Byla 2YT-31920-779/2018
Dėl antstolio M. D. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis M. D., UAB „4finance“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo R. P. skundą dėl antstolio M. D. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – antstolis M. D., UAB „4finance“,

Nustatė

2Pareiškėjas R. P. 2018-08-08 skundu dėl antstolio veiksmų prašo įpareigoti antstolį grąžinti iš pareiškėjo sąskaitos išieškotą 41,74 Eur sumą. Nurodė, kad 2018-07-31 Kybartų pataisos namų buhalterija, vykdydama antstolio patvarkymą, pervedė antstoliui 41,74 Eur sumą iš pareiškėjo sąskaitos. Nurodyta pinigų suma, kuri buvo pervesta antstoliui, yra gauta iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kaip neturtinės žalos atlygis už netinkamas kalinimo sąlygas. Ši pinigų suma buvo priteista administracinio teismo, pripažinus pareiškėją nukentėjusiuoju, todėl ji prilyginama pajamų grupei, iš kurių išieškojimas negali būti vykdomas.

32018-08-20 Patvarkymu dėl skundo antstolis M. D. atsisakė tenkinti pareiškėjo 2018-08-08 skundą. Nurodė, kad antstolis 2018-03-08 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkui priklausančių lėšų Nr. S-18-28-3981, kuriuo kreipėsi į Kybartų pataisos namus, kur pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę, ir įpareigojo Kybartų pataisos namus išskaityti kiekvieną mėnesį 20 proc. nuo skolininko pajamų dalies, neviršijančios 1 MMA, ir 70 proc. nuo pajamų dalies, viršijančios vieną MMA. 2018-07-31 iš skolininko išieškota 41,74 Eur suma, kuri 2018-08-08 Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. S-18-28-13494 paskirstyta. Ši suma pareiškėjui neturi būti grąžinta, kadangi neturtinės žalos atlyginimas už netinkamas kalinimo sąlygas nėra įvardytas tarp lėšų, iš kurių išieškojimas nėra galimas. Todėl šios lėšos prilyginamos kitų pajamų kategorijai, iš kurių vykdomam išieškojimui yra taikomos išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų pajamų reglamentuojančios CPK LI skyriaus normos, įskaitant CPK 736 straipsnio nuostatas. Antstolio manymu, jis veikė laikydamasis vykdymo procesą reglamentuojančio teisės aktų reikalavimų.

4Suinteresuotas asmuo UAB „4finance“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo su skundu nesutiko. Nurodė, kad CPK nėra nurodyta, kad negalima išieškoti iš sumų, kurios sumokėtos skolininkui kaip neturtinė žala. CPK nedraudžia nukreipti išieškojimą į neturtinės žalos, patirtos dėl netinkamo kalinimo sąlygų ar kitų valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimą. Pareiškėjo pateikti argumentai, kad nurašytos lėšos buvo negalimos nurašyti ir turi būti grąžintos, nes jos gautos iš valstybės kaip neturtinės žalos atlyginimas už netinkamas kalinimo sąlygas yra nepagrįsti.

5Skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nekviečiant į teismo posėdį pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų, kuriems apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka laiką ir vietą, bylą nagrinėsiančio teismo sudėtį pranešta CPK 133 str. 3 d. nustatyta tvarka, t.y. paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt.

6Skundas atmestinas.

7Remiantis teismui pateikta vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis M. D. vykdomojoje byloje Nr. 0028/14/00570 vykdo Utenos rajono apylinkės teismo 2014-02-25 vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje Nr. 1-199-455/2013 dėl 2585,47 Lt (748,80 Eur) turtinės žalos atlyginimo išieškojimo iš pareiškėjo R. P. išieškotojo UAB „4finance“ naudai (v.b.l. 2, 5). 2018-03-08 antstolis priėmė Patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkui priklausančių lėšų, kuriuo kreipėsi į Kybartų pataisos namus, kuriuose pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę, ir pareikalavo iš pareiškėjo darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos bei iš trečiųjų asmenų gaunamų lėšų kiekvieną mėnesį išskaityti 20 proc. nuo skolininko pajamų dalies, neviršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto vieno minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA) ir 70 proc. nuo pajamų dalies, viršijančios vieną MMA (v.b.l. 95). 2018-08-01 antstolis priėmė Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, kuriuo nutarė iš pareiškėjo sąskaitos išieškotą 41,74 Eur sumą paskirstyti papildomoms vykdymo išlaidoms apmokėti (v.b.l. 99). 2018-08-13 antstolio kontoroje gautas pareiškėjo 2018-08-08 skundas dėl antstolio veiksmų, kurį antstolis 2018-08-20 Patvarkymu dėl skundo atsisakė tenkinti ir persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui (v.b.l. 100-101).

8Pareiškėjas teigia, kad antstolis, pažeisdamas vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, nukreipė išieškojimą į pareiškėjo iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gautą neturtinės žalos atlyginimą už netinkamas kalinimo sąlygas.

9Lietuos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-959-281/2018 pagal pareiškėjo R. P. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, dėl žalos atlyginimo 2018-01-29 priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė: 1) priteisti pareiškėjui R. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 1 329,00 Eur neturtinės žalos; 2) priteisti pareiškėjui R. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 288,00 Eur neturtinės žalos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018-04-05 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-3700-1062/2018 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-01-29 sprendimą paliko nepakeistą.

10Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu, juos ištyrus ir įvertinus, susiformuoja teismo įsitikinimas fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Tai reiškia, kad nereikalaujama, kad visiško teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2008).

11Remiantis išdėstytu, tiek pareiškėjui, tiek antstoliui pripažįstant šias aplinkybes, teismas laiko, kad 2018-07-31 (piniginių lėšų nurašymo nuo pareiškėjo sąskaitos nurašymo metu) pareiškėjo sąskaitoje, administruojamoje Kybartų pataisos namų, buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pagal aukščiau nurodytą įsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo sprendimą pervesta žalos atlyginimo suma.

12Vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose įtvirtinta, kad išieškojimas gali būti nukreipiamas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų (CPK 688 str. 1 d.). CPK 739 straipsnyje įtvirtinta, kad negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip: 1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų; 2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves; 3) valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos; 4) išmokos vaikams, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą; 5) laidojimo pašalpa; 6) išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai; 7) išeitinės išmokos. CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškojimas negali būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Sprendimų vykdymo instrukcijos 93.1-93.6 punktuose pateikiamas turto ir lėšų sąrašas, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas. Be to, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (MMA), visus būtinus vaikų ir neįgaliųjų reikmenis (CPK 668 str. 1 d.).

13Teismas pažymi, kad vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose nėra įtvirtintas draudimas vykdyti išieškojimą iš sumų, kurios gautos skolininko kaip neturtinės žalos atlyginimas už netinkamas kalinimo sąlygas.

14CPK 668 straipsnio 6 punkte įtvirtintas draudimas vykdyti išieškojimą ne iš bet kokių, tačiau tik socialinių tikslinių išmokų, pašalpų, kompensacijų t.y. tokių, kurių tikslas yra suteikti piniginę paramą asmenims, kurie negali reikiamu mastu užsitikrinti pakankamų pajamų būtiniausiems poreikiams tenkinti. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, neturtinės žalos atlyginimas (priteistas teismo sprendimu) skirtas pareiškėjui ne aukščiau nurodytu socialiniu tikslu, tačiau kaip kompensacija už netinkamas kalinimo sąlygas.

15Pareiškėjas taip pat neįrodė, kad dėl kalinimo teisės aktų reikalavimų neatitinkančiomis sąlygomis pablogėjo jo sveikata, atsirado negrįžtami sveikatos sutrikimai, atsirado psichologinių problemų ar kitų intensyvaus pobūdžio neigiamų išgyvenimų. Dėl šios priežasties, gauta pinigų suma taip pat negali būti prilyginta lėšoms, susijusioms su sveikatos sužalojimu.

16Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad antstolis turėjo teisę nukreipti išieškojimą į pareiškėjo sąskaitoje, administruojamoje Kybartų pataisos namų, esančią pinigų sumą, kuri pareiškėjui pervesta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kaip neturtinės žalos atlyginimas už netinkamas kalinimo sąlygas. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos skolininkui pervesta neturtinės žalos atlyginimo suma už netinkamas kalinimo sąlygas laikytina lėšomis, iš kurių išieškojimas gali būti vykdomas (pvz. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-131-278/2017, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1075-569/2015, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-280-467/2015).

17Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad pareiškėjo nurodyti argumentai nepagrindžia antstolio veiksmų neteisėtumo nukreipiant išieškojimą į pareiškėjui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pervestą neturtinės žalos atlyginimą už netinkamas kalinimo sąlygas, pareiškėjo 2018-08-08 skundas dėl antstolio M. D. veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

18Vadovaudamasis CPK 290, 291, 510-513 straipsniais, teismas

Nutarė

19pareiškėjo R. P. 2018-08-08 skundą dėl antstolio M. D. veiksmų atmesti.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas R. P. 2018-08-08 skundu dėl antstolio veiksmų prašo... 3. 2018-08-20 Patvarkymu dėl skundo antstolis M. D. atsisakė tenkinti... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „4finance“ pateikė atsiliepimą į skundą,... 5. Skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka,... 6. Skundas atmestinas.... 7. Remiantis teismui pateikta vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis... 8. Pareiškėjas teigia, kad antstolis, pažeisdamas vykdymo procesą... 9. Lietuos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 10. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 11. Remiantis išdėstytu, tiek pareiškėjui, tiek antstoliui pripažįstant šias... 12. Vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose įtvirtinta, kad... 13. Teismas pažymi, kad vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose... 14. CPK 668 straipsnio 6 punkte įtvirtintas draudimas vykdyti išieškojimą ne... 15. Pareiškėjas taip pat neįrodė, kad dėl kalinimo teisės aktų reikalavimų... 16. Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad antstolis turėjo teisę nukreipti... 17. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad pareiškėjo nurodyti argumentai... 18. Vadovaudamasis CPK 290, 291, 510-513 straipsniais, teismas... 19. pareiškėjo R. P. 2018-08-08 skundą dėl antstolio M. D. veiksmų atmesti.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...