Byla eA-2268-525/2016
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Metrail“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Metrail“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Metrail“ (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. rugpjūčio 23 d. pateikė teismui skundą, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovas, Agentūra) direktoriaus 2015 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. AV-184 (toliau – ir Įsakymas).

6Skunde ir papildomuose paaiškinimuose pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu įsakymu jis buvo išbrauktas iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo (toliau – ir Sąrašas). Įsakyme nurodyta, kad jis priimtas per nustatytą terminą nepašalinus atsakovo nustatyto pažeidimo priežasčių ir pasekmių. Pareiškėjas pažymėjo, kad jis ir kiti atliekų tvarkytojai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundais dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. VR17.5-35 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo. Šiuo aktu buvo inter alia konstatuoti pažeidimai, kuriais remiantis priimtas Įsakymas. Kadangi minėto 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo teisėtumo klausimas dar nebuvo išspręstas, atsakovo nustatytas terminas pašalinti pažeidimus buvo per trumpas. Pareiškėjo nuomone, sprendimas išbraukti jį iš Sąrašo galėjo būti priimtas tik tuo atveju, jeigu pagal teisme ginčijamas Vilniaus RAAD aktas pareiškėjo atžvilgiu nebūtų panaikintas. Priimant Įsakymą nebuvo suėjęs nurodytas terminas ir atsakovas visiškai nevertino objektyvių aplinkybių dėl pateiktų nurodymų reikšmės atliekų sutvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų priežastims bei pasekmėms. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui buvo žinoma apie pareiškėjo Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktą skundą dėl Vilniaus RAAD 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. VR17.5-35, žinoma, kad byla dar nebuvo išnagrinėta, atsakovas neturėjo pagrindo priimti Įsakymą dėl pareiškėjo išbraukimo iš Sąrašo, nes pats pažeidimų padarymo faktas buvo ginčijamas. Pareiškėjas pabrėžė, kad būtent dėl to šiuo metu negalėjo būti imtasi priemonių ginčijamiems pažeidimams pašalinti. Pareiškėjo vertinimu, taip pat buvo nelogiška reikalauti pateikti pažeidimų pašalinimo planą, nes teismui buvo apskųstas sprendimas, kuriuo šie pažeidimai konstatuoti. Tik tuo atveju, jeigu įsiteisėjusiu teismo sprendimu būtų paliktas galioti Vilniaus RAAD sprendimas Nr. VR-17.5-35, atsirastų pagrindas reikalauti sudaryti veiksmų dėl pažeidimų pašalinimo planą.

7Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

8Atsakovas nurodė, kad, išbraukdamas pareiškėją iš Sąrašo, jis įvertino tai, kad pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą nepašalino nurodyto pažeidimo priežasčių, ir tai, kad nurodytas pažeidimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir ATĮ) 3425 straipsnio 17 dalimi, nebuvo mažareikšmis. Pareiškėjui buvo nustatyti du terminai dėl skirtingų veiksmų atlikimo. Pareiškėjas neįvykdė veiksmų, kurių atlikimo terminas buvo nustatytas iki 2015 m. liepos 7 d. Atsakovas pažymėjo, kad pagrindas išbraukti pareiškėją iš Sąrašo atsiranda nepašalinus bent vieno rašte nurodyto pažeidimo per Agentūros nustatytą terminą, todėl aplinkybė, kad atsakovas pareiškėjui nustatė terminą iki 2016 m. birželio 2 d. pateikti dokumentus, įrodančius, jog pažeidimo pasekmės dėl neteisėtai išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų, kurių pagrindu gamintojams ir (ar) importuotojams išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą, pašalintos, nesudarė savarankiško pagrindo, leidžiančio Agentūrai neišbraukti pareiškėjo iš Sąrašo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo (toliau – ir Sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, Tvarkos aprašas) 19 punktas nustato pareigą pareiškėjui pateikti dokumentus, įrodančius, kad pažeidimas buvo pašalintas, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigė, kad jam buvo pareikšti pertekliniai reikalavimai. Atsakovas pažymėjo, kad Įsakymas atitiko Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus individualiam administraciniam aktui nustatytus kriterijus.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

11Teismas išdėstė aktualų teisinį reguliavimą ir nustatė, kad Vilniaus RAAD direktorius 2015 m. gegužės 12 d. priėmė sprendimą Nr. VR-17.5-35, kuriuo konstatavo, kad pareiškėjas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašė pažeisdamas ATĮ 3425 straipsnio, Gaminių ir (ar) pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 (toliau – ir Dokumentų išrašymo tvarkos aprašas) 11.2, 11.6, 11.10, 11.11, 20.1, 20.5, 20.7, 20.8 ir 20.9 punktų nuostatas. Šis sprendimas grindžiamas taip pat tuo, kad 2013 m. pareiškėjo išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai atliekų tvarkytojams (UAB „Super Montes“, UAB „Metrail“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“), gamintojams, importuotojams ir gamintojų ir importuotojų licencijuotoms organizacijoms (UAB „Biseris“, UAB „Straikas“, UAB „Maxima“, viešajai įstaigai (toliau – ir VšĮ) „Žalias taškas“, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, Asociacija „EEPA“) pripažinti negaliojančiais.

12Atsakovas 2015 m. birželio 3 d. raštu Nr. (15.11)-A4-6128 informavo pareiškėją apie nustatytus jo veiklos pažeidimus ir nurodė iki 2015 m. liepos 7 d. informuoti gamintojus ir importuotojus, kuriems negaliojančių dokumentų pagrindu buvo išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą, ir pateikti Agentūrai tai įrodančius dokumentus; informuoti atliekų tvarkytojus, kuriems negaliojančių dokumentų pagrindu buvo išrašyti patvirtinimai apie pakuočių atliekų panaudojimą (perdirbimą) ir (ar) eksportą, ir pateikti Agentūrai tai įrodančius dokumentus; imtis priemonių pažeidimo priežastims pašalinti ir iki 2015 m. liepos 7 d. pateikti informaciją Agentūrai apie priemones, kurių buvo imtasi pažeidimo priežastims ir sąlygoms pašalinti, bei pateikti įrodančius dokumentus; iki 2016 m. birželio 2 d. Agentūrai pateikti dokumentus, įrodančius, kad pažeidimo pasekmės dėl neteisėtai išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą patvirtinančių dokumentų, kurių pagrindu gamintojams ir importuotojams buvo išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą, pašalintos.

13Ginčijamu atsakovo 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. AV-184 pareiškėjas išbrauktas iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo. Teismas pažymėjo, kad tai, jog išbraukimas iš Sąrašo paaiškėjus, kad tvarkytojas pateikė klaidingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus bei išbraukimas iš Sąrašo, kai tvarkytojas per įspėjime nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, ATĮ 3425 straipsnyje ir Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 20 punkte yra įtvirtinti kaip atskiri savarankiški išbraukimo pagrindai, reiškė, kad paaiškėjus klaidingų duomenų ir (ar) suklastotų dokumentų pateikimo aplinkybei, Agentūra, išbraukdama įmonę iš Sąrašo, nesaistoma privalomos išankstinio įspėjimo tvarkos. Atsakovas nustatė, kad pareiškėjas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašė pažeisdamas ATĮ 3425 straipsnio bei Dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 11.2, 11.6, 11.10, 11.11, 20.1, 20.5, 20.7, 20.8 ir 20.9 punktų nuostatas. Teismo vertinimu, atsakovo nustatytam pažeidimui būdingi ATĮ 3425 straipsnio 16 dalyje ir Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 20 punkte įtvirtintų pagrindų požymiai, kuriems esant įmonė iš Sąrašo gali būti išbraukta prieš tai įspėjimu nenustačius termino pašalinti nustatytus pažeidimus, t. y. Agentūra, priimdama sprendimą išbraukti įmonę iš Sąrašo, nebuvo saistoma privalomos įspėjimo ir pažeidimų šalinimo procedūros.

14Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis įvykdė Agentūros 2015 m. birželio 3 d. rašte Nr. (15.11)-A4-6128 išdėstytus nurodymus iki 2015 m. liepos 7 d. informuoti gamintojus ir importuotojus, kuriems negaliojančių dokumentų pagrindu buvo išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą, ir pateikti atsakovui tai įrodančius dokumentus; informuoti atliekų tvarkytojus, kuriems negaliojančių dokumentų pagrindu buvo išrašyti patvirtinimai apie pakuočių atliekų panaudojimą (perdirbimą) ir (ar) eksportą, ir pateikti atsakovui tai įrodančius dokumentus; imtis priemonių pažeidimo priežastims pašalinti ir iki 2015 m. liepos 7 d. atsakovui pateikti informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi pažeidimo priežastims ir sąlygoms pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

15Teismo vertinimu aplinkybė, kad šiuo metu teisme buvo nagrinėjamas ginčas dėl to, ar Vilniaus RAAD pagrįstai nustatė pažeidimą, kurio pagrindu priimtas skundžiamas įsakymas išbraukti pareiškėją iš Sąrašo, savaime nesuponavo Įsakymo neteisėtumo. Jeigu teisės aktai nenustato, kad skundo dėl administracinio sprendimo padavimas sustabdo sprendimo vykdymą, toks administracinis sprendimas, kuris nustatytu terminu buvo apskųstas teismui, turi būti vykdomas, jeigu viešojo administravimo subjektas nesustabdo jo vykdymo arba teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo taikymo klausimą, nesustabdo jo vykdymo. Šiuo atveju nebuvo duomenų, kad teismas būtų pritaikęs atitinkamas reikalavimų užtikrinimo priemones. Teisės aktai taip pat nenumatė, kad apskundus sprendimą, kuriuo patvirtintas patikrinimo aktas, Agentūra turėtų netaikyti Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo nuostatų, numatančių išbraukimą iš Sąrašo, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigė, jo atsakovas negalėjo priimti Įsakymo, kol nebuvo išnagrinėta byla, kurioje ginčijamas aktas, kuriuo nustatytas pažeidimas. Teismas sprendė, jog tai, kad teisme buvo nagrinėjamas skundas dėl Vilniaus RAAD direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. VR-17.5-35 panaikinimo, nebuvo pagrindas Įsakymą pripažinti neteisėtu.

16Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo panaikinti Agentūros direktoriaus 2015 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. AV-184, todėl pareiškėjo skundas atmestas.

17III.

18Pareiškėjas UAB „Metrail“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą panaikinti ir patenkinti jo skundą.

19Pareiškėjas teigia, kad teismo sprendimas yra nemotyvuotas, teismas visiškai neatskleidė ginčo esmės ir sprendė dėl teisės išbraukti pareiškėją iš Sąrašo kitu nei nurodytas ginčijamame įsakyme pagrindu. Pareiškėjas pabrėžia, kad, pagal Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 20.7 punktą, tvarkytojas išbraukiamas iš Sąrašo, kai, įspėjus apie galimą išbraukimą iš Sąrašo, per nustatytą terminą nepašalinami nurodyti pažeidimai, susiję su atliekų tvarkymą patvirtinančių dokumentų išrašymu, o ne atsakovo savo nuožiūra duoti pavedimai. Ginčijamame įsakyme įvardytas jo priėmimo teisinis pagrindas – ATĮ 3425 straipsnio 17 dalis. Pagal Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 17 punktą, Agentūra, o ne teismas turi teisę priimti sprendimą dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Sąrašo arba išbraukimo iš Sąrašo be įspėjimo, todėl teismas, sprendime nurodydamas, kad pareiškėjas dėl Vilniaus RAAD direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. sprendime Nr. VR17.5-35 nustatytų pažeidimų turėjo būti išbrauktas iš Sąrašo be įspėjimo, viršijo savo kompetenciją. Be to, teismas nenurodė konkretaus teisinio išbraukimo iš Sąrašo pagrindo, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 87 straipsnio 4 dalies 4 punkto ir VAĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas. Pareiškėjui taip pat kilo klausimas, ar ginčijamas atsakovo įsakymas, kuriame nurodytas konkretus išbraukimo iš Sąrašo pagrindas, kuris buvo kitoks nei nurodė teismas, yra teisėtas ir pagrįstas.

20Pareiškėjas pažymi, kad iš teismo sprendimo galima daryti prielaidą, kad teismas rėmėsi ne Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 20.7 punkte nurodytu pagrindu tvarkytoją išbraukti iš Sąrašo, o 20.9 punktu, nes teismas sprendime akcentavo, kad tvarkytojas gali būti išbrauktas iš Sąrašo be įspėjimo paaiškėjus, kad jis teikė klaidingus duomenis arba klastojo dokumentus. Tačiau byloje nėra duomenų apie tai, jog pareiškėjas būtų teikęs klaidingus duomenis arba klastojęs dokumentus, todėl nesuprantama, kodėl teismas nepasisakė dėl pareiškėjo skunde nurodytų argumentų, o nurodytas kitas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis atsakovas galbūt galėjo priimti ginčijamą įsakymą. Pareiškėjas taip pat pabrėžia, kad dokumentų klastojimo faktą, kaip nusikalstamos veikos požymių turinčius veiksmus, tiria ikiteisminio tyrimo įstaigos.

21Pareiškėjas nurodo, kad Įsakyme atsakovo 2015 m. birželio 3 d. rašte nurodyti pavedimai niekaip nėra susiję su pažeidimais, konstatuotais Vilniaus RAAD direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d. sprendime, ir jų priežastimis. Kadangi ginčas kilo dėl šių nurodymų pagrįstumo ir teisėtumo, pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad jis nepateikė įrodymų dėl šių nurodymų įvykdymo.

22Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

23Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas nenurodė, kokius pavedimus Agentūra jam davė savo nuožiūra. Atsakovas taip pat nesutinka su apeliacinio skundo teiginiu, kad teismas, nurodydamas, jog pareiškėjas iš Sąrašo turi būti išbrauktas be įspėjimo, viršijo savo kompetencijos ribas, kadangi teismas nurodė, kad atsakovo nustatytam pažeidimui būdingi ir ATĮ 3425 straipsnio 16 dalyje, ir Tvarkos aprašo 20 punkte įtvirtintų pagrindų požymiai, o šiose nuostatos įtvirtinti išbraukimo pagrindai yra atskiri ir savarankiški. Teismas konstatuojamojoje dalyje atsakovo Įsakymą pripažino teisėtu ir pagrįstu. Atsakovo vertinimu, teismas pagrįstai konstatavo, kad, subjektui pateikus melagingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus, vadovaujantis ATĮ 3425 straipsnio 16 dalies 5 punktu, atsakinga institucija nėra saistoma privalomos įspėjimo ir pažeidimų šalinimo procedūros.

24Atsakovas paaiškina, kad Agentūra priėmė ginčijamą įsakymą atsižvelgusi į tai, jog pareiškėjas per Agentūros 2015 m. birželio 3 d. rašte nustatytą terminą nepašalino nurodyto pažeidimo priežasčių, tai, kad pažeidimas, vadovaujantis ATĮ 3425 straipsnio 17 dalimi, nėra mažareikšmis, ir tai, kad, pagal ATĮ 3425 straipsnio 16 dalies 3 punktą ir Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo 20.7 papunktį, tvarkytojas išbraukiamas iš Sąrašo, jeigu įspėjus apie galimą išbraukimą iš Sąrašo per nustatytą terminą nurodyti pažeidimai nepašalinami ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs. Teismas teisingai nustatė, kad pareiškėjas Agentūros nurodymų iki nurodyto termino (2015 m. liepos 7 d.) neįvykdė. Teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad Vilniaus RAAD 2015 m. gegužės 12 d. sprendimas yra galiojantis ir nėra pagrindų pareiškėjo neišbraukti iš Sąrašo, o šio sprendimo apskundimas teisme nėra pagrindas Įsakymą pripažinti neteisėtu.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad ši byla nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. birželio 30 d.

28Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas, pirmosios instancijos teismas visiškai neatskleidė ginčo esmės ir sprendė dėl teisės išbraukti pareiškėją iš Sąrašo kitu nei nurodytas ginčijamame įsakyme pagrindu bei viršijo savo kompetenciją.

29Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo išdėstytais teiginiais. Visų pirma, pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl skundžiamo Įsakymo nurodė, jog pažeidimui yra būdingi požymiai įtvirtinti Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 16 dalyje ir Tvarkos aprašo 20 punkte, kuriems esant įmonė iš Atliekų tvarkytojo sąrašo gali būti išbraukiama prieš tai įspėjimu nenustačius termino pašalinti nustatytus pažeidimus. Kolegija pažymi, jog skundžiamame Įsakyme taip pat yra nurodyti šio teisės akto priėmimo pagrindai – Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 16 dalies 3 punktas ir 17 dalis, Sąrašo 20.7 punktas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas įvertino Įsakymo priėmimo pagrindus juos konkrečiai įvardindamas ir padarė išvadą, kad Įsakymas priimtas teisėtai. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentais, jog Agentūra priėmė ginčijamą įsakymą atsižvelgusi į tai, jog pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą nepašalino nurodyto pažeidimo priežasčių ir tai jog pažeidimas nėra mažareikšmis. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas iki įspėjime nurodyto termino, t.y. iki 2015 07 07, atsakovui nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad gamintojai ir importuotojai, kuriems Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2015 05 12 sprendimu Nr. VR-17.5-35 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ pripažintų negaliojančių dokumentų pagrindu buvo išrašyti patvirtinimai apie apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą, yra informuoti apie sprendimą, taip pat dokumentai, patvirtinantys, kad atliekų tvarkytojai, kuriems sprendimu pripažintų negaliojančių dokumentų pagrindu buvo išrašyti patvirtinimai apie pakuočių atliekų panaudojimą (perdirbimą) ir (ar) eksportą, yra informuoti apie sprendimą ir nebuvo pateikta informacija apie priemones, kurių buvo imtasi pažeidimo priežastims ir sąlygoms pašalinti. Būtent šių reikalavimų nevykdymas ir sudarė pagrindą skundžiamo Įsakymo priėmimui. Nepaneigus šių faktinių aplinkybių, nėra pagrindo teigti, jog Įsakymas priimtas nepagrįstai.

30Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pagal suformuotą teismų praktiką, jeigu teisės aktai nenustato, kad skundo dėl administracinio sprendimo padavimas sustabdo sprendimo vykdymą, toks administracinis sprendimas, kuris nustatytu terminu yra apskųstas teismui, turi būti vykdomas, jeigu viešojo administravimo subjektas nesustabdo jo vykdymo arba teismas, spręsdamas reikalavimo užtikrinimo taikymo klausimą nesustabdo jo vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1369/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-191/2012, 2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-216/2012).

31Remiantis šiais argumentais, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju nebuvo duomenų, kad teismas būtų pritaikęs atitinkamas reikalavimų užtikrinimo priemones. Teisės aktai taip pat nenumatė, kad apskundus sprendimą, kuriuo patvirtintas patikrinimo aktas, Agentūra turėtų netaikyti Sąrašo sudarymo tvarkos aprašo nuostatų, numatančių išbraukimą iš Sąrašo. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovas galėjo priimti Įsakymą, nors ir nebuvo išnagrinėta byla, kurioje ginčijamas aktas, kuriuo nustatytas pažeidimas.

32Atsižvelgusi į šiuos argumentus nėra pagrindo keisti susiformavusios teismų praktikos, taip pat pareiškėjui nepaneigus minėtų aplinkybių, lėmusių ginčijamo Įsakymo priėmimą, teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Metrail“ apeliacinį skundą atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Metrail“... 6. Skunde ir papildomuose paaiškinimuose pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu... 7. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į pareiškėjo skundą... 8. Atsakovas nurodė, kad, išbraukdamas pareiškėją iš Sąrašo, jis įvertino... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimu... 11. Teismas išdėstė aktualų teisinį reguliavimą ir nustatė, kad Vilniaus... 12. Atsakovas 2015 m. birželio 3 d. raštu Nr. (15.11)-A4-6128 informavo... 13. Ginčijamu atsakovo 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. AV-184 pareiškėjas... 14. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių,... 15. Teismo vertinimu aplinkybė, kad šiuo metu teisme buvo nagrinėjamas ginčas... 16. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo panaikinti... 17. III.... 18. Pareiškėjas UAB „Metrail“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 19. Pareiškėjas teigia, kad teismo sprendimas yra nemotyvuotas, teismas visiškai... 20. Pareiškėjas pažymi, kad iš teismo sprendimo galima daryti prielaidą, kad... 21. Pareiškėjas nurodo, kad Įsakyme atsakovo 2015 m. birželio 3 d. rašte... 22. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį... 23. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas nenurodė, kokius pavedimus Agentūra jam... 24. Atsakovas paaiškina, kad Agentūra priėmė ginčijamą įsakymą... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015... 28. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismo... 29. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo išdėstytais teiginiais. Visų... 30. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pagal suformuotą teismų praktiką,... 31. Remiantis šiais argumentais, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 32. Atsižvelgusi į šiuos argumentus nėra pagrindo keisti susiformavusios... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Metrail“ apeliacinį skundą... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą... 36. Nutartis neskundžiama....