Byla 2S-833-492/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Volskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Alma Urbanavičienė ir Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens UAB „SKR Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. liepos 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1229-580/2007 pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams UAB „Vytaras“, Vilniaus m. savivaldybės administracijai, VĮ Registrų centras, 3 asmeniui UAB „SKR Baltic“ dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo, statybos leidimo panaikinimo, kadastro ir registro duomenų keitimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė nutraukti Valstybinės žemės sklypo nuomos ne žemės ūkio veiklai 1997-05-13 sutartį, sudarytą tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir bendros Lietuvos ir JAV įmonės UAB „Vytaro servisas“ dėl žemės sklypo Vilniuje, nuomos, iš dalies pakeistą 2005-02-28 susitarimu, vietoje bendra Lietuvos ir JAV įmonė UAB „Vytaro servisas“, įrašant UAB „Vytaras“; panaikinti 2006-05-04 statybos leidimą Nr. 566/06-0463, išduotą UAB „Vytaras“, autoserviso rekonstrukcijai; pripažinti sandėlio – angaro, esančio žemės sklype Vilniuje, registro ir kadastro duomenu keitimą Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005-12-08 rašto Nr. (101)11.56-557 pagrindu neteisėtu ir įpareigoti VĮ „Registrų centras“ atstatyti registro ir kadastro duomenis, buvusius iki įregidtruojant Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2005-12-08 raštą Nr. (101)11.56-557; taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo statiniui, esančiam Vilniuje.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 8 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė UAB „Vytaras“ perleisti nuosavybės teises į statinį, esantį Vilniuje.

5Be to, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007 m. vasario 22 d. nutartimi papildomai, tenkindamas ieškovo prašymą, uždraudė atsakovui UAB „Vytaras“ nuomojame žemės sklype Vilniuje vykdyti bet kokius statinio – autoserviso statybos ir kitokius darbus, bei uždraudė Vilniaus m. savivaldybės administracijai išdavinėti UAB „Vytaras“ statybos leidimus, suteikiančius teisę vykdyti statybos darbus minėtame žemės sklype.

6Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė panaikinti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešąjame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovui UAB „Vytaras“ priklausančiam statiniui Vilniuje. Nurodė, kad į ieškovą kreipėsi atsakovas ir paaiškino, jog šiuo metu vyksta atsakovo reorganizavimas atskyrimo būdu ir jau yra paruošti dokumentai dėl UAB „Vytaras“ dalies atskyrimo, įsteigiant naują UAB „Vytaras realty“, kuriai pagal atskyrimo sąlygas pereina nekilnojamasis UAB „Vytaras“ turtas, tame tarpe ir statinys, esantis Vilniuje, kurio atžvilgiu viešajame registre yra padarytas aukščiau minėtas įrašas. Esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms įmonės atskyrimas, kada naujai įmonei turėtų pereiti statinys, neįmanomas, be to, atsakovas patiria didelius nuostolius. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, ieškovas mano, jog teismo sprendimo įvykdymui neturės įtakos, kas yra statinio, esančio Vilniuje, savininkas, kadangi šiam pereis visos teisės ir pareigos, susijusios su minėtu turtu. Atsakovo veiklos, siekiant reorganizuoti įmonę atskyrimo būdu, suvaržymas, dėl aukščiau nurodytų priežasčių ieškovo manymu gali būti panaikintas.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007 m. liepos 23 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino, panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2006-12-08 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą UAB „Vytaras“ perleisti nuosavybės teisę į statinį, esantį Vilniuje. Nurodė, kad remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi reorganizuotų bendrovių visas turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančioms bendrovėms nuo naujai sukurtų bendrovių įregistravimo ar po reorganizavimo tęsiančių veiklą bendrovių pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre, jeigu reorganizavimo sąlygose nenustatyta kitaip. Turtas, teisės ir prievolės bendrovėms priskiriamos pagal reorganizavimo sąlygas. Naujam savininkui pereina visos teisės ir pareigos, susijusios su šiuo turtu, o taip pat ir procesinės teisės. Pagal CPK 48 straipsnį tais atvejais, kai viena iš ginčijamo ar sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos, teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

8Tretysis asmuo UAB „SKR Baltic“ prašė panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2007 m. liepos 23 d. nutartį dėl laikinųjų apasaugos priemonių panaikinimo, ieškovo prašymą atmesti. Nurodė, kad UAB „Vytaras“ pastatytas autoservisas, kurio perleidimas tretiesiems asmenims buvo uždraustas, šiukščiai pažeidžia UAB „SKR Baltic“ teises; jis pastatytas neteisėtai išduoto statybos leidimo pagrindu pažeidžiant Statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų reikalavimus. Statinys neteisėtai įregistruotas VĮ „Registrų centras“. Gaunant projektavimo sąlygų sąvadą, projektuojant statinį, išduodant statybos leidimą, nebuvo gauti gretimų žemės sklypų savininkų/naudotojų sutikimai, nesilaikyta būtinų sanitarinių apsaugos zonų reikalavimų ir kt. Pažymėjo, kad perleidus ginčo statinį, steigiama UAB „Vytaras realty“ taps neteisėtai pastatyto statinio savininku ir sąžiningu įgijėju, o sąžiningas įgijėjas neatsako už buvusio savininko padarytus teisės pažeidimus.

9Trečiojo asmens UAB „SKR Baltic“ atsirasis skundas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnyje yra numatyta teismo, kurio žinioje yra byla, teisė panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės paprastai panaikinamos išnykus pagrindui jas taikyti. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 8 d. nutartimi (l. 29) taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad atsakovui perleidus pastatą, ieškovui būtų apribotos galimybės sudaryti kitą nuomos sutartį, jei ieškinys būtų patenkintas. Teismas konstatavo, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju panaikinus laikinąsias apsaugos priemones ir ginčo statinį perleidus kitam subjektui, teismo sprendimo įvykdymas liktų neužtikrintas, disponavimo statiniu teisės nebebūtų suvaržytos. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Darytina išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas nėra išnykęs, jų panaikinimas neatitinka ir trečiojos asmens interesų. Pažymėtina, kad CPK XI skyriaus Penktojo skirsnio normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, pakeitimą bei panaikinimą yra imperatyvaus pobūdžio. Kiekvienu atveju priimdamas procesinį sprendimą teismas vertina visas bylos aplinkybes vadovaudamsis įrodymų vertinimo taisyklėmis, nurodytomis CPK 185 straipsnyje, o ne vien ieškovo prašymu taikyti, panaikinti ar pakeisti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės gina ne tik ieškovo, bet ir bet kurio kito dalyvaujančio byloje asmens interesus (CPK 144 str. 1 d.).

11Pirmosios instancijos teismas 2007 m. liepos 23 d. nutartimi panaikindamas atsakovui UAB „Vytaras“ draudimą perleisti nuosavybės teisę į statinį, esantį Vilniuje, nors nutarties motyvuose ir nurodė, kad tai daroma siekiant atsakovo įmonę reorganozuoti, nenumatė jokių garantijų, kad po reorganizacijos turtas atiteks būtent teisių perėmėjui ir sudarė atsakovui galimybę perleisti jį bet kuriam kitam subjektui. Kita vertus, pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė nėra kliūtimi įmonę reorganizuoti (padalyti į kelias įmones), nes tokiu atveju būtų dalijamas visas įmonės turtas ir įsipareigojimai, o į civilinę bylą įstotų procesinių teisių perėmėjas, kuriam atitektų atitinkami įsipareigojimai kartu su turtu (CK 2.97 str. 7 d.). Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių pradėtą įmonės reorganizacijos procesą (CK 2.96 str.).

12Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso ir materialinės teisės normas, todėl nepagrįstai panaikino pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos prašymas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmestinas.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 2 p., 339 str.,

Nutarė

14Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2007 m. liepos 23 d. nutartį panaikinti. Ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos prašymo dėl panaikinimo laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 8 d. nutartimi, atmesti.

Proceso dalyviai