Byla 2A-279-324/2013

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Evaldo Burzdiko (kolegijos pirmininkas), Žibutes Budžienes, Virginijos Gudynienes (pranešeja),

2sekretoriaujant Danutei Nekraševicienei,

3dalyvaujant ieškoves atstovei S. P.,

4atsakoves atstovams I. M., G. Š., G. S., atsakovu J. ir M. T. atstovams R. I., advokatui Faustui Vrubliauskui,

5treciuju asmenu atstovams F. F. B. – B., advokatei Justinai Eugenijai Alimienei, A. B.,

6teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacini skunda del Varenos rajono apylinkes teismo 2012 m. spalio 9 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-107-445/2012 pagal Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškini atsakovams Varenos rajono savivaldybes administracijai, M. T., J. T., tretiesiems asmenims G. B., Kulturos paveldo departamentui prie Kulturos ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui del statybos leidimo panaikinimo ir statybos padariniu šalinimo.

7Teiseju kolegija nustate:

8I. Ginco esme

9Ieškove praše panaikinti atsakoves Varenos rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2008 m. rugpjucio 14 d. išduota statybos leidima Nr. LS-112/08, ipareigoti atsakovus M. T. ir J. T. per teismo nustatyta termina, pagal reikiamai pertvarkyta projektine dokumentacija gavus nauja statyba leidžianti dokumenta, perstatyti žemes sklype, esanciame ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradeta statyti gyvenamaji nama taip, kad jo vieta nepažeistu teises aktuose nustatytu minimaliu atstumu iki kaimyniniu žemes sklypu ribu, šiu veiksmu per teismo nustatyta termina neatlikus, ipareigoti atsakovus M. T. ir J. T. per teismo nustatyta termina teismo nustatytu kaltu asmenu lešomis nugriauti žemes sklype, esanciame ( - ), unikalus Nr. ( - ), pradeta statyti gyvenamaji nama ir sutvarkyti statybviete.

10Nurode, kad gavo treciojo asmens G. B. 2009 m. gegužes 20 d. skunda, kuriame pranešama, jog atsakovai M. ir J. T., pažeisdami kaimyninio žemes sklypo, esancio ( - ), savininko G. B. teises ir teisetus interesus, stato gyvenamaji nama žemes sklype, esanciame ( - ). Ieškove nustate, kad atsakovai, pateikdami prašyma Varenos rajono savivaldybes administracijai išduoti statybos leidima, nepateike kaimyninio žemes sklypo savininko raštiško sutikimo del gyvenamojo namo statybos 0,8 m atstumu nuo žemes sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribos, todel 2008 m. rugpjucio 14 d. statybos leidimas Nr. LS-112/08 rekonstruoti gyvenamaji nama, esanti ( - ), išduotas pažeidžiant statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ X skirsnio „Gyvenamojo namo išdestymas sklype“ 192.1 punkta, 1 priedo „Vienbuciu ir dvibuciu gyvenamuju namu valdu užstatymo ir tvarkymo reikalavimai“ 4 punkta, kuriame nustatytas reikalavimas, kad gyvenamojo namo atstumas iki sklypo ribos turi buti ne mažesnis kaip 3 metrai. Taip pat nustate, kad techniniame projekte, Nuolatines statybos komisijos 2008 m. rugpjucio 6 d. protokole Nr. PPD-115/08, kuriuo nuspresta išduoti statybos leidima, statybos leidime nurodyta statybos darbu rušis – rekonstrukcija, o valstybes instituciju išduotose specialiosiose projektavimo salygose ir techninio projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad naujas namas projektuojamas ant sudegusio namo pamatu. Nagrinejamu atveju buvo vykdoma ne rekonstrukcija, o nauja statyba, todel Varenos rajono savivaldybes administracijos direktorius, išduodamas statybos leidima, kuriame leidžiama atlikti gyvenamojo namo rekonstrukcija, pažeide Statybos istatymo 2 straipsnio 17 dalies ir statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ 8.5 punkto nuostatas. Atsakovai prie 2008 m. rugpjucio 5 d. prašymo Nr. 112 išduoti statybos leidima vienbucio gyvenamojo namo rekonstrukcijai nepateike statinio kadastriniu matavimu bylos ir duomenu apie rekonstruojamo statinio iregistravima Nekilnojamojo turto registre. Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenu banko išrašo matyti, kad žemes sklype, esanciame ( - ), unikalus Nr. ( - ), nebuvo iregistruotas joks gyvenamasis namas (ar jo pamatai). Kadangi gyvenamojo namo statyba žemes sklype, esanciame ( - ), iš esmes yra galima, statybos leidimo pagrindu ivykdytos statybos padariniai šalintini Statybos istatymo 281 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytu budu.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

12Varenos rajono apylinkes teismas 2012 m. spalio 9 d. sprendimu ieškini atmete. Konstatavo, kad ieškove i teisma su prašymu kreipesi tik 2009 m. gruodžio 8 d., praleidusi termina, numatyta Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje, prašymui teisme paduoti. Motyvuodamas tuo, kad ( - ), Valkininku sen. Varenos r. – Kulturos vertybiu registre registruota nekilnojamojo kulturos vertybe, saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui, todel pastatas turi buti statomas sudegusio namo vietoje, nekeiciant atstumo nuo gatves, sprende, kad ieškoves reikalavimas perstatyti statoma gyvenamaji nama nuo kaimyninio žemes sklypo 3 metru atstumu yra neteisetas. Konstatavo, kad šis ieškoves reikalavimas pažeistu Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo imperatyvias nuostatas (draudima formuoti nauja planine struktura, keiciant statinio vieta). Padare išvada, kad gyvenamasis namas, kaip statinys, realiai egzistavo, buvo nustatyti jo individualus duomenys – statybos metai, pamatai (akmenu-betoniniai), sienos, stogas, kambariu skaicius, naudingas plotas, gyvenamasis ir pagalbinis plotas ir kt. Nustate, kad statomo gyvenamojo namo nukrypimas nuo buvusio statinio vietos yra nedidelis. Pažymejo, kad ankstesnio statinio vieta nebuvo 3 metrai nuo kaimyninio žemes sklypo ribos. Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos atstovui nurodžius, kad galima suderinti atsakovu projekta, sprende, kad statinio vieta yra tinkama laikantis Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo nuostatu.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimu i apeliacini skunda argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškove nurodo, jog sprendimas neteisetas ir nepagristas.

15Nepagrista išvada, kad nagrinejamu atveju turi buti teikiamas prioritetas Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo 19 straipsnio 4 daliai ir nepaisoma normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytu reikalavimu del privalomumo gauti besiribojanciu žemes sklypu savininku ar valdytoju rašytinius sutikimus, kai statini numatoma statyti ar rekonstruoti arciau sklypu ribu, negu numatyta teises aktuose. Saugotina vertingoji savybe pagal Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo 2 straipsnio 40 dali yra atstumas iki gatves, o ne iki gretimo žemes sklypo ribos, todel ieškoves reikalavimas perstatyti gyvenamaji nama taip, kad jo vieta nepažeistu teises aktuose nustatytu minimaliu atstumu iki kaimyniniu žemes sklypu ribu, negali buti laikomas prieštaraujanciu Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo 19 straipsnio 4 daliai, numatanciai, kad viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte draudžiami vertingasias savybes sumenkinantys statybos darbai.

16Nevertinta, kad statybos leidimas buvo išduotas, nesuderinus su visomis jo išdavimui pritarti turejusiomis institucijomis. Varenos rajono savivaldybes Nuolatines statybos komisijos 2008 m. rugpjucio 6 d. protokole Nr. PPD-115/08 nera Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Alytaus teritorinio padalinio atstovo pritarimo, yra tik irašas, kad pritarta 2007 m. spalio 18 d., taciau tuo metu buvo pritarta tik priešprojektiniams pasiulymams, o ne statinio projektui. Nuolatines statybos komisijos sprendimas išduoti statybos leidima negalejo buti priimtas ir statybos leidimas negalejo buti išduotas, nesant už kulturos paveldo apsauga atsakingos institucijos pritarimo.

17Remiantis 1988 m. spalio 10 d. namu valdos technines apskaitos bylos duomenimis, Priešgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalu ministerijos Varenos priešgaisrines gelbejimo tarnybos 2007 m. liepos 5 d. pažyma Nr. 06-262, nepagristai spresta, kad statinys realiai egzistavo, tik nebuvo atlikta jo teisine registracija Nekilnojamojo turto registre. Nei namu valdos technines apskaitos byla, nei Priešgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalu ministerijos Varenos priešgaisrines gelbejimo tarnybos pažyma nera laikytini tinkamais ir pakankamais dokumentais, kuriu pagrindu galejo buti išduotas statybos leidimas rekonstravimui statinio, kuriam nebuvo atlikti kadastriniai matavimai ir neatlikta teisine registracija Nekilnojamojo turto registre.

18Neteisingas teiginys, jog S. D. po G. V. mirties kartu su ukiniais pastatais paveldejo ir gyvenamaji nama, neva faktiškai buvusi žemes sklype, esanciame ( - ). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašo matyti, kad 2005 m. lapkricio 14 d. paveldejimo teises liudijimo Nr. 11229V pagrindu buvo iregistruotos S. D. nuosavybes teises i du ukio pastatus (unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )). Gyvenamasis namas (ar jo pamatai) žemes sklype, esanciame ( - ), nebuvo iregistruotas, todel negalejo buti paveldetas. Be to, 2007 m. gegužes 31 d. turto pirkimo pardavimo sutartyje nurodyta, jog atsakove M. T. isigijo žemes sklypa (kadastrinis Nr. ( - )) su dviem jame esanciais ukio pastatais (unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )), taciau nera jokiu duomenu apie isigyjama gyvenamaji nama, jo pamatus ar pan.

19Nevertinta, kad buvo vykdoma ne esamo gyvenamojo namo rekonstrukcija, o naujo gyvenamojo namo statyba. Pagal statybos leidimo išdavimo metu galiojusiu Statybos istatymo 2 straipsnio 17 dali ir statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rušys“ 8.5 punkta buvusio (sugriuvusio, sunaikinto, nugriauto) statinio atstatymas buvo laikomas naujo statinio statyba.

20Nurodžius, kad pagal 1988 m. spalio 10 d. kadastriniu matavimu bylos duomenis gyvenamojo namo pamatai buvo akmenu-betoniniai, neatsižvelgta i tai, jog projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad pamatai po medine vasarnamio dalimi suprojektuoti grežtiniai-monolitiniai. Darytina išvada, kad buvo irengti nauji pamatai, o ne statoma ant buvusio statinio pamatu. Be to, pats pirmosios instancijos teismas pripažino, kad iš byloje esancio žemes sklypo plano, kuriame pažymeta buvusio ir statomo statinio vieta ginco žemes sklype, matyti, kad yra nukrypimas nuo buvusio statinio vietos.

21Nepasisakyta del ieškoves 2011 m. kovo 23 d. prašymo Nr. (2.34)-2D-3255 atnaujinti praleista prašymo padavimo termina, kuriame buvo nurodytos svarbios priežastys, del kuriu prašoma atnaujinti praleista Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodyta termina statybos leidimui gincyti teisme. Net apeliacines instancijos teismui nustacius, kad ieškove i teisma kreipesi praleidusi Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta termina, remiantis teismu praktika ir atsižvelgiant i tai, kad statybos leidimo gincijimas reiškia ieškoves ginama viešaji interesa, ieškinio senaties termino kreiptis i teisma praleidimas negaletu buti pripažintas absoliuciu pagrindu toki ieškini atmesti.

22Prašo panaikinti sprendima, priimti nauja sprendima ir ieškini patenkinti.

23Tretieji asmenys G. B. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas padave pareiškimus del prisidejimo prie ieškoves apeliacinio skundo.

24Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovai M. T. ir J. T. prašo sprendimo nekeisti. Nurodo, kad, atlikus kadastrinius matavimus 1988 metais, konstatuota, kad atsakovu isigytame žemes sklype nuo 1944 metu stovejo gyvenamasis namas. Aplinkybe, kad 2005 m. sausio 31 d. gyvenamasis namas sudege, patvirtina Priešgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos Varenos priešgaisrines gelbejimo tarnybos 2007 m. liepos 5 d. pažyma apie kilusi gaisra. Fakta, kad atsakovu isigytame žemes sklype buvo gyvenamojo namo pamatai patvirtina 2005 metu rugsejo men. sudarytas žemes sklypo planas. Gretimu žemes sklypu savininkai G. B. ir E. V. savo parašais patvirtino, kad susipažino ir sutinka su žemes sklypo planu ir jame esanciais duomenimis. 2008 metu gegužes men. buvo padarytas dar vienas žemes sklypo planas, kuriame atvaizduoti tie patys statiniai ir išlike gyvenamojo namo pamatai, besiribojantys su G. B. priklausanciu žemes sklypu. Su šiuo žemes sklypo planu treciasis asmuo G. B. taip pat buvo supažindintas. Nuo 1944 m. iki 2005 m. gyvenamasis buvo valdomas teisetai, sažiningai, atvirai ir nepertraukiamai, todel atsakovu isigytame žemes sklype nurodyti pamatai yra statinys, atitinkantis Statybos istatymo 2 straipsnio 2 dalyje apibrežta savoka. Su atsakovams priklausanciu sklypu besiribojanciuose gretimuose žemes sklypuose stovi statiniai, kuriu atstumas iki atsakovu žemes sklypo yra mažiau nei trys metrai, todel Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos nurodytos aplinkybes, kad šiuo atveju neturetu buti taikomas 3 metru atstumas iki gretimo sklypo, paremtas objektyvia faktine situacija. Varenos rajono savivaldybes administracija, išduodama atsakovams 2008 m. rugpjucio 14 d. statybos leidima, vadovavosi suderintomis 2007 m. liepos 24 d. specialiosiomis projektavimo salygomis statinio architekturai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti, kuriose buvo nurodoma, kad statybos darbai vykdomi ant sudegusio gyvenamojo namo pamatu, todel darytina išvada, kad buvo laikomasi Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo reikalavimu. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudetingi (tarp ju laikini) statiniai“ 1 prieda atsakovu pagal 2008 m. rugpjucio 14 d. statybas leidžianti dokumenta pastatytas statinys – nesudetingas statinys. Nera pagrindo nagrinejamoje byloje vadovautis apeliantes nurodomoje Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-230/2010 suformuluotomis teises aiškinimo ir taikymo taisyklemis, nes bylos skiriasi faktinemis aplinkybemis. Ieškove, 2008 m. lapkricio 26 d. surašydama administracines teises pažeidimo protokola, buvo informuota apie išduota statybas leidžianti dokumenta ir statinio projektinius sprendimus, neatitinkancius 3 metru atstumo iki besiribojancio gretimo žemes sklypo, 2009 m. liepos 1 d. ji atliko faktiniu duomenu patikrinima atsakovu žemes sklype. Apeliantes pareikšti civilinio pobudžio reikalavimai yra išvestiniai iš administracinio pobudžio reikalavimu, susijusiu su statybos leidimo ir kitu administraciniu aktu panaikinimu. Reikalavimas panaikinti statybos leidima pareikštas praleidus Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodyta vieno menesio termina, todel taikytinos termino praleidimo pasekmes, atmetant ieškini. Ieškoves reiškiami reikalavimai daugiau atitinka siekius apginti treciojo asmens G. B. asmeninius interesus del neva pažeidžiamu jo teisiu nei sieki realiai apginti viešaji interesa.

25Atsiliepime i apeliacini skunda treciasis asmuo Kulturos paveldo departamentas prie Kulturos ministerijos nurodo sutinkantis su ieškoves reikalavimais.

26Kitu atsiliepimu i apeliacini skunda negauta.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas netenkintinas.

29Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas, nustates ieškinio senaties termino praleidima ir neišsprendes ieškoves prašymo del šio termino atnaujinimo, pagristai pripažino, kad ieškoves reikalavimas del 3 metru atstumo nuo atsakovu gyvenamojo namo iki kaimyninio sklypo ribos nera pagristas, nes statinio vieta negali buti nustatyta nesilaikant Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo 19 straipsnio 4 dalyje itvirtinto draudimo formuoti nauja planine struktura, ar tai butu nauja statyba, ar statinio rekonstrukcija, del to statyba atsakovu sklype galima tik ant neišlikusio seno namo pamatu; kad nedidelis nukrypimas nuo buvusios statinio vietos esmingai nepažeidžia treciojo asmens G. B. ir istatymo saugomu interesu ir, Kulturos paveldo departamento atstovui nurodžius, jog atsakovu projekta suderinti galima, padare išvada, kad statinio vieta yra tinkama laikantis Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo nuostatu.

30Apygardos teismas, išnagrinejes byla pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ribas, teisinius pagrindus, patikrines, ar nera absoliuciu sprendimo negaliojimo aplinkybiu, nenustate CPK 329, 330 straipsniuose reglamentuotu pagrindu skundžiamam sprendimui panaikinti ar pakeisti (CPK 320 straipsnis).

31Del praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo

32Apeliante negincija pirmosios instancijos teismo išvados del praleisto ieškinio senaties termino ieškinyje nurodomai teisei ginti, taciau šis teismas nesprende ieškoves prašymo del ieškinio senaties termino atnaujinimo (t. 2 b.l. 32-33).

33Iš treciojo asmens G. B. paaiškinimo nustatyta, kad atsakovai T. nama ( - ) pastate 2008 m. rugpjucio – lapkricio men. laikotarpiu (t. 3 b.l. 134).

34Prašyma del ieškinio senaties termino atnaujinimo ieškove motyvuoja tuo, kad, 2009 m. gegužes 20 d. gavusi G. B. skunda del jo teises pažeidžiancios atsakovu T. igyvendinamos namo statybos, 2009 m. liepos 1 d. patikrino statyba, suraše faktiniu duomenu patikrinimo akta ir 2009 m. liepos 7 d. raštu del statybos leidimo panaikinimo kreipesi ji išdavusia Varenos savivaldybe. 2009 m. rugsejo 15 d. raštu savivaldybe atsake, kad pagal teises aktus ji neturi teises panaikinti išduotus statybos leidimus. 2009 m. spalio 9 d. raštu su tokiu paciu prašymu ieškove kreipesi i Varenos rajono savivaldybes administracijos Nuolatine statybos komisija, iš kurios neigiama atsakyma gavo 2009 m. lapkricio 6 d. 2009 m. gruodžio 4 d. ieškove padave skunda Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydama ipareigoti Varenos savivaldybe panaikinti statybos leidima. 2010 m. vasario 19 d. sprendimu skundas buvo atmestas motyvuojant tuo, kad Statybos istatymas nenumato galimybe statybos leidima išdavusiai institucijai paciai ji panaikinti. Apeliacines instancijos teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartimi sprendima panaikino, perdave byla nagrineti iš naujo ir nurode, kad skundo reikalavimas buvo netinkamai suformuluotas (prašymo dalykas turetu buti statybos leidimo panaikinimas), apie tai pareiškeja privalejo informuoti pirmosios instancijos teismas. Nurodytas aplinkybes ieškove prašo pripažinti svarbia ieškinio senaties termino praleidimo priežastimi. 2011 m. kovo 23 d. pateike patikslinta prašyma del statybos leidimo panaikinimo ir statybos padariniu šalinimo. 2011 m. kovo 28 d. teismo nutartimi buvo priimtas pareiškejos atsisakymas nuo pirminio skundo, administracine byla nutraukta, o pareiškejos patikslintas prašymas del statybos leidimo panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus perduotas nagrineti bendrosios kompetencijos teismui.

35Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 str. 1 dali, jeigu specialus istatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du menesius nuo dienos, kai baigiasi istatymo ar kito teises akto nustatytas reikalavimo ivykdymo terminas. Pagal šio istatymo 2 d., jeigu viešojo administravimo subjektas vilkina atitinkamo klausimo nagrinejima ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali buti apskustas per du menesius nuo dienos, kai baigiasi istatymo ar kito teises akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas.

36Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškejos kreipimasis i savivaldybes Nuolatines statybos komisija buvo perteklinis. Pagal 2009 m. galiojusiuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. isakymu Nr. 349 patvirtintuose Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatuose numatytus inspekcijos veiklos tikslus, funkcijas ir teises ja atstovaujantys asmenys negalejo nežinoti savivaldybes Nuolatines statybos komisijos kompetencijos priimtu vienkartinio pobudžio administracines teises aktu atžvilgiu. Svarbi aplinkybe yra ta, kad 2008 m. lapkricio 26 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamentas suraše administracinio teises pažeidimo protokola ginco statinio projekto vadovei, kuriame kaimyninio sklypo savininko G. B. interesu pažeidimu nurodomas projekto ivardijimas rekonstrukcija, atstumo iki kaimyninio žemes sklypo ribos nepažymejimas, šio sklypo savininko raštiško sutikimo del sumažinto (mažesnio, nei trys metrai) projektinio atstumo iki ribos pažeidimu. 2008 m. lapkricio 26 d. minima institucija projekto vadovei už tai paskyre administracine nuobauda (t. 1 b.l. 40-43). Tai rodo, kad jau 2008 m. lapkricio menesi ieškovei buvo žinomi pažeidimai, kuriais ji grindžia ieškini. Ieškove nepagristai teigia, kad šiuos pažeidimus 2008 m. nustate kita institucija. Igyvendinus Lietuvos Respublikos apskrities valdymo istatymo ir ji keitusiu istatymu pripažinimo netekusiais galios istatyma Nr. XI-318 nuo 2010 m. liepos 1 d. buvo panaikinta apskrities viršininko pareigybe ir apskrities viršininko administracija. Panaikinus apskrities viršininko pareigybe ir apskrities viršininko administracija, jos vykdytos funkcijos teritoriju planavimo ir statybos priežiuros srityje deleguotos Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Pavaldumo pasikeitimas nereiškia naujos institucijos ikurimo.

37Taigi, ieškovei i teisma kreipusis 2009 m. gruodžio 8 d., Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 str. 1 dalyje nurodytas ieškinio senaties terminas yra praleistas tiek skaiciuojant ji nuo 2008 m. lapkricio menesio, tiek nuo 2009 m. rugsejo 15 d. savivaldybes rašto gavimo. Spresdamas del termino atnaujinimo galimybes, apeliacines instancijos teismas vadovaujasi CK 1.131 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir civilinese bylose del statybu teisetumo kasacinio teismo formuojama praktika, pagal kuria teisingumas viešaji interesa turinciuose saugomos teritorijos planavimo ir naudojimo santykiuose nusveria teises i statyba igyvendinimo stabilumo sieki, todel net ir ieškinio senaties termino praleidimas nera kliutis teismui išspresti teisingo saugomos teritorijos planavimo ir naudojimo klausima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilineje byloje pagal Klaipedos miesto apylinkes vyriausiojo prokuroro, ginant viešaji interesa, atsakovei Neringos savivaldybes tarybai, bylos Nr. 3K-3-143/2010).

38Del ieškinio ir apeliacinio skundo pagrindu, susijusiu su faktinemis bylos aplinkybemis

39Apeliacine tvarka peržiurimoje byloje teismas nenustate esminio viešojo intereso pažeidimo ar kitos vados, kuriuos butu galima pagristai laikyti svarbiomis ieškinio senaties termino atnaujinimo priežastimis.

40Nesutiktina su apeliante, kad atsakovams M. T. ir J. T. bendrosios jungtines nuosavybes teisemis priklausanciame žemes sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esanciame ( - ) nera buve gyvenamojo namo. Tai paneigia viešo registro duomenys apie šioje valdoje 1988 m. spalio 10 d. atliktus kadastrinius matavimus, kuriu pagrindu G. V. namu valdos technines apskaitos byloje buvo užfiksuoti pastatai – gyvenamasis namas 1A1m ir trys ukio pastatai. 2005 m. rugsejo 19 d. atliktu kadastriniu matavimu metu G. V. ipedines S. D. valdoje nustatytas tik ukiniu pastatu buvimas. 2007 m. liepos 28 d. Varenos priešgaisrines gelbejimo tarnybos pažyma apie 2005 m. sausio 31 d. gaisra patvirtina, kad 2005m. sausio 31 d. G. V. gyvenamajame name ( - ) kilo gaisras, kurio metu išdege rastu gyvenamojo namo 10x5 m, verandos, prieškambario ir virtuves vidus (t.3 b.l. 130, 112). Logiška, kad 2005 m. lapkricio 14 d. S. D. sudegusio daikto nepaveldejo, taciau tai nereiškia, kad iki gaisro jo nebuvo.

412008 m. rugpjucio 14 d. buvo išduotas statybos leidimas šioje valdoje buvusio gyvenamojo namo rekonstrukcijai.

42Atsakove Varenos savivaldybe pripažista, kad statybos leidime neteisingai nurodyta statybos rušis – rekonstrukcija. Pagal leidimo išdavimo metu galiojusio Statybos istatymo 2 str. 17 ir 18 daliu redakcija naujo statinio statyba yra statybos rušis, kurios tikslas sklype, kuriame yra ar nera statiniu, pastatyti nauja statini, pastatyti esamo statinio antžemini ar požemini priestata, neatsižvelgiant i tai, ar jie savo paskirtimi bus susije, ar ne (išskyrus priestatu statyba, kuri pagal šio straipsnio 18 dali priskirta statinio rekonstravimui), atstatyti buvusi (sugriuvusi, sunaikinta, nugriauta) statini, o statinio rekonstravimas – statybos rušis, kai yra tikslas iš esmes pertvarkyti esama statini, sukurti jo nauja kokybe. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad, valda isigijus atsakovams T., gyvenamojo namo joje nebuvo. Sudegusio statinio atstatyma Statybos istatymas apibreže kaip naujo statinio statyba, todel ieškinyje nurodyto pastato statybai atitinkamai turejo buti išduotas nauja statyba leidžiantis dokumentas.

43Nors šis pažeidimas suponavo galimybe nesilaikyti Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ X skirsnio 192.1 punkto reikalavimo gauti gretimo sklypo savininko sutikima del mažesnio, nei 3 metrai, atstumo nuo pastato fasadu su langu ir duru angomis iki sklypo ribos, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad del nebuvo pažeistas viešasis interesas, susijes su saugomos teritorijos naudojimu, o kaimyninio žemes sklypo savininko sutikimas del atstumo sumažinimo nebuvo butinas.

44Kulturos paveldo departamento 2007 m. rugsejo 12 d. išduotose projektavimo salygose nurodyta, kad Valkininku seniunijoje esantis ( - ) kaimas yra kulturos vertybiu registre registruota nekilnojamoji kulturos vertybe, saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui. Vertingieji kulturos vertybes elementai yra aikštes planas ir dangos tipas (grindinys), aikštes ir gatviu turine erdvine kompozicija, užstatymo pobudis, gatviu tinklas. Projektui buvo iškeltas reikalavimas pastata statyti sudegusio statinio vietoje, nekeiciant atstumo nuo gatves. Bylos nagrinejimo apeliacines instancijos teisme metu Kulturos paveldo departamento atstovas paaiškino, kad Nekilnojamojo turto kulturos paveldo apsaugos istatymo 19 straipsnio 4 dalyje nustatytas draudimas formuoti nauja planine struktura ar kitaip naikinti autentiškumo požymius, siejant ši draudima su užstatymo pobudžiu kaip vertinguoju kulturos vertybes elementu, ginco statybos atveju reiškia butinybe ne tik išlaikyti buvusi atstuma iki gatves, bet ir nauja nama pastatyti ant neišlikusio namo pamatu. Tuo vadovaujantis sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad, kilus kolizijai del aplinkos ministro isakymu patvirtinto Statybos techninio reglamento „Statyba leidžiantys dokumentai“ reikalavimu del besiribojanciu žemes sklypu (teritoriju) savininku ar valdytoju rašytiniu sutikimu, kai statini numatoma statyti ar rekonstruoti arciau sklypu ribu, negu numatyta STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ X skirsnio 192.1 punkte, ir Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo nuostatu laikymosi, viršenybe yra istatymo arba istatymu normos turi buti suderinamos taip, kad viešajam pažinimui ir naudojimui saugomame objekte butu draudžiami vertingasias savybes sumenkinantys statybos darbai.

45Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad atstumas nuo sudegusio namo pamatu iki sklypo ribos nesudare triju metru.

46Naujo namo projektineje dokumentacijoje nera pažymetas atstumas tarp pastato, statytino ant senu pamatu, fasadu su langu ir duru angomis iki treciojo asmens sklypo ribos. Pirmosios instancijos teismas, konstataves nežymu atstumo pažeidima, jo neivardijo. Spresdama apie atstuma nuo sudegusio namo pamatu iki sklypo ribos, teiseju kolegija vadovaujasi treciojo asmens G. B. atstovo kaimynysteje seniai gyvenancio F.F. B. – B. paaiškinimu apeliacines instancijos teisme, jog sudeges namas buvo pastatytas ant keturiu namo kampuose buvusiu akmenu, tarp kuriu gatves puseje sutvirtinimui buvo išlieta betonine sija (tai iliustruoja ir jo pateiktos fotonuotraukos t. 4 b.l. 13), atstumas nuo sklypo ribos iki namo buvo apytiksliai du metrai (apie du žingsnius). Atsakoves Varenos savivaldybes atstove G. Š. paaiškino, kad, palyginus namo projektavimo ant esamu pamatu plane t. 2 b.l. 61 pažymeta namo vieta ir sudegusio namo pamatu pažymejimo vieta toponuotraukoje bei žemes sklypo plane t. 3 b.l. 43-44, kuriame yra ir gretimu valdu savininku parašai, matyti, jog atstumas nuo sudegusio namo pamatu iki sklypo ribos yra vienas metras (teiseju kolegija konstatuoja, kad šis paaiškinimas atitinka išmatavimus minimuose planuose, kuriu mastelis yra 1:500, t.y. 1 mm – 0,5 m, atstumas nuo statinio iki sklypo ribos – 2mm). Analogiška aplinkybe del buvusio vieno metro atstumo nuo seno namo iki sklypo ribos nurodyta ir ieškinyje.

47Tokiu budu pirmosios instancijos teismas teisingai sprende, kad triju metru atstumas nuo pastato fasadu su langu ir duru angomis iki sklypo ribos pagal istatymo viršenybes principa objektyviai negalejo buti išlaikytas, todel nepriklausomai nuo statybos leidime nurodomo statybos tikslo gretimo sklypo savininko sutikimas del triju metru atstumo sumažinimo nebuvo butinas.

48Ieškinys del statybos leidimo panaikinimo, iskaitant ir administraciniam teismui pateikto skundo argumentus, buvo grindžiamas minimalaus triju metru atstumo nesilaikymu, kaimyninio sklypo savininko sutikimo nebuvimu ir leidime nurodytos statybos rušies neatitikimu. Apeliante nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nevertino statybos leidimo išdavimo, nesuderinus su visomis jo išdavimui pritarti turejusiomis institucijomis (Varenos rajono savivaldybes Nuolatines statybos komisijos 2008 m. rugpjucio 6 d. protokole Nr. PPD-115/08 nera Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Alytaus teritorinio padalinio atstovo pritarimo, yra tik irašas, kad pritarta 2007 m. spalio 18 d., taciau buvo pritarta tik priešprojektiniams pasiulymams, o ne statinio projektui), neatsižvelge i projekte numatyta pamatu tipa, irodanti naujos statybos ruši. Teiseju kolegija nepasisako del šiu apeliacinio skundo pagrindu, nes CPK 306 straipsnio 2 dalis draudžia apeliacini skunda gristi aplinkybemis, kurios nebuvo nurodytos apeliacines instancijos teisme, todel apeliacijos objekto trukumu negali buti laikoma aplinkybe, nebuvusi ieškinio pagrindu. Be to, nors atsiliepime i ieškini Kulturos paveldo departamentas nurode apie su juo nesuderinta statybos leidima, iš šio treciojo asmens atstovu paaiškinimu pirmosios ir apeliacines instancijos teisme matyti, kad statinio dislokacijos ivertinimo aspektu namo pastatymas ant senu pamatu atitinka Kulturos paveldo departamento pozicija, išdestyta pritarime priešprojektiniams pasiulymams, naujo namo statyba ginco vietoje yra galima ir tai yra vienintele galima pastatymo vieta, tai atitinka Nekilnojamojo turto kulturos paveldo istatymo reikalavimus, o atstumo nuo sudegusio namo pamatu iki kaimyninio sklypo ribos apskaiciavimas i šios institucijos funkcijas neieina.

49Tuo vadovaujantis pirmosios instancijos teismas pagristai nusprende, kad ieškoves reikalavimas del triju metru minimalaus atstumo nesilaikymo yra nepagristas, o statyba atsakovu sklype, nepriklausomai nuo statybos leidime nurodytos statybos rušies, yra galima tik ant neišlikusio seno namo pamatu. Atsižvelgiant i tai, kad ieškinys buvo grindžiamas triju metru atstumo nesilaikymu, o ne nukrypimu nuo vieno metro atstumo, statant nama ant senu pamatu, statybos leidimo panaikinimas del statybos rušies klaidos teisingo saugomos teritorijos planavimo ir naudojimo požiuriu prieštarautu CPK 2 straipsnyje itvirtintam civilinio proceso tikslui atkurti teisine taika tarp šaliu. Atsižvelgiant i tai, jog minimalaus vieno metro atstumo iki sklypo ribos pažeidima sudaro 20 cm, kad pažeidimo vietoje treciojo asmens sklype yra sodo medžiai, kad, vertinant protingumo požiuriu, toks nedidelis atstumas negali esmingai užstoti treciojo asmens minimos saules ir menulio šviesos, kad nera imanomas visiškas naujo statinio tapatumas 1944 metais ant keturiu akmenu pastatytai trobelei, taip pat kad nera absoliuciai patikimu duomenu apie iki gaisro buvusi atstuma, 20 cm nukrypima nuo minimalaus vieno metro atstumo apeliacines instancijos teismas pripažista nepakankama aplinkybe patenkinti antrajam ieškinio reikalavimui, ipareigojant statytojus nama perstatyti, nepažeidžiant minimalaus vieno metro atstumo (CK 1.5 straipsnio 4 dalis). Darydama šia išvada, teiseju kolegija neanalizuoja ir nepasisako del kitu statybos patikrinimo metu nustatytu nukrypimu nuo statinio projekto (medžiagiškumo, plocio sumažinimo, ilgio padidinimo, verandos išmurijimo ir t.t.), nes tomis aplinkybemis ieškinys ir apeliacinis skundas nebuvo grindžiami.

50Vadovaujantis išdestytais motyvais darytina išvada, kad ieškove praleido ieškinio senaties termina ieškinyje nurodomai teisei ginti, nera nustatyta svarbiu priežasciu šio termino atnaujinimui, todel teisetumo ir pagristumo reikalavimus atitinkantis pirmosios instancijos teismo sprendimas nekeistinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Iš ieškoves atsakovams T. priteistinos 1275 Lt advokato pagalbos išlaidos už atsiliepimo i apeliacini skunda parengima 2012 m. gruodžio menesi ir 600 Lt atstovavimo teismo posedžiuose išlaidos (ne didesnes, nei numato Lietuvos advokatu tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintos rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama pagalba; 3 b.l. 245-246; CPK 93 straipsnio 1 dalis).

51Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

52palikti nepakeista Varenos rajono apylinkes teismo 2012 m. spalio 9 d. sprendima.

53Priteisti iš ieškoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (juridinio asmens kodas 288600210) 1875 (viena tukstanti aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis) Lt advokato pagalbos išlaidu apeliacines instancijos teisme atsakovams M. T. (asmens kodas ( - )) ir J. T. (asmens kodas ( - )).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. sekretoriaujant Danutei Nekraševicienei,... 3. dalyvaujant ieškoves atstovei S. P.,... 4. atsakoves atstovams I. M., G. Š., 5. treciuju asmenu atstovams F. F. B. 6. teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves... 7. Teiseju kolegija nustate:... 8. I. Ginco esme... 9. Ieškove praše panaikinti atsakoves Varenos rajono savivaldybes... 10. Nurode, kad gavo treciojo asmens G. B. 2009 m. gegužes 20... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 12. Varenos rajono apylinkes teismas 2012 m. spalio 9 d. sprendimu ieškini atmete.... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimu i apeliacini skunda argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškove nurodo, jog sprendimas neteisetas ir nepagristas.... 15. Nepagrista išvada, kad nagrinejamu atveju turi buti teikiamas prioritetas... 16. Nevertinta, kad statybos leidimas buvo išduotas, nesuderinus su visomis jo... 17. Remiantis 1988 m. spalio 10 d. namu valdos technines apskaitos bylos... 18. Neteisingas teiginys, jog S. D. po G.... 19. Nevertinta, kad buvo vykdoma ne esamo gyvenamojo namo rekonstrukcija, o naujo... 20. Nurodžius, kad pagal 1988 m. spalio 10 d. kadastriniu matavimu bylos duomenis... 21. Nepasisakyta del ieškoves 2011 m. kovo 23 d. prašymo Nr. (2.34)-2D-3255... 22. Prašo panaikinti sprendima, priimti nauja sprendima ir ieškini patenkinti.... 23. Tretieji asmenys G. B. ir Lietuvos Respublikos aplinkos... 24. Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovai M. T. ir 25. Atsiliepime i apeliacini skunda treciasis asmuo Kulturos paveldo departamentas... 26. Kitu atsiliepimu i apeliacini skunda negauta.... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 28. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 29. Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas,... 30. Apygardos teismas, išnagrinejes byla pagal apeliaciniame skunde nurodytas... 31. Del praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo... 32. Apeliante negincija pirmosios instancijos teismo išvados del praleisto... 33. Iš treciojo asmens G. B. paaiškinimo nustatyta, kad 34. Prašyma del ieškinio senaties termino atnaujinimo ieškove motyvuoja tuo,... 35. Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 str. 1 dali, jeigu specialus... 36. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškejos kreipimasis... 37. Taigi, ieškovei i teisma kreipusis 2009 m. gruodžio 8 d., Administraciniu... 38. Del ieškinio ir apeliacinio skundo pagrindu, susijusiu su faktinemis bylos... 39. Apeliacine tvarka peržiurimoje byloje teismas nenustate esminio viešojo... 40. Nesutiktina su apeliante, kad atsakovams M. T. ir 41. 2008 m. rugpjucio 14 d. buvo išduotas statybos leidimas šioje valdoje buvusio... 42. Atsakove Varenos savivaldybe pripažista, kad statybos leidime neteisingai... 43. Nors šis pažeidimas suponavo galimybe nesilaikyti Statybos techninio... 44. Kulturos paveldo departamento 2007 m. rugsejo 12 d. išduotose projektavimo... 45. Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad atstumas nuo sudegusio namo pamatu iki... 46. Naujo namo projektineje dokumentacijoje nera pažymetas atstumas tarp pastato,... 47. Tokiu budu pirmosios instancijos teismas teisingai sprende, kad triju metru... 48. Ieškinys del statybos leidimo panaikinimo, iskaitant ir administraciniam... 49. Tuo vadovaujantis pirmosios instancijos teismas pagristai nusprende, kad... 50. Vadovaujantis išdestytais motyvais darytina išvada, kad ieškove praleido... 51. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 52. palikti nepakeista Varenos rajono apylinkes teismo 2012 m. spalio 9 d.... 53. Priteisti iš ieškoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos...