Byla e2-468-802/2016
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant ieškovės L. S. atstovei advokatei A. V., atsakovo Kalvarijos savivaldybės mero atstovui G. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės ieškinį atsakovui dėl drausminės nuobaudos panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti Kalvarijos savivaldybės mero 2015-08-10 potvarkį Nr. M1-03 ,,Dėl L. S.“, kuriuo jai buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Teismui manant, kad ieškiniui pateikti terminas yra praleistas, ieškovė prašo šį terminą atnaujinti esant svarbioms priežastims ir priteisti iš atsakovo jos turėtas bylinėjimosi išlaidas (T. 1, b.l. 2-6).

3Ieškovės atstovė visiškai palaiko ieškinio reikalavimus ir vadovaujasi jame išdėstytais argumentais. Nurodo, kad priimtame individualiame teisės akte nėra nurodyto drausmės pažeidimo sudėties. Priimtame mero potvarkyje yra nurodytas subjektas, tačiau objekto (tvarkos, drausmės), objektyviųjų požymių (kokiais veiksmais), kuo pasireiškė darbuotojos kaltė, potvarkyje nėra. Dėl šių aplinkybių ginčo potvarkis turėtų būti panaikintas kaip nepagristas. Atsakovo atstovas nurodo, kad ieškovė nesilaikė Asmens duomenų apsaugos ir kitų įstatymų, tačiau kokia vidaus tvarka buvo pažeista, kokius įpareigojimus ieškovė pažeidė, nenurodo. Kad iš esmės toks veiksmas vertintinas palankiai, pripažino ir atsakovo atstovas. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijai pateikus nurodymus, ieškovė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti šiuos nurodymus ir pagrindinis jų, 2.3 punktas, buvęs drausminės nuobaudos skyrimo pagrindu, teismo buvo panaikintas. Po Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tyrimo, jai priėmus sprendimą, grupė darbuotojų kreipėsi į atsakovą su prašymu taikyti sankcijas. Ir raštu ieškovės buvo klausiami trys klausimai, kurie buvo esminiai svarstant drausminės nuobaudos skyrimo klausimą. Nei vienas iš tų klausimų nebuvo susijęs su konkrečiu įstatymo pažeidimu. Vadovė buvo įsitikinusi, kad nėra renkami darbuotojų asmens duomenys, manė jog renka automobilio duomenis. Tai yra teisinis ginčas. Dėl šio negalėjo būti skiriama drausminė nuobauda už tai, už ką nebuvo prašoma pasiaiškinti. Tik teisme buvo pradėti vardinti teisės aktai, kurie buvo pažeisti. Ieškovei nebuvo pradėta kokia nors ATP byla, nepaskirta jokia nuobauda, nekilo jokių pasekmių nei jai, nei pačiai įstaigai. Įrenginio įmontavimas kaip tik atitiko įstaigos tikslus, ieškovės pareigas, kad automobilis būtų naudojamas racionaliai, būtų taupomos sąnaudos, būtų galima aptarnauti daugiau socialinių paslaugų reikalingų šeimų. Tai rodo, kad vadovė savo pareigas vykdė pernelyg gerai. Skundžiamas potvarkis neatitinka individualaus norminio akto reikalavimų. Teikdama ieškinį ieškovė netgi nesuprato už ką jai skiriama nuobauda. Blogai nurodyta apskundimo tvarka, dėl ko ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidų. Darbo ginčą nagrinėjanti komisija priėmė skundą, jie visi susirinko į posėdį ir tik tada sužinojo, kad skundas nebus nagrinėjamas. Dėl šio turėtų būti priteistos visos bylinėjimosi išlaidos, kurias ieškovė patyrė dėl skundžiamo potvarkio. Mano, kad senaties termino ieškovė nepraleido, o jei toks būtų praleistas, tūrėtų būti pripažintas praleistu dėl svarbių priežasčių.

4Atsakovo atstovas G. Z. mano, kad ieškinys turi būti atmestas. Palaiko poziciją, išdėstytą atsiliepime, su ieškovės motyvais nesutinka. Pažymi, kad drausminės nuobaudos kausimo sprendimas inicijuotas ne mero, o ieškovės darbuotojų skundo iniciatyva. Atsakomybė atsirado darbuotojų kolektyvinio skundo ir prie jo pridėto Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau tekste – VDAI) sprendimo, kuriuo konstatuoti norminių aktų pažeidimai, pagrindu. Pagal gautus duomenis meras įvertino, kad įstaigos vadovui keliami aukštesni reikalavimai, nes jo sprendimai gali turėti pasekmes didelės dalies žmonių grupei ar net visos įstaigos veiklai. Sprendime kompetentinga institucija konstatavo eilę įstatymų pažeidimų, kuriuos įvykdė vadovė. Potvarkis formaliai neatitinka reikalavimų, keliamų individualiam teisės aktui, tačiau realiai buvo nurodytas pagrindas kuriuo remiantis skiriama drausminė nuobauda bei jos rūšis. Formaliai nedideli nukrypimai negali sąlygoti atsakomybės nebuvimo klausimo. Ieškovei buvo žinoma už ką skiriama drausminė nuobauda, nes darbdavys paprašė jos pateikti pasiaiškinimą dėl VDAI nustatytų pažeidimų. Paaiškinimas 4 lapų, tas tvirtina, kad jai nuobaudos skyrimo esmė buvo suprantama. Ar ieškovę patraukti administracinėn atsakomybėn, yra paliekama inspekcijai nuspręsti. Kodėl inspekcija ieškovės nebaudė nežino, tačiau šios atsakomybės netaikymas negali būti pagrindu drausminei nuobaudai netaikyti. Konstatuota visa eilė įstatymų pažeidimų, dėl ko kyla drausmės pažeidimo aukštesnis lygmuo, ne pastabos, bet papeikimo klausimas, nes buvo pažeista ne viena įstatymo nuostata, pažeidimai susiję su daugelio žmonių teisių pažeidimu, todėl nuobauda parinkta griežtesnė. Potvarkį rengė kvalifikuoti teisininkai – advokatų kontora, todėl jų klaida negali būti laikoma atsakovo klaida. Mano, kad meras, turėdamas galimybę atkreipti vadovo dėmesį į jo pareigas drausminės nuobaudos skyrimu, turi tai daryti kontroliuodamas vadovo veiksmus. 2015-07-29 ieškovei buvo pateiktas raštas, kuriame buvo įvardintas VDAI sprendimas, konstatuoti įstatymų pažeidimai ir nurodyta, kad pažeistos Asmens duomenų apsaugos įstatymo (toliau tekste _ ADA įstatymo) nuostatos. Ieškovė, teikdama atsakymą, dalinai nepripažino kompetentingos institucijos sprendimo, taigi galėjo jį paskaityti ir suprasti. Ieškovė turi laikytis visiems vadovams privalomų įstatymų, taip pat savo priimtų teisės aktų, todėl, atsižvelgiant į padarytų įstatymo pažeidimų apimtį, darbo drausmės pažeidimas padarytas ir drausminė atsakomybė pritaikyta pagal jos padarymo dydį. Dėl šio naikinti potvarkį kaip neteisėtą ir nepagristą pagrindo nėra.

5Dėl ieškinio senaties nepasisako, ją palieka teismo nuožiūrai.

6Ieškinys tenkintinas.

7Nustatytos faktinės bylos aplinkybės

8Byloje nustatyta, kad 1998-04-09 šalys pasirašė neterminuotą darbo sutartį, pagal kurią ieškovė pradėjo dirbti Kalvarijos globos ir užimtumo centre direktorės pareigose. Darbo pradžia 1998-09-15 (el. bylos Nr. e2-468-802/2016 2015-11-02 pateikto atsiliepimo 10 – 11 lapai). Per visą darbo šiose pareigose laiką ieškovė nebuvo skatinta ar bausta drausmine tvarka. 2015-01-08 ieškovės vadovaujamos įstaigos darbuotojos su skundu kreipėsi į VDAI, nurodydamos, kad į įstaigos automobilį ieškovė galimai neteisėtai įmontavo sekimo įrangą ir renka duomenis apie įstaigos darbuotojus. Įranga į įstaigos automobilį sumontuota 2014-12-10 (el. bylos Nr. e2-468-802/2016 2015-10-13 pateikto ieškinio priedų 3 lapas). Šalių paaiškinimais, į bylą pateiktais ir teismo išreikalautais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015-07-08 VDAI sprendimu Nr. 3R-239(2.13-1.), nagrinėdama ieškovei pavaldžių darbuotojų skundą, pastarąjį pripažino pagrįstu ir pateikė ieškovės vadovaujamam centrui nurodymą, kurį taip pat išdėstė atskiru dokumentu (el. bylos Nr. e2-468-802/2016 2015-10-13 pateikto ieškinio priedų 3-7; 8-12 lapai). 2015-07-14 prašymu ieškovei pavaldžios darbuotojos kreipėsi į savivaldybės merą prašydamos taikyti ieškovei drausminę atsakomybę (el. bylos Nr. e2-468-802/2016 2015-10-13 pateikto ieškinio priedų 2 lapas). 2015-07-29 raštu, adresuotu ieškovei, atsakovas paprašė pateikti paaiškinimą (el. bylos Nr. e2-468-802/2016 2015-10-13 pateikto ieškinio priedų 13 lapas). Ieškovei tokius paaiškinimus pateikus 2015-08-03 (el. bylos Nr. e2-468-802/2016 2015-10-13 pateikto ieškinio priedų 14-18 lapai), 2015-08-10 Kalvarijos savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-03 skirta drausminė nuobauda – papeikimas (el. bylos Nr. e2-468-802/2016 2015-10-13 pateikto ieškinio priedų 1 lapas).

9Teismo nustatytų faktinių aplinkybių vertinimas. Dėl senaties termino

10Ieškovė ieškinio reikalavimu teismui nurodo, jog teismui manant, kad ieškiniui pateikti terminas yra praleistas, ieškovė prašo šį terminą atnaujinti esant svarbioms priežastims. Teismas sprendžia, kad senaties termino ieškovė nepraleido (DK 289 straipsnio 1 dalis, 296 straipsnis). Antra vertus, LR DK 27 straipsnio 5 dalis nustato, kad Ieškinio senačiai taikomos Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatos, jeigu šiame Kodekse ir kituose darbo įstatymuose nėra specialių ieškinio senaties taikymo nuostatų. Remiantis LR CK 1.126 straipsnio 1 ir 2 dalimis reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas yra pasibaigęs. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Atsakovas ieškinio senaties taikyti neprašė, šį klausimą paliko spręsti teismui. Todėl nesant pareikšto reikalavimo šis klausimas plačiau neanalizuojamas.

11Dėl ieškovei paskirtos drausminės nuobaudos - papeikimo panaikinimo

12DK 236 straipsnyje, kuriame nustatyti drausminės atsakomybės pagrindai, nurodyta, kad drausminės nuobaudos gali būti taikomos tik darbo drausmės pažeidimą padariusiam darbuotojui. Įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose darbo teisės aktuose tokia atsakomybė gali būti nustatyta ir už kitas pražangas. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis). DK 237 straipsnis taip pat nustato, kad už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) atleidimas iš darbo (Kodekso 136 straipsnio 3 dalis). Kai kurioms darbuotojų kategorijoms įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose gali būti nustatytos ir kitos drausminės nuobaudos.

13Nustatyta, kad 2015-08-10 mero potvarkiu ieškovei skirta drausminė nuobauda – papeikimas, t. y. vidutinio griežtumo drausminė nuobauda, už kurią griežtesnė drausminė nuobauda yra tik atleidimas iš pareigų. Minėtame potvarkyje, kaip nurodo ieškovė ir pripažįsta atsakovas, nenurodyta, kokių konkrečiai pareigų neatliko ieškovė, kokiais konkrečiais veiksmais pasireiškė darbo drausmės pažeidimas. Teismas sutinka, kad nors minimame individualiame teisės akte nedetalizuota, kokias pareigas aplaidžiai atliko (ar kokių nevykdė) ieškovė, tačiau jo preambulėje nurodoma, kad potvarkis priimtas remiantis VDAI 2015-07-08 sprendimu Nr. 3R-239 (2.13-1) ir pagal jį ieškovės pateiktu paaiškinimu. Minimame sprendime nurodyti įstaigos vadovės, t. y. ieškovės padaryti įstatymų pažeidimai, už kurių pažeidimą ir buvo taikyta drausminė atsakomybė. Ieškovės atstovė patvirtino, kad šio VDAI sprendimo ir jo pagrindu priimto nurodymo turinys ieškovei buvo žinomas. Taigi negalima teigti, kad ieškovei nuobaudos skyrimo metu nebuvo žinoma, už kokius pažeidimus jai skiriama nuobauda, jų nenurodymas potvarkyje ieškovės teisių nepažeidė ir neturėjo įtakos, įgyvendinant apskundimo teisę. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju DK 240 straipsnyje nurodyta Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka iš esmės nebuvo pažeista. Aukščiausiasis teismas, formuodamas praktiką panašaus pobūdžio bylose yra nurodęs, kad net ir pripažinus, kad tai yra drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimas, jis laikytinas formaliu, nesudarančiu pakankamo pagrindo naikinti paskirtą drausminę nuobaudą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. UAB „GeoTec– Baltija“, bylos Nr. 3K-3-20/2009; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. U. v. UAB „Grizenta“, bylos Nr. 3K-3-349/2009; kt.).

14Teismas nesutinka su ieškovės atstovės argumentu, kad ieškovės pareiginiuose nuostatuose nenumatyta ieškovės pareiga sekti ir žinoti visus teisės aktus, jai nekeliamas reikalavimas turėti juridinį išsilavinimą. Ieškovė yra tik įstaigos vadovė, o ne teisininkė, todėl visų įstatymų žinoti neprivalo ir jos veikoje nėra drausmės pažeidimo požymių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų seka, kad Kalvarijos globos ir užimtumo centras veikia pagal šios įstaigos nuostatus (patvirtinti 2013-11-28 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-38-24), teises ir pareigas įgyvendina per įstaigos direktorių, kuris remdamasis LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės teisės aktais, leidžia įsakymus Centro darbo organizavimo klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą; užtikrina Centro veiklos vykdymą, vadovaujantis LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybės ir kitais teisės aktais (nuostatų 16.5. ir 16.9. punktai; el. bylos Nr. e2-468-802/2016 2015-11-02 pateikto atsiliepimo 6-9 lapai). Centro direktoriaus pareiginiuose nuostatuose (jų 2. punkte), su kuriais ieškovė yra supažindinta pasirašytinai, taip pat nustatyta ieškovės pareiga vykdant savo pareigas vadovautis LR Konstitucija, Centro nuostatais ir kitais norminiais aktais (el. bylos Nr. e2-468-802/2016 2016-01-13 ieškovės pateiktų papildomų įrodymų 4-7 priedų 3-4 lapai; 2015-11-02 pateikto atsakovo atsiliepimo 5-9 lapai). Todėl negalima laikyti, kad darbo drausmės pažeidimas ieškovei netinkamai vykdant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus (padarius visą eilę jo pažeidimų) nebuvo padarytas. Kad tokie pažeidimai buvo padaryti yra nustatyta VDAI sprendimu, kuris iš esmės nebuvo panaikintas ir jo teisėtumą įvertino ieškovės skundą nagrinėjęs Vilniaus apygardos administracinis teismas. Ketindama diegti Centre naujoves ieškovė, būdama įstaigos vadove, privalėjo užtikrinti, kad tai būtų atlikta laikantis norminių aktų nustatytos tvarkos, nepažeidžiant įstaigos darbuotojų teisių. O tokių nesilaikymas dėl nerūpestingumo ar neatidumo užtraukia ieškovei atsakomybę, kuri, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio gali būti bet kokios teisinės rūšies (administracinė, darbo drausminė ir kt.).

15Pasisakydamas dėl kaltės formos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad įstatyme neapibrėžti kaltės forma ir laipsnis, kurių pakaktų atsakomybei taikyti, tačiau nurodytoje teisės normoje darbuotojo kaltė nesiejama vien su jo tyčiniais veiksmais, dėl to darbuotojo aplaidus neveikimas darbe ar nerūpestingai atliekamos darbo funkcijos taip pat reiškia jo kaltę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2007). Iš šio seka, kad nerūpestingo, nepakankamai atidaus kaip įstaigos vadovei elgesio konstatavimas yra pakankamas drausminei atsakomybei kilti.

16Pažymėtina, kad dėl darbo funkcijos vykdymo (tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo atlikimo ar pareigų ėjimo), paklūstant darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, visų pirma susitariama darbo sutartyje (DK 93 straipsnis). Minėta, tarp šalių sudaryta darbo sutartimi ieškovė priimta dirbti įstaigos vadovės pareigoms. Bendrosios darbuotojo pareigos įtvirtintos DK 228 straipsnyje. Jų laikymasis yra privalomas visiems darbuotojams. Tuo tarpu DK 229 straipsnis nustato pareigas darbdaviams, įpareigoja juos laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų. Detaliau atskirų darbuotojų teisės ir pareigos apibrėžiamos įmonių, įstaigų organizacijų teisės aktuose (vidaus tvarkos taisyklėse, nuostatuose, pareigybių aprašymuose ir kt). Ieškovės pareigybės (direktorė/įstaigos vadovė) aprašymas patvirtintas Kalvarijos savivaldybės administratoriaus 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 40. Ieškovės manymu, jos pareigybės aprašyme nenurodyta, kokiais konkrečiais įstatymais ji turi vadovautis, už kurių pažeidimą jai gali kilti atsakomybė. Teismas sutinka, kad ieškovės pareigybės aprašymo nuostatos yra bendro pobūdžio, tačiau taip pat pažymi ir tai, kad vadovaujančių darbuotojų darbo specifika, pobūdis ir reikšmė lemia, kad tiksliai apibrėžti šių pareigybių pobūdžio, detaliai, išbaigtu sąrašu, reglamentuoti privalomas vykdyti pareigas yra neįmanoma. Formuodamas vienodą teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad tokiems darbuotojams suteikiama plati kompetencija, vadovaujamasis darbas pagal savo esmę yra susijęs su savarankiškumu, diskrecija, reikalingų sprendimų priėmimu, atsakomybe. Vadovaujančios pareigos lemia kontrolės funkcijos turėjimą, o šios nepanaudojimas reiškia atsakomybės prisiėmimą už dėl to kilusius galimus neigiamus padarinius. Kadangi vadovaujančio darbuotojo veiksmai (neveikimas), sprendimai gali turėti įtakos didelės dalies ar netgi visos įstaigos veiklai, tokių darbuotojų veiklos vertinimui taikomi aukštesni standartai ir griežtesni reikalavimai. Tie patys kriterijai taikytini, sprendžiant dėl jų atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-115/2013).

17Atmesdamas ieškovės argumentą dėl drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimo ar drausmės pažeidimo kaip tokio nebuvimo, teismas visgi mano, kad priimtas individualus teisės aktas naikintinas kaip nepagrįstas, nes ieškovei parinkta drausminė nuobauda, įvertinus jos įvykdytą pažeidimą, yra per griežta. DK 238 straipsnis nustato, kad skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. Esant nagrinėjamai situacijai, atsakovas turi pareigą įrodyti, kad ieškovė savo elgesiu siekė pažeisti darbo drausmę, o ne įgyvendinti savo pareigas. Nagrinėjamu atveju vertinant, kad ieškovės pareiga – užtikrinti tikslingą ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą (pareigybės nuostatų 16.2. punktas), negalima nesutikti su argumentu, kad įmontuodama įstaigos tarnybiniame automobilyje M. O. S. vietos nustatymo įrenginį, nustatantį transporto priemonės buvimo vietą, judėjimo kryptį bei greitį, ji veikė atsižvelgdama į įstaigos tikslus. Kad tai iš esmės neprieštarauja įstaigos veiklos tikslams, posėdžio metu pripažino ir atsakovo atstovas. Teismas nenustatė, kad tokia įranga būtų sumontuota kitokiems tikslams (darbuotojų sekimui ar pan.), nei kad tinkamas lėšų panaudojimo ir funkcijų atlikimo planavimas, juolab, kad ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartyje konstatuota, jog tiesiogiai informacija (asmens duomenis) nėra renkama, dėl ko ADTAĮ 24 straipsnio nuostatos netaikytinos.

18DK 242 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę nuobaudą panaikinti atsižvelgdamas į padaryto darbo drausmės pažeidimo sunkumą, aplinkybes, kuriomis jis padarytas, darbuotojo ankstesnį darbą ir elgesį, į tai, ar drausminė nuobauda atitinka padaryto pažeidimo sunkumą, ar buvo laikytasi nuobaudai skirti nustatytos tvarkos. Paskirtos nuobaudos pakeisti švelnesne teismas negali, nes tokia teisė jam įstatymais nesuteikta.

19Dėl aukščiau nurodyto teismas, įvertinęs darbo drausmės pažeidimo pobūdį, jo įvykdymo motyvus ir aplinkybes, kuriomis pažeidimas buvo padarytas, ieškovės kaltės formą, atsižvelgdamas į tai, kad jokių konkrečių pasekmių nei įstaigai, nei tretiesiems asmenims nekilo, kitas reikšmingas drausminės nuobaudos skyrimui ir jos rūšies parinkimui aplinkybes, daro išvadą, kad 2015-08-10 mero potvarkiu ieškovei paskirta aiškiai neadekvati, neatitinkanti padaryto pažeidimo sunkumo drausminė nuobauda, todėl ji naikintina (DK 242 straipsnio 2 dalis).

20Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

21Ieškovei byloje atstovavo advokatė, kurios teisinei pagalbai byloje apmokėti ieškovė patyrė 798,60 Eur išlaidų, iš kurių 508,20 Eur pasirengimas bylai, dalyvavimas teismo posėdžiuose, 36,30 Eur komandiruotės, kelionės išlaidos, 254,10 Eur atstovavimas Marijampolės darbo ginčų komisijoje ir šias prašo priteisti (el. bylos Nr. e2-468-802/2016, 2015-10-13 ieškovės pateikto ieškinio priedų 19 lapas, 2015-12-30 posėdžio metu pateiktas įgaliojimas ir išrašas iš sutarties dėl teisinių paslaugų Nr. 263/2015; 2016-03-22 posėdžio metu pateikti dokumentai). Kaip matyti iš pateiktų įrodymų, tik 508,20 Eur išlaidos yra siejamos tiesiogiai su bylos nagrinėjimu, 254,10 Eur išlaidas ieškovė patyrė dėl kreipimosi į darbo ginčų komisiją, kitos 36,30 Eur išlaidos susijusios su atstovės kelionės išlaidomis. 508,20 Eur išlaidos, ieškovės patirtos pirmos instancijos teisme su pasirengimu bylai yra kiek per didelės dalyje dėl ieškovės atstovavimo teisme 2016-03-22, todėl mažintinos iki 76 Eur už vieną atstovavimo valandą (756,90 Eur X 0,1; tiek užtruko teismo posėdis), kita dalis apskaičiuotų išlaidų iš esmės atitinka LR teisingumo ministro įsakymu patvirtintus maksimalius jų dydžius, todėl ieškovei priteistinos iš atsakovo. 36,30 Eur komandiruotės išlaidos nesusiję su bylos nagrinėjimu, tai yra teismas nenustatė advokatei būtinybės išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, todėl šios iš atsakovo ieškovei nepriteistinos. Atsakovo atstovas taip pat nurodo, kad iš atsakovo neturi būti priteisiamos ir 254,10 Eur išlaidos ieškovės patirtos dėl atstovavimo Marijampolės darbo ginčų komisijoje, kadangi jei ieškovė netinkamai pasirinko įstaigą, kuriai teikti skundą, ji turi prisiimti pasekmes. Ieškovės atstovė nurodo, kad į darbo ginčų komisiją ieškovė kreipėsi atsižvelgdama į tokią egzistuojančią teismų praktiką, be to atsakovo potvarkyje apskundimo tvarka buvo nurodyta neteisingai, dėl ko tai taip pat apsunkino apskundimo teisės įgyvendinimą. Teismas sutikdamas su ieškovės atstovės motyvais ir jų nebekartodamas nurodo, kad išlaidos ieškovės yra patirtos dėl tarp šalių egzistuojančio ginčo sprendimo privalomoje ikiteisminėje ginčų sprendimo institucijoje ir ši išsprendusi ginčą ieškovės naudai, privalėtų ieškovei tokias išieškoti iš atsakovo. Kadangi ginčas nebuvo nagrinėjamas ir išspręstas institucijai atsisakius tą daryti, remiantis LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostata, nustatančia, jog bylinėjimosi išlaidų sąrašas yra nebaigtinis, prie tokių išlaidų priskiriamos ir kitos būtinos bei pagrįstos išlaidos, darytina išvada, jog turi būti atlyginamos ir pagrįstos išlaidos, susiję su ginčų nagrinėjimu privalomoje neteisminėje institucijoje. Tokiu būdu viso ieškovei iš atsakovo priteistina 693,10 Eur (439 Eur + 254,10 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d., 42 str., 93 str., 260 str., 265 str., 270 str., 293 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

23ieškinį tenkinti visiškai.

24Panaikinti Kalvarijos savivaldybės mero 2015-08-10 potvarkį Nr. M1-03 ,,Dėl L. S.“, kuriuo jai paskirta drausminė nuobauda papeikimas.

25Priteisti ieškovei L. S., iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės mero (juridinio asmens kodas 188744836) 693,10 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt tris eurus, 10 ct) bylinėjimosi išlaidas.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana... 2. Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti Kalvarijos savivaldybės mero 2015-08-10... 3. Ieškovės atstovė visiškai palaiko ieškinio reikalavimus ir vadovaujasi... 4. Atsakovo atstovas G. Z. mano, kad ieškinys turi būti atmestas. Palaiko... 5. Dėl ieškinio senaties nepasisako, ją palieka teismo nuožiūrai.... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 8. Byloje nustatyta, kad 1998-04-09 šalys pasirašė neterminuotą darbo... 9. Teismo nustatytų faktinių aplinkybių vertinimas. Dėl senaties termino... 10. Ieškovė ieškinio reikalavimu teismui nurodo, jog teismui manant, kad... 11. Dėl ieškovei paskirtos drausminės nuobaudos - papeikimo panaikinimo... 12. DK 236 straipsnyje, kuriame nustatyti drausminės atsakomybės pagrindai,... 13. Nustatyta, kad 2015-08-10 mero potvarkiu ieškovei skirta drausminė nuobauda... 14. Teismas nesutinka su ieškovės atstovės argumentu, kad ieškovės... 15. Pasisakydamas dėl kaltės formos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat... 16. Pažymėtina, kad dėl darbo funkcijos vykdymo (tam tikros profesijos,... 17. Atmesdamas ieškovės argumentą dėl drausminės nuobaudos skyrimo tvarkos... 18. DK 242 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbo ginčą nagrinėjantis organas... 19. Dėl aukščiau nurodyto teismas, įvertinęs darbo drausmės pažeidimo... 20. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 21. Ieškovei byloje atstovavo advokatė, kurios teisinei pagalbai byloje apmokėti... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d., 42 str., 93... 23. ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Panaikinti Kalvarijos savivaldybės mero 2015-08-10 potvarkį Nr. M1-03 ,,Dėl... 25. Priteisti ieškovei L. S., iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės mero... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...