Byla II-17-831/2016
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, ir,-

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius, sekretoriaujant G. B., nedalyvaujant patrauktam administracinėn atsakomybėn asmeniui E. P., a.k. ( - ) dalyvaujant jo atstovei advokatei Aušrai Ručienei, dalyvaujant Marijampolės AVPK Vilkaviškio rajono policijos komisariato atstovei J. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo E. P. skundą, dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, ir,-

Nustatė

2E. P. prašo panaikinti 2016 m. gegužės 20 d. Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio r. PK nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.15006876781/56N-61160024-16 ir bylą nutraukti.

3Skunde pareiškėjas nurodė, kad nesutinka su 2016 m. gegužės 20 d. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės priimtu nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 56N-61160024-16. Šis nutarimas naikintinas, kadangi netinkamai įvertinti byloje esantys įrodymai. Automobilis, kuriuo buvo padarytas pažeidimas jo padarymo metu priklausė UAB „T.“, įmonės kodas ( - ), dėl ko Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono PK 2015 m. birželio 30 d. pateikė užklausą UAB „T.“ dėl informacijos pateikimą apie asmenį, kuris 2015-06-24 vairavo minėtą automobilį. Šiuo raštu buvo įpareigota 2015 m. liepos 13 d., 9 val., užtikrinti vairavusio asmens atvykimą į Vilkaviškio PK. Nors policija buvo informuota, jog minėtą datą automobilį vairavo A. S. (automobiliu naudojęsis pagal panaudos sutartį) arba su juo buvę asmenys, tačiau visgi už nepranešimą apie automobilį vairavusį asmenį, UAB „T.“ direktoriui, E. P., buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir paskirta bauda, kuri šiai dienai yra sumokėta. Manytina, jog esant tokioms aplinkybėms, ši administracinio teisės pažeidimo byla turėjo būti užbaigta. Nepaisant to, kad minėtas juridinis asmuo nurodė vairavusius asmenis, įmonės vadovas buvo nubaustas už informacijos nepateikimą, pareigūnai nutarė už minėtą pažeidimą taip pat surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir apeliantui bei skundžiamu nutarimu paskirė nuobaudą.

4Šiuo atveju svarbu pažymėti ir tai, kad dėl minėto administracinio teisės pažeidimo padarymo, E. P. negali būti kaltinamas, kadangi byloje yra pateikti objektyvūs duomenys, kad šią dieną jis pažeidimo padarymo vietoje būti negalėjo, kadangi tuo metu buvo Druskininkuose.

5Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, kurį įstatymai nustato administracinę atsakomybę. Vertinant žmogaus poelgį kaip priešingą teisei, administracinėje teisėje naudojamas pažeidimo sudėties modelis, remiantis kuriuo nustatoma neteisėtos veikos sudėtis kaltininko veikoje, t.y. įrodoma, kad asmens poelgiui yra būdingi visi atsakomybę nustatančiame įstatyme įvirtinti draudžiamosios veikos požymiai. Pažeidimo sudėties elementai yra: objektas, objektyvioji pusė, subjektas, objektyvioji pusė.

6Nenustačius bent vieno pažeidimo sudėties elemento, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta. Akcentuotina, jog apeliantas nėra jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo subjektas, todėl nėra ir pagrindo administracinei atsakomybei kilti. Padarytas administracinis teisės pažeidimas turi būti tinkamai įrodytas vadovaujantis atitinkamomis ATPK nuostatomis, kuriose nustatyta, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai yra visapusiškai ir objektyviai išaiškinti bylos aplinkybes bei išspręsti ją tiksliai pagal įstatymus, ir įpareigoja instituciją ar pareigūną, nagrinėjantį administracinio teisės pažeidimo bylą, išaiškinti visas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Tai reiškia, kad konstatuojant pažeidimą turi būti įvertintos visos aplinkybės ir negali kilti abejonių dėl pažeidimo fakto ir pažeidimą padariusio asmens kaltės. Nutarimas skirti asmeniui administracinę nuobaudą turi būti tinkamai motyvuotas, pagrįstas nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis. Visi nagrinėjant bylą kilę prieštaravimai turi būti pašalinti, o nesant galimybės juos pašalinti - aiškinami administracinėn atsakomybėn traukto asmens naudai (LVAT teismo 2004-03-04 nutarimas administracinėje byloje Nr. N3-955/2007). Iš skundžiamo nutarimo nėra aišku, kokiu pagrindu buvo nustatyta, jog būtent apeliantas padarė šį administracinį teisės pažeidimą, jokių objektyvių tai patvirtinančių įrodymų byloje nėra. ATPK 256 str.1 d. nustatyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka, nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Šie duomenys nustatomi administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusiojo ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, daiktiniais įrodymais bei kitomis ATPK 256 str. 2 d. nurodytomis priemonėmis. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 1 d. įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu ir iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo tipu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio mėn. 15 d. nutartis administracinio 2-s pažeidimo byloje Nr. 2AT-1-2013). Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, bei remiantis ATPK nuostatomis, akivaizdu, jog skundžiamas nuarimas yra neteisėtas bei nepagrįstas, todėl naikintinas, o byla apelianto atžvilgiu nutrauktina, kadangi nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties.

7Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio r. PK 2016-06-23 atsiliepime Nr. 64-S-31247 į pateiktą skundą teigiama, kad 2016-05-20 Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono PK Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės vyresniosios specialistės J. U. nutarimu E. P. už pažeidimą, numatytą ATPK 124 str. 5 d. buvo paskirta 220 eurų bauda ir atimta teisė vairuoti motorines transporto priemones 9 (devynių) mėnesių laikotarpiui. Institucija nesutinka su E. P. skundu ir mano, kad E. P. kaltė, dėl minėto administracinio teisės pažeidimo padarymo, įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu bei kita byloje surinkta medžiaga, o nuobauda už pažeidimą, numatytą ATPK 124 str. 5 d., E. P. paskirta teisėtai ir pagrįstai. E. P. skunde, nurodytos aplinkybės yra neobjektyvios. Atsižvelgiant į tai mano, kad Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės vyresniosios specialistės J. U. 2016-05-20 nutarimu administracinė nuobauda E. P. paskirta teisėtai ir pagrįstai, ji adekvati padarytam pažeidimui.

8E. P. skunde nurodytos aplinkybės, kuriomis remiantis būtų galima pakeisti priimtą nutarimą yra nepagrįstos. Administracinės nuobaudos tikslas yra nubausti ir auklėti administracinį teisės pažeidimą padariusį asmenį. ATPK 20 straipsnyje pasakyta, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Kadangi E. P. neturėdamas dviejų metų vairavimo stažo ir būdamas anksčiau baustas už Kelių eismo taisykles, vairo automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ), viršijo leistiną 70km/h greitį važiuodamas 118km/h greičiu., leistiną važiavimo greitį viršijo 48km/h, E. P. nuobauda paskirta teisėtai ir pagrįstai. Pateikiamoje greičio fiksavimo nuotraukoje matyti, kad automobilio vairuotojas yra būtent E. P., automobilyje matyti kartu važiuojantys keleiviai. Administracinės nuobaudos yra represinio, prievartinio pobūdžio sankcijos, kuriomis vykdoma specialioji ir bendroji teisės pažeidimų prevencija. Tai pirmiausia reiškia, kad administracinėmis nuobaudomis siekiama teisės pažeidėją nubausti. Kaltas asmuo, kuriam paskirta administracinė nuobauda, priverstas patirti tam tikrų negatyvių, nemalonių padarinių. Jis netenka tam tikrų teisių, laisvių, materialinių vertybių arba patiria kitokių teisės suvaržymų bei apribojimų. Tokie nepalankūs, nemalonūs nubaustajam administracine nuobauda padariniai yra būtina sąlyga. Nuobaudos būtų beprasmiškos, jeigu nedarytų tam tikro poveikio, negrasintų pažeidėjams negatyviais padariniais. Manano, kad Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono PK VPS Kelių policijos grupės vyresniosios specialistės J. U. 2016-05-20 nutarimu administracinė nuobauda E. P. paskirta teisėtai ir pagrįstai, ji adekvati padarytam pažeidimui. Prašo E. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą, nutarimą palikti galioti nepakeistą.

92016 m. liepos 19 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi buvo nutarta Pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato 2016-05-20 priimą nutarimą Nr.56N-61160024-16 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.15006876781/56N-61160024-16, panaikinti bei bylą gražinti Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariatui.

102016 m. rugsėjo 12 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo nutarta panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. nutartį ir E. P. administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti iš naujo nagrinėti apylinkės teisme. Kauno apygardos Teismo nutartyje konstatuota, kad E. P. apeliacinio skundo argumentai dėl to, kad nagrinėjamoje byloje yra pasibaigęs įstatyme įtvirtintas administracinės nuobaudos skyrimo terminas (ATPK 35 straipsnis), atmetami kaip nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai aiškino materialiosios teisės (ATPK 35 straipsnis) nuostatas. Nagrinėjamu atveju E. P. Institucijos 2016 m. gegužės 20 d. nutarimu administracine tvarka nubaustas už 2015 m. birželio 24 d. padarytą administracinį teisės pažeidimą, tai yra nuobauda skirta praėjus ATPK 35 straipsnio 1 dalyje numatytam 6 mėnesių terminui. Tačiau byloje yra Institucijos 2015 m. gruodžio 23 d. priimtas nutarimas, kuriuo E. P. administracinio teisės pažeidimo byloje nuobaudos skyrimo terminas pratęstas iki 2016 m. gegužės 24 d., kaip tai numato ATPK 35 straipsnio 3 dalies nuostatos. Todėl, esant šiems duomenims, pagrindo teigti, kad šioje byloje buvo pažeistas administracinės nuobaudos skyrimo terminas, nėra. Tam pagrindo nesudaro ir E. P. apeliacinio skundo argumentas, jog Institucija, pratęsusi administracinės nuobaudos skyrimo terminą, apie tai turėjo pranešti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kadangi tokių nuostatų įstatyme nėra. Todėl šis E. P. skundo argumentas pakartotinai nenagrinėjamas.

11Teismo posėdyje pareiškėjas E. P. nedalyvavo, jo atstovė advokatė Aušra Ručienė paaiškino, kad jos atstovaujamam apie teismo posėdžio laiką ir vietą žinomas, jis posėdyje negalėjo dalyvauti, kadangi yra išvykęs ir nepageidavo posėdyje dalyvauti, prašė bylą nagrinėti dalyvaujant jo atstovei.

12Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens E. P. atstovė advokatė Aušra Ručienė prašė skundą tenkinti, bylą nutraukti, bei nurodė, kad jos atstovaujamasis neįvykdė administracinio teisės pažeidimo. Faktiškai jokių įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, nėra ir ar policijos pareigūnai galbūt galimai numatė, kad nuotraukoje yra viena ar kitas asmuo, tačiau tai nėra įrodymas. Nuotrauka yra neaiški ir teigti, kad tai yra būtent tas asmuo nėra pagrindo, kadangi yra pateikti rašytiniai įrodymai, kad tuo metu ginčo automobilis buvo perduotas kitam asmeniui, yra nurodyti vardai ir pavardės tų asmenų ir buvo nesunku juos surasti ir pasitikslinti aplinkybes.

13Ne tik Lietuvoje, bet visoje E. S. yra tokia situacija, kad greičio pažeidimas, būtent šie pažeidimai yra susijęs su asmenų fotografijomis, su fiksavimu asmens, kuris sėdi už vairo ir galimai yra įvykdę pažeidimą, važiavę ne tokiu greičiu kaip leidžiama norminiuose aktuose. Tačiau vien fotografijos neužtenka patvirtinti, kad būtent tas asmuo vairavo automobilį. Tokia praktika yra ir Vokietijoje, Briuselyje, bei kitur. Yra sunku nustatyti tokiais atvejais pažeidėjus taip pat ir Lietuvoje. Ir iš šios fotografijos, kuri yra labai neaiški nėra galimybės daryti išvadą, kad fotografijoje yra jos atstovaujamasis E. P.. Byloje turi būti surinkta ir kitų įrodymų, patvirtinančių faktą, kad būtent pažeidimo vietoje nurodytu laiku buvo nurodytas asmuo. Tokių įrodymų nėra. Policijos atstovė aiškina, kad apie panaudą nieko nebuvo žinoma, tačiau 2016-03-16 įmonės vadovas E. P. yra pateikęs paaiškinimą, kad 2015-06-23 minėtas automobilis buvo perduotas Estijos piliečiui. Panaudos sutartis yra patvirtinta advokato Bandzaičio, kuris dalyvavo bylą nagrinėjant policijos komisariate. Tos aplinkybės buvo žinomos. Faktas, kad E. P. buvo Druskininkuose su draugais yra patvirtintas ne tik jo paties paaiškinimu, bet ir E. P. duotais paaiškinimai apie tai, kad sūnus nevairavo nurodyto automobilio, o su draugais buvo Druskininkuose. Taip pat yra pateiktos sąskaitos, kad Druskininkų kavinėje yra pirkta vaisinė arbata ir dar kažkas. Tai visiškai atitinka liudytojų G. D. ir M. B. nurodytas aplinkybes. Kitų įrodymų, patvirtinančių, kad buvo kitaip byloje nėra. Yra pateikta panaudos sutartis. Žurnalo, kuriame būtų registruojamos sutartys įmonėje „Transkedė“ nėra, jos tiesiog numeruojamos ir dedamos į segtuvą. Pasižiūrėjus Buhalterinės apskaitos įstatymą, pasitikslinus visas aplinkybes, negalima teigti, kad buvo padarytas kažkoks pažeidimas. Taigi nėra pagrindo nuneigti šį rašytinį įrodymą, kad įvykio dieną automobilis buvo perleistas kitiems asmenims. Ar tikrai automobilį vairavo būtent A. S. negali pasakyti ir įmonės „Transkedė“ direktorius, nes automobilį pasiimti atvažiavo keli asmenys ir jis sugražintas buvo tik birželio 26 dieną. Kad būtų paneigtos šios aplinkybės byloje tokių duomenų nėra Todėl skundas turėtų būti tenkintinas.

14Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato atstovė J. U. paaiškino, kad policijos pozicija, kad šiam asmeniui buvo surašytas protokolas grindžiamas policijos pareigūnų įsitikinimu, kad būtent šis asmuo vairavo transporto priemonę. Yra didelis neginčytinas panašumas nuotraukoje, aišku nuotraukos kokybė nėra šimtu procentų vertinama, tačiau tikrai yra panašumas. O palyginus nuotrauką su A. S. nuotrauka, tai visiškai negalimas panašumas, visiškai kitokios išvaizdos asmuo. Ir neginčijamų įrodymų, kad E. P. negalėjo važiuoti nėra, nes įrodymai, kad jis buvo Druskininkuose nėra tokie tikri. Čekiai nėra išrašyti jo vardu, nėra įrodyta, kad būtent jis pirko. Tai paprasti čekiai, kurie nepatvirtina, kad E. P. ten buvo. O panaudos sutartis surašyta tą pačią 23 dieną, tačiau ji į bylą pateko tik kai buvo surašytas skundas. Anksčiau tokio dokumento niekas nematė ir apie jį niekas nebuvo žinoma. Pradžioje buvo susisiekta ir prašyta, kad būtų nurodyta kas vairuoja automobilį ir tada buvo nurodyta tik galimai automobilį vairavusio asmens vardas ir pavardė. Tai jeigu buvo tokia sutartis ir ši įmonė verčiasi automobilių nuoma tai žinojo, kad tą sutartį turėjo pateikti jau tuo momentu kai policijos atstovas iš karto kreipėsi, o ne tada kai jau buvo priimtas nutarimas ir atsirado skundas. Neina atmesti tos galimybės, kad ji galėjo atsirasti daug vėliau.

15Įmonės direktorius yra nubaustas. Jis buvo atvykęs kai buvo pateikti to kito asmens duomenys ir jo buvo klausta kas konkrečiai vairavo automobilį, nes jis, teigė, kad automobilis buvo perduotas Estijos piliečiams ir jis pats tiksliai nebuvo įsitikinęs, kuris iš jų vairavo. Gavosi taip, kad jis negali nurodyti asmens, kuris naudojosi todėl jis ir buvo nubaustas. Bauda yra sumokėta, tačiau ši byla nieko bendro su greičio viršijimu neturi.

16Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo stengiasi išvengti atsakomybės už sprendimą, kurį policijos įstaiga buvo priėmusi. Mano, kad jis nebuvo Druskininkuose ir pagal nuotrauką, kuri aišku prasto kokybės, bet matosi, kad ten sėdi jaunimas ir mergina gale, galbūt net apklausta liudytoja. Tačiau liudytojai yra suinteresuoti asmenys. Jie patvirtino, kad E. P. buvo Druskininkuose. Yra ta aplinkybė, kad yra sutartis pagal kurią Estijos pilietis išsinuomojo automobilį, kuri surašyta birželio 23 dieną ir pažeidimas padarytas naktį, 2.21 val. Estijos piliečiai išsinuomojo mašiną 23 dieną, o pažeidimo vieta yra valanda kelio nuo Vilkaviškio. Tai kyla klausimas ar galėjo šie asmenys padaryti pažeidimą išvykę iš Vilkaviškio, kad ir vėlai vakare ners pažeidimas užfiksuotas pusę trijų nakties.

17Sutartis, kad automobilis buvo išnuomotas buvo pateikta tik tada kai buvo paduotas skundas, o ne pačioje pradžioje, kai užsiklausė įmonę, kad pateiktų duomenis kas naudojasi automobiliu. Nors nėra vedama sutarčių apskaita. Laikosi pozicijos, kad protokolas buvo surašytas teisėtai nes nuotraukoje asmuo panašus į asmenį, kuriam surašėme protokolą.

18Liudytojas M. B. teismo posėdžio metu parodė, kad buvo Joninių naktis ir su draugais sugalvojo važiuoti į Druskininkus. Tai buvo jis, E. P., D. R. ir G. D.. Važiavo keturiese su jo tėvų automobiliu, kuriuo jis naudojasi. Išvažiavo iš Pilviškių apie 19 valandą vakaro, Vilkaviškyje susirinko visus ir išvažiavo į Druskininkus, galėjo būti apie 19.15 val. Buvo Joninių naktis, tai birželio 23 dienos vakaras. Druskininkuose iš pradžių buvo kavinėje, ten gal labiau picerija, lyg ir „Sicilija“ pavadinimas, bet neatsimena gerai. Ten buvo gal pusantros valandos, gal geras dvi valandas. Po to išėjo į miestą, pasivaikščiojo po miestą ir užėjom į kazino „Admiralą“. Ten buvo iki kokios 4-5 valandos ryto, jau švist buvo pradėję ir ruošėsi važiuoti namo. Grįžom namo gal kokią 6 valandą ryto. Automobilį vairavo jis pats. Šalia jo sėdėjo D. R., o gale E. P. ir G. D.. Važiuojant į priekį tikrai taip sėdėjo ir kai grįžo mano, kad taip pat. Sąskaitas mokėjo ne vienas, atskirai.

19Liudytoja G. D. teismo posėdžio metu parodė, kad E. P. pažįsta. Tekę su juo važiuoti daug kur. M. B. pažįsta taip pat, tekę važiuoti su jais abiem daug kur. Į Druskininkus kelis kartus važiavę. Vasarą, lyg ir per Jonines, važiavo irgi. Dar važiavo D. R.. Tada vairavo automobilį M. B.. Kieno automobilis nežino, ne E. P. tai tikrai. Buvo lyg ir AUDI tamsiai žalia, bet nesu užtikrinta. Išvažiavo į pavakarę, gal po septynių buvo. Buvo kavinėje, pasivaikščiojo po Druskininkus ir dar buvo nuėję į Kazino. Kai grįžo jau buvo pradėję švisti, net nežino tikslaus laiko. Ji automobilyje sėdėjo už M. B., šalia jos E. P.. Tą vakarą su jais kitur nevažiavo. Ji iš viso manė, kad nieko neveiks ir taip ekspromtu gavosi, kad išvažiavo į Druskininkus. Druskininkuose buvo kavinėj, bet nevalgė, o gėrė arbatą. Išvažiavo į Druskininkus į pavakarę, apie septynias. Buvo po septynių, apie pusė aštuonių. Visą laiką automobilį vairavo M. B.. išvažiavom apie 19-20 valandą vakaro kažkur.

20Skundas tenkinamas.

21LR ATPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Bylai reikšmingos aplinkybės yra nustatomos remiantis įrodymais: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais (LR ATPK 256 str. 2 d.).

22LR ATPK 257 str. įpareigoja teismą administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymus vertinti pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Iš šio straipsnio taip pat galima daryti išvadą, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

23Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda.

24Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 1 d. įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu ir iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo tipu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio mėn. 15 d. nutartis administracinio 2-s pažeidimo byloje Nr. 2AT-1-2013).

25Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato 2016 m. gegužės 20 d. nutarimu E. P. pripažintas padaręs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 124 straipsnio 5 dalyje numatytą pažeidimą ir nubaustas 220 Eur bauda su specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 9 mėnesiams už tai, kad jis 2015 m. birželio 24 d., 2 val. 21 min., Šakių rajono kelyje Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas, 52,82 kilometre, vairavo automobilį „Volswagen Passat Variant“, valstybinis numeris ( - ), id. Nr. ( - ), priklausantį UAB ,,T.“, įmonės kodas ( - ), ir neturėdamas 2 metų vairavimo stažo, važiavo 118 km/h greičiu, tokiu būdu 48 km/h viršijo leistiną 70 km/h važiavimo greitį ir pažeidė Kelių eismo taisyklių 127 punkto reikalavimus.

26Tačiau susipažinus su administracinio teisės pažeidimo byla Nr. 56N-61160024-16 (ROIK: 07-15-9404822 (15006876781) nustatyta, kad protokolas šioje administracinio teisės pažeidimo byloje surašytas 2016-04-29 (ATP bylos lapai 4-5). 2016-04-29 E. P. paaiškinime užfiksuota, kad 2015-04-29 jis su draugais buvo Druskininkuose (ATP bylos lapas 7). 2015-11-04 į bylą buvo pateikta A. S. paso kopija (ATP bylos lapas 14). 2015-07-07 į bylą buvo pateikti asmens, kuriam buvo perduotas automobilis duomenys (ATP bylos lapas 15). 2016-03-16 apklaustas E. P. parodė, kad automobilį 2015-06-23 paskolino Estijos piliečiams, o jo sūnus E. P. 2015-06-23 buvo su draugais išvažiavęs į Druskininkus (ATP bylos lapas 26). 2016-05-11 priimtas nutarimas pratęsti administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo terminą, kuriame nurodoma, kad terminas pratesimas gavus advokato padėjėjo L. R., atstovavusio E. P. prašymą (ATP bylos lapas 40), tačiau prieš šį nutarimą į bylą yra įsiūti 2015-06-23 prekių pirkimo kvitai ir 2015-06-23 panaudos sutartis Nr. 15/06/23/01 (ATP bylos lapas 38, 39).

27Aukščiau pateikti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato atstovės J. U. teismo posėdžio metu nurodytos aplinkybės, kad panaudos sutartis į bylą pateko tik kai buvo surašytas skundas ir anksčiau tokio dokumento niekas nematė ir apie jį niekas nebuvo žinoma neatitinka realybės. Atkreiptinas dėmesys, kad administracinį teisės pažeidimą tyręs ir medžiagą rinkęs pareigūnas tik 2016-04-29 apklausė patrauktą administracinėn atsakomybėn asmenį – E. P., nors jau 2016-01-14 tarnybiniame pranešime (ATP bylos lapas 10) nurodoma, kad pažeidimą galimai padarė E. P. ir akivaizdžiai matosi, kad automobilį vairavo būtent jis. E. P. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl pažeidimo numatyto ATPK 124 str. 4 d. (ATP bylos lapas 12). Tačiau iš byloje esančio Kelių eismo taisyklių pažeidimo duomenų protokolo nėra galimybės ne tik, kad atpažinti automobilį vairavusį asmenį, bet ir identifikuoti automobilio markę ir modelį (ATP bylos lapas 11). Šiek tiek geriau vaizdas matomas prie bylos medžiagos prijungtame kompaktiniame diske (ATP bylos lapas 45) esančioje fotonuotraukoje, tačiau ir čia automobilio markę įmanoma nuspėti tik iš bendro automobilio silueto bei priekinės dalies žibintų formos. Automobilio ženklo atpažinti neįmanoma, vairuotojo vietoje matoma tik žmogaus formos šviesesnis kontūras, kuris neturi jokių asmeninių bruožų, kurie leistų identifikuoti asmenį vairavusį automobilį. Nors apklausdamas E. P. 2016-04-29 administracinį teisės pažeidimą tyręs ir medžiagą rinkęs pareigūnas, išklausęs ir užfiksavęs parodymus apie tai, kad E. P. įvykio naktį buvo su draugais Druskininkuose, turėjo galimybę ir pareigą išsiaiškinti šių asmenų duomenis bei juos apklausti, siekiant paneigti ar patvirtinti traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens nurodytas aplinkybes, tačiau tai padaryta nebuvo.

28Nagrinėjant E. P. skundą, teismo posėdžio metu buvo apklausit liudytojai G. D. ir M. B., kurie patvirtino, kad 2015-06-23 vakare kartu su E. P. buvo išvykę į Druskininkus ir namo grįžo tik 2015-06-24 ryte.

29Nagrinėjamu atveju nepateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių E. P. kaltę. Surinkti bei teismo posėdyje ištirti įrodymai nėra pakankami teigti, kad E. P. 2015 m. birželio 24 d., 2 val. 21 min., Šakių rajono kelyje Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas, 52,82 kilometre, vairavo automobilį „Volswagen Passat“, valstybinis numeris ( - ) ir padarė pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 124 straipsnio 5 dalyje.

30Nors Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato atstovė J. U. paaiškino, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo stengiasi išvengti atsakomybės, jis nebuvo Druskininkuose ir pagal nuotraukoje matosi, kad ten sėdi jaunimas, liudytojai yra suinteresuoti asmenys, tačiau šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų teismui pateikta nebuvo. Priešingai teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų G. D. ir M. B. parodymai patvirtina gynybos į bylą pateiktus raštinius įrodymus (mokėjimo kvitus), patvirtinančius, kad E. P. įvykio metu buvo Druskininkų mieste. Todėl nelieka pagrindo abejoti ir kitu pateiktu rašytiniu įrodymu - panaudos sutartimi Nr. 15/06/23/01, kurioje užfiksuota, kad 2015-12-23 automobilis VW Passat id. Nr. ( - ) buvo perduotas pil. A. S..

31Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti, jog Edvardas plikis padarė administracinės teisės pažeidimą, numatytą ATPK 124 straipsnio 5 dalyje, todėl vadovaujantis principu, kad visos abejonės aiškinamos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai, darytina išvada, jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisena E. P. atžvilgiu nutrauktina, o Vilkaviškio policijos komisariato pareigūno 2016-05-20 nutarimas Nr. 56N-61160024-16 naikintinas.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATP kodekso 301 str., 302 str. 1 d. 2 p., 2 ir 6 d. d., teismas.

Nutarė

33Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato, Vilkaviškio policijos komisariato pareigūno 2016-05-20 nutarimą Nr. 56N-61160024-16, ROIK:07-15-9404822 (15006876781), priimtą E. P., a.k. ( - ) atžvilgiu panaikinti ir bylą nutraukti.

34Ši nutartis per 20 dienų gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Vilkaviškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Krivičius,... 2. E. P. prašo panaikinti 2016 m. gegužės 20 d. Marijampolės apskrities VPK... 3. Skunde pareiškėjas nurodė, kad nesutinka su 2016 m. gegužės 20 d.... 4. Šiuo atveju svarbu pažymėti ir tai, kad dėl minėto administracinio teisės... 5. Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei,... 6. Nenustačius bent vieno pažeidimo sudėties elemento, administracinio teisės... 7. Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio r. PK 2016-06-23 atsiliepime Nr.... 8. E. P. skunde nurodytos aplinkybės, kuriomis remiantis būtų galima pakeisti... 9. 2016 m. liepos 19 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi buvo... 10. 2016 m. rugsėjo 12 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo nutarta panaikinti... 11. Teismo posėdyje pareiškėjas E. P. nedalyvavo, jo atstovė advokatė Aušra... 12. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens E. P. atstovė... 13. Ne tik Lietuvoje, bet visoje E. S. yra tokia situacija, kad greičio... 14. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono... 15. Įmonės direktorius yra nubaustas. Jis buvo atvykęs kai buvo pateikti to kito... 16. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo stengiasi išvengti atsakomybės... 17. Sutartis, kad automobilis buvo išnuomotas buvo pateikta tik tada kai buvo... 18. Liudytojas M. B. teismo posėdžio metu parodė, kad buvo Joninių naktis ir su... 19. Liudytoja G. D. teismo posėdžio metu parodė, kad E. P. pažįsta. Tekę su... 20. Skundas tenkinamas.... 21. LR ATPK 284 str. 1 d. nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas... 22. LR ATPK 257 str. įpareigoja teismą administracinio teisės pažeidimo byloje... 23. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad kaltu dėl administracinio teisės... 24. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą būtina vadovautis... 25. Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad Marijampolės apskrities vyriausiojo... 26. Tačiau susipažinus su administracinio teisės pažeidimo byla Nr.... 27. Aukščiau pateikti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad Marijampolės... 28. Nagrinėjant E. P. skundą, teismo posėdžio metu buvo apklausit liudytojai G.... 29. Nagrinėjamu atveju nepateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių E. P.... 30. Nors Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio... 31. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti, jog... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATP kodekso 301 str., 302 str. 1 d. 2 p., 2... 33. Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato, Vilkaviškio... 34. Ši nutartis per 20 dienų gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui,...