Byla 2-3480-392/2013
Dėl L. B. BIĮ 2013-01-29 kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys UAB „Medicinos bankas“, AB DNB bankas, G. Z., M. M., G. S., Valstybinė mokesčių inspekcija, UAB „Omnitel“, Varėnos rajono savivaldybės administracija, VĮ Turto bankas ir AB „Šiaulių bankas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Valstybinio socialinio darudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus skundą dėl L. B. BIĮ 2013-01-29 kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys UAB „Medicinos bankas“, AB DNB bankas, G. Z., M. M., G. S., Valstybinė mokesčių inspekcija, UAB „Omnitel“, Varėnos rajono savivaldybės administracija, VĮ Turto bankas ir AB „Šiaulių bankas“

Nustatė

2Pareiškėjas pateikė teismui skundą, kuriuo prašė 2013 m. sausio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 5 nutarimus 2 ir 3 darbotvarkės klausimais pripažinti negaliojančiais ir perduoti šiuos klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

3Nurodė, kad 2013 m. sausio 29 d. įvyko L. B. IĮ kreditorių susirinkimas, kuriame be kitų klausimų, taip pat buvo nuspręsta: 1) Patikslinti administravimo išlaidų sąmatą; 2) L. B. skolą įmonei laikyti beviltiška ir nesikreipti į teismą dėl skolos priteisimo.

42013-01-29 kreditorių susirinkime buvo nutarta, atsižvelgiant į tai, kad kreditorių skirta administravimo išlaidų sąmata (12 000 Lt įskaitant mokesčius) išnaudota, bei į tai, kad tolimesniam bankroto administravimui ir įkaito turėtojo turto pardavimui būtinos papildomos lėšos, skirti bankroto administratoriui papildomą 4600 Lt (įskaitant mokesčius) sąmatą nuo susirinkimo dienos iki bankroto proceso pabaigos. Papildomą sąmatą dengiant iš parduoto neįkeisto įmonės turto. Nutarimas priimtas „už“ balsuojant 67,34 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių finansinių reikalavimų sumos, t. y. balsuojant didžiausiems kreditoriams - UAB Medicinos bankui (41,51 proc.) ir AB DNB bankui (35,61 proc.).

5Priimtas nutarimas 2 darbotvarkės klausimu yra neteisėtas, neatitinkantis mažesnių kreditorių teisėtų lūkesčių ir interesų bei priimtas tenkinant dviejų stambiausių kreditorių – įkaito turėtojų UAB Medicinos banko ir AB DNB banko – interesus. Šie du kreditoriai atsiduria palankesnėje padėtyje, kadangi įkeisto turto pardavimui naudojamos lėšos, gautos pardavus neįkeistą turtą. Įkaito turėtojo turto pardavimo išlaidos turėtų būti dengiamos pardavus šį turtą. Priešingu atveju būtų pažeista kreditorių interesų pusiausvyra bei Alytaus skyriaus kaip kreditoriaus teisė susigrąžinti lėšas iš parduoto neįkeisto turto.

6Be to Valstybinė mokesčių inspekcija atlikusi tyrimą pateikė pranešimą, kuriuo informavo, jog L. B. yra paėmęs iš įmonės kasos ir negrąžinęs 185.969,89 Lt sumą. Bankroto administratorius, atsižvelgdamas į tai, kad parduotas/parduodamas visas įmonės ir įmonės savininko L. B. bei jo žmonos N. B. turtas, pasiūlė laikyti šią skolą įmonei beviltiška ir nesikreipti į teismą dėl skolos priteisimo. Nutarimas 3 priimtas „už“ balsuojant 70,46 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių finansinių reikalavimų sumos. Nepareiškus ieškinio dėl skolos priteisimo, pažeidžiamos kreditorių teisės ginti savo reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p.). Sėkmės atveju būtų padengta didelė dalis kreditorinių reikalavimų sumos. Priimti nutarimai neužtikrina likusių mažesnių kreditorių teisių bei interesų, jiems siekiant patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija skundą palaikė. Nurodė, kad 2013 m. sausio 29 dienos kreditorių susirinkime buvo nutarta skirti bankroto administratoriui papildomą 4600 Lt sumą, įskaitant mokesčius, sąmatą nuo susirinkimo dienos, šią sąmatą dengiant iš parduoto neįkeisto įmonės turto. VMI prie FM, taip kaip ir pareiškėja, šiame kreditorių susirinkime balsavo prieš pasiūlymą didinti administravimo išlaidų sąmatą iš gautų pajamų už parduotą neįkeistą turtą. VMI mano, kad 2 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas yra neteisėtas, neatitinkantis mažesnių kreditorių teisėtų lūkesčių ir interesų, ir buvo priimtas tenkinant dviejų didžiausių kreditorių - UAB Medicinos banko ir AB DNB banko- interesus. Medicinos bankas ir AB DNB bankas atsiduria geresnėje padėtyje, kadangi įkeisto turto pardavimui naudojamos lėšos, gautos pardavus neįkeistą turtą. Įkaito turėtojo turto pardavimo išlaidos turėtų būti dengiamos pardavus įkeistą turtą. Priešingu atveju būtų pažeista kreditorių interesai ir teisė susigrąžinti lėšas iš parduoto neįkeisto turto.

8Valstybinė mokesčių inspekcija atliko mokestinį tyrimą, kurio metu nustatė, kad L. B. iš įmonės kasos yra paėmęs ir negražinęs 185.969,89 Lt sumą. Įmonės administratorius pasiūlė laikyti šią skolą įmonei beviltiška ir nesikreipti į teismą dėl skolos priteisimo. Šiame kreditorių susirinkime VMI prie FM balsavo prieš skolos pripažinimą beviltiška. VMI mano, jog nepareiškus ieškinio dėl skolos priteisimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis, bus pažeistos kreditorių teisės ginti savo reikalavimus.

92013 m. sausio 29 d. susirinkimo priimti nutarimai 2 ir 3 darbotvarkės klausimais neužtikrina likusių mažesnių kreditorių teisių bei interesų, siekiant kreditoriams patenkinti savo reikalavimus šioje bankrutuojančioje įmonėje.

10Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas su skundu sutiko iš dalies. Nurodė, kad apmokant administravimo išlaidas turi būti atsižvelgiama į gautų iš įkeisto ir neįkeisto turto bei iš kitos įmonės veiklos gautų lėšų dydį, nuo didesnės gautų lėšų sumos apmokant didesnę administravimo išlaidų dalį. Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista, o kita dalis neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos, patirtos iki turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus tiek įkeistą tiek neįkeistą turtą. Proporcingumo principas apmokant administravimo išlaidas šiuo atveju užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą. Administravimo išlaidų dengimas pagal proporcingumo principą užtikrina, kad administravimo išlaidos nebūtų dengiamos tik vienos kreditorių grupės, kurių kreditorinis reikalavimas neužtikrintas įkeistu turtu, pajamų sąskaita, tuo tarpu įkeisto turto turėtojui visai neprisidedant prie administravimo išlaidų mokėjimo.

11Kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu pagrįstas, nes bylinėjimasis tik pabrangintų įmonės bankroto procedūrą, bet neduotų finansinio rezultato.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ su skundu nesutiko. Nurodė, kad nutarimas 2 darbotvarkės klausimu yra teisėtas ir pagrįstas bei nepažeidžia kreditorių teisių, kadangi, vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu ir 36 straipsnio 2 dalimi, teisė spręsti dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir jos apmokėjimo tvarkos nustatymo suteikta kreditorių susirinkimui. Priimant nutarimą jokių procedūrinių pažeidimų nebuvo padaryta, nutarimas priimtas kreditorių balsų dauguma (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Kartu pastebėtina, kad pagal nutarimą papildoma suma 4600 Lt administravimo išlaidoms dengti būtų skirta ne tik išlaidoms, susijusioms su įkeistu turto realizavimu, padengti, bet ir kitoms išlaidoms, susijusioms su įmonės bankroto proceso užbaigimu, dengti, o įvertinti, kokia išlaidų suma būtų susijusi su įkeisto turto realizavimu, o kokia su įmonės bankroto procedūros užbaigimu, yra praktiškai neįmanoma. Iš 4600 Lt sumos išlaidos įkeisto turto realizavimui būtų minimalios.

13Priimtas nutarimas 3 darbotvarkės klausimu yra teisėtas ir pagrįstas bei nepažeidžia kreditorių teisių, kadangi nėra tikslinga vykdyti L. B. 185.969,89 Lt skolos įmonei prisiteisimo, kadangi dėl tokio veiksmo būtų patirtos tik papildomos bylinėjimosi išlaidos (nes tektų samdyti bylos vedimui advokatą ir jam mokėti už paslaugas, kas mažintų kreditorių reikalavimams tenkinti skirtą per bankroto procesą gautą lėšų sumą) bei būtų užvilkintas įmonės bankroto procesas ir netgi geriausiu atveju prisiteisus skolą jos nebūtų iš ko išieškoti, kadangi visas L. B. turtas, tarp jų ir asmeninis, yra jau realizuotas L. B. individualios įmonės bankroto proceso metu. Neprisiteisus skolos, jos nėra įmanoma realizuoti, kadangi nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl skolos priteisimo nėra aišku ar pati reikalavimo teisė egzistuoja, t.y. ar ji yra galiojanti, kai pagal CK 6.105 str. 1 d. negaliojančios reikalavimo teisės perleidimas negalimas. Siekiant, kad įmonės bankroto procesas būtų kuo ekonomiškai naudingesnis įmonei ir jos kreditoriams, ir buvo priimtas sprendimas L. B. skolą nurašyti.

14Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas su skundu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjo skundžiamas nutarimas priimtas kreditorių balsų dauguma ir nepažeidžiant ĮBĮ nustatytos įmonės kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarkos. Pareiškėjas visiškai nepagrįstai teigia, jog skundžiamu nutarimu turėjo būti nustatyta, kad papildoma 4 600 Lt (įskaitant mokesčius) sąmata, skirta tolimesniam bankroto administravimui ir įkaito turėtojo turto pardavimui, turi būti dengiama iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą. Bankroto administravimo išlaidų dengimo eiliškumas buvo nustatytas dar 2013-06-12 vykusiame L. B. BIĮ kreditorių susirinkimo nutarimu. Minėto nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta „nustatyti, kad administravimo išlaidos dengiamos pagal šį eiliškumą: iš nuomos pajamų, iš pajamų gautų iš debitorių, iš pajamų gautų iš neįkeisto turto pardavimo, paskiausiai iš pajamų gautų iš įkeisto turto pardavimo“. 2013-06-12 kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo skundžiamas įstatymo nustatyta tvarka, todėl šis nutarimas yra galiojantis ir privalomas. Atsižvelgiant į 2013-06-12 kreditorių susirinkime nustatytą bankroto administravimo išlaidų dengimo eiliškumą, 2013-01-29 vykusiame kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos patikslinimas“, kuriuo minėtas eiliškumas nebuvo pažeistas.

15Pareiškėjas neginčija papildomos administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo ir nesutinka tik su jos apmokėjimo tvarka. AB DNB bankui įkeistas turtas buvo parduotas dar 2012-08-01 vykusių varžytinių metu, t.y. iki ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo. Hipotekos kreditorius neturi pareigos prisidėti prie administravimo išlaidų apmokėjimo, kurios patiriamos jau po įkeisto turto pardavimo ar perėmimo. Pardavus Bankui įkeistą bankrutuojančios įmonės turtą, nebuvo pilnai patenkintas Banko kreditorinis reikalavimas, ir Bankas su likusia kreditorinio reikalavimo suma tapo trečiosios eilės kreditoriumi. Vadinasi Bankas papildomai prisidės prie administravimo išlaidų mokėjimo pareigos, nes ir iš šių lėšų, iš kurių bus tenkinami kitų kreditorių bei Banko finansiniai reikalavimai, bus dengiama dalis administravimo išlaidų.

16Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad 2013-01-29 vykusiame L. B. BIĮ kreditorių susirinkime 3-uoju darbotvarkės klausimu nusprendus nesikreipti į teismą dėl L. B. skolos įmonei priteisimo buvo pažeistos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės. Byloje nustatyta, kad parduotas/parduodamas visas įmonės savininko L. B. ir jo žmonos N. B. turtas, todėl net ir sėkmingai prisiteisus skolą iš L. B. tiesiog neliktų turto, iš kurio būtų galima išieškoti skolą. Tokiu būdu skolos priteisimas iš L. B. yra visiškai netikslingas. Kreipiantis į teismą dėl skolos iš L. B. L. B. BIĮ bankroto procesas dar labiau užsitęstų ir tokia situacija pažeistų tiek pačios bankrutuojančios įmonės, tiek ir kitų kreditorių turtinius interesus kuo operatyviau gauti savo reikalavimų patenkinimą L. B. BIĮ bankroto procese. Taip pat būtų pažeisti ekonomiškumo ir bankroto proceso operatyvumo principai, kadangi norint prisiteisti skolą iš L. B. reikėtų papildomų laiko ir pinigų sąnaudų, o prognozuojamas rezultatas neatitinka kreditorių interesų kuo mažesnėmis sąnaudomis gauti savo reikalavimų patenkinimą.

17Bankroto administratorius su skundu nesutiko ir nurodė jog ginčijami nutarimai yra teisėti, nes priimti balsų dauguma ir nepažeidžiant jų priėmimo tvarkos.

18Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.

19Skundas tenkintinas iš dalies.

202011-08-22 Vilniaus apygardos teismo nutartimi L. B. individualiai įmonei iškelta bankroto byla. 2011-11-22 Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus kreditorinis reikalavimas 23500,21 Lt sumai. Vadinasi pareiškėjas yra atsakovo kreditorius ir turi teisę teikti skundą dėl kreditorių priimtų nutarimų.

21Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Minėtas įstatymas suteikia teisę kreditoriams kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtų nutarimų ir apskųsti juos įstatymo nustatyta tvarka (ĮBĮ 21 str. 2 p., 24 str. 5 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 15 punkte nurodyta, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų būtina patikrinti, ar tie nutarimai priimti nepažeidžiant įstatymu nustatytos jų priėmimo tvarkos.

22Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad būtų pažeista 2013 m. sausio 29 d. L. B. BIĮ kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka, numatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 22, 23, 24 bei 25 str.

23Dėl nutarimo Nr. 2

242013-01-29 kreditorių susirinkime buvo nutarta, atsižvelgiant į operatyvų administratoriaus darbą ir greitą bankroto bylos procedūros vykdymą ir tai, kad kreditorių skirta administravimo išlaidų sąmata (12 000 Lt įskaitant mokesčius) buvo išnaudota, bei tolimesniam bankroto administravimui ir įkaito turėtojo turto pardavimui būtinos papildomos lėšos, skirti bankroto administratoriui papildomą 4600 Lt (įskaitant mokesčius) sąmatą nuo susirinkimo dienos iki bankroto proceso pabaigos. Papildomą sąmatą dengiant iš parduoto neįkeisto įmonės turto. Nutarimas priimtas „už“ balsuojant 67,34 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių finansinių reikalavimų sumos, t. y. balsuojant didžiausiems kreditoriams - UAB Medicinos bankui (41,51 proc.) ir AB DNB bankui (35,61 proc.). Tačiau minėtas nutarimas neatitinka suformuotos teismų praktikos ir todėl naikintinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-25 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012, išaiškinta: „Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista, o kita dalis neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos, patirtos iki turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus tiek įkeistą tiek neįkeistą turtą. Proporcingumo principas apmokant administravimo išlaidas šiuo atveju užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą“. Administravimo išlaidų dengimas pagal proporcingumo principą užtikrina, kad administravimo išlaidos nebūtų dengiamos tik vienos kreditorių grupės, kurių kreditorinis reikalavimas neužtikrintas įkeistu turtu, pajamų sąskaita, tuo tarpu įkeisto turto turėtojui neprisidedant prie administravimo išlaidų mokėjimo. AB DNB banko nurodyta aplinkybė, kad 2013-06-12 L. B. BIĮ kreditorių susirinkimo nutarimu 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta „nustatyti, kad administravimo išlaidos dengiamos pagal šį eiliškumą: iš nuomos pajamų, iš pajamų gautų iš debitorių, iš pajamų gautų iš neįkeisto turto pardavimo, paskiausiai iš pajamų gautų iš įkeisto turto pardavimo“ šio ginčo išsprendimui nėra teisiškai reikšminga, kadangi ginčijamu nutarimu buvo nutarta dėl kitos, t.y. papildomos, o ne ankstesnės, jau išnaudotos, administravimo išlaidų sąmatos. Todėl šis susirinkimo nutarimas naikintinas dalyje kur numatyta papildomą sąmatą dengti iš parduoto neįkeisto įmonės turto.

25Dėl nutarimo Nr. 3.

26Šiame nutarime sakoma, kad Valstybinė mokesčių inspekcija atlikusi tyrimą pateikė pranešimą, kuriuo informavo, kad nustatė jog įmonės savininkas L. B. yra paėmęs iš įmonės kasos ir negrąžinęs 185.969,89 Lt sumą. Bankroto administratorius, atsižvelgdamas į tai, kad parduotas/parduodamas visas įmonės ir įmonės savininko L. B. bei jo žmonos N. B. turtas, siūlė laikyti šią skolą įmonei beviltiška ir nesikreipti į teismą dėl skolos priteisimo. Nutarimas 3 priimtas „už“ balsuojant 70,46 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių finansinių reikalavimų sumos.

27Teismo vertinimu šis nutarimas yra logiškas ir pagrįstas, todėl naikinti jo pareiškėjo nurodytais argumentais nėra pagrindo. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad 2013-01-29 vykusiame L. B. BIĮ kreditorių susirinkime 3-uoju darbotvarkės klausimu nusprendus nesikreipti į teismą dėl L. B. skolos įmonei priteisimo buvo pažeistos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės. Byloje nustatyta, kad parduotas/parduodamas visas įmonės savininko L. B. ir jo žmonos N. B. turtas, todėl net ir sėkmingai prisiteisus skolą iš L. B. tiesiog neliktų turto, iš kurio būtų galima išieškoti skolą. Tokiu būdu skolos priteisimas iš L. B. yra netikslingas. Kreipiantis į teismą dėl skolos iš L. B. L. B. BIĮ bankroto procesas dar labiau užsitęstų ir tokia situacija pažeistų tiek pačios bankrutuojančios įmonės, tiek ir kitų kreditorių turtinius interesus kuo operatyviau gauti savo reikalavimų patenkinimą L. B. BIĮ bankroto procese. Taip pat būtų pažeisti ekonomiškumo ir bankroto proceso operatyvumo principai, kadangi norint prisiteisti skolą iš L. B. reikėtų papildomų laiko ir pinigų sąnaudų, o prognozuojamas rezultatas neatitinka kreditorių interesų kuo mažesnėmis sąnaudomis gauti savo reikalavimų patenkinimą. Be to spręsti ar tikslinga išieškoti konkrečią skolą iš debitoriaus yra kreditorių prerogatyva.

28Vadovaudamasis LR CPK 290 str., teismas

Nutarė

29Skundą tenkinti iš dalies.

30Panaikinti L. B. BIĮ 2013-01-29 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą antru darbotvarkės klausimu dalyje kur numatyta papildomą sąmatą dengti iš parduoto neįkeisto įmonės turto.

31Likusioje dalyje skundą atmesti.

32Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas pateikė teismui skundą, kuriuo prašė 2013 m. sausio 29 d.... 3. Nurodė, kad 2013 m. sausio 29 d. įvyko L. B. IĮ kreditorių susirinkimas,... 4. 2013-01-29 kreditorių susirinkime buvo nutarta, atsižvelgiant į tai, kad... 5. Priimtas nutarimas 2 darbotvarkės klausimu yra neteisėtas, neatitinkantis... 6. Be to Valstybinė mokesčių inspekcija atlikusi tyrimą pateikė pranešimą,... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija skundą palaikė.... 8. Valstybinė mokesčių inspekcija atliko mokestinį tyrimą, kurio metu... 9. 2013 m. sausio 29 d. susirinkimo priimti nutarimai 2 ir 3 darbotvarkės... 10. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas su skundu sutiko iš dalies. Nurodė, kad... 11. Kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu pagrįstas, nes... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ su skundu nesutiko. Nurodė,... 13. Priimtas nutarimas 3 darbotvarkės klausimu yra teisėtas ir pagrįstas bei... 14. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas su skundu nesutiko. Nurodė, kad... 15. Pareiškėjas neginčija papildomos administravimo išlaidų sąmatos... 16. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad 2013-01-29 vykusiame L. B. BIĮ... 17. Bankroto administratorius su skundu nesutiko ir nurodė jog ginčijami... 18. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į skundą nepateikė.... 19. Skundas tenkintinas iš dalies.... 20. 2011-08-22 Vilniaus apygardos teismo nutartimi L. B. individualiai įmonei... 21. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių... 22. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad būtų pažeista 2013 m. sausio 29 d. L.... 23. Dėl nutarimo Nr. 2... 24. 2013-01-29 kreditorių susirinkime buvo nutarta, atsižvelgiant į operatyvų... 25. Dėl nutarimo Nr. 3.... 26. Šiame nutarime sakoma, kad Valstybinė mokesčių inspekcija atlikusi tyrimą... 27. Teismo vertinimu šis nutarimas yra logiškas ir pagrįstas, todėl naikinti jo... 28. Vadovaudamasis LR CPK 290 str., teismas... 29. Skundą tenkinti iš dalies.... 30. Panaikinti L. B. BIĮ 2013-01-29 kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą... 31. Likusioje dalyje skundą atmesti.... 32. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali...