Byla 2-12204-769/2011
Dėl nesumokėto darbo užmokesčio, priklausančių kitų išmokų, susijusių su darbu, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, Eurikai Kontarienei, Laurai Norvilaitei, Ingridai Šakickienei, dalyvaujant ieškovui N. M., M. P., ieškovų atstovui advokatui Petrui Matažinskui, atsakovės UAB „K2 statyba“ atstovui Ričardui Adomaičiui, atsakovės atstovei advokatei Astai Kaušikaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų E. G., N. M., N. P., M. P. patikslintą ieškinį atsakovei UAB „K2 statyba“ dėl nesumokėto darbo užmokesčio, priklausančių kitų išmokų, susijusių su darbu, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo,

Nustatė

22011-06-14 ieškovai kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą prašydami priteisti po 22754 Lt darbo užmokesčio kiekvienam ieškovui, nurodydami, kad atsakovė buvo įsipareigojusi mokėti dienpinigius, atlyginimą avansu, o grįžus iš užsienio ir perskaičiavus atliktus darbus išmokėti darbo užmokesčio likutį, kuris vidutiniškai turėjo būti 7018 Lt; atsakovas sumokėjo tik minimalius 800 Lt atlyginimus ir pagal atliktų darbų aktus, kuriuos išsiųsdavo ieškovai elektroniniu paštu, liko skolingas po 7018 Lt kiekvienam, taip pat liko skolingas po 1700 Lt dienpinigių; kompensacija už atostogas turėjo būti paskaičiuota nuo viso gaunamo uždarbio( 3-5 b.l., I t.). Patikslintu ieškiniu buvo prašoma priteisti E. G. 31226,77 Lt, N. P. 31111,57 Lt, M. P. 29742,37 Lt, N. M. 27642,37 Lt, nurodant, kad pagal sąmatą visiems darbininkams Norvegijos objekte numatė mokėti 20 EUR per valandą, už darbą buvo taikomas valandinis uždarbis, kuris už 268 val., pritaikius 1,1 darbo našumą koeficientą turėjo būti 20357,70 Lt, už 256 val. 19446,17 Lt, buvo išmokėta tik 1500-1700 Lt darbo užmokesčio, atsakovas turi sumokėti ir vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką bei nesumokėtus dienpinigius po 2100 Lt. Ieškovai prašė priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdžio metu ieškovas E. G. paaiškino, kad atėjus į darbą jam buvo pažadėta 20 eurų į dieną atlygis, pažadėta už greitesnį darbą mokėti daugiau, dėl tikslios sumos su R. ( P.) nesusitarė, gavo tik virš 5000 Lt, dienpinigių darbdavys įsipareigojo mokėti 100 Lt į dieną. Ieškovas N. M. paaiškino, kad sutartį pasirašė dėl 900 Lt pastovios dalies darbo užmokesčio ir kintamos; R. P. ir Š.A. aiškino, kad atlyginimas bus 7000-8000 Lt į rankas ir 100 Lt dienpinigių; ieškovas buvo priverstas pasirašyti tokią sutartį; žinojo, kad kintamoji dalis bus skaičiuojama nuo mėnesio atliktų darbų vertės, sąmatą sudaro rangovas,- joje apmokėjimas pagal sugaištą laiką; 500 eurų gavo iš užsakovo atstovo kaip labdarą, tai nebuvo darbo užmokestis; ieškovo teigimu, pagal esamą sąmatą neįmanoma paskaičiuoti kintamos darbo užmokesčio dalies, ieškinį tikslino, nes reikalavimo pildyti atliktų darbų aktų iš darbdavio nebuvo, kiekvieną dieną siuntė informaciją apie atliekamus darbus, būdamas Norvegijoje sužinojo, kad bus mokama už valandas, Norvegijoje dirbo visus šeštadienius po 6 valandas, viršvalandžius; ieškovo teigimu, jis neturėjo kompetencijos, jam nebuvo duotas laikas sudaryti atliktų darbų aktus, dienpinigių avansas nebuvo mokamas, visą kovą darbininkai neturėjo pragyvenimo lėšų, todėl kilo neramumai Norvegijoje,- kad žmonės turėtų ką valgyti, norvegai išmokėjo po 500 EUR. Ieškovas N. P. paaiškino, kad dėl atlyginimo su direktoriumi tarėsi kiekvienas individualiai, buvo žadamas nuo 6000 iki 8000 Lt atlygis už darbą bei Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuoti dienpinigiai, buvo sakoma, kad darbo užmokestis priklausys nuo darbo kokybės, atliktų darbų aktai turėjo būti siunčiami, kad matytų, jog darbas laiku atliktas; joks darbo užmokesčio koeficientas nebuvo taikomas, ieškovui darbo užmokestis buvo apskaičiuotas ne kaip specialistui, bet kaip darbininkui, nebuvo paskaičiuoti viršvalandžiai; Norvegijoje streikavo reikalaudami, kad norvegai sudrausmintų lietuvius, nemokančius laiku atlyginimo, 500 eurų gavo po streiko kaip labdarą; darbo sutartyje pasirašė dėl dienpinigių normos sumažinimo, tačiau tikėjosi, kad bus mokama nesumažinta 200 Lt dienpinigių suma. Ieškovas M. P. paaiškino, jog dėl darbo tarėsi su R. P., susitarė dėl 6000-8000 Lt atlyginimo bei dienpinigių pagal LR Vyriausybės nutarimą,-200 Lt; pasirašant Darbo sutartį dėl minimalios algos, buvo žadama Norvegijoje ją pakeisti; didesnis atlygis buvo žadamas už laiku atliktą darbą ir viršvalandžius; Norvegijoje girdėjo darbininkų skundus dėl laiku nemokamo atlyginimo; darbas Norvegijoje buvo sunkus, gyveno iš artimųjų pervedamų pinigų, dirbo viršvalandžius ir šeštadieniais.

4Ieškovų atstovas prašė tenkinti patikslintą ieškinį, nebuvo sumokėti visi dienpinigiai, norvegai pinigus išmokėjo gera valia, tai nebuvo dienpinigiai, vertimas yra netikslus, teismas negali juo vadovautis, dienpinigių sumažinimo neginčija; atsakovai nesumokėjo reikalaujamo atlyginimo,- reikia remtis sąmata, kur nustatytas valandinis įkainis.

5Atsakovės atstovas Ričardas Adomaitis nurodė, kad UAB „K2 statyba“ jis yra konsultantas buhalterijos klausimais, didesnį atlyginimą darbuotojai gali gauti tik pridavus objektą,- nustatoma, ilgiau ar trumpiau darbuotojas dirbo nei numatoma plane; atliktų darbų aktus turėjo priduoti darbų vadovas N. M.; gautame darbo laiko apskaitos žurnale nebuvo nurodyta viršvalandžių; dienpinigius įsipareigoja mokėti prieš išvykstant į komandiruotę tik seniems darbuotojams; su darbuotojais buvo tartasi dėl 5000-7000 Lt darbo užmokesčio sumos, už 6 savaites jiems jau išmokėta po 6000 Lt; N. M. turėjo pateikti aktus, kur nurodyta atliktų darbų pavadinimas, sugaištas laikas jiems atlikti; pagal sąmatos valandinį įkainį algų skaičiuoti negalima, nes į 20 eurų sumą įeina komandiruotpinigiai, mokesčiai, kelionės draudimas, įmonės pelnas; dienpinigių išmokėjo pagal susitarimą- po 100 Lt už dieną, tačiau turi įstatyme nustatytą galimybę dienpinigius padidinti, dienpinigių suma buvo sumažinta, kad neturėtų nuostolių, jei darbuotojai laiku neatliktų darbo, tai įstatymo „apėjimas“; 500 eurų buvo išmokėti kaip dienpinigiai, nes darbo užmokesčio mokėti norvegai neturėjo teisės

6Atsakovės atstovė advokatė su ieškiniu nesutiko, nurodžiusi, kad yra pasirašyta darbo sutartis tarp ieškovų ir atsakovo, kur numatytas minimalus darbo užmokestis, atlygis pagal atliktų darbų aktus, sutartys terminuotos, sąmatos buvo klaidingai interpretuojamos; N. M. atliktų darbų aktų nesurašė, paskaičiavimo neatliko, neatsiskaitė su su darbdaviu; ieškovų paaiškinimai prieštaringi; ieškovai patvirtino, kad jiems buvo žinoma sumažinta 100 Lt dienpinigių norma, ieškovai keitė ieškinio pagrindą, nes patys nežino, ko nori.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-03-02 Darbo sutartyje su E. G. ir N. P., 2011-03-04 darbo sutartyje su M. P. ir N. M. darbdavys garantavo minimalų darbo užmokestį ( 800 Lt), N. M. 900 Lt, įsipareigojo mokėti darbo užmokestį pagal atliktų darbų aktus du kartus per mėnesį; sutartyje nurodyta, kad dienpinigių normos įmonėje nustatomos Direktoriaus įsakymu ir yra ne mažesnės kaip 50 procentų maksimalios dienpinigių sumos, nustatomos LR Finansų ministro įsakymu, sutartis terminuota iki bus atlikti pagal paskyrą objekte darbai ir priduoti užsakovui ( 6-9 b.l.), atsakovės buhalterijoje nurodyta, kad E. G. už kovo- balandžio mėnesius išmokėta 1509,78 Lt ( kartu su atostoginiais) darbo užmokesčio, 4800 Lt dienpinigių ( 10-11 b.l.); N. M. už kovo- balandžio mėnesius išmokėta 1526,88 Lt ( kartu su atostoginiais) darbo užmokesčio, 4500 Lt dienpinigių ( 13b.l.); N. P. už kovo- balandžio mėnesius išmokėta 1524,78 Lt ( kartu su atostoginiais) darbo užmokesčio, 4800 Lt dienpinigių ( 15-16 b.l.); M. P. už kovo- balandžio mėnesius išmokėta 1652,19 Lt ( kartu su atostoginiais) darbo užmokesčio, 4500 Lt dienpinigių ( 17-18 b.l.); UAB „K2 statyba“ 2011-04-12 rašte nurodyta, kad išvykstant į komandiruotę darbuotojams mokamas dienpinigių avansas <...> avansinis darbo užmokestis sudaro 4554,64 Lt, vidutinis darbo užmokestis 7018 Lt ( 22 b.l.); 2011-03-04 UAB „K2 statyba“ direktoriaus įsakymu Nr.1103041 N. P. ir E. G. buvo komandiruoti dirbti Oven objekte nuo 2011-03-05 iki 2011-06-05 ( 59 b.l.); 2011-03-04 įsakymu Nr.1103042 nustatytas komandiruotės Norvegijoje laikotarpis nuo 2011-03-05 iki 2011-04-21, dienpinigių norma 100 Lt ( 60 b.l.); 2011-03-08 UAB „K2 statyba“ direktoriaus įsakymu Nr.1103081 komandiruoti į Oven objektą M. P. ir N. M. nuo 2011-03-08 iki 2011-06-08( 61 b.l.); 2011-03-08 įsakymu Nr.1103082 nustatytas komandiruotės Norvegijoje laikotarpis nuo 2011-03-08 iki 2011-04-21, dienpinigių norma 100 Lt ( 60 b.l.); Darbo tvarkos taisyklių 5.6. nurodyta, kad dienpinigių normos darbuotojams nustatomos direktoriaus įsakymu, tačiau ne mažiau kaip 50 procentų dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos 3 ir 9 punktų nuostatas ( 100 b.l.); N. M., N. P. dirbo po 32 darbo dienas( 106-107 b.l.), N. P. ir E. G. po 34 darbo dienas ( 105-106 b.l.),

9Liudytoju apklaustas UAB „K2 statyba“ direktorius, parodė, kad su darbuotojais buvo susitarta dėl minimalios algos, galimybės užsidirbti daugiau ir 100 Lt dienpinigių į dieną; konkrečios algos dydžio skaičiais nesakė; N. M. turėjo prisiduoti darbus; atlyginimas buvo paskaičiuotas pagal darbo laiką, taikant 1,3 koeficientą pagal įstatymą už darbą komandiruotėse; N. M. pateikta informacija apie darbus nėra tinkama; objektas jau priduotas; jei žmonės gerai dirba- gauna pilną dienpinigių normą (200 Lt), dienpinigiai skiriami, kai yra darbų aktai; dienpinigių norma nustatoma direktoriaus įsakymu, jei darbai atliekami per 1 mėnesį, skaičiuojama pilna dienpinigių norma, nei ne,- pusė; dienpinigiai buvo skaičiuojami už praėjusį mėnesį; 20 eurų valandinis atlygis yra UAB „Klemiškės prekyba“ sąmatoje, ieškovai dirbo UAB „K2 statyba“, iš kurios darbai buvo nupirkti už 18 eurų; G. su P. išbuvo 48 dienas, jiems išmokėta 2700 Lt dienpinigių, o likusi dalis išmokėta norvegų; šiandien paskaičiuoti atlyginimo pagal darbų aktus neįmanoma, nes nebus užsakovo parašo;

10Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

11Iš bylos duomenų matyti, kad priimant į darbą ieškovus, direktorius R. P. žadėjo minimalų, valstybės garantuojamą atlyginimą ir atlyginimo kintamą dalį, darbo sutartyse tai įvardyta kaip „darbo užmokestis pagal atliktų darbų aktus“. Ieškovų teigimu, žadėtas atlyginimas turėjo siekti iki 8000 Lt per mėnesį. Kintamos dalies nemokėjimą atsakovė motyvavo tuo, kad nebuvo pateikti atliktų darbų aktai, nepriduotas objektas, o objektą pridavus (liudytojo R. P. parodymai),- negalėjimu iš viso brigados atlikto darbo išskirti ieškovų dalies, negalėjimu buhalteriškai tai padaryti, kai ieškovai jau atleisti iš darbo ir t.t. Teismas, įvertinęs atsakovės teiginius, direktoriaus R. P. parodymus, daro išvadą, kad N. M. atliktų darbų aktų pagal byloje esančias formas nepateikimas tėra tik formalus gynimasis nuo įsipareigojimo laikytis žodinio susitarimo mokėti žadėtą 7000-8000 litų mėnesinę algą,- net ir gavusi per tris dienas po komandiruotės pabaigos darbų aktus atsakovė pagal juos kintamos dalies nebūtų mokėjusi, nes, kaip buvo teigta bylos nagrinėjimo metu, objektas pirmiausia turėjo būti priduotas, turėjo būti gauti už jį pinigai, turėjo būti žinoma darbų kokybė ir pan. Atsakovė negalėjo paaiškinti, kokiu būdu nuo atliktų darbų aktų turėjo būti paskaičiuota kintamo atlyginimo dalis ( koks procentas, dalis ir t.t.), todėl darytina išvada, kad bendrovėje nebuvo patvirtinta kintamos darbo užmokesčio dalies skaičiavimo tvarka,- kiekvienu konkrečiu atveju kintamos dalies klausimas buvo sprendžiamas pridavus darbus užsakovui, įvertinus sąnaudas, gautas lėšas, galimą pelną ir t.y.). Ieškovai buvo atleisti iš darbo nepridavus statomo objekto. Atsakovės teigimu, kitiems tos pačios brigados nariams vidutinis darbo užmokestis per mėnesį sudarė apie 4000 Lt, t.y., buvo daugiau kaip keturis kartus didesnis nei ieškovams. R. P. teigimu, pasišalinusiems iš objekto darbuotojams atlyginimas skaičiuojamas pagal darbo laiką, indėlio koeficientą. Atsakovė teismo posėdžio metu savo veiksmus išmokant minimalų atlyginimą ieškovams teisino tuo, kad tabeliuose nebuvo parašyti viršvalandžiai, nenurodytas darbas šeštadieniais, ką tvirtino teismo posėdžiuose apklausiami ieškovai. Iš bylos duomenų, iš siųstų N. M. pranešimų apie atliktus darbus matyti, kad buvo dirbama ir šeštadieniais, teismo posėdžio metu ieškovai nurodė, kad apie dirbamus viršvalandžius buvo informuotas ir direktorius R. P.. Įvertinus bylos duomenis, ieškovų teiginius dėl viršvalandinio darbo, darbo šeštadieniais, atsakovei nepareiškus ieškovams pretenzijų dėl jų darbo kokybės, atsižvelgiant į ieškovų kolegų, dirbusių toje pačioje brigadoje, tuo pačiu laikotarpiu keturis kartus didesnį vidutinį mėnesinį atlyginimą laikytina, kad ieškovams už darbą tinkamai nebuvo atlyginta.

12Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovai nežino tikslios atsakovės, buvusio darbdavio, įsiskolinimo sumos,- ieškinyje jie prašė priteisti po 22754 Lt darbo užmokesčio kiekvienam, atsižvelgiant į pažymoje nurodytą 7018 Lt darbo užmokesčio dydį, patikslintame ieškinyje prašė priteisti nuo 27 tūkstančių litų iki 31 tūkstančio litų diferencijuotai, įvertinus darbo valandas ir 20 eurų valandinį įkainį. Ieškovų patikslintame ieškinyje išreikštas reikalavimas skaičiuoti jiems atlyginimą dirbtas valandas dauginant iš 20 eurų teisiškai nėra pagrįstas. Atsakovės teiginiai, kad sąmatoje nurodyti valandiniai įkainiai 20 EUR ar 18 EUR, nėra taikomi darbininkams apskaičiuojant darbo užmokestį, nes tai susitarimas tarp užsakovo ir rangovo, apimantis ir pelno dalį, mokesčius, komandiruotpinigius, teismo posėdžio metu nebuvo paneigti. Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į darbo sutartyje aptartą darbo apmokėjimo tvarką, nesant bendrovėje „K2 statyba“ patvirtintos atlyginimo kintamos dalies skaičiavimo metodikos, atsakovės reikalautų atliktų darbų aktų, ieškovų patikslinto ieškinio reikalavimas apskaičiuoti neišmokėto atlyginimo dalį vadovaujantis tarp užsakovo ir rangovo sudaryta rangos sutartimi, joje nustatytu valandiniu 20 eurų įkainiu, teisiškai nėra pagrįstas. Iš bylos duomenų, UAB „K2 statyba“ siųsto rašto norvegams matyti, kad Oven projekte vidutinis darbo užmokestis per mėnesį siekia 7018 Lt ( 22-23 b.l.), tokio dydžio algą tikėjosi gauti ir Darbo sutartis pasirašę ieškovai. Kaip teigė bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovas, kitiems , pasilikusiems toliau dirbti Norvegijoje darbininkams, buvo išmokėtas apie 4000 Lt dydžio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Kaip teigė UAB „K2 statyba“ direktorius, dienpinigiai bendrovėje yra naudojami kaip darbuotojų skatinimo priemonė,- tinkamai ir laiku atlikus darbą mokama pilna, LR Vyriausybės nustatyta dienpinigių norma. Tai patvirtino ir teismo posėdžio metu ieškovas N. M., teigdamas, kad bendrovėje, siekiant mokėti mažesnius mokesčius valstybei, priėmimo į darbą metu pažadėtas darbo užmokestis mokamas per dienpinigius.

13DK 220 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su komandiruote, darbuotojams mokamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Nebiudžetinių įstaigų darbuotojų komandiruočių išlaidos kompensuojamos pagal Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ nuostatas (DK 220 straipsnio 2 dalis). Vyriausybės nutarimu Nr. 1365 nustatyta, komandiruojamam darbuotojui iki komandiruotės pradžios turi būti išmokėtas avansas- ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „K2 statyba“ dienpinigius mokėjo pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui,- iš ieškovo N. P., bendrovėje dirbusio nuo 2011-03-04, sąskaitos išrašo matyti, kad 2400 litų dienpinigių u pirmą kartą į darbuotojo sąskaitą buvo pervesta tik 2011-04-18, tokiu būdu pažeidžiant LR Vyriausybės nustatytą išlaidų, susijusių su komandiruotėmis, mokėjimo tvarką, pačius darbuotojus pasmerkiant užsienio šalyje gyventi be pragyvenimui būtinų lėšų. Dienpinigiai- tai išmoka, skirta darbuotojui padengti išlaidas, kylančias dėl jo komandiruotės, tam tikrą laiką praleidžiant ne namuose. Dėl išvykimo atsiradusios didesnės darbuotojo išlaidos yra dengiamos dienpinigiais. LR Finansų ministro patvirtintos dienpinigių normos,-Norvegijoje 200 Lt, nustatytos įvertinus pragyvenimo lygį konkrečioje užsienio šalyje, užtikrinančios orų darbuotojo pragyvenimą, jo būtinų, optimalių poreikių tenkinimą svečioje šalyje. Nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 6.1 punkte įtvirtinta teisė darbo sutarties šalims keisti nustatytą dienpinigių dydį, tačiau tik esant vienam iš šių atvejų: jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta – darbo sutartyje. Ieškovai neginčijo dienpinigių sumažinimo, todėl teismas nevertindamas atsakovės veiksmų mažinant komandiruojamiems darbuotojams dienpinigių normas, nori atkreipti dėmesį, kad konkretus dienpinigių sumažinimas turi būti aptartas su darbuotoju,- atsakovės sudarytoje darbo sutartyje išrašyta tik teisės aktų nuostata, kad dienpinigių normos yra ne mažesnės kaip 50 procentų maksimalios dienpinigių sumos, nustatomos LR Finansų ministro įsakymu, tačiau konkrečios, pinigine išraiška dienpinigių sumos nėra nurodyta. Kaip paaiškino UAB „K2 statyba“ direktorius, dienpinigių normą jis nustato įsakymu, už gerą darbą pasibaigus mėnesiui, ji padidinama iki maksimalios. Dienpinigiai – tai komandiruojamo darbuotojo padidėjusios asmeninio pobūdžio išlaidos, todėl toks atsakovės nurodytas dienpinigių nustatymo, peržiūrėjimo ir didinimo pagrindas nesuderinamas su dienpinigių paskirtimi ir yra prieštaraujantis DK 220 straipsnio 1 dalies nuostatai.

14N. P. sąskaitos išrašo ( analogiška visiems ieškovams) matyti dienpinigių pravedimas 2011-04-18 2400 Lt, 2011-04-19 300 Lt, 2011-05-17 373,60 Lt, iš viso 3073,60 Lt, kai tuo tarpu komandiruotėje būta 48 dienas, trūkstama suma 1726,40 Lt( analogiška E. G.), M. P. dienpinigių pervesta 2773,60 Lt ( analogiškai N. M.), trūkstama suma 1726,40 Lt. Atsakovės teigimu, 500 eurų dienpinigių buvo išmokėta ieškovams Norvegijoje. Iš bylos duomenų matyti, kad 2011-04-19 kontrakte nurodyta, jog mokamas išankstinis darbo užmokestis, kai bus užpildyti darbo aktai, šia suma bus sumažinta bendras darbo užmokestis. Pateiktame rašte nėra duomenų apie dienpinigių darbuotojams išmokėjimą. Atsakovės atstovės teigimu, 500 eurų išmoka turi būti vertinama kaip dienpinigiai, nes užsakovas norvegas darbo užmokesčio lietuviams mokėti negalėjo. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad ieškovams dienpinigių dalį mokės darbų užsakovas Norvegijoje, todėl teismas neturi jokio pagrindo pateikto dokumento vertinti kaip įrodymą, pagrindžiantį dalies dienpinigių sumokėjimą ieškovams. Be to, pateikto dokumento vertimas ( atkreiptinas dėmesys, kad netikslus) yra patvirtintas nedalyvaujančio byloje advokato. Ieškovams priteistini nesumokėti 1726,40 Lt dienpinigiai.

15Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į nelygiavertį darbuotojo ir darbdavio ekonominį ir socialinį statusą, siekiant labiau apsaugoti darbuotojo, kaip silpnesnės darbo santykių šalies interesus, nustatė teismui teisę būti aktyviam, teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t.y., patenkinti reikalavimų daugiau nei buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu ( CPK 417 str.). kaip jau buvo aukščiau minėta, byloje nėra pakankamai duomenų, leidžiančių apskaičiuoti ieškovams nesumokėtos, pagal darbo sutartį sulygtos, kintamos darbo užmokesčio dalies. Įvertinus atsakovės atstovų teiginius, direktoriaus nurodytas aplinkybes, kad bendrovėje už gerą darbą, darbų atlikimą laiku yra mokama papildomai 100 Lt dienpinigių Norvegijoje dirbantiems darbuotojams iš atskiro fondo kaip premijos ar paskatinimas, atsakovei nepareiškus ieškovams pretenzijų dėl jų nekokybiško, nesavalaikio darbo, nustačius, kad ieškovams nebuvo apmokėtas viršvalandinis darbas, darbas poilsio dienomis, laikytina, kad nebuvo pagrindo nemokėti E. G., N. M., N. P., M. P. papildomai 100 Lt dienpinigių normos, todėl ieškovams priteistina: E. G. ir N. P. po 4800 Lt dienpinigių, N. M. ir M. P. po 4500 Lt dienpinigių.

16Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

17Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato, advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio ( CPK 98 str.2d.). Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio ( 2004-04-02 patvirtintų LR Teisingumo ministro įsakymu Nr.1R-85) ( toliau Rekomendacijos) nurodyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme nustatyta 0,15 minimalios mėnesinės algos dydžio užmokestis ( 120 Lt) ( 8.18 p.), už ieškinio ar atsiliepimo į ieškinį parengimą maksimali suma nustatyta 2400 Lt. Bylos nagrinėjimas vyko trijuose posėdžiuose ( 7,5 valandos). Atsižvelgus į bylos sudėtingumą, priteistinų sumų dydžius bei įvertinus kitus kriterijus, nustatytus Rekomendacijose, laikytina, kad optimalus priteistinas užmokestis už advokato atstovavimo valandą teisme,-110 Lt, advokato atstovavimo išlaidos, įvertinus ir parengiamuosius posėdžius,-1045 Lt, ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį parengimo sąnaudos- 1900 Lt. Laikant, kad patenkinta 1/3 ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovams priteistina 1/3 jų patirtų bylinėjimosi išlaidų,- 982 Lt advokato išlaidų, 100 Lt išlaidų antstoliui ir už dokumentų vertimą( sumokėjo G.). Atmetus 2/3 ieškinio reikalavimų, atsakovei priteistina 2/3 pagrįstų išlaidų už advokato pagalbą-1963 Lt. Įskaičius mokėtinas sumas, iš ieškovų atsakovei priteistina 881 Lt bylinėjimosi išlaidų.

18Valstybei iš atsakovo priteistinas mokėtinas žyminis mokestis byloje 765 Lt ( 6526,4*2+6226,4*2*3*100), ir 28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, į.k. ( - ), S( - ), ieškovui E. G., a.k( - ) gyv. ( - ), 6526,40 Lt ( šešis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt šešis Lt 40 ct) dienpinigių.

22Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, į.k. ( - ), ( - ), ieškovui N. M., a.k( - ) gyv. ( - ), 6226,4 Lt ( šešis tūkstančius du šimtus dvidešimt šešis Lt 40 ct) dienpinigių.

23Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, ( - ), ( - ), ieškovui N. P., a.k( - ) gyv. ( - ), 6526,40 Lt ( šešis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt šešis Lt 40 ct) dienpinigių.

24Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, į.k. ( - ), ( - ), ieškovui M. P., a.k( - ) gyv. ( - ), 6226,4 Lt ( šešis tūkstančius du šimtus dvidešimt šešis Lt 40 ct) dienpinigių.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Priteisti solidariai iš ieškovų E. G., a.k( - ) N. M., a.k( - ) N. P., a.k( - ) M. P., a.k( - ) atsakovei UAB „K2 statyba“, į.k. ( - ), ( - ), 881 Lt ( aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, į.k. ( - ), ( - ), valstybei 765 Lt ( septynis šimtus šešiasdešimt penkis litus) nesumokėto žyminio mokesčio, 28 Lt ( dvidešimt aštuonis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. 2011-06-14 ieškovai kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą... 3. Teismo posėdžio metu ieškovas E. G. paaiškino, kad... 4. Ieškovų atstovas prašė tenkinti patikslintą ieškinį, nebuvo sumokėti... 5. Atsakovės atstovas Ričardas Adomaitis nurodė, kad UAB „K2 statyba“ jis... 6. Atsakovės atstovė advokatė su ieškiniu nesutiko, nurodžiusi, kad yra... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-03-02 Darbo sutartyje su 9. Liudytoju apklaustas UAB „K2 statyba“ direktorius, parodė, kad su... 10. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 11. Iš bylos duomenų matyti, kad priimant į darbą ieškovus, direktorius 12. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovai nežino tikslios atsakovės, buvusio... 13. DK 220 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su... 14.N. P. sąskaitos išrašo ( analogiška visiems... 15. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į nelygiavertį darbuotojo ir darbdavio... 16. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.... 17. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteistinos... 18. Valstybei iš atsakovo priteistinas mokėtinas žyminis mokestis byloje 765 Lt... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, į.k. ( - ), S( - ), ieškovui... 22. Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, į.k. ( - ), ( - ), ieškovui 23. Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, ( - ), ( - ), ieškovui 24. Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, į.k. ( - ), ( - ), ieškovui 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteisti solidariai iš ieškovų E. G., a.k 27. Priteisti iš atsakovės UAB „K2 statyba“, į.k. ( - ), ( - ), valstybei... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...