Byla eA2-1420-733/2016
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovų M. K. ir Z.V. K. ieškinį atsakovui V. K. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant D. B.,

3dalyvaujant pareiškėjai L. S., jos atstovui advokatui T. L., suinteresuotiems asmenims M. K., Z. V. K., suinteresuoto asmens M. K. atstovui advokatui O. M.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. K. ir Z. V. K. dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovų M. K. ir Z.V. K. ieškinį atsakovui V. K. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

5Pareiškėja L. S. prašo atnaujinti įstatymų nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir vienerių bei penkerių metų naikinamuosius terminus, atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-106/1995 pagal ieškovų M. K. ir Z. V. K. ieškinį atsakovui V. K. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu ir jį atnaujinus ieškinį atmesti.

6Nurodo ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad V. K. (jos senelis) 1993-10-20 testamentu jam priklausančią namo dalį su visais ūkiniais pastatais, esančiais ( - ), taip pat jam priklausančią žemę paliko pareiškėjos tėvui V. K.. Po V. K. mirties 1993-11-17 kilo ginčas tarp jo įpėdinių, jis buvo išspręstas Šilutės rajono apylinkės teismo 1995-01-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-106/1995, patvirtinus taikos sutartį, kuria V. K., M. K. ir Z.V. K. susitarė, jog 1993-10-20 V. K. testamentas yra negaliojantis, pasidalijo lygiomis dalimis V. K. priklausančio namo, esančio ( - ), ½ dalį po 1/3 dalį, V. K. pripažino nuosavybės teisę į atsiradusį palikimą – 10,29 ha žemę, esančią ( - ), M. K. pripažino nuosavybės teisę į atsiradusį palikimą - 1 ha žemės sklypo, į kurį įeina dalis sodo, esančio ( - ), Z. V. K. pripažino nuosavybės teisę į atsiradusį palikimą - 1 ha žemės, esančios ( - ), žemė, esanti ( - ), nuosavybės teise priklauso M. K. ir Z. V. K..

7Pareiškėja nurodo 2015-03-16 su prašymu kreipusis į notarą dėl 10,29 ha žemės sklypo paveldėjimo, tačiau notarė atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į minėtą žemės sklypo dalį, nes pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 1995-01-06 nutartį tarp įpėdinių buvo padalyta žemė, tačiau konkretus 10,29 ha žemės sklypas V. K. vardu nebuvo suformuotas.

8Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-11-16 nutartimi atmetė jos skundą dėl notarės A. R. veiksmų, konstatuodamas, kad ji prašo išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į jos tėvui V. K. priklausančią turtinę teisę – 10,29 ha žemės sklypą ( - ) pagal 1995-01-06 priimtą teismo nutartį (V. K. mirė ( - )). Teismo vertinimu, jei ir buvo tokia turtinė teisė teismui priimant nutartį, tai šiai dienai yra konkretus nekilnojamasis turtas, į kurio dalį (-is) gali pretenduoti palikimą priėmusieji įpėdiniai. Pagal 1995-01-06 teismo nutartį tarp įpėdinių buvo padalyta žemė, tačiau konkretus 10,29 ha žemės sklypas mirusiojo vardu nebuvo suformuotas. Klaipėdos apygardos teismo 2016-01-28 nutartimi Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-11-16 nutartis palikta nepakeista. Minėta 1995-01-06 teismo nutartis yra neįvykdytina, todėl pažeidžia pareiškėjos, jos tėvo ir senelio interesus. Be to, teismo nutartyje yra padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 str. 1 d. 9 p.).

9Nurodo, kad 1964 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 54 straipsnis numatė, jog sandoris, sudarytas fizinio asmens, kuris, nors ir būdamas veiksnus, jo sudarymo momentu buvo tokios būsenos, kada negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar valdyti jų, gali būti teismine tvarka pripažįstamas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. Dabar galiojančio CK 1.89 straipsnis iš esmės analogiškai reglamentuoja savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu, todėl esant nepakitusiam reglamentavimui, pareiškėja remiasi paskutiniais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) išaiškinimais.

10Mirusiojo testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Ši moralinė nuostata taikant testamento sudarymo tvarką reglamentuojančias normas įgyvendinama per civilinių teisinių santykių subjektų teisinę pareigą įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str. 1 d.) bei įstatyme nustatytą pareigą vadovautis šiais principais ir teismui aiškinant įstatymus bei taikant juos (CK 1.5 str. 4 d.) (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-30 nutartis civilinėje byloje R. S. v. V. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-303/2010; 2013-04-03 nutartis civilinėje byloje V. S. v. B. V, bylos Nr. 3K-3-190/2013). Testamento pripažinimas negaliojančiu dėl to, kad jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties neatitinka tikrosios sandorio šalies valios, galimas tik išskirtiniais atvejais, teismo išvada, jog testamento surašymo metu testatorius negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų padarinių, gali būti padaryta tik tuo atveju, jei gaunami patikimi duomenys apie asmens negebėjimą išreikšti savo valią ir (arba) išreikštosios valios neatitiktį tikrajai valiai, pašalinamos visos pagrįstos abejonės dėl išreikštos palikėjo valios atitikties jo tikrajai valiai.

111995-01-06 teismo nutartyje nurodyta, kad V. K. testamentą surašė sirgdamas, jo galėjimą ribotai suvokti aplinkinį pasaulį patvirtino liudytojai S. I., L. A., tuo metu gydę V. K.. Iš šių teismo motyvų matyti, kad teismas V. K. būseną testamento sudarymo metu įvertinto iš esmės remdamasis tik dviejų liudytojų parodymais. Nors asmens būseną, kaip juridinį faktą, paprastai patvirtina teismo psichiatrinė ekspertizė (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-10-05 nutartis civilinėje byloje /. K. v. V. C, bylos Nr. 3K-3-451/2005; 2009-06-29 nutartis civilinėje byloje M. A. K. v. V. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-278/2009; 2009-11-04 nutartis civilinėje byloje B. S. S. v. S. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-421/2009; kt.), tačiau šioje byloje teismo psichiatrinės ekspertizės teismas neskyrė nurodydamas, jog jos būtinumas atkrito.

12CPK 179 straipsnyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, jog tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina esančius byloje įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Kai nagrinėjant bylą reikia išsiaiškinti klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę (CPK 212 str. 1 d.).

13Nurodo, kad 1995-01-06 nutartyje teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias testamento negaliojimo sąlygas, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus. 1964 m. CPK 37117 str., numatė kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Prašymą atnaujinti procesą gali paduoti byloje dalyvaujantys asmenys, jų įstatyminiai atstovai, išskyrus atstovus pagal pavedimą, bei neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus.

142002-02-29 CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnyje numatyta, kad prašymai atnaujinti procesą, priimti iki CPK įsigaliojimo, nagrinėjami pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio Kodekso įsigaliojimo.

15Pareiškėja nurodo, kad jos atveju aktualūs šie su prašymu atnaujinti procesą padavimu susiję įstatyme įtvirtinti terminai: trijų mėnesių terminas nuo tos dienos, kurią prašymą atnaujinti procesą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 str. 1 d.), ir vienerių bei penkerių metų naikinamieji terminai prašymui, grindžiamam CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu nustatytu proceso atnaujinimo pagrindu, paduoti (CPK 368 str. 2 d.).

16Apie 1995-01-06 nutartį pareiškėja nurodo sužinojusi tik 2014 m. lapkričio pabaigoje, kai tvarkydama paveldėjimo reikalus, gavo dokumentus iš VĮ Registrų centro. Nedelsdama minėtą teismo nutartį pateikė notarei A. R., tačiau gavusi jos žodinį atsisakymą ją vykdyti, kreipėsi pakartotinai į ją 2015-03-05 raštu. Notarei 2015-03-31 nutarimu atsisakius atlikti jos prašomą notarinį veiksmą, jos veiksmus skundė pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismams, tačiau minėti teismai jos skundų netenkino. Sužinojusi apie 1995-01-06 nutartį pareiškėja buvo įsitikinusi, kad ji bus įvykdyta, todėl tuomet net nesvarstė proceso atnaujinimo galimybės. 2016-04-06 Lietuvos Aukščiausiajam Teismui atsisakius priimti jos kasacinį skundą, suprato, kad vienintelis kelias apginti savo teisėtus interesus yra proceso civilinėje byloje Nr. 2-106/1995 atnaujinimas. Mano, kad trijų mėnesių terminą prašymui atnaujinti procesą paduoti praleido dėl svarbių ir pateisinamų priežasčių.

17Tam tikrais atvejais, kai susidaro išskirtinė teisinė situacija, teismai turi teisę spręsti praleisto CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyto naikinamojo procesinio termino atnaujinimo klausimą (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-27 nutartis civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-515/2007; 2013-10-25 nutartis civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-514/2013; 2014-09-10 nutartis civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-392/2014).

181995-01-06 teismo nutartis yra įsiteisėjusi ir yra privaloma (CPK 18, 279 str.). Tokiu būdu yra atsiradusi ir egzistuoja netoleruotina teisinė situacija, kurios negalėtų ir neturėtų būti, nes yra paneigiamas teismo sprendimo privalomumo principas, asmenų teisė, dėl kurios gynybos jie kreipėsi į teismą, iš esmės lieka neapginta, o ją ginti įprastine tvarka yra negalima. Todėl mano, kad yra pagrindas atnaujinti naikinamuosius vienerių ir penkerių metų terminus.

19Taip pat pareiškėja pažymi, kad ne V. K. 1993-10-20 sudarydamas testamentą, o jos tėvas V. K., sudarydamas taikos sutartį civilinėje byloje, galėjo nesuprasti savo veiksmų ir juos vertinti, nes 1963 - 2004 m. sirgo sunkia psichikos liga.

20Pareiškėjos atstovas advokatas T. L. prašo patenkinti pareiškimą.

21Suinteresuotas asmuo Z.V. K. prašo pareiškimą atmesti, atsiliepimu į jį nurodo ir teismo posėdyje paaiškino, kad prašymas negalėjo būti priimtas, nes pasirašytas advokato anksčiau, nei sudaryta atstovavimo sutartis. Taip pat, kad paveldėjimo klausimai buvo išspręsti taikos sutartimi, kuri patvirtinta teismo. Šalys, tarp jų ir pareiškėjos tėvas, jos neskundė. Pareiškėja kelia klausimus dėl to paties dalyko, dėl ko šalys buvo taikiai susitarę. Revizuoti mirusiojo valią nėra jokio pagrindo.

22Suinteresuotas asmuo M. K. atsiliepimu į pareiškimą prašo jį atsisakyti priimti arba atmesti, taip pat priteisti jam bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo ir teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėja L. S. nėra prašomo atnaujinti proceso šalis ar tretysis suinteresuotas asmuo, todėl ji neturi reikalavimo teisės, t. y. teisės paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo. CPK 370 straipsnio l dalyje nustatyta, kad esant šio kodekso 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 8 punktuose numatytam pagrindui, teismas atsisako priimti pareiškimą. CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. CPK 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio procesinį santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius (įstatymo analogija). Tokiu būdu L. S. prašymas negalėjo būti priimtas ir turi būti gražintas pareiškėjai.

23Taip pat nurodo, kad pareiškėja prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodo, jog bylą išnagrinėjęs teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nes mirusiojo V. K. būseną testamento sudarymo metu vertino iš esmės remdamasis tik dviejų liudytojų parodymais, neskyrė teismo ekspertizės. Šios nurodytos aplinkybės, pareiškėjos manymu, sudaro CPK 366 straipsnio l dalies 9 punkte nurodytą teisinį pagrindą, t. y. nutartyje padaryta aiški teisės taikymo klaida.

24Teismas byloje patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, todėl pagal galiojusios CPK 42 straipsnio 2 dalies nuostatas apsiribojo tik patikrinimu ar byloje nėra aplinkybių, neleidžiančių tvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, t. y. ar jos nuostatos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Tokių aplinkybių nenurodo ir pareiškėja, todėl nėra pagrindo teigti, kad byloje padaryta aiški teisės normos taikymo klaida.

25CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2002-02-28 Nr. IX-743) 9 straipsnyje nustatyta, kad prašymai atnaujinti procesą, priimti iki CPK įsigaliojimo, nagrinėjami pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio Kodekso įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojantis CPK įsigaliojo 2013-01-01 ir pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo priimtas galiojant šiam kodeksui, prašymas nagrinėtinas pagal šiuo metu galiojantį kodeksą (CPK 3 str. 9 d.), todėl pareiškėjos nuoroda į 1964 m. CPK 37117 str. yra nepagrįsta. CPK 368 straipsnio l dalyje nustatytas 3 mėnesių terminas yra procesinis ir gali būti atnaujintas CPK 78 straipsnyje nurodyta tvarka ir pagrindais.

26Pareiškėja nurodo, kad apie 1995-01-06 nutartį sužinojo 2014 m. lapkričio mėn. pabaigoje ir tuo metu net nesvarstė proceso atnaujinimo galimybės, kad 2015-03-05 ji raštu kreipėsi į notarę A. R., o jai atsisakius tenkinti prašymą kreipėsi į pirmos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismus, ir tik 2016-04-06 Lietuvos Aukščiausiajam Teismui atsisakius priimti jos kasacinį skundą, ji suprato, kad vienintelis kelias apginti jos teisėtus interesus yra proceso atnaujinimas civilinėje byloje Nr. 2-106/1995. Taip faktines aplinkybes, dėl kurių yra praleistas šis procesinis terminas ir kurias ji prašo pripažinti svarbiomis, nurodytas jos nesavalaikis teisinis situacijos suvokimas. Suinteresuoto asmens manymu nurodyta priežastis negali būti pripažinta svarbia ir pakankama pripažinti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Pareiškėja L. S. yra darbinga brandaus amžiaus moteris, turinti pakankamą gyvenimišką patirtį. Nuo pat sužinojimo apie 1995-01-06 nutartį momento, t. y. nuo 2014 m. lapkričio mėn. (šią datą nurodo pati pareiškėja), ji galėjo ir turėjo galimybę kreiptis dėl kvalifikuotos teisinės pagalbos. Šią pagalbą jai suteikė ar galėjo ir turėjo suteikti, visų pirma, notarė A. R.. Taip pat pareiškėja turėjo galimybę pasinaudoti advokato teisine pagalba. Iš pareiškimo matyti jog L. S. 2015-03-05 raštu kreipėsi į notarę A. R., akivaizdu, kad šį raštą jai ruošė profesionalus teisininkas, tikėtina, advokatas, kuris vėliau ją atstovavo teisme bei ruošė ir teikė dokumentus apeliacinei bei kasacinei instancijoms. Taip pat yra žinoma, kad L. S. buvo inicijavusi ar dalyvavusi teismo procesuose, susijusiuose su prašoma atnaujinti byla: Šilutės rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-l310-635/2015, Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. e2S-232-826/2016, Klaipėdos apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. eI-2686-352/2015; 1-482-162/2016 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. eAS-1329-602/2015; A-3307-602/2016. Visose šiuose teismo procesuose ją atstovavo profesionalus teisininkas - advokatas. Todėl, jei pareiškėja mano, kad per CPK 368 straipsnio l dalyje nustatytą 3 mėn. terminą ji nesikreipė dėl teisinių žinių stokos ar neteisingai parinktos teisinės pozicijos, tai faktinės aplinkybės, rodančios, kad pareiškėja turėjo galimybę naudotis reikiama teisine pagalba ir ja pasinaudojo, reiškia, kad šios aplinkybės negali būti pripažintos svarbiomis kaip pagrindu atnaujinti šiam procesiniam terminui. Pareiškėja nepateikė jokių duomenų ir/ar įrodymų, kad ją atstovavęs advokatas akivaizdžiai netinkamai vykdė profesines pareigas. Priešingai, tai, kad šį prašymą surašė ir toliau atstovauja tas pats advokatas, patvirtina, jog L. S. visiškai juo pasitiki ir neturi jam jokių pretenzijų. Todėl nėra pagrindo pripažinti, jog pareiškėja praleido šį terminą dėl svarbių priežasčių ir jį atnaujinti.

27CPK 368 straipsnio 2 dalyje numatyti 1 metų ir 5 metų terminai yra naikinamieji, t. y. jiems suėjus, yra negalimas ne tik procesas, bet ir jų atnaujinimas. Šių terminų atnaujinti negalima. Pareiškėja nurodo kelias teismo nutartis, iš kurių matyti, kad išimties tvarka terminai buvo atnaujinti. Procesinių ir senaties terminų paskirtis teisėje yra siekis užtikrinti teisinių santykių stabilumą bei įgyvendinti konstitucinį teisėtų lūkesčių principą. Visose pareiškėjos nurodytose konkrečiose bylose buvo pasisakyta, kad tokie naikinamieji terminai gali būti atnaujinti tik esant išskirtinei neįtikėtinai teisinei situacijai. Tokia išskirtine neįtikėtina teisine situacija paminėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-515/2007 buvo du skirtingi įsiteisėję teismo sprendimai dėl to paties žemės sklypo; civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2013 tokia išskirtine neįtikėtina teisine situacija buvo nurodyti taip pat du teismų sprendimai, užkirtę kelią pareiškėjoms apginti savo teises; civilinėje byloje Nr. 3K-3-3 92/2014 išvis nebuvo pasisakyta dėl naikinamųjų terminų, o spręsta dėl procesinio 3 mėn. termino atnaujinimo.

28Suinteresuotas asmuo M. K. mano, kad šiuo atveju nėra ne tik išskirtinės ypatingos teisinės situacijos, bet ir išvis jokio pagrindo termino atnaujinimui. Pareiškėjos nurodoma aplinkybė - netinkamas teisės normos aiškinimas ir taikymas, vertinant mirusiojo V. K. būklę testamento surašymo metu yra aiškiai nepagrįsta, nes teismas nutartimi tik patvirtino bylos šalių sudarytą ir jų interesus atitikusią taikos sutartį. Šiuo atveju teismas tik turėjo pareigą patikrinti ar prašomoje patvirtinti sutartyje nėra imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimo ir ar sutartis atitinka bylos šalių valią. Pareiškėja savo pareiškime iš viso nėra nurodžiusi jokių aplinkybių, leidžiančių teigti buvus teisės normų pažeidimą.

29Taip pat suinteresuotas asmuo M. K. pažymi, kad pareiškėja nebuvo prašomo atnaujinti proceso šalis, tik buvusios proceso šalies - atsakovo V. K. paveldėtoja. Pats V. K. dalyvavo prašomos atnaujinti bylos procese, pasirašė byloje taikos sutartį, kurią teismas patvirtino nutartimi, sutiko su ja ir niekada (19 metų) neišreiškė pageidavimo apskųsti teismo nutartį ar atnaujinti teismo procesą iki pat savo mirties, t. y. ( - ). Priešingai, savo faktiniais veiksmais V. K. demonstravo, kad jokio ginčo tarp jo ir brolio bei sesers nebėra ir, kad jie visi geruoju sprendžia turtines problemas, tame tarpe ir peržiūrėdami teismo patvirtintos taikos sutarties nuostatas. Nors pareiškėja savo pareiškime nurodo, kad reikia gerbti palikėjo valią, tačiau pati savo veiksmais negerbia tėvo valios ir savo veiksmais bando ją revizuoti. Tokia faktinė situacija prieštarauja jos pačios deklaruojamoms gero elgesio, geros moralės nuostatoms.

30Suinteresuoto asmens M. K. atstovas advokatas O. M. prašo atmesti prašymą.

31Pareiškimas atmestinas.

32Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, kita bylos medžiaga nustatyta, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 1995-01-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-106/1995 patvirtino taikos sutartį, kuria V. K., M. K. ir Z.V. K. susitarė, jog 1993-10-20 V. K. testamentas yra negaliojantis, pasidalijo lygiomis dalimis, t. y. 1/3 dalį V. K. priklausančio namo, esančio ( - ), ½ dalį, pripažino V. K. nuosavybės teisę į atsiradusį palikimą – 10,29 ha žemę, esančią ( - ), M. K. pripažino nuosavybės teisę į atsiradusį palikimą - 1 ha žemės sklypo, į kurį įeina dalis sodo, esančio ( - ), Z. V. K. pripažino nuosavybės teisę į atsiradusį palikimą - 1 ha žemės, esančios ( - ), žemė, esanti ( - ), nuosavybės teise priklauso M. K. ir Z. V. K.. Taikos sutartyje nurodyta, kad nurodyta tvarka pasidalijus po tėvo mirties atsiradusį palikimą šalys viena kitai pretenzijų neturi (civilinės bylos Nr. 2-106/1995 l. 39, 40).

33Pareiškėja L. S. prašo atnaujinti procesą šioje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nurodydama, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 1995-01-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-106/1995 nėra įvykdyta, nes konkretus 10,29 ha žemės sklypas mirusiojo V. K. nebuvo suformuotas, kad 1995-01-06 nutartyje teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias testamento negaliojimo sąlygas, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, tai pažeidžia jos, jos tėvo bei senelio interesus.

34Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi pareiškėja L. S. šioje byloje kaip V. K. įpėdinė, turi reikalavimo teisę, todėl atmestinas suinteresuoto asmens M. K. argumentas, kad pareiškėja neturi reikalavimo teisės, todėl jos prašymas turėtų būti nepriimtas. Taip pat atmestinas ir suinteresuoto asmens V. K. argumentas dėl to, kad prašymas negalėjo būti priimtas, nes pasirašytas advokato anksčiau nei sudaryta atstovavimo sutartis. Bylos medžiaga nustatyta, kad atstovavimo sutartis pasirašyta 2016-04-20, o pareiškimas teismui pateiktas 2016-04-22.

35CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2002-02-28 Nr. IX-743) 9 straipsnyje nustatyta, kad prašymai atnaujinti procesą, priimti iki CPK įsigaliojimo, nagrinėjami pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio Kodekso įsigaliojimo. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojantis CPK įsigaliojo 2013-01-01 ir pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo priimtas galiojant šiam kodeksui, prašymas nagrinėtinas pagal šiuo metu galiojantį kodeksą (CPK 3 str. 9 d.).

36CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos teismo sprendimu, procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka.

37CPK 368 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

38Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad viena iš sąlygų atnaujinti procesą – CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą. Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas nustatė, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai, rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba (LAT 2009-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2009).

39Pareiškėja nurodo sužinojusi apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, t. y. apie 1995-01-06 nutartį, tik 2014 m. lapkričio pabaigoje, kai tvarkydama paveldėjimo reikalus, gavo dokumentus iš VĮ Registrų centro. Nedelsdama minėtą teismo nutartį pateikė notarei A. R., tačiau gavusi jos žodinį atsisakymą ją vykdyti, kreipėsi pakartotinai į ją 2015-03-05 raštu. Notarei 2015-03-31 nutarimu atsisakius atlikti jos prašomą notarinį veiksmą, jos veiksmus skundė pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismams, tačiau minėti teismai jos skundų netenkino. Pareiškėja nurodė, kad sužinojusi apie 1995-01-06 nutartį buvo įsitikinusi, jog ji bus įvykdyta, todėl tuomet net nesvarstė proceso atnaujinimo galimybės. 2016-04-06 Lietuvos Aukščiausiajam Teismui atsisakius priimti jos kasacinį skundą, suprato, kad vienintelis kelias apginti savo teisėtus interesus yra proceso civilinėje byloje Nr. 2-106/1995 atnaujinimas. Mano, kad trijų mėnesių terminą prašymui atnaujinti procesą paduoti praleido dėl svarbių ir pateisinamų priežasčių.

40Pareiškėja apie nutartį, kuri anot jos, pažeidžia jos teises, sužinojusi 2014 m. lapkričio mėnesį, prašymą atnaujinti procesą pateikė 2016-04-22, po to, kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti jos kasacinį skundą. Akivaizdu, kad CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pareiškėja yra praleidusi. Todėl prašo jį atnaujinti (CPK 78 str. 1 d.).

41Teismas sutinka su suinteresuoto asmens M. K. argumentais, kad pareiškėja iš esmės remiasi nesavalaikiu teisinės situacijos suvokimu. Pareiškėja L. S., kuri nurodo nuo pat sužinojimo apie 1995-01-06 nutartį momento, t. y. nuo 2014 m. lapkričio mėn., galėjo ir turėjo galimybę kreiptis dėl kvalifikuotos teisinės pagalbos ir, akivaizdu, tą ir darė. Jos inicijuotuose teismų procesuose, kuriuos nurodo suinteresuotas asmuo, ją atstovavo advokatas. Todėl aplinkybės, kad pareiškėja per CPK 368 straipsnio l dalyje nustatytą 3 mėnesių terminą nesikreipė į teismą dėl proceso atnaujinimo dėl teisinių žinių stokos ar neteisingai parinktos teisinės pozicijos, nepripažintinos svarbiomis, dėl kurių CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas galėtų būti atnaujinamas. Pati pareiškėja nurodo, kad sužinojusi apie nutartį, buvo įsitikinusi, kad ji bus įvykdyta, todėl tuomet net nesvarstė proceso atnaujinimo galimybės.

42Be to, teismui kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad pareiškėja apie galimai jos teises pažeidžiančią Šilutės rajono apylinkės teismo 1995-01-06 nutartį sužinojo tik 2014 m. lapkričio pabaigoje, kadangi iš civilinės bylos Nr. 2-106/1995 matyti, jog pareiškėja minėtoje byloje 1994-12-07 buvo apklausta kaip liudytoja, t. y. ji iš dalies padėjo tėvui įgyvendinti teises. Šioje byloje jos tėvas V. K. 1995-01-06 pasirašė taikos sutartį ir kartu su M. K. bei Z. K. pateikė teismui ją patvirtinti (civilinės bylos Nr. 2-106/1995 l. 30, 31, 37, 38), todėl manytina, kad pareiškėja jau tada žinojo apie teismo nutartį. Teismo posėdžio metu ji užsiminė, kad tėvas nebuvo patenkintas minėta teismo nutartimi. Tačiau jis iki savo mirties ( - ), t. y. daugiau kaip 19 metų savo valia jis jos neskundė bei nesiekė vykdyti.

43Esant nurodytoms aplinkybėms, prašymas atnaujinti praleistą CPK 368 straipsnio l dalyje nustatytą 3 mėnesių terminą atmestinas.

44CPK 368 straipsnio 2 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieni metai. Šie terminai yra naikinamieji. Juos praleidus, terminų atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas. Nuo Šilutės rajono apylinkės teismo 1995-01-06 nutarties byloje, kuriame procesą prašo atnaujinti pareiškėja, praėjo daugiau nei 21 metai. Pareiškėjos nurodomose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse, kuriose atnaujinti naikinamieji CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyti terminai, bylos aplinkybės pripažintos išskirtinėmis, konstatuotos netoleruotino teisinės situacijos. Šiuo atveju, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, į teisinių santykių stabilumo svarbą bei įgyvendinant konstitucinį teisėtų lūkesčių principą, pareiškėjos nurodomos aplinkybės nelaikytinos išskirtinėmis ir teismo vertinimu, nėra susidariusi netoleruotina teisinė situacija, dėl kurios susidarytų būtinybė atnaujinti procesą byloje.

45Be to, teismo vertinimu, siekiant atnaujinti procesą, pareiškėja ydingai suformulavo reikalavimą - atnaujinus procesą byloje ieškinį atmesti, kadangi byloje teismas galutiniu sprendimu, t. y. 1995-01-06 nutartimi nesprendė patenkinti ar atmesti ieškinį, o patvirtino šalių pateiktą sutartį, kuri, anot, pareiškėjos, pažeidžia jos, jos senelio ir tėvo teises, ir kurioje, anot pareiškėjos, teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas.

46Įvertinus visas išvardintas bylos aplinkybes, atmestinas pareiškėjos pareiškimas (CPK 370 str. 3 d.).

47Iš pareiškėjos L. S. priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 200 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti suinteresuotam asmeniui M. K. ir 9,28 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str., 96 str.).

48Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., 370 str. 3 d., 374 str.,

Nutarė

49Atmesti pareiškėjos L. S. prašymą atnaujinti įstatymų nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir vienerių bei penkerių metų naikinamuosius terminus, atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-106/1995 pagal ieškovų M. K. ir Z. V. K. ieškinį atsakovui V. K. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu ir jį atnaujinus ieškinį atmesti.

50Priteisti iš L. S., asmens kodas ( - )

51- 200 Eur bylinėjimosi išlaidų suinteresuotam asmeniui M. K., asmens kodas ( - )

52- 9,28 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

53Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas.

54Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant D. B.,... 3. dalyvaujant pareiškėjai L. S., jos atstovui advokatui T. L., suinteresuotiems... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L.... 5. Pareiškėja L. S. prašo atnaujinti įstatymų nustatytą trijų mėnesių... 6. Nurodo ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad V. K. (jos senelis) 1993-10-20... 7. Pareiškėja nurodo 2015-03-16 su prašymu kreipusis į notarą dėl 10,29 ha... 8. Šilutės rajono apylinkės teismas 2015-11-16 nutartimi atmetė jos skundą... 9. Nurodo, kad 1964 m. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 54... 10. Mirusiojo testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina. Lietuvos... 11. 1995-01-06 teismo nutartyje nurodyta, kad V. K. testamentą surašė sirgdamas,... 12. CPK 179 straipsnyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas yra teismo... 13. Nurodo, kad 1995-01-06 nutartyje teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės... 14. 2002-02-29 CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9... 15. Pareiškėja nurodo, kad jos atveju aktualūs šie su prašymu atnaujinti... 16. Apie 1995-01-06 nutartį pareiškėja nurodo sužinojusi tik 2014 m. lapkričio... 17. Tam tikrais atvejais, kai susidaro išskirtinė teisinė situacija, teismai... 18. 1995-01-06 teismo nutartis yra įsiteisėjusi ir yra privaloma (CPK 18, 279... 19. Taip pat pareiškėja pažymi, kad ne V. K. 1993-10-20 sudarydamas testamentą,... 20. Pareiškėjos atstovas advokatas T. L. prašo patenkinti pareiškimą.... 21. Suinteresuotas asmuo Z.V. K. prašo pareiškimą atmesti, atsiliepimu į jį... 22. Suinteresuotas asmuo M. K. atsiliepimu į pareiškimą prašo jį atsisakyti... 23. Taip pat nurodo, kad pareiškėja prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodo, jog... 24. Teismas byloje patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, todėl pagal... 25. CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2002-02-28 Nr.... 26. Pareiškėja nurodo, kad apie 1995-01-06 nutartį sužinojo 2014 m. lapkričio... 27. CPK 368 straipsnio 2 dalyje numatyti 1 metų ir 5 metų terminai yra... 28. Suinteresuotas asmuo M. K. mano, kad šiuo atveju nėra ne tik išskirtinės... 29. Taip pat suinteresuotas asmuo M. K. pažymi, kad pareiškėja nebuvo prašomo... 30. Suinteresuoto asmens M. K. atstovas advokatas O. M. prašo atmesti prašymą.... 31. Pareiškimas atmestinas.... 32. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, kita bylos medžiaga nustatyta,... 33. Pareiškėja L. S. prašo atnaujinti procesą šioje byloje CPK 366 straipsnio... 34. Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi pareiškėja L. S. šioje byloje kaip... 35. CPK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2002-02-28 Nr.... 36. CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos teismo sprendimu,... 37. CPK 368 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą gali... 38. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad viena iš sąlygų... 39. Pareiškėja nurodo sužinojusi apie aplinkybes, sudarančias proceso... 40. Pareiškėja apie nutartį, kuri anot jos, pažeidžia jos teises, sužinojusi... 41. Teismas sutinka su suinteresuoto asmens M. K. argumentais, kad pareiškėja iš... 42. Be to, teismui kyla pagrįstų abejonių dėl to, kad pareiškėja apie galimai... 43. Esant nurodytoms aplinkybėms, prašymas atnaujinti praleistą CPK 368... 44. CPK 368 straipsnio 2 dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą negali... 45. Be to, teismo vertinimu, siekiant atnaujinti procesą, pareiškėja ydingai... 46. Įvertinus visas išvardintas bylos aplinkybes, atmestinas pareiškėjos... 47. Iš pareiškėjos L. S. priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 200 Eur išlaidų... 48. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 290 str., 291... 49. Atmesti pareiškėjos L. S. prašymą atnaujinti įstatymų nustatytą trijų... 50. Priteisti iš L. S., asmens kodas ( - )... 51. - 200 Eur bylinėjimosi išlaidų suinteresuotam asmeniui M. K., asmens kodas (... 52. - 9,28 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.... 53. Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas.... 54. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos...