Byla I-3148-643/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Halinos Zaikauskaitės,

2dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokato padėjėjai Monikai Mališauskaitei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ skundą atsakovui Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai bei trečiajam suinteresuotam asmeniui BAB banko „Snoras“ bankroto administratoriui N. H. C. dėl sprendimo panaikinimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi byla,

Nustatė

5Pareiškėjas UAB „Naujasis aitvaras“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b.l. 1-10), prašydamas panaikinti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2014 m. sausio 13 d. sprendimo dalį, kuria nuspręsta, jog dienraščio „Vakaro žinios“ publikacijose „N. K. rado kuo pasigirti“ (2013-05-09), „N. K. gauna algą už muilo burbulus“ (2013-05-23) ir „Pinigų tratinimas „Snore“ muša rekordus“ (2013-06-16) buvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos (3, 4, 6, 8, 38 ir 56 str.).

6Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (toliau –atsakovas arba Komisija) 2014 m. sausio 13 d. sprendimu (toliau - ir ginčijamas sprendimas) nusprendė, kad: dienraščio „Vakaro žinios" 2013 m. gegužės 9 d. publikacijoje „N. K. rado kuo pasigirti" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas) 3 straipsnis, 4 straipsnis, 6 straipsnis, 38 straipsnis, 56 straipsnis; 2013 m. gegužės 11 d. publikacijoje „Pagyros" nebuvo pažeistas Etikos kodeksas; 2013 m. gegužės 23 d. publikacijoje „N. K. gauna algą už muilo burbulus" buvo pažeisti Etikos kodekso 3 straipsnis, 6 straipsnis ir 8 straipsnis; 2013 m. birželio 16 d. publikacijoje „Pinigų tratinimas „Snore" muša rekordus" buvo pažeisti Etikos kodekso 3 straipsnis, 6 straipsnis, 8 straipsnis ir 38 straipsnis.

7Pareiškėjo vertinimu ginčijamo sprendimo dalis, kuria atsakovas nusprendė, jog buvo pažeistos Etikos kodekso nuostatos, yra nepagrįsta ir neteisėta.

8Atsakovas ginčijamame sprendime nurodė, jog N. H. C. skundą svarstė atsižvelgdamas į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimus, kuriais buvo pripažinta, jog pareiškėjo N. H. C. skundas pagrįstas, publikacijose pateikta tikrovės neatitinkanti arba tik iš dalies atitinkanti informacija. Pareiškėjas pažymi, kad tokios sprendimo išvados yra visiškai nepagrįstos ir neteisėtos. Atsakovas neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo remtis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimais, kadangi jie yra Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

9Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas visiškai nevertino itin reikšmingos aplinkybės, jog N. H. C. yra laikytinas viešuoju asmeniu pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau - VIĮ) nuostatas. BAB „Snoras" nemokumas, bankrotas bei su tuo susijusios procedūros padarė didžiulę neigiamą įtaką Lietuvos Respublikai, jos ekonomikai, piliečiams, gyventojams ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims. BAB „Snoras" bankrotas kainavo valstybei ir mokesčių mokėtojams milijardus litų, daug asmenų liko be savo santaupų ar prarado dideles investuotas lėšas, be galimybės jas atgauti. Aptariamas reiškinys sukėlė paniką, paveikė ne tik paprastų indėlininkų ir investuotojų likimus, tačiau turėjo esminės įtakos ir Lietuvos Respublikos ekonomikai, verslo tvarkai ir bankų sistemai. BAB „Snoras" bankroto administravimu yra siekiama užtikrinti ir patenkinti kreditorių reikalavimus, kurių didžiąją dalį sudaro nemaža dalis Lietuvos Respublikos piliečių, taip pat valstybės ir savivaldybių įstaigos, įmonės ir institucijos. Šių kreditorių finansinių interesų apsaugą yra įgaliota užtikrinti valstybė, prižiūrėdama ir įgyvendindama finansinio stabilumo politiką. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad ginčo publikacijos yra susijusios su BAB „Snoras" bankrotu, šio banko bankroto administravimu bei N. H. C., kuris yra BAB „Snoras" bankroto administratorius, akivaizdu, kad informacija apie N. H. C. veiklą yra itin aktuali visuomenei, ji kelia viešąją diskusiją ir atitinka viešąjį interesą bei pateisina visuomenės informavimo priemonių siekį skelbti informaciją šiuo klausimu. Viešo asmens kritika, kad ir kokia griežta ar kandi ji būtų, yra leistina. Viešo ir privataus asmens garbės bei orumo gynimo ribos skiriasi. Sprendžiant dviejų konstitucinių teisinių gėrių - asmens garbės ir orumo bei saviraiškos laisvės - koliziją, pirmenybė teiktina pastarajam. BAB „Snoras" bankroto ir jo administravimo tema yra visuomeniškai svarbi. Visuomenė turi teisėtą ir pagrįstą interesą tokią informaciją gauti, o viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas, vykdydamas savo priedermę, turi pareigą visuomenę apie tai informuoti.

10Atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neįvertino to, jog buvo pateikta viešo asmens, šiuo atveju - BAB „Snoras" bankroto administratoriaus, kritika ir nuomonė apie jį, už kurią atsakomybėn negali būti traukiami viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai net ir tuo atveju, jeigu kritikos sulaukusiam viešajam asmeniui ši kritika nebuvo priimtina ar maloni. Pareiškėjas veikė sąžiningai, etiškai ir teisėtai, kadangi pagrindinis pareiškėjo tikslas buvo informuoti visuomenę apie viešąjį asmenį BAB „Snoras" bankroto administratorių N. H. C. ir jo veiklą, apie ką visuomenė turi pagrįstą ir teisėtą interesą žinoti, o todėl bet kokie informacijos netikslumai arba agresyvi kritika nėra ir negali būti pagrindas teigti, kad pareiškėjas padarė kokius nors etikos kodekso pažeidimus.

11Pareiškėjas paaiškina, kad publikacijoje „N. K. rado kuo pasigirti“ nurodomi duomenys yra paimti iš BAB „Snoras" tinklalapyje viešai skelbiamų bankroto administratoriaus ataskaitų, kitų viešai skelbiamų ir prieinamų duomenų, pavyzdžiui 2013 m. gegužės 3 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1336/2013. Ginčo publikacijoje yra pateikiama nuomonė dėl nurodytų duomenų, pateikiamas subjektyvus tokių duomenų vertinimas, kuriuo nėra siekiama įteigti apie N. H. C. tariamai daromas ar padarytas neteisėtas veikas bei pažeidimus, jį apkaltinti. Atsakovas visiškai netyrė ir nevertino faktinių duomenų dėl BAB „Snoras" bankroto proceso metu patiriamų išlaidų įvairiems konsultantams, taip pat dėl BAB „Snoras" gaunamų pajamų turinio ir paskolinių įplaukų dydžių bei kitų duomenų. Ataskaitose esantys duomenys pagrįstai leidžia susidaryti nuomonę, jog BAB „Snoras" pajamas iš esmės daugiausia sudaro įplaukos iš su paskolomis susijusių mokėjimų ir už tokių įplaukų, sudarančių didžiąją dalį BAB „Snoras" pajamų, kurios yra lengviausiai gaunamos, surinkimą N. H. C. ir įvairiems konsultantams yra mokami itin reikšmingo dydžio atlygiai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, kad publikacijoje pateikta nuomonė ir vertinimas atitinka tikrovę, jie padaryti remiantis viešai prieinamų duomenų analize ir todėl jokiu būdu nepažeidžia Etikos kodekso nuostatų ar N. H. C. teisių ir interesų.

12Publikacijoje „N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus“ yra pateikiama nuomonė dėl viešai paskelbtų duomenų, yra pateikiamas tokių duomenų vertinimas. Viešojo asmens N. H. C. veiklos vertinimas, nuomonės dėl jo veiksmų ir priimtų sprendimas reiškimas nėra ir negali būti laikomas neteisėtomis ar neetiškomis veikomis. Ginčo publikacijoje buvo pateikta nuomonė, jog BAB „Snoras" administravimas iš esmės daugiausia pasireiškia paskolų ir su jomis susijusių įplaukų rinkimu, kurias surinkti dėl skolininkų pareigos vykdyti savo prievoles yra objektyviai lengviausia ir tai nereikalauja jokių papildomų sudėtingų aktyvių veiksmų, už ką N. H. C. ir kiti susiję konsultantai gauna labai didelius atlygius. Tokia situacija ginčo publikacijose buvo traktuojama kaip palankesnė konsultantams ir N. H. C., o ne Lietuvos Respublikos valstybei ar BAB „Snoras" kreditoriams, kurie dėl BAB „Snoras" bankroto patyrė labai didelius nuostolius ir šiuo metu tikisi, kad bus surinkta, atgauta ar sugeneruota kuo daugiau BAB „Snoras" turto. Atsakovas ginčijamu sprendimu nepagrįstai konstatavo, kad ginčo publikacijoje paskelbta informacija neatitinka tikrovės, jos pateikimas yra neetiškas.

13Atsakovas, netinkamai ir neteisingai vertindamas publikacijos „Pinigų tratinimas „Snore" muša rekordus" turinį, taip pat tinkamai neištyręs duomenų, kurių pagrindu publikacijoje buvo pateikiama nuomonė, padarė nepagrįstas išvadas, jog ginčo publikacijoje pateikiama informacija neatitinka tikrovės, ji parengta ir pateikta neetiškai bei neprofesionaliai, kadangi: ginčo publikacijoje N.H. C. nėra kaltinamas nusikalstamų veikų ar kokių nors kitų teisės pažeidimų padarymu; BAB „Snoras" bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtina, kad per 2013 m. I ketvirtį viso buvo patirta net 22,8 mln. Lt dydžio išlaidų, iš kurių net 14,7 mln. Lt buvo išmokėta įvairiausiems konsultantams, per 2012 metų spalio-gruodžio mėnesius iš 29,2 mln. Lt išlaidų net 17,3 mln. Lt sudaro išmokos konsultantams, per 2012 metų liepos-rugsėjo mėnesius iš 46,3 mln. Lt išlaidų net 33,5 mln. Lt sudaro išmokos konsultantams; N.H. C. sprendimų, siūlymų ir veiksmų analizė, diskusijų šiais klausimais vedimas viešojoje erdvėje yra būtinas, kadangi, kaip jau ne kartą minėta, BAB „Snoras" bankroto procesas Lietuvos Respublikoje turi išskirtinę reikšmę; publikacijoje buvo pateikta nuomonė dėl ataskaitose nurodytų ir kitų viešai skelbiamų duomenų, susijusių su visuomenei ir valstybei itin svarbiu BAB „Snoras" bankrotu ir jo administravimu, kuri atitiko tikrovę ir jokiu būdu nepažeidė etikos reikalavimų. Tiek Pareiškėjas, tiek ir kiti asmenys turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir nuomonę visuomenei rūpimais klausimais. Nagrinėjamu atveju ši teisė buvo įgyvendinta nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

14Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas ginčijamame sprendime nepagrįstai teigia, kad pareiškėjas neužtikrino viešai skelbiamos informacijos nešališkumo bei nuomonių įvairovės. Pareiškėjas pažymi, kad dėjo visas pastangas, jog publikacijoje aptariamais klausimais gautų N.H. C. ir BAB „Snoras" atstovų poziciją ir nuomonę. „Vakaro žinių" žurnalistai skambino banko interneto svetainėje nurodytu telefonu, tačiau susisiekti pavykdavo ne dažnai. Banko viešųjų ryšių atstovas p. Vaišvila jokių N. H. C. paaiškinimų neperduodavo, todėl redakcija rinko informaciją iš viešai prieinamų šaltinių, tame tarpe viešai skelbiamų BAB „Snoras" bankroto administratoriaus N. H. C. ataskaitų. Pats N. H. C. visą laiką vengia bendrauti su „Vakaro žinios" žurnalistais, o todėl ginčo publikacijose nėra pateikiami pastarojo komentarai ar nuomonės, kadangi tai objektyviai yra neįmanoma. N. H. C. galėjo pasinaudoti savo teise ir kreiptis į „Vakaro žinios" redakciją, nurodydamas savo nuomonę dėl publikacijų turinio, prašydamas išspausdinti jo poziciją ir paaiškinimus, taip pat detaliai asmeniškai pakomentuoti aprašomą situaciją ir pateikti savo vertinimus ar prašyti išspausdinti kokios nors publikacijos paneigimą, tačiau to nepadarė.

15Atsakovas atsiliepimu (b.l. 104-108) prašo skundą atmesti. Nurodo, kad ginčijamas sprendimas yra teisėtas, motyvuotas, pagrįstas, todėl jo naikinti teismui nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

16Atsakovas pabrėžia, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų galiojimas nebuvo sustabdytas, todėl ta aplinkybė, jog jie buvo pareiškėjo apskųsti teismui, nesudaro teisinio pagrindo teigti, jog Komisija negalėjo jų analizuoja ir jais remtis. Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimuose buvo nurodyti išsamūs faktai ir motyvai, ir tuo pagrindu buvo konstatuota, jog tam tikri teiginiai, dėl kurių skundėsi trečiasis suinteresuotas asmuo, buvo pripažinti kaip neatitinkantys tikrovės. Šias aplinkybes tyrė ir aiškinosi Komisija posėdžio metu, buvo užduodami klausimai trečiojo suinteresuoto asmens atstovams, aiškinamasi dėl konkrečių trečiojo suinteresuoto asmens skunde nurodytų teiginių pagrįstumo ir pan. Nėra jokių abejonių dėl to, jog BAB banko Snoras bankroto administratoriaus veikla yra ypatingai svarbi visuomenei, tai aktualus klausimas, todėl apie jį privalo būti teikiama informacija visuomenei, tačiau būtent dėl šios temos aktualumo ir svarbos, žurnalistas ir visuomenės informavimo priemonė privalo itin atidžiai dėstyti faktus, remtis keliais informacijos šaltiniais, juos nuodugniai tikrinti ir tik po to skelbti. Nors pareiškėjas skunde teismui dėsto visą eilę faktų iš paskelbtos ataskaitos, tačiau būtent tokia informacija, kuri yra oficiali ir pagrįsta faktais, privalėjo būti skelbiama publikacijose. Komisijos nagrinėtų publikacijų atvejais, Komisija pripažino ir motyvavo Etikos kodekso nuostatų pažeidimus būtent dėl to, jog paskelbta informacija nebuvo paremta faktiniais duomenimis, arba publikacijose pateikti faktiniai duomenys skyrėsi nuo oficialiai pateiktų bankrutuojančio banko veiklos ataskaitų.

17Atsakovas pažymėjo, jog ir viešieji asmenys turi teisę į privatumą, į tai, jog jų garbė ir orumas būtų apsaugoti, todėl mano, jog Komisija, priešingai nei nurodo pareiškėjas, atsižvelgė į šį faktorių. Sprendimą priėmė vadovaudamasi susiklosčiusia teismų praktika, kurioje nurodoma, jog ir viešų asmenų atžvilgiu kritikos ribos yra. Atsakovo vertinimu nagrinėtų publikacijų kontekste, analizuojant konkrečius nurodytus publikacijų teiginius, visuomenės informavimo priemonė peržengė saviraiškos laisvės bei teisės skleisti informaciją ribas.

18Atsakovo vertinimu visuomenės informavimo priemonė prieš skelbdama teiginius publikacijose, dėl kurių buvo paduotas skundas Komisijai, privalėjo juos tinkamai įvertinti ir pasverti viešo asmens privatumo apsaugos interesą ir žodžio laisvės interesą. Komisija pabrėžė tai, jog daugumos pažeidimų atveju buvo pripažinta, jog buvo paskleistos netikslios ir/ar neteisingos žinios ir informacija, todėl akivaizdu, kad skleidžiant klaidingą, netikslią informaciją apie itin aktualius visuomenei įvykius ir aplinkybes, visuomenės informavimo priemonė tokiu atveju žodžio laisve daugiau naudojasi kaip priedanga, kurios ši laisvė nesuteikia.

19Tretysis suinteresuotas asmuo BAB banko „Snoras“ bankroto administratorius N. H. C. atsiliepimu (b.l. 95-100) prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pateikė du atskirus skundus dėl tų pačių pareiškėjo publikacijose skelbiamos tikrovės neatitinkančios informacijos apie N. H. C., kuri žemino jo garbę ir orumą, bei kitų Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme numatytų visuomenės informavimo principų pažeidimo. Išsamiai įvertinusi visas reikšmingas aplinkybes bei pateiktus įrodymus Lietuvos žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau - ir Tarnyba) 2013 m. lapkričio 8 d. priėmė sprendimą, kuriuo didžiąja dalimi patenkino trečiojo suinteresuoto asmens skundą. Tarnyba pripažino, kad pareiškėjas skelbė tikrovės neatitinkančias žinias, kurios žemino N. H. C. garbę ir orumą bei pažeidė kitus visuomenės informavimo principus. Tarnybos sprendime nurodyti VIĮ reikalavimai, kuriuos pažeidė pareiškėjas, savo turiniu sutampa su kai kuriais Etikos kodekso reikalavimais, pavyzdžiui, skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, neskleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką (Etikos kodekso 3 str.), aiškiai atskirti žinias ir nuomonę, nuomonę reikšti sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų (Etikos kodekso 4 str.), kritikuojamam asmeniui visada suteikti atsakymo teisę, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, apie tai pranešti visuomenei (Etikos kodekso 22 str.), neskelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų (Etikos kodekso 38 str.). Trečiojo suinteresuoto asmens įsitikinimu visi šie Etikos kodekso reikalavimai viešosios informacijos skelbimui yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su reikalavimu - skelbti tikrovę atitinkančią informaciją. Kadangi atsakovas, vadovaudamasis VIĮ 46 straipsnio 4 dalimi, netiria atitikties tikrovei fakto, tretysis suinteresuotas asmuo 2013 m. lapkričio 29 d. atsakovui pateikė kompetentingos institucijos, t.y. Tarnybos, galiojantį sprendimą, kuriame ir buvo nustatytas neatitikties tikrovei faktas. Trečiojo suinteresuoto asmens įsitikinimu, toks jo veiksmas ne tik buvo savanoriškas, tačiau ir būtinas tinkamam skundo išnagrinėjimui. Atsakovas 2013 m. gruodžio 2 d. vykusio posėdžio metu nurodė, kad dėl atitikties tikrovei fakto sprendžia ne atsakovas, bet Tarnyba, todėl priimdamas sprendimą atsakovas turėtų vertinti ir Tarnybos išvadas. Atsakovas, susipažinęs su Tarnybos rašte pateiktais išsamiais argumentais bei motyvais, pripažino, kad Tarnybos padarytos išvados yra pagrįstos, todėl jomis rėmėsi priimdamas ginčijamą sprendimą. Atsakovas, vertindamas trečiojo suinteresuoto asmens skundo pagrįstumą, išsamiai analizavo ir kitas reikšmingas aplinkybes, pavyzdžiui, pačių publikacijų turinį, tikslus, kurių jomis siekė pareiškėjas, trečiojo suinteresuoto asmens pateiktus įrodymus ir pan.

20Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog N. H. C. laikytinas viešuoju asmeniu. Vien dėl to, kad atsakovas sprendime nepasisakė, ar tretysis suinteresuotas asmuo laikytinas viešuoju asmeniu, nereiškia, kad atsakovas apskritai neįvertino šios aplinkybės. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, jis nelaikytinas viešuoju asmeniu, atsižvelgiant į VIĮ 2 str. 73 d. įtvirtintą viešojo asmens sąvoką. Viešasis asmuo suprantamas kaip valstybės politikas, teisėjas, valstybės ar savivaldybės pareigūnas, politinės partijos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris dėl einamų pareigų arba savo darbo pobūdžio nuolat dalyvauja valstybinėje ar visuomeninėje veikloje, arba kitas fizinis asmuo, jeigu jis turi viešojo administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą arba jeigu jo nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo laikyti, jog tretysis suinteresuotas asmuo yra viešasis asmuo, nes jis nėra laikytinas nei fiziniu asmeniu, kuris turi viešojo administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą, nei fiziniu asmeniu, kurio nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.

21Tretysis suinteresuotas asmuo neneigia aplinkybės, jog BAB banko „SNORAS" bankrotas sukrėtė visuomenę ir buvo plačiai nušviestas žiniasklaidoje. Trečiajam suinteresuotam asmeniui tapus bankroto administratoriumi, jis tapo žinomu didžiajai Lietuvos visuomenės daliai, o žiniasklaida, informuodama visuomenę apie banko bankroto eigą, pateikdavo informaciją ir apie N. H. C., kaip banko bankroto administratorių. Vien ta aplinkybė, kad N. H. C. yra banko bankroto administratoriumi, savaime nesudaro pagrindo jo priskirti viešiesiems asmenims. Bankroto administratoriaus funkcija yra išimtinai tenkinti privačius banko kreditorių interesus, o ne atlikti kokias nors viešojo administravimo funkcijas ar teikti viešąsias paslaugas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog tretysis suinteresuotas asmuo yra pasauliniu mastu gerai žinomas nemokumo specialistas, bendrovės Z. C. partneris Londone, kuris per savo karjerą dalyvavo daugybėje projektų, vykdytų daugiau nei trisdešimtyje valstybių, taip pat Pasaulio banko Vašingtone patarėjas. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administravimas trunka daugiau nei dvejus metus, o banko bankroto administratoriaus pozicija yra viena iš trečiojo suinteresuoto asmens šiuo metu užimamų pozicijų, bankroto administravimas nelaikytinas nuolatine veikla. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog nėra pagrindo trečiąjį suinteresuotą asmenį laikyti viešuoju asmeniu VIĮ prasme.

22Trečiojo suinteresuoto asmens vertinimu, skunde pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog publikacijose, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, pareiškėjas reiškė savo nuomonę bei leistiną trečiojo suinteresuoto asmens kritiką, vadovaudamasis viešai prieinamais duomenimis bei teikė šių duomenų vertinimą. Atsakovas, įvertinęs pareiškėjo publikacijų turinį, pareiškėjo bei trečiojo suinteresuoto asmens pateiktus paaiškinimus ir pateiktus įrodymus, tinkamai įvertino, jog skelbdamas publikacijas pareiškėjas pažeidė profesinės etikos normas. Trečiojo suinteresuoto asmens skundo nagrinėjimo laikotarpiu pareiškėjas atsakovui nepateikė jokių įrodymų, kurie būtų pagrindę pareiškėjo publikacijose nurodytų teiginių atitikimą tikrovei. Pareiškėjas publikacijomis, dėl kurių buvo priimtas ginčijamas sprendimas, sąmoningai skelbė tikrovės neatitinkančias žinias, tokiu būdu pažeisdamas jam keliamus profesinės etikos reikalavimus. 2013 m. gegužės 9 d. publikacijoje „N. Kuperis rado kuo pasigirti" buvo teigiama, kad tretysis suinteresuotas asmuo atlieka teisės aktams prieštaraujančius nusikalstamus veiksmus - švaisto ir/ ar pasisavina BAB banko „Snoras“ lėšas. Publikacijos autorė nesąžiningai pateikė iškraipytą informaciją, sugretindama jau išleistas BAB banko „Snoras“ pinigines lėšas bei sumas, kurias tariamai N. H. C. nurodė planuojantis gauti, kai įvykdys publikacijoje minimų nekilnojamojo turto vienetų pardavimus. Publikacijoje buvo panaudota trečiojo suinteresuoto asmens fotonuotrauka iliustruota fotomontažu, kuriame trečiojo suinteresuoto asmens veido atvaizdas įdėtas į nuotrauką, kurioje pavaizduotas elgeta. Tokiu būdu N. H. C. buvo pavaizduotas neetiškai, įžeidžiant jo asmenybę. Žurnalistė ir viešosios informacijos rengėjas skelbė neteisingas, netikslias žinias, netikrindamas faktų, nesirėmė keliais šaltiniais ir kritiškai neįvertino savo informacijos šaltinio.

232013 m. gegužės 23 d. publikacijoje „N. K. gauna algą už muilo burbulus" buvo teigiama, kad tretysis suinteresuotas asmuo neva netinkamai administruoja BAB banko „Snoras“ bankroto procesą, teikia klaidingą informaciją apie BAB banko „Snoras“ bankroto proceso eigą (šiuo atveju - apie turto pardavimo vertę). Publikacijoje buvo daroma nepagrįsta išvada, jog tokiu būdu N. H. C. slepia savo, kaip bankroto administratoriaus, neveiklumą bei siekia be pagrindo gauti atlygį. Viešosios informacijos rengėjas nurodytais teiginiais nesąžiningai ir neetiškai skelbė neteisingas ir netikslias žinias, nepagrįstai trečiajam suinteresuotam asmeniui priskyrė neigiamus veiksmus.

242013 m. birželio 18 d. publikacijoje „Pinigų tratinimas „Snore" muša rekordus" buvo skelbiama, jog tariamai paaiškėjo ir toliau aiškėja naujos aplinkybės, kurios liudija esą N. H. C. atlieka teisei priešingus veiksmus, kurie pasireiškia BAB banko „Snoras“ lėšų švaistymu. BAB banko „Snoras“ lėšų švaistymas, anot publikacijos autoriaus, buvo vykdomas, inter alia, perkant informacinių technologijų paslaugas iš tam tikros bendrovės bei nustatant nepagrįstai didelius atlyginimus BAB banko „Snoras“ darbuotojams. Pareiškėjas skelbdamas tokią informaciją nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų tokius pareiškėjo teiginius. Tuo tarpu tretysis suinteresuotas asmuo Tarnybai pateikė įrodymus, kurie paliudija, jog tokie pareiškėjo teiginiai neatitinka tikrovės.

25Priešingai nei teigia pareiškėjas, prieš rengdami ar skelbdami publikacijas, pareiškėjo žurnalistai nei vienu atveju nesikreipė į N. H. C. dėl paaiškinimų ar alternatyvių nuomonių pateikimo. Trečiajam suinteresuotam asmeniu nesuteikė atsakymo teisės nei tiesiogiai, nei per atsakingus asmenis. Pareiškėjas skundo nagrinėjimo metu atsakovui nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų pareiškėjo nurodomas aplinkybes, jog pareiškėjo darbuotojai iš tiesų būtų bandę susisiekti su trečiuoju suinteresuotu asmeniu ar jo atstovais.

26Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė su skundu nesutiko atsiliepime nurodytais argumentais. Prašė remtis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartyje Nr. A502-2021/2014 išdėstytais išaiškinimais.

27Skundas atmestinas.

28Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

292013 m. rugpjūčio 12 d. N. H. C. kreipėsi į Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją su skundu prašydamas įvertinti, ar publikacijomis žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai) nepažeidė profesinės etikos normų, o nustačius profesinės etikos normų pažeidimus, juos konstatuoti ir pagal kompetenciją priimti kitus sprendimus, taip pat įpareigoti viešosios informacijos rengėją (skleidėją) paskelbti komisijos sprendimus atitinkamuose visuomenės informavimo priemonėse (b.l. 115-122).

302013 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. SPR-124 (b.l. 130-134) Žurnalistų etikos inspektorius nusprendė pripažinti pareiškėjo N. H. C. skundą dėl publikacijų „Ištratinęs milijonus N. K. renka išmaldą“ („Vakaro žinios“, 2013-05-09, Nr. 105/3973), „Pagyros“ („Vakaro žinios“, 2013-05-11, Nr. 107/3975), „N. K. gauna algą už muilo burbulus“ („Vakaro žinios“, 2013-05-23, Nr. 117/3985), „Pinigų tratinimas „Snore“ muša rekordus“ („Vakaro žinios“, 2013-06-18, Nr. 1369/4007) paskelbtos informacijos iš dalies pagrįstu ir įspėti viešosios informacijos rengėją ir skleidėją UAB „Naujasis aitvaras“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio 1 dalies, 19 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 8 dalies 1 bei 2 punktų pažeidimo.

312014 m. sausio 13 d. sprendimu protokolo Nr. 1 (b.l. 16-17) Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nusprendė, kad: dienraščio „Vakaro žinios“ (2013-05-09) publikacijoje „N. K. rado kuo pasigirti“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., 4 str., 6 str., 38 str. ir 56 str.; dienraščio „Vakaro žinios“ (2013-05-11) publikacijoje „Pagyros“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas; dienraščio „Vakaro žinios“ (2013-05-23) publikacijoje „N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str., 6 str. ir 8 str.; dienraščio „Vakaro žinios“ (2013-06-18) publikacijoje „Pinigų tratinimas „Snore“ muša rekordus“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str. 6 str. 8 str. ir 38 str.

32Ginčas byloje kilęs dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2014 m. sausio 13 d. sprendimo (b.l. 16-17) teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas įpareigotas nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar sprendimai neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Sprendžiant pareiškėjo reikalavimo panaikinti ginčijamą sprendimą pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

33Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (redakcija galiojusi iki 2015-01-01) 46 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija yra kolegiali viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucija. Komisijos funkcijos yra apibrėžtos to paties straipsnio 3 dalyje: 1) rūpinasi žurnalistų profesinės etikos ugdymu; 2) nagrinėja profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ar jų dalyvių paskirti atsakingi asmenys informuodami visuomenę; 3) nagrinėja žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų ar leidėjų tarpusavio ginčus dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų. Be to, Komisijos kompetencija yra reglamentuojama ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatomis. Etikos kodekso 71 straipsnyje nustatyta, kad tokia viešosios informacijos rengėjo veikla, kai ji pažeidinėja šio kodekso nuostatas yra pagrindas Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai priskirti jį profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Šis teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad Komisija, išnagrinėjusi 2013 m. rugpjūčio 12 d. N. H. C. skundą ir priimdama ginčijamą sprendimą neviršijo savo kompetencijos, ginčijamas sprendimas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.).

34Dėl pareiškėjo nagrinėjamoje byloje išdėstyto argumento, jog N. H. C. yra viešasis asmuo, todėl jam taikytini aukštesni reikalavimai dėl pakantumo griežtesnei, labiau provokuojančiai ir šiurkštesnei kritikai, pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. gruodžio 11 d. nutartyje Nr. A-502-2021/2014 konstatavo, jog N. H. C. nepriskirtinas viešųjų asmenų ratui.

35Komisija, priimdama ginčijamą sprendimą, be kita ko, rėmėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimu, kuriuo buvo pripažinta, jog N. H. C. skundas pagrįstas, o publikacijose pateikta informacija neatitinka tikrovės ar atitinka tik iš dalies. Žurnalistų etikos inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos VIĮ nuostatos (VIĮ 49 str. 1 d.). Žurnalistų etikos inspektoriui įstatymu, be kitų funkcijų, yra pavesta ir: nagrinėti suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo; nagrinėti suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl jų teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse; nagrinėti suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl jų asmens duomenų tvarkymo pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse; vertinti, kaip informuojant visuomenę laikomasi šiame ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų visuomenės informavimo principų (VIĮ 50 str. 1 d.). Atlikdamas nurodytas funkcijas, inspektorius gali priimti sprendimą įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingus (fizinius) asmenis apie pastebėtus šio įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti (VIĮ 50 str. 3 d.).

36Kaip minėta, Žurnalistų etikos inspektorius 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. SPR-124 (b.l. 130-134), be kita ko, pripažino ir tai, kad publikacijomis „N. K. gauna algą už muilo burbulus“ bei „Pinigų tratinimas „Snore“ muša rekordus“ buvo pažeisti Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, 16 straipsnio 1 dalis, 19 straipsnio 2 dalis bei 22 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktai. VIĮ įstatymo 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius visuomenės informavimo principus, 3 dalyje nustatyta, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai. VIĮ 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad gerbdami nuomonių įvairovę, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi visuomenės informavimo priemonėse pateikti kuo daugiau viena nuo kitos nepriklausomų nuomonių, o 19 straipsnio 2 dalyje – kad draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. To paties įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai, skleisdami informaciją visuomenei, neturi iškraipyti teisingos, nešališkos informacijos bei nuomonių ir panaudoti tai savanaudiškiems tikslams. Viešoji informacija yra nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengiamomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus bei privalo būti objektyvūs ir nešališki, pateikti kuo daugiau nuomonių ginčytinais politikos, ekonomikos ir kitais visuomenės gyvenimo klausimais (VIĮ 22 str. 8 d. 1 ir 2 p.). Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, patikrinęs Žurnalistų etikos inspektoriaus 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. SPR-124 teisėtumą, 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi Nr. A-502-2021/2014, panaikino minėto sprendimo dalį, kuria nuspręsta pripažinti N. H. C. skundą iš dalies pagrįstu ir įspėti viešosios informacijos rengėją bei skleidėją UAB „Naujasis aitvaras“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies ir 22 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktų pažeidimo. Žurnalistų etikos inspektoriaus konstatuoti VIĮ 3 straipsnio 3 dalies ir 19 straipsnio 2 dalies pažeidimai teismų buvo pripažinti pagrįstais.

37Tokiu būdu teismai pripažino, jog publikacijoje „N. K. gauna algą už muilo burbulus“ ir publikacijoje „Pinigų tratinimas „Snore“ muša rekordus“ paskelbta informacija neatitinka tikrovės, diskredituoja pareiškėją bei žemina jo garbę ir orumą. Nagrinėjamoje byloje ginčijamame sprendime Komisija pripažino, kad minėtose publikacijose „N. K. gauna algą už muilo burbulus“ buvo pažeisti Etikos kodekso 3 str., 6 str., 8 str., ir 38 str. Etikos kodekso 3 straipsnyje nustatyta, kad gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias ir įvairias nuomones. Perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai neturi skleisti teisę ir etiką pažeidžiančių nuomonių. Etikos kodekso 6 straipsnyje nustatyta, kad žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais. Jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, skelbiamoje informacijoje tai turi būti nurodyta, o 8 straipsnyje – kad informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais. Etikos kodekso 38 straipsnyje nustatyta, kad žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjas neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

38LVAT 2014 m. gruodžio 11 d. nutartyje Nr. A-502-2021/2014, be kita ko, konstatavo, kad pareiškėjas, skleisdamas informaciją visuomenei aktualiu bankrutuojančios akcinės bendrovės banko SNORAS klausimu, ginčo publikacijų kontekste išreiškė nesąžiningą kritiką N. H. C. atžvilgiu, šiais veiksmais peržengdamas saviraiškos laisvės ribas. Ištyrus publikacijų turinį visumoje ir atskirai, matyti, kad leidinio „Vakaro žinios“ skaitytojams pateikdamas tam tikrus faktus apie bankrutuojančios bendrovės turto valdymą ir naudojimą, t. y. gautų pajamų bei patirtų išlaidų (iš jų administratoriaus ir kitų asmenų atlyginimams) dydį, UAB „Naujasis aitvaras“ minėtas aplinkybes betarpiškai siejo su trečiojo suinteresuoto asmens individualiomis savybėmis, sudarydamas nesąžiningo ir negarbingo žmogaus įspūdį. O tai, administratoriaus profesinės veiklos rezultatų, pasiektų įgyvendinant kitų bankroto proceso subjektų pagal jiems suteiktą kompetenciją priimtus sprendimus, pašiepimas bei iškraipymas, suponuojantis neigiamas visuomenės nuostatas dėl konkrečios personalijos, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, negali būti kvalifikuota kaip konstruktyvus, etiškas vertinimas. Be to, teismai vertindami Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą sprendė, kad atsižvelgiant į viešai paskelbtą informaciją apie BAB „Snoras“ bankroto proceso eigą bei susipažinus su BAB „Snoras“ bankroto administratoriaus 2013 m. gegužės 15 d. paskelbtos 2013 m. I ketvirčio ataskaitos turiniu, matyti, kad trečiojo suinteresuoto asmens 2013 m. I ketvirtį vykdyta veikla buvo aktyvi ir buvo siekiama užtikrinti gerą BAB „Snoras“ bankroto administravimą. Šią aplinkybę patvirtina ir BAB „Snoras“ interneto tinklalapyje skelbiami bankroto administratoriaus pranešimai, todėl aptariamos publikacijos („N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus“) paantraštėje ir teiginiuose paskelbta apibendrinanti vertinamojo pobūdžio informacija, kad trečiojo suinteresuoto asmens, kaip bankroto administratoriaus, veikla yra nenaudinga, pagrįstai Žurnalistų etikos inspektoriaus įvertinta kaip iškreipianti tikrovėje egzistuojančius faktus ir pažeidžianti sąžiningumo principą. Teismai taip nustatė, kad publikacijoje („Pinigų tratinimas „Snore“ muša rekordus“) buvo nagrinėjamas BAB „Snoras“ išlaidų, patirtų konsultantams apmokėti, dydžio klausimas. Minėtos informacijos tikrumas gali būti patikrintas naudojant atitinkamas įrodinėjimo priemonės, todėl ji laikytina žinia. Remiantis BAB „Snoras“ bankroto administratoriaus 2013 m. I ketvirčio ataskaita, išlaidos ir išmokos konsultantams iki 2013 m. kovo 31 d. sudarė 111,578 mln. Lt, tačiau veiklos sąnaudos darbuotojams sudarė 37,093 mln. Lt, o surinktos lėšos – 1,52 milijardo litų. Išlaidos ir išmokos konsultantams yra trečdaliu didesnės nei veiklos sąnaudos darbuotojams ir ši aplinkybė gali kelti abejonių dėl tokio dydžio išlaidų pagrįstumo. Bylos medžiaga patvirtino, kad kreditorių komitetas pritarė tokio dydžio išlaidoms. Jokių objektyvių duomenų, kad ginčo publikacijos paskelbimo dieną minėtos išlaidos buvo pripažintos nepagrįstomis ar kad trečiasis suinteresuotas asmuo, sudarydamas sąlygas patirti tokias išlaidas, atliko nusikalstamas veikas, nėra. Priešingai, iš trečiojo suinteresuoto asmens kreditorių komitetui teikiamų ataskaitų matyti, kad jis siekė BAB „Snoras“ administravimo išlaidų optimizavimo, dėl to analizavo darbuotojų skaičių, jiems mokamų atlyginimų dydžius. Teismo vertinimu, šia žinia viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas leidžia skaitytojui suprasti, kad BAB „Snoras“ darbuotojams nustatyti atlyginimai pernelyg dideli, mokami nepelnytai. Susipažinęs su nurodyto turinio informacija skaitytojas gali daryti išvadą apie trečiojo suinteresuoto asmens padarytą teisės, moralės ar paprotinių normų pažeidimą bei nesąžiningą komercinę veiklą. Pažymėjo, kad paskelbtoje BAB „Snoras“ bankroto administratoriaus 2012 m. III ketvirčio ataskaitoje nurodyta, kad banko darbuotojų skaičius buvo sumažintas iki 206; šiems darbuotojams per mėnesį, įskaitant socialinio draudimo įmokas, buvo išmokėta 1,3 mln. Lt, taigi, vidutinis mėnesinis darbuotojų atlyginimas buvo 6311 Lt. Pagal BAB „Snoras“ bankroto administratoriaus 2012 m. IV ketvirčio ataskaitos rodiklius vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ataskaitiniu laikotarpiu buvo 7 237 Lt. Visa tai rodo, kad ginčo publikacijoje buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija. Įvertinęs šią informaciją visos publikacijos kontekste, teismas padarė išvadą, kad paskelbta žinia apie didelį BAB „Snoras“ darbuotojų darbo užmokestį publikacijos autoriaus suprantama kaip netinkamas bankroto administratoriaus N. H. C. elgesys, neteisėta veika. Tačiau nesant tokią informaciją patvirtinančių objektyvių įrodymų, aptarti publikacijos teiginiai atsakovo pagrįstai priskirti žeminančio pobūdžio informacijai.

39Tiek anksčiau teismo sprendime paminėtas teisinis reglamentavimas, t.y. Etikos kodekso 3 str., 6 str., 8 str., 38 str., VIĮ 3 str. 3 d., 19 str. 2 d., bei LVAT 2014 m. gruodžio 11 d. nutartyje Nr. A-502-2021/2014 nustatytos aplinkybės ir pateiktos teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės leidžia pagrįstai spręsti, kad Komisija nagrinėjamoje byloje ginčijamu 2014 m. sausio 13 d. sprendimu pagrįstai konstatavo, jog publikacijose „N. K. gauna algą už muilo burbulus“ ir „Pinigų tratinimas „Snore“ muša rekordus“ buvo pažeisti Etikos kodekso 3 str., 6 str., 8 str. ir 38 str. reikalavimai.

40Ginčijamu sprendimu Komisija, be kita ko, nustačiusi, kad publikacijoje „N. K. rado kuo pasigirti“ paskleista negatyvi informacija ir kaltinimai N. H. C., kad jis švaisto jam patikėto administruoti banko turtą, yra niekuo nepagrįsti, nepateikti faktai ir nenurodyti šaltiniai, kuriais remiantis informacija pateikta. Be to, Komisija nustatė, kad publikacijoje išspausdintas dirbtinai deformuotas nuotraukos montažas yra neetiškas, užrašas virš nuotraukos „Ištratinęs milijonus N. Kuperis renka išmaldą“, atsižvelgus į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimą yra tikrovės neatitinkantis. Komisija, išnagrinėjusi N. H. C. skundą dėl šios publikacijos, be anksčiau šiame teismo sprendime aptartų Etikos kodekso 3 str., 6 str. ir 38 str. pažeidimų konstatavo ir Etikos kodekso 4 str. bei 56 str. pažeidimus. Etikos kodekso 4 straipsnyje nustatyta, kad žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos. Žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų, o 56 straipsnyje – kad žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas neturi skelbti dirbtinai deformuotų nuotraukų montažų, neteisingų parašų po nuotraukomis, galinčių įžeisti jose pavaizduotus asmenis. Žurnalistai neturi skelbti garso ir vaizdo montažų, iškraipančių kalbėtojo mintis ar įvykius. Ši nuostata netaikoma, jeigu yra skelbiama karikatūros, šaržai ar humoristiniai siužetai. Atkreiptinas dėmesys, kad skundu pareiškėjas nenurodo jokių argumentų, kurie leistų spręsti, jog nebuvo pažeistas Etikos kodekso 56 straipsnio nuostatos. Komisijai konstatavus, jog ginčo publikacijoje buvo išspausdintas dirbtinai deformuotas nuotraukos montažas, o virš nuotraukos išspausdintas užrašas „Ištratinęs milijonus N. Kuperis renka išmaldą“, neabejotinai galima spręsti, jog buvo pažeisti Etikos kodekso 56 straipsnio reikalavimai neskelbti dirbtinai deformuotų nuotraukų montažų ir neskelbti neteisingų parašų po nuotraukomis, galinčių įžeisti jose pavaizduotus asmenis. Nors skunde pareiškėjas nurodo, jog minėtoje publikacijoje buvo pateikta nuomonė ir vertinimas atitinkantys tikrovę, ir padaryti remiantis viešai prieinamų duomenų analize ir nepažeidžia Etikos kodekso nuostatų bei N. H. C. teisių ir interesų, tačiau iš publikacijos turinio galima spręsti, kad šiuo atveju buvo skleidžiama ne nuomonė, o žinia, kadangi buvo paskelbtos nuorodos į galimą žinių šaltinį: Generalinio prokuroro nutarimai, Vilniaus apygardos teismo nagrinėjama civilinė byla ir pan. Informacija vertintina kaip žinia, kadangi kalbama apie konkrečius faktus, kuriuos galima patikrinti. Paskelbta informacija leidžia suprasti, kad N. H. C. švaisto banko lėšas, vykdo nesąžiningą komercinę veiklą, t. y. atlieka priešingus teisei veiksmus. Nurodyto turinio informacija yra nepatvirtinta jokiais objektyviais įrodymais, todėl vertintina, kaip jokiais objektyviais faktais nepatvirtinta informacija, kuri yra žeminančio pobūdžio, nes vaizduoja trečiąjį suinteresuotą asmenį neigiamu aspektu. Remiantis anksčiau nurodytais motyvais teisėjų kolegija sprendžia, kad Komisija pagrįstai konstatavo, jog publikacijoje „N. K. rado kuo pasigirti“ buvo pažeisti Etikos kodekso 3 str., 4 str., 6 str., 38 str., ir 56 str.

41Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaujantis Etikos kodekso 3, 4, 6, 8, 38 ir 56 straipsniais, Visuomenės informavimo įstatymo aktualiomis nuostatomis bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais dėl paminėtų teisės aktų taikymo ir aiškinimo, darytina išvada, kad Komisijos 2014 m. sausio 13 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjo skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 1 p., 89 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

43pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ skundą atmesti.

44Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokato padėjėjai... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi byla,... 5. Pareiškėjas UAB „Naujasis aitvaras“ (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos... 7. Pareiškėjo vertinimu ginčijamo sprendimo dalis, kuria atsakovas nusprendė,... 8. Atsakovas ginčijamame sprendime nurodė, jog N. H. C. skundą svarstė... 9. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas visiškai nevertino itin reikšmingos... 10. Atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, neįvertino to, jog buvo pateikta... 11. Pareiškėjas paaiškina, kad publikacijoje „N. K. rado kuo pasigirti“... 12. Publikacijoje „N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus“ yra pateikiama... 13. Atsakovas, netinkamai ir neteisingai vertindamas publikacijos „Pinigų... 14. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas ginčijamame sprendime nepagrįstai teigia,... 15. Atsakovas atsiliepimu (b.l. 104-108) prašo skundą atmesti. Nurodo, kad... 16. Atsakovas pabrėžia, jog Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų... 17. Atsakovas pažymėjo, jog ir viešieji asmenys turi teisę į privatumą, į... 18. Atsakovo vertinimu visuomenės informavimo priemonė prieš skelbdama teiginius... 19. Tretysis suinteresuotas asmuo BAB banko „Snoras“ bankroto administratorius... 20. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia,... 21. Tretysis suinteresuotas asmuo neneigia aplinkybės, jog BAB banko „SNORAS"... 22. Trečiojo suinteresuoto asmens vertinimu, skunde pareiškėjas nepagrįstai... 23. 2013 m. gegužės 23 d. publikacijoje „N. K. gauna algą už muilo burbulus"... 24. 2013 m. birželio 18 d. publikacijoje „Pinigų tratinimas „Snore" muša... 25. Priešingai nei teigia pareiškėjas, prieš rengdami ar skelbdami... 26. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė su skundu... 27. Skundas atmestinas. ... 28. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:... 29. 2013 m. rugpjūčio 12 d. N. H. C. kreipėsi į Lietuvos žurnalistų ir... 30. 2013 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. SPR-124 (b.l. 130-134) Žurnalistų... 31. 2014 m. sausio 13 d. sprendimu protokolo Nr. 1 (b.l. 16-17) Lietuvos... 32. Ginčas byloje kilęs dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos... 33. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (redakcija galiojusi iki... 34. Dėl pareiškėjo nagrinėjamoje byloje išdėstyto argumento, jog N. H. C. yra... 35. Komisija, priimdama ginčijamą sprendimą, be kita ko, rėmėsi ir... 36. Kaip minėta, Žurnalistų etikos inspektorius 2013 m. lapkričio 8 d.... 37. Tokiu būdu teismai pripažino, jog publikacijoje „N. K. gauna algą už... 38. LVAT 2014 m. gruodžio 11 d. nutartyje Nr. A-502-2021/2014, be kita ko,... 39. Tiek anksčiau teismo sprendime paminėtas teisinis reglamentavimas, t.y.... 40. Ginčijamu sprendimu Komisija, be kita ko, nustačiusi, kad publikacijoje „N.... 41. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, remiantis... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 43. pareiškėjo UAB „Naujasis aitvaras“ skundą atmesti.... 44. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...