Byla e2-3978-577/2017
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, viešo pirkimo sąlygų 3.1.6 p. pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei, dalyvaujant ieškovui I. O. (I. O.), atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovei A. A., atsakovo UAB „Daigera“ atstovui adv. Rimondui Kuzminui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo I. O. ieškinį atsakovams Viešųjų pirkimų tarnybai, UAB „Estravel Vilnius“, UAB „Daigera“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, viešo pirkimo sąlygų 3.1.6 p. pripažinimo neteisėtu, ir

Nustatė

21. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu, palaikydamas procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, prašė: a/ Viešųjų pirkimų įstatymo 951 str., CK 1.78, 1.80 str. pagrindu pripažinti negaliojančia ab initio 2017 m. vasario 13 d. tarp Viešųjų pirkimų tarnybos bei UAB „Estravel Vilnius“ ir UAB „Daigera“ sudarytą Kelionių į užsienį organizavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11F -14; b/ ex officio išspręsti 2017 m. vasario 13 d. tarp Viešųjų pirkimų tarnybos bei UAB „Estravel Vilnius“ ir UAB „Daigera“ sudarytos Kelionių į užsienį organizavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11F-14 negaliojimo teisinius padarinius (restitucijos taikymą ir/arba baudos atsakovui (perkančiajai organizacijai) Viešųjų pirkimų tarnybai skyrimo); c/ ex officio išspręsti klausimą dėl viešojo pirkimo „Kelionių užsienyje organizavimo paslaugų pirkimas“ sąlygų 3.1.6 punkto („Teikėjas turi būti Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) akredituotas agentas“) ex lege (pagal įstatymą) pripažinimo neteisėtu, neproporcingu, nepateisinamu jokiais pagrindais; d/ priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, jog atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba nesilaikė Pirkimo sąlygose nustatytų pasiūlymų vertinimo reikalavimų, pažeidė imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus ir sudarė ginčo viešojo pirkimo sutartį su tiekėju (subtiekėju), kuris neatitiko Pirkimo sąlygų „Bendrieji reikalavimai teikėjų kvalifikacijai“ 3.1.5 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo; subtiekėjas UAB „Daigera“ tiek pasiūlymo Pirkimui pateikimo metu (2016-09-06), tiek ginčo Sutarties sudarymo metu (2017-02-13) įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio sprendimu ir LR Konkurencijos tarybos nutartimi buvo pripažintas pažeidusiu LR Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, jam buvo skirta ekonominė sankcija (bauda); nuo sprendimo įsiteisėjimo nepraėjo 3 metai. Todėl, ieškovo tvirtinimu, ginčo sutartis turi būti pripažinta niekine, negaliojančia ab initio, pritaikyta restitucija, atsakovui – perkančiajai organizacijai taikytos alternatyvios sankcijos - bauda. Taip pat ieškovas pažymėjo, jog nei vienas Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar tarptautinis bendrasis ar specialusis teisės aktas nenumato kelionių organizatoriui (kelionių organizavimo paslaugų tarpininkui) kvalifikacinio reikalavimo būti IATA akredituotu agentu, todėl, pasak ieškovo, pirkimo sąlygų 3.1.6 p. nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui – būti Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) akredituotu agentu, nepagrįstas, neproporcingas, nepateisinamas jokiais pagrindais. Ieškovo teigimu, ieškovas turi procesinį-teisinį subjektiškumą ir suinteresuotumą ginčyti sutarties galiojimą; ieškovo turima individualios veiklos pažyma Nr. 067681 patvirtina, jog ieškovas gali vykdyti kelionių, išankstinio užsakymo paslaugų veiklą. Be to, kelionės lėktuvais paslaugos sudaro tik dalį Pirkimu perkamų paslaugų, todėl ieškovas, kaip paslaugų tiekėjas dalyvaudamas naujame pirkime, ne tik galės pateikti lygiavertį IATA pažymėjimui dokumentą (sąlygų 3.1.6 p.), bet ir pasitelkti jungtinės veiklos partnerį arba subrangovą aviapaslaugų Pirkimo daliai. Prašė ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

32. Atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovė, palaikydama procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, su ieškiniu nesutiko. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, kad: a/ 2017-05-05 ginčo sutartis buvo nutraukta ir nebegalioja, todėl išnyko ieškinio dalykas, o byla turi būti nutraukta; b/ ieškovas nedalyvavo ir negalėtų (kadangi jis neatitinka kvalifikacinių reikalavimų) dalyvauti pirkime; pagal VTD viešai skelbiamą informaciją ieškovui niekada nebuvo išduotas pažymėjimas, kad jis atitinka kelionių organizatoriui keliamus reikalavimus ir gali teikti kelionių organizavimo paslaugas. Pasak atsakovo atstovės, ieškovas neįrodė nei savo suinteresuotumo skundžiama sutartimi, nei galėjimo dalyvauti pirkime, be to, netgi, jeigu ir būtų tenkintas ieškovo reikalavimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, atsižvelgiant į tai, kad sutartis nutraukta, teismo sprendimas nesukurtų ieškovui jokio materialinio rezultato; c/ restitucija dėl sutarties ir pirktų paslaugų specifikos negalima; d/ieškovo reikalavimas dėl sąlygų 3.1.6 p. nėra savarankiškas, be to ieškovas nesilaikė imperatyvių ikiteisminių ginčų nagrinėjimo procedūrų; e/ ieškovas, pažeisdamas bendruosius teisingumo ir sąžiningumo imperatyvus, neišnaudodamas nemokamų galimybių apginti savo neva pažeistas teises, pats savarankiškai prisiėmė išlaidas, todėl prašo netenkinti ir ieškovo reikalavimų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

43. Atsakovo UAB „Daigera“ atstovas, iš esmės palaikydamas atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovės argumentus, su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad atsakovas UAB „Daigera“, pateikdamas informaciją dėl Pirkimo sąlygų 3.1.5 p. keliamų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, dėl profesinio pažeidimo klaidingai paskaičiavo terminą, kuris buvo skaičiuojamas nuo sprendimo paskirti bendrovei ekonominę sankciją – baudą už LR Konkurencijos įstatymo 5 str. pažeidimą, priėmimo, o ne jo įsiteisėjimo, dienos. Pažymėjo, jog UAB „Daigera“ iki ginčo sutarties nutraukimo jokių paslaugų nesuteikė, pinigų negavo. Prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

54. Atsakovas UAB „Estravel Vilnius“ procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutiko. Teisme gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant; palaikydamas procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti visa apimtimi, priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Byla nagrinėtina atsakovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

6Ieškinys atmestinas.

75. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Viešųjų pirkimo tarnyba vykdė mažos vertės pirkimą „Kelionių užsienyje organizavimo paslaugų pirkimas“ (2016-08-23 skelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo numeris 301364). Su pirkimo laimėtoju UAB „Estravel Vilnius“ 2017-02-13 sudaryta kelionių užsienyje organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 11 F-14, kuri, paaiškėjus, jog subtiekėjas UAB Daigera“ neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.5 p. nustatytų reikalavimų, jau iškėlus nagrinėjamą civilinę bylą, 2017-05-05 buvo nutraukta.

86. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 951 str., CK 1.78, 1.80 str. pagrindu pripažinti negaliojančia ab initio 2017-02-13 Kelionių užsienyje organizavimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 11 F-14. Patikslinęs reikalavimus, taip pat prašo: ex officio išspręsti 2017 m. vasario 13 d. tarp Viešųjų pirkimų tarnybos bei UAB „Estravel Vilnius“ ir UAB „Daigera“ sudarytos Kelionių į užsienį organizavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 11F -14 negaliojimo teisinius padarinius (restitucijos taikymą ir/arba baudos atsakovui (perkančiajai organizacijai) Viešųjų pirkimų tarnybai skyrimo); ex officio išspręsti klausimą dėl viešojo pirkimo sąlygų 3.1.6 p. (dėl IATA narystės) pripažinimo neteisėtu, neproporcingu, nepateisinamu jokiais pagrindais. Atsakovai, apeliuodami į tai, kad: a/ Viešųjų pirkimų tarnybos vykdyto pirkimo atžvilgiu ieškovas nėra tiekėjas VPĮ prasme, todėl ieškovas neturi procesinio- teisinio subjektiškumo ir suinteresuotumo ginčyti sutarties galiojimą; b/ nutraukus ginčo sutartį, nauja sutartis nebus sudaroma; yra išnykęs ginčo objektas, dėl kurio ieškovas kreipėsi į teismą, todėl neliko teisinių prielaidų ieškinio patenkinimui; c/ viešuosius pirkimus reglamentuojančios teisės normos nenumato galimybės kvestionuoti pirkimo sąlygas po to, kai jau sudaryta pirkimo sutartis; pirkimo sąlygos buvo paskelbtos viešai, ieškovas įstatymo nustatyta tvarka jokių pretenzijų dėl paskelbtų pirkimo sąlygų ir kvalifikacinių reikalavimų nereiškė, be to, ieškovas praleido imperatyviai nustatytus terminus, todėl prašo CPK 293 str. 1 d. pagrindu bylą nutraukti arba ieškinį atmesti.

97. Dėl ieškovo procesinio subjektiškumo ir materialinio teisinio suinteresuotumo pirkimo objektu.

107.1. VPĮ 93 str. 1 d. nuostatos suteikia galimybę tiekėjui, kuris mano, jog perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų (...) ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka kreiptis į teismą: dėl (...) pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, alternatyvių sankcijų taikymo bei sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu (VPĮ 93 str. 1 d. 5 p.). Pagal VPĮ 2 str. 29 p. tiekėju (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) laikomas kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant asmenų procesinio subjektiškumo klausimą ne tik subjekto, galinčio patenkinti perkančiosios organizacijos poreikius, statusas, bet ir jo teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi yra teisiškai reikšmingas. Teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės padėties viešojo pirkimo procedūrose privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009) ir kt.). Teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu reiškia tiekėjo suinteresuotumą gauti finansinį atlygį už suteiktas paslaugas, pristatytas prekes ar atliktus darbus, tačiau nereiškia naudos ar kitokio pobūdžio suinteresuotumo pirkimo rezultatu, kaip tokiu. Pagal įstatymuose įtvirtintą teisinį reglamentavimą teisę ginčyti viešąjį pirkimą turi tiekėjai, kurie gali ir teikia perkančiosios organizacijos perkamas paslaugas ir viešojo pirkimo procedūrų apskundimo procese gali įrodyti teisinį suinteresuotumą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009; 2013-03-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; 2014-04-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2014 ir kt.).

117.2. Taigi nustatytina, ar nagrinėjamu atveju ieškovas yra tiekėjas VPĮ nustatyta prasme ir turi teisinį suinteresuotumą ginčo viešajame pirkime, t.y.: a/ ar gali teikti kelionių organizavimo paslaugas pagal teisės aktų ir perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir veikia toje verslo srityje, kurios atitinkamu rezultatu (pirkimo objektu) suinteresuota perkančioji organizacija, b/ ar yra pažeista jo teisė arba įstatymo saugomas interesas.

127.3. Atsakovo Viešųjų pirkimo tarnybos pirkimo objektas – Kelionių užsienyje organizavimo paslaugos. Pirkimų sąlygose nustatyti reikalavimai teikėjų kvalifikacijai, tame tarpe sąlygų 3.1.4 p. nustatė, jog teikėjas turi turėti teisę verstis kelionių organizavimo veikla, kuri reikalinga sutarčiai vykdyti, ir pateikti šį kvalifikacinį reikalavimą įrodančius sąlygose išvardintus dokumentus.

137.4. Ieškovas, norėdamas pagrįsti savo teisę teikti atsakovo Viešųjų pirkimo tarnybos perkamas paslaugas, pateikė pažymą dėl jo vykdomos individualios veiklos, iš kurios turinio matyti, kad ieškovas nuo 2017-01-02 yra deklaravęs vykdysiantis kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusią veiklą. Atsakovų tvirtinimu, ieškovo deklaruota veikla nėra susijusi su perkamomis paslaugomis, be to pagal Turizmo įstatymo nuostatas keliones gali organizuoti tik kelionių organizatoriai, turintys VTD pažymėjimą. Ieškovo teigimu, esą pateiktos pažymos duomenys pakankami spręsti dėl ieškovo tiekėjo statuso VPĮ nuostatų prasme, įvykdyto pirkimo atžvilgiu. Anot ieškovo, pirkimas paskelbtas dėl tarnybinių kelionių organizavimo, perkančiosios organizacijos darbuotojai nėra turistai, todėl Turizmo įstatyme kelionių organizatoriams įtvirtinti reikalavimai nėra aktualūs ir netaikomi.

14Tačiau su tokia ieškovo pozicija sutikti negalima dėl žemiau nurodytų motyvų:

157.4.1. Pirma, ieškovo pateiktoje pažymoje veiklos, su kuria ieškovas sieja savo teisę tiekti perkamas paslaugas, deklaravimo data – nuo 2017-01-02, tuo tarpu pirkimas buvo paskelbtas 2016-08-23, pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2016-09-07, 10 val., o tai reiškia, kad ieškovo pateiktos pažymos duomenys nesudaro pagrindo išvadai, kad pirkimo paskelbimo, pasiūlymų vertinimo metu ieškovas apskritai turėjo teisę vykdyti veiklą, susijusią su pirkimo objektu;

167.4.2. Turizmo įstatymo 2 str. 29 p. detalizuojama sąvoka turistas ir nurodoma, jog tai yra fizinis asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais dalykiniais, etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatinimo, sveikatingumo, religiniais ar specialiais tikslais keliauja po savo šalį ar į kitas šalis ir bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus apsistoja ne savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, jeigu ši veikla nėra mokymasis ar mokamas darbas lankomoje vietovėje. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija pirko Kelionių organizavimo paslaugą, t.y. tarnybinių kelionių į užsienį, kurių metu perkančiosios organizacijos darbuotojai keliautų profesiniais tikslais, organizavimo paslaugą. Įstatymo 4 str. 1 d. aiškiai nurodoma, kad kelionių organizavimo paslaugas teikia kelionių organizatoriai, o 4 str. 2 d. nustatyta, kad vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą gali (.....) asmuo, turintis Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą;

177.4.3. Ieškovas jokių kitų duomenų, kad jis atitinka kelionių organizatoriams keliamus reikalavimus Turizmo įstatymo 4 str. nuostatų kontekste, tame tarpe Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduoto kelionių organizatoriaus pažymėjimo, patvirtinančio ieškovo teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą, nepateikė. Pažymėtina, jog VTD tinklapyje viešai skelbiamame kelionių organizatorių sąraše ieškovas nenurodytas, o tai reiškia, kad toks VTD pažymėjimas ieškovui nėra išduotas. Ieškovo pozicija dėl Turizmo įstatymo nuostatose kelionių organizatoriams keliamų reikalavimų netaikymo, kad aptariamas VTD pažymėjimas perkamoms paslaugoms teikti nereikalingas, prieštarauja aktualiam, aukščiau teismo nurodytam teisiniam reglamentavimui, todėl yra nepagrįsta ir atmestina. Ieškovo pateiktas rašytinis įrodymas nepatvirtina jo teisės teikti perkamas paslaugas. Kiti ieškovo samprotavimai dėl Turizmo įstatymo nuostatų aiškinimo nagrinėjamam klausimui spręsti yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisako.

187.5. Svarbu akcentuoti tai, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas buvo padalintas į dvi dalis: I dalis – nuo 1 iki 26 kelionių per 6 mėn.; II dalis – nuo 4 iki 55 kelionių per 6 mėn. (sąlygų 2.1 p.). Pirkimo sąlygų 2.3 p. nustatyta, kad teikėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – vienai Pirkimo objekto daliai (neleidžiama pateikti pasiūlymo abiems Pirkimo objekto dalims). Tokios pirkimo sąlygos suponuoja išvadą, kad nutraukus Pirkimo sutartį pagal I dalį, naujas pirkimas toms pačioms paslaugoms pirkti ir nauja sutartis nebus sudaroma. Tai patvirtino ir atsakovo Viešųjų pirkimo tarnybos atstovė bylos nagrinėjimo metu.

197.6. Ieškovas kvestionuoja pirkimo sąlygų 3.1.6 p. keliamo kvalifikacinio reikalavimo, kad tiekėjas turi būti IATA akredituotas agentas, pagrįstumą. Tačiau pažymėtina, jog visų pirma, įstatymas suteikia tokia teisę tiekėjui (pagal VPĮ nuostatas). Antra, nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygos buvo skelbiamos viešai ir suinteresuoti asmenys galėjo teikti pasiūlymus arba pretenzijas dėl Pirkimo sąlygų. Ieškovas pirkimo sąlygų nekvestionavo, pretenzijų įstatymo nustatytais terminais nereiškė, išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikė (CPK 4232 str.). Vėlgi, pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normų nuostatas teisė kvestionuoti Pirkimo sąlygas po pirkimo sutarties sudarymo nėra numatyta, tuo tarpu ieškovas pareiškė tokį reikalavimą (dublike) ne tik po to, kai buvo sudaryta pirkimo sutartis, bet kai pirkimo sutartis buvo nutraukta ir paaiškėjo, kad pagal ginčo pirkimo sąlygas naujas pirkimas nebus skelbiamas.

207.6. Apibendrinat nustatytą, spręstina, jog: ieškovas neįrodė, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko; jis negali būti laikomas tiekėju VPĮ nuostatų prasme ginčo pirkimo atžvilgiu; byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas turi teisę ir gali teikti kelionių organizavimo paslaugas pagal teisės aktų ir perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus (CPK 178 str.); nėra pagrindo spręsti dėl ieškovo materialinio teisinio suinteresuotumo. Pagal CPK 5 str. nuostatas, kai ieškinys pareikštas netinkamo ieškovo, kuris neturi materialiosios reikalavimo teisės dėl ginčo dalyko, tai yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Ieškovas nepriskirtinas prie subjektų, turinčių teisę reikšti ieškinį viešajam interesui ginti (CPK 49). Pažymėtina ir tai, jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad byloje, kurioje ieškinys pareikštas reikalavimo teisės neturinčio ieškovo, teismas negali ex officio konstatuoti niekinio sandorio teisinių pasekmių ir niekinio sandorio fakto (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009, ir kt.). Taigi, ieškovo ieškinys atmestinas.

218. Atsakovas UAB „Estravel Vilnius“ prašo priteisti iš ieškovo 1 306,80 Eur jo patirtų bylinėjimosi išlaidų. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgtina į susiklosčiusią situaciją: nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas Viešųjų pirkimų įstatymo 951 str., CK 1.78, 1.80 str. pagrindu pripažinti negaliojančia ab initio 2017 m. vasario 13 d. tarp Viešųjų pirkimų tarnybos bei UAB „Estravel Vilnius“ ir UAB „Daigera“ sudarytą Kelionių į užsienį organizavimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11F-14. Būtent ieškovo pareikšto ieškinio pasėkoje Viešųjų pirkimų tarnyba, iš teismo gavusi ieškovo pareikštą ieškinį su informacija apie UAB „Daigera“ neatitiktį kvalifikacijos reikalavimui, nustatytam Pirkimo sąlygų 3.1.5 punkte, iniciavo sutarties nutraukimą; sutarties šalims 2017-05-05 pasirašius susitarimą dėl sutarties nutraukimo, nuo 2017-05-05 sutartis nutraukta. Ieškovo ieškinys atmestas nenustačius jo reikalavimo teisės (teisės į teisminę gynybą). Kita vertus, ieškovo iniciatyva imperatyvioms normos prieštaraujanti sutartis buvo nutraukta. Taigi, teismas, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, atsižvelgdamas į priežastis, dėl kurių susidarė tiek ieškovo, tiek atsakovų bylinėjimosi išlaidos, į neteisėto ir dabar jau nutraukto sandorio šalių jį sudarant veiksmus (neveikimą), sprendžia, jog ir atmetus ieškovo reikalavimus, nei ieškovo, nei kitų proceso dalyvių prašymo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas tenkinti nėra pagrindo (CPK 93 str. 4 d.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

23ieškinį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, sekretoriaujant... 2. 1. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu, palaikydamas procesiniuose dokumentuose... 3. 2. Atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovė, palaikydama procesiniuose... 4. 3. Atsakovo UAB „Daigera“ atstovas, iš esmės palaikydamas atsakovo... 5. 4. Atsakovas UAB „Estravel Vilnius“ procesiniuose dokumentuose su ieškiniu... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Viešųjų pirkimo tarnyba vykdė... 8. 6. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo... 9. 7. Dėl ieškovo procesinio subjektiškumo ir materialinio teisinio... 10. 7.1. VPĮ 93 str. 1 d. nuostatos suteikia galimybę tiekėjui, kuris mano, jog... 11. 7.2. Taigi nustatytina, ar nagrinėjamu atveju ieškovas yra tiekėjas VPĮ... 12. 7.3. Atsakovo Viešųjų pirkimo tarnybos pirkimo objektas – Kelionių... 13. 7.4. Ieškovas, norėdamas pagrįsti savo teisę teikti atsakovo Viešųjų... 14. Tačiau su tokia ieškovo pozicija sutikti negalima dėl žemiau nurodytų... 15. 7.4.1. Pirma, ieškovo pateiktoje pažymoje veiklos, su kuria ieškovas sieja... 16. 7.4.2. Turizmo įstatymo 2 str. 29 p. detalizuojama sąvoka turistas ir... 17. 7.4.3. Ieškovas jokių kitų duomenų, kad jis atitinka kelionių... 18. 7.5. Svarbu akcentuoti tai, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas buvo... 19. 7.6. Ieškovas kvestionuoja pirkimo sąlygų 3.1.6 p. keliamo kvalifikacinio... 20. 7.6. Apibendrinat nustatytą, spręstina, jog: ieškovas neįrodė, kad turi... 21. 8. Atsakovas UAB „Estravel Vilnius“ prašo priteisti iš ieškovo 1 306,80... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270... 23. ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...