Byla I-1894-189/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Paulauskienės ir Donato Vansevičiaus,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi su skundu (I t. b. l. 1–12 ir 121–124) į teismą prašydamas:

51) Panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimą Nr. (10.4)D2-4317;

62) Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą;

73) Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 8 116,67 Eur turtinės žalos atlyginimą.

8Atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) veiksmų neteisėtumą grindė tuo, kad, pareiškėjo teigimu, Tarnyba pagal pareiškėjo prašymus neatliko jokio tyrimo, nors buvo pateikti visi reikalingi dokumentai, įrodantys, kad R. J. ir T. G. (B.) nėra dirbę Asociacijoje „Europos regbio centras“. Atitinkamai šie asmenys negalėjo tapti kreditoriais ir gauti išmokas. Tarnybos neteisėti veiksmai taip pat pasireiškė ir tuo, kad Tarnyba nesiėmė atitinkamų veiksmų, siekiant sustabdyti neteisėtus bankroto administratoriaus G. M. veiksmus administruojant Vilniaus miesto ir apskrities regbio federacijos ir Europos regbio centro bankroto procesus. Pažymėjo, kad nebuvo atsižvelgta ir į tai, kad pareiškėjas su G. M. yra pažįstamas nuo 1975 m. ir juos vienijo darbiniai ir verslo santykiai, todėl pastarasis turėjo būti nušalintas nuo bankroto bylų. Be to, R. J. yra geras G. M. draugas, kuris dvejose bankroto bylose tapo kreditoriumi, nors regbio centre nedirbo. Pareiškėjas taip pat kreipėsi į bankroto administratorių G. M. dėl pažymos apie 2007-2009 metais pareiškėjo gautą atlyginimą Europos regbio centre pateikimą, tačiau G. M. sąmoningai nepateikė pažymos ir tai padarė pasityčiodamas. Nurodė, kad dėl psichologinių, dvasinių ir didelių vidinių išgyvenimų, patirtų dėl G. M. ir kitų Tarnybos atsakingų darbuotojų abejingumo, sutriko sveikata, dėl ko patyrė neturtinę žalą, nes G. M. suklaidino Vilniaus apygardos teismą, kuris pareiškėjo nepripažino kreditoriumi Europos regbio centro bankroto byloje. Prašomą priteisti turtinę žalą (8116,67 Eur) kildino iš to, kad darbdavys Europos regbio centras neišmokėjo pareiškėjui atlyginimo už 2013 m. spalio-gruodžio mėnesius ir 2014 m. sausio, vasario mėnesius, nes dėl G. M. veiksmų pareiškėjas nebuvo pripažintas kreditoriumi civilinėse bylose.

9Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kartu atstovaujantis ir Lietuvos valstybei, atsiliepimo (I t. b. l. 146–152) argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti.

10Pažymėdami faktines ginčo situacijos aplinkybes nurodė, kad Bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Departamentas, nuo 2016 m. sausio 1 d. Tarnyba) pagal pareiškėjo 2015 m. lapkričio 9 d. raštą atliko bankroto administratoriaus G. M. veiklos neplaninį patikrinimą, administruojant asociacijų Vilniaus miesto ir apskrities regbio federacijos ir Europos regbio centro bankroto procesus. Atlikus patikrinimą, pagal skunde nurodytas aplinkybes, 2016 m. sausio 15 d. išvada nebuvo nustatyta, kad G. M. būtų pažeidęs įmonių bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Vėliau Tarnybai buvo pateikti pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 13 d., 2016 m. rugsėjo 5 d. ir 2016 m. rugsėjo 8 d. skundai, kuriuos išnagrinėjus buvo nuspręsta nepradėti G. M. veiklos neplaninio patikrinimo. Tarnyboje taip pat buvo gauti pareiškėjo 2016 m. spalio 31 d. ir du 2016 m. lapkričio 1 d. skundai, kuriais pareiškėjas prašė atlikti auditą ir nustatyti, kiek Asociacijoje Europos regbio centras dirbo darbuotojų ir koks atlyginimas buvo išmokėtas; ar pagrįstai pareiškėjas neįtrauktas į asociacijos kreditorių sąrašą. Tarnyba skundžiamu 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu atsisakė nagrinėti skunduose pakartotinai nurodytų tų pačių aplinkybių. Pažymėjo, kad šiuo raštu Tarnyba išreiškė valią būtent bankroto administratoriaus G. M. atžvilgiu, o ne pareiškėjo, nes pareiškėjas padavė skundus ne dėl jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, o pranešimą apie galimai padarytą tarnybinį nusižengimą. Šiuo atveju nebuvo priimtas sprendimas dėl G. M. veiksmų administruojant bankroto procesą, t. y. nebuvo spręsta dėl nuobaudos jam skyrimo, todėl skundžiamas sprendimas pareiškėjo teisių nepažeidžia.

11Dėl pareiškėjo skunduose, į kuriuos buvo atsakyta skundžiamu sprendimu, keliamų klausimų nurodė, kad Tarnyba dėl skunduose nurodytų aplinkybių yra pasisakiusi ne kartą, todėl atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundus dar kartą. Be to, dėl skunduose nurodytų aplinkybių yra pasisakyta įsiteisėjusiais teismų sprendimais.

12Dėl pareiškėjo prašomos priteisti žalos nurodė, kad šiuo atveju nėra būtinųjų CK 6.271 str. nustatytų valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusių dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygų.

13Proceso šalys teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (Administracinių bylų teisenos įstatymo, toliau – ir ABTĮ, 79 str.).

14Skundas atmestinas.

15Byloje ginčas kilo dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. (10.4)D2-4317 teisėtumo ir pagrįstumo bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

16Skundžiamu sprendimu pareiškėjui buvo atsakyta į jo 2016 m. lapkričio 1 d. pareiškimą (I t. b. l. 157), kuriuo pareiškėjas Tarnybos prašė atlikti auditą Asociacijoje Europos regbio centras ir nustatyti, kiek faktiškai darbuotojų dirbo ir koks atlyginimas jiems buvo mokamas 2007-2014 metais; į pareiškėjo 2016 m. lapkričio 1 d. skundą (I t. b. l. 159), kuriuo pareiškėjas taip pat prašė Tarnybos atlikti auditą Asociacijoje Europos regbio centras su tikslu nustatyti, kiek darbuotojų 2007-2014 metais dirbo, koks atlyginimas jiems buvo mokėtas ir, ar pareiškėjas bankroto byloje turėjo būti įtrauktas kreditoriumi; į 2016 m. spalio 31 d. skundą, kuriuo pareiškėjas taip pat prašė atlikti tyrimą dėl Asociacijoje Europos regbio centras dirbančių asmenų bei priekaištavo, kad G. M. neišdavė jo prašomų dokumentų (I t. b. l. 175).

17Tarnyba 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (10.4)D2-4317 atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundus ir pareiškimą dėl juose išdėstytų aplinkybių (prašymų) pakartotinumo. Atsisakymo nagrinėti pareiškėjo pareiškimą ir skundus teisinis pagrindas – Tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-341 „Dėl Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių (toliau – ir Taisyklės, 2016 m. rugpjūčio 30 d. redakcija) 23 punktas. Tuo tarpu pareiškėjas skunde teismui Tarnybos veiksmų neteisėtumą būtent ir grindžia Tarnybos neveikimu, t. y. pareiškėjo prašymu neatlikus jokio tyrimo dėl Asociacijoje „Europos regbio centras“ dirbusių asmenų, konkrečiai dėl R. J. ir T. G. (B.) ir jų tapimo kreditoriais bankroto byloje bei jiems išmokėtų išmokų. Taip pat neveikimu, kuris pasireiškė nesiimant veiksmų sustabdant neteisėtus bankroto administratoriaus G. M. veiksmus administruojant Vilniaus miesto ir apskrities regbio federacijos ir Europos regbio centro bankroto procesus. Atitinkamai šių aplinkybių pagrindu pareiškėjas kildinama ir pareiškėjui padaryta turtinė ir neturtinė žalas.

18Planuojamų tikrinti asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos patikrinimo sąrašo sudarymo kriterijus, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų planinių ir neplaninių administratorių veiklos patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką bei trukmę reglamentuoja Taisyklės (Taisyklių 1 punktas). Tarnyba pagal kompetenciją atlieka planinius ir neplaninius administratorių (asmenys, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas) veiklos patikrinimus. Vienas iš pagrindų neplaniniam administratoriaus veiklos patikrinimui atlikti – priežiūros institucijoje gautas asmens pareiškimas, ar kitas dokumentas dėl administratoriaus veiklos, turint informacijos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų nustatytų reikalavimų (Taisyklių 20.2 punktas). Priežiūros institucija, gavusi asmenų prašymą (skundą), jį įvertina, ir per 20 darbo dienų nuo jo gavimo, priima sprendimą pradėti ar nepradėti neplaninį patikrinimą ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja prašymą (skundą) pateikusį asmenį (Taisyklių 21 punktas). Taisyklių 23 punkte nustatyta, kad prašymas (skundas) nenagrinėjamas, jeigu teismas ar Priežiūros institucija jau yra priėmusi sprendimą tuo pačiu klausimu ir prašymą (skundą) pateikęs asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą.

19Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjo 2015 m. lapkričio 5 d. skundo pagrindu Tarnyba jau buvo atlikusi bankroto administratoriaus G. M. neplaninį patikrinimą, administruojant asociacijų Vilniaus miesto ir apskrities regbio federacijos ir Europos regbio centro bankroto procesus. Neplaninio patikrinimo rezultatus Tarnyba užfiksavo 2016 m. sausio 26 d. Galutinėje išvadoje Nr. D4-92 (II t. b. l. 57), kurioje nurodė, kad patikrinimo metu nebuvo nustatyta, kad bankroto administratorius, administruodamas asociacijų Vilniaus miesto ir apskrities regbio federacijos ir Europos regbio centro bankroto procesus, pagal skunde nurodytas aplinkybes, būtų pažeidęs įmonių bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Iš Galutinės išvados turinio matyti, kad pareiškėjas skunde kėlė klausimus dėl Vilniaus miesto ir apskrities regbio federacijose dirbančių darbuotojų, t. y. konkrečiai dėl R. J. realiai/nerealiai atliekamų pareigų federacijoje ir tuo pagrindu gautu atlyginimu, taip pat dėl to, kad R. J. inicijuoti bankroto procesą federacijai padėjo būtent bankroto administratorius G. M.. Pareiškėjas taip pat skundėsi, kad tiek R. J., tiek T. G. (B.) nedirbo Europos regbio centre, todėl, pareiškėjo teigimu, T. G. neturėjo teisės inicijuoti bankroto proceso Europos regbio centrui. Pareiškėjas apie neplaninio tyrimo atlikimą buvo informuotas 2016 m. sausio 29 d. raštu Nr. D2-279 (II t. b. l. 55). Taigi, kaip matyti, Tarnyba Galutinę išvadą priėmė iš esmės išnagrinėjusi tuos pačius pareiškėjui aktualius klausimus, kuriuos akcentuodamas, pastarasis pakartotinai kreipėsi į Tarnybą (su 2016 m. spalio 31 d. skundu, 2016 m. lapkričio 1 d. pareiškimu, ir 2016 m. lapkričio 1 d. skundu), prašydamas atlikti auditą asociacijoje Europos regbio centras ir nustatyti, kiek faktiškai dirbo darbuotojų ir koks atlyginimas jiems buvo mokamas 2007-2014 metais, ar pareiškėjas bankroto byloje turėjo būti įtrauktas kreditoriumi ir pan.

20Pareiškėjas skunde teismui taip pat nurodė, kad kreipėsi į bankroto administratorių G. M. dėl pažymos apie 2007-2009 metais pareiškėjo gautą atlyginimą Europos regbio centre, pateikimo, tačiau, pareiškėjo teigimu, pažymos G. M. nepateikė sąmoningai ir tai padarė pasityčiodamas. Bylos medžiaga nustatyta, kad Tarnybos 2016 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. (10.4)D2-3285 (I t. b. l. 179) pareiškėjui buvo atsakyta į jo 2016 m. rugpjūčio 13 d., 2016 m. rugpjūčio 17 d., 2016 m. rugsėjo 5 d. ir 2016 m. rugsėjo 8 d. skundus, kuriais pareiškėjas administratorių G. M., vėliau Tarnybą prašė išduoti (įpareigoti išduoti) pažymą apie pareiškėjo darbą asociacijoje „Europos regbio centras“ 2007-2014 metais. Iš Tarnybos 2016 m. rugsėjo 19 d. rašto Nr. (10.4)D2-3285 turinio matyti, kad jame pareiškėjui buvo išaiškintos prašomos išduoti pažymos neišdavimo aplinkybės (pažymos neišdavimo pagrindas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 5-27-11611, kuriuo nuspręsta pašalinti Asociacijos devynių apdraustųjų (tame tarpe ir pareiškėjo) duomenis iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės, remiantis ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga)). Šiame Tarnybos rašte pareiškėjui taip pat buvo priminta, kad atsisakymas jį įtraukti į Asociacijos kreditorių sąrašą išspręstas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3189-562/2016, taip pat tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. įsiteisėjusia nutartimi (II t. b. l. 15) teismas patvirtino galutinį Asociacijos kreditorių sąrašą, tarp kurių pareiškėjo minimos T. G. nėra. Nors pareiškėjas ir teigia, kad jo prašoma išduoti pažyma nebuvo išduota pagal jo pateiktus 2016 m. rugpjūčio 13 d., 2016 m. rugpjūčio 17 d., 2016 m. rugsėjo 5 d. ir 2016 m. rugsėjo 8 d. skundus, tačiau byloje pateiktas dar ankstesnis administratoriaus G. M. parengtas 2016 m. rugpjūčio 14 d. pranešimas (II t. b. l. 36) taip pat tvirtina apie tai, kad pažymą, kurią pareiškėjas prašė išduoti dar 2016 m. liepos 31 d. ir 2016 m. rugpjūčio 8 d. prašymais (II t. b. l. 47) buvo atsisakyta išduoti remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 5-27-11611 pagrindu. Vadinasi kreipiantis į Tarnybą dėl audito atlikimo, kartu nurodant, kad nebuvo patenkintas ir šis pareiškėjo prašymas (išduoti pažymą), pareiškėjui prašomos išduoti pažymos neišdavimo pagrindai buvo žinomi.

21Įvertinus byloje pateiktą gausią su keliamu ginču susijusią medžiagą (pareiškėjo skundai, prašymai, Tarnybos atsakymai, teismų procesiniai dokumentai), darytina išvada, kad Tarnyba turėjo teisinį pagrindą atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymus dėl Asociacijos Europos regbio centras audito atlikimo ir kt. aplinkybių (tame tarpe ir pažymos neišdavimas), vadovaujantis Taisyklių 23 punkto pagrindu. Sistemiškai vertinant skundo teismui argumentus ir byloje pateiktą medžiagą galima teigti, kad pareiškėjas kreipdamasis į Tarnybą su 2016 m. spalio 31 d. skundu ir 2016 m. lapkričio 1 d. skundu bei 2016 m. lapkričio 1 d. prašymu iš esmės kėlė tuos pačius klausimus ir abejones, susijusius su Asociacijoje Europos regbio centras dirbusiais darbuotojais (R. J. ir T. G.), jų įtraukimo kreditoriais bankroto procese, pareiškėjo neįtraukimo kreditoriumi bankroto procese, pažymos apie pareiškėjo dirbtą laiką ir gautas išmokas 2007-2014 metais pateikimu ir kt., kuriuos kėlė į Tarnybą kreipiantis su 2015 m. lapkričio 5 d. skundu, kurio pagrindu buvo priimta Galutinė išvada bei taip pat ir su vėlesniais ir aukščiau aptartais skundais ir prašymais. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta, nesutiktina su pareiškėjo argumentais dėl Tarnybos neveikimo, kurį pareiškėjas apibūdino, kaip neatlikus jokio tyrimo dėl Asociacijoje „Europos regbio centras“ dirbusių asmenų, konkrečiai dėl R. J. ir T. G. (B.), jų tapimo kreditoriais bankroto byloje bei gautų išmokų. Kaip nustatyta, šių aplinkybių tyrimą/ištyrimą patvirtina byloje pateikta medžiaga (Galutinė išvada, Tarnybos atsakymai į pareiškėjo skundus, prašymus, teismų procesiniai sprendimai).

22Pažymėtina, kad turtinės, taip pat ir neturtinės žalos, padarytos neteisėtais valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmais, atlyginimas reglamentuojamas CK 6.271 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta kiekvieno asmens (taip pat ir valstybės bei savivaldybės valdžios institucijų) pareiga laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios pareigos nevykdymas užtraukia civilinę atsakomybę, o padaryta turtinė ir neturtinė žala turi būti visiškai atlyginama atsakingo asmens. CK 6.271 str. 4 dalyje įtvirtinta, kad valstybės ir savivaldybės atsakomybė atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo būtų pripažintas pagrįstu, turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 str.); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.). Taigi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo gali būti patenkinamas tik nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų, t. y. pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Šios sąlygos savo pobūdžiu yra kumuliatyvios (egzistuojančios kartu), todėl nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 str. nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą.

23Pareiškėjas skunde įrodinėja, kad jam galimai padarytos žalos išraiška (dvasiniai ir fiziniai negalavimai) iš esmės pasireiškė neteisėtais Tarnybos veiksmais, kurie pasireiškė neveikimu, t. y. pagal pareiškėjo prašymus neatlikus jokio tyrimo. Pažymėtina, jog atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo metu Tarnybos neteisėtų veiksmų nenustatyta (apie tai, kad pareiškėjui aktualūs klausimai Tarnybos buvo nagrinėjami/išnagrinėti priimant atitinkamus sprendimus, apie kurių priėmimą pareiškėjas buvo informuotas), todėl darytina išvada, kad žala, kurią pareiškėjas skundo argumentais įrodinėja patyręs, nagrinėjamu atveju nelaikytina įrodyta. Minėta, kad prievolės atlyginti patirtą žalą kilimui yra būtina nustatyti visas deliktinės atsakomybės sąlygas, tuo tarpu nenustačius bent vienos iš pirmiau minėtų sąlygų, kaip šiuo atveju Tarnybos neteisėtų veiksmų fakto, Tarnybai pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti žalą. Tuo pagrindu pareiškėjo skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas.

24Kaip nustatyta bylos medžiaga, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 5-27-11611, remiantis ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, pašalinus pareiškėjo duomenis iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės (šios faktinės aplinkybės nėra nuginčytos) nuo 2007 metų, pareiškėjas neturi teisės į kreditorinius reikalavimus (pagrindas – Vilniaus apygardos teismo įsiteisėjęs teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. B2-3189-562/2016, kuriuo pareiškėją atsisakyta įtraukti į kreditorių sąrašą dėl jam neišmokėto atlyginimo). Atitinkamai reikalavimas dėl 8116,67 Eur, (neišmokėtas atlyginimas už 2013 m. spalio-gruodžio mėnesius ir 2014 m. sausio, vasario mėnesius) priteisimo taip pat negali būti tenkinamas. Šiuo aspektu Tarnybos veiksmuose neteisėtumo taip pat nenustatyta.

25Papildomai pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodė Tarnyba, teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos vykdomą veiklą, nenustatyta galimybė Tarnybai atlikti kitos įmonės auditą (pareiškėjo reikalavimai suformuluoti 2016 m. spalio 31 d. ir 2016 m. lapkričio 1 d. skunduose). Tarnybai, kaip jau minėta, nustatyta atlikti planinį ir neplaninį patikrinimą. Todėl vertinat tai, kad pareiškėjas, nors ir ne visiškai tiksliai suformuluodamas reikalavimą dėl audito atlikimo, iš esmės siekė pakartotinio tų pačių klausimų (dėl Asociacijoje „Europos regbio centras“ dirbusių asmenų, konkrečiai dėl R. J. ir T. G. (B.) tapimo kreditoriais bankroto byloje bei gautų išmokų ir kt. klausimų) išnagrinėjimo, tačiau pareiškėjui nepateikus naujų aplinkybių, Tarnyba pagrįstai skundžiamu Tarnybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (10.4)D2-4317 atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundus ir prašymą Taisyklių 23 punkto pagrindu.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

27Pareiškėjo V. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėjas kreipėsi su skundu (I t. b. l. 1–12 ir 121–124) į teismą... 5. 1) Panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos... 6. 2) Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Audito, apskaitos,... 7. 3) Priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Audito, apskaitos,... 8. Atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie... 9. Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie... 10. Pažymėdami faktines ginčo situacijos aplinkybes nurodė, kad Bankroto... 11. Dėl pareiškėjo skunduose, į kuriuos buvo atsakyta skundžiamu sprendimu,... 12. Dėl pareiškėjo prašomos priteisti žalos nurodė, kad šiuo atveju nėra... 13. Proceso šalys teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir... 14. Skundas atmestinas.... 15. Byloje ginčas kilo dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo... 16. Skundžiamu sprendimu pareiškėjui buvo atsakyta į jo 2016 m. lapkričio 1 d.... 17. Tarnyba 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. (10.4)D2-4317 atsisakė nagrinėti... 18. Planuojamų tikrinti asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjo 2015 m. lapkričio 5 d. skundo... 20. Pareiškėjas skunde teismui taip pat nurodė, kad kreipėsi į bankroto... 21. Įvertinus byloje pateiktą gausią su keliamu ginču susijusią medžiagą... 22. Pažymėtina, kad turtinės, taip pat ir neturtinės žalos, padarytos... 23. Pareiškėjas skunde įrodinėja, kad jam galimai padarytos žalos išraiška... 24. Kaip nustatyta bylos medžiaga, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 25. Papildomai pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodė Tarnyba, teisės aktais,... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 27. Pareiškėjo V. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 28. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...