Byla 2-580-390/2009
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Violetai Mažeikienei, dalyvaujant ieškovo BAB „Alytaus tekstilė“ atstovui advokatui Linui Jakui, atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovėms Jolantai Jankauskienei, Ingridai Kudabienei, trečiajam asmeniui A. P., trečiojo asmens AB „Alkesta“ atstovui Rimui Malaškevičiui teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB „Alytaus tekstilė“ ieškinį atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“, tretiesiems asmenims UAB „Dzūkijos vandenys“, AB „Alkesta“, A. P. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

2Ieškovas BAB „Alytaus tekstilė“ ieškiniu ( t. 1., b.l. 5-10) prašo pripažinti 2006-09-14 pirkimo-pardavimo sutartį, patvirtintą Alytaus m. 1-ajame notarų biure, registro numeris 8055, negaliojančia; taikyti restituciją - neesant galimybės taikyti restitucijos natūra, priteisti iš atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“, jam perduoto turto pardavimo kainą 1000000 (vieną milijoną) litų; pripažinti 2007-02-27 skolos padengimo turtu sutartį negaliojančia ir taikyti restituciją, o nesant galimybės taikyti restitucijos natūra, priteisti iš atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ jam perduoto turto kainą - 253 530 Lt (du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančius penkis šimtus trisdešimt litų).

3Nurodo, kad 2006-09-14 tarp šiuo metu bankrutuojančios akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ ir atsakovo UAB „Rytų skirstomieji tinklai“ buvo sudaryta Bendrovei priklausančio turto, transformatorinės pastotės, esančios Voveraičių g. 14, Alytuje, unikalus Nr. 1196-8003-2015, bei dalies elektros tinklų paskirties inžinerinių tinklų, esančių Pramonės g. 1, Alytuje, taip pat dalies transformatorinės pastotės įrenginių, pirkimo-pardavimo sutartis. 2006-09-19 buvo sudarytas tarpusavio įsiskolinimų mažinimo (užskaitų) aktas Nr. 2006/09/19, kuriuo buvo užskaitytos Bendrovės skolos atsakovui už elektros energiją bei atsakovo skolos Bendrovei už parduotą Turtą. 2007-02-27 buvo sudaryta dar viena skolos padengimo turtu sutartis, pagal kurią atsakovui už Bendrovės skolas buvo perduoti Bendrovei priklausantys transformatoriai. Ieškovo nuomone, sudaryti sandoriai pažeidžia kreditorių interesus (LR CK 6.66 str.). Savo nuomonę grindžia šiais argumentais:

41. 2005 m. pradžioje Bendrovė patyrė 95 400 555 Lt nepaskirstytųjų nuostolių. Bendrovės 2006 m. gegužės 31d. balanse matoma, kad Bendrovės įsipareigojimai sudarė 44 060 220 Lt. Taigi, bendrovė turėjo akivaizdžių finansinių sunkumų ir realiai buvo nemoki. Sudarydama Turto pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu ir atsakovo mokėtiną sumą už įgytą Turtą skirdama skolos atsakovui padengimui (atsakovas, gavęs turtą, užskaitė jį kaip Bendrovės skolos grąžinimą), Bendrovė pažeidė kitų kreditorių interesus suteikdama prioritetą atsakovui kaip Bendrovės kreditoriui. 2006-09-19 sudarytame tarpusavio įsiskolinimų mažinimo (užskaitų) akte nurodyta, kad Bendrovė atsakovui- buvo skolinga 7 447 059,92 Lt. Bendrovės skola buvo sumažinta parduoto Turto verte, t.y. 1 109 321,56 Lt. Taigi, net po užskaitymo liko nepadengta apytiksliai 6/7 visos skolos atsakovui. Akivaizdu, kad sudaryta Turto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo tiek naudinga, kokia apimtimi pažeidė kitų kreditorių interesus - Bendrovė prarado galimybę realizuoti Turtą ir taip atsiskaityti su kitais kreditoriais, o sudariusi sutartį su atsakovu, Bendrovė realiai su jokiu kreditoriumi neatsiskaitė, o tik nežymiai sumažino įsipareigojimus jam. 2007-02-27 skolos padengimo turtu sutartimi Bendrovė dar kartą neleistinai suteikė pirmenybę atsakovui kaip kreditoriui, kadangi vėlgi dengdama nedidelę dalį likusio įsiskolinimo ji prarado dalį savo ilgalaikio turto, kuris galėjo būti parduotas kitiems asmenims ir galbūt didesne kaina. Visais šiais veiksmais buvo pažeisti kreditorių interesai, kadangi buvo suteikta pirmenybė vienam iš jų ir kadangi dalis Turto buvo perleista už mažesnę nei jo likutinė vertė kainą.

52. Turto pirkimo-pardavimo sutartis bei skolos padengimo turtu sutartis neprivalėjo būti sudaryta. Turto pardavimas ir skolos padengimas turtu nebuvo būtinieji sandoriai, t.y. Bendrovė neprivalėjo jų sudaryti. Dėl Turto pardavimo ar skolos padengimo turtu nebuvo pasirašyta jokių preliminarių sutarčių ar kitokių susitarimų, įpareigojančių Turtą parduoti ar padengti įsiskolinimą turtu.

63. Skolininko nesąžiningumą kreditorių atžvilgiu rodo tai, kad parduodant Turtą ir vėliau dengiant dalį skolos turtu iš esmės buvo padengta dalis įsiskolinimo tik vienam kreditoriui - atsakovui. Jokiems kitiems Bendrovės kreditoriams ar kitiems asmenims, kurie galėtų būti potencialūs jo įgijėjai, apie ketinamą parduoti turtą nebuvo žinoma. Neskelbdama viešai ir neieškodama potencialių pirkėjų Bendrovė elgėsi nesąžiningai kreditorių atžvilgiu, kadangi taip buvo užkirstas kelias parduoti Turtą didesne kaina ir padengti ne vien nedidelę dalį skolos atsakovui, bet kitiems kreditoriams, o įsipareigojimų, kaip jau minėta, Bendrovė turėjo daug. Nesąžiningas buvo ir atsakovas - turto įgijėjas. Jam taip pat buvo žinoma, kad Bendrovė turi didelių skolų ir yra nemoki, kadangi sutiko, kad Bendrovė vietoj mokėtinų sumų perduotų atsakovui turtą. Visi šie veiksmai yra vertintini kaip pakankamas tiek Bendrovės, tiek atsakovo nesąžiningumo kreditorių atžvilgiu pagrindimas.

7Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu į ieškinį (t. 1., b.l. 78-85) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškinio reikalavimai yra neteisėti ir nepagrįsti. Savo nuomonę grindžia šiais argumentais:

81. Dėl skolininko privalėjimo/neprivalėjimo sudaryti ginčijamus sandorius.

9Priešingai nei nurodo ieškovas, AB „Alytaus tekstilė“, siekdama tęsti įmonės veiklą, gauti elektros energiją ginčijamus sandorius sudaryti privalėjo. AB „Alytaus tekstilė“ nevykdė sutartinių įsipareigojimų AB Rytų skirstomųjų tinklų atžvilgiu. Atsakovas taikė ieškovui įvairias nuolaidas - mokėjimų atidėjimus, skolų grąžinimą dalimis, tačiau AB „Alytaus tekstilė“ skola už suvartotą elektros energiją nuolat augo. Negaudami mokėjimų už tiekiamą elektros energiją AB Rytų skirstomieji tinklai teisėtai ir pagrįstai ketino nutraukti ieškovui elektros energijos tiekimą. Akivaizdu, jog tokios sankcijos pritaikymas būtų sukėlęs neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes AB „Alytaus tekstilė“ -ji nebūtų galėjusi vykdyti savo veiklos, dėl ko skolos kitiems kreditoriams būtų dar labiau išaugusios. Neturėdama pakankamai lėšų sumokėti skolos už suvartotą elektros energiją ir siekdama, kad jos tiekimas nebūtų nutrauktas, AB „Alytaus tekstilė“ turėjo vienintelę išeitį -parduoti įmonės tiesioginei veiklai vykdyti nereikalingą turtą. UAB „Deloitte Lietuva“, 2006-04-10 atlikusi nepriklausomą AB „Alytaus tekstilė“ auditą, išvadoje pažymėjo, kad tolesnė įmonės veikla priklauso nuo nekilnojamo turto pardavimų ir sėkmingos derybų dėl papildomo finansavimo gavimo baigties. Įvertinęs šią audito išvadą, AB „Alytaus tekstilė“ visuotinis akcininkų susirinkimas 2006-04-27 protokolo Nr. 1 6 punktu nutarė sutikti, kad įmonės valdyba priimtų sprendimus dėl ilgalaikio turto pardavimo. Atsižvelgiant į tai, kad dalis turto, kurį buvo

Nutarė

10parduoti, buvo specifinės paskirties - elektros įrenginiai, transformatorinių pastatai, o tokio turto eksploatavimas, priežiūra ir naudojimas, elektros energijos jais tiekimas yra pagrindinė AB Rytų skirstomųjų tinklų veikla, darytina pagrįsta išvada, jog šis turtas galėjo būti nupirktas tik atsakovo. Analogiškais principais vertintinas ir Skolos padengimo turtu sutarties sudarymas.

112. Dėl ginčijamais sandoriais pažeistų/nepažeistų kitų kreditorių interesų.

12Priešingai, nei nurodo ieškovas, ginčijami sandoriai AB „Alytaus tekstilė“ buvo ekonomiškai naudingi ir nepažeidė kitų kreditorių interesų. AB „Alytaus tekstilė“ 2006 m. gegužės 31 d. sudarytame įmonės balanse nurodyta, kad įmonė iš viso turi turto už 87.284.284 Lt. Ginčijamais sandoriais AB Rytų skirstomiesiems tinklams perleisto turto vertė sudaro tik 1.214.856 Lt, t.y., 1,3 proc. viso turto vertės. Taigi, nėra pagrindo teigti, kad sudarius ginčijamus sandorius AB „Alytaus tekstilė“ turtas gerokai sumažėjo ar dėl šių sandorių sudarymo įmonė tapo nemokia. Kadangi skolininkui sudarius ginčijamą sandorį, jis vis tiek turėjo pakankamai turto kreditoriniams reikalavimams patenkinti ir jo mokumas nepakito, todėl actio Pauliana ieškinio negalima reikšti (o šiuo atveju - patenkinti). Pažymėtina, kad sudarius šiuos sandorius atitinkamai sumažėjo AB „Alytaus tekstilė“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Siekiant įvertinti, ar šie sandoriai galėjo pažeisti kitų kreditorių interesus, būtina atsižvelgti į tai, kad tik šių sandorių dėka įmonė galėjo toliau veikti, gauti iš savo veiklos pajamas ir atsiskaityti su kitais kreditoriais. 2006-08-10 AB „Alytaus tekstilė“ skola už sunaudotą elektros energiją buvo 7.448.300,26 Lt. Sudarius ginčijamą 2006-09-14 sutartį, AB „Alytaus tekstilė“ skola buvo sumažinta parduoto turto verte, be to 2006-08-21 AB Rytų skirstomųjų tinklų valdybos protokolu buvo nuspręsta nereikalauti iš AB „Alytaus tekstilės“ 185. 740,40 Lt delspinigių. Ginčo turtas iki sandorio sudarymo buvo įkeistas AB SEB Vilniaus bankui. Kaip matyti iš ginčijamos 2006-09-14 sutarties sąlygų, AB SEB Vilniaus bankas neprieštaravo, kad AB „Alytaus tekstilė“ parduotų šiuos objektus AB Rytų skirstomiesiems tinklams ir atsisakė hipotekos. Todėl darytina, išvada, kad AB „Alytaus tekstilė“ kreditoriai žinojo apie ginčijamą sandorį ir jam neprieštaravo. Prieš sudarant ginčijamą 2006-09-14 sutartį AB Rytų skirstomųjų tinklų užsakymu UAB „Liturta“ įvertino parduodamą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 864.500 Lt. Su tokiu turto vertinimu sandorio šalys sutiko. Nors ieškovas nurodo, kad Ginčo turtas galėjo būti parduotas kitiems asmenims didesne kaina, tačiau nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovui turtas buvo parduotas nepagrįstai maža kaina ar įrodymų, jog analogiškas turtas sandorio sudarymo metu buvo brangesnis. Ginčijama Skolos padengimo turtu sutartis taip pat buvo sudaryta turtą perimant už tuo metu rinkoje galiojusias tokio turto kainas

133. Dėl sandorio šalių sąžiningumo.

14Ginčijamų sandorių šalys šių sandorių sudarymo metu buvo sąžiningos. Ieškovas BAB „Alytaus tekstilė“ nesąžiningumą įrodinėja tuo, kad jokiems kitiems bendrovės kreditoriams ar kitiems asmenims, kurie galėjo būti potencialūs turto įgijėjai, AB „Alytaus tekstilė“ nebuvo pranešusi apie parduodamą turtą. Atsakovo nuomone, šie argumentai nepagrindžia sandorio šalių nesąžiningumo. Kaip nurodyta aukščiau, parduoti AB Rytų skirstomiesiems tinklams objektai buvo įkeisti AB SEB Vilniaus bankui, kuris neprieštaravo sandorio sudarymui. Taigi didžiausiais AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius AB SEB Vilniaus bankas žinojo apie sandorį ir jam neprieštaravo. Parduotas turtas buvo specifinis, todėl nebuvo tikslo siūlyti jį pirkti kitiems asmenims (ir taip be pagrindo gaišti laiką), kurie nesiverčia elektros energetine veikla ir parduodamo turto negalėtų naudoti pagal paskirtį. Turto pardavimo AB Rytų skirstomiesiems tinklams klausimas buvo sprendžiamas ne tik AB „Alytaus tekstilė“ valdymo organų, bet ir LR Ūkio ministerijoje, kas, atsakovo nuomone, taip pat patvirtina sandorio šalių sąžiningumą.

15Dėl restitucijos taikymo.

16Pritaikius restituciją, A. P. siuvimo cechui ir pastatui-sandėliui, UAB „Dzūkijos vandenys“, AB „Alksta“ elektros energija per Ginčo turtą negalėtų būti tiekiama ir šių vartotojų teisės ir teisėti interesai būtų pažeisti. AB Rytų skirstomieji tinklai eksploatuodami Ginčo turtą turėjo 190 383,44 Lt (be PVM) išlaidų, t.y., Ginčo turtas buvo pagerintas ir restitucijos taikymas pažeistų protingumo ir teisingumo principus. Didžioji dalis AB Rytų skirstomųjų tinklų 2007-02-27 Skolos padengimo turtu sutartimi Nr. 103470/970207 perimto turto yra sumontuota transformatorinėse pastotėse, taigi jam taip pat negali būti taikoma restitucija.

17Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį patenkinti.

18Atsakovo atstovės teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.

19Trečiasis asmuo A. P. ir trečiojo asmens AB „Alksta“ atstovas prašė ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad patenkinus ieškinį jiems gali būti nutrauktas elektros tiekimas ir tuo bus pažeisti jų teisėti interesai.

20Ieškinys atmestinas.

21Teismas sprendžia, kad CK 6. 66 str. nurodytas Actio Pauliana institutas šalių ginčo santykiams negali būti taikomas. Be to, ieškovo pareikšto ieškinio negalima laikyti Paulina ieškiniu, nes jis neatitinka įstatymo nustatytos šio ieškinio prasmės.

22Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, kreditoriai turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Nurodytoje teisės normoje nustatytos sąlygos, kurioms esant galimas actio Pauliana ieškinys. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, jog nagrinėjant ieškinį pagal CK 6.66 straipsnį, pareikštą ginant kreditoriaus teises, byloje būtina aiškintis, ar yra visos šios aplinkybės: 1) skolininkas sudarė sandorį, kurio sudaryti neprivalėjo; 2) dėl tokio sandorio skolininkas tapo nemokus arba būdamas nemokus suteikė pirmenybę kitam kreditoriui, arba buvo kitaip pažeistos kreditoriaus teisės; 3) skolininkas apie kreditoriaus teisių pažeidimą žinojo ar turėjo žinoti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad antroji sąlyga yra alternatyvinė, tai yra Pauliano ieškinys gali būti tenkinamas nustačius arba ginčijamo sandorio įtaką skolininko nemokumui, arba kitokį kreditoriaus teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2004; 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2005 ir pan.). Dvišalį sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas sandorį, buvo nesąžiningas, tai yra žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia kitos sandorio šalies kreditoriaus teises.

23Ieškovas nurodo, kad ieškovė turėjo akivaizdžių ekonominių sunkumų ir realiai buvo nemoki įmonė ir tai buvo nurodyta akcininkų visuotinio susirinkimo įvykusio 2006m. balandžio 27d. pateiktos ataskaitos apie įmonę metu. Teismas tokius ieškovo teiginius laiko nepagrįstais, nes ieškovė AB „Alytaus tekstilė“ nemokia įmone pripažinta tik 2007m. rugpjūčio 23d. Kauno apygardos teismo nutartimi iškėlus bendrovei bankroto bylą.

24Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad iki ieškovei AB „Alytaus tekstilė“ buvo iškelta bankroto byla 2006m. rugsėjo 14d. tarp AB „Alytaus tekstilė“ ir atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ buvo sudaryta pastatų ir įrenginių pirkimo-pardavimo sutartis, kuria ieškovas pardavė, o atsakovas pirko negyvenamosios paskirties pastatą ( transformatorinę pastotę ), esančią Voveraičių g. 14, Alytuje, o taip pat dalį elektros tinklų paskirties inžinierinių tinklų, esančių Pramonės g. 1, Alytuje. Šios sutarties 2.1.1 ir 2.12. punktuose ir nekilnojamojo ir kilnojamojo turto perdavimo-priėmimo akte nurodyta, kad parduodamo turto vertė yra 1000000 Lt ( t 1., b.l. 20-24). 2006m. rugsėjo 19d. tarpusavio įsiskolinimų mažinimo aktu buvo konstatuota, kad AB „Alytaus tekstilė“ yra skolinga atsakovui už patiektą elektros energiją 7447059,92 Lt ir užskaito 1109321,56 Lt už parduotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pagal jau paminėtą sandorį, o atsakovas užskaito, jog 1109321,56 Lt yra gauti kaip apmokėjimas už suvartotą elektros energiją. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2007m. vasario 27d. šalys sudarė skolos padengimo turtu sutartį, kuria skolininkas ( AB Alytaus tekstilė“) perdavė kreditoriui atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ nuosavybės teise kaip užmokestį už savo piniginės skolos dalį turto 253530,08 Lt sumai. Ieškovas savo ieškinyje nurodo, kad sudarytos sutartys nebuvo naudingos ieškovui, nes buvo prarasta galimybė turtą parduoti galbūt didesne kaina, tokios sutartys pažeidė ir kitų kreditorių interesus. Kaip jau buvo nustatyta, kad ieškovo įsiskolinimas atsakovui už patiektą elektros energiją 2006m. rugsėjo 19d. buvo 7447059,92 Lt. Akivaizdu, kad ieškovas sudarydamas sandorius siekė padengti įsiskolinimą atsakovui, o atsakovas gauti nors dalinį kreditorinio reikalavimo patenkinimą. Byloje nustatyta, kad 2006m. balandžio 10d. AB „Alytaus medvilnė“ atlikus nepriklausomą auditą UAB „Deloitte Lietuva“ išvadoje buvo pažymėta, jog tolesnė įmonės ūkinė veikla priklauso nuo nekilnojamojo turto pardavimų ir sėkmingų derybų dėl papildomo finansavimo. Byloje taip pat nustatyta, kad prieš sudarant ginčijamą 2006m. rugsėjo 14d. turto perleidimo sandorį turtą įvertino nepriklausomas turto vertintojas UAB „Liturta“. 2006m. gegužės 2d. turto vertės nustatymo pažyma ( t 1., b.l. 112-115) buvo nustatyta, jog perduodamo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 864500 Lt. Iš ieškovo pateiktos 2006m. kovo 16d. turto vertinimo pažymos ( t 2., b.l. ), kuria išdavė kitas turto vertintojas matyti, kad elektros tinklų transformatorinės pastotės ir jos įrenginių vertė sudarė 1340000 Lt. Šių abiejų turto vertintojų nustatyta turto rinkos vertė skiriasi, tačiau kaip matyti iš turto vertinimo ataskaitų turinio, kad jų pasirinktos metodikos skirtingos. Šalys nagrinėjant bylą ginčijamo turto vertei nustatyti ekspertizės neprašė skirti, todėl teismas vadovaudamasis byloje pateiktų įrodymų visetu daro išvadą, kad turtas nebuvo perduotas per pigiai ( CPK 185 straipsnis). Taigi, nenustačius, jog turtas buvo parduotas nepagrįstai pigiai, negalima konstatuoti, jog sandorio šalys buvo nesąžiningos. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ perimdamas turtą rėmėsi UAB „Liturta“ atliktu turto vertinimu, todėl tokie atsakovo veiksmai vertintini kaip apdairūs, savo teisėmis besirūpinančio asmens elgesys.

25Remiantis nurodytais argumentais byloje nenustatyta, kad sutarties šalys buvo nesąžiningos. Nenustačius nurodytų actio Paulina taikymo sąlygų ieškovo ieškinys negali būti tenkinamas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 176, 178, 185, 259, 263-270 straipsniais, teismas, n u s p r e n d ž i a :

27Ieškinį atmesti.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis,... 2. Ieškovas BAB „Alytaus tekstilė“ ieškiniu ( t. 1., b.l. 5-10) prašo... 3. Nurodo, kad 2006-09-14 tarp šiuo metu bankrutuojančios akcinės bendrovės... 4. 1. 2005 m. pradžioje Bendrovė patyrė 95 400 555 Lt nepaskirstytųjų... 5. 2. Turto pirkimo-pardavimo sutartis bei skolos padengimo turtu sutartis... 6. 3. Skolininko nesąžiningumą kreditorių atžvilgiu rodo tai, kad parduodant... 7. Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu į ieškinį (t. 1.,... 8. 1. Dėl skolininko privalėjimo/neprivalėjimo sudaryti ginčijamus sandorius.... 9. Priešingai nei nurodo ieškovas, AB „Alytaus tekstilė“, siekdama tęsti... 10. parduoti, buvo specifinės paskirties - elektros įrenginiai,... 11. 2. Dėl ginčijamais sandoriais pažeistų/nepažeistų kitų kreditorių... 12. Priešingai, nei nurodo ieškovas, ginčijami sandoriai AB „Alytaus... 13. 3. Dėl sandorio šalių sąžiningumo.... 14. Ginčijamų sandorių šalys šių sandorių sudarymo metu buvo sąžiningos.... 15. Dėl restitucijos taikymo.... 16. Pritaikius restituciją, A. P. siuvimo cechui ir pastatui-sandėliui, UAB... 17. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį... 18. Atsakovo atstovės teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.... 19. Trečiasis asmuo A. P. ir trečiojo asmens AB „Alksta“ atstovas prašė... 20. Ieškinys atmestinas.... 21. Teismas sprendžia, kad CK 6. 66 str. nurodytas Actio Pauliana institutas... 22. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, kreditoriai turi teisę ginčyti skolininko... 23. Ieškovas nurodo, kad ieškovė turėjo akivaizdžių ekonominių sunkumų ir... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad iki ieškovei AB „Alytaus tekstilė“... 25. Remiantis nurodytais argumentais byloje nenustatyta, kad sutarties šalys buvo... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 176, 178, 185, 259, 263-270... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...