Byla I-36-189/2010
Dėl sprendimo panaikinimo (treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Smulkus urmas“, UAB „Pieno ukis“, UAB „Senasis kubilas“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešejas), Veslavos Ruskan ir Juros Marijos Strumskienes, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškejo atstovui Tomui Petrikui, atsakovo atstovei Ramunei Matelytei, treciojo suinteresuoto asmens UAB „Smulkus urmas“ atstovui adv. Jovitui Elzbergui, treciuju suinteresuotu asmenu UAB „Pieno ukis“, UAB „Senasis kubilas“ atstovui advokato padejejui Gediminui Lukaševiciui, teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal Vilniaus miesto savivaldybes administracijos prašyma Viešuju pirkimu tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes del sprendimo panaikinimo (treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Smulkus urmas“, UAB „Pieno ukis“, UAB „Senasis kubilas“).

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,

3n u s t a t e:

4pareiškeja kreipesi i teisma prašydama panaikinti Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau – Tarnyba) 2009-07-03 sprendima Nr. 4S-2225 (b.l. 7-10), kuriuo Vilniaus miesto savivaldybes administracija ipareigota panaikinti Pirkimo komisijos posedžiuose priimtus sprendimus: 2009-04-28 posedyje (III t. b.l. 25-30), kad UAB „Smulkus urmas“ pasiulymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir del pirkimo objekto daliu Nr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18 pasiulymu preliminarios eiles sudarymo; 2009-05-19 del pirkimo objekto daliu Nr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18 (III t. b.l. 12-14) galutines pasiulymu eiles patvirtinimo; ipareigota iš naujo ivertinti pirkimo dalyviu pasiulymus ir raštu informuoti Tarnyba apie ipareigojimo vykdyma. Paaiškino, kad sprendimas nepagristas, nes Tarnyba išnagrinejusi atviro konkurso „Maisto produktu pirkimas Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo istaigoms“ pirkimo dokumentus nustate, kad UAB „Smulkus urmas“ pateike konkurso salygu neatitinkanti pasiulyma, o perkancioji organizacija tokio pasiulymo neatmetusi pažeide Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo (toliau – Istatymas) 39 str. 2 d. 2 p. reikalavimus, kad perkancioji organizacija pasiulyma turi atmesti, jeigu pasiulymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytu reikalavimu. Tarnyba nurode, kad UAB „Smulkus urmas“ teikdama pasiulyma nenurode savo siulomo gaminio gamintojo arba pavadinimo, o pakartojo perkanciosios organizacijos reikalavima, taciau tokia Tarnybos išvada yra nepagrista, nes konkurso salygose nebuvo nustatyta pareigos dalyviams teikiant pasiulymus nurodyti konkrecius maisto produktu pavadinimus ar gamintoja. Konkurso salygose buvo išvardinti tam tikri reikalavimai maisto produktu kokybei, maisto produkto gamintojas ar tiekejas perkanciajai organizacijai nebuvo svarbus. Tarnyba neivertino aplinkybes, jog sutartis butu sudaroma 1 metams su galimybe ja pratesti iki 3 metu, todel per sutarties laika situacija gali iš esmes pasikeisti, t.y. nebelikti tam tikru maisto gamintoju ar produktu, gali pasikeisti tam tikru produktu sudetis taip, kad jie negales buti teikiami ikimokyklinio ugdymo istaigoms. UAB „Smulkus urmas“ pateikes pasiulyma be konkreciu maisto produktu pavadinimu nepažeide konkurso salygu, todel perkancioji organizacija neturejo pagrindo jo atmesti. Taip pat Tarnyba konstatavo, kad perkancioji organizacija pažeide Viešuju pirkimu istatymo 94 str. 3 d., nes gavusi UAB „Pieno ukis“ ir UAB „Senasis kubilas“ pranešima apie preliminarios eiles sudaryma ir ju pasiulymu atmetima gavo UAB „Senasis kubilas“ ir UAB „Pieno ukis“ pretenzija. Taciau ši pretenzija buvo paduota praleidus 5 dienu termina pretenzijai pateikti, todel savivaldybes Viešuju pirkimu komisija jos nenagrinejo. Be to, Tarnyba neturejo teises vertinti savivaldybes veiksmu, susijusiu su pretenzijos nagrinejimu, kadangi del to yra nagrinejamas gincas Vilniaus apygardos teisme, kur ieškovai UAB „Pieno ukis“ ir UAB „Senasis kubilas“ gincija perkanciosios organizacijos sprendima, kuriuo konkurso laimetoju buvo pripažintas UAB „Smulkus urmas“. Tarnyba nesustabde administracines proceduros, nors skunda tuo paciu klausimu pradejo nagrineti teismas ir taip pažeide Lietuvos Respublikos viešojo administravimo istatyma bei administracines proceduros vykdymo principus. Taip pat Tarnyba nepasisake kaip tariami pirkimo dokumentu neaiškumai ir netikslumai itakojo prašomu panaikinti Viešuju pirkimu komisijos sprendimu nepagristuma ir neteisetuma, nepateike irodymu, kad esantys tam tikri netikslumai pirkimo dokumentuose sukliude potencialiems tiekejams pateikti pasiulymus. Tarnybos išvada, kad technineje specifikacijoje keliami reikalavimai maisto produktams yra nekonkretus ir neapibrežti nera pagrista, nes paremta tik Tarnybos nuomone, taciau ne teises aktu nuostatomis. Tarnybos išvada, jog reikalavimas pateikti Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos išduota maisto tvarkymo pažymejima diskriminavo tiekejus nepagrista, nes konkurso salygose buvo suformuluotas bendras reikalavimas tureti išduota Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos išduota maisto tvarkymo pažymejima, toks kvalifikacinis reikalavimas apima ir Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos išduotus maisto tvarkymo subjekto veterinarinius patvirtinimus. Ne vieno tiekejo pateiktas pasiulymas nebuvo atmestas todel, kad jis neatitinka kvalifikaciniu reikalavimu vien del to, jog buvo pateiktas gyvuninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinis patvirtinimas, o ne maisto tvarkymo pažymejimas. Taip pat tam, kad butu užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas maisto produktu tiekimas i ikimokyklinio ugdymo istaigas, buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, kad kiekvienas jungtines veiklos sutarties pagrindu veikiantis dalyvis turi tureti teise verstis su pirkimo objektu susijusia veikla, nes esant sutartyje numatytai solidariajai atsakomybei, vienam dalyviui nevykdant sutartiniu isipareigojimu, juos privaletu vykdyti kitas asmuo, kad butu nepertraukiamai teikiami maisto produktai ikimokyklinems istaigoms. Toks kvalifikacinis reikalavimas yra pagristas ir atitinkantis pirkimo objekto specifika. Tarnybos nurodyti proceduriniai pažeidimai nera esminiai, t.y. korekturos klaidos ir neitakojo komisijos priimtu sprendimu teisetumo ir pagristumo.

5Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes atsiliepime (II t. b. l. 18-21) prašo atmesti skunda kaip nepagrista. Paaiškino, kad pareiškeja skunde pateikia klaidinga informacija apie pirkimo dokumentuose tiekejams nustatytus reikalavimus. Konkurso salygu 23.2.2 p. (b.l. 26) ir 3 priede (b.l. 72-73) nustatyti privalomi reikalavimai tiekejams nurodyti konkrecius maisto produktu pavadinimus ar gamintojus. Pareiškejos viešojo pirkimo komisija 2009-04-28 pažeide Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo (toliau – Istatymas) 39 str. 7 d. 1 p. nuostatas, nes prieme sprendima, kad UAB „Smulkus urmas“ pasiulymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, taciau UAB „Smulkus urmas“ pasiulymas parengtas nesilaikant konkurso salygu reikalavimu, t.y. pateiktas ne pagal 3 priede nurodyta forma (II t b.l. 95). Pirkimo objekto dalyse, kuriose pareiškeja nurode konkretu prekes pavadinima ir nurode „Arba lygiavertis“, UAB „Smulkus urmas“ iš viso nenurode savo siulomo gaminio gamintojo arba pavadinimo, kaip buvo reikalaujama konkurso salygose, o pakartojo perkanciosios organizacijos reikalavima. Pareiškeja privalejo vadovautis konkurso salygu reikalavimais ir atmesti UAB „Smulkus urmas“ pasiulyma kaip neatitinkanti pirkimo dokumentu reikalavimu. Be to, Tarnyba nenagrinejo klausimo, ar pareiškeja teisetai ir pagristai atsisake nagrineti tiekeju pateiktas pretenzijas, ar terminas buvo/nebuvo praleistas, nes del to vyksta teisminiai gincai, o tik rekomendavo, siekiant užtikrinti skaidrumo principo laikymasi, nagrineti visas tiekeju pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo. Šiuo atveju tiekeju ieškinyje gincijamas klausimas del kurio spres Vilniaus apygardos teismas ir Tarnybos nagrinetas klausimas nera tie patys. Be to, pareiškeja gavusi rašytine pretenzija turejo priimti sprendima del viešojo pirkimo proceduru sustabdymo iki bus priimtas sprendimas del gautu pretenziju pagristumo / nepagristumo, taciau toks sprendimas priimtas nebuvo. Taip pat pareiškejos konkurso salygu 25 p. reikalavimai kainos apskaiciavimui yra netikslus ir dviprasmiški. Pareiškejos reikalavimas, kad kiekvienas ukio subjektu grupes narys privalo tureti teise verstis su pirkimo objektu susijusia veikla, nepagristai riboja tiekeju galimybe dalyvauti viešejame pirkime, todel dirbtinai apriboja konkurencija, yra neproporcingas pirkimo objektui. Šiuo atveju kiekvienas ukio subjektu grupes narys privalo tureti teise prekiauti visais pareiškejos perkamais maisto produktais ir taip paneigiama Istatymo 32 str. 3 d. tiekejams nustatyta galimybe, remiantis kitu ukio subjektu pajegumais, kooperuojant savo turta, darba ir žinias, dalyvauti viešejame pirkime.

6Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Smulkus urmas“ atsiliepime (III t. b. l. ) prašo atmesti skunda kaip nepagrista. Paaiškino, kad tiekejai, pateikdami pasiulymus konkursui, sutiko su konkurso salygomis ir konkurso eigoje nesinaudojo konkurso salygose ir Viešuju pirkimu statyme itvirtinta galimybe siusti perkanciajai organizacijai paklausima del neaiškiu konkurso salygu. Taip pat pareiškejai nebuvo pateikta jokiu reikalavimu del konkurso salygu neteisetumo. Tai reiškia, kad net ir pripažinus, jog konkurso salygos buvo netikslios, tai nesutrukde tiekejams dalyvauti ir teikti pasiulymus konkurse. Be to, reikalavimas del kokybes valdymo sistemos pagal ISOO 9001 ar jam lygiavercio sertifikato idiegimo nera perteklinis del to, kad konkurso objektas yra maisto tiekimas i ikimokyklinio ugdymo istaigas. Todel reikalavimas tiekejams tureti ISOO 9001 sertifikata nera diskriminacinis ir yra skirtas tiekiamu prekiu kokybei užtikrinti. Be to, Tarnybos sprendimo priemimas yra administracine procedura, todel Tarnyba turejo sustabdyti administracine procedura, kai Vilniaus apygardos teisme buvo iškelta civiline byla. Taip pat konkurso salygose nenurodyta tiekeju pareiga pasiulyme nurodyti konkrecius gamintojus arba maisto produktu pavadinimus, nes numacius pareiga tiekejams siulyti konkrecius gamintojus ar maisto produktu pavadinimus, tiekejai butu priversti apsiriboti tam tikrais pasiulyme nurodytais gamintojais ar maisto produktu pavadinimais net ir tuo atveju, jei po konkurso pasikeitus aplinkybems tiekejams atsirastu galimybiu tiekti analogiškus bet kito pavadinimo produktus iš kitu gamintoju palankesnemis salygomis.

7Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Pieno ukis“ ir UAB „Senasis kubilas“ atsiliepime (III t. b. l. 199-209) prašo atmesti prašyma kaip nepagrista. Paaiškino, kad pareiškeja vykde viešaji pirkima nepakankamam maisto produktu kiekiui, kuris užtikrintu tinkama ir visaverti Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo istaigas lankanciu vaiku maitinima ir taip pažeistas Viešuju pirkimu istatymo 24 str. 7 d. reikalavimas perkanciajai organizacijai pirkimo dokumentus rengti taip, kad perkancioji organizacija nupirktu tai ko reikia. Pareiškeja atskirose pirkimo dokumentu dalyse nurode skirtinga informacija del esminiu viešojo pirkimo salygu, o perkamu produktu technines specifikacijos neatitinka Viešuju pirkimu istatymo keliamu reikalavimu. Pareiškeja atskiruose pirkimo dokumentuose skirtingai nurode ir maisto prekiu kiekius vieneriems metams. Be to, pareiškeja netinkamai vykde pirkimo proceduras, t.y. netinkamai ivertino tiekeju pasiulymus, ju nelygino, nepagristai nenagrinejo treciuju asmenu pretenziju. Pretenzijos buvo pateikto paskutine nustatyto termino diena ir terminas joms pateikti praleistas nebuvo.

8Skundas tenkintinas.

9Vilniaus m. savivaldybes administracijos parašymas panaikinti Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. liepos 3 d. sprendima Nr. 4S-2225 tenkintinas remiantis šiais argumentais. Atsakovas ipareigojo pareiškeja panaikinti Pirkimo Komisijos posedžiuose priimtus sprendimus – 2009 m. balandžio 28 d. posedyje (protokolas Nr. 1pr.-2; III t. b.l. 25) - kad UAB „Smulkus urmas“ pasiulymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir del Pirkimo objekto daliu Nr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18 pasiulymu preliminariosios eiles sudarymo; 2009 m. gegužes 19 d. (protokolas Nr. 1 pr.-3; III t. b.l. 12) - del Pirkimo objekto daliu Nr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18 galutines pasiulymu eiles patvirtinimo. Nesutikimo su atsakovo pozicija argumentai analizuojami pagal pareiškejo prašyme ir atsiliepime i ji atsakovo nurodytus motyvus del atskiru poziciju.

10Del UAB „Smulkus uramas“ pasiulymo ir kitu dalyviu pretenziju nagrinejimo.

11Tarnyba nustate, kad UAB „Smulkus uramas“ pateike konkurso salygu neatitinkanti pasiulyma, o pareiškejos tokio pasiulymo neatmetusi pažeide LR Viešuju pirkimo istatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus nustatancius, kad perkancioji organizacija pasiulyma turi atmesti, jeigu pasiulymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytu reikalavimu. Teiseju kolegija sutinka su pareiškejo argumentais, kad konkurso salygose nebuvo nustatyta pereigos dalyviams teikiant pasiulymus nurodyti konkrecius maisto produktu pavadinimus ar gamintoja. Konkurso salygose buvo išvardinti reikalavimai maisto produktu kokybei, maisto produkto gamintojas ar tiekejas perkanciajai organizacijai nebuvo svarbus. Del šios priežasties pirkimo salygose nebuvo numatytas reikalavimas nurodyti konkrecius maisto gamintojus ar tiekejus, o perkancioji organizacija neturejo pagrindo atmesti UAB „Smulkus uramas“ pasiulymo, kaip neatitinkancio konkurso salygu reikalavimu. Nelaikytini pagristais atsakovo argumentai, kad tokia situacija leidžia tiekejui kiekviena karta pateikti vis skirtingus produktus, neužtikrinant kokybes reikalavimu. Tokia atsakovo išvada paneigia su konkurso laimetoju pasirašytina sutartis. Sutarties projekto salygos sudaro galimybes užtikrinti, kad butu teikiami tinkami ir konkurso salygas atitinkantys maisto produktai. Salygos yra sudetine sutarties dalis, salygu reikalavimai yra privaloma sutarties dalis, salygu reikalavimai yra privalomi sutarties šalims. Todel asmuo, laimejes konkursa, privalo vadovautis konkurso salygose itvirtintais reikalavimais maisto produktams ir teikti tinkamos kokybes maisto produktus. Sutartyje numatyti tiekejo isipareigojimai ir perkanciosios organizacijos teises, kad turi buti tiekiami tik tinkamos kokybes produktai. Tai patvirtina sutartis: sutarties 4.6 punkte nustatyta, kad gavus užsakovo prašyma apie atvežtu produktu pastebetus ipakavimo realizacijos terminu pažeidimus, neatitinkanti reikalavimu produkta nedelsiant pakeisti kokybišku, pristatant ji savo lešomis; sutarties 1.6 punkte nustatyta, kad maisto kokybes patikrinima kas ketvirti vykdo Kulturos ir ugdymo departamento direktoriaus isakymu sudaryta komisija, kurio nutarimai privalomi Tiekejui vykdyti. Pažymetina, kad komisijai nutarus, kad konkretaus pavadinimo maisto produktas, neatitinka maisto reikalavimai kokybei, Tiekejas per 5 per darbo dienas privalo pateikti produktus atitinkancius sutarties salygas ir kokybes reikalavimus. Teiseju kolegija pritaria pareiškejo argumentams, kad sutartyje itvirtintos maisto kokybes patvirtinimo proceduros leis užtikrinti, kad bus teikiami kokybiški maisto produktai.

12Teiseju kolegija taip pat pritaria pareiškejo argumentams, kad atsakovas neivertino tos aplinkybes jog sutartis butu sudaroma 1 metams su galimybe ja pratesti iki 3 metu. Maisto produktai bus tiekiami ilga laika del to galimi atvejai, kad gali nebelikti tam tikru maisto gamintoju; gali pasikeisti produktu sudetis taip, kad jie negales buti tiekiami ikimokyklinems istaigoms ir pan.. Remiantis aptartu, UAB „Smulkus uramas“ pateikto pasiulymo perkancioji organizacija neturejo teisinio pagrindo atmesti. VPI 39 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad perkancioji organizacija turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarka ivertinti pateiktus dalyviu pasiulymus ir nustatyti preliminaria pasiulymo eile, o istatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir pareiškejo Konkurso salygu 46.2 punkte nustatyta, kad pasiulymas atmetamas, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytu reikalavimu. Konkurso salygu V skyriaus „Pasiulymu rengimas, pateikimas, keitimas“ 23.2.2 punkte nustatytas reikalavimas, kad tiekejo pateiktame voke turi buti pirmame lape užpildytas pasiulymas pagal pasiulymo forma (3 priedas). Konkurso salygu 3 priedo, kuris pagal Konkurso salygu 23.2.2 punkto reikalavimus yra privalomas užpildyti, priešpaskutineje lenteleje nurodyta, kokia informacija tiekejas privalo pateikti: perkamo objekto (dalies) techninius rodiklius (nurodyti reikalaujamus technines specifikacijos (1 priedo) rodiklius; siulomas rodikliu charakteristikas, gamintoja (tiekeja arba pavadinima). Svarbiausias šiuo atveju yra siulomo maisto produktu charakteristikos Pvz. UAB „Smulkus uramas“ pasiulymas 1 pirkimo dalies eil. Nr. 7 reikalaujama – „kiaulienos šonine atšaldyta – neriebi, geros kokybes, šviežia, atvesinta, fasuota“, o UAB „Smulkus uramas“ siulo – „kiaulienos šonine atšaldyta – neriebi, geros kokybes, šviežia, atvesinta, fasuota“. Ta aplinkybe, kad nenurodyta gamintojo pavadinimo, nelaikytina konkurso salygu pažeidimu. Yra pakartoti perkanciosios organizacijos reikalavimai, nurodytus siulomo maisto produkto charakteristikos, o aptartas sutarties salygas itvirtina tu charakteristiku igyvendinima – tiekiamo maisto kokybes ir kitus reikalavimus ikimokyklinio ugdymo istaigu vaikams. Vien formali neatiktis Konkurso salygu nurodytam aspektui negali buti pagrindu konstatuoti VPI 39 str. 7 d. 1 p. ir 39 str. 2 d. 2 p. pažeidimui. Remiantis aptartu, teiseju kolegija nesutinka su atsakovo argumentais, kad pareiškejas turejo atmesti UAB „Smulkus uramas“ pasiulyma, kaip neatitinkanti pirkimo dokumentu reikalavimu ir tai nepadarydamas pažeide mineta Viešuju pirkimu istatymo nuostatas.

13Teiseju kolegija pritaria atsakovo argumentams, kad VPI itvirtinti pagrindiniai viešuju pirkimu principai yra pamatines nuostatos, kuriu laikymasis vykdant viešojo pirkimo proceduras yra imperatyvaus pobudžio. Esant bent vienam viešuju pirkimu principu pažeidimui, teismas toki pirkima gali pripažinti negaliojanciu (LAT 2005 m. rugsejo 21 d. nutartis civ. b Nr. 3K-3-416/2005), kad ETT taip yra pažymejes, kad lygiateisiškumo principas reiškia perkanciuju organizaciju pareiga laikytis tu viešojo pirkimo organizavimo salygu, kurios buvo nustatytos ir šio proceso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje (C 87/94 Komisija v, Belgijos Karalyste [1996] ECR I-02043,C 19/00 SLAC Construction Ltd v County Council of the County of Mayo [2001] ECR 1-07725). Atsakovas nagrinejamojoje byloje nepateike irodymu, kad buvo pažeisti viešuju pirkimu principai ir del tokio pažeidimo butu galima pripažinti pirkima pažeidusi VPI 39 straipsnio aptartas nuostatas.

14Tarnyba konstatavo, kad perkancioji organizacija pažeide LR Viešuju pirkimu istatymo 94 straipsnio 3 dali nes viešuju pirkimo komisija nenagrinejo dalyviu UAB „Pieno ukis“ ir UAB „Senasis kubilas“ pretenziju. Pritartina pareiškejo argumentams, kad buvo praleistas 5 dienu terminas pretenzijai pateikti, tai pagal VPI 94 straipsnio 3 dali yra pagrindas pretenzijai nenagrineti. Be to, nuo 2009 m. gegužes 14 d. (kai buvo gautos pretenzijos) iki 2009 m. gegužes 19 d. (kai buvo nuspresta pretenziju nenagrineti) perkancioji organizacija jokiu veiksmu, susijusiu su konkursu neatliko. Šie pareiškejo nurodyti argumentai nera atsakovo byloje paneigti. UAB „Pieno ukis“ ir UAB „Senasis kubilas“ gincija perkanciosios organizacijos sprendima, kurio konkurso laimetoju buvo pripažintas UAB „Smulkus urmas“ ir vienas iš ieškovu nurodomu argumentu yra, kad savivaldybe nenagrinedama pretenziju ir nustatydama pirkimo proceduru pažeide ju teises. Pagal VPI 23 straipsnio 4 dali tuo atveju, kai paaiškeja, kad pradejus administracine procedura, skunda nagrineja teismas, tai procedura sustabdoma, kol ja išnagrines teismas. Ta aplinkybe, kad ši procedura nebuvo iforminta VPI 16 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka negali buti pagrindu laikyti, jog pažeistos VPI 94 straipsnio 3 dalies nuostatos ir tai itakojo Viešuju pirkimo Komisijos sprendimu neteisetuma.

15Del pirkimo dokumentu.

16Tarnyba konstatuodama LR Viešuju pirkimu istatymo 24 straipsnio 7 dalies pažeidima, nepateike irodymu, kad esantys tam tikri netikslumai pirkimo dokumentuose sukliude potencialiems tiekejams pateikti pasiulymus, ar tai sutrukde perkanciajai organizacijai nupirkti tai, ko reikia. Konkurso salygu 50 punkte buvo numatyta, kad perkancioji organizacija atsakys i kiekviena tiekejo rašytini prašyma paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne veliau kaip prieš 8 dienas iki pasiulymu pateikimo termino pabaigos; paaiškinimus pateiks ne veliaus kaip likus 6 dienoms iki pasiulymu pateikimo termino pabaigos; jeigu perkancioji organizacija nespes parengti ir tiekejams pateikti atsakymo likus 6 dienoms iki pasiulymo termino pabaigos, pasiulymu pateikimo terminai bus pratesti, apie tai raštu bus pranešta visiems tiekejams bei bus paskelbtas skelbimo apie pirkima patikslinimas. Tai rodo, kad pirkimo salygose buvo numatyta galimybe visiems tiekejams kreiptis i perkanciaja organizacija del pirkimo salygu paaiškinimo, o esantys netikslumai, nagrinejamu atveju, negalejo sukliudyti tiekejams pateikti pasiulymus.

17VPI 25 str. 3 d. yra numatyta, kad technine specifikacija gali buti parengta 4 budais arba ju deriniais, o 25 str. 3 d. 2 p numatyta, kad technine specifikacija gali buti parengta apibudinant norima rezultata arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Kaip nurodo pareiškejas, technine specifikacija buvo rengiama atsižvelgiant i tai, kad maisto produktai bus teikiami ikimokyklinems istaigoms, pirkejas derino keliamus reikalavimus maisto produktams su visuomenes sveikatos centru (2008 m. gegužes 26 d. Vilniaus visuomenes sveikatos centro raštas Nr. (13-14-2-11). Centras pritare parengtiems maisto produktu kokybes reikalavimams. Remiantis aptartu nepritartina Tarybos išvadai, jog technineje specifikacijoje keliami reikalavimai maisto produktams yra nekonkretus ir neapibrežti, del to yra pažeistos VPI 25 straipsnio 3 dalies nuostatos.

18VPI 32 str. 2 d. numatyta, kad perkanciosios organizacijos nustatyti minimalus kandidatu ar dalyviu kvalifikacijos kriterijai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Pareiškejas nurodo, kad šiuo atveju konkurso salygose buvo suformuluotas bendras reikalavimas tureti išduota maisto tvarkymo pažymejima, jis apima ir Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos išduotus maisto tvarkymo subjekto veterinarinius patvirtinimus. Šie pareiškejo argumentai nera paneigti atsakovo, be to bylos duomenys neliudija, jog toks pareiškejo reikalavimas dirbtinai ribojo konkurencija.

19Konkurso salygu 16 punkte yra numatyta, jog jungtines veiklos sutartis turi numatyti solidariaja visu šios sutarties šaliu atsakomybe už prievoles perkanciajai organizacijai nevykdyma. Pažymetina, kad Tarnyba nepateike argumentu, kodel nagrinejamu atveju toks reikalavimas buvo neproporcingas. Perkancioji organizacija nustate toki kvalifikacini reikalavima, kad kiekvienas jungtines veiklos sutarties pagrindu veikiantis dalyvis turi tureti teise verstis su pirkimo objektu susijusia veikla, o esant sutartyje numatytai solidariajai atsakomybei ir vienam dalyviui nevykdant sutartiniu isipareigojimu, juos turetu vykdyti kitas asmuo. Pritartina tokiai pareiškejo pozicijai, atsižvelgiant i pirkimo objekto specifika – nepertraukiamai teikti maisto produktus.

20Teiseju kolegija pritaria atsakovo (Tarnybos) argumentams, kad Viešuju pirkimu istatymu tiekejams suteikta teise prašyti pirkimo dokumentu paaiškinimo nepaneigia perkanciajai organizacijai istatymu (27 straipsnio 7 dalis) nustatytos pareigos rengti pirkimo dokumentus taip, kad juose nustatyti reikalavimai butu tikslus, aiškus be dviprasmybiu, tai padeda užtikrinti viešuju pirkimu principu igyvendinima. Taciau neesminiai trukumai negali buti pagrindu konstatuoti Viešuju pirkimo istatymo nuostatu pažeidimus lemusius komisijos sprendimu neteisetuma. Aptarti argumentai sudaro pagrinda pareiškejo prašyma tenkinti, Tarybos sprendima naikinti (2009 m. liepos 3 d. Nr. 4S-2225).

21Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 88 str. 2 p., 127 str.,

Nutarė

22patenkinti skunda ir panaikinti Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009-07-03 sprendima Nr. 4S-2225.

23Sprendimas per keturiolika dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skunda Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacines instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla,... 3. n u s t a t e:... 4. pareiškeja kreipesi i teisma prašydama panaikinti Viešuju pirkimu tarnybos... 5. Viešuju pirkimu tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes atsiliepime (II... 6. Treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Smulkus urmas“ atsiliepime (III t. b.... 7. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Pieno ukis“ ir UAB „Senasis... 8. Skundas tenkintinas.... 9. Vilniaus m. savivaldybes administracijos parašymas panaikinti Viešuju pirkimu... 10. Del UAB „Smulkus uramas“ pasiulymo ir kitu dalyviu pretenziju nagrinejimo.... 11. Tarnyba nustate, kad UAB „Smulkus uramas“ pateike konkurso salygu... 12. Teiseju kolegija taip pat pritaria pareiškejo argumentams, kad atsakovas... 13. Teiseju kolegija pritaria atsakovo argumentams, kad VPI itvirtinti pagrindiniai... 14. Tarnyba konstatavo, kad perkancioji organizacija pažeide LR Viešuju pirkimu... 15. Del pirkimo dokumentu.... 16. Tarnyba konstatuodama LR Viešuju pirkimu istatymo 24 straipsnio 7 dalies... 17. VPI 25 str. 3 d. yra numatyta, kad technine specifikacija gali buti parengta 4... 18. VPI 32 str. 2 d. numatyta, kad perkanciosios organizacijos nustatyti minimalus... 19. Konkurso salygu 16 punkte yra numatyta, jog jungtines veiklos sutartis turi... 20. Teiseju kolegija pritaria atsakovo (Tarnybos) argumentams, kad Viešuju pirkimu... 21. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu... 22. patenkinti skunda ir panaikinti Viešuju pirkimu tarnybos prie Lietuvos... 23. Sprendimas per keturiolika dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti...