Byla I-361-519/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjo pranešėjo ir posėdžio pirmininko Gražvydo Poškaus, kolegijos narių teisėjų Marytės Švažienės ir Laisvutės Kartanaitės, sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektropolis“ atstovui advokatui Henrikui Oseckiui, dalyvaujant atsakovių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos atstovui Ričardui Bosui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektropolis“ skundą atsakovėms Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybai dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T-167 panaikinimo, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos įpareigojimo nustatyta tvarka per artimiausią posėdį po sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą patvirtinti pateiktą žemės sklypų ( - ) Šiauliai detalųjį planą,

3Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą,

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Elektropolis“ kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą skundu prašydama:

51. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimą Nr. T-167, kuriuo nuspręsta netvirtinti žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detaliojo plano, kuriame numatoma keisti žemės naudojimo būdą ir pobūdį iš komercinės į skirtą mažaaukštei gyvenamajai statybai bei padalinti sklypus, nes skaidymas į mažesnius nei 2000 kv. m. ploto sklypus Šiaulių miesto gamtinio karkaso teritorijoje, kurioje yra planuojamas sklypas, neatitinka Šiaulių miesto bendrojo plano koncepcijos, kuriai buvo pritarta 2007 m. sausio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T-31 ir kurios pagrindu rengiami Šiaulių miesto bendrojo plano sprendiniai.

62. Įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės tarybą nustatyta tvarka per artimiausią tarybos posėdį po sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą patvirtinti žemės sklypų ( - ) Šiauliai pateiktą detalųjį planą.

73. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos miesto ūkio ir plėtros komiteto 2008-04-14 sprendimą Nr. TM-13 nepritarti sprendimo projektui dėl žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo.

84. Priteisti iš atsakovų proceso išlaidas (atstovavimo išlaidas) pagal pateiktus dokumentus.

9Pareiškėjos atstovas advokatas Henrikas Oseckis teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškėja atsisako skundo dėl reikalavimo panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos miesto ūkio ir plėtros komiteto 2008-04-14 sprendimą Nr. TM-13 nepritarti sprendimo projektui dėl žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo. Prašė teismo bylą dėl to nutraukti. Skundą dėl kitų reikalavimų, tai yra Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. T-167 panaikinimo, atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės tarybos įpareigojimo nustatyta tvarka per artimiausią tarybos posėdį po sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą patvirtinti žemės sklypų ( - ) Šiauliai pateiktą detalųjį planą, proceso šalių išlaidų priteisimo patenkinti visiškai.

10Teismui pateiktame skunde, taip pat savo pasisakymuose teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas nurodė, jog rengiant detalųjį planą buvo tinkamai vadovautasi: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-05-16 įsakymu Nr. A-592 „Dėl planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo UAB „Elektropolis“; 2006-05-29 sutartimi Nr. SŽ-850-(TP) „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo UAB „Elektropolis“; Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-08-24 išduotomis planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti; Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2006-07-21 išduotomis planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti. Detalusis planas yra visiškai parengtas, suderintas ir atitinka visus galiojančius norminius dokumentus. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus teritorijų planavimo poskyrio nuolatinė statybos komisija 2007-04-24 komisijos posėdyje Nr. 16 (protokolas Nr. 07-16-43-DP) suderino žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detalųjį planą. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius surašė teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. SA-198, pagal kurį atliktas ( - ) Šiaulių m. žemės sklypų naudojimo būdo ir pobūdžio, ribų ir plotų keitimo, žemės sklypų padalijimo, suformuotų žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo detaliojo plano projektas. Pagal aktą detaliojo plano projekte rengimo procedūros pažeidimų nerasta. Projektas atitinka teritorijų planavimo normų sąvado reikalavimus. Patikrinimo išvada teigiama. Siūloma Šiaulių miesto savivaldybės taryboje Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 17-2391; 2004, Nr. 21-617) (toliau – ir Teritorijų planavimo įstatymas) nustatyta tvarka tvirtinti detaliojo plano projektą. Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalis nurodo, jog šiuo atveju įgaliojimus tvirtinti detaliuosius planus turi savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius tarybos pavedimu, o detalusis planas privalo būti patvirtintas ar motyvuotai nepatvirtintas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalis nurodo, jog detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama. Tais atvejais, kai siūloma detalųjį planą tvirtinti, savivaldybės taryba ar jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius, atsisakę detalųjį planą tvirtinti, privalo planavimo organizatoriui pateikti motyvuotą atsakymą per 20 darbo dienų nuo plano pateikimo dienos. Analogiškos nuostatos įtvirtintos Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 51 ir 53 punktuose. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė netvirtinti detalaus plano, motyvuodama tuo, kad skaidymas į mažesnius nei 2000 kvadratinių metrų ploto sklypus Šiaulių miesto gamtinio karkaso teritorijoje, kurioje yra planuojamas sklypas, neatitinka Šiaulių miesto bendrojo plano koncepcijos. Mano, jog dėl šios motyvacijos skundžiamas sprendimas yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas. Pagal lietuvių kalbos žodyną „koncepcija – pažiūrų į kuriuos nors reiškinius sistema; kurių nors reiškinių nagrinėjimo būdas, samprata“. Tai nėra nustatyta norma, kuri yra privaloma. Koncepcijos sąvoką apibrėžia Teritorijų planavimo įstatymo 10 str., kuriame nurodoma, jog teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapą sudaro esamos būklės analizės stadija ir koncepcijos rengimo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija. Taigi, koncepcija yra rengimo stadija, nustatoma teritorijos vystymo bendroji erdvinė koncepcija, funkciniai prioritetai ir teritorijos tvarkymo reglamentavimo ypatumai. Taip pat nurodė, jog skundžiamas sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytų reikalavimų. Tai yra jis nepagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, t.y. nemotyvuotas. Pažymėjo, kad būtinybė motyvuoti viešojo administravimo subjekto priimamus sprendimus yra ne kartą akcentuota Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (Žr. pvz.: 2004 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-387-2004 R. R. v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos. Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. Priešingu atveju viešojo administravimo paslaugų vartotojui gali kilti neaiškumų, kaip ir kokiu būdu jis (paslaugų vartotojas) turi elgtis, siekdamas gauti kokybišką viešąją paslaugą. Iš įstatymo kylanti pareiga motyvuoti detaliojo plano nepatvirtinimą reiškia institucijos, priėmusios neigiamą sprendimą, pareigą pagrįsti sprendimą tiek teisiniais, tiek faktiniais argumentais, t.y. nurodyti priežastis, lėmusias neigiamo sprendimo priėmimą. Kadangi Šiaulių miesto savivaldybės taryba ginčijamu sprendimu nusprendė netvirtinti detaliojo plano, sprendimas motyvuojamas tuo, ko nėra, o pati koncepcija nėra privalomas normatyvinis dokumentas, todėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, o atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės taryba įpareigotina nustatyta tvarka per artimiausią tarybos posėdį po sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą patvirtinti žemės sklypų ( - ) Šiauliuose pateiktą detalųjį planą. Atstovas taip pat teismo prašė priteisti iš atsakovų proceso išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

11Atsakovių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos atstovas Ričardas Bosas teismo posėdžio metu teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, kadangi skundžiamas sprendimas teisėtas ir pagrįstas. Nurodė, jog 2008-04-24 vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje sprendimu Nr. T-167 „Dėl žemės sklypų ( - ) detaliojo plano“ tarybos nariai nusprendė netvirtinti žemės sklypų ( - ) detaliojo plano, kuriame numatoma keisti žemės naudojimo būdą ir pobūdį iš komercinės į skirtą mažaaukštei gyvenamajai statybai bei padalinti sklypus, nes skaidymas į mažesnius nei 2000 kvadratinių metrų sklypus Šiaulių miesto gamtinio karkaso teritorijoje, kurioje yra planuojamas sklypas, neatitinka Šiaulių miesto bendrojo plano koncepcijos, kuriai buvo pritarta 2007 m. sausio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T-31 ir kurios pagrindu rengiami Šiaulių miesto bendrojo plano sprendiniai. Atsakovė netvirtindama šio detaliojo plano atsižvelgė į tai, koks ateityje bus formuojamas bendrasis detalusis planas. Savivaldybės taryba siekė, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detalusis planas atitiktų rengiamą Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano koncepciją, o detaliojo plano sprendiniai neprieštarautų įstatymams bei kitiems teisės aktams.

12Byla dėl reikalavimo panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos miesto ūkio ir plėtros komiteto 2008-04-14 sprendimą Nr. TM-13 nepritarti sprendimo projektui žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimui nutrauktina, kadangi pareiškėja atsisakė skundo.

13Skundas dėl reikalavimų panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimą Nr. T-167, įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybą nustatyta tvarka per artimiausią tarybos posėdį po sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą patvirtinti žemės sklypų ( - ) Šiauliai pateiktą detalųjį planą, proceso šalių išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

14Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimas Nr. T-167 „Dėl žemės sklypų ( - ) Šiauliuose, detaliojo plano“ naikintinas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba įpareigotina nustatyta tvarka per artimiausią tarybos posėdį po šio sprendimo įsiteisėjimo dienos svarstyti klausimą dėl žemės sklypų ( - ) Šiauliai detaliojo plano tvirtinimo.

15Iš pareiškėjos skundo matyti, jog ji iš esmės skundžia sprendimą dėl detaliojo plano nepatvirtinimo.

16Reikalavimai tokio pobūdžio sprendimui yra įtvirtinti 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 26 straipsnio 4 dalyje, kurioje imperatyviai reglamentuota teisės norma – motyvuoti sprendimus, kuriais nepatvirtinami detalieji planai.

17Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamas sprendimas pagal 1999 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2 straipsnio 9 dalį yra individualus administracinis aktas, jam taikomi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo numatyti reikalavimai, o konkrečiai, pagal šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas sprendimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenis (faktais) ir teisės aktų normomis, 8 straipsnio 2 dalies nuostatas – sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta akto apskundimo tvarka.

18Iš skundžiamo sprendimo matyti, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi nusprendė netvirtinti žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detaliojo plano, kuriame numatoma keisti žemės naudojimo būdą ir pobūdį iš komercinės į skirtą mažaaukštei gyvenamajai statybai bei padalinti sklypus, nes skaidymas į mažesnius nei 2000 kv. m. ploto sklypus Šiaulių miesto gamtinio karkaso teritorijoje, kurioje yra planuojamas sklypas, neatitinka Šiaulių miesto bendrojo plano Koncepcijos, kuriai buvo pritarta 2007 m. sausio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T-31 ir kurios pagrindu rengiami Šiaulių miesto bendrojo plano sprendiniai. Tai yra sprendimo priėmimą atsakovė motyvavo tuo, jog detalusis planas neatitinka Šiaulių miesto bendrojo plano koncepcijos, kuriai buvo pritarta 2007 m. sausio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T-31.

19Teismas sutinka su atsakovų atstovo argumentu, jog pareiškėjai priklausantis žemės sklypas pagal Šiaulių miesto bendrojo plano koncepcijos papildomus reglamentus yra priskirtinas teritorijai, kurioje leidžiamas esamų kitos paskirties sklypų skaidymas į ne mažesnius kaip 1500 kvadratinių metrų ploto sklypus (b.l.160), tačiau mano, jog Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007-01-25 sprendimu Nr. T-31 „Dėl pritarimo Šiaulių miesto bendrojo plano koncepcijai“ patvirtinta Šiaulių miesto bendrojo plano koncepcija yra tik rekomendacinio pobūdžio teritorinio planavimo dokumentas, kuriuo numatomos tam tikros teritorijos vystymo kryptys ir tikslai, žemės naudojimo prioritetai, infrastruktūros sistemos modelis, prognozuojamas gyventojų skaičius, juridinių ir fizinių asmenų veiklos plėtojimo tendencijos ir pan., nes šiame akte nėra suformuluota ar sankcionuota visuotinai privaloma elgesio taisyklė, nustatanti visuomeninio santykio dalyviams teises bei pareigas. Tai yra minima koncepcija nėra valstybinio administravimo subjekto priimtas teisės aktas, dėl ko Šiaulių miesto savivaldybės taryba vadovaudamasi detaliojo plano prieštaravimu jai, priėmė nepagrįstą teisės aktais ir nemotyvuotą sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutartis, administracinėje byloje Nr. A-438-635/2008).

20Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, jog ginčijamas sprendimas yra pagrįstas vieninteliu motyvu, tai yra kad prašomas tvirtinti detalusis planas prieštarauja Šiaulių miesto bendrojo plano koncepcijai ir neatitinka rekomendacinio pobūdžio dokumento, atmeta atsakovių argumentą, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba siekdama, jog pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detalusis planas atitiktų rengiamą Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano koncepciją, o detaliojo plano sprendiniai neprieštarautų įstatymams bei kitiems teisės aktams, atsisakė tvirtinti aukščiau minėtą detalųjį planą, kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Taip pat konstatuoja, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimas Nr. T-167, kuriuo nuspręsta netvirtinti žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detaliojo plano, yra naikintinas, nes jis neteisėtas iš esmės, savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

21Pareiškėjos reikalavimą - įpareigoti atsakovę Šiaulių miesto savivaldybės tarybą nustatyta tvarka per artimiausią tarybos posėdį po sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą, patvirtinti žemės sklypų ( - ) Šiauliai pateiktą detalųjį planą, teismas tenkina iš dalies todėl, jog Teritorijų planavimo įstatyme yra reglamentuota alternatyvaus sprendimo galimybė. Šiuo atveju negalima įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybą atlikti reikalavime nurodytą konkretų veiksmą, tai yra patvirtinti detalųjį planą, tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjo pateikto detaliojo plano tvirtinimui šiuo metu teisinių kliūčių nėra, jis yra tinkamai parengtas, apsvarstytas, suderintas, patikrintas, o remtis teisės aktu, kuris galbūt ateityje bus priimtas ir reglamentuos Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinius bei tuo pagrindu atsisakyti tvirtinti pareiškėjo pateiktą detalųjį planą, atsakovė teisinio pagrindo neturi.

22Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog pareiškėja turėjo 3000 Lt išlaidų advokato paslaugoms apmokėti (b.l. 158-159) bei 100 litų žyminiam mokesčiui (b.l.9). Teismo nuomone, šis pareiškėjos prašymas turėtų būti tenkintinas visiškai, tačiau esant tokiai situacijai, jog šioje byloje pareiškėjos reikalavimai patenkinti tik iš dalies, pareiškėjai iš atsakovių lygiomis dalimis priteistina 1 500 Lt išlaidų advokato paslaugoms apmokėti ir 50 Lt žyminio mokesčio, iš viso 1 550 Lt proceso šalių išlaidų.

23Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 43-44 str., 85-87 str., 88 str. 1 d. 2 p., 89 str. 1 d. 1 p., 101str. 1d. 3p.

Nutarė

24Bylą dalyje dėl pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektropolis“ reikalavimo atsakovėms Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybai panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos miesto ūkio ir plėtros komiteto 2008-04-14 sprendimą Nr. TM-13 nepritarti sprendimo projektui žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimui nutraukti, nes pareiškėja atsisakė skundo.

25Pareiškėjos skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimą Nr. T-167, kuriuo nuspręsta netvirtinti žemės sklypų ( - ) Šiauliuose detaliojo plano. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybą nustatyta tvarka per artimiausią tarybos posėdį po šio sprendimo įsiteisėjimo dienos svarstyti klausimą dėl žemės sklypų ( - ) Šiauliai detaliojo plano tvirtinimo.

26Pareiškėjos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies. Pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Elektropolis“ priteisti lygiomis dalimis iš atsakovių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 1 550 (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt) litų teismo išlaidų.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per šį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi bylą pagal pareiškėjos uždarosios... 3. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą skundą,... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Elektropolis“ kreipėsi į... 5. 1. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimą Nr.... 6. 2. Įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės tarybą nustatyta... 7. 3. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos miesto ūkio ir plėtros... 8. 4. Priteisti iš atsakovų proceso išlaidas (atstovavimo išlaidas) pagal... 9. Pareiškėjos atstovas advokatas Henrikas Oseckis teismo posėdžio metu... 10. Teismui pateiktame skunde, taip pat savo pasisakymuose teismo posėdžio metu... 11. Atsakovių Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių miesto... 12. Byla dėl reikalavimo panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos miesto... 13. Skundas dėl reikalavimų panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos... 14. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimas Nr. T-167 „Dėl... 15. Iš pareiškėjos skundo matyti, jog ji iš esmės skundžia sprendimą dėl... 16. Reikalavimai tokio pobūdžio sprendimui yra įtvirtinti 1995 m. gruodžio 12... 17. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad ginčijamas sprendimas pagal 1999 m.... 18. Iš skundžiamo sprendimo matyti, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba,... 19. Teismas sutinka su atsakovų atstovo argumentu, jog pareiškėjai priklausantis... 20. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, jog ginčijamas sprendimas yra... 21. Pareiškėjos reikalavimą - įpareigoti atsakovę Šiaulių miesto... 22. Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog pareiškėja turėjo 3000 Lt... 23. Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 43-44 str.,... 24. Bylą dalyje dėl pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės... 25. Pareiškėjos skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Šiaulių miesto... 26. Pareiškėjos prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...