Byla II-1632-95/2009
Dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento nutarimo, kuriuo jai buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo ir bylos nutraukimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, sekretoriaujant Tatjanai Baškir ir Redai Martynaitytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. P. ir jos atstovui advokatui Rokui Kaireliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. P. skundą dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento nutarimo, kuriuo jai buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo ir bylos nutraukimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausieji specialistai K. K. ir S. M. (toliau – VAVA TPSVPD) 2009-03-19 surašė Faktinių duomenų patikrinimo aktą, kuriame konstatavo, kad patikrino daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, laiptinės rekonstrukcijos faktą. Jame nurodė, kad susitikus su gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, gyventojais V. P. ir S. B. bei aiškinantis aplinkybes, kas buvo tikrasis bendro naudojimo laiptinės rekonstrukcijos statytojas (užsakovas), V. P. asmeniškai prisipažino, kad ji pati dalyvavo laiptinės rekonstrukcijos atlikimo suplanavime ir investavo atitinkamai piniginių lėšų dalį. Taip pat buvo patvirtinta nuomonė, kad minėtos rekonstrukcijos statytojai yra trys asmenys, t. y. V. P., E. Č. ir T. V. (b. l. 32).

4VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas S. M. 2009-04-09 surašė Savavališkos statybos aktą Nr. (101)11.11-59 (toliau – Aktas), kuriame nurodė, kad statytojai E. Č., V. P. ir T. V. (toliau – statytojai) savavališkai, ūkio būdu, be statybos leidimo, vykdo statybos darbus, t. y. rekonstruoja daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, laiptinę: įrengė tarpaukštinę laiptų aikštelę, išardė 3 a. lubų lygyje seną laiptų aikštelės perdangą ir sumontavo dalį naujos perdangos. Daugiabutis gyvenamasis namas yra ypatingas statinys, kultūros paveldo registro unikalus Nr. ( - ) (b. l. 9-10).

5VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas S. M., remdamasis Aktu, 2009-04-14 surašė Statybos sustabdymo aktą Nr. (101)11.11-62 (toliau – Sustabdymo aktas), kuriuo iš statytojų pareikalavo sustabdyti bet kokius gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, laiptinės statybos darbus, t. y. daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo laiptinės aikštelių rekonstrukciją (b. l. 11).

6VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas S. M. 2009-09-21 V. P. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. (101)11.12-107 (toliau – Protokolas), kuriame nurodė, kad ji padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 159 str. 3 d., nes ji daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendro naudojimo laiptinėje vykdė rekonstrukcijos darbus be suderinto projekto ir statybos leidimo. Tokiais veiksmais V. P. pažeidė Statybos įstatymo 12 ir 23 str., taip pat STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ IV skyriaus reikalavimus (b. l. 6-7, 30).

7Tas pats VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas S. M., išnagrinėjęs V. P. administracinio teisės pažeidimo bylą, 2009-10-05 nutarimu Nr. (101)11.12-116 (toliau – Nutarimas), vadovaudamasis ATPK 2463 str., V. P. paskyrė administracinę nuobaudą – 6 000 Lt (šešių tūkstančių litų) dydžio piniginę baudą (b. l. 8, 31).

8Skunde teismui (b. l. 2-5) V. P. prašė skundžiamą Nutarimą panaikinti ir bylą nutraukti. Nurodė, kad 2008 m. balandžio mėn. namo ( - ) Vilniuje, butų 11,10,9 savininkai E. Č., V. P. ir T. V. susitarė dėl laiptinės paprastojo remonto, kuris apimtų laiptinės sienų perdažymą, lauko durų pakeitimą, medinių laiptų suremontavimą. Už atliktus remonto darbus gyventojai susitarė apmokėti kiekvienas už savo laiptinės dalį, o paprastojo remonto darbų organizavimu ir darbuotojų samdymu rūpinsis E. Č.. V. P. sutiko duoti 1 200 Lt sumą. E. Č. pasamdė darbininkus, kurie vykdė jo nurodytus darbus. Be aptartų su kitomis laiptinės gyventojomis darbų, E. Č. pasamdyti darbininkai atliko ir kitus darbus, kurie nepatenka į paprastojo remonto sąvoką. Įsitikinusi, kad atliekami darbai pažeidžiant įstatymų nustatytus reikalavimus, t. y. be statybos leidimo, ji 2008 m. gruodžio 3 d. apie tai pranešė VAVA TPSVPD, Kultūros vertybių apsaugos departamentui prie Kultūros ministerijos, kitoms institucijoms. 2009-04-09 VAVA TPSVPD surašė E. Č., V. P. ir T. V. Aktą, kuriuo remiantis, 2009-04-14 buvo surašytas Sustabdymo aktas. Kadangi gyventojai buvo sutarę tik dėl paprastojo laiptinės remonto, o apie E. Č. daromus pažeidimus V. P. pati pranešė atitinkamoms institucijoms, todėl mano, kad Akte ji, kaip ir T. V., nepagrįstai buvo nurodytos kaip statytojos kartu su E. Č.. Nurodė kad ji nesamdė darbuotojų, jiems nenurodinėjo, kokie darbai turi būti atlikti. Pažymėjo, kad ji su E. Č. tarėsi tik dėl laiptinės paprastojo remonto, jokie kiti konkretūs darbai nebuvo aptarti. Vykdydama daugiabučio namo bendrasavininkės pareigą bendrojo naudojimo objektus tinkamai prižiūrėti, remontuoti ir tvarkyti, V. P. sutiko ir davė pinigų sumą paprastojo remonto darbams atlikti. Vien faktas, kad laiptinės gyventojos įgaliojo kitą laiptinės gyventoją E. Č. organizuoti paprastojo laiptinės remonto darbus, neįrodo, kad V. P. žinojo ar turėjo ir galėjo žinoti, jog jis neteisėtai organizuos laiptinės rekonstrukciją. Priešingai, jau vien ta aplinkybė, kad ji pati informavo atsakingus pareigūnus apie neteisėtus E. Č. veiksmus, įrodo, kad V. P. nėra prisidėjusi prie savavališkų neteisėtų statybų. Mano, kad ji negali būti laikoma kalta dėl atliktų veiksmų ir susidariusių padarinių, nes ji neorganizavo statybų ir neįgaliojo atlikti neteisėtus statybos darbus E. Č., bet priešingai, ėmėsi veiksmų neteisėtiems veiksmams sustabdyti, pranešdama atsakingoms institucijoms apie priešingą teisei veikimą. Pažymėjo, kad 2009-09-25 V. P. pakartotinai informavo VAVA TPSVPD pareigūnus apie neteisėtai E. Č. atnaujintus darbus, nors jie buvo sustabdyti Sustabdymo aktu. Be kita ko, akcentavo, kad skiriant V. P. administracinę nuobaudą, buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, t. y. ATPK 35 str. 1 d. Apie pažeidimą V. P. informavo VAVA TPSVPD ir Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnus dar 2008-12-03, taigi, pažeidimo faktas VAVA TPSVPD tapo žinomas jau tada, kai šiek tiek vėliau po V. P. rašto, 2008 m. gruodžio mėn. VAVA TPSVPD, Kultūros vertybių apsaugos departamento pareigūnai bei UAB „Senamiesčio ūkis“ darbuotojai lankėsi ir apžiūrėjo namo, esančio ( - ), Vilniuje, būklę. Protokolas buvo surašytas tik 2009-09-21, o Nutarimas priimtas 2009-10-05, t. y. praleidus 6 mėn. terminą nuo pažeidimo padarymo dienos. Be to, vadovaujantis ATPK 272 str., administracinio teisės pažeidimo byla turi būti nagrinėjama dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Protokole administracinės bylos nagrinėjimo laikas buvo nurodytas atsižvelgiant į VAVA TPSVPD priėmimo valandas, t. y. 2009-10-05 9-12 val. Tačiau 2009-10-05 9 val. V. P. atvykus į VAVA TPSVPD priėmimo skyrių, vyr. specialistas jai įteikė jau priimtą Nutarimą, kuriuo jai buvo skirta 6 000 Lt bauda. Joks nagrinėjimas, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamai V. P., nevyko, ji nebuvo supažindinta su jai įstatymo suteikiamomis teisėmis, nebuvo išklausyta jos nuomonė dėl neva padaryto administracinio teisės pažeidimo. Nutarimas priimtas neišklausius administracinėn atsakomybėn traukiamos V. P. paaiškinimų, neištyrus ir neįvertinus kitų įrodymų.

9Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. P. ir jo atstovas patvirtino skunde išdėstytus argumentus, skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai. Paaiškino, kad laiptinėje, kurią remontavo E. Č., yra trys aukštai: pirmame aukšte gyvena T. V., antrame V. P., o trečiame aukšte – E. Č.. Su kaimynu E. Č. V. P. nesitarė dėl laiptinės aikštelių keitimo, o susitarė tik dėl sienų dažymo bei tinkavimo, apgriuvusių laiptų ir laiptų turėklų remontavimo bei įėjimo durų keitimo. Remonto darbai buvo pradėti 2008 m. rudenį. Nurodė, kad ji nekontroliavo atliekamų darbų. Pastebėjusi, kad pradėti rekonstrukcijos darbai, t. y. pakeista laiptų aikštelės vieta, gegnės, apie tai pranešė atsakingiems pareigūnams. Tvirtino, kad Nutarimas E. Č. ir T. V. atžvilgiu nebuvo priimtas. Akto įstatymų nustatyta tvarka V. P. neginčijo (žr. teismo posėdžio protokolą).

10Į teismo posėdį institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (b. l. 33).

11Skundas tenkintinas.

12Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra ne kartą pasisakyta dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo ypatingos procesinės ir įrodomosios reikšmės. Tai yra ATPK 260 str. nustatyto turinio dokumentas, kuriuo formuluojamas kaltinimas, t. y. apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos: byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas protokole. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas, kai: 1) nustatytas administracinio teisės pažeidimo padarymo faktas (vieta, laikas, esmė); 2) žinomas pažeidimą padaręs asmuo; 3) galima konstatuoti būtinus administracinio teisės pažeidimo sudėties elementus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-04-14 nutartis byloje Nr. N-3-444/2006).

13Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašoma tik tada, kai administracinio teisės pažeidimo bylos tyrimo stadijoje yra nustatomas konkretaus teisės pažeidimo įvykis – išoriškai pasireiškiantis pavojingas žmogaus elgesio aktas.

14Protokole V. P. suformuluotas kaltinimas dėl to, kad ji be suderinto projekto ir statybos leidimo vykdė daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendro naudojimo laiptinėje rekonstrukcijos darbus ir tokiais veiksmais pažeidė Statybos įstatymo 12 ir 23 str. (toliau – Įstatymas), taip pat STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ IV skyriaus reikalavimus, t. y. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 159 str. 3 d.

15Pagal ATPK 159 str. 3 d. (2007-04-19 įstatymo redakcija Nr. Nr. X-1101), statinio, išskyrus nesudėtingą statinį, rekonstravimas ar kapitalinis remontas mieste ar saugomoje teritorijoje neturint Statybos įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

16Iš teisės normos, pagal kurią administracinėn atsakomybėn buvo patraukta V. P., matyti, kad ji yra blanketinė, tai yra taikant šią teisės normą būtina vadovautis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos teisinius santykius.

17Įstatymo 2 str. 18 d. nustatyta, kad statinio rekonstravimas yra statybos rūšis, kai yra tikslas iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukurti jo naują kokybę: pastatyti naujus aukštus (antstatus) ar nugriauti dalį esamų (nedidinant statinio užimto žemės ploto matmenų, išskyrus šioje dalyje nurodytą priestato atvejį); pristatyti prie statinio (ar pastatyti tarp gretimų statinių) priestatą – pagalbinį statinį (pagal naudojimo paskirtį susijusį su statiniu, prie kurio jis pristatomas), kurio visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma nebūtų didesnė kaip 10 procentų už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio priestatas pristatomas, plotų sumą; iš esmės keisti statinio fasadų išvaizdą (keičiant apdailą – jos konstrukcijas, medžiagas, įrengiant naujus statinio elementus – balkonus, duris, langus, architektūros detales, keičiant šių statinio elementų matmenis, tipą, išdėstymą ar juos pašalinant); keisti (pašalinti nereikalingas) bet kurias laikančiąsias konstrukcijas kito tipo konstrukcijomis; iš esmės keisti pastato patalpų planą pertvarkant laikančiąsias konstrukcijas; apšiltinti statinio išorines atitvaras (sienas, stogą); atlikti šio straipsnio 20 dalyje išvardytus statinio kapitalinio remonto darbus, jei šie darbai atliekami kartu su statinio rekonstravimu; pertvarkyti statinio bendrąsias inžinerines sistemas keičiant jų tipą, pralaidumą; atlikti technologinių įrenginių ir technologinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų rekonstravimo darbus, nurodytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose; pritaikyti statinį naujai paskirčiai, kai normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nustatyti naujos statinio paskirties reikalavimai yra griežtesni negu buvusios ir kai šių reikalavimų negalima laikytis atliekant paprastąjį ar kapitalinį remontą.

18Pagal Įstatymo 12 str. nuostatas, statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą (...) ir šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybos leidimą (Įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p.). Vadovaujantis Įstatymo 23 str. 1 d., statybos leidimas statinio statybai privalomas, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinio paprastąjį remontą. Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos ir STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 2.1 ir 2.2 p.

19Iš byloje esančio VAVA TPSVPD 2009-02-10 rašto Nr. (100)11.55-188 matyti, kad VAVA TPSVPD juo V. P. praneša, kad, išnagrinėjus faktus dėl E. Č. vykdomų remonto-rekonstrukcijos darbų teisėtumo, buvo nustatyta, kad daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendro naudojimo laiptinėje yra pradėti vykdyti rekonstrukcijos darbai – įrengtos dvi naujos laiptų aikštelės, šiems darbams yra reikalingas suderintas projektas ir statybos leidimas. Turimomis žiniomis pilietis E. Č. iki šios dienos nėra gavęs atitinkamo statybos leidimo. Galutinai nustačius, kad atliekamiems darbams pilietis neturi statybos leidimo, jam bus surašytas savavališkos statybos aktas ir taikomos administracinės priemonės bei nurodyta per nustatytą terminą atstatyti konstrukcijas į pirmykštę padėtį (b. l. 34).

20Kaip minėta, VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas 2009-04-09 surašė Aktą, kuriame nurodė, kad statytojai savavališkai, ūkio būdu, be statybos leidimo, vykdo statybos darbus, t. y. rekonstruoja daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, laiptinę: įrengė tarpaukštinę laiptų aikštelę, išardė 3 a. lubų lygyje seną laiptų aikštelės perdangą ir sumontavo dalį naujos perdangos (b. l. 9-10).

21Vadovaujantis būtent šiuo Aktu, V. P. ir buvo patraukta administracinėn atsakomybėn (b. l. 6-7, 8, 30, 31).

22Byloje duomenų, kad Akto pagrindu būtų administracinėn atsakomybėn patraukti tiek E. Č., tiek T. V., nėra.

23Teismo posėdyje kaip liudytoja apklausta T. V. parodė, kad laiptinėje yra trys butai, ji gyvena pirmame aukšte, V. P. – antrame aukšte, o E. Č. gyvena trečiame aukšte. Jai nieko nėra žinoma apie E. Č. atliekamus darbus. Ji dėl laiptinės remonto nesitarė, pinigų nedavė. Matė, kad kažkokie vyrai ateidavo ir kažką darydavo su laiptinės sienomis. Aktą ir Sustabdymo aktą ji gavo, tačiau jų įstatymo nustatyta tvarka neskundė. Administracinėn atsakomybėn už minėtuose aktuose nurodytų veiksmų atlikimą ji patraukta nebuvo. Jai nieko nėra žinoma, ar V. P. su kuo nors tarėsi dėl remonto. Nematė, kad V. P. darytų ar padėtų daryti remontą laiptinėje (žr. teismo posėdžio protokolą).

24Teismas pažymi, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisena grindžiama teisėtumo (ATPK 7, 248, 249, 280, 282, 284 str.), objektyvumo (ATPK 248, 256, 257, 260, 284, 286 str.) bei kitais teisės principais. Teisėtumo principas įpareigoja įstatymu įgaliotas institucijas, jų pareigūnus išaiškinti kiekvieną administracinį teisės pažeidimą, jį padariusį asmenį nubausti pagal įstatymą ir nepatraukti atsakomybėn nei vieno nekalto asmens. Objektyvumo principas reikalauja, kad bylą tirianti ir nagrinėjanti institucija (pareigūnas) pilnai, visapusiškai išaiškintų visas bylos aplinkybes, t. y. tiek kaltinančias, tiek teisinančias asmenį, surinktų ir nešališkai įvertintų visus įrodymus. Sprendimas byloje (ATPK 287 str.) negali remtis nepakankamais įrodymais, prielaidomis. Administracinių teisės pažeidimų bylose pareiga įrodinėti tenka institucijai (pareigūnui) tiriančiai ir nagrinėjančiai administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinė nuobauda gali būti skiriama tik asmens veikoje nustačius ATPK numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį (ATPK 9, 250 str.). Asmuo gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tuo atveju, jei nustatyti visi administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai. Priimant nutarimą skirti asmeniui administracinę nuobaudą negali kilti abejonių dėl pažeidimo fakto ir pažeidimą padariusio asmens kaltės.

25Asmens veika pripažįstama administraciniu teisės pažeidimu, kai įrodoma, kad jo veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis – administracinio teisės pažeidimo subjektas, subjektyvioji pusė, objektas bei objektyvioji pusė. Administracinio teisės pažeidimo sudėties įrodymas sudaro pagrindą kilti administracinei atsakomybei ir taikyti asmeniui, padariusiam teisės pažeidimą, administracinės atsakomybės poveikio priemones.

26ATPK 250 str. 1 p. reglamentuojama, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

27Visapusiškai ir išsamiai įvertinęs byloje esančių rašytinių įrodymų visumą (ATPK 257 str. ir ABTĮ 57 str. 6 d.): Protokolą (b. l. 6-7, 30), Aktą (b. l. 9-10), Sustabdymo aktą (b. l. 11), 2009-03-31 DNSB ( - ) raštą Nr. 03/31 (b. l. 14-19), V. P. 2009-04-15 paaiškinimą VAVA TPSVPD (b. l. 20-21), V. P. ir jos atstovo paaiškinimus skunde bei teismo posėdyje (žr. teismo posėdžio protokolą), 2009-05-12 DNSB ( - ) pranešimą (b. l.22), Vilniaus miesto savivaldybės Senamiesčio seniūnijos 2008-11-20 raštą Nr. A6-9347(4.8-SEN-14) (b. l. 23), UAB „Senamiesčio ūkis“ 2008-11-21 raštą Nr. G2-377 (b. l. 24), 2008-12-03 V. P. prašymą (b. l. 25), fotonuotraukas (b. l. 26-27), 2009-03-19 VAVA TPSVPD Faktinių duomenų patikrinimo aktą (b. l. 32), VAVA TPSVPD 2009-02-10 raštą Nr. (100)11.55-188 (b. l. 34) ir liudytojos T. V. parodymus teismo posėdyje (žr. teismo posėdžio protokolą), teismas sprendžia, kad byloje nėra patikimų įrodymų, neginčytinai leidžiančių teigti, kad V. P. atliko daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendrojo naudojimo laiptinės rekonstrukcijos darbus.

28Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, taip pat remdamasis principu, kad visos nepašalintos abejonės administracinio teisės pažeidimo byloje vertinamos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-27 nutarimas administracinėje byloje Nr. N12-934-05), vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad V. P. administracinėn atsakomybėn buvo patraukta nepagrįstai ir neteisėtai, todėl Nutarimas naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo bylos teisena V. P. atžvilgiu nutrauktina nenustačius jos veiksmuose ATPK 159 str. 3 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties (ATPK 250 str. 1 p.).

29Be kita ko, teismas akcentuoja, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, t. y. nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas pažeidimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis adm. byloje Nr. N756-135/2008). ATPK 260 str. 1 d. reikalauja protokole aprašyti ne tik pažeidimo esmę, bet ir nurodyti atsakomybę už pažeidimą nustatantį aktą, t. y. tiksliai suformuluoti asmens kaltinimo teisinę kvalifikaciją. Protokole ir Nutarime konstatuota, kad V. P. pažeidė Įstatymo 12 ir 23 str. bei STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ IV skyriaus nuostatas, tačiau nenurodyta, kokių konkrečiai Įstatymo 12 str. ir 23 str. bei STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ IV skyriuje įtvirtintų reikalavimų ji nesilaikė. Teismas vertina, kad taip surašytas Protokolas negali būti laikomas atitinkančiu įstatymo reikalavimus, jis turi esminių trūkumų bei tokiu būdu nepagrįstai buvo susiaurintos V. P. galimybės tinkamai ginti savo teises ir teisėtus interesus.

30Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 str., 124 str. 1 d. 2 p., 3 ir 4 d., 128 str., 129 str. ir ATPK 250 str. 1 p.,

Nutarė

31V. P. skundą patenkinti.

32Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausiojo specialisto 2009-10-05 nutarimą Nr. (101)11.12-116, kuriuo V. P., vadovaujantis ATPK 2463 str., buvo paskirta administracinė nuobauda – 6000 Lt (šešių tūkstančių litų) dydžio piniginė bauda ir administracinio teisės pažeidimo bylą V. P. atžvilgiu nutraukti.

33Šis nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir... 4. VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas S. M. 2009-04-09 surašė Savavališkos... 5. VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas S. M., remdamasis Aktu, 2009-04-14... 6. VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas S. M. 2009-09-21 V. P. surašė... 7. Tas pats VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas S. M., išnagrinėjęs V. P.... 8. Skunde teismui (b. l. 2-5) V. P. prašė skundžiamą Nutarimą panaikinti ir... 9. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo V. P. ir jo... 10. Į teismo posėdį institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovas neatvyko, apie... 11. Skundas tenkintinas.... 12. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra ne kartą... 13. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašoma tik tada, kai... 14. Protokole V. P. suformuluotas kaltinimas dėl to, kad ji be suderinto projekto... 15. Pagal ATPK 159 str. 3 d. (2007-04-19 įstatymo redakcija Nr. Nr. X-1101),... 16. Iš teisės normos, pagal kurią administracinėn atsakomybėn buvo patraukta... 17. Įstatymo 2 str. 18 d. nustatyta, kad statinio rekonstravimas yra statybos... 18. Pagal Įstatymo 12 str. nuostatas, statytojas privalo turėti nustatyta tvarka... 19. Iš byloje esančio VAVA TPSVPD 2009-02-10 rašto Nr. (100)11.55-188 matyti,... 20. Kaip minėta, VAVA TPSVPD vyriausiasis specialistas 2009-04-09 surašė Aktą,... 21. Vadovaujantis būtent šiuo Aktu, V. P. ir buvo patraukta administracinėn... 22. Byloje duomenų, kad Akto pagrindu būtų administracinėn atsakomybėn... 23. Teismo posėdyje kaip liudytoja apklausta T. V. parodė, kad laiptinėje yra... 24. Teismas pažymi, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teisena... 25. Asmens veika pripažįstama administraciniu teisės pažeidimu, kai įrodoma,... 26. ATPK 250 str. 1 p. reglamentuojama, kad administracinio teisės pažeidimo... 27. Visapusiškai ir išsamiai įvertinęs byloje esančių rašytinių įrodymų... 28. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, taip pat remdamasis principu, kad... 29. Be kita ko, teismas akcentuoja, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad... 30. Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 31. V. P. skundą patenkinti.... 32. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 33. Šis nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...