Byla 2YT-4966-374/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo E. S. skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Astai Lukšienei ir A. B. dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas (skolininkas) kreipėsi su skundu dėl antstolės Astos Lukšienės veiksmų ir prašo „perskaičiuoti pagrįstas vykdymo išlaidas, be to, ištaisyti Patvarkymą dėl skolos A. B. išieškojimo, išbraukiant iš šios skolos vykdymo išlaidų sumą 371,73 Eur., nes pagal CPK 611 str. 2 d. skundo dėl vykdymo išlaidų padavimas sustabdo jų išmokėjimą, todėl yra būtina šias išlaidas atskirti nuo bendros išieškomos skolos sumos.“. Pareiškėjas nurodė, kad antstolės apskaičiuotos vykdymo išlaidos yra nepagrįstos, didelė dalis vykdymo veiksmų – pertekliniai, įkainiai neproporcingi. Kai kurie vykdymo patvarkymai pripažintini neteisėtais ir dar skųstini, todėl iš galimai neteisėtų aktų negali būti kildinamas teisėtas lūkestis dėl patirtų išlaidų. Galutinė išlaidų suma yra visiškai neproporcinga ir nereali, visiškai neatspindi faktinių išlaidų. Be to, vykdymo išlaidų suma apdariai prikalkuliuota prie bendros skolos išieškojimo sumos išieškotojai A. B.. Tačiau šios sumos negali būti susumuotos viename patvarkyme dėl skolos išieškojimo, taip sąmoningai savanaudiškai didinant išieškomą sumą. Antstolė Asta Lukšienė nesutikdama su skundu, 2017 m. liepos 17 d. priėmė patvarkymą Nr. ( - ), kuriuo skundo netenkino, skundą su vykdomąja byla Nr. ( - ) perdavė nagrinėjimui Marijampolės rajono apylinkės teismui. Netenkindama skundo antstolė Asta Lukšienė nurodė, kad jos žinioje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ), užvesta pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 3 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 2000 Eur nusikaltimu padarytos neturtinės žalos ir 48 Eur sumokėtų būtinųjų vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko E. S., išieškotojos A. B. naudai bei vykdymo išlaidų antstolės Astos Lukšienės naudai. Vykdomoji byla užvesta 2017 m. gegužės 16 d. Surašyti pirminiai procesiniai dokumentai: patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. ( - ); vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. ( - ) ir raginimas įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), kurie 2017 m. birželio 9 d. pasirašytinai įteikti skolininkui E. S.. Skolininkui E. S. neįvykdžius raginimo įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) nustatytu terminu (per 10 d. nuo raginimo įvykdyti sprendimą gavimo dienos), pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas, taikant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 624 straipsnyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones. Vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės (CPK 624 straipsnio 3 dalis). 2017 m. gegužės 17 d. užklausta Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registras, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras ir Lietuvos Respublikos gyventojų registras. 2017 m. birželio 21 d. surašyti šie procesiniai dokumentai: patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. ( - ); nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. ( - ); patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. ( - ) ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. ( - ), kurie skolininkui 2017 m. liepos 4 d. įteikti pasirašytinai. Antstolė Asta Lukšienė pažymėjo, kad raginimu įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) skolininkas E. S. informuotas, kad pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą, antstolio patvarkymu papildomai bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (CPK 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau - SVI) 41 punktas). 2017 m. gegužės 17 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. ( - ) ir raginime įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) buvo nurodyta 54,29 Eur vykdymo išlaidos, kurias ragino apmokėti per 10 d., nuo raginimo gavimo dienos. Vykdymo išlaidų suma 54,29 Eur susidėjo iš 2017 m. gegužės 17 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. ( - ) nurodytų vykdymo išlaidų rūsių ir dydžių, tai yra: 48 Eur išieškotojo apmokėtos būtinosios vykdymo išlaidos, 2 Eur raginimo įvykdyti sprendimą parengimas, 1,20 Eur antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos/nuorašo išdavimas (raginimas įvykdyti sprendimą), 2 Eur išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo rengimas, 0,17 Eur banko paslaugos ir 0,92 Eur pašto paslaugos (48+2+2+1,20+0,17+0,92=54,29 Eur). Taip pat antstolė pažymėjo, kad pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos, antstolis skolininkui pakartotinai siunčia vykdymo išlaidų apskaičiavimą (SVI 41 punktas). 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-17-140-11995 apskaičiavo šias vykdymo išlaidas: 48 Eur išieškotos apmokėtos būtinosios vykdymo išlaidos, 2 Eur raginimo įvykdyti sprendimą parengimas, 1,20 Eur x 5 vnt. = 6 Eur antstolio surašytų dokumentų patvirtintos kopijos/nuorašų išdavimas (raginimo įvykdyti sprendimą; nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas; 2 vnt. patvarkymo dėl skolos išieškojimo; patvarkymo vykdymo išlaidų išieškojimo), 2 Eur išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo rengimas, 2 Eur nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas, 2 Eur patvarkymas dėl skolos išieškojimo, 2 Eur patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimo parengimas; 1,20 Eur x 4 vnt. = 4,80 Eur skolininko duomenų patikrinimas nevykstant į vietą (užklausa Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialinius draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registras, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras ir Lietuvos Respublikos gyventojų registras), 300 Eur atlygis antstoliui, 0,17 Eur banko paslaugos ir 2,76 Eur 3 vnt. pašto paslaugų (48+2+6+2+2+2+2+4,80+300+0,17+2,76=371,73 Eur). Taip pat antstolė Asta Lukšienė pažymėjo, kad antstolis nenustato vykdymo išlaidų dydžio. Vykdymo išlaidų dydį nustato sprendimų vykdymo instrukcija, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“. 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidos apskaičiavime Nr. ( - ) apskaičiuotos pagal 2017 m. gegužės 3 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. ( - ) 2000 Eur nusikaltimu padarytos neturtinės žalos ir 48 Eur sumokėtų būtinųjų vykdymo išlaidų išieškojimo. Antstolė Asta Lukšienė atkreipė dėmesį į tai, kad antstolis vykdydamas vykdomuosius dokumentus privalo naudoti procesinių dokumentų formas, kurios nurodytos SVI 2-2.28 punktuose. Antstolės teigimu, 2017 m. birželio 21 d. patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. ( - ) iš skolininko darbo užmokesčio visiškai atitinka SVI 2.6. punkte nurodytą procesinio dokumento formą. Antstolės Astos Lukšienės nuomone, skunde pateikti skolininko E. S. teiginiai kaip argumentai pagrindžiantys prieštaravimus dėl vykdymo išlaidų dydžio ir patvarkymo dėl skolos išieškojimo formos deklaratyvaus pobūdžio ir negali būti laikomi įrodymais, pagrindžiančiais jo reikalavimus. Pasak antstolės, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, jog vykdomojoje byloje Nr. ( - ) imtasi visų teisėtų priemonių, siekiant įvykdyti vykdomąjį dokumentą, tuo pačiu nepažeidžiant proceso šalių teisėtų interesų, todėl pareiškėjo (skolininko) E. S. skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas ir netenkintinas.

5Suinteresuotas asmuo A. B. pateikė nuomonę dėl pareiškėjo skundo ir prašo atsisakyti tenkinti pareiškėjo skundą. Taip pat nurodė, jog skunde pateikti skolininko E. S. teiginiai kaip argumentai pagrindžiantys prieštaravimus dėl vykdymo išlaidų dydžio ir patvarkymo dėl skolos išieškojimo formos deklaratyvaus pobūdžio ir negali būti laikomi įrodymais, pagrindžiančiais jo reikalavimus. Vykdomojoje byloje Nr. ( - ) imtasi visų teisėtų priemonių, siekiant įvykdyti vykdomąjį dokumentą, tuo pačiu nepažeidžiant proceso šalių teisėtų interesų, todėl pareiškėjo (skolininko) E. S. skundas dėl antstolio veiksmų yra nepagrįstas ir netenkintinas. 2017 m. rugsėjo 11 d. teisme gauti pareiškėjo 2017 m. rugsėjo 11 d. paaiškinimai dėl pateikto skundo su prašymu sumažinti vykdymo išlaidas iki pagrįsto dydžio, kuriuo prašo panaikinti antstolės Astos Lukšienės 2017 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. ( - ) ir 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo aktą Nr. ( - ) dėl 371,73 Eur vykdomųjų išlaidų; nustatyti, kad pagrįstos vykdomosios išlaidos antstoliui yra 66,13 Eur (371,73 – 305,60 = 66,13), išminusuojant 305,60 Eur nepagrįstai priskaičiuotų vykdomųjų išlaidų. Pareiškėjas pateiktuose 2017 m. rugsėjo 11 d. paaiškinimuose dėl pateikto skundo su prašymu sumažinti vykdymo išlaidas iki pagrįsto dydžio nurodė, jog kai kurie antstolės veiksmai buvo nereikalingi ir pertekliniai, kaip antai: turto bei gyventojų registrų užklausos. Pareiškėjo teigimu, iš vykdomosios bylos matyti, kad 2017 m. birželio 20 d. antstolė užklausė VSDFV duomenų bazę apie pareiškėjo gaunamas pajamas. Šį veiksmą atlikus ir nusprendus skolą išieškoti iš pareiškėjo gaunamų darbinių pajamų, nebuvo jokios objektyvios būtinybės atlikti papildomus veiksmus, aiškinantis pareiškėjo turtinę padėtį, t. y. užklausti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrus bei Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, kuris kaupia duomenis apie asmenų gyvenamąją vietą. Šie duomenys antstolei pareiškėjo buvo sąžiningai pateikti vykdymo proceso pradžioje. Antstolis, atlikdamas priverstinio vykdymo veiksmus, turi įvertinti atliktinų veiksmų reikalingumą ir tikslingumą, o ne naudotis visomis iš eilės jam prieinamomis priemonėmis, tikrinant skolininko turtinę padėtį, net tada, kai ji yra žinoma. Todėl ir antstolio patirtos išlaidos, atliekant tokias užklausas, negali būti pagrįstos. Pasak pareiškėjo, iš keturių atliktų užklausų tik viena užklausa, pateikta VSDFV duomenų bazei, yra pagrįsta, nes duomenų antstolei apie savo darbovietę pareiškėjas nebuvo pateikęs. Pareiškėjo teigimu, atsižvelgiant į šias aplinkybes, paskaičiuota vykdymo išlaidų suma mažintina atliktų trijų nepagrįstų užklausų į aukščiau minėtus registrus suma, t. y. 3x1,20=3,60 Eur, pripažįstant pagrįsta tik vieną atliktą užklausą - į VSDFV duomenų bazę. Anot pareiškėjo, iš vykdymo išlaidų paskaičiavimo matyti, kad antstolė 2017 m. birželio 21 d. parengė vieną patvarkymą (nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas) iš pareiškėjo asmeninės banko sąskaitos, į kurią patenka jau nuskaitytų darbinių pajamų likutis, todėl išieškoti iš šių lėšų draudžiama. Tuo remiantis, šį antstolės parengtą dokumentą pareiškėjas yra apskundęs ikiteismine tvarka ir antstolė šį pareiškėjo skundą patenkino. Pasak pareiškėjo, todėl pripažintina, kad už neteisėto 2017 m. birželio 21 d. nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas parengimą taip pat negali būti imamos 2 Eur papildomos išlaidos, nes iš neteisėtų veiksmų antstolis negali tikėtis teisėtų ekonominių lūkesčių patenkinimo. Antstolė į vykdymo išlaidų sąmatą nepagrįstai įtraukė ir 300 Eur atlygį antstoliui, kuris šiuo atveju negali būti skaičiuojamas. Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 58 punktu, jeigu skolininko įsiskolinimas iš jo darbo užmokesčio, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neskaičiuojamas, nes šiuo atveju tikrąjį vykdymą realiai užtikrina privati įmonė (pareiškėjo darbdavys), o vykdymą kontroliuoja išieškotojas. Nurodyta įmonė – UAB ,,( - )” savo lėšomis užtikrina išskaitų skaičiavimą, vykdomųjų dokumentų apskaitą ir išsiuntimą, o išieškotojas pagal teisės aktus vykdo išskaitų iš skolininko pajamų stebėjimą ir kontroliavimą. Pareiškėjo teigimu, tokiu atveju antstolis praranda teisę paimti antstolio atlyginimą, vadovaujantis Instrukcijos 58 p., nes jis nukreipė išieškojimą į skolininko darbo užmokestį. Todėl antstolė į vykdymo išlaidų sąmatą įtraukė ir 300 Eur atlygį antstoliui, kuris šiuo atveju negali būti skaičiuojamas. Pasak pareiškėjo, konstatuotina, kad skundžiama antstolė nebuvo suinteresuota daryti kuo mažesnes išlaidas vykdymo procese: faktinės išlaidos ,,išauginamos” ir taip didinamos antstolio pajamos, nors antstolis, atlikdamas jam įstatymu priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi vadovautis bendraisiais teisiniais interesų derinimo ir proporcingumo principais, t. y. siekti tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo procesų dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

6Taip pat 2017 m. rugsėjo 11 d. teisme gautas pareiškėjo 2017 m. rugsėjo 11 d. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašo iš antstolės Astos Lukšienės priteisti 400 Eur bylinėjimosi išlaidų pareiškėjo naudai, pridedant mokėjimo kvito Serija ( - ) Nr. ( - ) originalą. Pateiktame 2017 m. rugsėjo 11 d. prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareiškėjas nurodė, jog pasinaudodamas asmens teise skųsti antstolio veiksmus teismui, kai antstolė pateiktų skundo klausimų nesiteikia spręsti paprastesne tvarka, buvo priverstas kreiptis į teismą ir dėl to patyrė bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas pažymėjo, kad jo ir antstolio interesai civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų yra priešingi, todėl bylinėjimosi išlaidos yra priteistinos pagal CPK 443 straipsnio 6 dalies nuostatas. Kasacinio teismo praktika taip pat formuojama taip, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civ. bylos: Nr. 3K-3-36/2008; Nr. 3K-3-78/2009).

7Kadangi pareiškėjas pateikė papildomus reikalavimus susijusius su bylos esme, siekiant išsiaiškinti šalių nuomonę dėl pareiškėjo naujai pateiktų papildomų reikalavimų bei siekiant užtikrinti, kad visapusiškai būtų išsiaiškintos bylos aplinkybės, 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartimi pareiškėjo skundo suinteresuotiems asmenims antstolei Astai Lukšienei ir A. B. dėl antstolio veiksmų nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje atidėtas 2017 m. spalio 9 d. 10.00 val. ir suinteresuotiems asmenims nustatytas terminas iki 2017 m. rugsėjo 29 d. nuomonei dėl pareiškėjo pateiktų naujų reikalavimų pareikšti.

8Suinteresuotas asmuo antstolė Asta Lukšienė teismo nustatytu terminu, nuomonės dėl pareiškėjo pateiktų naujų reikalavimų nepateikė, jai procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

9Suinteresuotas asmuo A. B. teismo nustatytu terminu nuomonės dėl pareiškėjo pateiktų naujų reikalavimų nepateikė, jai procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

10Skundas tenkintinas dalinai.

11Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo veiksmo padarinius. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl proceso dalyviai, tiek antstolis, tiek ir skolininkas, išieškotojas privalo laikytis nustatytos vykdymo proceso eigos ir tvarkos.

12Civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenimis nustatyta, jog išieškotoja A. B. 2017 m. gegužės 15 d. antstolei Astai Lukšienei pateikė prašymą vykdyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 3 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 2000 Eur nusikaltimu padarytos neturtinės žalos atlyginimo išieškojimo iš pareiškėjo (skolininko) E. S. išieškotojos A. B. naudai (vykd. b. l. 1-2). Antstolė Asta Lukšienė 2017 m. gegužės 16 d. patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, priėmė vykdyti išieškotojos pateiktą antstolei vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) (vykd. b. l. 3). 2017 m. gegužės 17 d. antstolė apskaičiavo vykdymo išlaidas ir priėmė raginimą įvykdyti sprendimą, kuriuo vadovaudamasi CPK 610, 655, 656 ir 659 straipsniais, ragino skolininką per 10 d. nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 2000 Eur skolos ir 54,29 Eur vykdymo išlaidų, iš viso 2054,29 Eur į antstolės depozitinę sąskaitą. Taip pat raginime antstolė nurodė, jog neįvykdžius raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu ir neapmokėjus raginime nurodytų vykdymo išlaidų, bus taikomos CPK 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas bei tai, kad pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą, antstolio patvarkymu iš pareiškėjo (skolininko) papildomai bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (CPK 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas) (vykd. b. l. 4-5). Minėti dokumentai įteikti 2017 m. birželio 9 d. A. S. pasirašytinai (vykd. b. l. 6). Antstolė Asta Lukšienė 2017 m. gegužės 17 d. pateikė užklausas susijusias su skolininku E. S.: Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrui ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrui (vykd. b. l. 7-10). 2017 m. birželio 13 d. antstolės Astos Lukšienės kontoroje gautas pareiškėjo (skolininko) E. S. prašymas, kuriuo prašė jo skolinį įsipareigojimą išieškoti iš jam nuosavybės teise priklausančio žemės ūkio paskirties sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), kuris yra areštuotas antstolės Svajonės Žukaitienės (vykd. b. l. 14-15). 2017 m. birželio 21 d. antstolė Asta Lukšienė apskaičiavo vykdymo išlaidas ir priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (vykd. b. l. 17). Tą pačią dieną antstolė surašė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš skolininko E. S. visų sąskaitų 2371,73 Eur sumai ir patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriuo vadovaudamasi CPK 611, 733-743 straipsniais, reikalavo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (toliau – MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA (vykd. b. l. 19). Minėtą patvarkymą išsiuntė skolininko darbdaviui UAB „( - )“ vykdymui ir jo kopijas skolininkui bei išieškotojai. 2017 m. liepos 10 d. antstolės Astos Lukšienės kontoroje gauti skolininko: 2017 m. liepos 5 d. skundas dėl antstolės neteisėtų veiksmų, skundžiant 2017 m. birželio 21 d. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. ( - ), kuriuo prašė grąžinti nurašytas lėšas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas bei pateikė nurašytų lėšų kilmę patvirtinantį banko išrašą; 2017 m. liepos 5 d. skundas dėl antstolės neteisėtų veiksmų, skundžiant 2017 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. ( - ) ir 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. ( - ) (vykd. b. l. 21-22, b. l. 3). 2017 m. liepos 13 d. antstolė Asta Lukšienė surašė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. ( - ) iš skolininko E. S. visų sąskaitų 2196,05 Eur sumai, paliekant skolininkui sąskaitoje, kurios Nr. ( - ), 380 Eur sumą, kuria skolininkas gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį (vykd. b. l. 23). Antstolė Asta Lukšienė 2017 m. liepos 17 d. priėmė patvarkymą dėl 2017 m. liepos 5 d. skolininko E. S. skundo dėl antstolės neteisėtų veiksmų, skundžiant 2017 m. birželio 21 d. nurodymą Nr. ( - ) priverstinai nurašyti pinigines lėšas, kuriuo tenkino skolininko E. S. skundą (vykd. b. l. 24). Tą pačią dieną antstolė Asta Lukšienė priėmė patvarkymą dėl 2017 m. liepos 5 d. skolininko E. S. skundo dėl antstolės neteisėtų veiksmų, skundžiant 2017 m. birželio 21 d. patvarkymą Nr. ( - ) dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. ( - ), kuriuo atsisakė tenkinti E. S. skundą ir perdavė nagrinėti Marijampolės rajono apylinkės teismui (b. l. 1-2). Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 25 d. nutartimi pareiškėjo E. S. skundas suinteresuotiems asmenims antstolei Astai Lukšienei ir A. B. dėl antstolio veiksmų paskirtas nagrinėti rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje 2017 m. rugsėjo 15 d. 10.00 val. ir suinteresuotiems asmenims nustatytas terminas iki 2017 m. rugsėjo 11 d. nuomonei dėl skundo pareikšti (b. l. 4). 2017 m. rugsėjo 11 d. teisme gauti pareiškėjo 2017 m. rugsėjo 11 d. paaiškinimai dėl pateikto skundo su prašymu sumažinti vykdymo išlaidas iki pagrįsto dydžio, kuriuo pareiškėjas prašo panaikinti antstolės Astos Lukšienės 2017 m. birželio 21 d. patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. ( - ) ir 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimo aktą Nr. ( - ) dėl 371,73 Eur vykdomųjų išlaidų; nustatyti, kad pagrįstos vykdomosios išlaidos antstoliui yra 66,13 Eur (371,73 – 305,60 = 66,13), išminusuojant 305,60 Eur nepagrįstai priskaičiuotų vykdomųjų išlaidų (b. l. 15). Taip pat 2017 m. rugsėjo 11 d. teisme gautas pareiškėjo 2017 m. rugsėjo 11 d. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašo iš antstolės Astos Lukšienės priteisti 400 Eur bylinėjimosi išlaidų pareiškėjo naudai (b. l. 12-13). Pareiškėjui pateikus papildomus reikalavimus susijusius su bylos esme, siekiant išsiaiškinti šalių nuomonę dėl pareiškėjo naujai pateiktų papildomų reikalavimų bei siekiant užtikrinti, kad visapusiškai būtų išsiaiškintos bylos aplinkybės, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartimi pareiškėjo E. S. skundo suinteresuotiems asmenims antstolei Astai Lukšienei ir A. B. dėl antstolio veiksmų nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje atidėtas 2017 m. spalio 9 d. 10.00 val. ir suinteresuotiems asmenims nustatytas terminas iki 2017 m. rugsėjo 29 d. nuomonei dėl pareiškėjo pateiktų naujų reikalavimų pareikšti (b. l. 18-19).

13Iš pareiškėjo 2017 m. liepos 5 d. skunde ir 2017 m. rugsėjo 11 d. paaiškinimuose dėl pateikto skundo su prašymu sumažinti vykdymo išlaidas iki pagrįsto dydžio nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas nesutinka su antstolės 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. ( - ) ir 2017 m. birželio 21 d. patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. ( - ).

14Vadovaujantis CPK 609 straipsnio 1 dalimi, vykdymo išlaidas sudaro: 1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti; 2) vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomoje byloje; 3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija (CPK 609 straipsnio 2 dalis). Vykdymo išlaidų esmė – kompensuoti antstoliui vykdomosios bylos administravimui turėtas išlaidas bei gauti atlygį už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą.

15Nagrinėjamu atveju, antstolė Asta Lukšienė 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. ( - ), atlikdama vykdymo veiksmus vykdomoje byloje apskaičiavo 371,73 Eur vykdymo išlaidų, kurias sudaro: 48 Eur būtinosios vykdymo išlaidos, antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos/nuorašo išdavimas 1,20 Eur, antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos/nuorašo išdavimas 4 vnt. x 1,20 Eur = 4,80 Eur, išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas 2 Eur, nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas 2 Eur, patvarkymas dėl skolos išieškojimo 2 Eur, patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimas 2 Eur, raginimo įvykdyti sprendimą parengimas 2 Eur, skolininko duomenų patikrinimas nevykstant 4 vnt. x 1,20 Eur = 4,80 Eur, atlygis antstoliui 300 Eur, banko paslaugos 0,17 Eur, pašto išlaidos 2,76 Eur.

16Pareiškėjas nesutikdamas su minėtu vykdymo išlaidų paskaičiavimu nurodė, kad antstolės turto ir gyventojų registrų užklausos yra perteklinės ir nereikalingos, nes nusprendus išieškoti skolą iš pareiškėjo (skolininko) gaunamų darbinių pajamų, nebuvo jokios objektyvios būtinybės atlikti papildomus veiksmus aiškinantis pareiškėjo (skolininko) turtinę padėtį, t. y. užklausti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrą bei Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, nes šie duomenys buvo antstolei pareiškėjo (skolininko) sąžiningai pateikti, todėl paskaičiuota vykdymo išlaidų suma mažintina atliktų trijų nepagrįstų užklausų į aukščiau minėtus registrus suma, t. y. 3 vnt. x 1,20 Eur = 3,60 Eur. Su tokia pareiškėjo pozicija teismas nesutinka, kadangi vykdomojoje byloje esantys rašytiniai įrodymai, patvirtina, jog antstolė Asta Lukšienė priėmusi vykdyti vykdomąjį dokumentą 2017 m. gegužės 17 d. pateikė užklausas susijusias su skolininku E. S. Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrui ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrui, o pareiškėjui (skolininkui) per raginime nurodytą terminą neįvykdžius raginime nurodytų veiksmų ir neapmokėjus raginime nurodytų vykdymo išlaidų, su minėtomis užklausomis susijusias išlaidas, kurių dydis atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 redakcija) Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatytą dydį, antstolė Asta Lukšienė įtraukė į 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. ( - ). Pareiškėjas kitų įrodymų pagrindžiančių jo nurodytą aplinkybę teismui nepateikė. Todėl pareiškėjo reikalavimas vykdymo išlaidų sumą mažinti 3 vnt. x 1,20 Eur = 3,60 Eur laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas. Taip pat pareiškėjas nesutikdamas su minėtu vykdymo išlaidų paskaičiavimu nurodė, kad 2017 m. birželio 21 d. antstolė parengė vieną nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš pareiškėjo asmeninės banko sąskaitos į kurią patenka jau nuskaitytų darbinių pajamų likutis, iš kurių išieškoti draudžiama, kurį pareiškėjui apskundus ikiteismine tvarka antstolė skundą patenkino, todėl negali būti imamos 2 Eur papildomos išlaidos, nes iš neteisėtų veiksmų antstolė negali tikėtis teisėtų ekonominių lūkesčių. Su tokia pareiškėjo pozicija teismas sutinka, kadangi vykdomojoje byloje esantys rašytiniai įrodymai, patvirtina, jog antstolė Asta Lukšienė 2017 m. birželio 21 d. surašė nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. ( - ), iš pareiškėjui (skolininkui) priklausančių visų sąskaitų 2371,73 Eur sumai, kurį, gavusi pareiškėjo (skolininko) E. S. 2017 m. liepos 5 d. skundą, 2017 m. liepos 17 d. patvarkymu Nr. ( - ) panaikino. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė panaikino 2017 m. birželio 21 d. surašytą nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. ( - ), todėl darytina išvada, kad pareiškėjo reikalavimas mažinti papildomas išlaidas 2 Eur yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Taip pat pareiškėjas nesutikdamas su minėtu vykdymo išlaidų paskaičiavimu nurodė, kad antstolė į vykdymo išlaidų sąmatą nepagrįstai įtraukė 300 Eur atlygį antstoliui, kadangi vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 58 punktu, jeigu skolininko įsiskolinimas išieškomas iš jo darbo užmokesčio, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neskaičiuojamas, nes šiuo atveju tikrąjį vykdymą realiai užtikrina privati įmonė (pareiškėjo darbdavys), o vykdymą kontroliuoja išieškotojas. Su tokia pareiškėjo pozicija teismas nesutinka, kadangi Sprendimų vykdymo instrukcijos 58 punktas numato, jog jeigu skolininkas išlaikymą moka pats į antstolio depozitinę sąskaitą arba išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų skolininko pajamų, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neskaičiuojamas. Jeigu išlaikymo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turto, turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, antstolio atlygis skaičiuojamas vadovaujantis šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytais dydžiais. Šiuo atveju išieškotina suma yra laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma lėšų paskirstymo dieną. Nagrinėjamu atveju antstolė Asta Lukšienė vykdo 2000 Eur nusikaltimu padarytos neturtinės žalos atlyginimo išieškojimą, už kurio išieškojimą atlygio antstoliui apskaičiavimas yra reglamentuotas Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje. Pažymėtina, jog antstolės Astos Lukšienės apskaičiuotas atlygis antstoliui atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą dydį, t. y. 2000 Eur x 15 proc. = 300 Eur. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjo reikalavimas išminusuoti 300 Eur atlygį antstoliui laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

18Taip pat pareiškėjas pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį prašo priteisti iš antstolės 400 Eur bylinėjimosi išlaidas. Iš teismui pateikto 2011 m. liepos 4 d. pinigų priėmimo kvito Serija ( - ) Nr. ( - ), matyti, jog 400 Eur bylinėjimosi išlaidas pareiškėjas patyrė kai vykdomoji byla Nr. ( - ) nebuvo net pradėta, t. y. daugiau nei prieš 6 metus. Todėl pareiškėjo prašymas priteisti iš antstolės Astos Lukšienės 400 Eur bylinėjimosi išlaidas laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas. Esant nustatytoms aplinkybėms pareiškėjo skundas tenkintinas dalinai. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 510 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

19skundą tenkinti dalinai. Antstolės Astos Lukšienės 2017 m. birželio 21 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimu Nr. ( - ) apskaičiuotą 371,73 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt vieno euro 73 ct) bendrą vykdymo išlaidų sumą mažinti 2 Eur (dviem eurais), paliekant išieškotiną 369,73 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt devynių eurų 73 ct) bendrą vykdymo išlaidų sumą. Kitoje dalyje skundo netenkinti. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstolei Astai Lukšienei. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai