Byla AS-1066-520/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir atsakovas, Departamentas) sprendimo Nr. VR-17.5-35 „Dėl patikrinimo akto“ (toliau – ir Sprendimas) dalį dėl pareiškėjui išduotų įrodančių dokumentų panaikinimo.

5Pareiškėjas paaiškino, jog 2015 m. gegužės 12 d. atsakovas, remdamasis 2015 m. kovo 9 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-101 (toliau – ir Aktas), priėmė sprendimą Nr. VR-17.5-35 „Dėl patikrinimo akto“, kuriuo panaikino pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, kuriuos uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Metrail“ 2013 metais išdavė pareiškėjui. Pareiškėjo teigimu, skundžiamu Departamento sprendimu yra sukeliamos ar gali kilti tokios teisinės pasekmės: 1) pareiškėjui gali būti panaikinta veiklos licencija; 2) tretieji asmenys, t. y. pareiškėjo dalininkai ir pavedimų davėjai, neteko teisės į mokestinę lengvatą pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už atliekų tvarkymą įstatymą; 3) pareiškėjo pavedimo davėjai įgis teisę reikalauti nuostolių dėl netinkamų pareiškėjo sutartinių prievolių vykdymo atlyginimo.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 19 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

8Teismas konstatavo, kad iš ginčijamo atsakovo sprendimo matyti, jog juo buvo patvirtintas Aktas, iš kurio matyti, kad jis yra surašytas atlikus UAB „Metrail“ patikrinimą, pačiame Akte padarytos išvados, kad yra naikintini, be kita ko, ir pareiškėjui išduoti pakuočių atliekų tvarkymą įrodantys dokumentai (toliau – ir Įrodantys dokumentai). Teismo vertinimu, skundo motyvai, kuriais pareiškėjas iš esmės grindžia savo suinteresuotumą keliamo ginčo baigtimi, yra hipotetinio pobūdžio, iš dalies susiję su trečiųjų asmenų teisėmis bei teisiniais interesais, todėl negali būti pripažįstami pagrįstais. Tokia teismo išvada grindžiama tuo, kad skundžiamu Departamento sprendimu klausimas dėl pareiškėjo veiklos licencijavimo nėra analizuojamas ar sprendžiamas.

9Teismas pažymėjo, jog tos aplinkybės, kad tretieji asmenys galbūt neteko (ar neteks) teisės į mokestinę lengvatą, yra išskirtinai susijusios su šių asmenų teisėmis ir teisiniais interesais, todėl jos nėra sietinos su pareiškėjo teisių pažeidimu.

10Taip pat teismas konstatavo, kad administracinėje byloje ginčo išsprendimas turi sukelti tokias tiesiogines pasekmes ginčo šalims, kurios kyla iš paties ginčijamo akto (sprendimo) priėmimo, šiame akte nustatytų teisių ar pareigų. Taigi pareiškėjas savo materialinio teisinio suinteresuotumo jos keliamo ginčo išsprendimu negali grįsti sutartinių prievolių, kylančių iš civilinio pobūdžio sutarčių, kurios nėra administracinio ginčo nagrinėjimo dalyku, vykdymu.

11Teismas akcentavo, kad nagrinėdamas skundus dėl pareiškėjai teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų.

12III.

13Pareiškėjas viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartį ir priimti jo (pareiškėjo) skundą nagrinėti teisme.

14Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2007 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-559/2007), pažymi, kad administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje negali vertinti, ar asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos, ir negali atsisakyti priimti skundo, konstatavęs, jog asmens teisės nėra pažeistos. Pareiškėjas taip pat teigia, jog nėra jokių akivaizdžiai pagrįstų abejonių, kad skundo dalykas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog skundžiamame sprendime yra nurodyta apskundimo tvarka, todėl sprendimas yra skųstinas administraciniam teismui.

15Pareiškėjo teigimu, Sprendimas pareiškėjui sukelia tiesiogines pasekmes, kadangi pareiškėjo turimi įrodymai, jog jis 2013 metais tinkamai vykdė įstatyme nustatytas pareigas: organizavo pakuočių atliekų tvarkymą; įvykdė Vyriausybės nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis; laikėsi licencijuojamos veiklos sąlygų; turėjo teisę išduoti patvirtinimus dėl mokestinės lengvatos taikymo gamintojams ir importuotojams, tapo niekiniais.

16Pareiškėjas, remdamasis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 (toliau – ir Įrodančių dokumentų tvarkos aprašas), teigia, kad UAB „Metrail“ išrašė įrodančius dokumentus pareiškėjui, o pareiškėjas šių dokumentų pagrindu įgijo teisę išrašyti Įrodančių dokumentų tvarkos aprašo 7 priede nustatytos formos dokumentus savo dalininkams ir pavedimo davėjams ir šią teisę realizavo. Pareiškėjas pažymi, kad pagal Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintu aplinkos ministro ir finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230, organizacijos išduoti patvirtinimai suteikia pavedimo davėjams – mokesčių mokėtojams – teisę pasinaudoti mokesčio už aplinkos teršimą lengvata.

17Pareiškėjo teigimu, atsakovui priėmus sprendimą ir panaikinus įrodančius dokumentus, ne tik turimi įrodantys dokumentai, gauti iš UAB „Metrail“, tapo niekiniais, bet ir pati organizacija laikytina neturinčia teisės išduoti patvirtinimus pavedimo davėjams už pakuočių atliekų sutvarkymą 2013 metais, neįvykdžiusia pareigų bei pažeidusi licencijuojamos veiklos sąlygas, nes panaikinus UAB „Metrail“ išduotus įrodančius dokumentus pareiškėjo iš kitų atliekų tvarkytojų gautų už 2013 metus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų nepakanka, kad būtų laikoma, jog pareiškėjas įvykdė pakuočių atliekų tvarkymo užduotis 2013 metais; pateikusia neteisingus duomenis ataskaitose apie Veiklos organizavimo plano vykdymą, teikiamose kompetentingoms institucijoms pagal Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57, o taip pat organizacijos pavedimo davėjams išduoti patvirtinimai laikytini neturinčiais teisinio išdavimo pagrindo, t. y. negali būti laikomi tinkamais pagrįsti mokestinę lengvatą.

18Pareiškėjas pažymi, jog siekia apginti įstatymo saugomą interesą, kad pareiškėjo pavedimo davėjai neturėtų pretenzijų pareiškėjui dėl to, jog patiria neigiamas pasekmes dėl to, kad sprendimus panaikinus įrodančius dokumentus de jure negaliojančiais tapo pareiškėjo pavedimo davėjams išduoti dokumentai apie atliekų sutvarkymą; dėl sprendimu panaikintų įrodančių dokumentų pareiškėjas nepatirtų kitų neigiamų teisinių pasekmių. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. el-9332-208/2015 yra priėmęs asociacijos „EEPA“ skundą dėl Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ Nr. VR-17.5-35 dalies panaikinimo.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Pareiškėjas viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ siekia inicijuoti ginčą teisme dėl atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimo Nr. VR-17.5-35 „Dėl patikrinimo akto“ dalies, kuria nuspręsta panaikinti pareiškėjui išduotus įrodančius dokumentus, panaikinimo.

22Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog skundo motyvai, kuriais pareiškėjas iš esmės grindžia savo suinteresuotumą keliamo ginčo baigtimi, yra hipotetinio pobūdžio, iš dalies susiję su trečiųjų asmenų teisėmis bei teisiniais interesais, todėl negali būti pripažįstami pagrįstais, ir pažymėjo, kad nagrinėdamas skundus dėl pareiškėjai teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų.

23Vienas iš reikalavimų, įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį teismą, yra suinteresuoto asmens kreipimasis dėl teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimo. Suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą tik dėl to, kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1157/2009). Reikalavimas dėl suinteresuotumo paduoti skundą ar prašymą kildinamas iš Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendrosios nuostatos, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Be to, pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą konstatavo, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatas, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).

24Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad pagal bendrą principą, administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje nevertina, ar asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos, ir neturi teisės atsisakyti priimti skundą, konstatavęs, kad asmens teisės nėra pažeistos. Skundo priėmimo stadijoje sprendžiami klausimai yra procesinio teisinio pobūdžio ir sprendžiama, ar teisę kreiptis į teismą asmuo realizuoja laikydamasis ABTĮ nustatytos tvarkos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858- 140/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra išaiškinęs, jog teisė paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą yra dvi skirtingos sąvokos. Skundo priėmimo ir bylos iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą (prašymą), t. y. negalima atsisakyti priimti skundo (prašymo) dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė išnyko, ši aplinkybė yra reikšminga teismui priimant byloje atitinkamą procesinį sprendimą dėl bylos baigties (Lietuvos vyriausiojo administracinio 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-321/2011). Konstatavaus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu (neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas, kuriuo asmens skundas atmetamas (ABTĮ 88 str. 1 p.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).

25Iš pareiškėjo interneto svetainės duomenų matyti, kad 2006 metais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pareiškėjui išdavė licenciją (Nr. 000001) atliekų tvarkymui organizuoti. Licencija pareiškėjui suteikia teisę organizuoti stiklinės, plastikinės, PET (polietileno tereftalato), kombinuotos, metalinės, popierinės ir kartotinės bei kitos pakuotės atliekų tvarkymą.

26Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 30 punkte nustatyta, kad įrodantys dokumentai – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti dokumentai, patvirtinantys gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą, t. y. iš nurodyto teisinio reglamentavimo darytina išvada, kad atliekų tvarkytojas gali pagrįsti atliekų tvarkymą, pateikdamas įrodančius dokumentus.

27Kaip minėta, įrodantis dokumentas yra viena iš priemonių, kurių pagalba galima pagrįsti perdirbtų atliekų kiekį. Pareiškėjas teigia, jog 2015 m. gegužės 12 d. atsakovas, remdamasis 2015 m. kovo 9 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-101, priėmė sprendimą Nr. VR-17.5-35 „Dėl patikrinimo akto“, kuriuo panaikino pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, kuriuos UAB „Metrail“ 2013 metais išdavė pareiškėjui. Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjas pateikė argumentus, dėl kurių jam ginčijamas atsakovo sprendimas sukelia neigiamas teisines pasekmes, konstatuotina, kad skundo priėmimo stadijoje negalima daryti išvados, jog skundžiamas sprendimas pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių, ir atsisakyti priimti skundą. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės, susijusios su jo pažeistomis teisėmis ir jo saugomų interesų pažeidimu, turi būti analizuojamos ir vertinamos bylą nagrinėjant iš esmės.

28Kadangi pirmosios instancijos teismas kitų faktinių ir teisinių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjo skundas negali būti priimtas nagrinėti, nenurodė, todėl atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes pareiškėjo atskirojo skundo reikalavimas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį yra tenkinamas.

29Pareiškėjas atskirajame skunde prašo priimti skundą nagrinėti, tačiau šis pareiškėjo prašymas negali būti tenkinamas, kadangi vadovaujantis ABTĮ 37 straipsniu skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, todėl pareiškėjo skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą iš dalies tenkinti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ kreipėsi į Vilniaus... 5. Pareiškėjas paaiškino, jog 2015 m. gegužės 12 d. atsakovas, remdamasis... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 19 d. nutartimi... 8. Teismas konstatavo, kad iš ginčijamo atsakovo sprendimo matyti, jog juo buvo... 9. Teismas pažymėjo, jog tos aplinkybės, kad tretieji asmenys galbūt neteko... 10. Taip pat teismas konstatavo, kad administracinėje byloje ginčo išsprendimas... 11. Teismas akcentavo, kad nagrinėdamas skundus dėl pareiškėjai teisinių... 12. III.... 13. Pareiškėjas viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ atskirajame skunde... 14. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika... 15. Pareiškėjo teigimu, Sprendimas pareiškėjui sukelia tiesiogines pasekmes,... 16. Pareiškėjas, remdamasis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą... 17. Pareiškėjo teigimu, atsakovui priėmus sprendimą ir panaikinus įrodančius... 18. Pareiškėjas pažymi, jog siekia apginti įstatymo saugomą interesą, kad... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Pareiškėjas viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ siekia inicijuoti... 22. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog skundo motyvai, kuriais... 23. Vienas iš reikalavimų, įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį... 24. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad pagal bendrą principą,... 25. Iš pareiškėjo interneto svetainės duomenų matyti, kad 2006 metais Lietuvos... 26. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 30 punkte... 27. Kaip minėta, įrodantis dokumentas yra viena iš priemonių, kurių pagalba... 28. Kadangi pirmosios instancijos teismas kitų faktinių ir teisinių aplinkybių,... 29. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo priimti skundą nagrinėti, tačiau... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjo viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....