Byla II-41-331/2012
Dėl termino pratęsimo nuobaudai pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės pažeidimo protokolą Nr. A10-6465 skirti

1Vilnius

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, susipažinęs su J. T. skundu,

Nustatė

3teisme 2012-04-02 gautas J. T. skundas, kuriame prašoma panaikinti 2012-02-28 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinių pažeidimų tyrimo skyriaus vedėjo sprendimą dėl termino pratęsimo nuobaudai pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės pažeidimo protokolą Nr. A10-6465 skirti.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.).

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų.

7Iš skundo turinio ir kartu su skundu pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėja nesutinka su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinių pažeidimų tyrimo skyriaus administraciniu nurodymu, kuriuo J. T. siūloma sumokėti 40 Lt baudą už tai, kad 2011-09-02 apie 15 val. 07 min. ( - ), Vilniuje pastatė automobilį mokamoje stovėjimo vietoje ir iš karto nesumokėjo vietinės rinkliavos nei į bilietų automatą, nei siųsdama trumpąja mobiliojo ryšio žinute. Šiais veiksmais ji pažeidė Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 124(5) straipsnio reikalavimus.

8ATPK 2601 straipsnis numato administracinio nurodymo surašymo pagrindus, jo įvykdymo pasekmes. Šio ATPK 2591 straipsnyje nurodyti pareigūnai administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui surašo administracinį nurodymą už tuos administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnių sankcijose numatyta ne didesnė kaip trijų tūkstančių litų maksimali bauda. Administracinis nurodymas yra į administracinio teisės pažeidimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos, o šio kodekso 2602 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytais atvejais – nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos šio kodekso II skyriaus ypatingosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį teisės pažeidimą, bet ne mažesnę kaip dešimt litų. Administracinis nurodymas yra neskundžiamas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama.

9Pagal ATPK 260 straipsnio nuostatas, jeigu per nurodytą terminą asmuo nesumoka nurodytos baudos šis administracinis nurodymas laikomas negaliojančiu, o administracinio teisės pažeidimo protokolas siunčiamas organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. Pareiškėjos administracinio teisės pažeidimo byla institucijos nėra išnagrinėta, nutarimas nėra priimtas, yra pateiktas tik pasiūlymas.

10Institucijai išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą ir priėmus nutarimą, J. T. turės teisę pagal ATPK 292, 293 straipsnių nuostatas nutarimą per 20 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos apskųsti apylinkės teismui.

11Taigi, toks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinių pažeidimų tyrimo skyriaus administracinis nurodymas negali būti skundžiamas teismui, nes šiuo nurodymu yra siūloma savo noru sumokėti 40 Lt baudą, todėl toks siūlymas pats savaime nesukelia pareiškėjai jokių teisių ar pareigų, vadinasi, negali būti laikomas administraciniu aktu ar veiksmu, skundžiamu Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl tokių viešojo administravimo subjektų dokumentų. Teismas turi teisę priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos pareiškėjai privalomos elgesio taisyklės, jos teisės bei pareigos, todėl pareiškėjos skundžiamas sprendimas nelaikytinas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundžiamu administraciniu aktu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 15 d., 15 str. 1 d.).

12Atsižvelgiant į tas kas išdėstyta, skundą atsisakytina priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. pagrindu.

13Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. teisėjas

Nutarė

14atsisakyti priimti J. T. skundą.

15Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai