Byla AN2-322-493/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gegužės 20 d. nutarimo, kuriuo A. L. pripažintas padaręs administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 127 straipsnio 1 dalyje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Arūnas Paštuolis,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. L. atstovo advokato R. R. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gegužės 20 d. nutarimo, kuriuo A. L. pripažintas padaręs administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 127 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

41.

5A. L. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu buvo nubaustas už nusižengimo, numatyto ANK 127 straipsnio 1 dalyje, padarymą 300 Eur bauda be gautų pajamų – 20 584,82 Eur konfiskavimo, nes 2017 m. liepos 11 d., 8 val. 00 min., neužtikrino, kad UAB „K.“, vykdydama krovinių vežimą krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę) didesnė kaip 3,5 tonos, už atlygį, turėtų nustatyta tvarka išduotą licenciją ir iš vykdomos veiklos laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 11 d. iki 2018 m. liepos 11 d. gavo 20 584,82 Eur pajamų. Tokiais savo veiksmais A. L. pažeidė Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 1 dalį.

62.

7Apeliaciniame skunde A. L. gynėjas advokatas R. R. prašė Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gegužės 20 d. nutarimą panaikinti ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

82.1.

9Skunde teigė, jog 2007 m. lapkričio 5 d. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) išdavė UAB „A.“ (šiuo metu – „K.“) Kelių transporto veiklos licenciją Nr. x vežti krovinius vidaus maršrutais. Pradėjus mokestinį patikrinimą, paaiškėjo, kad VKTI viršininko 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu UAB „A.“ išduota licencija buvo panaikinta. Minėtu įsakymu licencijos buvo panaikintos tūkstančiui keturiems šimtams keturiasdešimt keturiems vežėjams, tačiau VKTI apie aptariamų individualių administracinių aktų priėmimą kiekvienam asmeniui, kuriems šie buvo skirti arba kurių teisėms ir pareigoms pastarieji turėjo tiesioginį poveikį, teisės aktų nustatyta tvarka nepranešė. Lietuvos transporto saugos administracija raštu taip pat patvirtino, kad administraciniai aktai buvo paskelbti interneto svetainėje ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, tačiau atskirai įmonėms nebuvo siunčiami.

102.2.

11Apeliantas nurodė, kad bendrieji reikalavimai, keliami individualiam administraciniam aktui ir pranešimo apie individualaus administracinio akto priėmimą tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos viešojo administracinio įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnyje. Minėto įstatymo redakcijoje, galiojusioje įsakymo priėmimo metu, buvo numatyta, kad kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kuriuo teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktu nustatyta tvarka patvirtintą kopiją. Tokiu būdu VKTI įsakymais, kuriais buvo sustabdyta ir panaikinta UAB „K.“ licencija yra administracinis sprendimas, o kartu ir individualus administracinis aktas, kurio atžvilgiu taikytini VAĮ 8 straipsnyje numatyti individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai, taip pat ir pranešimo apie individualaus administracinio akto priėmimą tvarka.

122.3.

13Apibendrindamas skundo argumentus, apeliantas nurodo, kad vadovaujantis VAĮ 8 straipsnio 4 dalies bei Licencijavimo taisyklių 51 punkto nuostatomis, darytina išvada, kad VKTI, priėmusi individualius administracinius aktus, kuriais buvo sustabdyta ir panaikinta UAB „K.“ licencija, privalėjo UAB „K.“ administracijos vadovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų priėmimo raštu pranešti apie kiekvieno iš įsakymų priėmimą, kartu pridedant kiekvieno iš šių individualių administracinių aktų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, tačiau ji šios pareigos neįvykdė. Dėl to, Kauno apylinkės teismas nepagrįstai neįvertino, kad licenciją turinčios UAB „K.“ direktorius A. L. negalėjo ir neturėjo žinoti, kad šiai įmonei licencija buvo panaikinta. Tokiu būdu, administracinėn atsakomybėn patraukto A. L. veiksmuose nėra kaltės, todėl skundžiamas nutarimas turėtų būti panaikintas, o administracinio nusižengimo bylos tesena – nutraukta.

14Teismas

konstatuoja:

153.

16Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

174.

18Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio nusižengimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą. Pažymėtina, kad teismo ar Institucijos procesinis sprendimas administracinio nusižengimo byloje (nutartis, nutarimas) laikomas teisėtu ir pagrįstu tik tokiu atveju, kai jame išdėstytos išvados atitinka bylos nagrinėjimo metu nustatytas faktines aplinkybes bei jų visumą.

195.

20Šioje byloje skundžiamu nutarimu A. L. administracinėn atsakomybėn patrauktas už tai, kad jo vadovaujamoje įmonėje, laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 11 d. iki 2018 m. liepos 11 d. už atlygį buvo vykdomas krovinių vežimas krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausia leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę) didesnė kaip 3,5 tonos, ir už tai gavo 20 584,82 Eur pajamų. Tokia veika buvo kvalifikuota kaip ANK 127 straipsnio 1 dalies pažeidimas. Bylos nagrinėjimo metu buvo neginčijamai nustatyta, kad A. L. vadovaujamai įmonei UAB „K.“ Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 2B-48 buvo sustabdytas turėtos licencijos Nr. x vežti krovinius vidaus maršrutais kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, galiojimas, o to paties subjekto 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 2B-179 minėtos licencijos galiojimas panaikintas. Apie abu Įsakymus buvo pranešta Inspekcijos interneto svetainėje ir oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, atskiri pranešimai įmonei nebuvo siunčiami (2 t., b. l. 93). Taigi byloje nustatyta, jog A. L. vadovaujama įmonė atitinkamą licenciją vežti krovinius turėjo nuo 2007 m. lapkričio 5 d., tačiau Institucijos sprendimu ji iš pradžių buvo sustabdyta, o vėliau panaikinta (1 t., b. l. 26).

216.

22Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo teigia, kad apie licencijos panaikinimą nebuvo tinkamai informuotas, todėl nežinojo ir neturėjo žinoti, kokio elgesio iš jo reikalaujama.

237.

24Visų pirma, apygardos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentai, jog dėl konkrečių ūkio subjektų priimti paminėti Inspekcijos viršininko įsakymai yra individualūs teisės taikymo aktai. Teisės teorijoje pripažįstama, jog individualus teisės aktas – tai vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. Šiuo atveju akivaizdu, jog minėti Įsakymai dėl licencijų galiojimo sustabdymo ir jų galiojimo panaikinimo yra vienkartinio taikymo teisės aktai, skirti ne visiems, o tik Įsakymuose konkrečiai nurodytiems ūkio subjektams ir šiuose Įsakymuose suformuluotos elgesio taisyklės skirtos tik nurodytiems ūkio subjektams. Taigi apeliantas visiškai pagrįstai remiasi VAĮ nuostatomis, įpareigojančiomis per nustatytus terminus raštu informuoti subjektus apie jų teises bei pareigas nustatančius, pakeičiančius ar panaikinančius individualius teisės aktus. Būtent su įpareigojimais informuoti asmenis glaudžiai susijęs ir atsakomybės taikymas, kadangi negalima reikalauti iš asmens elgesio, apie kurį jis nėra iš anksto informuojamas, ir paskui bausti už tokio elgesio nesilaikymą. Be kita ko, apeliaciniame skunde pagrįstai remiamasi ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu byloje Nr. I-4567-281/2014, kuris nors ir priimtas išnagrinėjus administracinę bylą, tačiau aktualus ir šioje administracinio teisės pažeidimo byloje, kadangi būtent minimoje administracinėje byloje dėl Inspekcijos viršininko 2013 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 2B-48 bei 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 2B-179 buvo pripažinta, jog Inspekcija šiuos įsakymus dėl licencijų konkretiems ūkio subjektams (tarp kurių ir apelianto šioje administracinio nusižengimo byloje vadovaujama įmonė) sustabdymo ir panaikinimo paskelbdama tik internetinėje svetainėje ir „Valstybės žinių“ priede, netinkamai informavo pareiškėją, todėl įsakymų dalis dėl į administracinį teismą besikreipusio pareiškėjo panaikinta. Būtent analogišku būdu, kaip ir minėtoje administracinėje byloje, apie Inspekcijos viršininko įsakymus informuotas ir administracinėn atsakomybėn patrauktas A. L..

258.

26Šiame kontekste pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 8 punktu licencijos yra išduodamos dešimties metų laikotarpiui. Tokiu būdu 2007 m. lapkričio 5 d. išduota licencija galiojo iki 2017 m. lapkričio 5 d. Iš Lietuvos transporto saugos administracijos administracinių paslaugų svetainės duomenų matyti, kad naują licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais krovininėmis kelių transporto priemonėmis UAB „K.“ gavo 2018 m. rugpjūčio 14 d. (1 t., b. l. 26), todėl galimai laikotarpiu nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. šios licencijos įmonė neturėjo ir, vadovaujantis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, šios aplinkybės įmonės vadovui galėjo būti žinomos. Visgi apylinkės teismo perduotoje A. L. administracinio nusižengimo byloje surašytame administracinio nusižengimo protokole nurodytas laikotarpis nuo 2017 m. liepos 11 d. iki 2018 m. liepos 11 d., kartu nurodant būtent šiuo laikotarpiu gautas pajamas – 20 584,82 Eur. Iš byloje esančių sąskaitų – faktūrų matyti, kad joje apskaičiuotų prekių kartu su pristatymų kainos, todėl nėra galimybės apskaičiuoti iš licencijuojamos veiklos gautų pajamų. Dėl šių priežasčių apygardos teismas negali patikrinti apeliacinio skundo argumentų, susijusių su A. L. nubaudimu pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį.

279.

28ANK 617 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo nuostatos nesudaro galimybės papildyti administracinio nusižengimo protokole suformuluotą kaltinimą naujomis esminėmis faktinėmis nusižengimo aplinkybėmis, pripažinti asmenį padariusiu administracinį nusižengimą, nurodant naujus esminius administracinio nusižengimo sudėties požymius, t. y. keisti administracinio nusižengimo protokolą ir jame suformuluoto nusižengimo aprašymo turinį, be kita ko, ir nuorodas į blanketines normas, kurių nuostatų pažeidimas suponuoja administracinės atsakomybės kilimą. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, jog administracinio nusižengimo byla gali būti nagrinėjama tik pagal tokį administracinio nusižengimo aprašymą, pagal kurį jam perduota medžiaga.

2910.

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, jog skundžiama apylinkės teismo nutartis negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, neturi galimybės keisti institucijos surašytame administracinio nusižengimo protokole, teismo nutarime nurodytų esminių galimo nusižengimo aplinkybių, juolab neturi pagrindo užkirsti kelio pareiškėjui gintis nuo naujo kaltinimo. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamą nutarimą priėmęs apylinkės teismas, neįvertinęs Inspekcijos viršininko įsakymų pobūdžio ir kitų Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso nuostatų, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris naikinamas ir priimamas naujas nutarimas, kuriuo A. L. byla grąžinama institucijai, kurios pareigūnai įgalioti atlikti administracinio nusižengimo tyrimą (ANK 642 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

32Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. L. atstovo advokato R. R. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

33Panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 28 d. nutarimą ir priimti naują nutarimą A. L. administracinio nusižengimo byloje – grąžinti bylą institucijai, kurios pareigūnai įgalioti atlikti administracinio nusižengimo tyrimą.

34Šis Kauno apygardos teismo nutarimas įsiteisėja jo paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Arūnas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo... 3. Teismas... 4. 1.... 5. A. L. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu... 6. 2.... 7. Apeliaciniame skunde A. L. gynėjas advokatas R. R. prašė Kauno apylinkės... 8. 2.1.... 9. Skunde teigė, jog 2007 m. lapkričio 5 d. Valstybinė kelių transporto... 10. 2.2.... 11. Apeliantas nurodė, kad bendrieji reikalavimai, keliami individualiam... 12. 2.3.... 13. Apibendrindamas skundo argumentus, apeliantas nurodo, kad vadovaujantis VAĮ 8... 14. Teismas... 15. 3.... 16. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. 4.... 18. Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 19. 5.... 20. Šioje byloje skundžiamu nutarimu A. L. administracinėn atsakomybėn... 21. 6.... 22. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo teigia, kad apie licencijos... 23. 7.... 24. Visų pirma, apygardos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentai, jog... 25. 8.... 26. Šiame kontekste pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių... 27. 9.... 28. ANK 617 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos administracinių nusižengimų bylų... 29. 10.... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, jog skundžiama... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 32. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. L. atstovo advokato R. R.... 33. Panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 28 d. nutarimą ir... 34. Šis Kauno apygardos teismo nutarimas įsiteisėja jo paskelbimo dieną....