Byla I-4567-281/2014
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Jūros Marijos Strumskienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Rimui Lekavičiui, atsakovės atstovui Mariui Laurinėnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „ELT valdymas“ skundą atsakovei Valstybinei kelių transporto inspekcijai dėl įsakymų panaikinimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėja UAB „ELT valdymas“ 2013-11-28 teismui paštu padavė skundą, prašydama panaikinti: 1) 2013 m. vasario 22 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-48 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų galiojimo sustabdymo” (toliau – ir Įsakymas Nr. 2B-48); 2) 2013 m. rugpjūčio 2 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-179 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų galiojimo panaikinimo” (toliau – ir Įsakymas Nr. 2B-179) (b. l. 1-8).

4Pareiškėja nurodo, kad ginčijami Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ir Inspekcija) įsakymai Nr. 2B-48 ir Nr. 2B-179 (toliau – ir Įsakymai) naikintini kaip neteisėti ir nepagrįsti, kadangi pareiškėja nežinojo apie Įsakymus, nebuvo su jais supažindinta teisės aktų nustatyta tvarka ir dėl to negalėjo įvykdyti Įsakymuose nurodytų įpareigojimų dėl trūkumų pašalinimo ar veiklos sustabdymo. Atsakovė, priimdama Įsakymus, pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių (toliau – ir Licencijavimo taisyklės) 51 punkto ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAI) 8 straipsnio 4 dalies reikalavimus, nes pareiškėja ginčijamų Įsakymų nėra gavusi ir apie jai taikomus apribojimus sužinojo tik gavusi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir FNTT) Kauno apygardos valdymo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus 2013 m. spalio 31 d. raštą 25/11-1-39-23082. Įsakymai priimti taip pat pažeidžiant VAĮ 8 str. 1 d. ir šio įstatymo III skirsnio, ypač 20 str. 1 d., reikalavimus, nes pareiškėja nebuvo išklausyta, jai nesuteikta teisė susipažinti su administracinės procedūros metu gautais dokumentais ir kita informacija, taip pat nesuteikta teisė pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus, be to, buvo suvaržyta jos teisė paduoti skundą. VAI 8 str. 4 dalyje numatyta galimybė priimti įsakymus naudojantis valstybės informacinės sistemomis šiuo atveju netaikytina, nes pareiškėjos, kaip vežėjo, vadovas Inspekcijos viršininko 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 2B-288 patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo elektroninių paslaugų teikimo aprašo 5 p. nustatyta tvarka nebuvo pateikęs nustatytos formos pranešimo apie įgaliojimą gauti elektronines paslaugas, t. y. jis nebuvo įgaliojęs jokio fizinio asmens gauti elektronines paslaugas, todėl nei pareiškėjos vadovas, nei kitas jo įgaliotas asmuo nebuvo įtrauktas į informacinės sistemos „Keltra” naudotojus ir negalėjo gauti informacijos, talpinamos šioje informacinėje sistemoje, todėl pareiškėja turėjo gauti informaciją apie Įsakymų priėmimą VAI 8 str. nustatyta tvarka. Pažymi, kad informacijos apie Įsakymus paskelbimas Inspekcijos interneto svetainėje ir Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai” nepanaikina VAI 8 str. 4 d. numatytos Inspekcijos pareigos šio įstatymo nustatyta tvarka ir terminais supažindinti pareiškėją su Įsakymais. Vadovaujantis Inspekcijos viršininko 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymu patvirtintų Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra” nuostatų 7 p., 10 p. ir II dalies nuostatomis, ūkio subjektas, t. y. vežėjas, kurio duomenys yra tvarkomi informacinės sistemos „Vektra” pagalba, nėra priskirtinas prie šios informacinės sistemos organizacinės struktūros - valdytojo, tvarkytojo ar duomenų teikėjo ir (ar) gavėjo ir (ar) jos naudotojo, todėl informacijos apie Įsakymus paskelbimas informacinėje sistemoje „Vektra” negali būti laikomu tinkamu vežėjo informavimu apie jo atžvilgiu priimtus ir jo teises apribojančius Inspekcijos sprendimus. Pažymi, kad Inspekcija, kaip viešojo administravimo subjektas, priėmęs individualų administracinį aktą ir neinformavęs apie jį (juos) pareiškėjos įstatymų nustatyta tvarka, padarė pažeidimą, kuris pripažintinas esminiu, nes dėl to pareiškėjai buvo suvaržyta teisė būti informuotai apie jos atžvilgiu taikomus apribojimus ir įpareigojimus, apsunkinta teisė pašalinti veiklos trūkumus, taip pat apsunkintas teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos įgyvendinimas.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas skundą palaikė ir prašė jį patenkinti skunde nurodytais motyvais.

6Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 88-89).

7Paaiškino, kad Įsakymu Nr. 2B-48 buvo sustabdytas licencijų galiojimas beveik dviem tūkstančiams ūkio subjektų, todėl jis buvo paskelbtas Inspekcijos interneto svetainėje ir oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Kadangi Įsakymų turinys visiškai atitiko VAĮ reikalavimus ir jų išrašai buvo paskelbti Inspekcijos interneto svetainėje, pareiškėja turėjo visas galimybes sužinoti apie jos atžvilgiu taikomas poveikio priemones ir pašalinti pažeidimus, apie kuriuos turėjo žinoti ne tik iš Inspekcijos skelbiamų įsakymų, bet ir iš teisės aktų reikalavimų. Pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja neginčija teisinio sankcijų pagrindo, t. y. neneigia, kad ji nesilaikė teisės aktų reikalavimų ir neturėdama nei vienos galiojančios licencijos kopijos pažeidė 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnio 1 dalies a punkto, kaip nustatyta 5 straipsnio b ir c dalyse, reikalavimus. Be to, nagrinėjamu atveju pareiškėjos informavimas apie įsakymus esminės reikšmės licencijuojamos veiklos vykdymui neturėjo, nes pareiškėjai licencija buvo panaikinta už tai, kad ji neturėjo išduotos nei vienos licencijos kopijos, kurias, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 str. 5 d. nuostatomis, išduoda Inspekcija. Taigi, jeigu pareiškėja vykdė bet kokį krovinių vežimą už atlygį, ji tokį vežimą vykdė neturėdama licencijos kopijos transporto priemonei ir apie tai, kad neturi licencijos kopijos, pareiškėja visada žinojo, kas leidžia teigti, jog nagrinėjamu atveju buvo teisinis pagrindas taikyti licencijos sustabdymą ir panaikinimą. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad ji apie Įsakymus sužinojo tik 2013 m. lapkričio 4 d., nes Įsakymai buvo priimti 2013 m. vasario 22 d. ir 2013 m. rugpjūčio 2 d. ir nedelsiant po priėmimo paskelbti Inspekcijos interneto svetainėje ir oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai”. Įsakymų paskelbimo būdai buvo parinkti tolygūs įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimo būdams, jie užtikrina didžiausią įmanomą sklaidą ir informacijos pasiekiamumą, o ūkio subjektas, elgdamasis profesionaliai savo vykdomoje transporto paslaugų teikimo srityje, privalėjo būti rūpestingas ir domėtis šią veiklos sritį reglamentuojančia informacija, tame tarpe ir tiesiogiai su juo susijusia informacija. Atsakovės teigimu, būtent nuo Įsakymų paskelbimo momento turi būti skaičiuojami Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatyti skundo padavimo teismui terminai, kurie nagrinėjamu atveju yra praleisti. Pažymi, kad pareiškėjos motyvas, jog duomenų įrašymas apie licencijos sustabdymą ar panaikinimą į informacines sistemas „Keltra“ ir „Vektra“ nelaikytinas tinkamu pareiškėjos informavimu, nėra pilnai susijęs su ginčo dalyku, nes Įsakymų įpareigojimai Inspekcijos departamentams įrašyti duomenis apie licencijos sustabdymą ar panaikinimą į informacinės sistemos „Keltra“ komponentą „Licencijavimas“ yra labiau skirtas vidiniam Inspekcijos duomenų valdymui, nes šioje sistemoje kaupiama informacija apie su licencijavimu susijusius veiksmus, tačiau dalis informacijos (pvz. apie licencijų sustabdymus) yra matoma ir per Inspekcijos interneto svetainėje galimą vykdyti viešą įmonių paiešką, o informacinė sistema „Vektra“ šiuo metu dar tik kuriama ir su šia byla nėra susijusi.

8Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime nurodytais motyvais.

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10Šioje administracinėje byloje pareiškėja nekelia ginčo dėl Įsakymų priėmimo teisinio pagrindo, tačiau nurodo, kad priimant Įsakymus buvo pažeista VAĮ 8 straipsnio 4 dalyje ir Licencijavimo taisyklių 51 punkte nustatyta pranešimo apie priimtus individualius administracinius aktus tvarka, taip pat VAĮ III skirsnio, reglamentuojančio administracinę procedūrą, normos, susijusios su asmens teise būti išklausytam, jo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų ištyrimu ir vertinimu, taip pat teise susipažinti su administracinės procedūros metu gautais dokumentais ir kita informacija, teise pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus. Todėl, atsižvelgiant į pareiškėjos suformuluotą ginčo pagrindą ir dalyką, nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas Inspekcijos veiksmų informuojant pareiškėją apie Įsakymo Nr. 2B-48, kuriuo sustabdytas pareiškėjos kelių transporto veiklos licencijos galiojimas, ir Įsakymo Nr. 2B-179, kuriuo panaikintas pareiškėjos kelių transporto veiklos licencijos galiojimas, priėmimą atitikimo teisės aktų reikalavimams klausimas.

11Nustatyta, kad Inspekcijos viršininkas, vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) (toliau – ir reglamentas (EB) Nr. 1071/2009), 3 straipsnio 1 dalies a punktu, 5 straipsnio b ir c punktais, 13 straipsnio 1 dalies b punktu ir 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 9 ir 14 dalimis, Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, 11.2,45 ir 50 punktais, 2013 m. vasario 22 d. priėmė įsakymą Nr. 2B-48 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų galiojimo sustabdymo”, kurio 1-uoju punktu sustabdė prie šio įsakymo pridėtame Kelių transporto veiklos licencijų sąraše, kurio eilutės įraše Nr. 1644 (viso sąraše nurodomi 1868 vežėjai) yra nurodytas vežėjas - UAB „ELT valdymas“ (licencijos numeris – LIC-000949-SL, licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, suteikianti teisę vežti krovinius Lietuvos Respublikos krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę) didesnė kaip 3,5 tonos), nurodytų kelių transporto veiklos licencijų galiojimą dėl to, kad šias licencijas turintys vežėjai, neturintys nei vienos galiojančios tos licencijos kopijos, neatitinka reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto reikalavimo, kaip nustatyta šio reglamento 5 straipsnio b ir c dalyse, ir nustatė keturių mėnesių terminą šiems vežėjams pašalinti licencijų galiojimo sustabdymo priežastį pateikiant prašymą išduoti nors vieną licencijos, kurios galiojimas sustabdytas, kopiją, pagal kurį tokia kopija būtų išduota; minėto įsakymo 2-uoju punktu nustatė, kad Kelių transporto veiklos licencijų sąraše nurodytų licencijų galiojimo sustabdymas išnyksta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos regiono departamento paslaugų administravimo skyriaus vedėjui, jo nesant - departamento direktoriui ar jį pavaduojančiam direktoriaus pavaduotojui, priėmus sprendimą pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytą vežėjo prašymą išduoti nors vieną licencijos, kurios galiojimas sustabdytas, kopiją; 3–iuoju punktu pavedė: 1) Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriui: 1.1. šį įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje; 1.2 p. informaciją apie šį įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai; 2) Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionų departamentams informaciją apie regione esančių vežėjų licencijų galiojimo sustabdymą įrašyti į informacinės sistemos „Keltra“ komponentą „Licencijavimas“; 3) Bendrajam skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriaus vedėją ir Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionų departamentų direktorius; 4-ajame įsakymo punkte nurodė, kad šis įsakymas gali būti apskųstas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka (b. l. 9, 10-40).

12Inspekcijos viršininkas, vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnio 1 dalies a punktu, 5 straipsnio b ir c punktais, 13 straipsnio 1 dalies b punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 5 dalimi ir 16 dalies 4 punktu, Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, 11.3 ir 48.4 punktais, atsižvelgdamas į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 2B-48 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų galiojimo sustabdymo“ (Informaciniai pranešimai, 2013, Nr. 18) ir Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriaus vedėjo 2013 m. rugpjūčio 1 d. teikimą Nr. 14B-476, 2013 m. rugpjūčio 2 d. priėmė įsakymą Nr. 2B-179 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų galiojimo panaikinimo“, kurio 1-uoju punktu panaikino prie šio įsakymo pridėtame Kelių transporto veiklos licencijų sąraše, kurio eilutės įraše Nr. 1271 (viso sąraše nurodomi 1444 vežėjai) yra paminėta ir pareiškėja, t. y. UAB „ELT valdymas“, nurodytų kelių transporto veiklos licencijų (toliau – ir licencija), kurių galiojimas buvo sustabdytas Inspekcijos Įsakymu Nr. 2B-48, galiojimą dėl to, kad šias licencijas turintys vežėjai nepašalino minėto įsakymo 1 punkte nurodyto pažeidimo; 2-uoju įsakymo punktu pavedė: 1) Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriui: 1.1. šį įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje; 1.2. informaciją apie šį įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“; 2) regionų departamentams informaciją apie regione esančių vežėjų licencijų galiojimo panaikinimą per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo priėmimo įrašyti į informacinės sistemos „Keltra“ komponentą „Licencijavimas“; 3) Bendrajam skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriaus vedėją ir regionų departamentų direktorius; 4-ajame įsakymo punkte nurodė, kad šis įsakymas gali būti apskųstas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka (b. l. 41, 41-66).

13Dėl termino skundui paduoti

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

15Atsakovė nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog Įsakymu Nr. 2B-48 buvo sustabdytas licencijų galiojimas beveik dviem tūkstančiams ūkio subjektų, šio įsakymo bei jo pagrindu priimto Įsakymo Nr. 2B-179 paskelbimo būdui buvo parinktas tolygus įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimo būdas, kuris užtikrina didžiausią įmanomą sklaidą bei informacijos pasiekiamumą, todėl ginčijami įsakymai nedelsiant po jų priėmimo buvo paskelbti Inspekcijos interneto svetainėje ir oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai:, o ūkio subjektas, elgdamasis profesionaliai savo vykdomoje transporto paslaugų teikimo srityje, privalėjo būti rūpestingas ir domėtis šią veiklos sritį reglamentuojančia informacija, todėl terminas pareiškėjos skundui dėl Įsakymų panaikinimo paduoti turi būti skaičiuojamas nuo šių įsakymų, t.y. Įsakymo Nr. 2B-48, priimto 2013 m. vasario 22 d. ir Įsakymo Nr. 2B-179, priimto 2013 m. rugpjūčio 2 d., paskelbimo Inspekcijos interneto svetainėje ir oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai” momento.

16Pareiškėja teigia, kad ji apie skundžiamus įsakymus sužinojo 2013-11-04 gavusi FNTT Kauno apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus 2013 m. spalio 31 d. raštą „Dėl dokumentų pateikimo” Nr. 25/11-1-39-23082, iš kurio sužinojo, kad jos atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-01057-13 dėl neteisėto vertimosi komercine, ūkine veikla pagal LR BK 202 str. 1 d., todėl, atsižvelgdama į tai, kad ji vykdo savo veiklą licencijos LIC-000949-SL pagrindu, paskambino į Inspekciją ir telefoninio pokalbio metu sužinojo, kad jai priklausančios licencijos galiojimas yra panaikintas, todėl, pradėjusi ieškoti su licencijos galiojimu susijusios informacijos, po ilgų paieškų tokią informaciją, tarp jos – ir ginčijamus Įsakymus, rado Inspekcijos internetinėje svetainėje (b. l. 74-75).

17Byloje nustatyta, kad FNTT Kauno apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo skyrius, 2013 m. spalio 9 d. atlikęs patikrinimą pareiškėjos buveinėje, esančioje adresu Ugniagesių g. 3 - 3, Alytus, surašė patikrinimo aktą Nr. 04/11-1-37-8269A, kuriame, be kita ko, nurodė, kad UAB “ELT valdymas” veiklos pobūdis – transporto paslaugos pagal kelių transporto veiklos licenciją Nr. LIC-000-949-SL, išduotą 2011-02-08; (…) 2012 m. įmonė dirbo pelningai, priskaičiuota 46 926 Lt pelno mokesčio; atsiskaitymai pagrinde vykdomi bankiniais pavedimais; atlikus grynų pinigų kasos patikrinimą, pažeidimų nenustatyta (b. l. 68-69). FNTT Kauno apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo skyrius 2013 m. spalio 31 d. raštu „Dėl dokumentų pateikimo” Nr. 25/11-1-39-23082 pranešė UAB „ELT valdymas“ vadovui, kad FNTT Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-01057-13 dėl neteisėto vertimosi komercine, ūkine veikla, pagal LR BK 202 str. 1 d. ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 97 straipsniu paprašė, kad pareiškėjos vadovas iki 2013-11-08 pateiktų visus UAB „ELT valdymas“ buhalterinės apskaitos dokumentus už laikotarpį 2012-01-01 - 2013-09-30 (b. l. 67). Bylos medžiaga patvirtina, kad FNTT Kauno apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus 2013 m. spalio 31 d. raštas pareiškėjai buvo įteiktas 2013-11-04 (pašto siuntos Nr. RN690412539LT) (b. l. 83).

18Taigi, nurodytos faktinės bylos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad pareiškėja apie ginčijamus Įsakymus sužinojo tik 2013-11-04, o skundą teismui padavė 2013-11-28, t. y. nepraleidusi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto skundo padavimo teismui termino.

19Kelių transporto veiklos licencijavimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – ir Kelių transporto kodeksas) 8 straipsnyje ((2011-10-21 įstatymo Nr. XI-1622 redakcija), kurio 1 dalyje nustatyta, kad keleivių vežimo autobusais ir krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, už atlygį veiklą gali vykdyti tik vežėjai, turintys nustatyta tvarka išduotą licenciją. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vežėjo, turinčio šio straipsnio 2 dalyje nurodytą licenciją, keleiviams ar kroviniams vežti naudojamai transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Vadovaujantis minėto straipsnio 5 dalies nuostatomis, licencijas, nurodytas šio straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose, tarp jų - ir licenciją verstis krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, bei šių licencijų kopijas išduoda, licencijos (licencijos kopijos) galiojimą sustabdo, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą ar licencijos (licencijos kopijos) galiojimą naikina (…), tikrina, ar vežėjai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, vadovaudamasi Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009, Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus, o 14 dalyje nurodoma, kad vežėjai įspėjami apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, taip pat licencijos galiojimas sustabdomas arba panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 21 ir 22 straipsniuose nurodytais atvejais Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 16 dalyje nurodomi licencijos galiojimo panaikinimo atvejai – tarp jų – ir atvejis, kai vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų.

20Vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 3 straipsnio, numatančio vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla reikalavimus, 1 dalies a) punkto nuostatomis, įmonės, kurios verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla, turi turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnio b) ir c) punktuose nustatyta, kad siekdama įvykdyti 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą reikalavimą, įmonė atitinkamoje valstybėje narėje turi: b) gavusi leidimą, valdyti nuosavybės teise arba, pvz., pagal išperkamosios nuomos, nuomos ar lizingo sutartį – jai priklausančią vieną ar daugiau transporto priemonių, registruotų ar kitais būdais leidžiamų naudoti pagal tos valstybės narės teisės aktus; faktiškai ir nepertraukiamai vykdyti savo veiklą, susijusią su b punkte minėtomis transporto priemonėmis, toje valstybėje narėje esančiame veiklos centre su būtina administracine įranga ir tinkama technine įranga bei priemonėmis. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnio 1 dalies b) punkto nuostatas, tuo atveju, jeigu kompetentinga valdžios institucija nustato, kad įmonė gali nebeatitikti vieno iš 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ji apie tai praneša įmonei. Jeigu kompetentinga valdžios institucija nustato, kad vienas ar keli iš šių reikalavimų nebevykdomi, ji gali nustatyti vieną iš toliau nurodytų terminų, per kurį įmonė galėtų ištaisyti padėtį - ne ilgesnį kaip šešerių mėnesių terminą tuo atveju, kai įmonė turi ištaisyti padėtį įrodydama turinti faktinę ir nuolatinę buveinę; o šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu kompetentinga valdžios institucija nustato, kad įmonė nebeatitinka vieno ar kelių iš 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, ji per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą sustabdo arba panaikina leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla.

21Licencijų verstis licencijuojama keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veikla ir jų kopijų išdavimo, pratęsimo, keitimo, dublikatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 patvirtintose Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse, kurių 5 punktas nustato, kad vežėjo, turinčio šių taisyklių 4 punkte nurodytą licenciją (tarp jų – ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotą licenciją vežti krovinius, suteikiančią teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos (Licencijavimo taisyklių 4.2, 9 punktai)), (…) kroviniams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Licencija turi būti laikoma vežėjo gyvenamojoje vietoje ar buveinėje, o licencijos kopija – kelių transporto priemonėje (Licencijavimo taisyklių 7 p.); draudžiama vykdyti licencijuojamą (…) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklą neturint galiojančios licencijos arba tuo atveju, kai licencijos galiojimas sustabdytas. Draudžiama vežti (…) krovinius kelių transporto priemone už atlygį neturint galiojančios licencijos kopijos arba tuo atveju, kai licencijos kopijos galiojimas sustabdytas (Licencijavimo taisyklių 8 p.). Licencijavimo taisyklių 11.2-11.3 punktai atitinkamai nustato, kad licencijas išduodanti institucija pagal kompetenciją teisės aktų nustatytais pagrindais sustabdo licencijos (licencijos kopijos) galiojimą ir panaikina jos galiojimo sustabdymą, taip pat panaikina licencijos (licencijos kopijos) galiojimą. Licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymas ir panaikinimas reglamentuojamas Licencijavimo taisyklių VI skyriuje, kurio 45 punkte nustatyta, kad licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnio 1 dalyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnyje nustatytais atvejais ir terminais (45 p.). Licencijavimo taisyklių 48.1 – 48.5 punktuose yra išvardinti atvejai, kuriems esant licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, tarp jų yra nurodytas ir atvejis, kai vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų (48.4 p.). Šių taisyklių 50 punkte numatyta, kad licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos galiojimo sustabdymo priežastis, o 51 punktas nustato, kad individualus administracinis aktas, kuriuo panaikinamas arba sustabdomas licencijos galiojimas ir nustatomas terminas, per kurį vežėjas privalo atlikti reikiamus veiksmus licencijos galiojimo sustabdymo priežastims pašalinti (…), priimamas ir apie jo priėmimą licencijas išduodanti institucija vežėjui praneša Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatomis, viešasis administravimas yra įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas, o viešojo administravimo subjektas yra valstybės institucija ar įstaiga (…), šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą. VAĮ 2 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas yra vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei. Vadovaujantis VAĮ 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis, viena iš pagrindinių viešojo administravimo sričių yra įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, kuri pasireiškia pavaldžių subjektų kontrole ir nepavaldžių subjektų priežiūra, o šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad individualius administracinius aktus turi teisę priimti viešojo administravimo subjektai, turėdami šio įstatymo nustatyta tvarka jiems suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus. VAĮ 3 straipsnis nustato, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kitų šiame straipsnyje paminėtų viešojo administravimo principų, vadovaujasi įstatymo viršenybės principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.

23Bendrieji reikalavimai, keliami individualiam administraciniam aktui ir pranešimo apie individualaus administracinio akto priėmimą tvarka reglamentuojama VAĮ 8 straipsnyje. Įsakymo Nr. 2B-48 priėmimo metu (t. y. 2013 m. vasario 22 d.) galiojusios VAĮ redakcijos (įstatymo redakcija, aktuali nuo 2011-01-10 iki 2013-05-31) 8 straipsnyje buvo numatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (8 straipsnio 1 dalis); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (8 straipsnio 2 dalis); individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (8 straipsnio 3 dalis); kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip (8 straipsnio 4 dalis). Nuo 2013-07-13 įsigaliojusios, t. y. Įsakymo Nr. 2B-179 priėmimo metu (t. y. 2013 m. rugpjūčio 2 d.) bei šiuo metu galiojančioje VAĮ 8 straipsnio redakcijoje (2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-511 redakcija) yra pakeistos šio straipsnio 3-4 dalys, kurios atitinkamai numato, kad: individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, jo pasirašymui ir patvirtinimui antspaudu prilyginamas patvirtinimas (autorizavimas) valstybės informacinėje sistemoje (8 str. 3 d.); kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, vietoj individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos gali būti pridedamas individualaus administracinio akto išrašas (8 str. 4 d.).

24Taigi, vadovaujantis aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatomis, kelių transporto veiklos licencijavimas yra sudėtinė viešojo administravimo dalis, o Inspekcija, atlikdama savo funkcijas ir įgyvendindama jai teisės aktais suteiktas teises, veikia kaip viešojo administravimo subjektas. Atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis VAĮ 2 straipsnio 9 ir 11 dalių nuostatomis, ginčijami Inspekcijos Įsakymai dėl licencijų galiojimo sustabdymo ir licencijų panaikinimo iš esmės yra administraciniai sprendimai (administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia), be to, tai yra vienkartiniai teisės taikymo aktai, priimti konkrečių asmenų atžvilgiu, todėl tai kartu yra ir individualūs administraciniai aktai, kurių atžvilgiu taikytini VAĮ 8 straipsnyje numatyti individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai, taip pat ir pranešimo apie individualaus administracinio akto priėmimą tvarka. Vadovaujantis VAĮ 10 straipsnio 1 dalimi, administracinė procedūra yra pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjos ginčijami individualūs administraciniai aktai yra ne administracinės procedūros sprendimai, o administraciniai sprendimai, kurie priimti viešojo administravimo subjektui vykdant įstatymų įgyvendinimo kontrolę, atsakovės veiksmų priimant ginčijamus Įsakymus atžvilgiu VAĮ III skirsnio nuostatos, reglamentuojančios administracinę procedūrą, netaikytinos.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. birželio 27 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A556‑336/201 pažymėjo, kad individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami klausimai dėl skirtingo pobūdžio teisinių santykių, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems teisiniams santykiams reglamentuoti. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438‑1116/2010. Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010).

26Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 2B-288 patvirtintas Kelių transporto veiklos licencijavimo elektroninių paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas) nustato Inspekcijos kelių transporto veiklos licencijavimo administracinių paslaugų teikimo elektroniniu būdu (toliau – elektroninės paslaugos) tvarką (1 p.). Aprašo 2, 3 punktai nustato, kad elektroninės paslaugos yra įmonių elektroninių prašymų išduoti, pratęsti, išduoti dublikatą, pakeisti kelių transporto veiklos licencijavimo dokumentus teikimas, informacijos apie paslaugos teikimo būklę bei informacijos apie įmonėms išduotus kelių transporto veiklos licencijavimo dokumentus ir leidimus vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais gavimas, ir jas galima rasti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt, www.evaldzia.lt) bei Inspekcijos svetainėje (www.vkti.gov.lt). Vadovaujantis Aprašo 4 ir 5 punktų nuostatomis, elektronines paslaugas gali gauti įmonės, turinčios Inspekcijos išduotą kurios nors rūšies kelių transporto veiklos licenciją, Europos Bendrijos licenciją ar Europos Bendrijos leidimą, o elektronines paslaugas gali gauti tik įmonių vadovų įgalioti fiziniai asmenys, apie kuriuos įmonės vadovas informuoja Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrių – pateikia nustatytos formos pranešimą apie įgaliojimą gauti elektronines paslaugas. Jei įmonės vadovas elektronines paslaugas pageidauja gauti pats, pranešime pateikia savo asmens duomenis ir jį pasirašo kaip įmonės vadovas ir kaip įgaliotas asmuo. Aprašo 6 punktas nustato, kad Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyriaus valstybės tarnautojas, gavęs šio Aprašo 5 punkte nurodytą įmonės vadovo pranešimą, jį užregistruoja gautų įgaliojimų gauti kelių transporto veiklos dokumentus registre, o pranešime nurodytą asmenį užregistruoja kelių transporto veiklos informacinės sistemos „Keltra“ (toliau - IS „Keltra“) įmonių atsakingų ir įgaliotų asmenų elektroniniame sąraše ir pažymi, kad asmeniui yra suteikta teisė gauti elektronines paslaugas. Aprašo 9.1, 9.2, 9.8 ir 10 punktuose numatyta, kad asmenys, kuriems suteikta teisė gauti elektronines paslaugas, gali pateikti elektroninį prašymą pakeisti, išduoti kelių transporto veiklos licenciją, taip pat gauti vieną kartą per dieną (17 - 18 val.) atnaujinamą informaciją apie įmonei išduotus kelių transporto veiklos licencijavimo dokumentus.

27Nagrinėjamu atveju nustatyta ir ginčo dėl to byloje nėra, kad pareiškėja Aprašo 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka nėra pateikusi Inspekcijai pranešimo apie įgaliojimą gauti elektronines paslaugas, t. y. ji nebuvo kelių transporto veiklos informacinės sistemos „Keltra“ naudotoja ir negalėjo gauti informacijos, talpinamos šioje informacinės sistemoje. Be to, atsakovės atsiliepimo duomenys patvirtina, kad Įsakymų įpareigojimas įrašyti duomenis apie licencijos sustabdymą ar panaikinimą į informacinę sistemą „Keltra“ yra skirtas vidiniam Inspekcijos duomenų valdymui, todėl informacijos apie Įsakymus paskelbimas informacinėje sistemoje „Keltra” negali būti laikoma tinkamu pareiškėjos informavimu apie jos atžvilgiu priimtus individualius administracinius aktus.

28Atsakovė nepagrįstai teigia, kad Įsakymų paskelbimas Inspekcijos interneto svetainėje ir oficialaus leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ atitiko VAĮ reikalavimus ir pareiškėja turėjo visas galimybes sužinoti apie jos atžvilgiu taikomas poveikio priemones bei tinkamai pašalinti pažeidimus.

29Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju netinkamas pranešimas apie Įsakymą Nr. 2B-48, kuriuo buvo nustatytas įpareigojimas per keturių mėnesių terminą pašalinti licencijų galiojimo sustabdymo priežastį, iš esmės atėmė pareiškėjai galimybę pasinaudoti teisės aktuose numatyta teise pašalinti kliūtis, trukdančias jos tolimesnei komercinei veiklai ir sąlygojo Įsakymo Nr. 2B-179 priėmimą, dėl kurio pareiškėja neteko galimybės toliau vykdyti savo komercinę veiklą.

30Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis VAĮ 8 straipsnio 4 dalies bei Licencijavimo taisyklių 51 punkto nuostatomis, darytina išvada, kad Inspekcija, priėmusi ginčijamus individualius administracinius aktus, privalėjo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų priėmimo raštu pranešti pareiškėjai apie kiekvieno iš Įsakymų priėmimą, kartu pridėdama kiekvieno iš šių individualių administracinių aktų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, tačiau ji šios pareigos neįvykdė.

31Atsakovės teiginys, jog ji, apie ginčijamus Įsakymus paskelbdama Inspekcijos interneto svetainėje ir oficialaus leidinio “Valstybės žinios” priede “Informaciniai pranešimai” pareiškėją apie jos atžvilgiu priimtus individualius administracinius aktus informavo tinkamai, yra nepagrįstas. VAĮ 8 straipsnio 4 dalies nuostata yra imperatyvi. Duomenų apie Įsakymus paskelbimas Inspekcijos interneto svetainėje ir Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai” šiuo atveju vertintinas tik kaip galimas papildomas pranešimo apie priimtus individualius administracinius aktus būdas, kuris niekaip neįtakoja ir nepanaikina VAĮ 8 str. 4 d. numatytos atsakovės pareigos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo individualaus administracinio akto priėmimo raštu pranešti kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, apie individualaus administracinio akto priėmimą.

32Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas daro išvadą, kad Inspekcija, kaip viešojo administravimo subjektas, priėmęs individualius administracinius aktus ir VAĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka neinformavęs apie juos pareiškėjos, pažeidė VAĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą įstatymo viršenybės principą ir padarė pažeidimą, kuris pripažintinas esminiu ir pakankamu konstatuoti ginčijamų Įsakymų neteisėtumą ir nepagrįstumą toje dalyje, kurioje ginčijami administraciniai sprendimai yra susiję su pareiškėjos teisėmis ir pareigomis, nes dėl tokių atsakovės veiksmų buvo suvaržyta pareiškėjos teisė būti informuotai apie jos atžvilgiu taikomus apribojimus ir įpareigojimus bei iš esmės apsunkinta pareiškėjos teisė pašalinti Įsakyme Nr. 2B-48 nurodytus veiklos trūkumus, taip pat apsunkintas pareiškėjos teisės kreiptis į teismą siekiant teisminės gynybos, įgyvendinimas.

33Nurodytų aplinkybių konstatavimas nagrinėjamu atveju sudaro pagrindą aukščiau aptartus VAĮ reikalavimų pažeidimus iš esmės vertinti kaip esminius, sudarančius savarankišką ir pakankamą pagrindą ginčijamus atsakovo Įsakymus pripažinti neteisėtais ir juos panaikinti dalyje, kuri yra susijusi su pareiškėjos teisėmis ir pareigomis, kaip neteisėtus iš esmės, t. y. savo turiniu prieštaraujančius aukštesnės galios teisės aktams (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies 1 punkto nuostatas, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas; teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys (…), kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

35Teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytomis ABTĮ nuostatomis, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja prašo teismo panaikinti ginčijamus Įsakymus visa apimtimi, nors jie yra priimti ne tik pareiškėjos, bet ir kitų asmenų (vežėjų) atžvilgiu, bylą dalyje, kuria pareiškėja pagal suformuluotus reikalavimus iš esmės prašo panaikinti ginčijamus Įsakymus ir kitų asmenų atžvilgiu, nutraukia kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies pagrindu.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 2 p., 101 str. 1 d., 127 str.,

Nutarė

37pareiškėjos UAB „ELT valdymas“ skundą tenkinti iš dalies.

38Panaikinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 2B-48 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų galiojimo sustabdymo” ir 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 2B-179 „Dėl kelių transporto veiklos licencijų galiojimo panaikinimo” dalis, kurios susijusios su UAB „ELT valdymas“ teisėmis ir pareigomis.

39Kitą bylos dalį nutraukti.

40Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. pareiškėja UAB „ELT valdymas“ 2013-11-28 teismui paštu padavė skundą,... 4. Pareiškėja nurodo, kad ginčijami Valstybinės kelių transporto inspekcijos... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas skundą palaikė ir prašė jį... 6. Atsakovė atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip... 7. Paaiškino, kad Įsakymu Nr. 2B-48 buvo sustabdytas licencijų galiojimas... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas prašė skundą atmesti atsiliepime... 9. Skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Šioje administracinėje byloje pareiškėja nekelia ginčo dėl Įsakymų... 11. Nustatyta, kad Inspekcijos viršininkas, vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d.... 12. Inspekcijos viršininkas, vadovaudamasis 2009 m. spalio 21 d. Europos... 13. Dėl termino skundui paduoti... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1... 15. Atsakovė nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog Įsakymu Nr. 2B-48 buvo... 16. Pareiškėja teigia, kad ji apie skundžiamus įsakymus sužinojo 2013-11-04... 17. Byloje nustatyta, kad FNTT Kauno apygardos valdybos nusikalstamų veikų tyrimo... 18. Taigi, nurodytos faktinės bylos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad... 19. Kelių transporto veiklos licencijavimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos... 20. Vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento... 21. Licencijų verstis licencijuojama keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2... 23. Bendrieji reikalavimai, keliami individualiam administraciniam aktui ir... 24. Taigi, vadovaujantis aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatomis, kelių... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 26. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos... 27. Nagrinėjamu atveju nustatyta ir ginčo dėl to byloje nėra, kad pareiškėja... 28. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad Įsakymų paskelbimas Inspekcijos interneto... 29. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju netinkamas pranešimas apie Įsakymą Nr.... 30. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis VAĮ 8 straipsnio 4 dalies bei... 31. Atsakovės teiginys, jog ji, apie ginčijamus Įsakymus paskelbdama Inspekcijos... 32. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas daro išvadą, kad... 33. Nurodytų aplinkybių konstatavimas nagrinėjamu atveju sudaro pagrindą... 34. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5... 35. Teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytomis ABTĮ nuostatomis, taip pat... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 37. pareiškėjos UAB „ELT valdymas“ skundą tenkinti iš dalies.... 38. Panaikinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Lietuvos Respublikos... 39. Kitą bylos dalį nutraukti.... 40. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...