Byla 2-1273-178/2009

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei I. Z.,

4atsakovui G. B. (G. B.),

5atsakovų atstovams R. Č., L. G.,

6trečiojo asmens atstovei L. M.,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, G. B. (G. B.), L. D., uždarajai akcinei bendrovei „Baltic realty Investments“ dėl Vilniaus apskrities viršininko sprendimo dalies ir sandorių panaikinimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, G. A., Trakų rajono notarų biuro notarė J. K..

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9Ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. 01-2226 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui G. B.“ dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra į 1,14 ha ploto valstybinės reikšmės miško; 2) panaikinti 2003 m. gruodžio 11 d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp G. B. ir L. D., kuria G. B. pardavė L. D. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr.( - ), esantį Vilniaus m. savivaldybėje, ( - ), dalyje dėl 1,14 ha ploto, priskiriamo valstybinės reikšmės miškui pirkimo-pardavimo; 3) panaikinti 2003 m. gruodžio 11 d. perdavimo- priėmimo aktą, kuriuo G. B. perdavė L. D., žemės sklypą unikalus Nr. ( - ), dalyje dėl 1,14 ha ploto, priskiriamo valstybinės reikšmės miškui, perdavimo; 4) panaikinti 2007 m. gruodžio 13 d. UAB „Baltic realty Investments“ vienintelio akcininko sprendimą toje dalyje, kuria nuspręsta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą perduodant UAB „Baltic realty Investments“ 7 707 000 Lt vertės žemės sklypą unikalus Nr.( - ), dalyje dėl 1,14 ha šio sklypo ploto, atitinkamai 1 215 211 Lt vertės, priskiriamo valstybinės reikšmės miškui, perdavimo; 5) panaikinti 2007 m. gruodžio 13 d. akcijų pasirašymo sutarties tarp UAB „Baltic realty Investments“ ir vienintelio akcininko L. D. dalį dėl 1 215 211 Lt vertės UAB „Baltic realty Investments“ akcijų perdavimo L. D., kurią sudaro 1,14 ha ploto valstybinės reikšmės miško, esančio žemės sklype, unikalus Nr.( - ); 6) panaikinti 2007 m. gruodžio 14 d. nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo akto dalį dėl 1,14 ha ploto valstybinės reikšmės miško, esančio žemės sklype unikalus Nr. ( - ), perdavimo UAB „Baltic realty Investments“; 7) taikyti restituciją natūra: įpareigoti UAB „Baltic realty Investments“ grąžinti valstybei žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Vilniaus m. savivaldybėje, ( - ) dalį-1,14 ha, užimtą valstybinės reikšmės mišku; įpareigoti L. D. perduoti UAB „Baltic realty Investments“ 1 215 211 Lt, t.y. sumą, proporcingai atitinkančią 1,14 ha ploto valstybinio miško vertei; įpareigoti G. B. grąžinti L. D. 7884 Lt, gautų pagal 2003 m. gruodžio 11 d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, atitinkamai už žemės plotą (1,14 ha), užimtą valstybinės reikšmės mišku.

10Nurodo, kad 2003 m. spalio 29 d. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 01-2226 (toliau - sprendimas Nr. 01-2226) pagrindu Vilniaus miesto savivaldybėje ( - ) G. B. vardu suformuotas 7,23 ha ploto žemės ūkio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties sklypas, kadastrinis numeris ( - ). Valstybinės miškotvarkos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2008 m. rugsėjo 3 d. pažymoje Nr. 16558 nurodyta, jog minėtame sklype yra 1,14 ha valstybinės reikšmės miško (toliau- ginčo sklypas). Sprendimas Nr. 01-2226 dalyje, kuria atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės miško plotą, priimtas pažeidus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnį, imperatyvias įstatymų nuostatas, t.y. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (toliau – Miškų įstatymas) 4 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau- Atkūrimo įstatymas) 6 ir 13 straipsnius, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau –Žemės įstatymas) 4 straipsnį. Dėl šios priežasties ginčijamo sprendimo dalis, kuria atkurtos nuosavybės teisės į ginčo sklypą, turi būti panaikinta kaip prieštaraujanti minėtoms imperatyvioms įstatymų normoms (CK 1.80 str. 1 d.). Pripažinus negaliojančiu administracinį aktą, išnyksta pagrindas, kuriuo įgyta nuosavybė, todėl turėtų būti panaikintos ir jo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės bei taikoma restitucija. G. B. ginčijamu sprendimu suteiktą žemės ūkio paskirties žemės sklypą 2003 m. gruodžio 11 d. pirkimo pardavimo sutartimi Nr. JK-7192 perleido L. D.. 2007 m. gruodžio 13 d. L. D., vienintelis UAB „Baltic realty Investments“ akcininkas, priėmė sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nepiniginiu įnašu - nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu ir perduoti UAB „Baltic realty Investments“ ginčo sklypą. 2007 m. gruodžio 13 d. L. D. akcijų pasirašymo sutartimi padidino UAB „Baltic realty Investments“ įstatinį kapitalą papildomu akcininko nepiniginiu įnašu - akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu, tame tarpe ginčo žemės sklypu. Šiais sandoriais privačion nuosavybėn perleistas žemės sklypas, kuris buvo įgytas pažeidžiant virš minėtų įstatymų imperatyvias nuostatas, todėl sandoriai pripažintini negaliojančiais ir taikytina restitucija(CK 1.80 str., 1, 2 d.d.). Šiuo atveju restitucijos natūra apribojimas, įtvirtintas CK 4.96 straipsnio 2 dalyje, L. D. negali būti taikomas. Atsakovai turėjo suvokti, kad žemės sklype yra miško, kuris yra miesto teritorijoje. Be to, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, jog sklype yra 0,4800 ha miško žemės. Žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartyje patvirtinta, jog pirkėjas turėjo galimybę apžiūrėti ir apžiūrėjo žemės sklypą iki sutarties pasirašymo. Be to, atsakovas L. D. užsiima nekilnojamojo turto - žemės sklypų pirkimu, todėl yra susipažinęs su teisės aktų reikalavimais šioje srityje.

11Atsakovai L. D., UAB „Baltic realty Investments“, tretysis asmuo G. A. ieškinio nepripažino. Nurodė, kad iš pateikto ieškinio nėra aišku, kokį miško plotą yra siekiama grąžinti valstybei, neaiškios jo ribos. Pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis miško plotas ginčo sklype sudaro 0,48 ha, tačiau prašoma grąžinti 1,14 ha. Pagal Miškų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį ieškinyje nurodytos vietos negali būti laikomos mišku, nes tose vietose ginčo sklype miško faktiškai nėra (tokie duomenys buvo nurodyti ir sprendime Nr. 01-2226). Be to, ieškinyje mišku yra laikoma ne kokia nors 1,14 ha ploto sklypo dalis, o dvi atskiros sklypo dalys, tačiau nei vienos dalies koordinatės nėra nurodytos. Todėl nėra aišku kokios kiltų pasekmės patenkinus ieškinį ir kokia būtų kompensavimo už paimtą žemę tvarka. UAB „Baltic realty Investments“ sutiktų ginčo miško plotą perleisti mainais už ekvivalentišką plotą toje pačioje teritorijoje. Atsakovų žiniomis toje vietovėje yra laisvos valstybinės žemės. Ieškinio reikalavimai dėl UAB „Baltic realty Investments“ akcininko L. D. įpareigojimo sumokėti l 215 211 Lt įstatiniam kapitalui apmokėti taip pat nepagrįsti. Jei akcijų pasirašymo sutartis dalyje pripažįstama negaliojančia, tai šalių tarpusavio teisiniai santykiai panaikinami - akcijų emitentas grąžina už akcijas gautą turtą, o akcininkas grąžina atitinkamą kiekį akcijų (jos panaikinamos). L. D. akcijų pasirašymo sutartyje tiesiogiai nurodė, kad įstatinį kapitalą apmokės žemės sklypu, kadangi kitokių galimybių jis neturi. Tokio turto (o ne pinigų) gavimas į įstatinį kapitalą buvo ir UAB „Baltic realty Investments“ tikslas pagal jos veiklos pobūdį. Taigi, panaikinus dalies turto perdavimą, atitinkamai daliai akcijos lieka neapmokėtos, įstatinis kapitalas nesuformuotas ir toje dalyje sumažintinas, t.y., restitucijos pagrindu turi būti ne nustatoma L. D. pareiga apmokėti tas akcijas, o panaikinamos tos akcijos ir atitinkama suma sumažinamas įstatinis kapitalas. Pagal ieškinio suformuotus reikalavimus L. D. turėtų sumokėti UAB „Baltic realty Investments“ 1 215 211 Lt už paimtą iš jo žemės sklypo dalį, kai tuo tarpu jam už tą pačią sklypo dalį būtų sumokama tik 7 884 Lt. Toks restitucijos būdas ne tik neatitiktų šio instituto paskirties, bet ir iš esmės pažeistų sąžiningo įgijėjo L. D. teises.

12Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija ieškinio nepripažino. Nurodo, kad pagal Atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 6 dalį nuosavybės teisės į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančią žemę, priskirtą po 1995 m. birželio 1 d., atkuriamos šio įstatymo 4 straipsnio nustatyta tvarka. Ginčo sklypas priskirtas Vilniaus miestui Lietuvos Respublikos 1996 m. balandžio 24 d. įstatymu Nr. I-1304, todėl nuosavybės atkūrimas buvo vykdomas kaip kaimo vietovėje. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad sprendimas Nr. 01-2226 buvo priimtas neteisėtų administracinių aktų pagrindu, todėl nėra pagrindo jį naikinti. Ginčo sklypas buvo suformuotas atliekant preliminarius matavimus, todėl ieškovas turi nurodyti konkrečią miško buvimo vietą, jo ribas, nes priešingu atveju nebus galimybės įvykdyti teismo sprendimo bei bus pažeidžiamos imperatyvios teisės normos, ginančios nuosavybės teisę. Ginčo sklypo duomenys nekilnojamojo turto registre neatitinka duomenų, pateiktose schemose. Ieškovas, nurodydamas, kad ginčo žemės sklype yra 0,48 ha miško žemės, ir neginčydamas šių duomenų, pažeidžia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalį ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro 4 straipsnį. Ieškovas nepagrįstai nepasinaudoja galimybe išspręsti ginčą administracine tvarka (Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 str.). Be to, nurodė, kad valstybės interesai iš esmės nepažeisti, nes miško plotas nėra didelis, sklypo naudojimui nustatyti atitinkami apribojimai.

13Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ieškinį pripažino. Nurodo iš esmės tokius pačius argumentus kaip ir ieškovas.

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Nustatyta, kad sprendimu Nr. 01-2226 G. B. atkurtos nuosavybės teisės į 7,23 ha žemės ( - ), teritorijoje, priskirtoje Vilniaus miestui Lietuvos Respublikos 1996 m. balandžio 24 d. įstatymu Nr. I-1304 (b.l. 20). Šio sprendimo pagrindu Vilniaus miesto savivaldybėje ( - ) G. B. vardu suformuotas 7,23 ha ploto žemės ūkio pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties sklypas, kadastrinis Nr.( - )(b.l. 18-19). Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008 m. rugsėjo 3 d. pažymos matyti, kad 1,14 ha plotą šiame sklype užima miškas (b.l. 12). G. B. visą žemės sklypą 2003 m. gruodžio 11 d. pirkimo pardavimo sutartimi Nr. JK-7192 pardavė L. D. (b.l. 23). 2007 m. gruodžio 13 d. L. D., vienintelis UAB „Baltic realty Investments“ akcininkas, priėmė sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nepiniginiu įnašu - nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu perduodant UAB „Baltic realty Investments“ visą žemės sklypą (b.l. 26-27). L. D. akcijų pasirašymo sutartimi padidino UAB „Baltic realty Investments“ įstatinį kapitalą papildomu akcininko nepiniginiu įnašu - akcininkui nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu, tame tarpe ginčo žemės sklypu (b.l. 24-25).

16Taigi, iš sprendimo Nr. 01-2226 turinio matyti, kad žemės sklypas Lietuvos Respublikos 1996 m. balandžio 24 d. įstatymu Nr. I-1304 buvo priskirtas Vilniaus miestui. Žemės sklypas patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 2013 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų ploto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 2013). Pagal Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio l punktą Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi įgaliojimus tvirtinti valstybinės reikšmės miškų, kurie yra išperkami valstybės, plotus, t.y. nustatyti, kad tam tikros teritorijos yra valstybinės reikšmės miškai. Tokius pat įgaliojimus Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi ir pagal Miškų įstatymo 4 straipsnį. Kaip minėta, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškotvarkos tarnybos pateiktus duomenis miškų valstybės kadastre kaip miesto miškas yra įregistruotas Vilniaus miškų urėdijos 556 kvartalo 95, 97 taksaciniuose sklypuose esantis 1,14 ha miško plotas, atitinkantis įstatymų nustatytus miškui keliamus reikalavimus (b.l. 11-15). Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkymo įstaigos duomenys laikytini oficialiais rašytiniais įrodymais, turinčiais didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2 d.).

17Esant minėtoms aplinkybėms nėra pagrindo abejoti dėl G. B. grąžintame žemės sklype esančio miško ploto priskyrimo valstybinės reikšmės miškams ir jo dydžio. Juolab, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarime pažymėjo, jog nepaisant to, ar mieste esantis miškas yra priskirtas valstybinės reikšmės miškams Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta valstybinės reikšmės miškų ploto schema ar ne, bet koks miesto teritorijoje esantis žemės plotas, atitinkantis Miškų įstatyme pateiktą miško apibrėžimą, yra laikytinas valstybiniu mišku.

18Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnis nustato, kad valstybinės reikšmės miškai priklauso Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise. Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalis nustatė, jog miestų miškai yra valstybinės reikšmės miškai, išimtine teise priklausantys Lietuvos Respublikai. Žemės įstatymo 4 straipsnis nustatė, kad draudžiama įsigyti privačion nuosavybėn žemės, priklausančios Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise (pagal sprendimo Nr. 01-2226 priėmimo metu galiojusias šių įstatymų redakcijas). Atkūrimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad miškas grąžinimas natūra turėtoje vietoje, išskyrus mišką ir vandens telkinius, priskirtus pagal šio įstatymo 13 straipsnį valstybės išperkamiems. Šio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3 punktuose (2002 m. lapkričio 22 d. redakcija) nustatyta, kad miškai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams, taip pat, jeigu jie priskirti miestų miškams.

19Taigi, turint galvoje virš minėtą imperatyvų teisinį reguliavimą bei į bylą pateiktus įrodymus, kad žemės sklypas, į kurį atkurtos nuosavybės teisės, buvo priskirtas miestui bei jo dalis atitinka valstybinės reikšmės miškams keliamus reikalavimus, yra pagrindas pripažinti, kad sprendimo Nr. 01-2226 dalis, kuria atkurta nuosavybės teisė į miško žemės plotą, negali būti laikoma teisėta. Todėl ji pripažintina negaliojančia (CK 1.80 str. 1 d.).

20Nuosavybės atkūrimo procesas baigiamas ir patvirtinamas priimant sprendimą dėl nuosavybės atkūrimo pagal jo priėmimo metu galiojančius teisės aktus. Šiuo atveju nuosavybės teisės atkūrimo metu iš valstybinės reikšmės miškų plotų ginčo sklypai nebuvo išbraukti, tuo tarpu už nuosavybės teisių atkūrimą atsakingoms valstybės (savivaldybių) institucijoms teisė pakeisti patvirtintus valstybinės reikšmės miškų plotus ir ribas nėra suteikta. Todėl atmestinas Vilniaus apskrities viršininko administracijos nurodomas argumentas, kad nuosavybės teisė galėjo būti atkuriama kaip kaimo vietovėje pagal dar iki Nutarimo Nr. 2013 priėmimo paruoštus ginčo sklypų suformavimo dokumentus.

21Pripažinus negaliojančia sprendimo Nr. 01-2226 dalį, naikintinos ir atitinkamos vėlesnių sandorių dalys, nes neteisėtai įgyto turto perleidimas negali būti laikomas pagrindu jo nuosavybės įteisinimui kitiems asmenims - iš neteisės negali kilti teisė. Be to, konstatavus, kad ginčijamo sprendimo dalis prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms toje dalyje sandoris yra niekinis (CK 1.80 str. 1 d.). Todėl negalioja nuo jo priėmimo momento (ab initio), o tokio niekinio sandorio pasekmėje sudaryti kiti sandoriai taip pat pripažįstami niekiniais.

22Pripažinus minėtus sandorius iš dalies negaliojančiais, restitucija taikytina natūra (CK 1.80 str. 4 d., 6.145 str. 1 d., 6.146 str.). Šiuo atveju restitucijos natūra taikymo būtinumas tiesiogiai išplaukia iš Konstitucijos 47 straipsnio, nustatančio, jog valstybinės reikšmės miškai išimtine teise priklauso tik valstybei, taigi, jų buvimas privačioje nuosavybėje (net ir sąžiningai įgijusių turtą asmenų) apskritai negalimas ne tik dėl atskiruose įstatymuose (Žemės, Miškų) esančių normų, bet ir dėl minėtos tiesiogiai taikytinos konstitucinės nuostatos. Šiame kontekste pastebėtina, kad dėl šių priežasčių nepriimtini Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovės nurodomi argumentai, kad miško sklypo plotas nėra didelis, jo naudojimui dabartiniams savininkams yra nustatyti atitinkami apribojimai. Tikslios grąžinamo miško ploto ribos natūroje gali būti nustatomos grąžinimo metu.

23Neteisėtą nuosavybės ginčijamoje dalyje atkūrimą sąlygojo valstybės institucijos - Vilniaus apskrities viršininko administracijos veiksmai. Tačiau pagal įstatymą šios institucijos, kai siekiama apginti viešąjį ar valstybės interesą, nuo žyminio mokesčio atleidžiamos (CPK 83 str. 1 d. 5 p., 96 str. 4 d.). Tuo tarpu priteisti bylinėjimosi išlaidas iš kitų atsakovų, kurie niekaip neįtakojo neteisėtos ginčijamos sprendimo dalies priėmimo, būtų neteisinga ir nesąžininga (CPK 3 str. 6 d., CK 1.5 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268 straipsniais,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti visiškai.

26Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. 01-2226 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui G. B.“ dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra į 1,14 ha ploto, priskiriamo valstybinės reikšmės miškui.

27Panaikinti 2003 m. gruodžio 11 d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp G. B. ir L. D., kuria G. B. pardavė L. D. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr.( - ), esantį Vilniaus m. savivaldybėje, ( - ), dalyje dėl 1,14 ha ploto, priskiriamo valstybinės reikšmės miškui, pirkimo-pardavimo.

28Priteisti iš G. B. L. D. 7 884 Lt, gautų pagal 2003 m. gruodžio 11 d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį už žemės sklypo dalį (1,14 ha), priskiriamą valstybinės reikšmės miškui.

29Panaikinti 2003 m. gruodžio 11 d. perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo G. B. perdavė L. D., žemės sklypą unikalus Nr. ( - ), dalyje dėl 1,14 ha ploto, priskiriamo valstybinės reikšmės miškui, perdavimo.

30Panaikinti 2007 m. gruodžio 13 d. uždarosios akcinės bendrovės „Baltic realty Investments“ vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo nuspręsta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą perduodant uždarajai akcinei bendrovei „Baltic realty Investments“ 7,23 ha ploto 7 707 000 Lt vertės žemės sklypą unikalus Nr.( - ), dalyje dėl 1,14 ha šio sklypo ploto, atitinkamai 1 215 211 Lt vertės, priskiriamo valstybinės reikšmės miškui, perdavimo.

31Panaikinti 2007 m. gruodžio 13 d. akcijų pasirašymo sutartį tarp uždarosios akcinės bendrovės „Baltic realty Investments“ ir L. D. dalyje dėl 1,14 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr.( - ), priskiriamos valstybinės reikšmės miškui, perdavimo. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Baltic realty Investments“ iš L. D. pagal šią sutartį perduotų 12 152 akcijų.

32Panaikinti 2007 m. gruodžio 14 d. nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo akto dalį dėl 1,14 ha ploto, priskiriamo valstybinės reikšmės miškui, esančio žemės sklype unikalus Nr. ( - ), perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Baltic realty Investments“.

33Grąžinti valstybei žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Vilniaus m. savivaldybėje, ( - ) dalį - 1,14 ha ploto žemės sklypą, priskiriamą valstybinės reikšmės miškui.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per 30 dienų nuo priėmimo paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei I. Z.,... 4. atsakovui G. B. (G. B.),... 5. atsakovų atstovams R. Č., L. G.,... 6. trečiojo asmens atstovei L. M.,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. Ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo: 1) panaikinti Vilniaus... 10. Nurodo, kad 2003 m. spalio 29 d. Vilniaus apskrities viršininko... 11. Atsakovai L. D., UAB „Baltic realty Investments“, tretysis asmuo G. A.... 12. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija ieškinio... 13. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ieškinį pripažino.... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Nustatyta, kad sprendimu Nr. 01-2226 G. B. atkurtos nuosavybės teisės į 7,23... 16. Taigi, iš sprendimo Nr. 01-2226 turinio matyti, kad žemės sklypas Lietuvos... 17. Esant minėtoms aplinkybėms nėra pagrindo abejoti dėl G. B. grąžintame... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnis nustato, kad valstybinės... 19. Taigi, turint galvoje virš minėtą imperatyvų teisinį reguliavimą bei į... 20. Nuosavybės atkūrimo procesas baigiamas ir patvirtinamas priimant sprendimą... 21. Pripažinus negaliojančia sprendimo Nr. 01-2226 dalį, naikintinos ir... 22. Pripažinus minėtus sandorius iš dalies negaliojančiais, restitucija... 23. Neteisėtą nuosavybės ginčijamoje dalyje atkūrimą sąlygojo valstybės... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268... 25. Ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 29 d. sprendimą Nr.... 27. Panaikinti 2003 m. gruodžio 11 d. žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį,... 28. Priteisti iš G. B. L. D. 7 884 Lt, gautų pagal 2003 m. gruodžio 11 d.... 29. Panaikinti 2003 m. gruodžio 11 d. perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo G. B.... 30. Panaikinti 2007 m. gruodžio 13 d. uždarosios akcinės bendrovės „Baltic... 31. Panaikinti 2007 m. gruodžio 13 d. akcijų pasirašymo sutartį tarp... 32. Panaikinti 2007 m. gruodžio 14 d. nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo akto... 33. Grąžinti valstybei žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Vilniaus m.... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...