Byla eAS-552-438/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Irmanto Jarukaičio ir Romano Klišausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L. G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybės tarybai ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Žaliakalnio progimnazija) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba ir kt. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116; 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” Nr. T-114 dalyje, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nusprendžiama dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje; 3) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro, kodas 191349265, kurio teises ir pareigas yra perėmę Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos, 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalį, kuria buvo atsisakyta atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek minėtoje progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ir įpareigoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie sveikatos apsaugos ministerijos atlikti šį patikrinimą bei pateikti pareiškėjams tokio patikrinimo išvadą.

5Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y.: sustabdyti ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 galiojimą iki galutinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo ir uždrausti atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai iki galutinio procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo kliudyti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai 2016-2017 mokslo metams sudaryti klasių komplektus ir komplektuoti klases ir uždrausti priimti sprendimus ir atlikti bet kokius kitus veiksmus, susijusius su sprendimo Nr. T-116 įgyvendinimu bei sprendimo Nr. T-114 įgyvendinimu Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atžvilgiu.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkino iš dalies, t. y. laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, sustabdė ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 galiojimą; įpareigojo Kauno miesto savivaldybės tarybą ir Kauno miesto savivaldybės administraciją skubiai vykdyti nutartį; likusią pareiškėjų prašymo dalį atmetė kaip perteklinę.

7Teismas nurodė, kad, nesustabdžius ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 galiojimo, neišvengiamai atsirastų tam tikrų pasekmių: Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos ir atitinkamai įregistruojant pakeitimus Juridinių asmenų registre, mokiniai būtų priversti rinktis kitas mokyklas, būtų keičiamos ar nutraukiamos darbo sutartys su mokyklos darbuotojais. Todėl, teismui panaikinus ginčijamą sprendimą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas žymiai pasunkėtų. Teismui atmetus pareiškėjų skundą, reorganizavimas galės būti tęsiamas toliau. Teismas vertina, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių – ginčijamo sprendimo sustabdymo, nagrinėjamu atveju kyla reali grėsmė, kad gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas pareiškėjams palankaus teismo sprendimo, jei toks bus priimtas, įvykdymas. Ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.) iš esmės yra konservacinio pobūdžio priemonė, skirta užtikrinti, kad tuo metu, kai nagrinėjama byla, remiantis ginčijamu aktu, nebūtų priimami aktai ar atliekami veiksmai, kurie padarytų negalimu ar apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-685/2014; 2007 m. sausio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007). Teismo nuomone, byloje susiklosčiusiu atveju pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, atsižvelgiant į tai, kokie padariniai gali kilti pareiškėjams, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, ir įvertinant tų padarinių pašalinimo galimybes, taip pat sritį, kurioje susiklosto byloje nagrinėjami teisiniai klausimai, proporcingumo principas ir viešasis interesas nepažeidžiami. Kita vertus, teismas sprendė, kad, pritaikius prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. laikinai sustabdžius skundžiamą sprendimą Nr. T-116, nėra pagrindo papildomai pritaikyti dar ir kitą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti atsakovui kliudyti pareiškėjui 2016-2017 mokslo metams sudaryti klasių komplektus ir komplektuoti klases, kuri teismo vertinta kaip perteklinė. Atkreipė dėmesį, kad analogišką praktiką panašaus pobūdžio bylose formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. AS-1000-492/2015; AS662-685/2014; AS525-431/2010; AS556-524/2010).

8II.

9Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartį ir pareiškėjų prašymą atmesti visiškai.

10Mano, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas reikalavimo užtikrinimo priemones šioje administracinėje byloje, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos, netinkamai įvertino pareiškėjų nurodytas aplinkybes bei priėmė nepagrįstą teismo nutartį, pažeidžiančią proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principus bei viešąjį interesą. Akcentuoja, kad pareiškėjų prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nėra aiškiai nurodomos aplinkybės, pagrindžiančios reikalavimo užtikrinimo priemonių būtinumą ir ypatingą svarbą. Pareiškėjai prašyme tik nurodo, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir nesustabdžius ginčijamo sprendimo dalies galiojimo, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų paralyžiuota, kadangi vykdant minėto akto nurodymą, mokykla nekomplektuotų absoliučiai jokių klasių, t. y. šiuo metu besimokantys 1-3 klasių mokiniai kitais mokslo metais negalėtų šioje mokykloje mokytis toliau, nebūtų skiriamos mokinio krepšelio lėšos. Tuo atveju, jeigu teismas atmestų pareiškėjų skundą, numatytas mokyklos reorganizavimas galėtų būti tęsiamas toliau. Tačiau šie pareiškėjų teiginiai pagrįsti prielaidomis ir spėjimais, o tai negali būti laikoma tinkamu pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas reikalavimo užtikrinimo priemones, remdamasis nemotyvuotu pareiškėjų prašymu, neanalizavo, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės nepažeis proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso principo.

11Pareiškėjai atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

12Nurodo, kad ginčijamu sprendimu Nr. T-114 (apskųsta jo dalimi) atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba nutarė nebekomplektuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje absoliučiai jokių klasių, - nei priešmokyklinės, nei pirmosios, nei 2-4 klasių. Tai taip pat reiškia, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba ėmėsi kompleksinių veiksmų, kurie, jei nebūtų stabdomi, neišvengiamai nulemtų mokyklos egzistavimo pabaigą 2016 m. rugsėjo 1 d. (nekomplektuojamų klasių mokyklai tiesiog nebebūtų skiriamos lėšos jos darbui ir funkcionavimui apmokėti). Pabrėžia, jog neabejotina, kad skundžiama nutartimi sustabdytas atsakovo Kauno miesto savivaldybės sprendimas Nr. T-114 yra priimtas atsižvelgiant į atsakovo sprendimą Nr. T-116 dėl mokyklos reorganizavimo, kad jie yra tarpusavyje neatsiejamai susiję vienu ir tuo pačiu reorganizavimo tikslu bei siekiamomis teisinėmis pasekmėmis.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutarties, kuria teismas pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkino iš dalies, t. y. laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, sustabdė ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 galiojimą bei įpareigojo Kauno miesto savivaldybės tarybą ir Kauno miesto savivaldybės administraciją skubiai vykdyti nutartį, teisėtumo ir pagrįstumo.

16Vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog jos netaikius teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamus aktus, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis).

17Aptartas teisinis reglamentavimas lemia, jog, nagrinėjant administracinę bylą, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei iš bylos medžiagos ar proceso dalyvių prašyme nurodomų motyvų galima padaryti išvadą, jog, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, ABTĮ 92 straipsnis įtvirtina, kad skundžiamo akto panaikinimas reiškia, jog kiekvienu konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju svarbu nustatyti, ar neuždraudus atsakovui atlikti pareiškėjo nurodytų veiksmų, išnagrinėjus administracinę bylą galėtų būti įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo.

18Nuodugniai išanalizavusi byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija nustatė, kad byloje susiklostė specifinė faktinė situacija.

19Pirmosios instancijos teismo byloje, kurioje buvo prašoma pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, be kita ko, yra ginčijami du atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos administraciniai aktai (jų dalys): 2016 m. kovo 15 d. sprendimas „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116 bei 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” Nr. T-114 dalis (sprendimo priedo Nr. 1 43 ir 44 pozicijos).

20Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalimi, kurią ginčija pareiškėjai, nusprendžiama dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje (sprendimo priedo Nr. 1 43, 44 pozicijos).

21Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo”, kurio atžvilgiu šioje byloje prašoma pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, sutikta, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos.

22Kauno apygardos administracinis teismas šioje byloje ginčijama 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkino iš dalies, t. y. laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, sustabdė ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 galiojimą.

23Pareiškėjai 2016 m. balandžio 14 d. pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. sustabdyti ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalį, kuria jo priedo Nr. 1 43, 44 pozicijose nusprendžiama dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje.

24Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkino, t. y. laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, sustabdė ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalies, kuria jo priedo Nr. 1 43, 44 pozicijose nusprendžiama dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo, galiojimą. Įpareigojo Kauno miesto savivaldybės tarybą ir Kauno miesto savivaldybės administraciją skubiai vykdyti nutartį.

25Atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties padavus atskirąjį skundą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi administracinėje byloje eAS-553-261/2016 Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartį pakeitė, panaikino nutarties rezoliucinės dalies antrajame punkte nurodytą įpareigojimą Kauno miesto savivaldybės tarybai ir Kauno miesto savivaldybės administracijai skubiai vykdyti nutartį.

26Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčijamai atsakovo sprendimai (jų dalys): 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalis, ginčijama pareiškėjų, bei 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo”, savo esme ir įtaka pareiškėjų teisėms ir pareigoms yra neatsiejamai susiję.

27Šią išvadą padarė ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2016 m. gegužės 18 d. nutartyje administracinėje byloje eAS-553-261/2016 pažymėjusi, kad „nors pirmosios instancijos teismas ir nagrinėjo pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tik atsakovo 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 atžvilgiu, tačiau teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjų atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą išdėstyta pozicija, jog šis atsakovo sprendimas Nr. T-114 yra priimtas atsižvelgiant į jo sprendimą Nr. T-116 dėl mokyklos reorganizavimo, taigi jie yra tarpusavyje neatsiejamai susiję vienu ir tuo pačiu reorganizavimo tikslu bei siekiamomis teisinėmis pasekmėmis. Todėl, šiuo atveju nagrinėjant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, svarbu atsižvelgti ir į atsakovo sprendimą Nr. T-116 dėl mokyklos reorganizavimo ir su juo susijusias aplinkybes <...>“.

28Padaręs šias išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad „nesustabdžius skundžiamos atsakovo 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” dalies galiojimo iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje, galutinio pareiškėjams palankaus teismo sprendimo įvykdymas itin pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Nesustabdžius ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalies galiojimo, neišvengiamai atsirastų tam tikrų pasekmių: Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje šiuo metu besimokantiems mokiniams būtų sudaromos kliūtys kitais metais tęsti mokslus šioje mokykloje, mokiniai būtų perkeliami į kitas mokyklas, kas pažeistų mokinių ir jų tėvų teises, būtų keičiamos ar nutraukiamos darbo sutartys su mokyklos darbuotojais, mokyklos patalpos būtų perduotos kitoms įstaigoms ar privatizuotos, todėl teismui priėmus pareiškėjams palankų sprendimą ir panaikinus ginčijamą sprendimą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas žymiai pasunkėtų ar net taptų negalimas.“

29Konstatavus, kad atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai (jų dalys): 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalis, ginčijama pareiškėjų, bei 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” yra neatsiejamai susiję, teisėjų kolegija neturi pagrindo nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi aplinkybių vertinti kitaip, nei tai buvo padaryta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje Nr. eAS-553-261/2016.

30Akcentuotina, kad atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atskirieji skundai tiek dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d., tiek dėl 2016 m. balandžio 15 d. nutarčių yra grindžiami analogiškais argumentais. Šiuos argumentus detaliai bei išsamiai išanalizavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eAS-553-261/2016 ir dėl jų pasisakė. Jokių naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, kuriomis remiantis prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę dėl atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116, galėtų būti atmestas, atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atskirajame skunde nenurodo.

31Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikinai sustabdė atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 galiojimą, kadangi, šios reikalavimo priemonės nepritaikius ir priėmus galutinį pareiškėjams palankų teismo sprendimą, tokio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimu, kadangi nesukomplektavus naujų klasių 2016-2017 mokslo metams, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą reorganizavus, t. y. ją prijungus prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos, po teismo sprendimo įsiteisėjimo tai padaryti būtų itin sudėtinga ar net neįmanoma, kaip ir atkurti iki šio ginčo buvusią teisinę padėtį. Tuo atveju, jeigu teismas atmestų pareiškėjų skundą, numatytas mokyklos reorganizavimas galės būti tęsiamas toliau.

32Antra vertus, ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba bei Kauno miesto savivaldybės administracija įpareigoti teismo nutartį vykdyti skubiai.

33Pagal ABTĮ 71 straipsnio 6 dalį, teismo nutartis užtikrinti reikalavimą skubiai vykdoma. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytas įpareigojimas nutartį vykdyti skubiai, laikytinas pertekliniu, be to, jis skirtas ne tik atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai, bet ir Kauno miesto savivaldybės administracijai, kuri nėra bylos šalis, dėl to yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį šiuo aspektu pakeisti, panaikinant įpareigojimą nutartį vykdyti skubiai.

34Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir aiškino bei taikė proceso teisės normas, tačiau įpareigojimas dėl skubaus nutarties vykdymo laikytinas pertekliniu, todėl atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo nutartis keičiama, panaikinant įpareigojimą dėl skubaus nutarties vykdymo.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 ir 3 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

36Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

37Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartį pakeisti ir panaikinti nutarties rezoliucinės dalies antrajame punkte nurodytą įpareigojimą Kauno miesto savivaldybės tarybai ir Kauno miesto savivaldybės administracijai skubiai vykdyti nutartį.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba ir kt. (toliau... 5. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t.... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad, nesustabdžius ginčijamo Kauno miesto savivaldybės... 8. II.... 9. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba padavė atskirąjį skundą, kuriuo... 10. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas reikalavimo užtikrinimo... 11. Pareiškėjai atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą su juo nesutinka ir... 12. Nurodo, kad ginčijamu sprendimu Nr. T-114 (apskųsta jo dalimi) atsakovas... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kauno apygardos administracinio teismo... 16. Vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas gali imtis... 17. Aptartas teisinis reglamentavimas lemia, jog, nagrinėjant administracinę... 18. Nuodugniai išanalizavusi byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija... 19. Pirmosios instancijos teismo byloje, kurioje buvo prašoma pritaikyti... 20. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr.... 21. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr.... 22. Kauno apygardos administracinis teismas šioje byloje ginčijama 2016 m.... 23. Pareiškėjai 2016 m. balandžio 14 d. pateikė prašymą taikyti reikalavimo... 24. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi... 25. Atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl šios pirmosios instancijos... 26. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčijamai atsakovo sprendimai (jų dalys):... 27. Šią išvadą padarė ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų... 28. Padaręs šias išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad... 29. Konstatavus, kad atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai (jų... 30. Akcentuotina, kad atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atskirieji... 31. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 32. Antra vertus, ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi atsakovas Kauno... 33. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 6 dalį, teismo nutartis užtikrinti reikalavimą... 34. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, jog pirmosios instancijos... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą tenkinti iš... 37. Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 13 d. nutartį... 38. Nutartis neskundžiama....