Byla e2-33689-541/2015
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2007-01-12 d. pradinis kreditorius AB „Swedbank“ bankas (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovas R. B. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-003303-GV, pagal kurią bankas suteikė atsakovui sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyse numatytas sumas. Atsakovas netinkamai vykdė sutartį, todėl bankas ją nutraukė. 2009-05-21 d. AB „Swedbank“ bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią bankas perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal kredito sutartį. Ieškovas įstatymų nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą bei pareikalavo įvykdyti skolinius įsipareigojimus, tačiau atsakovas iki šiol prievolės neįvykdė, todėl prašo priteisti iš atsakovo 622,23 Eur skolos, 489,74 Eur palūkanų, 117,80 Eur delspinigių, 89,66 Eur palūkanų delspinigių, 77,77 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 12,5 procentų metines palūkanas už pagrindinės skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui R. B., kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad AB „Swedbank“ bankas (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovas R. B. 2007-01-12 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-003303-GV, pagal kurią bankas suteikė atsakovui 3 900,00 Lt (1 129,52 Eur) dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyse numatytas sumas. 2009-05-21 d. AB „Swedbank“ bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią bankas perleido ieškovui visus reikalavimus skolininko R. B. atžvilgiu pagal kredito sutartį Nr. 07-003303-GV. UAB „Gelvora“ 2009-07-02 d. raštu pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą bei pareikalavo sumokėti naujajam kreditoriui susidariusį įsiskolinimą, tačiau duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalį, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, o vadovaujantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 622,23 Eur pagrindinės skolos ir 489,74 Eur palūkanų (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 1 dalis).

8CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-003303-GV atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Ieškovo paskaičiavimu pagal sutartį delspinigiai sudaro 117,80 Eur, o delspinigiai už palūkanas 89,66 Eur. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus AB „Swedbank“ banko buvo sudaryta vartojimo sutartis. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo, įsigaliojusio 2011-11-17, 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, jog, nors pradinis kreditorius su atsakovu vartojimo kredito sutartį sudarė dar prieš minėto įstatymo įsigaliojimą, tačiau Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytas maksimalus delspinigių už pradelstus mokėjimus dydis – 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną, vertintinas kaip orientacinis, bylojantis apie įstatymų leidėjo valią riboti kompensuojamųjų palūkanų ir delspinigių dydį sandorių sudarytų su vartotojais atvejais (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-351-302/2014). Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl netesybos mažintinos iki 0,05 procento dydžio, tai sudaro 56,00 Eur delspinigių bei 44,08 Eur delspinigių už palūkanas. Toks dydis laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 178 straipsnis, CK 1.5 straipsnio 2 dalis, 6.73 straipsnio 2 dalis).

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 77,77 Eur išlaidas, susijusias su ikiteisminiu skolos išieškojimu. Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos priskirtinos prie tiesioginių ir netiesioginių nuostolių (žalos), tačiau šioms išlaidoms yra taikomas protingumo kriterijus, t. y. atlyginamos tik protingos išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Iš ieškovo pateiktos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės matyti, kad į šias išlaidas (nuostolius) įskaičiuotos išlaidos, susijusios su pranešimų siuntimu, darbo bei elektroninio ryšio priemonių panaudojimu, užklausų valstybiniams registrams teikimu. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovas vykdo veiklą skolų išieškojimo srityje ir vykdydamas šią veiklą siekia pelno, laikytina, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos, susijusios su darbo bei elektroninio ryšio priemonių panaudojimu, yra susijusios su tiesiogine ieškovo veikla ir priskirtinos prie komercinės veiklos sąnaudų, t. y. veiklos kaštų. Teismui nepateikta jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių šių išlaidų pagrįstumą bei sąsajumą su ikiteisminiu atsakovo skolos išieškojimu (CPK 178 straipsniu). Be to, civilinėje teisėje galiojant bendrajai taisyklei dėl įskaitinių netesybų taikymo, laikytina, kad ieškovo patirtas išlaidas atlygina priteistos netesybos (šiuo atveju priteisti delspinigiai), kurios atlieka minimalių nuostolių, susijusių su prievolės pažeidimu, atlyginimo funkciją. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl išlaidų, susijusių su ikiteisminiu skolos išieškojimu, atmestinas.

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 212,05 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-07-29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Vartojimo kredito sutarties Nr. 07-003303-GV specialioje dalyje nustatytas 12,50 proc. metinių palūkanų dydis, todėl iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 12,50 proc. dydžio metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (622,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-07-29 d.) iki visiško kredito grąžinimo (CK 6.256 straipsnio 1 dalis).

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 40,55 Eur (140,00 Lt) žyminio mokesčio. Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, žyminis mokestis už ieškinio reikalavimus turtiniuose ginčuose iki dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų sudaro 3 procentus, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų, todėl ieškovui mokėtino žyminio mokesčio suma, įvertinus tai, kad ieškinys teikiamas elektroninėmis ryšio priemonėmis, yra 31,00 Eur (1 397,20 Eur * 3 proc. * 75 proc.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą, sumokėjo 40,55 Eur dydžio žyminį mokestį, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 5 dalimi, ieškovui grąžintina 9,55 Eur žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2015-02-04 mokėjimo nurodymu Nr. 171 AB Swedbank banke.

13Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (86,75 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 26,89 Eur (31,00 Eur x 0,8675 proc.) bylinėjimosi išlaidų.

14Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

15Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 5 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

16tenkinti ieškinį iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, iš atsakovo R. B., a. k. ( - ), 622,23 Eur (šešis šimtus dvidešimt du eurus 23 ct) skolos, 489,74 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 74 ct) palūkanų, 56,00 Eur (penkiasdešimt šešis eurus 00 ct) delspinigių, 44,08 Eur (keturiasdešimt keturis eurus 08 ct) delspinigių už palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1 212,05 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-07-29 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 12,50 proc. dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (622,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-07-29 d.) iki visiško kredito grąžinimo bei 26,89 Eur (dvidešimt šešis eurus 89 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Grąžinti ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, 9,55 Eur (devynis eurus 55 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2015-02-04 mokėjimo nurodymu Nr. 171 AB Swedbank banke, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija šios nutarties pagrindu.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio... 2. ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2007-01-12 d. pradinis kreditorius AB... 3. Atsakovui R. B., kurio buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma,... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad AB „Swedbank“... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 8. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 9. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 77,77 Eur išlaidas, susijusias su... 10. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 11. CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas,... 13. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (86,75... 14. Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos... 15. Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 5 dalimi, 142 straipsnio 4... 16. tenkinti ieškinį iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, iš atsakovo R. B., a.... 18. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 19. Grąžinti ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, 9,55 Eur (devynis... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo...