Byla I-2773-580/2014
Dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjai R. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. P. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja R. P. prašo: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus (toliau – ir VSDFV Marijampolės skyrius) 2013-09-26 sprendimą Nr. (10.1)S-16669; 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) 2013-10-08 sprendimą Nr. (6.5)I-6574 „Dėl 2013-09-27 skundo“; 3) įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjai 4 956,75 Lt valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos nepriemoką už 2010–2011 m. ir 904,09 Lt valstybinės nukentėjusiojo asmens pensijos nepriemoką už 2010–2011 m.

4Paaiškino, kad R. P. valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija iki 2010-01-01, t. y. iki pensijos perskaičiavimo pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 6 straipsnio 1 dalį, buvo 1 366,72 Lt, o valstybinė nukentėjusiojo asmens pensija iki 2010-10-01, t. y. iki jos perskaičiavimo pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį – 200 Lt. Neišmokėtos pensijos dalys susidarė dėl 2010-01-01 įsigaliojusio Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo.

5Konstitucinis Teismas, ištyręs Laikinojo įstatymo nuostatų, susijusių su valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų perskaičiavimu (sumažinimu) konstitucingumą, 2012-02-06 nutarime konstatavo, jog laikinas pensijų sumažinimas Konstitucijai neprieštarauja, tačiau pripažino, kad Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 bei 2 dalys ir 5 straipsnio 1 bei 2 dalys tiek, kiek jose nustatytas sumažintų pensijų mokėjimas šiose dalyse nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“. Minėtas Konstitucinio Teismo nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ oficialiai paskelbtas ir įsigaliojo 2012-09-21.

6Nuo 2010-01-01 įsigaliojęs Laikinasis įstatymas nustatė perskaičiuoti (laikinai sumažinti) senatvės pensijas, viršijančias 650 Lt ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį ir valstybines nukentėjusiojo asmens pensijos.

7Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 44 straipsnis, reglamentuojantis pensijų gavėjų teisių gynimo būdą, kai jų teisės pažeistos pensijas mokančių valstybės institucijų veiksmais, pensijos nepriemokos dydžio neribojo. Priešingai – nustatė, kad pensijos suma, laiku negauta dėl pensiją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės, išmokama už praėjusį laiką, neapribojant kokiu nors terminu. Mano, kad atsakovai nepagrįstai atsisako grąžinti pareiškėjai neteisėtai sumažintą pensijos dalį, nes teisė reikalauti mokėti Konstitucijoje nustatytas pensinio aprūpinimo išmokas kyla iš Konstitucijos 52 straipsnio, o pagal Konstitucijos 23 straipsnį ginami šios teisės turtiniai aspektai. Valstybei tenka pareiga vykdyti tuos turtinio pobūdžio įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė įstatymu nustatydama tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį asmuo, atitinkantis įstatyme nustatytas sąlygas, įgyja teisę į tam tikrą pensiją. Įstatymais nustačius pensijų rūšis, asmenis, turinčius teisę į pensiją, pensijų skyrimo ir mokėjimo pagrindus, sąlygas, pensijų dydžius, valstybei kyla pareiga pensinio aprūpinimo santykių srityje laikytis teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo konstitucinių principų. R. P. nuomone, atsakovų sprendimai prieštarauja Konstitucinio Teismo 2010-04-20 sprendimui ir 2002-11-25 nutarimo nuostatoms dėl dirbantiems pensininkams sumažintos pensijos mokėjimo, taigi, dėl pensijos sumažinimo neišmokėti pinigai R. P. turi būti grąžinti, kitaip būtų paneigtas Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas ir su juo susijęs konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas, taip pat kiti Konstitucijos viršenybės principo aspektai, tame tarpe būtų paneigtas Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos tiesioginio taikymo principas, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės ginti savo teises tiesiogiai remiantis Konstitucija esmė, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės kreiptis į teismą, ginant pažeistas konstitucines teises ar laisves esmė. Nepašalinus nustatyto pažeidimo, būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, o Laikinojo įstatymo dalis, kuri buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikoma tiems teisiniams santykiams, kurie dar nėra galutinai susiklostę, t. y. būtų vykdomi Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu priimti sprendimai, kurie dar negali būti laikomi įvykdytais Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme. Tai taip pat nebūtų suderinama su Konstitucijos 110 straipsniu ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi.

8Nurodė, kad šiai administracinei bylai yra reikšminga Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-03-12 nutartis administracinėje byloje Nr. A552-432/2013. Mnao, kad teismas neturėtų tokių pačių faktinių aplinkybių vertinti kitaip.

9Teismo posėdyje pareiškėja palaikė skundo reikalavimus. Paaiškino, kad po pensijos sumažinimo daug kartų kreipėsi į VSDFV teritorinį skyrių žodžiu, tačiau jai sakė, kad raštu prašymų nepriims. Tik po Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimo priėmimo ji kreipėsi raštu ir tada VSDFV Šakių skyrius išdavė pažymą apie pensijos įsiskolinimą. Turėdama šią pažymą pareiškėjas kreipė si pakartotinai ir prašė išmokėti susidariusią pensijos nepriemoką.

10Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašė administracinę bylą nutraukti. Paaiškino, kad R. P. 2010-01-01 buvo paskirta 1 366,72 Lt senatvės pensija, nuo 2010-05-01 – 1 422,16 Lt, o nuo 2011-05-01 – 1 436,91 Lt. Kadangi pareiškėjos senatvės pensija viršijo nustatytą 650 Lt ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį, jos senatvės pensija buvo perskaičiuota Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Perskaičiavus pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio nuostatas, R. P. senatvės pensija nuo 2010-01-01 sumažėjo iki 1 259,89 Lt, nuo 2010-05-01 – iki 1 310,41 Lt, o nuo 2011-05-01 – iki 1 324,32 Lt. Kadangi pareiškėja nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 turėjo draudžiamųjų pajamų, jos senatvės pensija buvo perskaičiuota vadovaujantis Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis. R. P. buvo mokama pensijos dalis, apskaičiuota taikant koeficientą, paskaičiuotą pagal Laikinojo įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į gavėjos praėjusį kalendorinį mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų dydį. Neišmokėta pareiškėjai senatvės pensijos dalis dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 yra 4 956,75 Lt. Nuo 2012-01-01 jai buvo mokama nesumažinta senatvės pensija.

11R. P. 2010-01-01 buvo paskirta 200 Lt nukentėjusiųjų asmenų pensija. Pritaikius Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, pareiškėjos nukentėjusiųjų asmenų pensija nuo 2010-01-01 sumažėjo iki 180 Lt. Be to, Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustatė perskaičiuoti nukentėjusiųjų asmenų pensijas asmenims, turintiems draudžiamųjų pajamų. Šios pensijos buvo perskaičiuotos taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į draudžiamųjų pajamų dydį. Kadangi pareiškėja nuo 2010-01-01 turėjo draudžiamųjų pajamų, jos nukentėjusiųjų asmenų pensija buvo perskaičiuota. Iš viso R. P. neišmokėta nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalis dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo nuo 2010-01-01 iki 2012-07-31 yra 904,09 Lt.

12Atsakovas pažymėjo, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis teisės aktuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos. Remdamasis Pensijų įstatymo 45 straipsnio ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio nuostatomis tvirtino, kad valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimams pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais yra nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. VSDFV 2013-10-08 sprendime Nr. (6.5)I-6574 aiškiai nurodė, jog atsisako nagrinėti pareiškėjos 2013-09-26 skundą, kuriame R. P. prašė panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimą ir įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pensijos dalį, kaip paduotą praleidus Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą. Ginčas dėl VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimo panaikinimo bei VSDFV Marijampolės skyriaus įpareigojimo sumokėti pareiškėjai sumažintą senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį VSDFV iš esmės nebuvo išnagrinėtas, todėl daro išvadą, kad R. P. skundas nebuvo išnagrinėtas įstatymo nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Pareiškėja 2013-09-27 kreipdamasi į VSDFV, pradėjo šią procedūrą, tačiau jos ir VSDFV Marijampolės skyriaus ginčas dėl senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų nepriemokos išmokėjimo nebuvo peržiūrėtas iš esmės. VSDFV 2013-10-08 sprendime Nr. (6.5)I-6574 pasisakė tik dėl VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-09-26 raštu Nr. (10.1) S-16669 pateiktų faktinių duomenų atitikimo pareiškėjos 2013-09-12 prašymo turiniui, pripažindama, kad R. P. teisė gauti informaciją, kuria disponuoja VSDFV Marijampolės skyrius, buvo įgyvendinta tinkamai, todėl nurodyta apimtimi VSDFV teritorinio skyriaus sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. VSDFV aiškiai motyvavo, dėl kokių priežasčių nenagrinėja neteisėtai sumažintos senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalies grąžinimo pareiškėjai klausimo. Nėra pagrindo konstatuoti, kad R. P. pasinaudojo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.

13Vyriausybės pavedimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi parengti teisės aktų, kuriuose bus nustatyta dėl ekonominio sunkmečio 2010–2011 m. sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, projektus. Šiuose teisės aktuose numatoma reglamentuoti, kokia tvarka turi būti kompensuojama 2010–2011 m. dėl Laikinojo įstatymo taikymo negauta pensijų dalis, taip pat turės būti numatytos papildomos lėšos šiam kompensavimui. Kol šie teisės aktai nėra priimti, o lėšos nėra skirtos, VSDFV teritoriniai skyriai neturi teisinio pagrindo ir neturi lėšų išmokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintų pensijų dalį.

14Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašė administracinės bylos dalį dėl VSDFV Marijampolės skyriaus įpareigojimo išmokėti pareiškėjai dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo negautą 4 956,75 Lt senatvės pensijos dalį ir 904,09 Lt nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalį nutraukti, o likusią skundo dalį atmesti. Jeigu R. P. reikalavimas priteisti neišmokėtą senatvės pensijos dalies sumą būtų patenkintas visiškai ar iš dalies, prašė priteisti šią sumą išmokėti dalimis. Paaiškino, kad iki 2013-01-01 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, jog VSDFV teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami VSDFV, o VSDFV ir jos teritorinių skyrių sprendimai gali būti apskundžiami teismui. Pirmoji pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas sumažinta senatvės pensija R. P. buvo išmokėta 2010 m. sausio mėnesį, o nukentėjusiųjų asmenų pensija, sumažinta pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, – 2010 m. vasario mėnesį. Apie tai, kad mokamos ne viso dydžio paskirtos senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos, ji sužinojo 2010 m. sausio ir vasario mėnesiais. Pareiškėja, kreipdamasi į VSDFV su 2013-09-27 skundu, buvo praleidusi Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo VSDFV 3 metų terminą. Sprendimai dėl pareiškėjo senatvės pensijos perskaičiavimo pagal Laikinojo įstatymo nuostatas buvo priimti 2010 m. sausio ir vasario mėnesiais. Rašytinių sprendimų mokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotas pensijas VSDFV teritoriniai skyriai nepriiminėjo, o sprendimu šiuo atveju laikytinas VSDFV teritorinio skyriaus vadovaujantis Laikinuoju įstatymu priimtas valinis aktas – perskaičiuotos pagal Laikinąjį įstatymą senatvės pensijos išmokėjimas 2010 m. sausio mėnesį. VSDFV Marijampolės skyrius 2013-09-26 informacinio pobūdžio raštu Nr. (10.1)S-16669 R. P. paaiškino senatvės pensijos perskaičiavimo ir mokėjimo 2010–2011 m. teisinį pagrindą. Jame pateikta išsami ir teisinga informacija, todėl naikinti minėtą raštą nėra pagrindo.

15Kreipdamasi į VSDFV su 2013-09-27 prašymu, pareiškėja buvo praleidusi Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2012-12-31) nustatytą VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo VSDFV 3 metų terminą. Taigi, VSDFV 2013-10-08 sprendimu Nr. (6.5)I-76574, vadovaudamasi Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų VSDFV direktoriaus 2008-03-18 įsakymu Nr. V-131 (toliau – ir Taisyklės), 31 punktu, atsisakė nagrinėti R. P. 2013-09-27 skundą ir nurodė, kad jei iki 2013-10-21 bus pateikti įrodymai, sudarantys pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundo nagrinėjimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Pareiškėja, nepateikdama VSDFV jokių įrodymų, kreipėsi į teismą. Atkreipė dėmesį, kad R. P. į VSDFV dėl pagal Laikinąjį įstatymą sumažintos senatvės pensijos kreipėsi praėjus daugiau nei vieneriems metams po Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimo priėmimo.

16Savo poziciją atsakovas grindė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika bei Civilinio kodekso 1.127 straipsnio 1 dalimi ir tvirtino, kad senaties terminas dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatų taikymo negautos pensijos dalies išmokėjimui skaičiuotinas nuo pirmos sumažintos pensijos išmokėjimo. Pažymėjo, kad į VSDFV ir teismą pareiškėja kreipėsi tuo metu, kai sprendimas mokėti jai ne viso paskirto dydžio minėtas pensijas jau laikytinas įvykdytu, todėl, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, pareiškėjai neišmokėtos senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų pensijos dalies atžvilgiu Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies nuostata netaikytina.

17Įvertinus tai, kad ginčas nėra išnagrinėtas privaloma išankstine ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka – VSDFV 2013-10-08 sprendimu Nr. (6.5)I-6574 atsisakė nagrinėti pareiškėjos 2013-09-27 skundą – bylos dalis dėl pareiškėjos reikalavimo įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo negautą 4 956,75 Lt senatvės pensijos dalį ir 2010-01-01-2012-08-31 laikotarpiu dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies taikymo negautą 904,09 Lt nukentėjusiųjų asmenų pensiją nutrauktina.

18Pareiškėjai paskirtos senatvės pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą 650 Lt ribinį pensijos dydį, todėl jos senatvės pensija buvo perskaičiuota šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. R. P. 2010–2011 m. buvo draudžiama privalomuoju valstybiniu socialiniu pensijų draudimu ir turėjo draudžiamųjų pajamų, todėl, remdamasis Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, VSDFV Marijampolės skyrius 2010–2011 m. jai turėjo mokėti ir mokėjo senatvės pensijos dalį, apskaičiuotą taikant koeficientą, apskaičiuotą pagal Laikinojo įstatymo 2 priede nurodytą formulę, atsižvelgiant į pareiškėjos praėjusį mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų dydį. R. P. paskirta nukentėjusiųjų asmenų pensija buvo perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį ir mokėta pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, atsižvelgiant į užpraeito mėnesio draudžiamąsias pajamas.

19Vyriausybės pavedimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi parengti teisės aktų, kuriuose bus nustatyta dėl ekonominio sunkmečio sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, projektus. Šiuose teisės aktuose numatoma reglamentuoti, kokia tvarka turi būti kompensuojama dėl Laikinojo įstatymo taikymo negauta pensijų dalis, taip pat turės būti numatytos papildomos lėšos šiam kompensavimui. Kol šie teisės aktai nėra priimti, o lėšos nėra skirtos, VSDFV teritoriniai skyriai neturi teisinio pagrindo ir neturi lėšų išmokėti pagal Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintų pensijų dalį, todėl VSDFV Marijampolės skyrius neturėjo ir neturi teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimus ir išmokėti jai senatvės pensijos skirtumą, susidariusį tarp pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio nuostatas perskaičiuotos ir pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatas 2010–2011 metais jai mokėtos senatvės pensijos.

20Pažymėjo, kad Lietuvos teisėje galioja įstatymo teisėtumo prezumpcija – įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas, kuriuo nuspręsta dėl atitinkamų Laikinojo įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai, taikytinas į ateitį, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos skundą ir jai išmokėti dėl Laikinojo įstatymo taikymo negautą senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų pensijų dalį.

21Prašė teismo atsižvelgti į tai, kad neišmokėtų pagal Laikinąjį įstatymą pensijų dalių priteisimas sukeltų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui papildomą finansinę naštą – šiame biudžete šiuo metu nėra numatyta lėšų neišmokėtoms pagal Laikinąjį įstatymą pensijų dalims mokėti. 2013 m. sausio–rugsėjo mėnesiais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficitas buvo 1 217,9 mln. Lt, o rugsėjo pabaigoje Valstybinio socialinio draudimo fondo skolintų ir negrąžintų lėšų suma sudarė 10 mlrd. 645,1 mln. Lt. Mokant priteistas neišmokėtas pagal Laikinojo įstatymo nuostatas pensijų dalies sumas, gali kilti grėsmė, kad negalės būti tinkamai vykdomi valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų finansiniai įsipareigojimai visiems išmokų gavėjams, taigi būtų pažeistos ir kitos Konstitucijoje įtvirtintos vertybės bei jų pusiausvyra. Prašė priimant sprendimą atsižvelgti į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto būklę, taip pat vadovautis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013-03-12 nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A552-519/2013).

22Atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą administracinės bylos proceso šalims buvo pranešta tinkamai. Kliūčių išnagrinėti bylą iš esmės ir priimti sprendimą nenustatyta, todėl ji nagrinėta atsakovų atstovams nedalyvaujant.

23Skundas tenkintinas iš dalies.

24Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad R. P. 2010-01-01 buvo paskirta 1 366,72 Lt valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija (b. l. 42–43). Pareiškėjai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriaus 2010-05-17 sprendimu Nr. PI-1553 nuo 2010-05-01 paskirta 1 422,16 Lt valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija (b. l. 48), o nuo 2011-05-01 to paties VSDFV teritorinio skyriaus 2011-05-18 sprendimu Nr. PI-1740 – 1 436,91 Lt (b. l. 47). R. P. su 2013-08-12 prašymu kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriaus direktorių ir prašė pateikti pažymą apie dėl pensijų mažinimo 2010–2011 m. susidariusią nepriemoką (b. l. 46). VSDFV Marijampolės skyriaus Šakių skyrius, atsakydamas į pareiškėjos 2013-08-12 prašymą, 2013-09-05 rašte Nr. (10.1)S-15470 pateikė informaciją apie nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 paskirtą, perskaičiuotą pagal Laikinąjį įstatymą bei išmokėtą senatvės pensiją (b. l. 58–59), o 2013-09-05 rašte Nr. (10.1)S-15471 – informaciją apie nuo 2010-01-01 iki 2012-08-31 paskirtą, perskaičiuotą pagal Laikinąjį įstatymą bei išmokėtą nukentėjusiojo asmens pensiją (b. l. 60–61). VSDFV Marijampolės skyrius, atsakydamas į R. P. 2013-09-20 prašymą, 2013-09-26 sprendime Nr. (10.1)S-16669 nurodė, kad kol nėra priimti teisės aktai, nustatantys dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo negautos pensijos dalies kompensavimo tvarką, nėra teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjos prašymo dėl 2010–2011 m. negautos pensijos dalies išmokėjimo (b. l. 57). Nesutikdama su šiuo sprendimu, R. P. VSDFV pateikė 2013-09-27 skundą, kuriame prašė įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti jai paskirtų, perskaičiuotų pagal Laikinojo įstatymo nuostatas, bei perskaičiuotų ir mokėtų, atsižvelgiant į draudžiamąsias pajamas, valstybinio socialinio draudimo senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos negautas dalis už 2010–2011 m. (b. l. 55–56). VSDFV 2013-10-08 sprendimu Nr. (6.5)I-6574 pareiškėjos 2013-09-27 skundą nagrinėti atsisakė, kadangi kreipdamasi į šią instituciją, R. P. buvo praleidusi iki 2012-12-31 galiojusios redakcijos Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą. Pareiškėjai paaiškinta, kad jeigu ji iki 2013-10-21 pateiks įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, jo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Be kita ko, šiame sprendime VSDFV pažymėjo, kad VSDFV Marijampolės skyriaus Šakių skyriaus 2013-09-05 informacinio pobūdžio raštais R. P. buvo pateikta išsami, teisinga informacija, todėl naikinti šiuos raštus nėra pagrindo (b. l. 62–63).

25Valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos, mokamos ir ginčai dėl šių pensijų sprendžiami vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156. Institucijų, kurioms suteikti įgaliojimai skirti ir mokėti valstybines socialinio draudimo pensijas, sprendimų pensijų skyrimo ir mokėjimo klausimais apskundimo tvarka reglamentuota Pensijų įstatymo 45 straipsnyje. Pagal Pensijų įstatymo 45 straipsnį (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2012-12-31) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti apskundžiami VSDFV. Nuo 2013-01-01 minėtas 3 metų terminas yra sutrumpintas iki 6 mėnesių (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalis).

26Iš pareiškėjos skundo turinio matyti, kad kreipdamasis į VSDFV Marijampolės skyrių, R. P. siekė, jog būtų išspręstas klausimas dėl sumažintos pensijos dalies išmokėjimo. VSDFV Marijampolės skyrius prie atsiliepimo yra pridėjęs pareiškėjos 2013-08-12 prašymą dėl informacijos suteikimo, tačiau tai nėra tas pats prašymas, į kurį buvo atsakyta skundžiamu sprendimu. Atsakydamas į 2013-08-12 prašymą VSDFV Marijampolės skyrius tik pateikė informaciją apie neišmokėtą pensiją (b. l. 58-61). Tuo tarpu VSDFV teritorinio skyriaus 2013-09-26 raštu, kuriuo atsisakoma išmokėti nepriemoką už laikotarpį, kai pareiškėjai, kaip turinčiam draudžiamųjų pajamų, buvo sumažinta valstybinė socialinio draudimo senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų pensija, yra atsakoma į 2013-09-20 pareiškėjos prašymą. VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-09-26 rašte aiškiai nurodoma, jog juo netenkinamas pareiškėjos prašymas „išmokėti negautą valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dalį už 2010-2011 metus“. Taip buvo išreikšta administravimo subjekto valia ir atsisakyta tenkinti 2013-09-20 prašymą. Tokio pobūdžio dokumentas dėl jame išreikšto patvarkymo, kuriuo tiesiogiai liečiamos pareiškėjos teisės ir pareigos, pripažintinas administraciniu sprendimu, o ne informacinio pobūdžio raštu. Tokio VSDFV teritorinio skyriaus sprendimo apskundimo terminas skaičiuojamas bendra tvarka, taikant Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą.

27VSDFV atsisakė nagrinėti R. P. skundą vadovaudamasi Taisyklių 31 punktu, kuris leidžia nenagrinėti skundo, jei jis pateiktas praleidus nustatytą terminą ir pareiškėjas per VSDFV nurodytą terminą nepateikia įrodymų, sudarančių pagrindą terminui atnaujinti, arba VSDFV direktorius ar direktoriaus pavaduotojas nusprendžia, kad nėra pagrindo terminui atnaujinti. Pareiškėja VSDFV skundė VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-09-26 atsisakymą atlikti veiksmus – išmokėti pensijos nepriemoką. Skundą VSDFV R. P. padavė 2013-10-02, t. y. nepraleidusi teisės aktuose nustatyto 6 mėnesių termino skųsti VSDFV teritorinio skyriaus sprendimą, priimtą pensijų klausimais.

28Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad VSDFV privalėjo iš esmės išnagrinėti pareiškėjos 2013-09-27 skundą, įvertinti teritorinio skyriaus skundžiamo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą ir pateikti R. P. atsakymą, kuriame būtų išreikšta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos valia dėl VSDFV teritorinio skyriaus 2013-09-26 sprendimo. Tačiau VSDFV atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą netinkamu pagrindu. Teismo nuomone, VSDFV 2013-10-08 sprendimas turi būti panaikintas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 3 punktas), VSDFV įpareigojant R. P. 2013-09-27 skundą išnagrinėti iš naujo. Priimdamas sprendimą, teismas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-11-13 sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. A552-2017/2013, suformuluotu teisės aiškinimu.

29Pareiškėja taip pat prašė panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus 2013-09-26 sprendimą Nr. (10.1)S-16669 ir įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjai 4 956,75 Lt valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos nepriemoką už 2010–2011 m. ir 904,09 Lt valstybinės nukentėjusiojo asmens pensijos nepriemoką už 2010–2011 m. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalis nustato, kad VSDFV yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, todėl teismui gali būti skundžiami tik tie sprendimai, kurie buvo išnagrinėti VSDFV. Kadangi VSDFV nėra priėmusi privalomo sprendimo ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, tiesiogiai teismui tokie reikalavimai negali būti reiškiami. Bylos, kuriose nėra laikytasi privalomos ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos, administraciniuose teismuose nėra nagrinėjamos, o paduotas skundas ar jo dalis paliekami nenagrinėti Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punkto pagrindu.

30Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 straipsnio 2 punktu, 103 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

31Skundą tenkinti iš dalies.

32Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-10-08 sprendimą Nr. (6.5)I-6574 „Dėl 2013-09-27 skundo“ ir įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos R. P. 2013-09-27 skundą išnagrinėti iš naujo.

33Kitą skundo dalį palikti nenagrinėtą.

34Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja R. P. prašo: 1) panaikinti Valstybinio... 4. Paaiškino, kad R. P. valstybinė socialinio draudimo... 5. Konstitucinis Teismas, ištyręs Laikinojo įstatymo nuostatų, susijusių su... 6. Nuo 2010-01-01 įsigaliojęs Laikinasis įstatymas nustatė perskaičiuoti... 7. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – Pensijų... 8. Nurodė, kad šiai administracinei bylai yra reikšminga Lietuvos vyriausiojo... 9. Teismo posėdyje pareiškėja palaikė skundo reikalavimus. Paaiškino, kad po... 10. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 11. R. P. 2010-01-01 buvo paskirta 200 Lt nukentėjusiųjų... 12. Atsakovas pažymėjo, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi... 13. Vyriausybės pavedimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi parengti... 14. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 15. Kreipdamasi į VSDFV su 2013-09-27 prašymu, pareiškėja buvo praleidusi... 16. Savo poziciją atsakovas grindė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 17. Įvertinus tai, kad ginčas nėra išnagrinėtas privaloma išankstine ginčo... 18. Pareiškėjai paskirtos senatvės pensijos dydis viršijo Laikinojo įstatymo 3... 19. Vyriausybės pavedimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi parengti... 20. Pažymėjo, kad Lietuvos teisėje galioja įstatymo teisėtumo prezumpcija –... 21. Prašė teismo atsižvelgti į tai, kad neišmokėtų pagal Laikinąjį... 22. Atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus... 23. Skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 25. Valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos, mokamos ir ginčai dėl... 26. Iš pareiškėjos skundo turinio matyti, kad kreipdamasis į VSDFV... 27. VSDFV atsisakė nagrinėti R. P. skundą vadovaudamasi... 28. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad VSDFV privalėjo iš esmės... 29. Pareiškėja taip pat prašė panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus... 30. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88... 31. Skundą tenkinti iš dalies.... 32. Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 33. Kitą skundo dalį palikti nenagrinėtą.... 34. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...