Byla eI-6379-811/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Inos Kirkutienės ir Violetos Petkevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2dalyvaujant pareiškėjai M. S., vertėjai A. O.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos M. S. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei Registrų centrui dėl sprendimo panaikinimo.

4Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

5Pareiškėja M. S. skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir Vilniaus filialas) 2016-02-09 sprendimą Nr. VILRS-238 (toliau – ir Sprendimas).

6Paaiškino, kad atsakovas Sprendimu nepagrįstai atsisakė patenkinti pareiškėjos prašymą įregistruoti buto, kuriame ji gyvena, adresu (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Butas), registro įrašo Nr. (duomenys neskelbtini) žymą, kad pareiškėja jame gali gyventi iki gyvos galvos (toliau – ir Žyma). Sprendimas nepagrįstai grindžiamas tuo, kad Buto nuosavybės teisės yra perleistos tretiesiems asmenims. Aplinkybė, kad Žyma nebuvo įrašyta į naują buto perleidimo sutartį, neturi varžyti pareiškėjos teisės Bute gyventi iki gyvos galvos. 2004 m. nupirkęs Butą pirkėjas V. K. ir dabartinis naujas Buto savininkas A. R. nesitikėjo, kad pareiškėja tiek ilgai gyvens. Teisės aktuose nenustatytas reikalavimas įregistruoti Žymą tik iki to momento, kol Butas priklausė V. K., nes pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir NTRĮ) 23 str. 1 d. prašymą dėl nekilnojamojo turto suvaržymo gali paduoti šių teisių turėtojas, o pareiškėja ir yra tokių teisių turėtoja. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4. 254 str. 1 p. viešame registre registruojami su daiktais, teisių į juos suvaržymais bei daiktinėmis teisėmis susiję juridiniai faktai: sandoriai ir sprendimai, kuriais keičiamas registruojamo daikto teisinis statusas ar iš esmės keičiamos jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybės. Todėl, neatsižvelgiant į tai, kad naujas Buto savininkas neįrašė žymos apie pareiškėjos gyvenimą Bute, atjungė į Butą tiekiamą elektrą ir panaikino pareiškėjos gyvenamosios vietos deklaravimą, laikytina, kad pareiškėja turi teisę gyventi Bute.

7Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Paaiškino, kad iki 2016-02-02 teritoriniam registratoriui pareiškėjos pateikto prašymo, kuriuo prašė Buto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) įregistruoti žymą 2004-01-27 Buto pirkimo ir pardavimo sutarties, reg. Nr. 1-706 (toliau – ir 2004-01-27 sutartis) 9 p. pagrindu, tokios žymos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre (toliau – ir Registras) klausimas nebuvo nagrinėjamas, nes nei viena iš 2004-01-27 sutarties šalių, t. y., nei pareiškėja M. S., nei buvęs Buto savininkas V. K. nesikreipė į Registro tvarkytoją dėl minėtos sutarties 9 p. pagrindu prisiimtų įsipareigojimų registravimo Registre. Vadovaujantis NTRĮ 23 str. bet kokia žyma Registre gali būti registruojama tik minėtiems asmenims pateikus atitinkamą prašymą ją registruoti. Reikšdama reikalavimą panaikinti Sprendimą, pareiškėja faktiškai prašo įpareigoti teritorinį registratorių Registre įregistruoti žymą apie 200401-27 sutarties 9 p. numatytą įsipareigojimą. Iš 2004-01-27 sutarties 9 p. nurodytų sąlygų nėra aišku, kokie teisiniai santykiai susiklostė tarp pareiškėjos M. S. ir V. K. (panaudos, pasaugos ar uzufrukto). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-27 įsiteisėjusiu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 22522-866/2012, kurį Vilniaus apygardos teismas 2013-06-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1132-603/2013 paliko nepakeistą, tarp V. K. ir pareiškėjos M. S. susiklosčiusius santykius kvalifikavo kaip Buto panaudos santykius; kitoje civilinėje byloje Nr. 2A-382-798/2015 Vilniaus apygardos teismas 2015-03-19 nutartimi sprendė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas (2014-04-18 sprendime, kuris Vilniaus apygardos teismo buvo paliktas nepakeistas ir įsiteisėjo) nepagrįstai konstatavo, kad tarp šalių susiklostė Buto panaudos santykiai, t. y. netinkamai kvalifikavo ginčo šalis siejusius sutartinius santykius. Pareiškėja nepagrįstai teigia, kad teisės aktuose nenustatytas privalomas nurodymas įregistruoti žymą Registre tik iki to momento, kol Butas priklausė nuosavybės teise V. K.. CK 1.75 str. 2 d. nustatyta, kad neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais. Taigi, 2004-01-27 sutarties 9 p. numatytų sąlygų neįregistravimas Registre iki nuosavybės teisė priklausė vienai iš šios sutarties šalių, naujajam Buto savininkui pagal šią sutartį negalėjo sukelti jokių teisių ir pareigų, nes jos jam negalioja, todėl nuo 2016-01-07 (Buto perleidimo naujajam savininkui momento) žyma apie 2004-01-27 sutarties 9 p. numatytus įsipareigojimus negali būti įregistruota Registre šios sutarties pagrindu. Tarp pareiškėjos ir naujojo Buto savininko kilęs ginčas dėl teisės į Butą yra civilinio teisinio pobūdžio ir spręstinas bendrosios kompetencijos teisme. Registro tvarkytojas nesprendžia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės ar jos turinio. Vadovaujantis NTRĮ 5 str. 2 d. aktualūs registro duomenys turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu jie įrašyti. 2016-03-02 Buto pirkimo-pardavimo sutartyje, reg. Nr. 1835, nėra sąlygos apie M. S. teisę gyventi Bute, todėl Registro tvarkytojas neturi teisės šios sąlygos įrašyti. Tuo atveju, jeigu pareiškėja mano, kad V. K. kokiu nors būdu pažeidė 2004-01-27 sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (pavyzdžiui, apie juos nepranešdamas Buto naujajam savininkui), pareiškėja turi teisę ginti savo teises bendrosios kompetencijos teisme. Pareiškėja, 2004-01-27 sudariusi sutartį ir daugiau nei dvylika metų nesikreipdama į Registro tvarkytoją dėl žymos apie 2004-01-27 sutarties 9 p. numatytą sąlygą įrašymo į Registrą, elgėsi nerūpestingai ir pasyviai, nes ginčas tarp pareiškėjos M. S. ir V. K. dėl 2004-01-27 sudarytos sutarties kilo dar 2004 m. Taigi, pareiškėjai jau 2004 m. buvo žinoma, kad 2004-01-27 sutarties 9 p. numatyti įsipareigojimai nėra įregistruoti Registre, todėl skundo reikalavimams prašo taikyti bendrąjį 10 metų ieškinio senaties terminą (CK 1.125 str. 1 d.).

9Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į skundą nurodė, kad su skundu nesutinka Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2016-02-22 sprendime Nr. cspr1-35 išdėstytais motyvais ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Teismo posėdyje pareiškėja palaikė skundą ir prašė jį patenkinti iš esmės skunde nurodytais argumentais.

11Teismo posėdyje atsakovė ir trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą proceso šalims pranešta tinkamai.

12Skundas atmestinas.

13Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėja VĮ Registrų centro Vilniaus filialui 2016-02-02 pateikė prašymą (Paslaugų apskaitos sistemoje įregistruotas Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo prašė nekilnojamojo daikto - buto, esančio (duomenys neskelbtini), registro įraše (Nr. (duomenys neskelbtini) įregistruoti žymą 2004-01-27 sutarties 9 p. pagrindu.

14VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2016-02-09 sprendimu Nr. VILRS-238 atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą vadovaudamasis NTRĮ 29 str. 7 p. Toks sprendimas motyvuojamas tuo, kad 2004-01-27 sutarties 9 p. numatyta sąlyga: „Šalys susitarė, kad pardavėjai paliekama teisė naudotis parduotu butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą adresu (duomenys neskelbtini)“, nėra Registro objektas, registruojamas Registre.

15Pareiškėja VĮ Registrų centrui pateikė 2016-02-15 skundą, kuriuo prašė panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2016-02-09 sprendimą Nr. VILRS-238 ir priimti naują sprendimą - tenkinti pareiškėjos prašymą įregistruoti Žymą Registre.

16VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjos 2016-02-15 skundą, 2016-02-22 sprendimu Nr. csprl-35 jį atsisakė patenkinti. Toks sprendimas motyvuojamas tuo, kad 2004-01-27 sutartyje (9 jos punkte) numatyta sąlyga negali būti registruojama Registre, nes nuosavybės teisės į Butą perleistos tretiesiems asmenims. Centrinis registratorius taip pat nurodė, kad teritorinis registratorius 2016-02-09 sprendime Nr. VILRS-238 nepagrįstai nurodė, jog 2004-01-27 sutarties 9 p. numatyta sąlyga nėra Registro objektas. Atsižvelgiant tai, kad 2004-01-27 sutarties 9 p. numatyta sąlyga yra notarinės formos dokumentu įtvirtintas juridinis faktas, keičiantis galimybes naudotis nekilnojamuoju daiktu ir tokios žymos registravimas numatytas NTRĮ 12 str. 1 p. ir CK 4.254 str. 1 p., todėl pareiškėja iki 2016-01-07 turėjo teisę teikti prašymą dėl Žymos (juridinio fakto) įregistravimo Registre.

17Pažymėtina, kad pareiškėja teismui pateiktame skunde neformuoja skundo reikalavimų Centrinio registratoriaus 2016-02-22 sprendimo Nr. csprl-35 atžvilgiu, t. y. neginčija šio administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016-06-01 nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-474-492/2016 pažymėjo, kad sprendžiant bylų dėl registratorių priimtų sprendimų priskirtinumo atitinkamiems apygardų administraciniams teismams klausimą, turi būti laikomasi taisyklės, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjami skundai tik dėl tų Centrinio registratoriaus priimtų sprendimų, kurie skundą paduodančiam asmeniui sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Tais atvejais, kai Centrinis registratorius išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjęs skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo pareiškėjo skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti sprendimo dalimi, skundo į teismą dalyku laikomi sprendimai, sukeliantys pareiškėjui tiesiogines pasekmes. Nagrinėjamu atveju Centrinis registratorius išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo ir pareiškėjos skundo netenkino bei paliko galioti teritorinio registratoriaus sprendimą, o pareiškėja de facto nesutinka su paliktu galioti teritorinio registratoriaus sprendimu, todėl skundo teismui dalyku laikomas sprendimas, sukeliantis pareiškėjai tiesiogines pasekmes, t. y. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2016 m. vasario 9 d. sprendimas VILRS-238, o atsakovu šioje byloje yra teritorinis registratorius -VĮ Registrų centro Vilniaus filialas.

18Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta aukščiau, šioje byloje teismas vertins VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2016-02-09 sprendimo Nr. VILRS-238, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą Buto registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) įrašyti Žymą, teisėtumą ir pagrįstumą Centrinio registratoriaus 2016-02-22 sprendimo Nr. csprl-35 kontekste.

19Nekilnojamojo turto registro įstatymo (įstatymo redakcija, aktuali nuo 2015-11-01) 12 str. 1-9 p. nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre registruojami šie su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susiję juridiniai faktai: 1) sandoriai ir sprendimai, kurie keičia registruojamo nekilnojamojo daikto teisinį statusą ar iš esmės keičia jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybes; 2) registruojamo nekilnojamojo daikto bendraturčių sutartys dėl bendro daikto; 3) registruoto nekilnojamojo daikto paveldėjimas; 4) registruoto nekilnojamojo daikto areštas; 5) registruoto nekilnojamojo daikto (dydžio, paskirties ir pan.) pakitimai, taip pat daiktines teises į jį turinčių fizinių asmenų vardo, pavardės, juridinių asmenų pavadinimo pasikeitimai; 6) civilinės bylos dėl registruojamo nekilnojamojo daikto teisinio statuso iškėlimas; 7) įsiteisėję teismo sprendimai ir teismo nutartys, turintys įtakos registruojamo nekilnojamojo daikto teisiniam statusui; 8) turto administravimas; 9) naujo nekilnojamojo daikto suformavimas ar buvusio nekilnojamojo daikto išnykimas. Taigi, vadovaujantis NTRĮ 12 str. nuostatomis, Registre registruojami su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susiję sandoriai ir sprendimai, kurie keičia registruojamo nekilnojamojo daikto teisinį statusą ar iš esmės keičia registruojamo nekilnojamojo daikto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybes. NTRĮ 12 str. įtvirtintos nuostatos yra analogiškos CK 4.254 str. 1-9 p. nuostatoms, be kita ko nustatančioms, kad viešame registre registruojami sandoriai ir sprendimai, kuriais keičiamas registruojamo daikto teisinis statusas ar iš esmės keičiamos jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybės. Išvadą, kad viešame registre turi būti registruojami tik tokie sandoriai, kuriais keičiamas registruojamo daikto teisinis statusas ar iš esmės keičiamos jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybės, patvirtina ir formuojama kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. A. V., bylos Nr. 3K-3-448; 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,, Automera“ v. G. M., bylos Nr. 3K-7-309/2010).

20Su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susijusių juridinių faktų registravimas reglamentuojamas NTRĮ 15 str., kurio 1 d. nustatyta, kad juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, registruojami padarant šio straipsnio 2 dalyje numatytą žymą atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše. NTRĮ 15 str. 2 d. 1-20 p. nustatyta, apie kokius konkrečiai juridinius faktus atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos, tarp jų paminėta, kad viena iš tokių žymų yra žymos apie kitus juridinius faktus, jei jų registravimą nekilnojamojo turto registre numato įstatymai (NTRĮ 15 str. 2 d. 20 p.). Minėta, kad pagal NTRĮ 12 str. 1 p. nuostatas Registre registruojami su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susiję juridiniai faktai, kurie iš esmės keičia tokio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybes.

21Vadovaujantis NTRĮ 23 str. 1 d., prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, o kai registruojamos kitos daiktinės teisės, taip pat šių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymai, – šių teisių turėtojas arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu. Prašymą įregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. NTRĮ 23 str. 1 d. nuostatos atitinka CK 4.256 str. 2 d. nuostatas, nustatančias, kad prašymą įregistruoti daiktą ir nuosavybės teises į jį paduoda daiktą įgijęs asmuo, o registruojant daiktines teises į svetimą daiktą, taip pat teisių į daiktus suvaržymus, – šių teisių turėtojas, suinteresuotas jų įregistravimu asmuo arba notaras. Prašymą įregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar suinteresuotas jų įregistravimu asmuo. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

22Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad notarine tvarka patvirtinta 2004-01-27 Buto pirkimo ir pardavimo sutartimi pardavėja M. S. pardavė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį Butą pirkėjui V. K.. 2004-01-27 sutarties 9 p. nustatyta, kad „Šalys susitarė, kad pardavėjai paliekama teisė naudotis parduotu butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą adresu (duomenys neskelbtini). Šalys susitarė, kad už buto ir jame esančio turto pasaugą savo lėšomis atsako Pardavėja iki tol, kol pagal šią sutartį pasibaigia teisė naudotis butu“. Pažymėtina, kad 2004-01-27 sutarties 9 p. numatytos sąlygos dalis „Šalys susitarė, kad pardavėjai paliekama teisė naudotis parduotu butu iki gyvos galvos, taip pat teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą adresu (duomenys neskelbtini)“ yra notarinės formos dokumentu įtvirtintas juridinis faktas, iš esmės keičiantis galimybę naudotis nekilnojamuoju daiktu (Butu), todėl vadovaujantis NTRĮ 12 str. 1 p. ir CK 4.254 str. 1 p. nuostatomis, toks juridinis faktas registruotinas Registre.

23CK 1.75 str. 1 d. nustatyta, kad įstatymas gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją. Šalims sandoris galioja, nors ir nėra privalomai įregistruotas. Šalių teisės ir pareigos tokiais atvejais atsiranda ne nuo sandorio įregistravimo, o nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatyme ar šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai šis kodeksas nustato, kad šalių teisės ir pareigos atsiranda tik nuo sandorio įregistravimo. Pagal CK 1.75 str. 2 d., neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais. Vadovaujantis CK 4.48 str. 2 d. perdavimo būdu naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą (turtą) tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto (turto) savininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita.

24Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 2004-01-27 sutarties 9 p. prisiimti įsipareigojimai galiojo sutarties šalims, t. y. Buto pardavėjai M. S. ir Buto pirkėjui V. K.. Nustatyta, kad 2004-01-27 sutartimi Butą įsigijęs V. K. 2016-01-07 pirkimo-pardavimo sutartimi, reg. Nr. JS-123, Butą perleido A. R.. A. R. 2016-01-21 dovanojimo sutartimi, reg. Nr. JS-554, Butą perleido R. R.. R. R. 2016-03-02 Buto pirkimo-pardavimo sutartimi, reg. Nr. 1835, Butą perleido A. B.. Byloje nėra ginčo dėl to, kad iki 2016-01-07 pirkimo-pardavimo sutarties, reg. Nr. JS-123, sudarymo momento nei viena iš 2004-01-27 sutarties šalių, t. y. Buto pardavėja M. S. ir Buto pirkėjas V. K. NTRĮ 23 str. 1 d. ir CK 4.256 str. 2 d. nustatyta tvarka nesikreipė į teritorinį Registro tvarkytoją su prašymu Registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) įregistruoti žymą 2004-01-27 sutarties 9 p. pagrindu. Tokį prašymą pareiškėja M. S. VĮ Registrų centro Vilniaus filialui pateikė tik 2016-02-02. Atsižvelgiant į tai, kad prašymą Registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) įregistruoti žymą 2004-01-27 sutarties 9 p. pagrindu teritoriniam Registro tvarkytojui pareiškėja M. S. pateikė jau po 2016-01-07 pirkimo-pardavimo sutarties, reg. Nr. JS-123, sudarymo, vadovaujantis CK 1.75 str. 2 d. darytina išvada, kad šiuo atveju 2004-01-27 sutarties 9 p. numatyti įsipareigojimai nei buvusiems Buto savininkams A. R. ir R. R., nei dabartiniam Buto savininkui A. B. neperėjo, nes jie nebuvo registruoti Registre iki to momento, kol Butas nuosavybės teise priklausė V. K., t. y. iki 2016-01-07. Taigi nuo 2016-01-07 žyma apie 2004-01-27 sutarties 9 p. numatytus įsipareigojimus negali būti registruojama Registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini). Pabrėžtina, kad vadovaujantis CK 4.48 str. 2 d. nuostatomis savininkas negali perduoti daugiau pareigų, negu pats turi, todėl nagrinėjamu atveju vėlesnieji Buto savininkai (A. R., R. R.) negalėjo perduoti dabartiniam savininkui (A. B.) pareigų (teisės pareiškėjai naudotis Butu iki gyvos galvos bei deklaruoti pareiškėjos gyvenamąją vietą Bute), kurių jie neturėjo atitinkamai pagal Buto 2016-01-07 pirkimo-pardavimo sutartį, reg. Nr. JS-123 ir 2016-01-21 dovanojimo sutartį, reg. Nr. JS-554.

25Vadovaudamasis ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgdamas į byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumą teismas daro išvadą, kad pareiškėjos VĮ Registrų centro Vilniaus filialui 2016-02-02 pateiktas prašymas registro įraše Nr. (duomenys neskelbtini) įregistruoti žymą 2004-01-27 sutarties 9 p. pagrindu negali būti tenkinamas. Teismas konstatuoja, kad teisinio pagrindo naikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2016-02-09 sprendimą Nr. VILRS-238, dėl kurio teisėtumo ir pagrįstumo yra pasisakyta VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2016-02-22 sprendime Nr. csprl-35, pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais nėra.

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta aukščiau ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 str., 88 str. 1 p., 132 str. 1 d., 133 str., teismas

Nutarė

27pareiškėjos M. S. skundą atmesti.

28Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjai M. S., vertėjai 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 5. Pareiškėja M. S. skundu kreipėsi į teismą, prašydama... 6. Paaiškino, kad atsakovas Sprendimu nepagrįstai atsisakė patenkinti... 7. Atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsiliepime į skundą su... 8. Paaiškino, kad iki 2016-02-02 teritoriniam registratoriui pareiškėjos... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į skundą... 10. Teismo posėdyje pareiškėja palaikė skundą ir prašė jį patenkinti iš... 11. Teismo posėdyje atsakovė ir trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo. Apie... 12. Skundas atmestinas.... 13. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėja VĮ Registrų centro... 14. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2016-02-09 sprendimu Nr. VILRS-238... 15. Pareiškėja VĮ Registrų centrui pateikė 2016-02-15 skundą, kuriuo prašė... 16. VĮ Registrų centro centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija,... 17. Pažymėtina, kad pareiškėja teismui pateiktame skunde neformuoja skundo... 18. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta aukščiau, šioje byloje teismas vertins... 19. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (įstatymo redakcija, aktuali nuo... 20. Su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių... 21. Vadovaujantis NTRĮ 23 str. 1 d., prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į... 22. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad notarine tvarka patvirtinta 2004-01-27 Buto... 23. CK 1.75 str. 1 d. nustatyta, kad įstatymas gali nustatyti privalomą tam... 24. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 2004-01-27 sutarties 9 p. prisiimti... 25. Vadovaudamasis ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta aukščiau ir vadovaudamasis Lietuvos... 27. pareiškėjos M. S. skundą atmesti.... 28. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...