Byla e2YT-28944-861/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, UAB „Cornis“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „G ir G partneriai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, UAB „Cornis“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti antstolio D. K. vykdymo veiksmus pagal 2016-06-03 patvarkymą dėl informacijos pateikimo vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212, reg. Nr. 2-DK-S-1815 ir 2016-06-13 patvarkymą dėl informacijos pateikimo vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212, reg. Nr. 2-DK-S-1858. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis Donatas Kisielius be pagrindo ėmėsi perteklinių priemonių, t. y. pareikalavo iš skolininko informacijos, nors jau yra areštuotas turtas, kurio mastas yra pakankamas sprendimo įvykdymo užtikrinimui, be to, reikalaujama informacija tiesiogiai atskleidžia skolininko komercines gamybines paslaptis. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad patvarkymai neatitinka LR CPK 613 str. 2 d. reikalavimų – nėra nurodyti motyvai, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas.

3Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamas nepranešus šalims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147 straipsnio 1 dalis). CPK 147 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisme gautas 2016-06-21.

4Prašymas atmestinas.

5Pareiškėjas UAB „G ir G partneriai“ kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio D. K. vykdymo veiksmus, pradėtus ir atliekamus pagal 2016-06-03 patvarkymą dėl informacijos pateikimo vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212, reg. Nr. 2-DK-A-1815 ir 2016-06-13 patvarkymą dėl informacijos pateikimo vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212, reg. Nr. 2-DK-A-1858. Pareiškėjas prašymą motyvuoja tuo, kad jau yra areštuota pakankamai turto sprendimo įvykdymo užtikrinimui ir ši informacija nėra reikalinga.

6Skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 str. 8 d.). CPK 510 straipsnio 2 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje numatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

7Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones ir nukeliant neapibrėžtam laikui teismo sprendimo realų įvykdymą – ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pagrindinių civilinio proceso tikslų bei principų, t. y. teismo sprendimo įvykdymo per įmanomai trumpiausią laiką, kuo greitesnės teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą (CPK 2 str.) (Vilniaus apygardos teismo 2011-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-105-340/2011). Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

8Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra lokalus įrodinėjimo dalykas, t. y. klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įrodinėjamas ir sprendžiamas atskirai nuo pačios bylos įrodinėjimo dalyko. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą ir konkrečios priemonės taikymo būtinumą.

9Teismas, spręsdamas dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jei atlikęs tokį vertinimą teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui (pareiškėjui) palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui (pareiškėjui) palankus teismo sprendimas. Nustačius, kad ieškovo (pareiškėjo) pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad ieškovui (pareiškėjui) palankaus sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Taigi, nors teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ir nenagrinėja paties skundo, tačiau pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį skundo ir su juo susijusių įrodymų pateikimas yra svarbus preliminariai vertinant, ar asmenys, teikiantys prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tikėtinai pagrindžia savo skundo reikalavimą.

10Iš pareiškėjo prašymo darytina išvada, kad pareiškėjas iš esmės nenori pateikti antstoliui prašomos informacijos apie turimą turtą, argumentuodamas tuo, kad jau yra areštuota pakankamai turto išieškotojo reikalavimui patenkinti, antstolio patvarkymai dėl informacijos pateikimo yra nemotyvuoti, be to, šie duomenys atskleidžia skolininko komercines gamybines paslaptis. Pareiškėjas prie prašymo pridėjo areštuoto turto vertinimo ataskaitas, pagal kurias turto vertė siekia 189 000,00 EUR. Vis dėlto, vertinimo ataskaitose nurodyta turto vertė nebūtinai atitiks realią turto realizavimo kainą, todėl areštuoto turto gali ir nepakakti išieškotojo reikalavimui patenkinti. Pareiškėjo argumentas, kad šie duomenys atskleidžia komercines gamybines paslaptis, nėra pagrįstas, nes LR CPK 645 str. skolininkui nustatoma pareiga antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Motyvų nenurodymas patvarkyme nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Teismas, įvertinęs pareiškėjo prašyme nurodytus argumentus, sprendžia, kad nėra pagrindo taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolio D. K. priimtų patvarkymų dėl informacijos pateikimo vykdymą.

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pagrindo taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones nėra.

12Vadovaudamasis CPK 144, 147, 290-292, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

13pareiškėjo UAB „G ir G partneriai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai