Byla I-1445-244/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Donato Vansevičiaus ir Liudmilos Zaborovskos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. S. skundą atsakovei Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovės Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK; Komisija) 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 5-956(5.25) „Dėl dokumentų kopijų pateikimo“ ir įpareigoti MGK iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą bei įpareigoti MGK pateikti R. S. ir G. S. mokestinių bylų visų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

4Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2016 m. gruodžio 19 d. prašė MGK pateikti visų mokestinių bylų dokumentų kopijas ir tą padaryti likus 1 mėnesiui iki MGK posėdžio pradžios, kad turėtų galimybę pasiruošti mokestinio ginčo nagrinėjimui, tačiau prašytų kopijų jis negavo, dėl to negalėjo tinkamai pasirengti nagrinėjimui, buvo suvaržytos jo teisės. Pareiškėjui taip pat nebuvo pranešta apie MGK vykusį posėdį. Pareiškėjo prašymas nebuvo nagrinėtas, į jį atsakymas pateiktas tik 2017 m. gruodžio 18 d., vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-2415-821/2017. Pareiškėjas skunde teigia, kad net ir vykdant teismo sprendimą, jo pažeistos teisės liko neatkurtos, kadangi dokumentų kopijos nebuvo pateiktos iki posėdžio pradžios, jis negalėjo tinkamai susipažinti su byloje esančiais dokumentais.

5Skundžiamame sprendime atsakovė pareiškėjo prašymą atmetė, nenurodžiusi teisės aktų, kuriais remiantis atsisakyta pateikti dokumentų kopijas, toks sprendimas yra nemotyvuotas, taigi neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų.

6Atsakovė Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas siekia gauti mokestinio ginčo bylos pagal pareiškėjo skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl 2016 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. 68-297 medžiagos kopijas. Atsakovė atsiliepime teigia, kad toks pareiškėjo prašymas yra nepagrįstas, kadangi tiek Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – ir MAĮ), tiek Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas numato teisę susipažinti su mokestinio ginčo bylos medžiaga, o pareiškėjas skunde nenurodė teisės aktų, kuriais remiantis jam turėtų būti suteiktos kopijos. MGK nurodo, kad teisės aktų nuostatos įpareigoja kaskart įsitikinti, kad su mokestinių ginčų komisijos byla atvyko susipažinti mokesčių mokėtojas arba jo įgaliotas asmuo, o tais atvejais, kai yra prašomos dokumentų kopijos, Komisija privalo įsitikinti, ar šie dokumentai nėra susiję su kitais mokesčių mokėtojais, kurie nėra mokestinio ginčo šalimi. Atsakovė nurodo, kad pareiškėjui buvo sudarytos galimybės susipažinti su visa mokestinio ginčo bylos medžiaga, pareiškėjas buvo informuotas apie galimybę susipažinti su ja, tačiau pareiškėjas nebuvo atvykęs susipažinti.

konstatuoja:

8Byloje kilo ginčas dėl MGK 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.5-956(5.25) „Dėl dokumentų kopijų pateikimo“, teisėtumo ir pagrįstumo.

9Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas G. S. 2016 m. gruodžio 19 d. pateikė Mokestinių ginčų komisijai prašymą (b. l. 32 – 33) pateikti jam mokestinio patikrinimo medžiagos, susijusios su 2016 m. gegužės 11 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo aktu, kopijas, iš viso 297 lapus.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-2415-821/2017 pagal pareiškėjo G. S. skundą atsakovėms Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismas 2017 m. spalio 17 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies bei nusprendė įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. rugsėjo 22 d. skundą dėl 2016 m. rugsėjo 7 d. rašto (sprendimo) Nr. (24.4-31-5)-R-5561 bei įpareigoti Mokestinių ginčų komisiją išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl patikrinimo bylos dokumentų kopijų pateikimo.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime, pasisakydamas dėl MGK sprendimo dalies, kuria buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą pateikti dokumentų kopijas, konstatavo, kad Komisija į minėtą pareiškėjo prašymą Įstatymo nustatyta tvarka neatsakė, prašyme nurodytos informacijos, pareiškėjo pageidaujama forma, nepateikė. Vien tai, kad nagrinėdama tarp pareiškėjo ir centrinio mokesčių administratoriaus kilusį mokestinį ginčą Komisija išaiškino pareiškėjui jo teisę susipažinti su mokestinio ginčo bylos medžiaga atvykus į Komisiją, negali būti laikoma tinkamu pareiškėjo savarankiško prašymo išnagrinėjimu. Teismas sprendime taip pat pažymėjo, kad Komisija, įgyvendindama pareiškėjo teisę gauti prašomą informaciją pagal Įstatymo nuostatas, privalėjo pareiškėjo prašymą išnagrinėti ir pateikti informaciją pageidaujama forma arba atsisakyti ją pateikti, nurodydama priežastis, dėl kurių tokia informacija negali būti pateikta. Nagrinėjamo ginčo atveju Komisija nei vieno iš nurodytų veiksmų neatliko.

12MGK, atsižvelgdama į teismo sprendimą, 2017 m. gruodžio 18 d. priėmė šioje administracinėje byloje skundžiamą raštą Nr. 5-956(5.25) „Dėl dokumentų kopijų pateikimo“ (b. l. 4). Jame nurodyta, kad mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius, vadovaudamasis MAĮ 155 straipsnio 2 dalimi, turi teisę Komisijoje susipažinti su byloje esančia medžiaga. MGK taip pat pažymėjo, kad pareiškėjui apskundus Komisijos 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. 1-10 (7-256/2016) Vilniaus apygardos administraciniam teismui, Komisija visą mokestinio ginčo bylos medžiagą perdavė šiam teismui. Komisija taip pat nurodo, kad ji yra parengusi mokestinio ginčo bylos kopiją, todėl pareiškėjas turi teisę susipažinti su dokumentais atvykęs į Komisiją.

13Pareiškėjas, nesutikdamas su minėtu prašymu, su skundu kreipėsi į teismą.

14Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (ginčui aktuali redakcija galiojusi nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2017 m. balandžio 1 d.) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis Įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje numatyti atvejai, kada institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu institucija nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytus atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui pagrindus, ji per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos priima sprendimą dėl atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui. Nustačiusi, kad yra pagrindas atsisakyti pateikti jam dokumentus, institucija kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo apie tai privalo pranešti pareiškėjui, nurodyti teisinį pagrindą ir informuoti apie šio sprendimo apskundimo tvarką. Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atsižvelgdama į pareiškėjo prašymą, institucija dokumentus pareiškėjui teikia žodžiu, raštu arba elektroniniu būdu elektroninių ryšių tinklais. Jeigu prašyme nenurodytas dokumentų pateikimo būdas, dokumentai pateikiami tokiu pačiu būdu, kokiu gautas prašymas. Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad dokumentai pareiškėjui teikiami tokio turinio ir tokiu formatu, kurie naudojami institucijoje ir kurie nereikalauja papildomo dokumentų adaptavimo, apdorojimo ar kitokio perdirbimo. Pagal Įstatymo 22 straipsnį, pareiškėjas turi teisę apskųsti institucijos veiksmą ar neveikimą, susijusį su šiame įstatyme nustatytos informacijos teikimu ir dokumentų teikimu pakartotiniam naudojimui, Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

15Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pareiškėjas turi teisę apskųsti institucijos veiksmą ar neveikimą, susijusį su teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytos informacijos teikimu (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-3319-552/2017, 2017 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-397-438/2017, 2017 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-604-438/2017 ir kt.). Pagal Įstatymo nuostatas, įstaigos privalo teikti pareiškėjams dokumentus. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog nenustačius pagrindų, dėl kurių pagal Įstatymą pareiškėjų prašoma informacija gali būti neteikiama, taip pat nesant duomenų, kad institucija prašomos informacijos neturėtų, informacija turi būti teikiama; į asmenų prašymus pateikiami atsakymai privalo būti konkretūs, aiškūs ir išsamūs (žr., pvz., 2008 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1698/2008, 2017 m. sausio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-16-438/2017).

16Iš nagrinėjamos bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas Komisijai buvo pateikęs 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą dėl mokestinio patikrinimo bylos dokumentų kopijų pateikimo. Komisija, atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, atsakė pareiškėjui, nurodydama pareiškėjui jo teisę atvykti susipažinti su bylos medžiaga komisijoje. Komisija skundžiamame rašte pareiškėjui išaiškino, kad pareiškėjui apskundus Komisijos 2017 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. 1-10 (7-256/2016), visa mokestinio ginčo byla yra perduota teismui. Komisija taip pat nurodė, kad Komisijoje yra padaryta mokestinės bylos kopija ir pareiškėjas turi teisę susipažinti su medžiagos kopija, esančia Komisijoje. Rašte taip pat nurodyti kontaktiniai atsakingų darbuotojų, su kuriais pareiškėjas gali susiekti ir suderinti susipažinimo su mokestinio patikrinimo medžiaga datą ir laiką, telefonų numeriai, elektroninis paštas, taip pat adresas, kuriuo pareiškėjas gali atvykti susipažinti su medžiaga, išaiškinta rašto apskundimo tvarka.

17Įvertinęs išdėstytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad Komisija išsamiai ir pagrįstai atsakė pareiškėjui, taip pat išaiškino nesutikimo išduoti kopijas priežastis, nurodydama, kad šiuo metu mokestinio ginčo byla yra perduota teismui, taigi dėl šios priežasties nėra objektyvios galimybės pateikti pareiškėjui prašomų dokumentų kopijų. Darytina išvada, kad Komisija į minėtą pareiškėjo prašymą atsakė Įstatymo nustatyta tvarka, pateikiant atsakymą, atitinkantį VAĮ 8 straipsnio, taip pat Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimus, taigi pareiškėjo teisė gauti informaciją nebuvo pažeista.

18Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas). Atmestus pareiškėjo reikalavimą panaikinti MGK 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 5-956(5.25) „Dėl dokumentų kopijų pateikimo“, netenkintinas ir pareiškėjo išvestinis reikalavimas - įpareigoti MGK iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. gruodžio 19 d. prašymą bei įpareigoti MGK pateikti R. S. ir G. S. mokestinių bylų visų dokumentų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

20Atmesti pareiškėjo G. S. skundą kaip nepagrįstą.

21Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovės... 4. Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2016 m. gruodžio 19 d. prašė MGK pateikti... 5. Skundžiamame sprendime atsakovė pareiškėjo prašymą atmetė, nenurodžiusi... 6. Atsakovė Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 7. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas siekia gauti mokestinio ginčo bylos... 8. Byloje kilo ginčas dėl MGK 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.5-956(5.25)... 9. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas G. S. 2016 m. gruodžio 19 d.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendime, pasisakydamas dėl MGK... 12. MGK, atsižvelgdama į teismo sprendimą, 2017 m. gruodžio 18 d. priėmė... 13. Pareiškėjas, nesutikdamas su minėtu prašymu, su skundu kreipėsi į... 14. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių... 15. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 16. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas Komisijai buvo... 17. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad Komisija... 18. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo skundas atmestinas kaip... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. Atmesti pareiškėjo G. S. skundą kaip nepagrįstą.... 21. Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti...