Byla B2-2400-343/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens UAB „Aukso menė“ skundą dėl UAB „Solestina“ 2011 03 31 kreditorių komiteto susirinkimo nutarimo žemės sklypus, kurie įkeisti AB SEB bankui esančius Bajorų km. , Kauno rajone parduoti kompleksiškai varžytynėse; nustatyti kainą pirmose varžytynėse – 896 057,28 Lt, antrose – 761 648,70 Lt, nustatyti kainos didinimo intervalą 2 000 Lt, varžytynių žiūrovo mokestį – 500 Lt, apie varžytynes skelbti vietinėje spaudoje ir interneto svetainėje www.aruodas.lt, kitose nemokamose svetainėse pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo ir

Nustatė

2UAB „Aukso menė“ skundu prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Solestina“ 2011 03 31 kreditorių komiteto susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta žemės sklypus, kurie įkeisti AB SEB bankui esančius Bajorų km. , Kauno rajone parduoti kompleksiškai varžytynėse; nustatyti kainą pirmose varžytynėse – 896 057,28 Lt, antrose – 761 648,70 Lt, nustatyti kainos didinimo intervalą 2000 Lt, varžytynių žiūrovo mokestį – 500 Lt, apie varžytynes skelbti vietinėje spaudoje ir interneto svetainėje www.aruodas.lt, kitose nemokamose svetainėse. Nurodo, kad UAB „Aukso menė“ nedalyvavo priimant ginčijamą nutarimą, apie jo priėmimą sužinojo 2011 04 04, todėl terminas apskųsti nutarimą baigėsi 2011 04 18. Skunde taip pat nurodo, kad šis nutarimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas dėl sekančių priežasčių: pirma, administratorius, organizuodamas šį kreditorių komiteto susirinkimą pažeidė jo organizavimo tvarką, nutarimų priėmimo procedūrą, dėl ko kreditoriai negalėjo dalyvauti kreditorių komiteto susirinkime, pareikšti savo nuomonę, balsuoti dėl kiekvieno svarstomo klausimo, tinkamai ginti savo teises ir interesus. Šis pažeidimas pirma, pasireiškė tuo, kad UAB „Aukso menė“ pateiktame balsavimo raštu biuletenyje pasiūlė tokį ginčijamu klausimu nutarimą: „AB SEB bankui įkeistą turtą pardavinėti ne kaip kompleksą, o atskirais turtiniais vienetais pagal nurodytas kainas Priede Nr. 3“. Į ginčijamą kreditorių komiteto susirinkimą neatvyko nei vienas kreditorių komiteto narys. Už administratoriaus pateiktą projektą balsavo trys kreditorių komiteto nariai. Kartu protokole nurodyta, kad už UAB „Aukso menė“ pasiūlymą balsavo tik UAB „Aukso menė“, o kiti kreditoriai nepasisakė. Nei kreditorių susirinkimo protokole, nei raštu balsavimo biuleteniuose nėra duomenų, kad apie UAB „Aukso menė“ pasiūlymą būtų informuoti kiti komiteto nariai. Todėl kreditoriai neturėjo galimybių šio pasiūlymo svarstyti, o UAB „Aukso menė“ tinkamai ginti savo teises bankroto procese. Kreditorių komiteto susirinkimas dėl to turėjo būti atidėtas. Administratorius neužtikrino, kad visi kreditorių komiteto nariai būtų informuoti apie UAB „Aukso menė“ pasiūlymą ir pareikštų savo nuomonę dėl tokio pasiūlymo. Buvo pažeistos kreditorių teisės, bei ĮBĮ 21str., 25str., kreditorių komiteto darbo Reglamento 3.4p., 3.15 p. numatytos kreditorių komiteto narių teisės dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais, balsuoti dėl jų, siūlyti svarstyti klausimą, kas lemia ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo neteisėtumą. Antra, ginčijamas nutarimas pažeidžia UAB „Solestina“ kreditorių finansinius interesus, nes skaidant parduodamus nekilnojamojo turto objektus, juos būtų galima parduoti brangiau. UAB „Aukso menė“ pateikdama kitą nutarimo projektą buvo pateikusi konkrečius pasiūlymus dėl atskirų objektų kainų, todėl administratorius privalėjo pateikti naują pasiūlymą kreditoriams apsvarstyti. Mano, jog yra akivaizdu, kad pardavinėjant žemės sklypus skyrium yra didesnė tikimybė juos parduoti greičiau, o tuo pačiu už juos gauti daugiau piniginių lėšų, kad būtų patenkinti ne tik įkaito turėtojo, bet ir kitų kreditorių kreditoriniai reikalavimai. Todėl skundžiamas nutarimas atima iš visų kreditorių galimybę susigrąžinti skolas ir todėl prieštarauja viešąjam interesui bei ĮBĮ 25str.2d., 10str. 3d. 14p. .

3Atsiliepimu skundą B UAB „Solestina“ nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Motyvai: nutarimo priėmimo procedūra nebuvo pažeista, nes Reglamento p. 3.3 nustato, kad kreditorių komiteto darbotvarkė ir nutarimai pateikiami kreditorių komiteto nutarimas ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki kreditorių komiteto posėdžio. UAB „Aukso menė“ balsavimo raštu biuletenį, kuriame nurodomas jos siūlomas balsavimo variantas darbotvarkės 3 –iu klausimu pateikė administratoriui 2011 03 30 faksu. To paties Reglamento p. 3.3 numato, kad esant poreikiui kita medžiaga kreditorių komiteto nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kreditorių komiteto posėdžio. Todėl UAB „Aukso menė“ pateikus kitokiu terminu pasiūlymus administratorius neturėjo galimybės apie tuos pasiūlymus tinkamai informuoti kitus kreditorius. Pažymi, kad priimtas skundžiamas nutarimas kreditoriams yra naudingas tiek laiko atžvilgiu, tiek finansiškai. Kaip atskirus vienetus žemės sklypus administratorius jau pardavinėjo trejose varžytynėse, tačiau neatsirado nei vieno pirkėjo. Kompleksu parduodant visus žemės sklypus kaina yra ta pati, nes objekto kaina yra lygi visų parduodamų žemės sklypų kainų sumai. Be to, administratorius sprendžia, kad yra praleistas terminas kreditorių komiteto nutarimui apskųsti, nes jis skaičiuotinas nuo susirinkimo dienos.

4Atsiliepimu į skundą AB SEB bankas prašo skundą atmesti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad B UAB „Solestina“ kreditorių komiteto darbo reglamento 3.3p. nustato, kad darbotvarkė ir nutarimai svarstomais darbotvarkės klausimais pateikiami visiems komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki kreditorių komiteto posėdžio pradžios. Esant poreikiui kita medžiaga pateikiama ne vėliau kaip 5 kalendorinės dienos iki kreditorių komiteto posėdžio pradžios. Laikantis kreditorių komiteto posėdžio Reglamento p. 3.3 reikalavimų administratorius visus kreditorių komiteto narius apie 2011 03 31 kreditorių komiteto posėdį informavo 2011 03 23 raštu, kuris pareiškėjai buvo įteiktas 2011 03 25. Kadangi UAB „Aukso menė“ pasiūlymą pateikė nesilaikydama Reglamento, būtent Reglamente numatyto p. p. 3.3-3.7 nustatytos tvarkos, tai kiti komiteto nariai neprivalėjo dėl pateikto pasiūlymo balsuoti. 2011 03 31 kreditorių komiteto posėdyje nuomonę dėl pateiktų svarstymui klausimų pareiškė 4 kreditorių komiteto nariai, tai sutinkamai su ĮBĮ 25str. 4d. klausimus varstyti ir dėl jų priimti nutarimus buvo galima. Už ginčijamą nutarimą balsavo 3 kreditorių komiteto nariai, todėl jis yra pagrįstai priimtas. Jeigu UAB „Aukso menė“ norėjo pateikti savo pasiūlymą ginčijamu klausimu, tai tai padaryti ji galėjo laikydamasi UAB „Solestina“ kreditorių komiteto Reglamento nuostatų. Ginčijamu nutarimu buvo nustatyta bankui įkeisto turto pardavimo tvarka. Kaip matyti vykdant B UAB „Solestina“ kreditorių susirinkimo nutarimus AB SEB bankas įkeistas turtas buvo pardavinėjamas iš varžytynių 2010 10 26 už bendrą 1 517 862,36 Lt sumą ir 2010 12 07 už 20 proc. sumažintą kainą. Turto varžytynės neįvyko, nes neužsiregistravo nei vienas dalyvis. AB SEB bankas patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma sudaro 1 479 276,15 Lt . Todėl akivaizdu, kad pardavus turtą už 2011 03 31 kreditorių komitete patvirtintą kainą nebus patenkintas banko finansinis reikalavimas.

5Skundas atmestinas.

6Teismas sprendžia, kad skundas atmestinas dviem pagrindais: pirma, kaip pateiktas praleidus įstatymo nustatytą terminą ir antra, neįrodžius jo pagrįstumo.

7Dėl termino skundui paduoti.

8Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 4 dalis nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo ar turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. UAB „Aukso menė“ neginčija aplinkybių, kad apie skundžiamų nutarimų priėmimą sužinojo jų priėmimo dieną. Todėl terminas apskųsti 2011 03 31 kreditorių susirinkimo nutarimus baigėsi 2011 04 14. Skundas teismui paduotas 2011 04 18 (b.l. 33). UAB „Aukso menė“ nurodo, kad jai apie skundžiamą nutarimą tapo žinoma gavus 2011 04 04 kreditorių susirinkimo protokolą. Teismas su tokia pozicija nesutinka, kadangi UAB „Aukso menė“ iš anksto buvo žinoma apie šaukiamą B UAB „Solestina“ kreditorių komiteto susirinkimą, todėl ji turėjo teisę ir pareigą apie priimtus nutarimus, nors ir nedalyvavo susirinkime, sužinoti tą pačią dieną.

9Todėl skundas, įvertinus tai, kad paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą jam paduoti, atmestinas.

10Dėl ginčo esmės.

11B UAB „Solestina“ kreditorių“ komiteto darbo Reglamento p. 3.3 numato, kad kreditorių komiteto darbotvarkė ir nutarimų projektai svarstomais darbotvarkės klausimais pateikiama visiems komiteto nariams ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos. Šios aplinkybės UAB „Aukso menė“ neginčija, t.y. ji sutinka, kad apie kreditorių komiteto posėdį, jo darbotvarkę, bei nutarimų projektus jai buvo pranešta Reglamente nustatyta tvarka ir terminais.

12UAB „Aukso menė“ nurodo, kad buvo pažeista Reglamento p. 3.4 ir 3.15. Su tokia pozicija teismas nesutinka. Motyvai: pagal Reglamento p.3.3 esant poreikiui kita medžiaga, reikšminga svarstomiems darbotvarkės klausimams, pateikiama visiems komiteto nariams prieš tris kalendorines dienas iki kreditorių komiteto posėdžio dienos, medžiaga gali būti pateikta ją įteikiant pasirašytinai, siunčiant registruotu laišku ar paprastu laišku, elektroniniu paštu bei faksu. Iš UAB „Aukso menė“ pateikto balsavimo raštu biuletenio matyti, kad pasiūlymas ginčijamu klausimu priimti kitokį nutarimą administratoriui buvo pateiktas vieną dieną prieš kreditorių komiteto posėdį, t.y. 2011 03 30 8 .22 val., t.y. pati UAB „Aukso menė“ pažeisdama Reglamentą pasiūlymą pateikė praleidusi nustatytą terminą ir tik įmonės administratoriui. Be to, UAB „Aukso menė“ jokių įrodymų, kad turtą parduodant skyrium jis bus greičiau ir pelningiau parduotas, išskyrus savo pamąstymus, nepateikė. Kaip buvo pažeistas Reglamento p. 3.15, kuris nustato komiteto nario teises, UAB „Aukso menė“ nurodo, kad buvo pažeistos narių teisės dalyvauti diskusijose visais svarstomais klausimais, balsuoti dėl jų, siūlyti svarstyti klausimą, nes komiteto posėdis nebuvo atidėtas ir kitiems nariams nebuvo pateiktas UAB „Sulestina“ pasiūlymas. Teismas sprendžia, kad šio pažeidimo nėra, kadangi pati UAB „Solestina“, teikdama kitokį nutarimo projektą, pažeidė Reglamento p.3.3, dėl ko administratorius neturėjo pareigos ir galimybių nepažeidžiant Reglamento nuostatų, apie tokį pasiūlymą informuoti kitus kreditorių komiteto narius. Todėl skundas ir šiuo pagrindu, kaip neįrodytas, yra atmestinas.

13Skundą atmetus panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi (b.l. 34-35) CPK 150str. pagrindu.

14Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str., teismas

Nutarė

15skundą atmesti.

16Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartimi.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai