Byla AS-62-682-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui dėl patikrinimo akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ (toliau – ir UAB „Vilniaus energija“) skundu (t. I, b. l. 1–8), kurį tikslino (t. I, b. l. 50–60), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą Nr. PA-1310(V11) (toliau – ir Aktas).

5Pareiškėjas pateikė teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki galutinio teismo sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo sustabdyti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akto Nr. PA-1310(Vll), kuriame yra išdėstyti reikalavimai (nurodymas).

6Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas grindė aplinkybėmis, kad, nesustabdžius skundžiamo akto dalies, atsiras materialinių nuostolių ne tik pareiškėjui, bet ir vartotojams, kuriems karšto vandens kaina privalėtų būti apskaičiuojama taikant karšto vandens suvartojimo normatyvą pagal butuose gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių. Būtų padarytą žala, kurios, nepatenkinus šio skundo reikalavimų, kompensuoti būtų neįmanoma arba labai sudėtinga.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 4 d. nutartimi (t. II, b. l. 104–105) pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkino.

9Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalies nuostata, kuri teigia, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas nurodė, kad prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas iš esmės motyvavo tuo, kad ginčijamo akto nurodymų galiojimo nesustabdymas lems materialinių nuostolių atsiradimą ne tik pareiškėjui, bet ir vartotojams, kuriems karšto vandens kaina privalėtų būti apskaičiuojama taikant karšto vandens suvartojimo normatyvą pagal butuose gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių. Reikalavimo užtikrinimo priemonė taikoma siekiant garantuoti teismo sprendimo įvykdymą, o ne apsaugoti nuo galimų neigiamų skundžiamo sprendimo padarinių. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės atmetimo galimas pasekmes, kurios, nesant jas pagrindžiančių įrodymų, vertintinos kaip prielaidos ir įrodinėjamu atveju negali pagrįsti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo. Taip pat pareiškėjo veiklos apsunkinimas, patiriami nuostoliai nėra laikytini aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas. Byloje esanti medžiaga ir pareiškėjos nurodytos aplinkybės nesuteikia pagrindo manyti, kad tuo atveju, jeigu reikalavimo užtikrinimo priemonės taikytos nebūtų, o vėliau teismas patenkintų pareiškėjos skundą, sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimas, todėl prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkintinas.

10III.

11Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ atskiruoju skundu (t. III, b. l. 70–74) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. nutartį dalyje dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę atmetimo ir išspręsti UAB „Vilniaus energija“ prašymą iš esmės, tai yra sustabdyti 2011 m. gegužės 6 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-1310(V11) dalies, kurioje yra išdėstyti reikalavimai (nurodymas), galiojimą iki galutinio teismo sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo.

12Pareiškėjas pažymi, kad, teikdamas prašymą taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies numatytas reikalavimo užtikrinimo priemones, pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius teikdamas pareiškėjui nurodymus neįvertina namų, kuriuose pareiškėjas atlieka karšto vandens tiekėjo funkciją, taip pat daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių gyventojai nustatyta tvarka nepasirinko kito karšto vandens tiekėjo arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdo be karšto vandens tiekėjo dalyvavimo, namų, kuriuose pareiškėjas, vykdydamas karšto vandens teikėjo veiklą planuoja įrengti naujus, karšto vandens tiekėjui priklausančius skaitiklius, kurių sąrašai yra ruošiami pagal nuostolių dydį. (duomeny neskelbtini) į sąrašą namų, kuriuose 2011 metais bus įrengiami karšto vandens skaitikliai, nepateko, nes pagal šilumos ir vandens nuostolių dydį nėra nuostolingiausias namas. Nurodyti terminai naujų, karšto vandens tiekėjui priklausančių skaitiklių įrengimui nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir Komisijos sprendimais ir jie dar nėra pasibaigę. Inspekcija neturi pagrindo reikalauti su tuo susijusių pareigų vykdymo einamuoju momentu.

13Pažymi, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali atsirasti padariniai, kurių pašalinimas būtų sudėtingas (ABTĮ 71 straipsnis 1 dalis, 92 straipsnis). Pareiškėjui pritaikius karšto vandens suvartojimo normatyvą daugiabučiame name gali kilti papildomi teisiniai ginčai, be to, tretiesiems suinteresuotiems asmenims galėtų atsirasti finansinių nuostolių ir kitų neigiamų finansinių bei materialinių pasekmių.

14Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (toliau – ir LMI Vilniaus apskrities skyrius) atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą su atskirojo skundo prašymu nesutinka, tačiau teismo prašo laikinai sustabdyti viso ginčijamo LMI Vilniaus apskrities skyriaus 2011 m gegužės 6 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo akto Nr. PA-1310 (VII) galiojimą. Manytina, kad būtent tokia priemonė būtų tikslinga ir proporcinga siekiant realiai apginti įstatymų saugomus interesus, vartotojų interesus. Sustabdžius patikrinimo akto galiojimą, būtų užtikrintas tinkamas LMI Vilniaus apskrities skyrius vykdomos teisinės metrologinės priežiūros procesas, viešo intereso apsauga. Taip pat laikinas galiojimo sustabdymas garantuotų, kad administracinėn atsakomybėn būtų patrauktas tik kaltas asmuo ir kad laiku būtų parinkta tinkama atsakomybės priemonė.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo K. J. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta, ir prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m liepos 4 d. nutartis (b. l. 104–105), kuria teismas atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. sustabdyti 2011 m. gegužės 6 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi akto Nr. PA-1310(V11) dalies, kurioje yra išdėstyti reikalavimai (nurodymas), galiojimą iki galutinio teismo sprendimo šioje administracinėje byloje priėmimo.

20Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje numatytos galimos reikalavimo užtikrinimo priemonės – uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas, ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis).

21Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010).

22Teisėjų kolegija pažymi, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje AS62–489/2011).

23Įvertinusi pareiškėjo pateiktą prašymą ir bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjas prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (t. I, b. l. 1–8) tik nurodė galimas reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo pasekmes, kurios, nesant jas pagrindžiančių įrodymų, vertintinos kaip prielaidos ir nagrinėjamu atveju negali pagrįsti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo. UAB „Vilniaus energija“ nurodo, kad Akto dalies galiojimo nesustabdymas lems materialinių nuostolių atsiradimą ne tik jai, bet ir vartotojams, bei naujų teisinių ginčų atsiradimą. Pažymėtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės yra taikomos tik tada, kai jų nepritaikius, priimamo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pareiškėjui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju dėl ginčijamo akto galimai kilusi žala galėtų būti atlyginta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytomis sąlygomis. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. AS502-177/2008, Nr. AS442-314/2008).

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje nėra nurodyta įrodymais pagrįstų argumentų, kurie leistų spręsti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra pagrįstas ir būtinas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta, o tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą jame išdėstytais motyvais ir panaikinti teismo nutartį pagrindo nėra.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą atmesti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ (toliau –... 5. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą... 6. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas grindė... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 4 d. nutartimi (t.... 9. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 10. III.... 11. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ atskiruoju... 12. Pareiškėjas pažymi, kad, teikdamas prašymą taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2... 13. Pažymi, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali atsirasti... 14. Atsakovas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (toliau... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo K. J. J. atsiliepimu į... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Nagrinėjamos bylos dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011... 20. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių... 21. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad asmenys, prašantys... 23. Įvertinusi pareiškėjo pateiktą prašymą ir bylos medžiagą, teisėjų... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad byloje nėra... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi,... 26. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. nutarties dalį,... 28. Nutartis neskundžiama...