Byla e2-10507-820/2018
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Algiui Lukoševičiui, atsakovo atstovui I. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. K. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Citadele“ bankui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Įpareigoti atsakovą ieškovui priklausančius 75,88 EUR ir 24 441,47 EUR indėlius pervesti ieškovo atstovo – Advokatų profesinės bendrijos MARKEVIČIUS, LUKIŠEVIČIUS ir partneriai depozitinę sąskaitą.
  2. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, jog jis ir jo atstovas Advokatų profesinė bendrija MARKEVIČIUS, LUKOŠEVIČIUS ir partneriai, kurioje profesinę veiklą vykdo advokatas Algis Lukoševičius ir advokatas E. M., 2017-10-18 sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo Nr. ( - ) (toliau tekste - Sutartis).
 3. Pagal Sutarties 2 straipsnio 2 dalį ieškovas įgaliojo Advokatų profesinę bendriją MARKEVIČIUS, LUKOŠEVIČIUS ir partneriai (toliau tekste - Atstovas) veikti jo vardu visuose bankuose, o įgyvendinant šioje dalyje turimą teisę Atstovas ieškovo vardu gali parengti bei pateikti pareiškimus, prašymus, raštus, atsakymus bei kitus procedūrinius dokumentus, juos pasirašyti ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.
 4. Ieškovas ir Atstovas taip pat sudarė 2018-01-04 susitarimą „Dėl kliento piniginių lėšų pervedimo į atstovo depozitinę sąskaitą“, t. y. Sutarties Priedą Nr. 1 (toliau tekste - Susitarimas), kuris yra neatskiriama Sutarties sudėtinė dalis. Pagal Susitarimo 1 punktą laikotarpiu nuo Sutarties sudarymo iki jos pabaigos (nutraukimo, pripažinimo negaliojančia ir kt.) Ieškovas gali visas turimas ir nuosavybės teise priklausančias pingines lėšas (jų dalį), esančias jo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose ir/ar kasoje ir/ar pas trečiuosius asmenis, pervesti į Atstovo depozitinę sąskaitą.
 5. Sutartį vykdo advokatas Algis Lukoševičius ir/ar advokatas E. M. (Sutarties 7 str. 1 d.). Tai reiškia, kad šiuo metu advokatas Algis Lukoševičius (advokato pažymėjimo Nr. 003041) tiesiogiai vykdo Ieškovo pavedimus ir jį atstovauja bei veikia jo vardu visuose bankuose (Sutarties 2 str. 2 d.).
 6. CK 6.892 straipsnio 3 dalis nustato, kad banko ar kitos kredito įstaigos ir indėlininko, turinčio sąskaitą, į kurią įdėtas indėlis, santykiams taikomos šios knygos XLVI skyriaus normos, reglamentuojančios banko sąskaitos sutartį, jeigu šio skyriaus taisyklės nenustato ko kita ir tai neprieštarauja banko indėlio sutarties esmei. CK 6.927 straipsnio 1 dalis nustato, kad kliento pareiškimu banko sąskaitos sutartis gali būti nutraukta bet kada. Lėšų likutis sąskaitoje išduodamas klientui arba jo nurodymu pervedamas į kitą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo rašytinio kliento pareiškimo gavimo dienos (CK 6.927 str. 4 d.). CK 6.895 straipsnio 3 dalis numato, jog nepaisant indėlio rūšies, išskyrus neatšaukiamus terminuotus indėlius, bankas ar kita kredito įstaiga privalo išmokėti visą ar dalį indėlio pagal pirmą indėlininko pareikalavimą. Sutarties sąlyga, numatanti indėlininko atsisakymą teisės gauti indėlį pagal pirmą pareikalavimą, išskyrus neatšaukiamus terminuotus indėlius, negalioja (CK 6.895 str. 3 d.)
 7. Šiuo metu pas Atsakovę, Ieškovui nuosavybės teise priklauso:
  1. Banko sąskaitoje Nr. ( - ) - 75,88 Eur (septyniasdešimt penki eurai 88 et) (indėlis iki pareikalavimo);
  2. Banko sąskaitoje Nr. ( - )– 24 441,47 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras 47 et) (terminuotas indėlis).
 8. Ieškovas, kaip banko klientas, pasinaudojo įstatymo (CK 6.895 str. 3 d., 6.927 str. 1 d.) numatyta teise ir rašytiniu 2018-01-24 pareiškimu vienašališkai (vienašaliu sandoriu) nutraukė visas šio ieškinio 10 punkte nurodytų banko sąskaitų ir indėlių sutartis nuo 2018-01-25 dienos, todėl atsakovas privalėjo pervesti visas lėšas į Atstovo depozitinę sąskaitą.
 9. Ieškovas pateikė Atsakovei išrašą iš patikslintos Sutarties. Sutartis jos kontrahentų valia patikslinta (papildyta) 2.1. ir 2.2 punktais, kuriuose aiškiai ir tiksliai nurodyti Ieškovo Atstovo įgalinimai, t. y. Atstovo teisė nutraukti visas Kliento sutartis su kredito įstaigomis (bankais), taip pat Atstovo teisė atsiimti Ieškovui priklausančius ir bankuose esančius piniginius likučius bei indėlius
 10. Taip pat Ieškovas 2018-02-14 pakartotiniu prašymu pareikalavo Atsakovės, kad ji atliktų minėtus reikalaujamus veiksmus, tačiau Atsakovė ir toliau ignoruoja ieškovo teisėtą interesą ir iki šiol Ieškovui priklausančių piniginių indėlių negrąžina. Tokiu būdu Atsakovė pažeidžia Ieškovo, kaip banko kliento, teises ir teisėtus interesus, todėl Atsakovė įpareigotina atlikti įstatymo (CK 6.895 str. 3 d., 6.927 str. 1,4 d. d.) numatytus veiksmus teismine tvarka.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas nurodė, jog Atstovas, kreipdamasis į atsakovą nepateikė tinkamai įforminto, notariškai patvirtinto Kliento įgaliojimo sudaryti prašomus sandorius, t. y. nutraukti su Banku sudarytas sutartis, disponuoti lėšomis ir kt. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 2.138 str. l dalies 2 punkte nustatyta, kad įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis turi būti tvirtinami notariškai.
 3. Advokato pateiktame išraše iš 2017-10-18 Sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo Nr.( - ) nėra konkrečiai numatyta, kad Advokatas turi teisę nutraukti Kliento su Banku sudarytas Banko sąskaitos bei Terminuotojo indėlio sutartis bei pateikti Bankui nurodymą dėl lėšų pervedimo. CK 2.137 str. 2 dalyje nurodyta, kad atstovas, kurio teisės nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai, todėl advokato veiksmai, kuriais jis siekia nukreipti Kliento lėšas į Advokatui priklausančios Advokatų profesinės bendrijos banko sąskaitą, yra neteisėti.
 4. Advokatas dokumentus Bankui dėl sutarčių nutraukimo ir lėšų pervedimo pateikė elektroniniu paštu, todėl bankas neturėjo galimybės nustatyti nurodymus pateikusio asmens tapatybės, kaip reikalauja Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymo (toliau - PPĮ) 9 straipsnis, kuriame yra nustatyta, kad finansų įstaigos prieš atlikdamos vienkartines ar tarpusavyje susijusias operacijas, kurių suma viršija 15 000 eurų privalo nustatyti kliento tapatybę. To paties įstatymo 10 str. nurodyta, kad kai klientą - fizinį asmenį atstovauja kitas fizinis asmuo, šių atstovų tapatybė nustatoma taip pat, kaip ir kliento - fizinio asmens. Pagal PPĮ, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus, kliento ir jo atstovo tapatybė turi būti nustatoma jiems dalyvaujant fiziškai. Bankas, įstatymo nustatyta tvarka negalėdamas nustatyti dokumentus Bankui pateikusio asmens tapatybės, negalėjo vykdyti jo pateiktų nurodymų.
 5. Ieškovas prieš teismo posėdį pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog Advokatūros įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad Lietuvos advokatai yra nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalis. Advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Advokato veikla nėra komercinė ūkinė (Advokatūros įstatymo 4 str. 3 d.). Advokato teisę teikti teisines paslaugas gali riboti tik įstatymai (Advokatūros įstatymo 4 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti advokatą, kuris patartų, jam atstovautų ar gintų jo interesus (Advokatūros įstatymo 4 str. 2 d.). Advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalis nustato, kad klientas su advokatu, advokatais ar advokatų profesine bendrija dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį. Advokatūros įstatymo 49 straipsnio 1 dalis nustato, kad atlikdamas pavedimus pagal susitarimą ar paskyrimą, advokatas pateikia sutartį dėl teisinių paslaugų ar šios sutarties išrašą, advokato orderį baudžiamajame procese arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo. Jeigu pateikiamas sutarties išrašas, jame turi būti nurodyta: 1) advokato vardas, pavardė; 2) Advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje ar 27 straipsnio 2 dalyje nurodytas pavadinimas ar advokatų profesinės bendrijos pavadinimas; 3) sutarties dėl teisinių paslaugų ir sutarties išrašo data; 4) kokie įgaliojimai suteikti, nurodytas ginamas ar atstovaujamas asmuo; 5) advokato parašas (Advokatūros įstatymo 49 str. 2 d.). CK 2.138 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad turi būti notaro patvirtinamas įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą. Nors pagal CK 2.138 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatą turi būti notaro patvirtinamas įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, tačiau tas pats CK straipsnis numato ir alternatyvą, t. y. įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimus (šiuo konkrečiu atveju CK nesuteikia pirmenybės kitų konkrečių įstatymų normoms, tačiau numato alternatyvią galimybę sprendžiant fizinių asmenų atstovavimo klausimus), o Advokatūros įstatymo 48-49 straipsniai aiškiai nustato, jog advokato įgaliojimai įforminami advokatui ir klientui pasirašant sutartį, todėl akivaizdu, jog įstatymų numatytais (CK 2.138 str. 1 d. 2 p.) atvejais leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, kad Atsakovei pateikti tiek išrašas iš Sutarties atitinka CK 2.138 straipsnio 1 dalies 2 punkto, Advokatūros įstatymo 48-49 straipsnių nuostatas, todėl laikytini tinkamais Ieškovo Atstovo įgaliojimus patvirtinančiais dokumentais ir tokių įgalinimų notarinis patvirtinimas yra visiškai nereikalingas (nebūtinas).
 6. Papildomai pažymėtina, kad pagal Ieškovo vardu parengtą Atstovo 2018-01-05 prašymą Atsakovė išrašo iš Sutarties pagrindu pateikė Ieškovo Atstovui išsamią informaciją apie Ieškovo banko sąskaitas (jose esančius piniginių lėšų likučius) bei indėlius, esančias pas Atsakovę ir tokiai informacijai gauti notariškai patvirtinto Ieškovo įgaliojimo iš Atstovo nereikalavo.
 7. CK 6.913 straipsnyje yra pateikta banko sąskaitos sutarties samprata. Banko sąskaitos sutartimi bankas įsipareigoja priimti ir įskaityti pinigus į kliento (sąskaitos savininko) atidarytą sąskaitą, vykdyti kliento nurodymus dėl tam tikrų sumų pervedimo ir išmokėjimo iš sąskaitos bei atlikti kitokias banko atliekamas operacijas, o klientas įsipareigoja apmokėti bankui už suteiktas paslaugas ir operacijas (CK 6.913 str. 1 d.). Bankas neturi teisės nustatyti ir kontroliuoti kliento pinigų naudojimo ar nustatyti kitokius įstatymo ar banko sąskaitos sutarties nenumatytus kliento teisės disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis savo nuožiūra apribojimus (CK 6.913 str. 3 d.). Be to, draudžiama apriboti kliento disponavimo teisę sąskaitoje esančiomis lėšomis, išskyrus atvejus, kai sąskaitoje esančios lėšos areštuojamos arba banko atliekamos operacijos sustabdomos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka (CK 6.926 str.). Ieškovas, kaip banko klientas, pasinaudojo įstatymo (CK 6.927 str. 1 d.) numatyta jo teise ir vienašališkai (vienašaliu sandoriu) nutraukė Ieškovo ir Atsakovės sudarytą banko sąskaitos sutartį. Ieškovui nutraukus šalių banko sąskaitos ir indėlio sutartis (sutartis) (šių paaiškinimų 6, 28 punktai), Atsakovė privalo vykdyti CK 6.927 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytas imperatyvias nuostatas - pervesti jam priklausančius negrynuosius pinigus (piniginį likutį ir indėlį) į Ieškovo nurodytą sąskaitą, t. y. į Atstovo depozitinę sąskaitą.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Ieškovo Atstovas kreipėsi į atsakovą prašydamas nurodyti kiek lėšų turi ieškovas ir nurodyti jo turimas prievoles atsakovui (1 t., p. 6-10).
 4. Atsakovas, atsakydamas į ieškovo užklausą, pateikė informaciją apie ieškovo turimas sąskaitas ir turimas lėšas atsakovo banke (1 t., p. 11).
 5. Ieškovo Atstovas 2018 m. sausio 24 d. pareiškimu (1 t., p. 12-14) pareiškė, jog nutraukia sąskaitų sutartis ir prašė pervesti pinigus į ieškovo Atstovo depozitinę sąskaitą. Šis pareiškimas buvo išsiųstas elektroniniu paštu (1 t., p. 15-17). Prašymas nėra pasirašytas elektroniniu parašu.
 6. Ieškovo Atstovas 2018 m. vasario 14 d. pakartotiniu prašymu kreipėsi į atsakovą prašydamas pervesti ieškovo pinigus į Atstovo depozitinę sąskaitą (1 t., p. 19-20). Pakartotinis prašymas buvo išsiųstas elektroniniu paštu ir nebuvo pasirašytas elektroniniu parašu (1 t., p. 21-22).
 7. Ieškovas su Atstovu 2017 m. spalio 18 d. sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį (1 t., p. 24).
 8. Ieškovas su Atstovu 2018 m. sausio 04 d. pasirašė Susitarimą dėl kliento piniginių lėšų pervedimo į atstovo depozitinę sąskaitą (1 t., p. 25). Šiuo Susitarimu ieškovas ir jo atstovas sutarė, jog ieškovas gali visas lėšas pervesti į Atstovo depozitinę sąskaitą.
 9. Ieškovas su Atstovu 2018 m. vasario 12 d. sudarė patikslintą Sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo (1 t., p. 29-30), kuria sutarė, jog Atstovas turi teisę nutraukti sutartis sudarytas su bankais ir kitomis kredito įstaigomis, atsiimti pinigus ir/ar indėlius bei duoti nurodymus bankui, kur turi būti pervedamos lėšos.
 10. Ieškovo Atstovo pateiktas pirmasis pareiškimas atsakovui buvo dėl reikalavimų: nutraukti banko indėlio sutartį ir pervesti pinigus į Atstovo depozitinę sąskaitą. Ieškovas savo prašymą grindė 2018 m. sausio 04 d. Susitarimu. Iš Susitarimo 1 punkto matyti, jog Susitarimu šalys sutarė, jog ieškovas turi teisę pervesti pinigus į Atstovo depozitinę sąskaitą.
 11. Įgalinimus, kuriuose konkrečiai įvardinta teisė nutraukti indėlių sutartis ir pervesti pinigus į Atstovo depozitinę sąskaitą, ieškovas suteikė 2018 m. vasario 12 d. pasirašydamas patikslintą sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, todėl nuo šios datos Atstovai įgijo teisę atlikti veiksmus, kuriuos buvo įgalioti atlikti. Šio sutarimo pagrindu 2018 m. vasario 14 d. ieškovo Atstovas pateikė pakartotinį prašymą, kuriame prašė pervesti ieškovui priklausančias lėšas į Atstovo depozitinę sąskaitą.
 12. Visus dokumentus ieškovo Atstovas atsakovui pateikė elektroniniu paštu, tačiau nepasirašytus saugiu elektroniniu parašu.
 13. Asmens valia išreiškiama pasirašant dokumentus, teikiamus kitiems asmenims. Minėta, kad prašymas atsakovui pateiktas elektroniniu paštu ir nėra pasirašytas elektroniniu parašu, todėl atsakovas negalėjo nustatyti ar pateiktas prašymas atitinka jį pateikiančio asmens valią.
 14. Be to, PPĮ 9 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, jog finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę: prieš atlikdami vienkartines ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas arba sudarydami sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta.
 15. Ieškovo Atstovas pateikė prašymą dėl daugiau nei 15 000 EUR sumos pervedimo, todėl jam taikytinos PPĮ nuostatos.
 16. Pagal PPĮ 11 straipsnio nuostatas pateiktas Atstovo prašymas nepatenka tarp aplinkybių dėl kurių nėra būtinas fizinis tapatybės nustatymas, todėl būtinas asmens arba jo atstovo fizinis dalyvavimas tapatybei nustatyti (PPĮ 10 str.).
 17. Pagal PPĮ 10 straipsnio 3-4 dalis atstovui taikomi tokie patys reikalavimai, kaip atstovaujamajam, todėl ieškovo atstovas, kreipdamasis į atsakovą privalėjo pateikti tapatybės dokumentą, tapatybei nustatyti, tačiau to nepadarė. Ieškovo atstovas nebuvo fiziškai nuvykęs ir atsakovas neturėjo galimybės nustatyti asmens tapatybės, kaip nustatyta PPĮ.
 18. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, jog atsakovas, gavęs prašymą pervesti pinigus iš ieškovo Atstovo indėlio sąskaitų, kuris nebuvo tinkamai pasirašytas ir neturėdamas galimybės nustatyti asmens tapatybės, pagrįstai ir teisėtai atsisakė vykdyti ieškovo Atstovo pateiktame prašyme nurodytus reikalavimus, todėl ieškinio reikalavimas įpareigoti atlikti minėtus veiksmus yra atmestinas.
 19. Nesant tinkamai pateikto prašymo (nepasirašytas prašymas) neturi teisinės reikšmės aplinkybės ar ieškovo Atstovas pateikė tinkamai įformintus įgalinimus, todėl teismas šioje byloje nesprendžia ir nepasisako dėl ieškovo Atstovo įgalinimų tinkamumo.
 20. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).
 2. Teismo patirto pašto išlaidos neviršija įstatymo nustatytos sumos, todėl jų priteisimo klausimas nesprendžiamas (CPK 96 str.)
 3. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5atmesti ieškinį. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai