Byla I-1546-281/2017
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henriko Sadausko ir Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos atstovei Dovilei Naruševičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovei Elidai Drapienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Metrail“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Metrail“ 2016-11-16 elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikė skundą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016-10-07 įsakymą Nr. 4-614 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-218 vykdytojai UAB „Metrail“, susigrąžinimo“.

4Paaiškino, kad pareiškėja yra projekto „UAB „Metrail“ verslo valdymų procesų optimizavimas taikant aukštųjų technologijų sprendimus“ vykdytoja. Šiam projektui vykdyti pareiškėja gavo Europos Sąjungos paramą. Pareiškėja nesutinka su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2016-10-07 įsakymu, kuriuo nustatyta, kad UAB „Metrail“ iki 2016-12-20 privalo grąžinti 6 945,09 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sąskaitą. Ginčijamas Ūkio ministerijos įsakymas priimtas vadovaujantis VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir LVPA) 2016-09-05 pažeidimo tyrimo išvada, kurioje nustatyta, kad pareiškėja nepasiekė projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytų rodiklių. Pareiškėja sutinka su faktu, kad nustatyti rodikliai nebuvo pasiekti, tačiau teigia, kad tai įvykdo dėl UAB „Metrail“ veiklos sustabdymo, nes pareiškėja išbraukta iš atliekų tvarkytojų sąrašo. Klausimas dėl Ūkio ministerijos teisės reikalauti iš projekto vykdytojo dalies finansavimo gali būti sprendžiamas tik tada, kai dėl nepasiektų rodiklių nustatyta projekto vykdytojo kaltė. Atsižvelgiant į tai, kad Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymai, kurių pagrindu pareiškėja išbraukta iš atliekų tvarkytojų sąrašo, yra nagrinėjami Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, pareiškėjos kaltė dėl pasiektų rodiklių nėra nustatyta.

5Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą ir vietą pranešta tinkamai.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Paaiškino, kad Ūkio ministerija, gavusi LVPA sprendimą dėl pažeidimo, išnagrinėjo jį ir nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, ir jo pagrindu, neperrašinėdama LVPA sprendime dėl pažeidimo nustatytų aplinkybių, priėmė skundžiamą sprendimą, kuriame nurodė konkrečius teisės aktus ir dokumentus, kuriais vadovavosi ir į ką atsižvelgė jį priimdama. LVPA sprendimo dalis dėl pažeidimo konstatavimo ir netinkamų finansuoti išlaidų sumos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos negali būti keičiama ir yra privaloma. Ūkio ministerija priėmė skundžiamą sprendimą atsižvelgiant į LVPA sprendimą dėl pažeidimo ir jame pateiktą pasiūlymą dėl netinkamų finansuoti Pareiškėjos projekto išlaidų susigrąžinimo, nustačius ES finansinės paramos naudojimo pažeidimą. Įgyvendinant pareiškėjos projektą, padaryto pareiškėjos pažeidimo tyrimas ir nustatymas, yra LVPA kompetencija. Todėl nepagrįstas pareiškėjos teiginys, kad Ūkio ministerija turi teisę pareikalauti iš pareiškėjos dalį finansavimo tik nustačius jos kaltę. Sprendimą dėl pažeidimo vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais priima LVPA, ji sprendime nurodo su nustatytu pažeidimu susijusias faktines aplinkybes, netinkamų finansuoti išlaidų sumą ir pateikia pasiūlymą Ūkio ministerijai susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį.

8Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Paaiškino, kad LVPA, vykdydama įtariamo pažeidimo tyrimą, sprendimą dėl pažeidimo priėmė atsižvelgdama ne vien į 2015-07-21 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą ir jos argumentaciją, bet ir į kitas aplinkybes, įskaitant bet neapsiribojant faktu, kad pareiškėja neinformavo LVPA apie pakeitimus projekte, dėl kurių buvo sustabdyta pareiškėjos veikla, nesiekiami projekto rodikliai. Toks pareiškėjos neveikimas įrodo, kad nebuvo imtasi veiksmų situacijai spręsti, nebuvo ieškota galimybių įsipareigojimus pagal sutartį vykdyti bent iš dalies. Pažymėjo, kad LVPA apie Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą ir jo sąlygotą pareiškėjos pagrindinės veiklos, kuriai buvo skirtas finansavimas, sustabdymą sužinojo tik 2016-05-19, t. y. praėjus metams po Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo priėmimo dienos. Nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad sprendimas dėl pažeidimo negali būti priimtas nesulaukus teismo, susijusio su ginčo objektu, sprendimo. Sprendimas dėl pažeidimo, teismui priėmus sprendimą, gali būti peržiūrimas atnaujinant pažeidimo tyrimo procedūras. Tačiau pažeidimo tyrimas, pagal galiojančius teisės aktus nėra stabdomas, iki byla bus išnagrinėta teismų, t. y. bus priimtas galutinis sprendimas byloje. Tai gali trukti pernelyg ilgai ir dėl to padaryti žalą valstybės ir ES biudžetui (pavyzdžiui, pareiškėjui bankrutavus, jį likvidavus ir pan.).

11Trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Skundas netenkintinas.

13Bylos duomenims nustatyta, kad 2011-06-15 tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir pareiškėjo buvo sudaryta projekto „UAB „Metrail“ verslo valdymų procesų optimizavimas taikant aukštųjų technologijų sprendimus“ (toliau - Projektas) finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S- VP2-2.1-ŪM-02-K -02-218 (toliau - Sutartis).

14Projekto vykdytojas 2016-07-13 raštu Nr. R4-4020(13.3.14-368) buvo informuotas apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą dėl nepasiektų Sutartyje numatytų Projekto stebėsenos rodiklių.

15VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2016-09-02 pažeidimo tyrimo išvadoje nustatyta, kad pareiškėja įvykdė pažeidimą – nepasiekė Sutartyje numatytų rodiklių.

16Apie nustatytą pažeidimą VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2016-09-12 raštu Nr. R4-5224(13.3.14-368) informavo pareiškėją ir Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją.

17VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pažeidimo tyrimo išvados pagrindu Lietuvos Respublikos ūkio ministras priėmė ginčijamą įsakymą Nr. 4-614 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-218 vykdytojai UAB „Metrail“, susigrąžinimo“.

18Byloje yra kilęs ginčas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo, kuriuo nustatyta, kad pareiškėja iki 2016-12-20 privalo grąžinti 6 945,09 Europos Sąjungos fondų lėšų į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sąskaitą, teisėtumo bei pagrįstumo.

19Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklės (toliau – ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės) bei Metodinės pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009-05-29 įsakymu Nr. 1K-173 „Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – ir Metodinės rekomendacijos).

20Ūkio ministerijos kompetencija įgyvendinant struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas nustatyta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 7.4.2 punkte, kuriame įtvirtinta, kad Ūkio ministerija priima sprendimus dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat kitais atvejais, nustatytais teisės aktuose, reglamentuojančiuose strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, grąžinimo (išskyrus atvejus, kai visuotinės dotacijos valdytojo vadovas yra asignavimų valdytojas).

21Tuo tarpu VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros kompetencija nustatyta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 10. 3. 5. p., kuriame numatyta, kad įgyvendinančiojo institucija atlieka pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų ir teisės aktų nustatyta tvarka praneša apie juos atitinkamoms institucijoms. Jeigu nustačiusi pažeidimą įgyvendinančioji institucija įtaria nusikalstamą veiką, apie tai ji nedelsdama praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujančiajai institucijai, ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai.

22Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 195 p. įtvirtina, kad įtariamus pažeidimus tiria ir nustato įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuostatomis. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas (ar keli) iš Taisyklių 197 p. nustatytų pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai. Tuo tarpu ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą (-us), priima vieną (ar kelis) iš Taisyklių 198 p. nustatytų sprendimų.

23Metodinių rekomendacijų 261 p. nustatyta, kad įgyvendinus projekto veiklas, tačiau nepasiekus projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytų projekto stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių (toliau – rodikliai) reikšmių (išskyrus atvejus, kai įgyvendinami iš ES fondų lėšų bendrai finansuojami techninės paramos projektai), pažeidimas yra nustatomas jeigu rodiklio reikšmės nepasiekimas nėra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu, bet yra sąlygotas veiksnių, kurių įtaką projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekimui projekto vykdytojas galėjo sumažinti. Nustatant pažeidimą atsižvelgiama į tai, ar veiksniai, galėję sąlygoti rodiklio reikšmės nepasiekimą, buvo žinomi projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo metu, ar projekto vykdytojas, nelaukdamas projekto įgyvendinimo pabaigos, apie galimą riziką nepasiekti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės informavo įgyvendinančiąją instituciją ir projekto įgyvendinimo metu ėmėsi veiksmų užtikrinti šios reikšmės pasiekimą (261.2.).

24Metodinių rekomendacijų 15 p. nustatyta, jog įsitikinus, kad tiriant pažeidimą surinkta pakankamai duomenų, kuriais pagrindžiamas pažeidimas, arba kad pažeidimo nėra, surašoma pažeidimo tyrimo išvada (Rekomendacijų 2 priedas), užpildyta pagal pažeidimo tyrimo išvados formos pildymo instrukciją (Rekomendacijų 4 priedas). Pažeidimo tyrimo išvada yra reglamento (EB) Nr. 1828/2006 27 straipsnio b dalyje nurodomas pirmasis rašytinis įvertinimas (pažeidimo nustatymo patvirtinimo dokumentas), kuriame remiantis konkrečiais faktais nurodyta, kad buvo padarytas pažeidimas, neatmetant galimybės šią išvadą vėliau patikslinti ar panaikinti administracinio ar teisminio proceso metu.

25Apibendrinant aukščiau nurodytas teisės aktų nuostatas matyti, kad LVPA, atlikusi pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, priima sprendimą dėl pažeidimo ir praneša apie tai Ūkio ministerijai. Tuo tarpu Ūkio ministerija priima sprendimus dėl ES fondų lėšų grąžinimo, atsižvelgiant į LVPA nustatytus pažeidimus. Ūkio ministerija sprendimą dėl ES fondų grąžinimo priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, nekeičiant nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir netinkamos finansuoti išlaidų sumos.

26Nagrinėjamos bylos medžiaga patvirtina, kad Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015-07-21 įsakymu Nr. AV-184 UAB „Metrail“ išbraukta iš turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo. Pareiškėja neinformavo LVPA apie aplinkybes, kad yra išbraukta iš tvarkytojų sąrašo ir nebegali vykdyti veiklos, kuriai buvo skirtas ES fondų finansavimas. Todėl LVPA pradėjo pažeidimo tyrimą nustačius, kad pareiškėja trečiaisiais metais po projekto įgyvendinimo nepasiekė sutartyje numatytų projekto stebėsenos rodiklių. LVPA apie tai, kad pareiškėja išbraukta iš tvarkytojų sąrašo sužinojo tik 2016-05-19, gavus pareiškėjos pateiktus paaiškinimus. Atsižvelgiant į šias faktines aplinkybes matyti, kad LVPA, vadovaujantis Metodinių rekomendacijų 261 p., pagrįstai nustatė pažeidimą, nes projekto vykdytojas (pareiškėja), nelaukdamas projekto įgyvendinimo pabaigos, apie galimą riziką nepasiekti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės neinformavo įgyvendinančios institucijos (LVPA) ir nėra duomenų, kad projekto įgyvendinimo metu ėmėsi veiksmų užtikrinti šios reikšmės pasiekimą. Atsižvelgiant į tai, LVPA 2016-09-05 priėmė pažeidimo tyrimo išvadą, atitinkančią Metodinių rekomendacijų 15 p., kuria nusprendė pripažinti 13 890,18 Eur Projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir pasiūlė Ūkio ministerijai susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį – 6 945,09 Eur, taikant lėšų pervedimo būdą. Pažymėtina, kad LVPA priėmus pažeidimo tyrimo išvadą, tolimesnė sprendimo priėmimo procedūra buvo perduota Ūkio ministerijai, kaip ir nustatyta Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių 7.4.2 punkte. Tuo tarpu Ūkio ministerija, priimdama ginčijamą sprendimą, neturėjo kompetencijos pakeisti LVPA nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir netinkamos finansuoti išlaidų sumos, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 195 p. Pastebėtina, kad byloje ginčo, kad Ūkio ministerija ginčijamą sprendimą būtų priėmusi pažeidžiant nustatytus terminus, nėra.

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jos ginčijamas Ūkio ministerijos įsakymas atitinka tiek turinio, tiek formos reikalavimus. LVPA pagrįstai pripažino padarytą pažeidimą dėl rodiklių nepasiekimo, su pažeidimo įvykdymo faktu sutinka ir pati pareiškėja. Nors pareiškėja argumentuoja, kad nepriėmus galutinio sprendimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje byloje Nr. eA-2268-525/2016, negalima konstatuoti pareiškėjos kaltės, teismas su šiais pareiškėjos argumentais nesutinka. Metodinių rekomendacijų 15 p. įtvirtina, jog pažeidimo tyrimo išvada yra dokumentas, kuriame remiantis konkrečiais faktais nurodyta, kad buvo padarytas pažeidimas, neatmetant galimybės šią išvadą vėliau patikslinti ar panaikinti administracinio ar teisminio proceso metu. Taigi vien teisminis procesas nestabdo pažeidimo tyrimo. Be to, teismų informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamoje byloje Nr. eA-2268-525/2016 pareiškėja apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-11-09 sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundas dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015-07-21 įsakymo Nr. AV-184 panaikinimo atmestas. Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2016-12-07 sprendimu pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-11-09 sprendimą paliko nepakeistą. Taigi pareiškėjos teiginiai, kad ginčijamas sprendimas neteisėtas, nes pareiškėjos kaltė nenustatyta, nepagrįsti.

28Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016-10-07 įsakymas Nr. 4-614 „Dėl lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-218 vykdytojai UAB „Metrail“, susigrąžinimo“ yra priimtas tinkamai išanalizavus faktines bylos aplinkybes bei taikytinas teisės aktų nuostatas, todėl jį naikinti, vadovaujantis pareiškėjos nurodomais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 str., 88 str. 1 p., 132 str. 1 d., 133 str., teismas

Nutarė

30pareiškėjos UAB „Metrail“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja UAB „Metrail“ 2016-11-16 elektroninių ryšių priemonėmis... 4. Paaiškino, kad pareiškėja yra projekto „UAB „Metrail“ verslo valdymų... 5. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai nedalyvavo, apie teismo posėdžio... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjos... 7. Paaiškino, kad Ūkio ministerija, gavusi LVPA sprendimą dėl pažeidimo,... 8. Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovė... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra... 10. Paaiškino, kad LVPA, vykdydama įtariamo pažeidimo tyrimą, sprendimą dėl... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros... 12. Skundas netenkintinas.... 13. Bylos duomenims nustatyta, kad 2011-06-15 tarp Lietuvos Respublikos ūkio... 14. Projekto vykdytojas 2016-07-13 raštu Nr. R4-4020(13.3.14-368) buvo informuotas... 15. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2016-09-02 pažeidimo tyrimo išvadoje... 16. Apie nustatytą pažeidimą VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2016-09-12... 17. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pažeidimo tyrimo išvados pagrindu... 18. Byloje yra kilęs ginčas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo,... 19. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Projektų administravimo ir... 20. Ūkio ministerijos kompetencija įgyvendinant struktūrinės paramos... 21. Tuo tarpu VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros kompetencija nustatyta... 22. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 195 p. įtvirtina, kad... 23. Metodinių rekomendacijų 261 p. nustatyta, kad įgyvendinus projekto veiklas,... 24. Metodinių rekomendacijų 15 p. nustatyta, jog įsitikinus, kad tiriant... 25. Apibendrinant aukščiau nurodytas teisės aktų nuostatas matyti, kad LVPA,... 26. Nagrinėjamos bylos medžiaga patvirtina, kad Aplinkos apsaugos agentūros... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jos ginčijamas... 28. Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. pareiškėjos UAB „Metrail“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...