Byla A-2415-756/2015
Dėl sprendimo panaikinimo, pensijos dalies priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasys Gagys ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. P. skundą atsakovams R. P. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui dėl sprendimo panaikinimo, pensijos dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja R. P. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2–15), prašydama: panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (6.5)I-3998 ir įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjai 4 956,75 Lt senatvės pensijos ir 904,09 Lt nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemoką už 2010–2011 m.

5Nurodė, kad dėl atsakovo taikytų Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) 8 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatų, kurias Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija), pareiškėjai buvo neišmokėta 4 956,75 Lt senatvės pensijos bei 904,09 Lt valstybinės nukentėjusiųjų asmenų pensijos už 2010–2011 m. Pareiškėjos manymu, VSDFV 2014 m. balandžio 29 d. sprendime Nr. (6.5) I-3998 nurodyta pozicija ginčijamu klausimu padaro reikalavimą laikytis ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos formaliu ir iš esmės apsunkinančiu pareiškėjos teisių bei jos interesų gynybą. VSDFV, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2773-580/2014, kuriuo ji buvo įpareigota iš naujo išnagrinėti pareiškėjos skundą, iš esmės jo neišnagrinėjo. Taigi VSDFV neteisingai vertino teritorinio skyriaus veiksmus, o skundžiamame sprendime pateikiami argumentai, dėl kurių VSDFV atsisako įpareigoti teritorinį skyrių atlikti veiksmus, prieštarauja vieni kitiems, yra neteisėti, nepagrįsti ir neteisingi, kadangi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-2773-580/2014 nurodyta, kad pareiškėja VSDFV skundė VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. atsisakymą atlikti veiksmus (išmokėti pensijos nepriemoką) ir skundą VSDFV padavė nepraleidusi teisės aktuose nustatyto 6 mėnesių termino skųsti VSDFV teritorinio skyriaus sprendimą, priimtą pensijų klausimais. Pareiškėja taip pat mano, kad 2013 m. rugsėjo 20 d. prašymu, adresuotu VSDFV Marijampolės skyriui, suformulavusi prašymą inter alia išmokėti pensijų dalies nepriemoką, ji iš esmės inicijavo ginčą išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, taigi atsakovas šį prašymą (dalį dėl pensijų dalies išmokėjimo) turėjo perduoti įgaliotai tokį ginčą nagrinėti institucijai, todėl būtent 2013 m. rugsėjo 20 d. turėtų būti laikytina pareiškėjos kreipimusi į VSDFV Pensijų įstatymo 45 straipsnio bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalies prasme. Todėl terminas kreipimuisi į VSDFV dėl VSDFV Marijampolės skyriaus sprendimų (veiksmų), mokant dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies taikymo perskaičiuotą (sumažintą) nukentėjusių asmenų valstybinę pensiją, nebuvo praleistas. Pareiškėja taip pat atkreipė dėmesį, jog VSDFV skundžiamame sprendime, be kita ko, paaiškino, kad Vyriausybės pavedimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi parengti teisės aktų, kuriuose bus nustatyta dėl ekonominio sunkmečio sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, projektus. Priėmus ir įsigaliojus šiems teisės aktams, dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo negauta pensijos dalis asmenims bus kompensuota tuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Taigi, pareiškėjos nuomone, šiuo sprendimu VSDFV, nors ir konstatavo, kad pareiškėja skundą padavė praleidusi terminą, tačiau tuo pačiu išreiškė savo poziciją ir valią dėl jos keliamo ginčo, todėl VSDFV iš esmės išnagrinėjo pareiškėjos skundą išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Be to, Pensijų įstatymo 44 straipsnis nustato, kad pensijos suma, laiku negauta dėl pensiją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės, išmokama už praėjusį laiką neapribojant kokiu nors terminu, todėl atsakovai nepagrįstai atsisako grąžinti neteisėtai sumažintą pensijos dalį.

6Atsakovas VSDFV atsiliepime (b. l. 45–48) prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

7Paaiškino, kad VSDFV teritorinis skyrius pirmąją sumažintą senatvės pensiją pareiškėjai išmokėjo 2010 m. sausio mėnesį, pirmąją sumažintą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją – 2010 m. vasario mėnesį, tad apie sprendimus mokėti ne visas paskirtas senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas pareiškėja sužinojo (turėjo sužinoti) atitinkamai 2010 m. sausio ir vasario mėnesiais. Kreipdamasi į VSDFV teritorinį skyrių su 2013 m. rugsėjo 20 d. prašymu, kuris turėjo būti persiųstas nagrinėti VSDFV, ir į VSDFV su 2013 m. rugsėjo 27 d. skundu dėl negautų senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijų dalių išmokėjimo, pareiškėja praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą. Pareiškėjai buvo pasiūlyta pateikti įrodymus, galinčius patvirtinti, kad terminą praleido dėl svarbių, objektyvių priežasčių, sudarančių pagrindą šį terminą atnaujinti, tačiau per nustatytą terminą įrodymų nepateikus, buvo atsisakyta nagrinėti skundą. Pareiškėjos reikalavimai dėl senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dalies išmokėjimo VSDFV nebuvo išnagrinėti iš esmės, taigi išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nepasinaudota ir reikalavimas įpareigoti teritorinį skyrių išmokėti pensijos nepriemokas negali būti nagrinėjamas. VSDFV 2014 m. balandžio 29 d. sprendime Nr. (6.5)I-3998 neišreikšta administracinio subjekto pozicija ir valia dėl konkretaus pareiškėjos keliamo ginčo. Be to, VSDFV 2013 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. (6.5)I-6574 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartimi yra panaikintas, o skundžiamame 2014 m. balandžio 29 d. sprendime Nr. (6.5) 1-3998 pareiškėjos ginčijamų teiginių nėra. Pensijų įstatymo 44 straipsni nagrinėjamu atveju negali būti taikomas, nes sumažinto dydžio pensijos buvo mokamos tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas.

8Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius su skundu nesutiko ir atsiliepime (b. l. 34–38) prašė pareiškėjo skundo netenkinti. VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepimą grindė iš esmės analogiškais argumentais kaip ir VSDFV.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 30 d. sprendimu (b. l. 63–66) nutraukė bylos dalį dėl pareiškėjos R. P. reikalavimo įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti jai 4 956,75 Lt senatvės pensijos ir 904,09 Lt nukentėjusiųjų asmenų pensijos už 2010–2011 m., kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

11Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėja siekia jai paskirtos ir pritaikant Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios 2012 m. rugsėjo 21 d. oficialiai paskelbtu Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, sumažintos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos ir valstybinės nukentėjusių asmenų pensijos dalies, neišmokėtos laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., priteisimo. Nustatyta, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. pareiškėjos senatvės pensija buvo mažinama vadovaujantis Laikinojo įstatymo 6 straipsnio ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis (b. l. 21), o valstybinė nukentėjusių asmenų pensija – Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis (b. l. 19). 2013 m. rugsėjo 20 d. pareiškėja kreipėsi į VSDFV Marijampolės skyriaus Šakių skyrių, prašydama išmokėti jai dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo susidariusią senatvės ir valstybinės pensijos nepriemoką (b. l. 41). VSDFV Marijampolės skyrius 2013 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. (10.1)S-16669 nurodė, kad, kol nėra priimta sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, VSDFV Marijampolės skyrius neturi pagrindo išmokėti pareiškėjos pensijų nepriemokas (b. l. 40). 2013 m. rugsėjo 27 d. pareiškėja kreipėsi į VSDFV, prašydama įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjai dėl Laikinojo įstatymo taikymo susidariusias senatvės bei nukentėjusių asmenų pensijų nepriemokas už 2010–2011 m. (b. l. 49–50). VSDFV 2013 m. spalio 8 d. sprendime Nr. (6.5)I-6574 pareiškėjai buvo nurodyta, kad ji praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą apskųsti sprendimą dėl jai mokėtinos pensijos sumažinimo, dėl to yra atsisakoma nagrinėti jos skundą, ir pareiškėjai pasiūlyta iki 2013 m. spalio 21 d. pateikti įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti šį terminą (b. l. 20). Pažymėtina, kad pareiškėjai minėtą VSDFV sprendimą apskundus Vilniaus apygardos administraciniam teismui, pastarasis 2014 m. kovo 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2773-580/2014 panaikino VSDFV 2013 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. (6.5)I-6574 ir įpareigojo VSDFV išnagrinėti pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 27 d. skundą iš naujo. Vilniaus apygardos administracinis teismas minėtame sprendime nurodė, kad VSDFV turėjo įvertinti teritorinio skyriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (b. l. 27–30). VSDFV, vykdydama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2773-580/2014, priėmė nagrinėjamu atveju skundžiamą 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (6.5)I-3998 (b. l. 24–26), kuriame konstatavo, kad VSDFV Marijampolės skyrius 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. (10.1)S-16669, atsisakydamas išmokėti pareiškėjai senatvės pensijos dalį, viršijo savo kompetenciją, todėl VSDFV panaikino šią VSDFV teritorinio sprendimo dalį, tačiau patį reikalavimą įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti senatvės pensijos dalį atsisakė nagrinėti, kaip paduotą praleidus 3 metų terminą. Be to, pareiškėjai buvo paaiškinta, jog ji iki 2014 m. gegužės 27 d. gali pateikti įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, tuomet skundo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo.

12Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014, be kita ko, yra nurodyta, kad tokio pobūdžio ginčo teisiniams santykiams yra taikytinos Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies nuostatos; kad šioje dalyje nustatyta VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo tvarka turi būti suprantama ir aiškinama kaip tokio pobūdžio ginčams išspręsti privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka; kad šioje dalyje nurodyti kaip skundžiami VSDFV teritorinių skyrių sprendimai yra ne atskirai priimti ir suformuluoti administraciniai sprendimai, o faktinis sumažintos pensijos mokėjimas, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas. Taip pat buvo išaiškinta, kad aptariamoje Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytas 3 metų sprendimų apskundimo terminas savo teisine prigimtimi yra procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti neteisminėje institucijoje; kad šio termino eigos pradžia laikytina pirmosios sumažintos pensijos faktiško išmokėjimo (pervedimo į pensiją gaunančio asmens sąskaitą) diena 2010 m. sausio mėn., kai pensiją gaunantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo atžvilgiu priimtą (jo manymu, neteisėtą) sprendimą.

13Nagrinėjamu atveju, pareiškėjos VSDFV Marijampolės skyriaus Šakių skyriui paduotas 2013 m. rugsėjo 20 d. prašymas pripažintinas skundu Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Nagrinėjamu atveju, paduodama 2013 m. rugsėjo 20 d. prašymą VSDFV teritoriniam skyriui dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo, pareiškėja praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio mėn., kai pareiškėjai pirmą kartą buvo išmokėta (pervesta) Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pagrindu sumažinta senatvės pensija ir nuo 2010 m. vasario mėn., kai buvo išmokėta Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pagrindu sumažinta nukentėjusių asmenų pensija.

14Pagal Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų VSDFV direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131, 31 punktą, jeigu skundas pateiktas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir pareiškėjas per VSDFV nurodytą terminą nepateikia įrodymų, sudarančių pagrindą terminui atnaujinti, arba VSDFV direktorius ar direktoriaus pavaduotojas nusprendžia, kad nėra pagrindo terminui atnaujinti, skundas yra nenagrinėjamas. Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiamame 2014 m. balandžio 29 d. sprendime VSDFV pagrįstai paliko pareiškėjos skundą nenagrinėtą, išaiškindama galimybę prašyti atnaujinti praleistą terminą. Pažymėtina, kad duomenų, jog pareiškėja su tokio pobūdžio prašymu būtų kreipusis į VSDFV, nėra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, VSDFV 2014 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. (6.5)I-3998 laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl pareiškėjos reikalavimas pastarąjį panaikinti atmetamas kaip nepagrįstas.

15Pareiškėja taip pat prašo įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti jai 4 956,75 Lt senatvės pensijos ir 904,09 Lt nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemoką už 2010–2011 m. Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalį VSDFV yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Teismo vertinimu, nors VSDFV skundžiamu 2014 m. balandžio 29 d. ir įvertino teritorinio skyriaus sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, tačiau klausimas dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo šiuo atveju nebuvo išnagrinėtas iš esmės, t. y. VSDFV nepasisakė, ar VSDFV Marijampolės skyrius pagrįstai neišmokėjo pareiškėjai jos prašomos neišmokėtos pensijos dalies, ir atsisakė nagrinėti pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 20 d. skundą, taigi pastarasis liko iš esmės VSDFV, kuri yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, neišnagrinėtas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad byla nutraukiama, jeigu pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bylos dalis dėl reikalavimo išmokėti pensijos nepriemoką nutrauktina.

16III.

17Pareiškėja R. P. apeliaciniu skundu (b. l. 79–87) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti.

18Pareiškėja apeliacinį skundą grindžia iš esmės tokiais pat argumentais, kuriuos nurodė ir pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde. Papildomai pažymi, kad ji nepraleido teisės aktuose nustatyto 6 mėnesių termino VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimui apskųsti. Be to, ginčijamame sprendime atsakovas išreiškė savo, kaip institucijos, ginčus nagrinėjančios išankstine ne teismo tvarka, valią ir poziciją dėl ginčo esmės. Tą jį padaryti įpareigojo Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendime, priimtame pagal pareiškėjos skundą (administracinė byla Nr. I-2773-580/2014).

19Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius su apeliaciniu skundu nesutinka ir atsiliepime (b. l. 110–114) prašo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą.

20Dėl pareiškėjos teiginio, jog ji nėra praleidusi teisės aktuose nustatyto 6 mėnesių termino, atsakovas pažymi, jog LVAT šiuo klausimu suformulavo aiškią praktiką – taikomas Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytas 3 metų terminas. Pareiškėja šį terminą praleido. Be to, VSDFV pareiškėjos skundo iš esmės neišnagrinėjo.

21Atsakovas VSDFV su apeliaciniu skundu nesutinka ir atsiliepime (b. l. 115–119) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjos apeliacinį skundą atmesti. VSDFV atsiliepimą į apeliacinį skundą grindė iš esmės tokiais pat argumentais, kuriuos nurodė ir pirmosios instancijos teismui pateiktame atsiliepime į pareiškėjos skundą.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimo, kuriuo teismas nutraukė bylos dalį dėl pareiškėjos R. P. reikalavimo įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti jai 4 956,75 Lt senatvės pensijos ir 904,09 Lt nukentėjusiųjų asmenų pensijos už 2010–2011 m., kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą, teisėtumas ir pagrįstumas.

25Pareiškėja R. P. pateikė apeliacinį skundą, kurį iš esmės grindžia tuo, kad VSDFV ginčijamame sprendime išreiškė savo, kaip institucijos, ginčus nagrinėjančios išankstine ne teismo tvarka, valią ir poziciją dėl ginčo esmės.

26Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta tvarka, su tokia apeliantės pozicija iš esmės sutinka.

27Kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, teisingai nustatė, jog pareiškėja savo galimai pažeistos teisės gauti visą paskirto dydžio senatvės bei nukentėjusiųjų asmenų pensiją gynimo procedūrą privaloma ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka pradėjo praleidusi Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą, kadangi, kaip matyti iš bylos duomenų, pirmoji pagal Laikinojo įstatymo 6 ir 8 straipsnių nuostatas sumažinta senatvės pensija pareiškėjai išmokėta 2010 m. sausio mėn., o pirmoji pagal Laikinojo įstatymo 4 ir 5 straipsnius sumažinta nukentėjusiųjų asmenų pensija – 2010 m. vasario mėn.; į VSDFV pareiškėja kreipėsi 2013 m. rugsėjo 20 d. (pareiškėjos VSDFV Marijampolės skyriaus Šakių skyriui paduotas prašymas pripažintinas skundu VSDFV Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo prasme). VSDFV Marijampolės skyrius 2013 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. (10.1)S-16669 nurodė, kad neturi pagrindo išmokėti pensijų nepriemokas (b. l. 40), nes nėra priimta sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, o VSDFV 2013 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. (6.5)I-6574 atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundą, kadangi ji praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą apskųsti sprendimą dėl jai mokėtinos pensijos sumažinimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pastarąjį atsakovo sprendimą pareiškėja apskundė teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2773-580/2014 (b. l. 27–30) panaikino VSDFV 2013 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. (6.5)I-6574 ir įpareigojo atsakovą išnagrinėti pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 27 d. skundą iš naujo. Šiame sprendime pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad VSDFV privalėjo iš esmės išnagrinėti pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 27 d. skundą, įvertinti skundžiamo teritorinio skyriaus sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir pateikti R. P. atsakymą, kuriame būtų išreikšta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos valia dėl VSDFV teritorinio skyriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimas įsiteisėjo 2014 m. balandžio 12 d.

28Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja ginčija VSDFV 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (6.5)I-3998 (b. l. 24–26), kuris priimtas atsakovui vykdant minėtą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimą.

29Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nustatytas faktines aplinkybes ir įvertinusi nagrinėjamoje byloje skundžiamą VSDFV 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (6.5)I-3998, konstatuoja, jog jame atsakovas išreiškė savo, kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, valią dėl VSDFV teritorinio skyriaus sprendimo mokėti pareiškėjai pagal atitinkamas Laikinojo įstatymo nuostatas sumažintą senatvės pensiją. Atsakovas minėtame sprendime aiškiai nurodė, jog iš pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 20 d. prašymo matyti, jog ji prašė grąžinti pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nuostatas sumažintų senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dalį. Pasisakydama dėl šio pareiškėjos reikalavimo VSDFV 2014 m. balandžio 29 d. sprendime Nr. (6.5)I-3998 nurodė, kad: „Skyrius 2013 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. (10.1)S-16669 informavo Jus apie minėtų pensijų perskaičiavimo ir mokėjimo 2010-2011 metais teisinį pagrindą, nurodė, kad šiuo metu nėra galiojančio teisės akto, reglamentuojančio pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotų pensijų kompensavimo tvarką ir terminus. Taigi šia apimtimi Skyriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. (10.1)S-16669 Jums yra pateikta išsami ir teisinga informacija, todėl naikinti šią rašto dalį nėra pagrindo.“ Be to, pasisakydamas dėl kito pareiškėjos 2013 m. rugsėjo 20 d. prašymo reikalavimo išmokėti 2010-2011 metais susidariusią pensijų nepriemoką, atsakovas nurodė, kad „Skyriaus 2013 m. rugsėjo 26 d. rašto Nr. (10.1)S-16669 dalis, kuria atsisakyta išmokėti <...> minėtų pensijų dalį (nurodyta, kad nėra pagrindo tenkinti Jūsų prašymą ir išmokėti dėl Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo negautų pensijų dalį), naikintina.“. Tokiu būdu VSDFV, t. y. išankstinio tokio pobūdžio ginčų nagrinėjimo institucijos, dėl ginčo esmės išreikšta pozicija leidžia kolegijai daryti išvadą, kad šis ginčas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje buvo išspręstas (išnagrinėtas). Tad nagrinėjamu atveju ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo baigta. Tai reiškia, kad pareiškėjos skundo VSDFV padavimo termino praleidimo faktas, kaip ir tokio praleidimo priežasčių įvertinimo klausimas, prarado savo aktualumą, t. y. nagrinėjamai bylai tapo nereikšmingi. Darydama tokią išvadą, teisėjų kolegija atsižvelgia į iš esmės tokios pačios faktinės situacijos įvertinimą ir traktavimą, pateiktą LVAT 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014, ir vadovaudamasi šiuo precedentu, nemato pagrindo nesutikti su tokia išplėstinės teisėjų kolegijos padaryta išvada bei netaikyti jos šioje administracinėje byloje (ABTĮ 13 str.).

30Apibendrindama išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje susiklosčiusią faktinę situaciją, netinkamai išaiškino ir taikė šiai situacijai aktualias materialinės teisės normas, todėl nukrypo nuo teisminės praktikos šios kategorijos bylose ir priėmė iš esmės nepagrįstą procesinį sprendimą, kuris naikinamas.

31Kadangi nagrinėjamoje byloje pateikta pakankamai įrodymų, iš kurių galima spręsti apie pareiškėjai susidariusią senatvės bei nukentėjusiųjų asmenų pensijų nepriemoką, teisėjų kolegija, vadovaudamasi teismo proceso ekonomiškumo, operatyvumo, taip pat teisingumo ir sąžiningumo principais, negrąžina bylos pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ir toliau pasisako dėl pareiškėjos R. P. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikto skundo reikalavimų, t. y. reikalavimo panaikinti VSDFV 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (6.5)I-3998 ir reikalavimo įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjai 4 956,75 Lt senatvės pensijos ir 904,09 Lt nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemoką už 2010–2011 m.

32Iš VSDFV Marijampolės skyriaus Šakių skyriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. pažymos „Apie R. P. valstybinės nukentėjusiojo asmens pensijos sumas“ Nr. G-9318 (b. l. 19) matyti, jog laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. pareiškėjai paskirtos nukentėjusiųjų asmenų pensijos dydis buvo perskaičiuotas ir atitinkamai sumažintas Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Dėl to pareiškėjai minėtu laikotarpiu susidarė 904,09 Lt (261,84 Eur) nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemoka. Įvertinusi VSDFV Marijampolės skyriaus Šakių skyriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. pažymoje „Apie R. P. senatvės pensijos sumas“ Nr. G-9318 (b. l. 21) pateiktą informaciją, teisėjų kolegija pažymi, kad laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo susidarė 4 956,75 Lt (1 435,57 Eur) valstybinės senatvės pensijos nepriemoka.

33Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs konstitucinės justicijos bylą, 2012 m. vasario 6 d. nutarime, kuris oficialiai paskelbtas 2012 m. rugsėjo 21 d., pripažino, kad Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis bei Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“. Vadinasi, ginčui aktualiu laikotarpiu pareiškėjai paskirta senatvės bei nukentėjusiųjų asmenų pensijos negalėjo būti ribojamos Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies bei Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka. Atsižvelgusi į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai R. P. iš VSDFV Marijampolės skyriaus priteisiama 1 435,57 Eur senatvės pensijos ir 261,84 Eur nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemoka, o skundžiamas VSDFV 2014 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. (6.5)I-3998 panaikinamas.

34Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina ir priima naują sprendimą pareiškėjos skundą tenkinti.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjos R. P. apeliacinį skundą patenkinti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos R. P. skundą tenkinti: priteisti pareiškėjai R. P. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 1 435,57 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt penkis eurus ir penkiasdešimt septynis euro centus) valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos ir 261,84 Eur (du šimtus šešiasdešimt vieną eurą ir aštuoniasdešimt keturis euro centus) nukentėjusiųjų asmenų pensijos nepriemoką, panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2014 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. (6.5)I-3998.

38Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja R. P. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2–15), prašydama:... 5. Nurodė, kad dėl atsakovo taikytų Lietuvos Respublikos socialinių išmokų... 6. Atsakovas VSDFV atsiliepime (b. l. 45–48) prašė pareiškėjos skundo... 7. Paaiškino, kad VSDFV teritorinis skyrius pirmąją sumažintą senatvės... 8. Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius su skundu nesutiko ir atsiliepime (b. l.... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 30 d. sprendimu (b. l.... 11. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėja siekia jai paskirtos... 12. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir... 13. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjos VSDFV Marijampolės skyriaus Šakių skyriui... 14. Pagal Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių,... 15. Pareiškėja taip pat prašo įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti... 16. III.... 17. Pareiškėja R. P. apeliaciniu skundu (b. l. 79–87) prašo panaikinti... 18. Pareiškėja apeliacinį skundą grindžia iš esmės tokiais pat argumentais,... 19. Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius su apeliaciniu skundu nesutinka ir... 20. Dėl pareiškėjos teiginio, jog ji nėra praleidusi teisės aktuose nustatyto... 21. Atsakovas VSDFV su apeliaciniu skundu nesutinka ir atsiliepime (b. l.... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 25. Pareiškėja R. P. pateikė apeliacinį skundą, kurį iš esmės grindžia... 26. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 136 straipsnyje... 27. Kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje surinktus... 28. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėja ginčija VSDFV 2014 m.... 29. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nustatytas faktines aplinkybes ir... 30. Apibendrindama išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 31. Kadangi nagrinėjamoje byloje pateikta pakankamai įrodymų, iš kurių galima... 32. Iš VSDFV Marijampolės skyriaus Šakių skyriaus 2013 m. rugsėjo 5 d.... 33. Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs konstitucinės justicijos bylą, 2012 m.... 34. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija pirmosios instancijos... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Pareiškėjos R. P. apeliacinį skundą patenkinti.... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimą... 38. Sprendimas neskundžiamas....