Byla e2YT-7002-832/2018
Dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariatas, antstolė Elena Miliauskienė

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Mindaugas Klemenis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. P. skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariatas, antstolė Elena Miliauskienė.

3Teismas

Nustatė

42018 m. lapkričio 6 d. teisme gautas pareiškėjo R. P. skundas dėl antstolės Elenos Miliauskienės procesinių veiksmų, kuriame pareiškėjas nurodo, kad antstolė neteisėtai iš jo sąskaitos išskaičiavo iš Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos gautą neturtinės žalos atlyginimą už netinkamas kalinimo sąlygas ir prašo grąžinti nurašytas pinigines lėšas.

5Antstolė Elena Miliauskienė 2018 m. lapkričio 5 d. patvarkymu atsisakyti patenkinti skundą dėl antstolės procesinių veiksmų Nr. S3h-63098, pareiškėjo R. P. skundo netenkino ir vykdomąsias bylas Nr. 0009/07/01731, Nr. 0009/10/03249, Nr. 0009/10/05959, Nr. 0009/11/00182, Nr. 0009/11/01306, Nr. 0009/15/02507, kartu su skundu persiuntė teismui. Minėtame patvarkyme antstolė nurodo, kad nei įstatyme, nei suformuotoje teismų praktikoje nėra draudimo ar ribojimo nukreipti išieškojimą į skolininko pinigines lėšas, skirtas iš valstybės priteistos žalos už netinkamas sąlygas bausmės atlikimo vietoje išmokėti.

62018 m. rugpjūčio 27 d. vykdomosiose bylose buvo parengti patvarkymai dėl pas trečiuosius asmenis esančio skolininkui priklausančio ar jam perduotino turto/išmokėtinų sumų perdavimo/išmokėjimo arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriais buvo areštuota skolininko turtinė teisė į išmokas, kurias skolininkui turi išmokėti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Patvarkymuose Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai buvo nurodyta nuo patvarkymų gavimo dienos visus R. P. naudai vykdytinus mokėjimus, neviršijant patvarkymuose nurodytų sumų, vykdyti į antstolės Elenos Miliauskienės depozitinę sąskaitą.

72018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija į antstolės depozitinę sąskaitą pervedė 300 Eur sumą, kuri 2018 m. spalio 8 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. Bh-45750 buvo paskirstyta.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 5 dalimi, 133 straipsnio 3 dalimi, pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu, t. y. 2018 m. lapkričio 7 d. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant viešą pranešimą.

9Skundas netenkintinas.

10Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų teisėtumo areštuojant Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos gautą neturtinės žalos atlyginimą už netinkamas kalinimo sąlygas.

11Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė Elena Miliauskienė vykdo šešias vykdomąsias bylas užvestas skolininko R. P. atžvilgiu: Nr. 0009/07/01731, užvestą pagal Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato 2007 m. gegužės 30 d. vykdomąjį dokumentą Nr. N 177704, dėl 86,89 Eur baudos išieškojimo išieškotojo valstybės naudai; Nr. 0009/10/03249, užvestą pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 8 d. vykdomąjį dokumentą Nr. A2.6.-408-636/2010, dėl 376,51 Eur baudos išieškojimo išieškotojo valstybės naudai; Nr. 0009/10/05959, užvestą pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. vykdomąjį dokumentą Nr. A2.2.-1023-853/2010, dėl 72,41 Eur baudos išieškojimo išieškotojo valstybės naudai; Nr. 0009/11/00182, užvestą pagal Mažeikių rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. vykdomąjį dokumentą Nr. A2.11.-1464-853/2010, dėl 144,81 Eur baudos išieškojimo išieškotojo valstybės naudai; Nr. 0009/11/01306, užvestą pagal Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato 2011 m. sausio 26 d. vykdomąjį dokumentą Nr. N0348928, dėl 14,48 Eur baudos išieškojimo išieškotojo valstybės naudai; Nr. 0009/15/02507, užvestą pagal Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 8 d. vykdomąjį dokumentą Nr. 1-136-404/2015, dėl 23,16 Eur garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų išieškojimo išieškotojo valstybės naudai.

12Vykdymo procese, 2018 m. rugpjūčio 23 d. iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų antstolė nustatė, kad Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 16 d. administracinės bylos sprendimu Nr. I-3796-394/2018, priteisė skolininkui 300 Eur neturtinės žalos atlyginimo už netinkamas laikymo kamerose sąlygas.

13Atsižvelgus į tai, jog Regionų apygardos administracinio teismo sprendime nebuvo konstatuota, kad R. P. atsiradusi neturtinė žala yra susijusi su pablogėjusia jo sveikata, bei vadovaujantis teismų suformuota praktika, 2018 m. rugpjūčio 27 d. vykdomosiose bylose buvo parengti patvarkymai dėl pas trečiuosius asmenis esančio skolininkui priklausančio ar jam perduotino turto/išmokėtinų sumų perdavimo/išmokėjimo arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriais buvo areštuota skolininko turtinė teisė į išmokas, kurias skolininkui turi išmokėti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Patvarkymuose Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai buvo nurodyta nuo patvarkymų gavimo dienos visus R. P. naudai vykdytinus mokėjimus, neviršijant patvarkymuose nurodytų sumų, vykdyti į antstolės Elenos Miliauskienės depozitinę sąskaitą. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, vykdydama minėta antstolės patvarkymą, 2018 m. rugsėjo 27 d. pervedė 300 Eur sumą į antstolės depozitinę sąskaitą. 2018 m. spalio 31 d. antstolės kontoroje gautas skolininko skundas dėl minėtų lėšų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą. Antstolė 2018 m. lapkričio 5 d. patvarkymu atsisakyti patenkinti skundą dėl antstolės procesinių veiksmų Nr. S3h-63098, skolininko skundo netenkino ir persiuntė skundą teismui.

14Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti CPK VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Šiuo atveju iš vykdomųjų bylų medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas geruoju vykdomuosiuose dokumentuose nurodytų sumų, taip pat vykdymo išlaidų nesumokėjo, todėl antstolė bei antstolio padėjėjai ėmėsi priverstinio vykdymo priemonių ir pritaikė areštą lėšoms, esančioms Šiaulių tardymo izoliatoriuje pareiškėjo sąskaitoje.

15Pažymėtina, jog antstolis, nukreipdamas išieškojimą į skolininko turtą, įskaitant jam priklausančius pinigus – tiek pas skolininką ar kitus asmenis esančius grynuosius, tiek ir lėšas sąskaitose, privalo laikytis CPK nustatytų išieškojimo iš skolininko turto taisyklių, įskaitant ir CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatytą apribojimą, draudžiantį nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-315-421/2017).

16Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad apribojimas, draudžiantis nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią MMA, apima tiek grynuosius pinigus, tiek lėšas sąskaitose ir taikytinas kaip vienkartinis apribojimas nustačius visą skolininko turto masę ir nukreipiant išieškojimą į skolininko turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-315-421/2017). Antstolis, pradėdamas išieškojimo veiksmus ir nukreipdamas išieškojimą į skolininko fizinio asmens turtą, įskaitant jam priklausančius pinigus, privalo laikytis CPK nustatytų išieškojimo iš skolininko turto taisyklių, be kita ko, CPK 668 straipsnio 1 dalyje nustatyto apribojimo, draudžiančio nukreipti išieškojimą į pinigų sumą, neviršijančią Vyriausybės nustatytos vienos MMA. Prieš priimdamas patvarkymą areštuoti skolininko turtą ar pajamas, antstolis visų pirma turi išsiaiškinti, kiek turto skolininkas turi, ir tik tada priimti patvarkymą, atitinkantį jau minėtas išieškojimą reglamentuojančias proceso teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-453-690/2017).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog iš skolininko pajamų dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, išieškojimas negalimas tik vieninteliu atveju, jei neviršijanti vieno MMA skolininko turima suma patenka į skolininko turto, iš kurio išieškojimas negalimas, sąrašą, įtvirtintą CPK 736–739 str. (Šiaulių apygardos teismo nutartis Nr. 2S-223-372/2017, Šiaulių apygardos teismo nutartis Nr. e2S-306-357/2018, Šiaulių apygardos teismo nutartis Nr. e2S-336-856/2018).

18Pagal suformuotą teismų praktiką lėšos, kurios buvo gautos kaip žalos dėl netinkamų kalinimo sąlygų atlyginimas, nėra priskiriamos prie CPK 739 straipsnyje nurodytų lėšų, iš kurių išieškojimas nėra galimas. Šioms lėšoms netaikytinos ir CPK 734 straipsnio 4 punkto nuostatos. Šios lėšos skolininkui priklauso asmeninės nuosavybės teise ir įstatymas leidžia nukreipti skolos išieškojimą į tokias lėšas (Klaipėdos apygardos teismo 2016-11-10 nutartis Nr. 2S-1648-513/2016, Vilniaus apygardos teismo 2016-06-01 nutartis Nr. 2S-567-258/2016, Vilniaus apygardos teismo 2017-01-19 nutartis Nr. 2S-416-590/2017, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-06 nutartis Nr. 2YT-31920-779/2018).

19Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė, priimdama skundžiamus patvarkymus laikėsi suformuotos teismų praktikos ir 2018 m. rugpjūčio 27 d. vykdomosiose bylose priimdama patvarkymus dėl pas trečiuosius asmenis esančio skolininkui priklausančio ar jam perduotino turto/išmokėtinų sumų perdavimo/išmokėjimo arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriais buvo areštuota skolininko turtinė teisė į išmokas, t. y., kuriuo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, 2018 m. rugsėjo 27 d. pervedė 300 Eur sumą į antstolės depozitinę sąskaitą, yra teisėtas bei neprieštaraujantis imperatyviajai proceso teisės normai, įtvirtintai CPK 668 straipsnio 1 dalyje, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai dėl išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto, įskaitant pinigus.

20Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad antstolė nepažeidė teismų praktikoje ir CPK įtvirtintų nuostatų, jos veiksmai, neprieštarauja įstatymo nuostatoms ir yra teisėti, todėl pareiškėjo skundas dėl pervestų antstolei piniginių lėšų grąžinimo, atmestinas kaip nepagrįstas.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 510–513 straipsniais,

Nutarė

22Pareiškėjo R. P. skundo netenkinti.

23Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0009/07/01731, Nr. 0009/10/03249, Nr. 0009/10/05959, Nr. 0009/11/00182, Nr. 0009/11/01306, Nr. 0009/15/02507 grąžinti antstolei Elenai Miliauskienei.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. P.... 3. Teismas... 4. 2018 m. lapkričio 6 d. teisme gautas pareiškėjo R. P. skundas dėl... 5. Antstolė Elena Miliauskienė 2018 m. lapkričio 5 d. patvarkymu atsisakyti... 6. 2018 m. rugpjūčio 27 d. vykdomosiose bylose buvo parengti patvarkymai dėl... 7. 2018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija į... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos... 11. Bylos duomenimis nustatyta, jog antstolė Elena Miliauskienė vykdo šešias... 12. Vykdymo procese, 2018 m. rugpjūčio 23 d. iš Lietuvos teismų informacinės... 13. Atsižvelgus į tai, jog Regionų apygardos administracinio teismo sprendime... 14. Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti... 15. Pažymėtina, jog antstolis, nukreipdamas išieškojimą į skolininko turtą,... 16. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad apribojimas, draudžiantis... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog iš skolininko pajamų... 18. Pagal suformuotą teismų praktiką lėšos, kurios buvo gautos kaip žalos... 19. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė, priimdama skundžiamus... 20. Įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 22. Pareiškėjo R. P. skundo netenkinti.... 23. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0009/07/01731, Nr.... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...