Byla 2-316-780/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui atsakovui E. G. su trečiaisiais asmenimis Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant ieškovo atstovei D. G., atsakovui E. G., trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Ritai Juškauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui atsakovui E. G. su trečiaisiais asmenimis Veisiejų regioninio parko direkcija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

2Teisėjas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą E. G. per du mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti pavėsinę ir du medinius lieptus, pastatytus valstybinėje žemėje (duomenys neskelbiami), bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

4Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovo medinė pavėsinė yra pastatyta Veisiejų regioniniame parke, valstybinėje žemėje ir Vernijo ežero apsauginėje juostoje, o du lieptai pastatyti Vernijo ežere, todėl jiems, kaip I grupės nesudėtingiems statiniams, stovintiems valstybinėje žemėje, reikalingas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis pritarimas supaprastinam projektui. Be to atsakovas turėjo gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl statybos valstybinėje žemėje. Jokių statybą leidžiančių dokumentų atsakovas neturi ir per nustatytą terminą nepateikė. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. pakrantės apsaugos juostoje statyti pavėsinės negalima, todėl pavėsinė nepatenka į leistinų statyti statinių sąrašą ir negali būti įteisinta. Kadangi atsakovas negali statyti tokių statinių šiame žemės sklype, ieškovas prašo ieškinį patenkinti.

5Atsakovas E. G. ieškinį pripažįsta visiškai. Jis pripažįsta, jog pavėsinę ir du lieptus pastatė per 2008 iki 2012 metų laikotarpį neturėdamas jokių statybą leidžiančių dokumentų nes dėl jų niekada nesikreipė. Prieš statydamas statinius nesidomėjo ar jiems reikalingi statybą leidžiantys dokumentai. Atsakovas sutinka nugriauti savo statinius per ieškovo reikalaujamą terminą.

6Byloje nustatyta, kad valstybinėje žemėje, esančioje Radvilonių (duomenys neskelbiami), Veisiejų regioninio parko teritorijoje ir Vernijo ežero apsauginėje juostoje, atsakovas pastatė medinę 3,0 m x 3,0 m dydžio ir 2,90 m aukščio pavėsinę, o Vernijo ežere – 8,80 m ilgio ir 17 m2 ploto lieptą su aikštele (Lieptas Nr. 1) bei 17,30 m ilgio ir 20,40 m2 ploto lieptą su aikštele (Lieptas Nr. 2), kurie priskiriami I grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Šie statiniai pasatyti savavališkai, ieškovas 2012-09-30 pareikalavo iš atsakovo, kad šis per nustatytą terminą pašalintų nugriautų neteisėtai pastatytus statinius, tačiau atsakovas E. G. per nustatytą terminą neįvykdė šio ieškovo reikalavimo, todėl ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą su reikalavimu pašalinti savavališkai pastatytus statinius. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo statiniai nėra priskiriami prie statinių, leidžiamų statyti saugomoje teritorijoje, atsakovas teismo sprendimu įpareigotinas juo nugriauti.

7Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.

8Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

92012-08-17 surašytame Savavališkos statybos akte Nr. SSA-10-120817-00043-(14.12), užfiksuota, kad E. G. valstybinėje žemėje, Veisiejų regioniniame parke esančiame Vernijo ežere, pastatė I grupės nesudėtingus statinius – 8,80 m ilgio ir 17 m2 ploto lieptą su aikštele bei 17,30 m ilgio ir 20,40 m2 ploto lieptą su aikštele, o Vernijo ežero apsauginėje juostoje - 3,0 m x 3,0 m dydžio ir 2,90 m aukščio pavėsinę, be statybą leidžiančio dokumento – rašytinio valstybės tarnautojų pritarimo statinio projektui (b. l. 25-28). Atsakovas šio individualaus administracinio akto neginčijo, todėl jame užfiksuotos aplinkybės laikytinos nustatytomis teisingai, juo labiau, kad atsakovas šiame akte užfiksuotų aplinkybių neginčija ir šioje byloje. 2012-09-14 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-120914-00044-(14.29) (b. l. 30-31) ir 2013-03-21 Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. RPA-10-130321-00015-(14.29) (b. l. 48-49), patvirtina, kad atsakovas per ieškovo nustatytą terminą neįvykdė reikalavimų nugriauti minėtus statinius.

10Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pripažįsta savavališkos statybos faktą, kuriuo savo reikalavimą grindžia ieškovas (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 187 str.), ir neturi medinės pavėsinės ir medinių lieptų statybai valstybinėje žemėje reikalingo statybą leidžiančio dokumento - rašytinio pritarimo supaprastinam statybos projektui (Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 7 p., 23 str. 1 d. 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3.3 p), šie E. G. statiniai pripažintini savavališka statyba, kurios padarinius reikia šalinti įstatymo nustatyta tvarka.

11Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarką ir būdus kai byla nagrinėjama teisme reglamentuoja Statybos įstatymo 28 str. 7 d., kuri numato ieškovo prašomą taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą – savavališkai pastatytų statinių nugriovimą. Kadangi atsakovas sutinka su ieškovo prašomu taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdu ir sutinka nugriauti savavališkai pastatytus statinius, tai nesant ginčo dėl ieškovo reikalavimo, ieškinys tenkintinas visiškai, nes atsakovo statiniai, esantys ežero apsaugos juostoje ir Veisiejų regioniniame parke, nepatenka į Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d. numatytų leistinų statyti statinių sąrašą ir bet kuriuo atveju negali būti įteisinti.

12Pabrėžtina, kad tiek Konstitucinis Teismas, tiek Aukščiausiasis Teismas pripažįsta, jog sprendimas įpareigoti statytoją statinį nugriauti tais atvejais, kai atlikti statybos darbai toje vietoje yra apskritai negalimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti pašalinami tik nugriaunant ar perstatant statinį, yra proporcingas (adekvatus) padarytam pažeidimui ir atitinkantis siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus apginti pažeistas asmenų teises, išlaikyti teisingą visuomenės ir asmens interesų pusiausvyrą, užtikrinti aplinkos, saugomų teritorijų ir vertingų vietovių, kitų gamtos objektų apsaugą, tinkamą, racionalų teritorijų naudojimą, ir vertintinas kaip konstituciškai pagrįstas (Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarimas, Aukščiausiojo Teismo nutartis 3K-3-270/2012).

13CPK 273 str. 1 d. numato, kad tame pačiame sprendime teismas gali suteikti teisę ieškovui atlikti prašomus veiksmus, išieškant iš atsakovų patirtas išlaidas, jei teismo įpareigojimo atsakovas neįvykdys teismo nustatytu terminu, todėl ieškovui suteiktina tokia teisė.

14Bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių mokėjimo ieškovas įstatymo yra atleistas, išieškomos iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, tai visos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo. Šias išlaidas sudaro bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu - 29,10 Lt (CPK 96 str. 2 d.), ir 144 Lt dydžio žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Viso iš atsakovo priteistina 173,10 Lt (29,10 Lt + 144 Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273 str., teisėjas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti.

17Įpareigoti atsakovą E. G., a. k. ( - ) per 2 (du) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, savo lėšomis nugriauti medinę 3,0 m x 3,0 m dydžio ir 2,90 m aukščio pavėsinę, 8,80 m ilgio ir 17 m2 ploto lieptą su aikštele (Lieptas Nr. 1) bei 17,30 m ilgio ir 20,40 m2 ploto lieptą su aikštele, pastatytu valstybinėje žemėje, esančioje (duomenys neskelbiami), Vernijo ežero apsaugos juostoje ir pačiame Vernijo ežere, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę.

18Per teismo nustatytą dviejų mėnesių terminą atsakovui neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti nurodytą pavėsinę ir du laiptus, suteikti teisę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovo E. G. patirtas išlaidas.

19Priteisti iš atsakovo E. G. 173,10 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt tris litus 10 centų) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660, kvitą pateikiant teismui.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Teisėjas išnagrinėjęs bylą... 3. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą E. G. per du mėnesius nuo sprendimo... 4. Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovo medinė pavėsinė yra pastatyta... 5. Atsakovas E. G. ieškinį pripažįsta visiškai. Jis pripažįsta, jog... 6. Byloje nustatyta, kad valstybinėje žemėje, esančioje Radvilonių (duomenys... 7. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.... 8. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo... 9. 2012-08-17 surašytame Savavališkos statybos akte Nr.... 10. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pripažįsta savavališkos statybos... 11. Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos,... 12. Pabrėžtina, kad tiek Konstitucinis Teismas, tiek Aukščiausiasis Teismas... 13. CPK 273 str. 1 d. numato, kad tame pačiame sprendime teismas gali suteikti... 14. Bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių mokėjimo ieškovas įstatymo yra... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273... 16. Ieškinį patenkinti.... 17. Įpareigoti atsakovą E. G., a. k. ( - ) per 2 (du) mėnesius nuo sprendimo... 18. Per teismo nustatytą dviejų mėnesių terminą atsakovui neįvykdžius... 19. Priteisti iš atsakovo E. G. 173,10 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt tris... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...