Byla eI-7829-811/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės, Donato Vansevičiaus ir Violetos Petkevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Ingai Klimašauskienei, atsakovo atstovams Julijai Buiko, Ramūnui Rakauskui, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Randers Reb International“ atstovui advokatui Evaldui Dūdoniui, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Maristika“ atstovui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „G4S Lietuva“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tretieji suinteresuotieji asmenys UAB „Maristika“, UAB „Randers Reb International“ dėl sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde prašo panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSD prie SADM) 2015 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. (37)SD-2099 (toliau – Sprendimas).

3Pareiškėjas skunde nurodė nesutinkantis su Sprendimu, kuriame nutarta pripažinti, kad pareiškėjo elektros sistemų elektrotechnikui R. G. 2014-07-02 įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe papildomas tyrimas atliktas vadovaujantis Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1118 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimais; laikyti dėl nelaimingo atsitikimo 2015-02-03 surašytą aktą Nr. 1505 (toliau – Aktas) bei papildomo tyrimo ir pirminio tyrimo metu surinktą medžiagą neatsiejama VDI atliktų tyrimų dalimi; laikyti negaliojančiu VGI Alytaus teritorinio skyriaus 2014-09-12 surašytą N-1 formos aktą Nr. 14-08; baigti administracinę procedūra. Teigia, jog pareiškėjo darbuotojas R. G. 2013-09-27 bei D. B. 2013-11-08 buvo tinkamai instruktuoti ir apmokyti saugiai dirbti technikų darbo, dėl kurio įvyko nelaimingas atsitikimas – pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijoje montuojant ir eksploatuojant apsaugos sistemas Nr. 20 (toliau – Instrukcija Nr. 20) – apie tai jie pasirašė Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale. Pareiškėjas konkrečiu atveju teikė savo įprastai parduodamą klientams apsaugos sistemos įrengimo ir eksploatavimo priežiūros paslaugą, kuri vykdoma UAB „Randers Reb International“ patalpose. Pareiškėjo darbuotojų vykimas įrengti ar prižiūrėti apsaugos sistemas pas klientą nėra nauja darbo vieta, o įprasta darbo funkcija, kuri nesiskiria nuo patalpos pobūdžio. Teigia, kad Instrukcijoje Nr. 20 nurodyti bendro pobūdžio saugos reikalavimai, kurių privalėjo laikytis minėti darbuotojai. Todėl darbuotojams atliekant darbus UAB „Randers Reb International“ patalpose, pareiškėjui, kaip darbdaviui nekilo pareiga pakartotinai instruktuoti darbuotojų apsaugos sistemos montavimo ir eksploatavimo klausimais, nes jie jau buvo supažindinti ir apmokyti saugiai dirbti. Teigia, kad tyręs nelaimingą atsitikimą vyriausiasis darbo inspektorius visiškai nepagrįstai neanalizavo patalpų, kuriose įvyko nelaimingas atsitikimas, valdytojo UAB „Randers Reb International“ pareigų darbų saugos ir sveikatos klausimais įgyvendinimo tinkamumo, nors šiuo atveju buvo būtina tai padaryti, nes pareiškėjo darbų užsakovas buvo būtent UAB „Randers Reb International“. Tarp pareiškėjo ir UAB „Randers Reb International“ 2014-06-03 sudarytos sutarties Nr. INS 4713 (toliau – Sutartis) įrengti priešgaisrinę signalizaciją 3.1.2.2 punkte nustatyta, kad UAB „Randers Reb International“ įsipareigojo sudaryti pareiškėjo darbuotojams darbo sąlygas, atitinkančias Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų ir kitų darbų saugos norminių aktų, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. Mano, kad šia Sutartimi aiškiai buvo susitarta, kad UAB „Randers Reb International“ yra atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų ir kitų darbų saugos norminių aktų, priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų įgyvendinimą konkrečioje darbų atlikimo vietoje, todėl pareiškėjo atsakomybė negalima. Pareiškėjui nebuvo būtinumo įvertinti galimus rizikos veiksnius darbų atlikimo vietoje, Mano, kad Sutartyje buvo suderinti pareiškėjo ir UAB „Randers Reb International“ veiksmai dėl saugių ir sveikų sąlygų užtikrinimo darbuotojams, aptarti šalių bendradarbiavimo ir koordinavimo veiksmai, todėl pareiškėjui nebuvo būtinybės įvertinti galimus rizikos veiksnius darbų atlikimo vietoje, nes tai prisiėmė patalpų savininkas. Mano, kad pareiškėjas, kaip darbdavys, tinkamai įgyvendino visus būtinus reikalavimus užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas savo darbuotojams, todėl atsakovo teiginius, susijusius su pareiškėjo saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės nepakankamumu, laiko neteisėtais ir nepagrįstais, o pareigą užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas turėjo UAB „Randers Reb International“. Pareiškėjas nesutinka su Akto teiginiais, kad pareiškėjo darbuotojų darbo vietoje, t.y. sandėlyje, kuriame sandėliuojami stiklo lakštai, nebuvo įvertinti galimi rizikos veiksniai, tai padaryti prisiėmė patalpų savininkas UAB „Randers Reb International“.

4R. G. buvo pasitikrinęs sveikatą, galiojo jo medicininė pažyma, jo darbas nepapuolė į Vyriausybės 2002-09-03 nutarimu Nr. 1386 patvirtintą pavojingų darbų sąrašą, kuriuos atliekant privaloma pasitikrinti sveikatą, todėl nesutinka su Akto teiginiais, kad darbuotojo sveikata jam prieš įsidarbinant ir dirbant nebuvo tikrinta.

5Nesutinka su Akto teiginiu dėl netinkamo darbų organizavimo. Mano, kad darbdaviu laikytinas ir UAB „Randers Reb International“, o ne tik pareiškėjas ir UAB „Maristika“, nes būtent UAB „Randers Reb International“ valdė patalpas, užsakė darbus pas pareiškėją ir Sutarties pagrindu įsipareigojo atsakyti už jų saugumą bei atitikimą darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatoms. Tarp pareiškėjo, UAB „Maristika“ ir UAB „Randers Reb International“ egzistavo susitarimai dėl darbų saugos užtikrinimo: susitarimas tarp pareiškėjo ir UAB „Randers Reb International“, nuomos sutartis tarp UAB „Randers Reb International“ ir UAB „Maristika“. UAB „Maristika“2011-09-01 įsakymu Nr. DS-11/4 patvirtino padalinių vadovų pareigų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos srityse aprašymą ir jame nustatytas pareigas vykdyti paskyrė padalinio vadovą A. B.. Mano, kad šie susitarimai atitinka Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 str. nuostatą, nustatančią dviejų ir daugiau darbdavių pareigas organizuojant darbus toje pačioje darbo vietoje ar darbo vietose, todėl nepagrįsta laiko Akto išvadą dėl šio straipsnio pažeidimo. Mano, kad pareiškėjas nėra susijęs su R. G. mirtimi, nes pastarasis žuvo ne dėl to, kad nebuvo patikrinta jo sveikata ar nebuvo formalaus darbdavių susitarimo dėl darbų saugos koordinavimo, o dėl to, kad papuolė į nepažymėtą darbo zoną, ką turėjo atlikti stiklo krovos darbus vykdžiusi UAB „Maristika“.

6Atsakovas pateiktame atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutinka. Įvykis, kurio metu nuvirtus stiklo lakštams žuvo pareiškėjo darbuotojas R. G., įvyko 2014-07-02 darbo metu, darbuotojams montuojant gaisro aptikimo sistemos įrenginius UAB „Maristika“ veiklą vykdžiusiame sandėlyje. Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus teritorinio skyriaus pareigūnams ištyrus įvykį darbe, surašytas 2014-08-12 nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos aktas Nr. 14-08. Pareiškėjui bei UAB „Maristika“ nesutikus su šiuo aktu, atsakovas paskyrė šio įvykio darbe papildomą tyrimą, kurį atlikus surašytas 2015-02-03 naujas N-1 formos aktas Nr. 1505. Išnagrinėjus šį aktą ir visą tyrimo metu surinktą medžiagą, buvo priimtas ginčijamas VSD prie SADM Sprendimas, kuriame pripažinta, kad papildomas tyrimas atliktas nepažeidžiant Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1118 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimų. Papildomo tyrimo metu buvo įvertintos pareiškėjo UAB „Randers Reb International“ 2014-06-03 sudarytos Gaisro aptikimo sistemos įrengimo sutarties nuostatos, pagal kurią pareiškėjas, kaip darbdavys, įstatymų numatytas savo pareigas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje perdavė kitam ūkio subjektui. Teigia, kad galiojantys darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai tokios galimybės pareiškėjui nesuteikia – DSSĮ 11 str. imperatyviai nurodyta, kad sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, kurios nurodytos DSSĮ 25 str., visais su darbu susijusiais aspektais yra darbdavio pareiga. Tuo atveju, kai vienoje vietoje darbus vykdo du darbdaviai, DSSĮ 30 str. įtvirtinta jų abiejų bendradarbiavimo pareiga organizuojant darbui taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, kuriam darbdaviui darbuotojas dirba.

7Tyrimo metu nustatyta, kad vienoje vietoje darbus vykdė du darbdaviai – pareiškėjas ir UAB „Maristika“, kuri vykdo veiklą šiose patalpose pagal 2011-11-11 patalpų nuomos sutartį ir kurie privalėjo garantuoti visų darbuotojų saugą ir sveikatą, neatsižvelgiant į tai. UAB „Randers Reb International“ jokios veiklos nevykdė, į patalpas gali pateikti tik su UAB „Maristika“ atsakingų asmenų leidimu. Darbai, kurių metu žuvo pareiškėjo darbuotojas R. G., buvo vykdomi sandėlyje, kuriame buvo sandėliuojami stiklai ir kuriame specifinę veiklą vykdė UAB „Maristika“, todėl šioje darbo vietoje buvo papildomų rizikos veiksnių, kurie nebuvo aptarti 2013-09-27 R. G. instruktavimo metu. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijoje montuojant ir eksploatuojant apsaugos sistemas Nr. 20, su kuria buvo supažindintas R. G., nurodyti bendro pobūdžio saugos reikalavimai, tačiau nėra nurodyti jokie rizikos veiksniai, susiję su stiklų virtimu, pavojingų zonų žymėjimu bei priemonėmis rizikos veiksniams išvengti. Aplinkybę, kad R. G. nebuvo supažindintas su galimais rizikos veiksniais bei saugiais darbo atlikimo metodais naujoje darbo vietoje patvirtino pareiškėjo technikos direktorius G. S. savo 2014-12-19 paaiškinime, bei kartu su žuvusiuoju dirbęs D. B. 2014-12-19 paaiškinime, nurodydamas, kad dėl pavojų šioje darbo vietoje nebuvo instruktuoti. Be to, nebuvo DSSĮ 30 str. numatyti pareiškėjo ir UAB „Maristika“ susitarimo, todėl mano, kad pareiškėjas savo pareigos neįgyvendino.

8Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjo technikos skyriaus darbuotojo darbo vietoje profesinė rizika įvertinta ir profesinės rizikos kortelė Nr. 20 užpildyta 2011-05-04. Joje vertinti elektros srovės poveikio, pavojaus susižeisti nekontroliuojamai judančiais daiktais, pavojaus kritimo iš aukščio, pavojaus kritimo plokštumoje ir kiti rizikos veiksniai, tačiau prie darbo pradžią naujoje darbo vietoje – sandėlyje, kuriame sandėliuojami stiklo lakštai, galimi rizikos veiksniai nebuvo įvertinti. Be to, R. G. sveikata buvo patikrinta 2012-09-17 Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centre ir pateikta išvada, galiojusi iki 2013-09-17, kad jam leista dirbti barmenu.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Maristika“ atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė su skundu nesutinkantis, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad Akto 11 p. nurodytas ne pareiškėjo darbuotojų neinstruktavimas kaip saugiai atlikti techniko darbą, o saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės nepakankamumas, t.y. pareiškėjo kaltė, sietina su rizikos veiksniais ir pavojais darbuotojų darbo vietoje, kurių darbdavys neįvertino. Pareiškėjo veiksmai darbuotojų atžvilgiu buvo nepakankami užtikrinant saugų darbą. Darbdavys susipažinęs su darbo vieta privalėjo įvertinti sąlygas, kurioms esant bus atliekami darbai, papildomai instruktuoti darbuotojus, atsižvelgiant į konkrečias darbo vietos sąlygas bei imtis priemonių rizikai pašalinti ir/ar sumažinti, nes Instrukcijoje Nr. 20 numatyti reikalavimai nėra pakankami užtikrinti darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas. Mano, kad pareiškėjas nepagrįstai siekia perkelti savo, kaip darbdavio pareigas UAB „Randers Reb International“, nes DSSĮ 11 str. nustatyta imperatyvi darbdavio pareiga sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusias aspektais. UAB „Randers Reb International“ neatitinka Darbo kodekso 16 str. ir DSSĮ 2 str. 2 p. apibrėžtos darbdavio sąvokos, todėl negali būti laikoma R. G. darbdaviu. Teigia, kad pareiškėjas nepateikė duomenų, kad prieš įsidarbinant R. G. būtų patikrinta jo sveikata. UAB „Maristika“ pareiškėjui prašant visiškai sustabdė darbus patalpoje, todėl darbams nevykstant, jokių pavojų negalėjo kilti. Į UAB „Maristika“ patalpas atvykę pareiškėjo atsakingi asmenys jokių pageidavimų dėl darbo vietos nepareiškė. UAB „Maristika“ patalpų nuomos sutartimi nėra įsipareigojusi užtikrinti pareiškėjo darbuotojų saugaus darbo. UAB „Maristika“ 2011-09-01 įsakymu Nr. DS-11/4 atsakingas už saugų darbą padalinio vadovas A. B. tinkamai vykdė aprašyme nurodytas pareigas koordinuoti ir organizuoti darbus bei kitus veiksmus taip, kad būtų užtikrinta visų darbuotojų sauga ir sveikata. UAB „Maristika“ vidaus dokumentas nešalina DSSĮ ir Darbo kodekse nustatytų pareiškėjo pareigų ir atsakomybės. Kiekvienas darbdavys atsako tik už savo darbuotojų darbą ir sveikas bei saugias darbo sąlygas – šias pareigas darbdavys įgyja pasirašęs su darbuotoju darbo sutartį ir jos negali būti perkeltos kitos įmonės įgaliotam asmeniu, nes tarp įmonių tokio susitarimo nebuvo. Nelaimingo atsitikimo tiesiogine priežastimi buvo paties pareiškėjo DSSĮ pažeidimai: pareiškėjas leido dirbti darbuotojams darbą, neįsitikinęs darbuotojų saugumu: nepaskyrė atsakingo už saugų darbą naujoje darbo vietoje asmens, neatliko galimų rizikų naujoje darbo vietoje vertinimo, neįvertino darbo vietos ir sąlygų darbuotojams dirbant su strėliniu keltuvu, nesiėmė priemonių rizikos faktoriams pašalinti, neinstruktavo darbuotojų ir neapmokė jų saugiai dirbti UAB „Maristika“ sandėliavimo patalpoje.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Randers Reb International“ atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo su skundu nesutinkantis ir prašo jį atmesti. Teigia, kad UAB „Randers Reb International“ darbuotojai nėra niekaip susiję su nelaimingo atsitikimo priežastimi, UAB „Randers Reb International“ neturėjo pareigų, susijusių su nelaimingo atsitikimo aplinkybėmis, nes jo metu jokių darbų neatliko ir neplanavo atlikti. Nelaimingo atsitikimo vietoje darbus vykdė pareiškėjas, ekonominę veiklą vykdė UAB „Maristika“, patalpas valdžiusi pagal nuomos sutartį. Nelaimingo atsitikimo vietoje buvo laikomas UAB „Maristika“ stovas su stiklo lakštais, kurį pareiškėjų prašymu pajudino UAB „Maristika“ darbuotojai. Pajudinus stovą, jame esantys stiklo lakštai nukrito ir mirtinai sužalojo pareiškėjo darbuotoją R. G.. Stovą patraukti reikėjo tam, kad pareiškėjo darbuotojai galėtų panaudoti jų darbams reikalingą priemonę - išskleisti strėlinį keltuvą. Mano, kad būtent pareiškėjas, kartu su UAB „Maristika“ atstovais iš anksto apžiūrėjęs darbo vietą ir aptaręs darbų atlikimo sąlygas, turėjo tai numatyti. UAB „Randers Reb International“ yra darbų užsakovas, kuriam nėra žinomos techninės sąlygos, reikalingos darbams atlikti, jis nesinaudojo patalpomis ir nedalyvavo atliekant darbus. Mano, kad pareiškėjas ir UAB „Maristika“ yra veiksmus koordinuojantys darbdaviai DSSĮ 30 str. prasme. Teigia, kad darbų sutarties 3.1.2.2 punktas neturėjo įtakos nelaimingo atsitikimo priežastims ir negali būti aiškinamas pareiškėjo naudai. Pareiškėjas yra profesionalus darbų atlikėjas, todėl yra atsakingas už sąlygas darbų vykdymo vietoje. Jis iš anksto žinojo, kad darbams atlikti turės būti naudojamas strėlinis keltuvas, kuriam išskleisti bus reikalingas atitinkamas plotas. Jis iš anksto apžiūrėjo darbo vietą, tačiau nei į UAB „Randers Reb International“, nei į UAB „Maristika“ dėl stiklo lakštų stovo pašalinimo iš darbų atlikimo vietos nesikreipė.

11Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė advokatė Inga Klimašauskienė palaikė skundą iš esmės jame išdėstytais argumentais ir prašė skundą tenkinti.

12Teismo posėdyje atsakovo atstovai Julija Buiko ir Ramūnas Rakauskas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Randers Reb International“ atstovas advokatas Evaldas Dūdonis palaikė atsiliepime išdėstytus nesutikimo su skundu argumentus ir prašė skundą atmesti.

14Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Maristika“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai.

15Skundas atmestinas.

16Ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015-02-13 sprendimo Nr. (37)SD-2099, priimto atlikus UAB "G4S Lietuva" elektros sistemų elektrotechniko R. G. 2014-07-02 įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe papildomą tyrimą pagrįstumo.

17Nagrinėjant bylą, nustatyta, kad UAB „Randers Reb International“ nuosavybės teise priklauso patalpos, esančios Naujoji g. 130, Alytuje, unikalus Nr. 4400-1832-7096, kurios 2011-11-11 patalpų nuomos sutartimi (toliau - Nuomos sutartis) iki 2017-01-31 buvo išnuomotos UAB „Maristika“. UAB „Maristika“ prašymu UAB „Randers Reb International“ 2014-06-03 su pareiškėju pasirašė sutartį, pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo patalpose įrengti priešgaisrinės signalizacijos sistemą. Pareiškėjo darbuotojams montuojant priešgaisrinės signalizacijos sistemą, ginčo patalpose nuvirtus UAB „Maristika“ priklausiusiems stiklo lakštams, 2014-07-02 žuvo pareiškėjo darbuotojas R. G.. Ištyrę įvykį darbe Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus darbuotojai, 2014-08-12 surašė Nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos aktą Nr. 14-08. Pareiškėjui bei UAB „Maristika“ nesutikus su šiuo aktu, atsakovas paskyrė šio įvykio darbe papildomą tyrimą, kurį atlikus surašytas 2015-02-03 naujas N-1 formos aktas Nr. 1505. Išnagrinėjus šį aktą ir visą tyrimo metu surinktą medžiagą, buvo priimtas ginčijamas VSD prie SADM Sprendimas, kuriame pripažinta, kad papildomas tyrimas atliktas nepažeidžiant Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1118 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimų; 2015-02-03 Nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr. 1505 bei papildomo ir pirminio tyrimų metu surinkta medžiaga pripažinta neatsiejama atlikto tyrimo dalimi.

18Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą reglamentuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir jį įgyvendinantys poįstatyminiai norminiai teisės aktai.

19Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau - DSSĮ; bylai aktuali 2013-12-23 įstatymo Nr.XII-739 redakcija) 2 str. 21 d. pateikta nelaimingo atsitikimo darbe sąvoka - tai įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį, atliekant darbo funkcijas ar būnant darbo vietoje, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai ir netenka darbingumo nors vienai dienai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe.

20DSSĮ 44 str. 1 d. nustatyta, kad įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo turi būti ištirti visi nelaimingi atsitikimai darbe privalo būti ištirti ir jų tyrimo rezultatai surašyti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatyta tvarka. Šio straipsnio 3 d. nustatyta, kad įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai ar darbuotojas miršta, tiria Valstybinė darbo inspekcija, dalyvaujant darbdavio atstovui ir darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai. Ši nuostatą perkelta ir į Vyriausybės 2004-09-02 nutarimu Nr. 1118 patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų (toliau - Nuostatai; bylai aktuali Vyriausybės 2014-09-03 nutarimo Nr. 913 redakcija) 15 punktą. Pagal Nuostatų 31 p. įvykio darbe aplinkybės, priežastinis ryšys su darbu, priežastys ir darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai ištiriami ir aprašomi nelaimingo atsitikimo darbe N-1 formos akte (toliau – N-1 formos aktas; 2 priedas), vadovaujantis vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintais Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodiniais nurodymais (toliau – Metodiniai nurodymai).

21Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus teritorinio skyriaus vyresnysis darbo inspektorius, atlikęs 2014-07-02 nelaimingo atsitikimo, kurio metu žuvo UAB „G4S Lietuva“ elektros sistemų elektrotechnikas R. G., tyrimą, 2014-08-12 surašė N-1 formos nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr. 14-08, kuriame nustatė šio nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybes, priežastis. Su šiuo aktu nesutiko pareiškėjas bei UAB „Maristika“, todėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014-10-21 įsakymu Nr. V-474 paskirtas UAB „G4S Lietuva“ darbuotojo R. G. įvykio darbe, įvykusio 2014-07-02, papildomas tyrimas. Papildomą tyrimą atlikęs VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vyr. inspektorius 2015-02-03 surašė naują N-1 formos aktą Nr. 1505 (toliau - Aktas Nr. 1505). Išnagrinėjus šį aktą bei visą tyrimo medžiagą, buvo priimtas skundžiamas VDI prie SADM Sprendimas.

22Papildomo tyrimo metu nustatyta ir Akto Nr. 1505 5 punkte nurodytos nelaimingo atsitikimo aplinkybės, t.y. kad 2014-07-02 sandėlyje, esančiame Naujoji g. 130, Alytuje, perkeliant stovą, kritę stiklų lakštai mirtinai traumavo UAB „G4S Lietuva“ darbuotoją R. G.. Patalpos nuosavybės teise priklauso UAB „Randers Reb International“, tačiau 2011-11-11 patalpų nuomos sutartimi (toliau - Nuomos sutartis) iki 2017-01-31 buvo išnuomotos UAB „Maristika“, kuri vykdo veiklą šiame sandėlyje. UAB „Randers Reb International“ šiose patalpose jokios veiklos nevykdo, į jas patekti gali tik su UAB "Maristika" atsakingų asmenų leidimu. UAB „Randers Reb International“ 2014-06-03 su pareiškėju pasirašė sutartį, pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo patalpose įrengti gaisro aptikimo sistemą ir ją perduoti UAB „Randers Reb International“. UAB „Randers Reb International“ 2014-06-06 pranešė UAB „Maristika“ apie ketinamus vykdyti darbus sandėlyje. UAB "G4S Lietuva" Alytaus regiono komercijos direktorius E. S. ne kartą buvo atvykęs į patalpas, kuriose veiklą vykdžiusi „Maristika“ sandėliavo stiklo produkciją - ant metalinių stovų sukrautus įvairių rūšių stiklo lakštus, aptarė gaisro aptikimo sistemos įrengimo darbus. Darbus UAB "G4S Lietuva" pradėjo 2014-07-01. Darbus tęsiant 2014-07-02, nepavykus išskleisti vienos iš keturių strėlinio keltuvo atraminių kojų, nes tam trukdė stovas su stiklo lakštais, R. G. prašymu stovą mėginant pastumti, stovas su nesutvirtintais stiklo lakštais nuvirto ir prispaudė šalia buvusį R. G., dėl ko pastarasis mirė.

23Akto Nr. 1505 11 p. nurodytos nelaimingo atsitikimo priežastys - saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje nepakankamumas, netinkamas darbų organizavimas ir saugos ir sveikatos norminio teisės akto (darbuotojams privalomųjų vykdyti instrukcijų, taisyklių ir kt. reikalavimų pažeidimas. Tyrimo metu nustatyta, kad vienoje vietoje darbus vykdė du darbdaviai – pareiškėjas ir UAB „Maristika“, kuri vykdo veiklą šiose patalpose pagal 2011-11-11 patalpų nuomos sutartį ir kurie privalėjo garantuoti visų darbuotojų saugą ir sveikatą, neatsižvelgiant į tai. UAB „Randers Reb International“ jokios veiklos nevykdė, į patalpas gali pateikti tik su UAB „Maristika“ atsakingų asmenų leidimu. Darbai, kurių metu žuvo pareiškėjo darbuotojas R. G., buvo vykdomi sandėlyje, kuriame buvo sandėliuojami stiklai ir kuriame specifinę veiklą vykdė UAB „Maristika“, todėl šioje darbo vietoje buvo papildomų rizikos veiksnių, kurie nebuvo aptarti 2013-09-27 R. G. instruktavimo metu. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijoje montuojant ir eksploatuojant apsaugos sistemas Nr. 20, su kuria buvo supažindintas R. G., nurodyti bendro pobūdžio saugos reikalavimai, tačiau nėra nurodyti jokie rizikos veiksniai, susiję su stiklų virtimu, pavojingų zonų žymėjimu bei priemonėmis rizikos veiksniams išvengti. Aplinkybę, kad R. G. nebuvo supažindintas su galimais rizikos veiksniais bei saugiais darbo atlikimo metodais naujoje darbo vietoje patvirtino pareiškėjo technikos direktorius G. S. savo 2014-12-19 paaiškinime, bei kartu su žuvusiuoju dirbęs D. B. 2014-12-19 paaiškinime, nurodydamas, kad dėl pavojų šioje darbo vietoje nebuvo instruktuoti.

24Dėl saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje nepakankamumo.

25Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ nesutinka su Akte Nr. 1505 nurodytomis nelaimingo atsitikimo priežastimis. Nurodo, kad R. G. buvo 2013-09-27 tinkamai instruktuotas ir apmokytas dirbti saugiai tą darbą, dėl kurio įvyko nelaimingas atsitikimas - apmokytas technikų darbo, buvo instruktuotas pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų montuojant ir eksploatuojant apsaugos sistemas Nr. 20. Pareiškėjas laikosi nuostatos, kad jis UAB „Maristika“ valdomose patalpose atliko įprastai parduodamą klientams apsaugos sistemos įrengimo ir eksploatavimo priežiūros paslaugą. Be to, jo teigimu, R. G. darbo pobūdis, darbo priemonės niekuo nesiskiria nuo bet kurios kitos darbo vietos, nei buvo aptariamo įvykio metu.

26Teismas su tokiais pareiškėjo argumentas nesutinka. DSSĮ 27 str. 2 d. nustatyta, kad darbuotojas, darbdavių susitarimu pasiųstas laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, negali pradėti dirbti tol, kol jis neinformuotas apie esamus ir galimus rizikos veiksnius įmonėje, į kurią jis pasiųstas dirbti, neinstruktuotas saugiai dirbti konkrečioje darbo vietoje, nepaisant to, kad įmonėje, kurioje jis nuolat dirba, buvo nustatyta tvarka instruktuotas ir apmokytas saugiai dirbti. Į kitą įmonę pasiųstiems dirbti darbuotojams taip pat privalo būti suteikta informacija apie įmonėje paskirtus darbuotojus, atsakingus už pirmosios pagalbos suteikimą, gelbėjimo darbų organizavimą, darbuotojų evakavimą galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, ir apie gaisrų gesinimo bei evakavimo priemones, taip pat jie turi būti supažindinti su šio Įstatymo 22 straipsnyje nurodytais darbuotojų evakavimo planais. Darbuotojus, atliekančius kitose įmonėse darbus ar teikiančius paslaugas, ir darbuotojus, atliekančius įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytas kontrolės funkcijas, instruktuoja jų darbdaviai.

27Kaip matyti iš byloje esančios papildomo tyrimo medžiagos, šios įstatymo nuostatos pareiškėjas nesilaikė. R. G. priimtas į darbą UAB „G4S Lietuva“ 2013-09-27 - tai patvirtina 2013-09-27 darbo sutartis Nr. 438. Iš byloje esančio UAB „G4S Lietuva“ Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalo matyti, kad R. G. buvo pravestas pradinis instruktavimas. Tačiau 2014-07-01prieš pradėdamas dirbti UAB „Maristika“ valdomose patalpose, R. G. su galimais rizikos veiksniais nebuvo supažindintas, kaip tai nustatyta DSSĮ 27 str. 2 d., todėl Akte Nr. 1505 saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės nepakankamumas įmonėje konstatuotas pagrįstai.

28Dėl netinkamo darbų organizavimo.

29Akte Nr. 1505 konstatuota, kad nebuvo dviejų darbdavių, vykdžiusių darbus vienoje vietoje - pareiškėjo ir UAB „Maristika“ bendro susitarimo DSSĮ 30 str. prasme. Pareiškėjas mano, kad šiuo atveju darbdaviais turėjo būti laikomi ne tik pareiškėjas ir UAB „Maristika“, bet ir darbus iš pareiškėjo užsakęs UAB „Randers Reb International“. Susitarimą tarp šių trijų juridinių asmenų grindžia atskiromis sutarčių nuostatomis - pareiškėjo ir UAB „Randers Reb International“ 2014-06-03 sudarytos Gaisro aptikimo sistemos įrengimo sutarties 3.1.2.2 punktu, kuriame UAB „Randers Reb International“ įsipareigojo sudaryti pareiškėjo darbuotojams DSSĮ ir kitų darbų saugos norminių aktų, priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus, taip pat Nuomos sutarties 6, 22 ir 23 punktais.

30DSSĮ 30 str. nustatyta pareiga dviems ir daugiau darbdavių atliekant darbus toje pačioje darbo vietoje ar darbo vietose organizuoti darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant į tai, kuriam darbdaviui darbuotojas dirba. Siekdami apsaugoti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, darbdaviai bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus, įgyvendindami darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas, ir informuoja vienas kitą, darbuotojų atstovus, darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei darbuotojus apie galimus pavojus ir rizikos veiksnius, prireikus parengia bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tvarkos aprašą.

31Pažymėtina tai, kad pareiškėjo nurodytos sutarties nuostatos tėra tik fragmentinės bendro pobūdžio taisyklės iš tarp jo ir UAB „Randers Reb International“ susiklosčiusių civilinių teisinių santykių (rangos). Tas pats pasakytina ir apie ginčo patalpų Nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Maristika“ ir UAB „Randers Reb International“. Nei minėtos sutartys, nei atskiros jų nuostatos, kurias nurodo pareiškėjas skunde (Sutarties 3.1.2.2 punktas bei Nuomos sutarties 6, 22 ir 23 punktai) negali būti laikomos dviejų darbdavių bendradarbiavimu užtikrinant visų darbuotojų saugą ir sveikatą DSSĮ 30 str. prasme.

32Byloje nėra ginčo dėl Akte Nr. 1505 nustatytos aplinkybės, kad UAB „Randers Reb International“ ginčo patalpose jokios veiklos nevykdė. Akte nurodytos aplinkybės, kad šios įmonės atstovai į ginčo patalpas galėjo patekti tik su UAB „Maristika“ atsakingų asmenų leidimu, pareiškėjas taip pat neginčijo. Iš Nuomos sutarties matyti, kad UAB „Randers Reb International“ ginčo patalpų, kurios jam priklauso nuosavybės teise, valdymą perleido UAB „Maristika“. Žuvęs pareiškėjo darbuotojas R. G. darbo santykiais Darbo kodekso 16 ir 93 str. prasme buvo susijęs tik su pareiškėju UAB „G4S Lietuva“ Todėl nei UAB „Maristika“, nei UAB „Randers Reb International“ negali būti laikomi R. G. darbdaviais.

33Jokio susitarimo tarp pareiškėjo ir UAB „Maristika“, kaip dviejų darbdavių, darbus vykdžiusių tose pačiose patalpose, pareiškėjas nepateikė, niekaip kitaip abiejų darbdavių bendradarbiavimo ir koordinavimo veiksmų, įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas, neįrodinėjo. Todėl teismas sprendžia, kad Akte Nr. 1505 netinkamas darbų organizavimas konstatuotas pagrįstai.

34Pareiškėjas skunde nurodo, kad „darbuotojas žuvo ne dėl to, kad nebuvo patikrinta jo sveikata ar nebuvo darbdavių formalaus susitarimo dėl darbų saugos koordinavimo, bet dėl to, kad papuolė į darbo zoną, kuri net nebuvo pažymėta, o tai turėjo atlikti stiklo krovos darbus vykdžiusi UAB „Maristika“. UAB „Maristika“ privalėjo instruktuoti kitos įmonės darbuotojus, esančius patalpose, koordinuoti ir organizuoti saugų darbų atlikimą taip, kad būtų užtikrinta visų darbuotojų sauga ir sveikata.“ Teismas su šiuo pareiškėjo argumentu nesutinka, nes pagal DSSĮ 11 str. 1 d. pareiga sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais tenka darbdaviui. Darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę, nurodytos šio Įstatymo 33 straipsnyje, neatleidžia darbdavio nuo šioje dalyje nustatytos pareigos.

35Ginčijamame Sprendime nurodytas jo priėmimo teisinis pagrindas (priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 str. 2 d. 4 p. – Vyriausiam valstybiniam darbo inspektoriui išnagrinėjus asmenų prašymus ir skundus dėl Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo), bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 34 str., kuriame reglamentuojamas administracinės procedūros sprendimo priėmimas. Tuo pačiu Sprendime nurodytas faktinis pagrindas - išnagrinėtos Valstybinės darbo inspekcijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus specialistų 2015-02-12 atlikto tyrimo išvados Nr. VD-8, kuriose įvertintas Akto Nr. 1505 pagrįstumas, pareiškėjų motyvai ir papildomo tyrimo metu surinkti duomenys ir konstatuota, kad papildomo tyrimo bei tyrimo įforminimo trūkumų nenustatyta. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad ginčijamas Sprendimas priimtas Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus kompetencijos ribose, neprieštarauja Valstybinės darbo inspekcijos tikslams bei uždaviniams, atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus, pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, todėl nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas Sprendimas turėtų būti panaikintas.

36Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.).

37Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., teismas n u s r e n d ž i a:

38pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

39Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

40Teisėjai

41Violeta Petkevičienė

42Milda Vainienė

43Donatas Vansevičius

44

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde... 3. Pareiškėjas skunde nurodė nesutinkantis su Sprendimu, kuriame nutarta... 4. R. G. buvo pasitikrinęs sveikatą, galiojo jo medicininė... 5. Nesutinka su Akto teiginiu dėl netinkamo darbų organizavimo. Mano, kad... 6. Atsakovas pateiktame atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutinka. Įvykis,... 7. Tyrimo metu nustatyta, kad vienoje vietoje darbus vykdė du darbdaviai –... 8. Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjo technikos skyriaus darbuotojo darbo... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Maristika“ atsiliepime į pareiškėjo... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Randers Reb International“ atsiliepime... 11. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė advokatė Inga Klimašauskienė palaikė... 12. Teismo posėdyje atsakovo atstovai Julija Buiko ir Ramūnas Rakauskas palaikė... 13. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Randers Reb... 14. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Maristika“ atstovas teismo posėdyje... 15. Skundas atmestinas.... 16. Ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie... 17. Nagrinėjant bylą, nustatyta, kad UAB „Randers Reb International“... 18. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą reglamentuoja Darbuotojų saugos ir... 19. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau - DSSĮ; bylai aktuali... 20. DSSĮ 44 str. 1 d. nustatyta, kad įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria... 21. Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus teritorinio skyriaus vyresnysis darbo... 22. Papildomo tyrimo metu nustatyta ir Akto Nr. 1505 5 punkte nurodytos nelaimingo... 23. Akto Nr. 1505 11 p. nurodytos nelaimingo atsitikimo priežastys - saugos ir... 24. Dėl saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje nepakankamumo.... 25. Pareiškėjas UAB „G4S Lietuva“ nesutinka su Akte Nr. 1505 nurodytomis... 26. Teismas su tokiais pareiškėjo argumentas nesutinka. DSSĮ 27 str. 2 d.... 27. Kaip matyti iš byloje esančios papildomo tyrimo medžiagos, šios įstatymo... 28. Dėl netinkamo darbų organizavimo.... 29. Akte Nr. 1505 konstatuota, kad nebuvo dviejų darbdavių, vykdžiusių darbus... 30. DSSĮ 30 str. nustatyta pareiga dviems ir daugiau darbdavių atliekant darbus... 31. Pažymėtina tai, kad pareiškėjo nurodytos sutarties nuostatos tėra tik... 32. Byloje nėra ginčo dėl Akte Nr. 1505 nustatytos aplinkybės, kad UAB... 33. Jokio susitarimo tarp pareiškėjo ir UAB „Maristika“, kaip dviejų... 34. Pareiškėjas skunde nurodo, kad „darbuotojas žuvo ne dėl to, kad nebuvo... 35. Ginčijamame Sprendime nurodytas jo priėmimo teisinis pagrindas (priimtas... 36. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas... 37. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.,... 38. pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 39. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali... 40. Teisėjai... 41. Violeta Petkevičienė... 42. Milda Vainienė... 43. Donatas Vansevičius... 44. ...