. Ir vienu, ir kitu atveju Atsakovas būtų gavęs pajamas. Todėl Ieškovo teiginiai, kad Atsakovas nesąžiningai konkuravo su Ieškovu, pažeisdamas LR Konkurencijos įstatymo 7 str. nuostatas, ir tokiu būdu privertė jį bankrutuoti ir sukėlė žalą, yra visiškai nepagrįsti ir neįrodyti.

31Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog Atsakovas vilkino derybas dėl paslaugų kainų nustatymo, ar techninių sąlygų išdavimo. Priešingai, iš byloje esančių duomenų matyti, jog, atsakovas visus ieškinyje nurodytus veiksmus atliko pakankamai operatyviai ir per protingus terminus. Rašytiniai įrodymai patvirtina priešingai, nei nurodo ieškovas – atsakovas raštais nuolat ragino Ieškovą bendradarbiauti ir pasirašyti su Atsakovu paslaugų sutartį, kuo greičiau užbaigti derybas, tuo tikslu buvo mažinamos kainos Atsakovo 2013-01-23 komerciniame pasiūlyme. Tai patvirtina Atsakovo 2012-10-08 raštas Nr.5A-1671/2.6- „Dėl bendradarbiavimo"; Atsakovo 2012-12-19 raštas Nr. 5A-2155/2.6-07 „Dėl derybų" (el. bylos atsakovo atsiliepimo Priedas Nr. 44); Atsakovo 2012-10-12 raštas Nr. 5A-1712/2.6-07 „Dėl bendradarbiavimo" (el. bylos atsakovo atsiliepimo Priedas Nr. 47); Ieškovo ir Atsakovo 2012-12-20 „Derybų protokolas" Nr.2; Atsakovo 2015-01-08 raštas Nr. 5A- 29/2.6-05 „DVB-T tinklo prieigai komercinis pasiūlymas"; Atsakovo 2013-01-23 raštas Nr. 5A- 155/2.6-05 „Patikslintas DVB-T prieigai komercinis pasiūlymas".

32Kaip matyti iš bylos medžiagos bei apklausto ieškovo buvusio įmonės vadovo P. U. esminis šalių nesutarimas buvo dėl Atsakovo siūlomų paslaugų kainų. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, jog Atsakovo pasiūlyta kaina neatitiko Ieškovo lūkesčių ir pasirengto verslo plano, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, jog Atsakovas atsisakė bendradarbiauti su Ieškovu.

33Dėl nuostolių priteisimo

34Ieškiniu Ieškovas reikalauja nuostolių atlyginimo. Ieškovo teigimu, atsakovas nesąžiningai vilkino, o galiausiai atsisakė suteikti prieigą ieškovui prie valdomos ir nepakeičiamos infrastruktūros, tokiu būdu piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi ir atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus ieškovo atžvilgiu, dėl ko negavo 3'405'584,19 EUR pelno (2'894'746,56 EUR grynojo pelno). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str.). Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu (CK 6.247 str.). Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės (CK 6.248 str.). Be to, negautos pajamos yra asmens negautos lėšos (grynasis pelnas), kurias jis tikėjosi gauti ir kurios negautos dėl to, kad buvo sutrikdyta veikla, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad negautos pajamos turi būti realios, o ne hipotetinės. Dėl to, remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkrečias pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylių skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪB „Vanaginė" v. Lietuvos valstybė, bylos Nr. 3K-3-305/2007; 2009 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Acumen " v. UAB „Rovė ", bylos Nr. 3K-3-469/2009). Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek ieškovas prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją, o didesnio, nei faktiškai asmens patirta žala, dydžio atlyginimas reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą.

35Visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad LRT sutartis su Ieškovu bet kokiu atveju nebūtų vykdoma. Viešųjų pirkimų tarnyba, kaip jau minėta, 2013-04-12 raštu Nr. 4S-1670 „Dėl TV programų transliavimo skaitmeniniu LRT tinkle paslaugos pirkimo“ (el. bylos atsakovo atsiliepimo Priedas Nr. 35) konstatavo, kad LRT vykdydama konkursą pažeidė imperatyvias teisės normas ir dėl šios priežasties 2012-08-20 tarp LRT ir Ieškovo sudaryta sutartis turi būti pripažinta niekine ir negaliojančia, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika bei Civilinio kodekso 1.80 str. nuostatomis.

36Nagrinėjamu atveju Ieškovas nurodo, kad ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad būtų įvykdyta LRT sutartis, ir tai, jo manymu, įrodo tai, jog Ieškovo akcininkai buvo suteikę jam 2 000 000 Lt dydžio paskolą LRT Sutarčiai vykdyti, ir nemažai bankinių institucijų buvo pareiškę, kad juos domintų LRT tinklo finansavimas, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Ieškovas byloje kartu su ieškiniu pateikė tik vieną bendro pobūdžio Nordea Bank Finland PLC Lietuvos skyriaus 2012-03-30 raštą Nr. OUT-8719, kuriame nieko nekalbama nei apie paskolos terminus, nei apie paskolos sumą, nei apie kitas paskolos suteikimo sąlygas, iš kurių būtų galima spręsti, kad šis bankas ateityje tikrai planavo suteikti paskolą Ieškovui ar prisiimti kitus su tuo susijusius įsipareigojimus.

37Ieškovas, reikalauja priteisti 2'894'746,56 EUR grynąjį pelną. Kasacinis teismas savo praktikoje yra suformulavęs kriterijus, kokios turėtų būti nustatytos ir įvertintos aplinkybės, galinčios turėti reikšmės nustatant negautų pajamų faktą ir jų dydį. Pagal kasacinio teismo praktiką negautos pajamos, kaip nuostoliai, kurie suprantami kaip grynasis pelnas, turi būti įrodomos. Jos neturi būti suprantamos kaip visos tikėtinos gauti iš asmens veiklos sumos, neatskaičius sąnaudų. Atskaičius iš visų pajamų (įplaukų) sąnaudas, gaunamas ikimokestinis pelnas. Jis dar nesudaro negautų pajamų, kaip nuostolių, nes tik nuo šios sumos atskaičius pelno mokestį pagal Pelno mokesčio įstatymą, asmeniui liktų grynasis pelnas, t. y. tai, kuo būtų pagerėjusi nukentėjusio asmens turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Danske Bank A/S v. UAB „Kaminera“, bylos Nr. 3K-3-418/2014). Nagrinėjamu atveju ieškovas nedetalizuoja ir iš gautinų pajamų pagal Sutartį neatima jokių sąnaudų, tik 15 proc. pelno mokestį. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, Teismas sprendžia, jog ieškinyje nurodomos 2 894 746,56 EUR dydžio negautos pajamos yra visiškai neįrodytos (CPK 178 str.). Ieškovui neįrodžius nei patirtos žalos, nei Atsakovo neteisėtų veiksmų, nėra jokio pagrindo nustatyti ir Atsakovo kaltės, ar priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Ieškovo ieškinys yra nepagrįstas.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nors byloje pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovas AB Lietuvos radijo ir televizijos centras patyrė 5152,25 eurų bylinėjimosi išlaidas, teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 dėl patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau- Rekomendacijos) nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius. Rekomendacijose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau tokių išlaidų, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-122/2011). Rekomendacijų 8.2 p. numato, kad už atsiliepimą į ieškinį, maksimaliai taikytinas – 2.3 koeficientas, 8.3 p. numato, kad už tripliką, maksimaliai taikytinas – 1,5 koeficientas, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2015 m. III ketv. Bruto sudarė 735,1 eur.). Atsižvelgiant į paminėtą, maksimalios ieškovui priteistinos išlaidos už procesinių dokumentų parengimą šioje byloje gali siekti 2 793,38 eurus (735,1 x 3,8). Todėl teismas, vadovaudamasis CPK 93 str., 98 str. ir atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžia, jog atsakovui šiuo atveju gali būti priteistina maksimali 2 793,38 eurų bylinėjimosi išlaidų suma iš ieškovo BUAB „SATV NETWORK“. Duomenų apie kitų šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje gauta nebuvo.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

41Ieškovo BUAB „SATV NETWORK“ ieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovo BUAB „SATV NETWORK“ i.k. 302728733, 2 793,38 eurų bylinėjimosi išlaidų atsakovo AB Lietuvos radijo ir televizijos centras naudai.

43Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas,... 2. Sekretoriaujant R. V.,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „SATV NETWORK“ atstovui E. R., trečiojo asmens,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. Ieškovas BUAB „SATV NETWORK“ prašė iš atsakovo AB „Lietuvos radijo ir... 6. Ieškovo atstovaujama tiekėjų grupė, susidedanti iš Ieškovo ir Trečiųjų... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje... 8. Atsakovas AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ pateikė atsiliepimą... 9. 2015-05-09 Atsakovas gavo 2012-05-07 Ieškovo raštą Nr.1076. kuriuo Ieškovas... 10. Ieškovas 2012-08-22 kreipėsi į Atsakovą ir tą pačią dieną vykusio... 11. Šalys 2012-08-22 susitarė dėl šių dalykų: 1) Ieškovas pateiks raštą... 12. Atsakovas 2012-08-28 pateikė Ieškovui suderinimui konfidencialumo sutarties... 13. Ieškovas 2012-08-29 raštu kreipėsi į Atsakovą, reikalaudamas iš... 14. Visas minėtas Anketas Ieškovas užpildė ir Atsakovui pateikė tik... 15. Ieškovui 2013-01-29 ir 2013-04-30 pateikus prašymus RRT ginčų sprendimo... 16. Atsakovas nesutinka su ieškovo pozicija, kad Atsakovas, vilkindamas prieigos... 17. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad Atsakovas 2013-05-16 nutraukė derybas dėl... 18. Atsakovo nuomone, ieškinyje nurodomos negautos pajamos neatitinka Lietuvos... 19. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 15 d. nutartimi byloje pasirengimas... 20. Ieškinys netenkintinas.... 21. Nustatytos faktinės aplinkybės... 22. Ieškovo atstovaujama tiekėjų grupė, susidedanti iš Ieškovo ir Trečiųjų... 23. Teisiniai argumentai... 24. Ieškovas iš esmės savo ieškinį grindžia aplinkybe, jog atsakovas... 25. Dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi... 26. Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi įtvirtintas Sutarties dėl... 27. Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 7 str. nustatyta, jog draudžiama... 28. Ieškovas įrodinėjo, kad Atsakovas užėmė dominuojančią padėtį ir... 29. Nagrinėdama Ieškovo ir Atsakovo ginčą RRT Komisija 2013-10-30 sprendime... 30. Ieškovas neturi LR Ryšių reguliavimo tarnybos suteiktų jam radijo dažnių... 31. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog Atsakovas vilkino derybas dėl... 32. Kaip matyti iš bylos medžiagos bei apklausto ieškovo buvusio įmonės vadovo... 33. Dėl nuostolių priteisimo... 34. Ieškiniu Ieškovas reikalauja nuostolių atlyginimo. Ieškovo teigimu,... 35. Visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad LRT sutartis su Ieškovu... 36. Nagrinėjamu atveju Ieškovas nurodo, kad ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad... 37. Ieškovas, reikalauja priteisti 2'894'746,56 EUR grynąjį pelną. Kasacinis... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 269, 270... 41. Ieškovo BUAB „SATV NETWORK“ ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš ieškovo BUAB „SATV NETWORK“ i.k. 302728733, 2 793,38 eurų... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...