Byla I-1301-386/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, 2015 m. gegužės 25 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui V. M. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir pareiškėjas, ir KRATC) prašymu (teisme gautas 2015-05-13) prašo priteisti iš atsakovo V. M. (toliau – ir atsakovas) nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą ir surinkimą: 1) 37,07 Eur (128 Lt) už nekilnojamojo turto objektą „Poilsio pastatas“, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )) už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2014-12-31; 2) 399,68 Eur (1380,02 Lt) už nekilnojamojo turto objektą „Poilsio pastatas“, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )) už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2014-12-31.

4Prašyme nurodyta, kad pagal 2008-02-27 Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-44, pakeistu 2008-06-04 sprendimu Nr. T14-127 (vėlesni pakeitimai 2009-01-21 sprendimu Nr. T1-16; 2010-01-27 sprendimu Nr. T1-9; 2012-04-19 sprendimu Nr. T1-92) patvirtintus Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai) už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, galiojanti Neringos savivaldybės teritorijoje. Kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti įmoką Nuostatuose nustatyta tvarka. Nustatytas vietinės rinkliavos surinkėjas - UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Teigiama, kad Neringos savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-225 buvo pritarta koncesijos sutarčiai „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“, kurios pagrindu KRATC suteikta teisė organizuoti ir vykdyti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sistemą iš Neringos savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų.

5Atsakovas V. M. atsiliepime nurodė, jog su pareiškėjo prašymu nesutinka. Teigia, kad nėra galimybės ( - ) esančius pastatus naudoti pagal jų paskirtį poilsiui, nes jie nėra tinkamai įrengti. Jis ir jo šeima nesinaudojo minėtais pastatais 2013 m., 2014 m. 2015 m., todėl nebuvo komunalinių atliekų.

6Bylos proceso šalys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio nagrinėjimo laiką ir vietą šalys informuotos tinkamai (pareiškėjas - pranešimu, atsakovas - šaukimu). Byloje pakanka rašytinių duomenų išnagrinėti ją iš esmės, todėl byla nagrinėtina iš esmės bylos šalims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalis).

7Konstatuojama:

8Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Neringos savivaldybės tarybos 2008-02-27 sprendimu Nr. T1-44 (su vėlesniais pakeitimais: 2008-06-04 sprendimu Nr. T14-127; 2009-01-21 sprendimu Nr. T1-16; 2010-01-27 sprendimu Nr. T1-9; 2012-04-19 sprendimu Nr. T1-92) patvirtinti Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš jų turėtojų ir tvarkymą nuostatai (toliau – ir Nuostatai) bei Neringos savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-226 (su vėlesniais pakeitimais: 2008-12-03 sprendimu Nr. T1-243; 2009-03-25 sprendimu Nr. T1-53; 2010-04-14 sprendimu Nr. T1-60) patvirtintos Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – ir Taisyklės).

9Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau - Atliekų tvarkymo įstatymas) 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad atliekų turėtojas šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats; komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Taigi, įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja atliekų turėtoją pačiam tvarkyti atliekas teisės aktų nustatyta tvarka arba perduoti jas atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas (Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). Iš šių nuostatų matyti, jog atliekų turėtojas tais atvejais, kai perduoda atliekas atliekų tvarkytojui, privalo padengti visas su jo perduotų atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

10Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

11Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (toliau - Rinkliavų įstatymas), kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

12Aptariamos sąvokos ir sampratos „atliekų turėtojas“ aiškinimas yra pateiktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-334/2014, kuri teisės taikymo aspektu yra panaši su šia administracine byla. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartyje, be kita ko, nurodyta, kad pareiga mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra siejama su savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu, disponavimu. Tokiu nekilnojamuoju turtu disponuojantys, valdantys ar (ir) naudojantys asmenys, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, paprastai atitinka „atliekų turėtojo“ sąvoką Atliekų tvarkymo įstatymo prasme.

13Atitinkamai, kaip ne kartą savo jurisprudencijoje yra konstatavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vietinė rinkliava vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka. Ši rinkliava nėra siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą privatinės teisės prasme (pvz., žr., 2012 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822‑2403/2012). Pareiga mokėti savivaldybės tarybos nustatytą ir jos teritorijoje galiojančią vietinę rinkliavą, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi rinkliavos nuostatuose (Rinkliavų įstatymo 12 str., 13 str. 1 d.), tenka visiems šiuose nuostatuose nurodytiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus Lietuvos banką (Rinkliavų įstatymo 3 str. (2004 m. balandžio 15 d. įstatymo Nr. IX-2139 redakcija). Pabrėžtina, jog vietinė rinkliava ir iš jos kylantys teisiniai santykiai yra viešosios teisės reguliavimo dalykas. Šie santykiai – tai valdingo pobūdžio teisiniai santykiai tarp vietinės rinkliavos mokėtojų ir vietos savivaldos institucijų (šių institucijų įgaliojimus įgyvendinančių asmenų), todėl kaip ir dėl mokesčių, taip ir dėl vietinių rinkliavų su jų mokėtojais nesitariama (šiuo klausimu pagal analogiją, pvz., žr., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d. ir 2003 m. lapkričio 17 d. nutarimus; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 29 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A7‑60/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 5, p. 33–42). Aukščiau nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje taip pat buvo pasisakyta, kad „<...> vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka“.

14Europos Teisingumo Teismas, aiškindamas „teršėjas moka“ principą, yra nusprendęs, jog kalbant apie komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų padengimą, kiek tai susiję su paslauga, kuri kolektyviai teikiama visiems atliekų turėtojams, valstybės narės turi, remdamosi Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktu, užtikrinti, kad iš principo visi šios paslaugos vartotojai, kaip atliekų turėtojai tos pačios direktyvos 1 straipsnio prasme, kolektyviai padengtų visas minėtų atliekų šalinimo išlaidas (Teisingumo Teismo 2009 m. liepos 16 d. prejudicinis sprendimas byloje Futura Immobiliare srl Hotel Futura ir kt. (C-254/08), 46 p.), o valstybės narės finansinės atsakomybės už išlaidas, susijusias su atliekų šalinimu, atžvilgiu turi teisę pasirinkti formą ir būdus šiam rezultatui pasiekti (Teisingumo Teismo 2008 m. birželio 24 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Commune de Mesquer (C-188/07), 80 p.). Šiuo metu galiojančioje Europos Sąjungos teisėje nėra teisės akto, kuris numatytų valstybėms narėms privalomą konkretų komunalinių atliekų šalinimo išlaidų padengimo metodą, todėl šis padengimas gali atitinkamos valstybės narės pasirinkimu būti užtikrinamas mokesčiais arba bet kuriuo kitu būdu. Kadangi, kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, dažnai yra sunku arba brangu nustatyti tikslų komunalinių atliekų, kiekvieno atliekų turėtojo perduotų tvarkyti, kiekį, rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį, gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams, nes šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų sumai. Šiuo požiūriu Teisingumo Teismas nusprendė, jog nacionalinės teisės nuostata, komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo tikslais numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi būti laikoma prieštaraujančia Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktui (Teisingumo Teismo 2009 m. liepos 16 d. sprendimas Futura byloje Immobiliare srl Hotel Futura ir kt. (C-254/08), 48–50 p.).Atsižvelgiant į tai, kad Atliekų tvarkymo įstatyme numatytas principas „teršėjas moka“, kuris į nacionalinę teisės sistemą buvo perkeltas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, bei sąvoka „atliekų turėtojas“, kuri visose valstybės narėse aiškinama vienodai (Direktyvos 2006/12/EB preambulės 3 p., 1 str. 1 d. c p.), savaime nedraudžia nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet byloje aptariamu būdu.

15Neringos savivaldybės taryba 2008-02-27 sprendimu Nr. T1-44 patvirtino Neringos savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, kurių 7 punktas numato, kad Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava) – tai Neringos savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka; komunalinių atliekų surinkimui nepriskiriamas sanitarinis, rankinis ir mechaninis teritorijų valymas. Taigi, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą. Nuostatų 8 punktas nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, privalantys mokėti vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius Leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

16Pagal Nuostatų 13 punktą vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo tikslais KRATC nustatyta tvarka naudojasi VĮ “Registrų centras” Klaipėdos filialo duomenų bazėmis, Neringos savivaldybės administracijos ir atliekų turėtojų pateikiamais duomenimis.

17Nuostatų 24 punktas (2012-04-19 sprendimo Nr. T1-92 redakcija) numato, kad visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams, kuriems teikiamos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, nustatomi Vietinės rinkliavos dydžiai, apskaičiuojami vadovaujantis vienos tonos surinkimo ir sutvarkymo kaštais, kuriuos skaičiuoja KRATC ir įsakymu tvirtina Neringos savivaldybės direktorius. Nuostatų 25 punktas (2008-06-04 sprendimo Nr. T14-127 redakcija) numato, kad nekilnojamojo turto savininkams ar naudotojams nustatomi Vietinės rinkliavos dydžiai pagal turimą nekilnojamo turto plotą (Priedas 2); jei nekilnojamojo turto paskirtis VĮ „Registrų centras“ duomenų bazėje neatitinka realios paskirties, vietinės rinkliavos mokėtojui gali būti pakeistas Priede 2 numatytas rinkliavos dydis. Pagal nuostatų 50 punktą vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę reikalauti iš KRATC pakeisti ar patikslinti apie juos įregistruotus duomenis, jei duomenys keitėsi, yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs. Pagal nuostatų 50¹ punktą (2008-06-04 sprendimo Nr. T1-127 redakcija) prašydami patikslinti ar pakeisti duomenis, asmenys užpildo KRATC nustatytos formos prašymą; prie prašymo pridedamos visų prašyme nurodomų informacijos tikrumą patvirtinančių dokumentų kopijos; pareiškėjas, užpildęs prašymą, atsako už pateiktų duomenų tikrumą.

18Pagal Nuostatų 18 punktą pareiškėjui yra pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nuostatų 29-37 punktuose reglamentuota vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka. Pagal vietinės rinkliavos registro duomenis KRATC kiekvienais metais parengia ir iki sausio 15 d. išsiunčia nustatytos formos mokėjimo pranešimą apie mokėjimo laikotarpiu mokėtojui taikomą vietinės rinkliavos dydį (Nuostatų 30, 31 punktai). Vietinė rinkliava turi būti sumokama į pranešime nurodytą sąskaitą per 30 dienų nuo mokėjimo pranešimo datos; vietinę rinkliavą galima sumokėti už visus metus iš karto arba kas ketvirtį lygiomis dalimis (už pirmą ketvirtį – iki vasario 15 d., už kitus ketvirčius – iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d.) bankuose ar pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba pašto skyriuose. (Nuostatų 34 punktas).

19Neringos savivaldybės taryba 2009 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T1-163 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 12 straipsnio 3 punktu, Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-44 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 54 punktu, nusprendė nustatyti Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatą – 100 proc. atleidimą nuo įmokos – asmeniui, valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam nekilnojamojo turto objektą savivaldybės teritorijoje netinkamą naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintą.

20Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (registro Nr. ( - )) (b.l. 10-17) matyti, jog atsakovas V. M. nuo 2005-07-18 nuosavybės teise valdo 1/4 pastato Nr. ( - ), kurio bendras plotas 79,27 kv. m. (atsakovui priklausanti pastato dalis yra 19,81 kv. m.), ir ½ pastato Nr. ( - ), kurio bendras plotas 216,90 kv. m. (atsakovui priklausanti pastato dalis yra 108,45 kv. m.); abu yra poilsio pastatai. Iš pažymos apie skolą dėl vietinės rinkliavos Nr. (8.2)-5R-1071 matyti, kad pareiškėjas atsakovui vietinę rinkliavą paskaičiavo už tokio dydžio patalpas, mokesčio pavadinimas – viešbučių ir poilsio paskirties patalpa, kaina – 0,94 Eur (3,24 Lt) už 1 kv. m. Paskaičiavimai: 1) dėl pastato ( - ) (unikalus Nr. ( - )) - 19,81 kv. m. x 3,24 Lt x 2 metai yra 128 Lt (37,07 Eur); 2) dėl pastato ( - ) (unikalus Nr. ( - )) –108,45 kv. m. x 3,24 Lt x 4 metai; sumokėta 24,03 Lt (6,96 Eur), skola 1380,02 Lt (399,68 Eur); viso skola – 436,75 Eur. Nežymūs netikslumai skaičiuojant yra dėl centų apvalinimo.

21Nekyla abejonių, kad pagal aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą ginčo laikotarpiu atsakovas buvo vietinės rinkliavos mokėtojas ir turėjo prievolę mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Kaip jau buvo minėta, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vietinės rinkliavos mokėtojai gali būti atleidžiami tik atitinkamų teisės aktų pagrindu bei nustatyta tvarka. Byloje nėra duomenų dėl lengvatų taikymo atsakovui.

22Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kadangi nustatyta, jog atsakovas sprendime nurodytu laikotarpiu prievolės mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nėra įvykdęs, prašymas tenkintinas visa apimtimi.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

24prašymą patenkinti pilnai.

25Priteisti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui iš V. M. 436,75 Eur (keturis šimtus trisdešimt šešis Eur 75 centus) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė,... 2. Teismas... 3. pareiškėjas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir... 4. Prašyme nurodyta, kad pagal 2008-02-27 Neringos savivaldybės tarybos... 5. Atsakovas V. M. atsiliepime nurodė, jog su pareiškėjo prašymu nesutinka.... 6. Bylos proceso šalys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio... 7. Konstatuojama:... 8. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo... 9. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau - Atliekų tvarkymo... 10. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 11. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 12. Aptariamos sąvokos ir sampratos „atliekų turėtojas“ aiškinimas yra... 13. Atitinkamai, kaip ne kartą savo jurisprudencijoje yra konstatavęs Lietuvos... 14. Europos Teisingumo Teismas, aiškindamas „teršėjas moka“ principą, yra... 15. Neringos savivaldybės taryba 2008-02-27 sprendimu Nr. T1-44 patvirtino... 16. Pagal Nuostatų 13 punktą vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo... 17. Nuostatų 24 punktas (2012-04-19 sprendimo Nr. T1-92 redakcija) numato, kad... 18. Pagal Nuostatų 18 punktą pareiškėjui yra pavesta apskaičiuoti vietinės... 19. Neringos savivaldybės taryba 2009 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T1-163 „Dėl... 20. Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 21. Nekyla abejonių, kad pagal aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą... 22. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 24. prašymą patenkinti pilnai.... 25. Priteisti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui iš V. M. 436,75 Eur... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...