Byla e2YT-5300-731/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėja Liudmila Kuzmickienė, sekretoriaujant Solvitai Zajančkauskienei, dalyvaujant pareiškėjai L. A., jos atstovui advokato padėjėjui Valdui Levinui, suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus atstovėms suinteresuoto asmens UAB „Zarasų komunalininkas“ direktoriui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal L. A. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VSDFV Utenos skyriui, UAB „Zarasų komunalininkas“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1995-08-02 dirbo UAB Zarasų komunalininkas, įm. k. 187801953 ir L. A. buvo mokamas darbo užmokestis lygus pusei tuo metu buvusio minimalaus mėnesinio atlygio už darbą.

5Nurodė, jog ji dirbo VĮ Zarasų ligoninėje nuo 1995-08-02 - 2000-05-31. Įsidarbino į antraeilį darbą UAB Zarasų komunalininkas nuo 1988-01-01 - 1995-08-01. Į išankstinę senatvės pensiją išėjo 2004-09-24. Į senatvės pensiją išėjo 2005-12-06. Tvarkantis reikiamus dokumentus senatvės pensijai gauti SODRA darbuotojai jai žodžiu nurodė, kad, neva, antraeilės pareigos antraeiliame darbe jai nepriskaičiuojamos į darbo stažą, o kai pasikeis įstatymai galės kreiptis dėl senatvės pensijos dydžio perskaičiavimo. 2017 m. jai pažįstami pasakė, kad antraeilis darbas turi užsiskaičiuoti į jos darbo stažą reikalingą senatvės pensijai gauti. Kreipė į SODRA, į Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Skirtas atstovas išsiuntęs prašymus dėl informacijos pateikimo SODRAI ir UAB Zarasų komunalininkui gavo atsakymus. Šiuose atsakymuose SODRA nurodė, kad dirbo UAB Zarasų komunalininkas nuo 1992 m, sausio iki lapkričio mėn. (pajamos 19157 Lt), nuo 1995-05-08 d. - 1995-06-04 d. 185.65+911.93+200 Lt nuo 1996-03-01 d. - 1996-03-31 d. 307.8 Lt nuo 1996-04-01 d. - 1996-04-29 d. 222.91 Lt Šie duomenys klaidingi. UAB „Zarasų komunalininkas pateikė duomenis, kad ji dirbo UAB Zarasų komunalininkas antraeilėse pareigose nuo 1992-01-01 iki 1992-11-30 nuo 1995-05-08 d. - 1995-06-04 d. nuo 1996-03-01 d. - 1996-04-29 d. Šie duomenys klaidingi.

6Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui (toliau - VSDFV) 2017-07-25 d. pateikė prašymą pagal gautus dokumentus perskaičiuoti jos senatvės pensiją. Kitame rašte VSDFV nurodė, kad ji dirbo UAB Zarasų komunalininkas nuo 1995-05-08 iki 1995-06-04 185.65 Lt nuo 1996-03-01 iki 1996-03-31 307.8 Lt nuo 1996-04-01 iki 1996-04-29 222.91 Lt šie duomenys klaidingi. Taigi, SODRA išdavė dokumentus apie antraeilį darbą UAB Zarasų komunalininkas, tačiau pateiktuose dokumentuose ne jos rašysena. Dokumentuose matyti, kad ji dirbo UAB Zarasų komunalininkas maždaug nuo 1992 iki 1996 m., tačiau ji realiai dirbo UAB Zarasų komunalininkas nuo 1988-01-01 d. iki 1995-08-02 d.

7Kadangi SODRA neturi duomenų apie jos darbą UAB Zarasų komunalininkas nuo 1988-01-01 d. iki 1995-08-02 d. ir negali nustatyti koks buvo jai atlygis už darbą mokėtas ir pan., tai nėra pagrindo perskaičiuoti jos senatvės pensijos, t. y. nėra jokių duomenų, kuriais remiantis pasikeistų jos senatvės pensijos dydis. SODRA turi tik neteisingus duomenis apie jos darbo laikotarpį UAB Zarasų komunalininkas antraeiliame darbe.

8Teismo posėdyje palaikė nurodytas aplinkybes ir prašė pareiškimą tenkinti.

9Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius pateikė atsiliepimus, kuriuose prašė L. A. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukti arba pareiškėjos L. A. pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

10Nurodė, kad Valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių socialinių draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555) (toliau – Pensijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinių draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066) (toliau – Nuostatai). Vadovaujantis Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Nuostatų 23 punkto nuostatomis, valstybinio socialinio draudimo stažas (toliau- stažas) iki 1991 m. birželio 1 d. įrodomas darbo knygelėmis, įskaitant į stažą tuos darbo laikotarpius, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ir panašiai) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės, organizacijos antspaudu. Pagal Pensijų įstatymo 54 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginamas iki 1995 m. sausio 1 d. laikotarpis, t. y. asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu, privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikas. Todėl skiriant pensiją reikalaujama duomenų apie minėto laikotarpio draudžiamąsias pajamas.

11Nors dėl Pensijų reformos nuo 2018-01-01 minėtas Pensijų įstatymas buvo pakeistas, o Nuostatai neteko galios, tačiau reikalavimas įrodyti darbo stažo laikotarpius aukščiau nurodytais rašytiniais įrodymais (dokumentais) išliko, o būtent, pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-670 patvirtintų Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų (toliau – Nuostatai) 6.4. punktą asmens pensijų socialinio draudimo stažui (toliau – stažas) prilyginami laikotarpiai, nurodyti Pensijų įstatymo 2 priede (Laikotarpiai, prilyginami stažui), įrodomi stažą patvirtinančiais dokumentais.

12Pareiškėja nepateikė įrodymų, kad UAB „Zarasų komunalininkas“ dokumentai ar jų dalis neišsaugoti. UAB „Zarasų komunalininkas“ nebuvo likviduota, jos archyvas nebuvo prarastas, pradingęs, neišsaugotas. Pareiškėjos teiginiai, kad „UAB „Zarasų komunalininkas“ pateikė klaidingus duomenys“, „UAB „Zarasų komunalininkas“ pateiktuose dokumentuose yra ne pareiškėjos rašysena“, „Sodra turi tik neteisingus duomenis apie pareiškėjos darbo laikotarpį UAB „Zarasų komunalininkas“ antraeiliame darbe“, yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas privalo pateiktą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisakyti priimti kaip nenagrinėtiną teisme, o pareiškimą priėmus – bylą nutraukti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-39/2008).

13Teismo posėdyje atstovė nurodė, kad UAB „Zarasų komunalininkas“ tvarkingai teikė dokumentus Sodrai, visi pateiktuose dokumentuose nurodyti L. A. laikotarpiai yra įskaityti apskaičiuojant jos pensiją . L. A. teiginiai, jog ji nepertraukiamai dirbo nuo 1988-01-01 iki 1995-08-02 neatitinka tikrovės, nes pateiktuose dokumentuose apie L. A. atleidimą iš UAB yra nurodytas būtent laikas 1995-06-04.

14Suinteresuoto asmens UAB „Zarasų komunalininkas“ atstovas E. Č. teismo posėdyje patvirtino, jog bendrovės archyvas vedamas tinkamai, niekada nebuvo dingęs, sunaikintas. Duomenis apie L. A. darbą bendrovėje patvirtina archyve esantys dokumentai. Jokių duomenų apie tai, jog ji dirbo antraeilėse pareigose nuo 1988 m. sausio 1 d. archyve nėra.

15Teismas

konstatuoja:

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 445 straipsnyje nurodyta, kad teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų.

17Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ir neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, dėl kurių atsiranda, pasikeičia arba nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ir pareigos. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo, laikydamasis įstatymuose nustatytos tvarkos ir sąlygų, gali pasinaudoti įstatymuose įtvirtinta galimybe kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti tam tikrą faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-39/2008).

18Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinių draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 24 punkte numatyta, kad jei asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 54 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka.

19Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 patvirtintų „Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų” (toliau – Nuostatų) 24 punktą, jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti valstybinio socialinio pensijų draudimo įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 54 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka. Pagal Nuostatų 23 punktą, Pensijų įstatymo 54 straipsnyje išvardyti išvardyti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginami laikotarpiai įrodomi: 1) darbo knygelėmis, įskaitant į stažą tuos darbo laikotarpius, apie kuriuos įrašai darbo knygelėse padaryti remiantis dokumentais (įsakymais dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, valstybinės archyvų sistemos įstaigų ir savivaldybių archyvų ar buvusių darboviečių išduotais darbo stažo pažymėjimais ir panašiai) ir patvirtinti darbdavio (jo įgalioto asmens) parašu ir įrašą padariusios įmonės, įstaigos, organizacijos antspaudu, <...>; 2) darbo stažo pažymomis, darbdavių <...> išduotomis remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti; 3) sistemos, kurioje asmuo dirbo, aukštesniųjų įstaigų, taip pat likviduotos institucijos, įstaigos ar įmonės funkcijų perėmėjų, o jeigu jų nėra, – steigėjo funkcijų vykdytojų <...> pažymomis, išduotomis remiantis turimais dokumentais ir patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti; 4) valstybinės archyvų sistemos įstaigų ar savivaldybių archyvų pažymomis, patvirtintomis vadovo parašu ir antspaudu, arba šiose įstaigose ir archyvuose saugomų dokumentų nuorašais ar išrašais; <...>; 5) atsiskaitomosiomis knygelėmis ir profesinių sąjungų narių bilietais, jeigu nėra kitų dokumentų, įskaitant į stažą laiką, kai šiuose dokumentuose yra žymos apie darbo užmokesčio išmokėjimą ar nario mokesčio, atsižvelgiant į darbo užmokestį, sumokėjimą; <...>; 6) valstybinės archyvų sistemos įstaigos ar savivaldybės archyvo pažymomis apie darbo sutarties įregistravimą arba profesinės sąjungos nario bilietu <...> ir kt.

20Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog UAB „Zarasų komunalininkas“ archyve saugoma dokumentacija nuo 1945 m. iki 2017 m. Saugotini dokumentai yra išlikę (nesudegę, nedingę, nesunaikinti). Apie L. A. darbinę veiklą bendrovėje nuo 1988 metų sausio 1 d. dokumentų nėra. UAB yra duomenys apie tai, jog L. A. dirbo bendrovėje laikotarpiais nuo 1992-01-01 iki 1992-11-30, nuo 1995-05-08 - 1995-06-04 , nuo 1996-03-01 - 1996-04-29. Šie duomenys yra VSDFV. L. A. darbo knygutėje nėra duomenų apie jos įdarbinimą UAB „Komunalininkas“ nuo 1988-01-01.

21Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 2 dalis). Taigi pareiškėjo žodiniai ir rašytiniai paaiškinimai civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra įstatymo nustatyta įrodinėjimo priemonė (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 186 straipsnis).

22Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai, todėl prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, kad priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2007 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008).

23Teismo posėdyje pareiškėja L. A. parodė, kad ji dirbo antraeilėse pareigose UAB „Zarasų komunalininkas“, su ja buvo sudaryta darbo sutartis ir bendrovės pateikti duomenys neatitinka tikrovės. Jai turi būti užskaitytas stažas nuo 1988-01-01 iki 1995-08-02 ir perskaičiuota jos gaunama pensija. Tai gali patvirtinti liudytojai, su kuriais ji dirbo tuo metu bendrovėje.

24Liudytoja L. Š. parodė, jog ji dirba UAB nuo 1993-11-17 (pateikė tai patvirtinantį dokumentą) ir niekaip negalėjo registruoti L. A. prašymo priimti į darbą 1988 metais. Patvirtino, jog archyvas yra tvarkingas ir duomenų apie L. A. įdarbinimą 1988 metais bendrovėje nėra. Atlyginimo mokėjimo algalapių (žiniaraščių) nėra nes pasibaigęs jų saugojimo laikas.

25Liudytojas A. K. parodė, kad jis įsidarbino bendrovėje 1991 metais, nedirbo kartu su L. A., negali patvirtinti, jog ji nurodytu laikotarpiu dirbo UAB Kominalininkas. Liudytoja L. P. parodė, jog ji buvo įdarbinta UAB „ Zarasų Komunalininkas“ 1992 metais. Pamena, kad tuo metu dirbo L. A.. Liudytoja A. B. M. parodė, jog ji nedirbo kartu su L. A..

26Tokiu būdu byloje teismas laiko, jog pareiškėja L. A. neįrodė, jog ji nuo 1988m.sausio 1d. buvo įdarbinta antraeilėse pareigose UAB „Zarasų komunalininkas“ ir dirbo nepertraukiamai iki 1995-08-02. Jos parodymus paneigia byloje esantys rašytiniai dokumentai, nepatvirtino ir apklausti liudytojai, VSDFV atstovė patvirtino, kad visi esantys archyvuose dokumentai apie L. A. darbą UAB „Zarasų komunalininkas“ antraeilėse pareigose yra įtraukti apskaičiuojant jai mokamą pensiją, UAB „Zarasų komunalininkas“ archyvas yra nuo 1945 metų ir nebuvo dingę, sudegęs, ar sunaikintas, todėl L. A. prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą yra netenkintinas.

27Pareiškėjai suteikta Valstybės garantuojama teisinė pagalba 2018-06-14 sprendimu Nr.(1.2)-NTP-2)-18-P-2892-10853 , ji atleista 100 procentų nuo žyminio mokesčio ir visų rūšių bylinėjimosi išlaidų.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 259, 263 – 265, 270, 448 straipsniais,

Nutarė

29L. A. prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo netenkinti.

30Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėja Liudmila... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal L. A.... 3. Teismas... 4. Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji... 5. Nurodė, jog ji dirbo VĮ Zarasų ligoninėje nuo 1995-08-02 - 2000-05-31.... 6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui (toliau - VSDFV)... 7. Kadangi SODRA neturi duomenų apie jos darbą UAB Zarasų komunalininkas nuo... 8. Teismo posėdyje palaikė nurodytas aplinkybes ir prašė pareiškimą... 9. Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos... 10. Nurodė, kad Valstybinės socialinio draudimo pensijos skiriamos ir mokamos... 11. Nors dėl Pensijų reformos nuo 2018-01-01 minėtas Pensijų įstatymas buvo... 12. Pareiškėja nepateikė įrodymų, kad UAB „Zarasų komunalininkas“... 13. Teismo posėdyje atstovė nurodė, kad UAB „Zarasų komunalininkas“... 14. Suinteresuoto asmens UAB „Zarasų komunalininkas“ atstovas E. Č. teismo... 15. Teismas... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 445 straipsnyje nurodyta, kad... 17. Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ir neveikimas, taip pat... 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintais... 19. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr.... 20. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog UAB „Zarasų komunalininkas“ archyve... 21. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 22. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylose dėl faktų, turinčių... 23. Teismo posėdyje pareiškėja L. A. parodė, kad ji dirbo antraeilėse... 24. Liudytoja L. Š. parodė, jog ji dirba UAB nuo 1993-11-17 (pateikė tai... 25. Liudytojas A. K. parodė, kad jis įsidarbino bendrovėje 1991 metais, nedirbo... 26. Tokiu būdu byloje teismas laiko, jog pareiškėja L. A. neįrodė, jog ji nuo... 27. Pareiškėjai suteikta Valstybės garantuojama teisinė pagalba 2018-06-14... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 259, 263 –... 29. L. A. prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo netenkinti.... 30. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio...