Byla 2-15814-792/2011
Dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo H. M. skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolę su skundu prašydamas panaikinti 2011-09-21 patvarkymą Nr. S-11019380 vykdomojoje byloje Nr. 0005/11/01859 dėl vykdomosios bylos sustabdymo. Kartu prašė nukreipti priverstinį išieškojimą į skolininkui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas. Antstolė B. Tamkevičienė 2011-10-07 patvarkymu Nr. S-11021151 netenkino pareiškėjo skundo. Antstolė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 str. 2 d. skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

3Pareiškėjas skunde nurodė, jog antstolė B. Tamkevičienė nepagrįstai sustabdė vykdomąją bylą. Teigia, jog antstolė vykdomuosius veiksmus byloje sustabdė tik todėl, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra areštavo A. Z. priklausančias lėšas, esančias banke „Nordea Bank Finland Plc“, sąskaitoje Nr. ( - ). Tačiau A. Z., be piniginių lėšų, esančių minėtoje banko sąskaitoje, nuosavybės teise turi ir kito turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas. Dėl šios priežasties negalima teigti, kad vykdymo veiksmai nagrinėjamoje vykdomojoje byloje iš esmės yra neįmanomi. Vien aplinkybė, kad išieškojimas iš tam tikro skolininko turto (šiuo atveju banko sąskaitoje esančių piniginių lėšų) yra patogesnis skolininkui ar net antstoliui, nėra pagrindas stabdyti vykdymo veiksmus, kai išieškojimas iš šio turto tam tikru momentu yra negalimas. Be to, nurodė, jog A. Z. nuosavybės teisių apribojimas nėra taikomas viso jam nuosavybės teise priklausančio turto atžvilgiu, todėl mano, kad nebuvo CPK 626 str. l d. 4 p. (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2011-09-30) numatytų privalomų vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų.

4Suinteresuotas asmuo A. Z. atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Iš pateiktos medžiagos nustatyta, jog antstolės B. Tamkevičienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0005/11/01859 pradėta vykdyti pagal Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-15 vykdomąjį raštą Nr. 2-33-370/2009 dėl 34733,55 Lt išieškojimo iš skolininko A. Z. išieškotojo H. M. naudai. Klaipėdos apygardos prokuratūros 2010-04-27 nutarimu buvo laikinai apribotos nuosavybės teisės į antstolio A. Z. pinigines lėšas – 39100 Lt, esančias banko „Nordea Bank Finland Plc“ sąskaitose. Minėtas nutarimas Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-18 nutartimi dalyje panaikintas, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-07 nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2011-02-18 nutartis panaikinta ir paliktas galioti Klaipėdos apygardos prokuratūros 2010-04-27 nutarimas (v.b., b.l. 29-30, 73-78). Antstolė B. Tamkevičienė 2011-09-21 patvarkymu, atsižvelgdama į tai, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra turto arešto aktu areštavo A. Z. priklausančias pinigines lėšas banke bei vadovaudamasi CPK 626 str. 1 d. 4 p. sustabdė priverstinio išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje (v.b., b.l. 105). H. M. padavė skundą dėl minėto antstolės patvarkymo. 2011-10-17 patvarkymu antstolė H. M. skundą netenkino ir skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė apylinkės teismui.

7Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Dėl to teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams.

8Antstolio veiksmai vertinami atsižvelgiant į tai, ar antstolio padaryti pažeidimai sudaro pagrindą juos pripažinti neteisėtais. Nagrinėjamoje byloje antstolė skundžiamu 2011-09-21 patvarkymu sustabdė priverstinio išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0005/11/01859. 2011-10-17 patvarkyme, kuriuo netenkintas išieškotojo skundas dėl 2011-09-21 patvarkymo panaikinimo, antstolė nurodė, jog Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-15 vykdomajame rašte nustatyta, kad teismas nusprendė taikyti restituciją natūra ir šalis grąžinti į buvusią padėtį. Tai reiškia, antstolės nuomone, kad išieškotojui H. M. turi būti grąžinamos jam priklausančios lėšos, o ne kitas turtas, kuris nuosavybės teise priklauso A. Z.. Skolininkas A. Z. pateikė sąskaitos Nr. ( - ), esančios banko „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriuje, išrašą, iš kurio matyti, kad lėšos už varžytynėse nupirktą turtą įneštos būtent į šią sąskaitą, todėl išieškojimas negali būti nukreipiamas į kitą turtą ar kitas lėšas išskyrus lėšas, esančias minėtoje sąskaitoje. Kadangi minėta sąskaitą areštuota prokuratūros nutarimu, todėl visi vykdymo veiksmai, vadovaujantis CPK 626 str. 1 d. 4 p. (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2011-09-30) sustabdyti. CPK 626 str. 1 d. 4 p., galiojusiame iki 2011-09-30, buvo nustatyta, jog antstolis privalo sustabdyti vykdomąją byla, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas, jeigu šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka arba siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus. Minėtos normos analizė leidžia daryti išvadą, jog antstolis privalo sustabdyti bylą tais atvejais, kai skolininkui Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka ar siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus taikomi viso jo turimo turto nuosavybės teisių apribojimai ar viso turto areštas. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos prokuratūros 2010-04-27 nutarimu buvo laikinai apribotos ne viso A. Z. priklausančio turto nuosavybės teisės, o tik dalies turto, t.y. 39100 Lt piniginių lėšų, esančių banko „Nordea Bank Finland Plc“ sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Visų kitų A. Z. priklausančių lėšų, taip pat ir esančių banko „Nordea Bank Finland Plc“ sąskaitose (išskyrus tas pinigines lėšas, kurioms taikomi nuosavybės teisių apribojimai), bei kito turto nuosavybės teisės nėra apribotos.

9Antstolė 2011-10-17 patvarkyme nurodo, jog teismas taikė restituciją ir šalis grąžino į buvusią padėtį, t.y. A. Z. įpareigojo H. M. grąžinti pinigų sumas, kurios įneštos į tą sąskaitą, kurioje apribotos piniginių lėšų nuosavybės teisės. Nustatyta, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-371/2010 nuspręsta taikyti restituciją natūra ir šalis grąžinti į buvusią padėtį: atsakovas H. M. grąžina ieškovams V. G. ir J. G. trijų kambarių butą <...>; atsakovas antstolis A. Z. grąžina H. M. 34733,55 Lt (v.b, b.l. 66-75). Teismas pažymi, jog A. Z. įpareigotas H. M. grąžinti ne konkretų, individualiais požymiais apibūdintą daiktą, o pinigines lėšas, t.y. 34733,55 Lt. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.100 str. nurodyta, jog pinigai, kaip civilinių teisių objektai, – tai Lietuvos banko išleidžiami banknotai, monetos ir lėšos sąskaitose, kitų valstybių išleidžiami banko bilietai, valstybės iždo bilietai, monetos ir lėšos sąskaitose, esantys teisėta atsiskaitymo priemonė. Ši atsiskaitymo priemonė naudojama kasdienėje tiek fizinių, tiek juridinių asmenų ūkinėje komercinėje veikloje ir galimybė naudotis tokia atsiskaitymo forma užtikrina fizinių asmenų interesų tenkinimą bei bendrovių veikos normalų funkcionavimą. Nagrinėjamu atveju A. Z. įpareigotas grąžinti H. M. tam tikrą piniginių lėšų sumą. Teismo procesiniame sprendime nėra nurodyta, jog privalo būti grąžintos piniginės lėšos, apibūdintos individualiais požymiais, t.y. nenustatyta kokie būtent piniginiai banknotai, monetos ir pan. turi būti grąžinamos, nurodyta tik pinigų suma. Todėl darytina išvada, kad išieškotojui H. M. gali būti grąžinamos ir kitos lėšos, o ne tik tos, kurios yra banko „Nordea Bank Finland Plc“ sąskaitose ir tariamai įneštos už varžytinėse nupirktą turtą. Priešingas minėtų CK ir CPK normų bei nagrinėjamos situacijos aiškinimas sudarytų kliūtis tinkamam teismo sprendimo įvykdymui. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog antstolės B. Tamkevičienės 2011-09-21 patvarkymas „Dėl vykdomosios bylos sustabdymo“ Nr. S-11019380, kuriuo sustabdyti priverstinio išieškojimo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0005/11/01859, pažeidžia išieškotojo H. M. teises bei teisėtus interesus, todėl minėtas patvarkymas naikintinas.

10Kartu pažymėtina, jog pasikeitus privalomajam vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo reglamentavimui (CPK 626 str.), nustatyta, kad tuo atveju, kai nuosavybės teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, tai antstolis privalo ne sustabdyti vykdomąją bylą, o tik turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą.

11Pareiškėjas H. M. taip pat skundu prašo įpareigoti antstolę nukreipti priverstinį išieškojimą į skolininkui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas. Teismas pažymi, jog Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. nurodyta, jog antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Klaipėdos apygardos teismo 2010-12-05 vykdomasis raštas Nr. 2-33-370/2009 pateiktas vykdyti antstolei B. T., kuri vykdymo proceso metu ir sprendžia kokius procesinius veiksmus atlikti bei procesinius sprendimus priimti, t.y. išieškojimą nukreipti į nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir pan. Teismas neturi įstatyminio pagrindo nagrinėjamu atveju nurodyti kokius procesinius veiksmus antstoliui atlikti, todėl pareiškėjo skundas minėtoje dalyje atmestinas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsniu, teismas

Nutarė

13pareiškėjos H. M. skundą tenkinti iš dalies.

14Panaikinti antstolės Brigitos Tamkevičienės 2011-09-21 patvarkymą „Dėl vykdomosios bylos sustabdymo“ Nr. S-11019380 , kuriuo sustabdyti priverstinio išieškojimo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0005/11/01859.

15Kitoje dalyje skundą atmesti.

16Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0005/11/01859 grąžinti antstolei B. T..

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai