Byla A-1766-602/2020
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko ir Veslavos Ruskan (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos P. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. kovo 26 d. sprendimo administracinėje byloje pareiškėjos P. D. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija) dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja P. D. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2018 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. (29-2-11)-APVA-760 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“; 2) panaikinti Agentūros 2018 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. (29-2-11)-APVA-809 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“; 3) panaikinti Agentūros 2018 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. (29-2-11)-APVA-851 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“; 4) įpareigoti Agentūrą skirti ir išmokėti kompensacinę išmoką pagal pareiškėjos 2017 m. gruodžio 5 d. pateiktą projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“ (toliau – ir Projektas) registracijos formą ir 2018 m. vasario 15 d. pateiktus mokėjimo prašymą kompensacinei išmokai gauti bei pareiškėjos deklaraciją pagal Projektą; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėja paaiškino, kad Agentūra skundžiamais sprendimais atsisakė pareiškėjai skirti ir išmokėti kompensacinę išmoką pagal Projektą, nes pareiškėja neįsirengė biokuro katilo, kuris atitiktų 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus bei nepateikė tai įrodančių dokumentų. Pareiškėja 2017 m. dalyvavo Projekte, kurio dalyviai, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namus ir įsirengę atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) šildymo sistemą, kuri pakeistų iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą, turėjo teisę į dalinį visų faktiškai patirtų išlaidų atlyginimą. Pareiškėjai telefonu pasiteiravus apie Projektą, buvo paaiškinta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau – ir Aplinkos ministras) 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-284 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ 6.4.3 papunkčiu pareiškėja gali įsirengti naują degiklį į savo katilą savo gyvenamajame name, dėl kurio bus pereita nuo iškastinio kuro šildymo sistemos prie biokuro. Degiklis turėjo atitikti 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“ (toliau – ir LST EN 303-5:2012). Pareiškėja įsigijo medienos granulių degiklio komplektą ROT-POWER 5-16 kw, kuris tą pačią dieną buvo įrengtas į pareiškėjai priklausantį katilą. Degiklis atitiko 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal minėtą standartą. Pareiškėja 2018 m. vasario 15 d. užpildė mokėjimo prašymą, tačiau gavo 2018 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. (29-2-11)-APVA-760 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“. Vėliau pareiškėja gavo 2018 m. birželio 5 d. ir 2018 m. birželio 8 d. sprendimus, kuriais taip pat atsisakyta išmokėti kompensacinę išmoką. Pareiškėja akcentavo, kad savo įsirengusi naują degiklį, perėjo nuo iškastinio kuro šildymo sistemos prie biokuro šildymo sistemos, todėl jai turi būti skiriama kompensacinė išmoka pagal Projektą. Be to, medienos granulių degiklis atitiko 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:2012.

93.

10Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti.

114.

12Agentūra nurodė, kad pareiškėja vietoje katilo, kuris atitiktų 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus, įsigijo biokuro katilo degiklį, kurio kompensacija teisės aktuose nebuvo numatyta. Taip pat pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, kad degiklis atitinka gaminio privalomą atitiktį, nėra pakankama pripažinti, kad biokuro katilas dėl degiklio taip pat atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal nurodytą standartą.

135.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti.

156.

16Dėl pareiškėjos skundo argumentų nurodė, kad pareiškėja 2017 m. gruodžio 6 d. registracijos formoje buvo pažymėjusi, kad planuoja įrengti biokuro granulėmis kūrenamą katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus, tačiau realiai įsigijo biokuro katilo degiklį, todėl buvo priimti sprendimai dėl kompensacijos neišmokėjimo. Kvietimo teikti paraiškas pagal Projektą sąlygose nebuvo nurodyta, kad kompensacija bus išmokėta už kieto kuro katilų atskirų komponentų (degiklio) įrengimą.

17II.

187.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. kovo 26 d. sprendimu pareiškėjos P. D. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

208.

21Teismas pažymėjo, kad byloje ginčas kilo dėl Agentūros 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. (29-2-11)-APVA-760 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“, 2018 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. (29-2-11)-APVA-809 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“ ir 2018 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. (29-2-11)-APVA-851 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“ teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėja taip pat prašė, panaikinus skundžiamus sprendimus, įpareigoti Agentūrą skirti ir išmokėti kompensacinę išmoką pagal pareiškėjos 2017 m. gruodžio 5 d. pateiktą Projekto registracijos formą ir 2018 m. vasario 15 d. pateiktus mokėjimo prašymą kompensacinei išmokai gauti bei pareiškėjos deklaraciją pagal Projektą.

229.

23Agentūra atsisakė pareiškėjai kompensuoti kompensacinę išmoką, nes vietoje Projekto registracijos formoje nurodyto planuojamo įsigyti 16 kW biokuro granulėmis kūrenamo katilo, atitinkančio 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus, su priklausiniais, pareiškėja įsigijo ir įdiegė 16 kW biokuro katilo degiklį. Dėl šių faktinių aplinkybių ginčo byloje nėra.

2410.

25Nustatyta, kad Kvietimo dalyvauti Projekte sąlygose buvo nurodyta, kad prie tinkamų finansuoti išlaidų priskirtinos katilų, naudojančių iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ir kt.) keitimo į biokurą naudojančius katilus, atitinkančius 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“, išlaidos. Kvietime nurodyta, kad projektų tinkamos išlaidos yra įranga: katilas, dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įranga, padavimo į pakurą įranga, pakura, akumuliacinė talpa, boileris, ekonomaizeris, katilo valdymo įranga ir kita projekto degimui reikalinga įranga. Su Kvietimo sąlygomis buvo pateikta Projekto registracijos forma, kurios Priede Nr. 1 buvo nurodytas atsinaujinančių energijos išteklių diegimo priemonių baigtinis sąrašas. Iš sąrašo matyti, kad viena iš atsinaujinančių energijos išteklių diegimo priemonių – biokuro granulėmis kūrenamas katilas, atitinkantis 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus, su priklausiniais.

2611.

27Pareiškėja, pildydama Priedą Nr. 1, nurodė, kad numato įgyvendinti Projektą ketindama įdiegti 16 kW biokuro granulėmis kūrenamą katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus (b. l. 16). Tačiau pareiškėja įsigijo ir įsidiegė ne biokuro granulėmis kūrenamą katilą, o biokuro katilo degiklį (b. l. 113, 114).

2812.

29Teismas vadovavosi Aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-284 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ 45 punktu ir pažymėjo, kad tinkamos finansuoti išlaidos pripažintinos tik tos, kurios patirtos įsirengus katilą, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:2012. Nei Projekto sąlygos, nei išlaidų kompensavimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato išlaidų, patirtų įsigyjant ir įdiegiant biokuro katilo degiklį, kompensavimo. Nagrinėjamu atveju neginčytinai nustatyta, kad pareiškėja įsirengė ne katilą, o 16 kW biokuro katilo degiklį, todėl atsakovas turėjo teisinį pagrindą skundžiamu 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. (29-2-11)-APVA-760 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“ atsisakyti išmokėti pareiškėjai kompensacinę išmoką. Atsakovas sprendime pagrįstai nurodė, kad pareiškėja neįdiegė katilo, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimų, bei nepateikė tai įrodančių dokumentų.

3013.

31Atsakovas 2018 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. (29-2-11)-APVA-809 ir 2018 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. (29-2-11)-APVA-851 atsakydamas pareiškėjai į jos paklausimus, iš esmės nepateikė naujų argumentų, o tik priminė, kad 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. (29-2-11)-APVA-760 pareiškėja jau buvo informuota apie atsisakymo išmokėti kompensaciją priežastis.

3214.

33Teismas nesutiko su pareiškėjos argumentais, kad įsirengus degiklį, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:2012, toks katilas automatiškai atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:2012. Teismas akcentavo, kad kompensuojamos tik įsigyto katilo, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:2012 išlaidos, tačiau nei atsakovui, nei į bylą pareiškėja nepateikė jokių įrodymų (atitikties dokumentų, sertifikato ar kt.), patvirtinančių, kad katilas atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:2012. Pažymėtina, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas 2017 m. gruodžio 13 d. rašte Nr. (2)-S-2777 pareiškėjai buvo aiškiai nurodęs (6 punktas), kokie dokumentai įrodo įdiegto biokuro katilo atitikimą 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:2012. Tokių dokumentų (įrodymų) pareiškėja į bylą nėra pateikusi, o pareiškėjos argumentai, kad katilas tampa tinkamu standartui vien dėl įdiegto visus standartus atitinkančio biokuro katilo degiklio, vertinti kaip nepagrįsti.

3415.

35Įvertinęs skundžiamų sprendimų teisėtumą, teismas darė išvadą, kad atsakovas ginčijamuose sprendimuose nuosekliai ir išsamiai išdėstė priežastį, dėl kurios atsisakyta pareiškėjai skirti kompensaciją už 16 kW biokuro katilo degiklio įsigijimą ir įdiegimą. Atsakovas pareiškėjos nurodytas ginčo situacijos faktines aplinkybes įvertino ir ištyrė aktualių teisės aktų nuostatų apimtyje, priėmė pagrįstą faktines aplinkybes atitinkančią išvadą, todėl teismas vertino, kad skundžiamus sprendimus naikinti kaip nepagrįstus nėra teisinio pagrindo. Skundžiamus sprendimus pripažinus teisėtais, atsisakyta tenkinti ir antrąjį skundo reikalavimą įpareigoti skirti ir išmokėti kompensacinę išmoką.

3616.

37Netenkinus pagrindinių reikalavimų, pareiškėjai bylinėjimosi išlaidos nepriteistos.

38III.

3917.

40Pareiškėja P. D. (toliau – ir apeliantė) pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti. Taip pat prašoma priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas ir bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka.

4118.

42Apeliaciniame skunde pareiškėja pažymi, kad Kvietime dalyvauti Projekte buvo nurodyti kontaktiniai telefono numeriai, kuriais buvo galima kreiptis dėl platesnės informacijos apie Projektą. Apeliantė telefonu susisiekė su valstybės tarnautoja N. K., kuri apeliantei nurodė, jog apeliantė gali įsirengti naują degiklį į savo katilą, dėl kurio bus pereita nuo iškastinio kuro šildymo sistemos prie biokuro. Be to, apeliantei buvo nurodyta, jog degiklis turi atitikti 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:20125. Apeliantė įsigijo ir įsirengė medienos granulių degiklio komplektą, dėl ko buvo pereita nuo iškastinio kuro (akmens anglių) šildymo sistemos prie biokuro. Degiklis, o po jo įsirengimo ir katilas, kuriame minėtas degiklis buvo įmontuotas, atitiko 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:20127. Mokėjimo prašymo pildymo instrukcijoje, kuri buvo įkelta tame pačiame Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo internetiniame tinklalapyje, nebuvo nurodyta kartu su Mokėjimo prašymu pateikti įrodymus dėl įsirengto biokuro katilo atitikimo 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimams. 2018 m. gegužės 28 d. apeliantė Agentūros direktoriaus prašymu el. paštu išsiuntė dokumentus dėl įsirengto biokuro katilo atitikimo 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimams. Tačiau Agentūros 2018 m. birželio 5 d. ir 2018 m. birželio 8 d. sprendimuose buvo nurodyta nauja informacija, kad šiluminę energiją iš biokuro generuojančių įrenginių atskirų komponentų įsigijimo ir diegimo išlaidos buvo tinkamos finansuoti tik iki 2016 m.

4319.

44Pareiškėja akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog Kvietime dalyvauti Projekte ir Projekto registracijos formoje nurodytas atsinaujinančių energijos išteklių diegimo priemonių baigtinis sąrašas neatitinka išlaidų kompensavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Apeliantė savo gyvenamajame name įsirengusi naują degiklį į katilą ir perėjo nuo iškastinio kuro (akmens anglies) šildymo sistemos prie biokuro (medienos granulių) šildymo sistemos. Taigi, vadovaujantis Aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1- 284 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ 6.4.3 papunkčiu, apeliantei turi būti skiriama ir išmokama kompensacinė išmoka pagal Projektą. Aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-450 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ 1.2.1 papunktis numato, jog Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojama priemonė yra atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą. Apeliantė savo gyvenamajame name įsirengusi naują degiklį į katilą būtent ir pakeitė iškastinį kurą (akmens anglį) naudojančią energijos gamybą į atsinaujinantį energijos šaltinį – biokurą (medienos granules) naudojančią energijos gamybą.

4520.

46Atsakovas Agentūra pateiktame atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

4721.

48Atsakovas pažymi, kad iš pareiškėjos skundo matyti, jog jau pateikdama Projekto registracijos formą pareiškėja turėjo ketinimą įsigyti ne biokuro granulėmis kūrenamą katilą, o biokuro katilo degiklį, ir Projekto registracijos formoje nurodydama, kad diegs 16 kW biokuro katilą, pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją. Kvietimo sąlygose buvo nurodytas baigtinis sąrašas priemonių, kurias įgyvendinę fiziniai asmenys gali pretenduoti gauti kompensacines išmokas. Baigtinis sąrašas priemonių buvo numatytas ir Projekto registracijos formos Priede Nr. 1. Atsakovas akcentuoja, kad atskirų komponentų (degiklių ir kt.) įsigijimo ir diegimo išlaidos buvo tinkamos finansuoti tik iki 2016 m. Šiuo atveju pareiškėja nepateikė jokių dokumentų, kurie patvirtintų, jog įdiegtas biokuro katilas atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus. Tam, kad būtų įsitikinta, jog katilas atitinka minėtus reikalavimus, turėjo būti pateiktas trečiosios šalies (akredituotos laboratorijos ar sertifikavimo įstaigos) išduoti atitikties vertinimo dokumentai ir kiti dokumentai pagal LST EN 303-5:20127. Tačiau tai nebuvo padaryta.

4922.

50Atsakovas akcentuoja, kad Agentūros 2018 m. birželio 5 d. ir 2018 m. birželio 8 d. sprendimai yra tik papildantys ir paaiškinantys 2018 m. gegužės 24 d. sprendimą. Atsakovo vertinimu, minėti sprendimai nesukelia teisinių pasekmių pareiškėjai, todėl neturėtų būti vertinami atskirai. Atsakovas pažymi, kad degiklis yra tik viena iš katilo sudedamųjų dalių, todėl vien jo atitikimas 5 klasės reikalavimams nepatvirtina viso įrenginio atitikimo LST EN 303-5:20127. Pareiškėjos teismui pateikti dokumentai nepatvirtina atitikimo LST EN 303-5:20127, nes kartu nepateiktas katilo bandymų protokolas ir (ar) sertifikatas. Nesant atitinkamų duomenų, pareiškėjos teiginiai dėl katilo atitikimo LST EN 303-5:20127 reikalavimams nėra pagrįsti.

5123.

52Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pateiktame atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

5324.

54Atsiliepime pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog vien tai, kad pareiškėja įsirengė degiklį, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus, nereiškia, jog toks katilas automatiškai atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų (atitikties dokumentų, sertifikato ir pan.), kad katilas atitinka 5 klasės reikalavimus. Projekto registracijos formos Priede Nr. 1 buvo nurodytas baigtinis energijos išteklių diegimo priemonių sąrašas. Pareiškėja, pildydama Priedą Nr. 1, nurodė, kad ketina įdiegti 16 kW biokuro granulėmis kūrenamą katilą, tačiau įsigijo ne katilą, o tik katilo degiklį.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV.

5725.

58Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Agentūros 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. (29-2-11)-APVA-760 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“ ir vėliau priimtų 2018 m. birželio 5 d. ir 2018 m. birželio 8 d. sprendimų, kuriais atsisakyta išmokėti pareiškėjai kompensacinę išmoką, teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėja taip pat prašo įpareigoti Agentūrą skirti ir išmokėti kompensacinę išmoką pagal pareiškėjos 2017 m. gruodžio 5 d. pateiktą Projekto registracijos formą ir 2018 m. vasario 15 d. pateiktus mokėjimo prašymą kompensacinei išmokai gauti bei pareiškėjos deklaraciją pagal Projektą.

5926.

60Byloje nustatyta, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (nuo 2018 m. balandžio 3 d. teises perėmė Agentūra) 2017 m. liepos 11 d. paskelbė Kvietimą teikti Projekto registracijos formas fiziniams asmenims, įgyvendinantiems projektus ir siekiantiems gauti kompensacines išmokas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Aplinkos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-450 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“ (b. l. 97–100). Kvietimas paskelbtas vykdant Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275, nuostatas.

6127.

62Pareiškėja 2017 m. gruodžio 6 d. pateikė Projekto registracijos formą, kurioje nurodė, kad numato įgyvendinti Projektą, ketindama įdiegti 16 kW biokuro granulėmis kūrenamą katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal LST EN 303-5:2012 (b. l. 105–107). Pareiškėjai buvo paskaičiuota maksimali galima 702 Eur paramos suma (b. l. 109–110). Pareiškėja 2018 m. vasario 19 d. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikė nustatytos formos Mokėjimo prašymą Nr. 1 kompensacinei išmokai gauti, prašydama 381 Eur kompensacinės išmokos (b. l. 111). Patikrinus Mokėjimo prašymą Nr. 1, buvo užpildytas Mokėjimo prašymo patikros lapas, kuriame nurodyta, kad pareiškėja prašo kompensacinės išmokos už granulinio katilo atskirą komponentą, t. y. degiklio komplektą, nors pareiškėjai buvo rezervuotos lėšos biokuro granulėmis kūrenamam katilui su priklausiniais (b. l. 117, 118). Pareiškėja apie kompensacinės išmokos neišmokėjimą informuota 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. (29-2-11)-APVA-760 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“ (b. l. 122). Agentūros 2018 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. (29-2-11)-APVA-809 (b. l. 11) ir 2018 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. (29-2-11)-APVA-851 (b. l. 13) buvo papildomai atsakyta į pareiškėjos pateiktus užklausimus dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo.

63V.

6428.

65Skundžiamas atsakovo sprendimas (2018 m. gegužės 24 d. Nr. (29-2-11)-APVA-760 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“) yra grindžiamas tuo, kad pareiškėja neįdiegė katilo, kuris atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus, bei nepateikė tai įrodančių dokumentų. Atsakovas rėmėsi žemiau nurodyta nuostata.

6629.

67Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ 45 punkte (2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-560 redakcija) nustatyta, kad išlaidos biokuro katilų įrengimui fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose yra tinkamos finansuoti, jei šie katilai atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“.

6830.

69Skundžiamuose atsakovo sprendimuose (2018 m. birželio 5 d. Nr. (29-2-11)-APVA-809 ir 2018 m. birželio 8 d. Nr. (29-2-11)-APVA-851) papildomai nurodyta, kad atskirų komponentų (degiklių ir kt.) įsigijimo ir diegimo išlaidos buvo tinkamos finansuoti tik iki 2016 m. Atsakovas remiasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. D1-284 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“, tačiau nedetalizuoja, kuriomis konkrečiai normomis remiasi.

7031.

71Pažymėtina, kad pareiškėjos atžvilgiu priimti sprendimai ir jų motyvai yra prieštaringi pagal savo esmę, nes tvirtinama, kad nepateikti įrodymai, leidžiantys priimti pareiškėjai palankų sprendimą, vėliau nurodoma, kad pareiškėjos prašymas negali būti patenkintas. Be to, atsakovo ginčijami sprendimai yra ir neišsamūs, kaip minėta, juose remiamasi teisės aktu, nenurodant jo konkrečių normų.

7232.

73Minėta, kad atsakovo atsisakymas mokėti pareiškėjai kompensacinę išmoką yra paremtas tuo, jog nepateikti prašymą pagrindžiantys (teisę į palankų sprendimą) dokumentai. Atsakovo tvirtinimu, pareiga pateikti įrodymus (pagrindžiančius teisę į palankų sprendimą) turėjo būti aiški pareiškėjai, jai įteikus 2017 m. gruodžio 13 d. raštą. 2017 m. gruodžio 13 d. raštu yra patvirtinama dėl pareiškėjos pateiktos projekto registracijos formos, šiame dviejų puslapių rašte yra pateikiama bendro pobūdžio informacija apie pareiškėjos pareigas, nurodomas dokumentų sąrašas (7 punktai), daugiausiai perkeliamas teisės aktų dalių turinys.

7433.

75Iš pareiškėjos procesinių dokumentų turinio matyti, kad pareiškėja, kreipdamasi į instituciją, nuolat konsultavosi su jos darbuotojais, kurie paaiškino pareiškėjai, kad ji gali kreiptis dėl (degiklių ir kt.) įsigijimo ir diegimo išlaidų finansavimo. Iš pareiškėjos procesinių dokumentų turinio taip pat matyti, kad pareiškėja iki 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo priėmimo domėjosi, kaip yra nagrinėjama pareiškėjos paraiška. Atsakovas šių aplinkybių neneigia.

7634.

77Įvertinus minėtą nagrinėjamą atvejį, atsakovo veiksmai, nesuteikus pareiškėjai galimybės pateikti reikalingus dokumentus, t. y. neišaiškinus tinkamai, kurie konkrečiai dokumentai turi būti nagrinėjamu atveju pateikti (kurių trūksta), vertintini kaip asmens teisės būti išklausytam prieš priimant jam nepalankų sprendimą pažeidimas. Ši pareiga nelaikoma tinkamai įvykdyta įteikus pareiškėjai 2017 m. gruodžio 13 d. raštą, nes, viena vertus, rašte pateikiama daug bendro pobūdžio informacijos, kita vertus, tai yra tipinis dokumentas, įteikiamas pareiškėjui pradinėje paraiškos nagrinėjimo institucijoje stadijoje. Poreikis pateikti papildomus dokumentus, dėl kurių nepateikimo atsisakyta mokėti kompensacinę išmoką, iškilo vėliau – pareiškėjai pateikus mokėjimo prašymą. Atsakovui tinkamai neišaiškinus pareiškėjai jos teisės pateikti papildomus dokumentus ir neįvertinus pareiškėjos turėtų dokumentų, galėjo būti neteisingai išnagrinėta pareiškėjos paraiška, todėl skundžiami sprendimai turi būti panaikinti.

78VI.

7935.

80Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Taigi Konstitucijoje įtvirtintas teisės į gynybą principas. Teisės į gynybą principas apima teisę būti išklausytam.

8136.

82Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir Teisingumo Teismas) (2019 m. spalio 16 d. sprendimas byloje C-189/18), aiškindamas iš esmės analogišką nuostatą (kaip įtvirtintą Konstitucijos 30 straipsnyje), pasisakydamas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio (Teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą), pažymi, kad teisės į gynybą užtikrinimo neatsiejama dalis yra teisė būti išklausytam, kuria vykdant administracinę procedūrą bet kuriam asmeniui užtikrinama galimybė tinkamai ir veiksmingai pareikšti nuomonę iki sprendimo, galinčio neigiamai paveikti jo interesus, priėmimo. Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, jog taisykle, kad asmeniui, kurio nenaudai priimamas sprendimas, reikia sudaryti galimybę prieš tą sprendimą priimant pateikti pastabas, siekiama užtikrinti, kad kompetentinga valdžios institucija galėtų deramai atsižvelgti į visas svarbias aplinkybes. Šia taisykle taip pat siekiama užtikrinti veiksmingą atitinkamo asmens apsaugą, suteikiant jam galimybę ištaisyti klaidą ar pateikti informacijos apie asmeninę situaciją, dėl kurios sprendimas būtų priimtas arba nepriimtas, arba jis būtų vienokio ar kitokio turinio (2014 m. lapkričio 5 d. sprendimo Mukarubega, C-166/13, EU:C:2014:2336, 46 ir 47 punktai ir juose nurodyta jurisprudencija).

8337.

84Teisės į veiksmingą teisinę gynybą principas, o kartu ir principas asmeniui būti išklausytam, turi būti užtikrinamas viešojo administravimo subjektui nagrinėjant klausimą, t. y. iki administracinio sprendimo priėmimo institucijoje. Tai, kad asmuo gali ginčyti sprendimą teisme, nepaneigia viešojo administravimo subjekto pareigos laikytis teisės principų ir nepažeisti asmens procesinių teisių (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-756-602/2019).

8538.

86Atsakovui pažeidus teisės į gynybą principą ir asmens teisę būti išklausytam, konstatuotina, kad skundžiamas administracinis aktas turi būti panaikintas kaip neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 str. 1 d. 3 p.). Negali būti patenkintas pareiškėjos prašymas dėl įpareigojimo atsakovą priimti nustatyto turinio sprendimą, nes sprendimas naikinamas dėl to, kad pareiškėjai nebuvo užtikrintos procedūros, priimti sprendimai yra nepakankamai motyvuoti bei jų motyvai prieštaringi dėl anksčiau minėtų priežasčių. Taigi klausimą privalo išnagrinėti iš naujo viešojo administravimo subjektas.

8739.

88Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė dėl viešojo administravimo subjekto taikytos teisės, todėl sprendimas naikinamas (ABTĮ 147 str.).

8940.

90Byloje yra pateikti duomenys, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme pareiškėja sumokėjo 30 Eur žyminio mokesčio, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme pareiškėja sumokėjo 11,25 Eur žyminio mokesčio, todėl minėtos sumos priteisiamos pareiškėjai iš atsakovo (ABTĮ 40 str. 1 d.).

9141.

92Dėl pareiškėjos prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka apeliacinės instancijos teisme akcentuotina, kad toks nagrinėjimas nebuvo būtinas. Pareiškėja dalyvavo posėdyje bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Bylos šalys savo poziciją dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo ir ginčo esmės savo procesiniuose dokumentuose išdėstė aiškiai ir išsamiai. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šias aplinkybes, nenustatė pagrindo taikyti išimtį iš ABTĮ 141 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės dėl apeliacinių skundų nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka, todėl pareiškėjo prašymas netenkinamas. Teismų praktikoje, vadovaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, pažymima, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas, kai tinkamas procesas ir teisingo sprendimo priėmimas yra galimas remiantis turimais rašytiniais duomenimis, rašytinėmis šalių pastabomis ir nėra poreikio bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; žodinio teismo posėdžio atsisakymas antrojoje instancijoje gali būti pateisinamas, jeigu pirmojoje instancijoje posėdis vyko žodinio nagrinėjimo forma (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-701-1062/2017; 2016 m. liepos 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-703-858/2016).

93Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

94Pareiškėjos P. D. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

95Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. kovo 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

96Pareiškėjos P. D. skundą tenkinti iš dalies.

97Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2018 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. (29-2-11)-APVA-760 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“; panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2018 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. (29-2-11)-APVA-809 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“; panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2018 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. (29-2-11)-APVA-851 „Dėl kompensacinės išmokos neišmokėjimo“; perduoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai klausimą pagal pareiškėjos 2017 m. gruodžio 5 d. pateiktą projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“ registracijos formą nagrinėti iš naujo.

98Priteisti pareiškėjai P. D. iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 41,25 Eur (keturiasdešimt vieną eurą dvidešimt penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

99Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja P. D. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu,... 7. 2.... 8. Pareiškėja paaiškino, kad Agentūra skundžiamais sprendimais atsisakė... 9. 3.... 10. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 11. 4.... 12. Agentūra nurodė, kad pareiškėja vietoje katilo, kuris atitiktų 5 klasės... 13. 5.... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 15. 6.... 16. Dėl pareiškėjos skundo argumentų nurodė, kad pareiškėja 2017 m.... 17. II.... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. kovo 26 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Teismas pažymėjo, kad byloje ginčas kilo dėl Agentūros 2018 m. gegužės... 22. 9.... 23. Agentūra atsisakė pareiškėjai kompensuoti kompensacinę išmoką, nes... 24. 10.... 25. Nustatyta, kad Kvietimo dalyvauti Projekte sąlygose buvo nurodyta, kad prie... 26. 11.... 27. Pareiškėja, pildydama Priedą Nr. 1, nurodė, kad numato įgyvendinti... 28. 12.... 29. Teismas vadovavosi Aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-284... 30. 13.... 31. Atsakovas 2018 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. (29-2-11)-APVA-809 ir 2018 m.... 32. 14.... 33. Teismas nesutiko su pareiškėjos argumentais, kad įsirengus degiklį, kuris... 34. 15.... 35. Įvertinęs skundžiamų sprendimų teisėtumą, teismas darė išvadą, kad... 36. 16.... 37. Netenkinus pagrindinių reikalavimų, pareiškėjai bylinėjimosi išlaidos... 38. III.... 39. 17.... 40. Pareiškėja P. D. (toliau – ir apeliantė) pateikė apeliacinį skundą,... 41. 18.... 42. Apeliaciniame skunde pareiškėja pažymi, kad Kvietime dalyvauti Projekte buvo... 43. 19.... 44. Pareiškėja akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog... 45. 20.... 46. Atsakovas Agentūra pateiktame atsiliepime į pareiškėjos apeliacinį skundą... 47. 21.... 48. Atsakovas pažymi, kad iš pareiškėjos skundo matyti, jog jau pateikdama... 49. 22.... 50. Atsakovas akcentuoja, kad Agentūros 2018 m. birželio 5 d. ir 2018 m.... 51. 23.... 52. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 53. 24.... 54. Atsiliepime pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV.... 57. 25.... 58. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Agentūros 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo... 59. 26.... 60. Byloje nustatyta, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (nuo 2018... 61. 27.... 62. Pareiškėja 2017 m. gruodžio 6 d. pateikė Projekto registracijos formą,... 63. V.... 64. 28.... 65. Skundžiamas atsakovo sprendimas (2018 m. gegužės 24 d. Nr.... 66. 29.... 67. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493... 68. 30.... 69. Skundžiamuose atsakovo sprendimuose (2018 m. birželio 5 d. Nr.... 70. 31.... 71. Pažymėtina, kad pareiškėjos atžvilgiu priimti sprendimai ir jų motyvai... 72. 32.... 73. Minėta, kad atsakovo atsisakymas mokėti pareiškėjai kompensacinę išmoką... 74. 33.... 75. Iš pareiškėjos procesinių dokumentų turinio matyti, kad pareiškėja,... 76. 34.... 77. Įvertinus minėtą nagrinėjamą atvejį, atsakovo veiksmai, nesuteikus... 78. VI.... 79. 35.... 80. Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 straipsnyje... 81. 36.... 82. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ir Teisingumo Teismas) (2019... 83. 37.... 84. Teisės į veiksmingą teisinę gynybą principas, o kartu ir principas... 85. 38.... 86. Atsakovui pažeidus teisės į gynybą principą ir asmens teisę būti... 87. 39.... 88. Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė dėl viešojo administravimo... 89. 40.... 90. Byloje yra pateikti duomenys, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos... 91. 41.... 92. Dėl pareiškėjos prašymo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka... 93. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 94. Pareiškėjos P. D. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 95. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. kovo 26 d.... 96. Pareiškėjos P. D. skundą tenkinti iš dalies.... 97. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 98. Priteisti pareiškėjai P. D. iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos... 99. Sprendimas neskundžiamas....