Byla AS-803-492/2015
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. J. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir atsakovas, LAT) 2015 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. (1.15)5T-77 ir įpareigoti atsakovą pareiškėjo 2015 m. vasario 8 d. prašymą nagrinėti iš naujo ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti jame prašomą informaciją.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 24 d. nutartimi pareiškėjo V. J. skundą atsisakė priimti.

7Teismas nustatė, kad skundžiamu LAT raštu pareiškėjui buvo atsakyta į jo 2015 m. vasario 8 d. prašymą į civilinę bylą Nr. 2-758-528/2015 ir asmeniškai pareiškėjui: 1) pateikti LAT teismo posėdžių bei kitų procesinių veiksmų civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 garso įrašus; 2) pranešti LAT teisėjų atrankos kolegijų sudėčių civilinėje byloje Nr. 2-758-528/2015 keitimo teisinį pagrindą, tikslus; 3) pranešti, kokiu teisiniu pagrindu ir tikslu LAT teisėjas Sigitas Gurevičius dalyvavo ir LAT teisėjų atrankos kolegijoje, nagrinėjo bylą ir buvo nuolat keičiami LAT atrankos kolegijų nariai; 4) pranešti, kurioje srityje, nuo kada specializuojasi LAT teisėjai Sigitas Gurevičius, Janina Januškienė, Egidijus Laužikas; 5) pranešti, kurios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 346 straipsnio dalies pagrindu LAT 2014 m. sausio 8 d. teisėjų kolegija nustatė, kad kasacinis G. ir Ž. V. skundas atitinka kasacinio skundo reikalavimus.

8Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 16 straipsnio 2 dalį administracinių teismų kompetencijai, be kita ko, nepriskiriama tirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų veiklos. Šis administracinių teismų kompetencijos ribojimas reiškia, kad draudžiama kištis į teisingumo vykdymą, daryti teisėjui, nagrinėjančiam tam tikrą ginčą, kokį nors poveikį ar vertinti teismų darbą nagrinėjant bylas. Įgyvendinti savo konstitucinę paskirtį ir funkciją vykdyti teisingumą teismas gali tik būdamas savarankiškas, kai jam nedaroma jokia, tiesioginė ar netiesioginė, įtaka. Įvertinęs pareiškėjo 2015 m. vasario 8 d. prašymo reikalavimų pobūdį bei tai, kad kaip nurodyta ir pačiame prašyme, jis pateikiamas į civilinę bylą Nr. 2-758-528/2014 (teisminio proceso Nr. 2-21-3-00189-2012-1), teismas darė išvadą, jog skundžiamas LAT 2015 m. vasario 17 d. raštas Nr. (1.15)5T-77, kuris, be kita ko, yra informacinio pobūdžio, yra susijęs su LAT nagrinėta byla, todėl šio rašto teisėtumo ir pagrįstumo tyrimas būtų susijęs su teisėjų procesinės veiklos sprendžiant bylas tyrimu, o tai pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundą atsisakyta priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

9III.

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 24 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Pareiškėjas mano, kad teismas nepagrįstai neigia pareiškėjo teisę į informaciją apie LAT administracinės veiklos priežiūrą, teisę kritikuoti LAT darbą civilinės bylos Nr. 2-785-528/2015 administravimo srityje. Tvirtina, kad byloje kilo ginčas dėl atsakovo atsisakymo atlikti veiksmus viešojo administravimo srityje. Remiasi Teismų tarybos 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 11 patvirtintais Administravimo teismuose nuostatais. Pažymi, kad neprašė teismo tirti LAT teisėjų veiklos, veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu. Tvirtina, kad pareiškėjas prašė atsakovo pateikti informaciją, remdamasis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu. Pareiškėjas taip pat nesutinka su teismo argumentu, kad LAT 2015 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. (1.15)5T-77 yra informacinio pobūdžio ir nesukuria pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Pareiškėjas taip pat išreiškė abejones teisėjų B. Januškos ir M. Vainienės nešališkumo.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą konstatavus, kad jis nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos principas nereiškia, kad teisę kreiptis į teismą asmuo turi bet kuriuo atveju. Asmens teisė kreiptis į teismą siejama su jos įgyvendinimu įstatymo nustatyta tvarka. Teisės kreiptis į administracinį teismą prielaidos ir įgyvendinimo sąlygos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme.

16Viena iš teisės kreiptis į administracinį teismą prielaidų yra skundo priskirtinumas administraciniam teismui (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 str. 1 d.). ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis numato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

17Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 17 d. raštą Nr. (1.15)5T-77 ir įpareigoti atsakovą pareiškėjo 2015 m. vasario 8 d. prašymą nagrinėti iš naujo ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti jame prašomą informaciją.

18Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo 2015 m. vasario 8 d. prašymo reikalavimų pobūdį bei tai, kad kaip nurodyta ir pačiame prašyme, jis pateikiamas į civilinę bylą Nr. 2-758-528/2014 (teisminio proceso Nr. 2-21-3-00189-2012-1), darė išvadą, jog skundžiamas LAT 2015 m. vasario 17 d. raštas Nr. (1.15)5T-77 yra susijęs su nagrinėta civiline byla, todėl šio rašto teisėtumo ir pagrįstumo tyrimas būtų susijęs su teisėjų procesinės veiklos sprendžiant bylas tyrimu, o tai pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

19Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria tokiam vertinimui ir laiko pagrįsta teismo išvadą, kad pareiškėjo reikalavimų nagrinėjimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjui kilo abejonių dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų, nagrinėjusių civilinę bylą Nr. 3K-3-318/2014, veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismai, vykdydami teisingumą, neveikia kaip viešojo administravimo subjektas ir neįgyvendina tų funkcijų, kurios iš esmės būdingos vykdomosios valdžios institucijoms. Be to, administraciniai teismai yra nekompetentingi priimti sprendimą dėl Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu (ABTĮ 16 str. 2 d.) (LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-704/2013). Išplėstinė teisėjų kolegija minėtoje byloje konstatavo, kad ABTĮ 16 straipsnio 2 dalies nuostata yra grindžiama griežtu teismų nepriklausomumo principu, kuris, kaip ne kartą savo jurisprudencijoje yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, yra nedalomas. Todėl, pareiškėjų reikalavimai, susiję su teisingumo vykdymo konkrečioje procesinėje byloje, negali būti pripažįstama ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje. Minėtoje byloje teisėjų kolegija taip pat išaiškino, kad veikla, susijusi su teismų administravimu, taip pat nelaikytina viešuoju administravimu ABTĮ taikymo prasme. Tokio pobūdžio ginčai paprastai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nuostatas. Šiame įstatyme numatyti teismo pareigūnai, kurie įgyvendina teismų administravimą, jų įgaliojimai, skundų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, teikimo galimybė (Teismų įstatymo 103 str.), administracinės veiklos priežiūrą vykdantys subjektai (Teismų įstatymo 104 str.). Teismų įstatyme nustatytą administravimo teismuose tvarką – administravimo subjektų teises ir pareigas, administravimo rūšis ir formas, administravimo kontrolės įgyvendinimą, detalizuoja Administravimo teismuose nuostatai, patvirtinti Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2).

20Iš pareiškėjo prašymo Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir šioje byloje pareiškėjo pateikto atskirojo skundo turinio galima spręsti, jog pareiškėjui kilo abejonių dėl civilinę bylą Nr. 3K-3-318/2014 nagrinėjusių teisėjų objektyvumo, nešališkumo, todėl jis 2015 m. vasario 8 d. prašymu kreipėsi į LAT, prašydamas nurodyti LAT teisėjų atrankos kolegijų sudėčių civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2014 keitimo teisinį pagrindą, tikslus; pranešti, kokiu teisiniu pagrindu ir tikslu LAT teisėjas Sigitas Gurevičius dalyvavo ir LAT teisėjų atrankos kolegijoje, nagrinėjo bylą ir buvo nuolat keičiami LAT atrankos kolegijų nariai; pranešti, kurioje srityje, nuo kada specializuojasi LAT teisėjai Sigitas Gurevičius, Janina Januškienė, Egidijus Laužikas; pranešti, kurios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 346 straipsnio dalies pagrindu LAT 2014 m. sausio 8 d. teisėjų kolegija nustatė, kad kasacinis G. ir Ž. V. skundas atitinka kasacinio skundo reikalavimus, taip pat prašė pateikti teismo posėdžių bei kitų procesinių veiksmų civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2014 garso įrašus. Teisėjų kolegija vertina, kad minėtini pareiškėjo prašymai yra susiję su civilinės bylos nagrinėjimu, t. y. teisingumo vykdymu, o tai, kaip jau minėta negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalykas. Pažymėtina, kad kilus abejonių dėl teisėjų nešališkumo pareiškėjas turėjo galimybę naudotis Civilio proceso kodekse nurodytomis procesinėmis teisėmis, pvz. teise reikšti nušalinimą. Įvertinusi administracinės bylos Nr. AS-803-492/2015 medžiagą, teisėjų kolegija taip pat nenustatė pagrindo abejoti 2015 m. kovo 24 d. nutartį priėmusios teisėjos Mildos Vainienės nešališkumu.

21Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundo reikalavimų esmę sudaro išimtinai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje apibrėžta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo veikla vykdant teisingumą, be to, susijusi su konkrečios civilinės bylos nagrinėjimu, teismo nešališkumu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai sprendė skundo priėmimo klausimą, teisingai taikė ABTĮ nuostatas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo V. J.atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas V. J. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 24 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad skundžiamu LAT raštu pareiškėjui buvo atsakyta į jo... 8. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 9. III.... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 11. Pareiškėjas mano, kad teismas nepagrįstai neigia pareiškėjo teisę į... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV.... 14. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas yra Vilniaus apygardos administracinio... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje... 16. Viena iš teisės kreiptis į administracinį teismą prielaidų yra skundo... 17. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos... 18. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo 2015 m. vasario 8 d.... 19. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pritaria tokiam vertinimui ir laiko... 20. Iš pareiškėjo prašymo Lietuvos Aukščiausiajam Teismui ir šioje byloje... 21. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skundo reikalavimų esmę sudaro... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjo V. J.atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 24 d. nutartį palikti... 25. Nutartis neskundžiama....