Byla Ik-3026-189/2011
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir materialinės žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Arūno Kaminsko, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Mitela“ atstovams advokatui Andrejui Rudanovui (Andrej Rudanov) ir I. G., atsakovų Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovėms Eglei Tamošiūnienei ir Daivai Navickienei, atsakovų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovui Erikui Mačiūnui ir Danguolei Milkevičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovei Jolantai Karavackaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Mitela“ skundą atsakovams: Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos) dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir materialinės žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Atsakovai Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVSPT, Tarnyba) 2011-05-10 sprendimu Nr. S-1089 (b. l. 14-15) ir Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei tarpžinybinė komisija (toliau – Komisija, atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, b. l. 138-139) 2011-05-02 sprendimu (b. l. 16-20), vykdydami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-04-01 sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-173/2011 pagal pareiškėjo skundą atsakovams Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei tarpžinybinei komisijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei tarpžinybinės komisijos, atsisakė produktą „( - )“ priskirti maisto papildų grupei.

4Pareiškėjas nesutikdamas su priimtais sprendimais su skundu (b. l. 1 - 13) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti:

51) Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011-05-10 sprendimą Nr. S-1089 (b. l. 14-15);

62) Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei tarpžinybinės komisijos 2011-05-02 sprendimą (b. l. 16-20);

73) Įpareigoti Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos įtraukti maisto papildą „( - )“ į Notifikuotų maisto papildų sąrašą;

84) Priteisti iš atsakovų padarytą žalą – 175033 (vieną šimtą septyniasdešimt penkis tūkstančius trisdešimt tris) litus.

9Nurodė, jog 2011-05-02 įvykusiame Komisijos posėdyje, klausimai buvo nagrinėjami formaliai, paviršutiniškai, neanalizuojant nagrinėjamu klausimu sukauptos medžiagos, taip pat nevertinant ir nesvarstant Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo 2011-02-15 sprendime nurodytų klausimų. Pažymėjo, jog Komisija bei VVSPT posėdžio metu bei iki skundo teisme padavimo dienos nepateikė informacijos dėl pareiškėjo 2011-04-20 rašte Nr. 36 (b. l. 30-32) išdėstytų klausimų, t.y. pateikti išsamų dokumentų bei medžiagos sąrašą, kurie buvo perduoti Komisijai svarstyti 2011-04-06 posėdyje, nurodyti priežastis, dėl kurių pareiškėjas nebuvo iš anksto tinkamai informuotas apie numatytą (2011-04-06) posėdį ir dėl šių priežasčių jame nedalyvavo, taip pat paaiškinti, kodėl sprendžiant maisto papildo „( - )“ notifikavimo klausimą, nebuvo vadovautasi Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimu. Taip pat pažymėjo, jog Komisija netinkamai įformino posėdžio protokolą, kadangi pastarajame nėra pažymėta aplinkybė, jog svarstymo metu po Komisijos narių kalbėjo pareiškėjo atstovas ir prašė suteikti teisę užduoti Komisijai klausimus, susijusius su nagrinėjamu objektu - maisto papildo „( - )“ notifikavimo procedūra. Be to, pareiškėjo atstovui nebuvo suteikta teisė užduoti Komisijai klausimus.

10Nurodė, kad teikdamas maisto papildo „( - )“ notifikavimo pranešimą, įvykdė visus notifikavimo pranešimo pateikimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei atsakovų pavedimus, tačiau atsakovai nesilaikė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - VAĮ), Maisto papildų normos bei notifikavimo pranešimo metu galiojusio Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-08-06 įsakymu Nr. V-651 (Žin., 2007, Nr. 90-3585) (toliau – Notifikavimo tvarka), reikalavimų.

11Pažymėjo, jog kaip numatyta Notifikavimo tvarkoje, kad asmenys, prieš tiekdami maisto papildus Lietuvos Respublikos rinkai privalo pranešti (notifikuoti) atsakovui VVSPT duomenis apie maisto papildą raštu (paštu ar faksu) ir elektroninėmis ryšio priemonėmis, įrašydami duomenis į Notifikavimo tvarkos priede pateiktą pranešimo apie maisto papildo tiekimą rinkai formą, pareiškėjas tinkamai įvykdė šį reikalavimą pateikdamas VVSPT maisto papildo „( - )“ notifikavimo paraišką. Tuo tarpu VVSPT, vadovaudamasis Notifikavimo tvarkos 7 punktu, per 20 darbo dienų privalėjo patikrinti Pranešimo duomenis ir tuo atveju, jeigu yra nustatyti Pranešimo trūkumai, turėjo apie tai informuoti Pareiškėją. Tačiau skirtingai nei nurodyta Notifikavimo tvarkos 7 punkte VVSPT perdavė notifikavimo klausimą nagrinėti Komisijai, nors ši galimybė Notifikavimo tvarkoje bei Lietuvos Respublikoje iki 2010-05-21 galiojusioje Lietuvos higienos normoje HN 17:2003 „Maisto papildai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. V-772 (Žin., 2004, Nr. 7-158; toliau - Maisto papildų norma) nebuvo numatyta. Pažymėjo, jog šiuo atveju atsakovas VVSPT privalėjo vykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendime nurodytus pavedimus o ne perduoti klausimo svarstyti Komisijai.

12Nurodė, jog Komisija priimdama sprendimą, jog „( - )“ laikytinas vaistiniu preparatu, kadangi jo sudėtyje yra jaučio tulžies, privalėjo nurodyti koks Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktas draudžia papildų gamyboje naudoti jaučio tulžį. Tokiu atveju Komisija privalėjo atlikti laboratorinius tyrimus, pasitelkti ekspertų išvadas, kurių pagrindu būtų nustatyta, kad maisto papildas ( - ) turi gydomųjų savybių ir laikytinas vaistiniu preparatu. Be to, „( - )“ Nyderlanduose, Ispanijoje bei Latvijoje yra pripažintas ir išleistas į rinką kaip maisto papildas. Atkreipė dėmesį, kad VVSPT atstovai posėdžio Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme metu pripažino, kad tuo atveju, jeigu maisto papildas „( - )“ būtų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką po 2010-02-28 (buvo panaikinta Notifikavimo tvarka), jis būtų tiekiamas į rinką be jokių apribojimų kaip maisto papildas, kuris buvo pagamintas ir platinamas Europos Sąjungoje tokiu teisiniu statusu.

13Pažymėjo, jog atsakovų priimti sprendimai neatitinka VAĮ nuostatoms bei priimti pažeidžiant viešojo administravimo principams, įstatymo viršenybės principui, kadangi Komisija priimdama sprendimą pirmiausia privalėjo tinkamai įvertinti teisinio santykio susidarymo momentu esantį reglamentavimą ir tik tuomet priimti sprendimą. Taip pat pažymėjo, jog VVSPT nusišalino nuo „( - )“ notifikavimo pranešimo nagrinėjimo klausimo t.y., VVSPT savo sprendime nurodė, kad „( - )“ neatitinka Maisto papildų normos 4, 6 bei 11 punktų reikalavimų, tačiau objektyvių faktinių bei teisinių įrodymų tam pagrįsti nepateikė. Atkreipė dėmesį, jog Komisijos posėdžio metu taip pat nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad „( - )“ laikytinas vaistiniu preparatu.

14Nurodė, jog sprendimas dėl „( - )“ notifikavimo buvo vilkinamas 9 mėnesius, tuo tarpu Notifikavimo tvarka numato, kad maisto papildas įtraukiamas į notifikuotų maisto papildų duomenų bazę per 20 darbo dienų nuo Pranešimo priėmimo, jeigu Pranešimui nėra pastabų ir komentarų. Atsakovas VVSPT nei pastabų, nei komentarų, nei kitų pretenzijų dėl notifikavimo pranešimo pareiškėjui nepateikė. Be to, pažymėjo, kad prieš teikdamas notifikavimo Pranešimą suderino su Valstybiniu aplinkos sveikatos centru, kuris nurodė, kad ženklinimo etiketė atitinka Maisto papildų normos reikalavimus. Toks delsimas priimti sprendimą dėl „( - )“ notifikavimo pažeidė laisvą prekių judėjimo principą ir apribojo galimybes pagrįstai ir teisėtai platinti „( - )“ rinkoje. Taip pat mano, jog buvo pažeistas teisėtų lūkesčių principas, kadangi buvo pateikęs visus reikalautus ir tinkamai užpildytus dokumentus maisto papildo „( - )“ notifikavimui, todėl pagrįstai tikėjosi, kad šis maisto papildas bus notifikuotas ir įrašytas į Notifikuotų maisto papildų sąrašą.

15Nurodė, jog atsakovams atlikus neteisėtus veiksmus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 str. 1 d., 6.246 str., 6.249 str. bei 6.271 str., atsirado pareiga atlyginti nuostolius – 175033 Lt, kuriuos sudaro pareiškėjo tiesioginės išlaidos „( - )“ prekės ženklo žinomumui ir pardavimo skatinimui bei negautos pajamos, kurias būtų gavęs jei nebūtų neteisėtų veiksmų. Dėl atsakovų veiksmų vilkinant priimti sprendimą bei teismo procesų, pasibaigė ( - ) tinkamumo vartoti (galiojimo) terminas.

16Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovai palaikė skunde išdėstytus motyvus, papildomai paaiškino, kad Komisija nenurodė kokie teisės aktai draudžia papildų gamyboje naudoti jaučio tulžį. Pažymėjo, jog produkto sudėtyje esančios medžiagos nėra uždraustos. Nurodė, jog prašomos žalos dydis atsakovams skirstomas lygiomis dalimis. Pažymėjo, jog Sodros analizė susijusi su žalos paskaičiavimu.

17Atsakovas Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos valstybę, atstovaujanti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepime (b. l. 52-60) išdėstytais motyvais prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, jog produktas „( - )“ daugelį metų Lietuvos Respublikos rinkoje buvo platinamas kaip vaistas ir medicininės paskirties produktas. Tai įrodo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VVKT) viršininko 2001-11-12 įsakymas Nr. 132 „Dėl bereceptinių vaistų sąrašo“ (Žin., 2001, Nr. 96-3409), kuriuo produktas „( - )“ priskiriamas augalinės, gyvūninės ir mineralinės kilmės vaistų sąrašui.

18Pažymėjo, jog sprendimas preparato „( - )“ neįtraukti į notifikuotų maisto papildų duomenų bazę buvo priimtas remiantis aplinkybėmis, jog: kadangi Direktyva 2002/46/EB reglamentuoja tik vitaminų ir mineralinių medžiagų naudojimo maisto papildų gamyboje galimybes o preparate „( - )“ yra vaistinių medžiagų, todėl Komisijai priėmus sprendimą produktą „( - )“ priskirti vaistiniams preparatams, nustatyta, kad šis produktas neatitinka Direktyvos 2002/46/EB reikalavimų. Direktyvos 2002/46/EB 15 str. reguliuoja, kad nuo 2005-08-01 draudžiama prekiauti produktais, kurie neatitinka šios Direktyvos; Europos Bendrijų Teisingumo Teismas (toliau – EBTT) 2005-06-09 priėmę sprendimą, kuriame konstatuota aplinkybė, kad produktas priskiriamas maisto produktams vienoje valstybėje, nedraudžia importo valstybėje narėje priskirti jį vaistams, jei jis turi tokių savybių (C-211/03, C-316/03,.C-317/03 ir C-318/03); Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 9 str. 6 d. nustatyta, kad jei produktas, atsižvelgiant į visas jo charakteristikas, gali būti laikomas vaistiniu preparatu ir produktu, kuriam reikalavimus nustato kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, jam taikomi vaistinio preparato reikalavimai (jaučio tulžis vartojama atkurti ir koreguoti žmogaus fiziologines funkcijas, pasižymi savybėmis žmogaus ligoms gydyti); Europos Parlamento ir Tarybos 2002-01-28 Reglamento Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2002 L 31, p. 1), 2 straipsnis nustato, kad į „maisto“ sąvoką neįeina Tarybos direktyvose 65/65/EEB ir 92/73/EEB apibrėžti vaistai.

19Pažymėjo, jog VVSPT priimtas sprendimas nepažeidžia teisėtumo principo, priimtas sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus, sprendimas pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Mano, jog VVSPT skundo dalyje dėl materialinės žalos atlyginimo yra netinkama šalis, kadangi Komisijos sprendimai VVSPT yra privalomi, o ne rekomendaciniai. Teisės aktai VVSPT nesuteikia teisės vertinti Komisijos sprendimų pagrįstumo. Be to, pareiškėjo paskaičiavimai apie atsiradusią žalą nepatvirtinta įrodymais, todėl šis reikalavimas nepagrįstas.

20Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus, papildomai nurodė, jog pareiškėjas teikdamas prašymą dėl žalos atlyginimo nesilaikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008. Taip pat nurodė, jog Sodros išrašai neįrodo, kad žmonės dirbo su tuo produktu. Pažymėjo, jog priimtas sprendimas yra pagrįstas, kadangi produktas eilę metų pagal savo sudėtį buvo laikomas vaistu.

21Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos valstybę, atstovaujanti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime (b. l. 150-153) išdėstytais motyvais prašė pareiškėjo skundą atmesti. Dėl pareiškėjo argumentų jog jis nedalyvavimo Komisijos posėdyje nurodė, jog į 2011-04-06 vykusį Komisijos posėdį pareiškėjas neatvyko, todėl Komisijos posėdis vyko pastarajam nedalyvaujant. Komisijos nuostatų 18 p. nustato, kad Komisijos posėdžiuose gali bet neprivalo dalyvauti pareiškėjas ar jo atstovas, tačiau atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas 2011-04-20 raštu Nr. 36 informavo, kad VVSPT 2011-04-01 išsiųstą kvietimą dalyvauti Komisijos posėdyje gavo 2011-04-08 ir dėl to negalėjo dalyvauti Komisijos posėdyje, buvo organizuotas pakartotinis Komisijos posėdis, įvykęs 2011-05-02, kuriame dalyvavo ir pareiškėjas. Pažymėjo, jog Komisija, priimtą sprendimą dėl „( - )“ priskirimo vaistiniams preparatams grindė tuo jog: 1) Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas 2009-01-19 įsakymu Nr. 1A-61 nuo 2009-07-01 panaikino visų VVKT išduotų medicininės paskirties produktų registracijos pažymėjimų galiojimą ir išbraukė medicininės paskirties produktus, tame tarpe ir produktą „( - )“ iš Medicininės paskirties produktų sąrašo, suteikdamas 5 mėnesių likučių išsipardavimo laikotarpį be to šis įsakymas nenumatė galimybės medicininės paskirties produktus tiesiogiai priskirti maisto papildų kategorijai; 2) Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2 str. 50 d. nustatyta, kad vaistas (vaistinis preparatas) - vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų, t.y.: pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas. Todėl, kadangi jaučio tulžis vartojama atkurti ir koreguoti žmogaus fiziologines funkcijas, t. y. virškinimą, bei pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti, jis atitinka Farmacijos įstatyme nustatytą vaisto apibrėžimą.

22Dėl pareiškėjo skundo reikalavimo priteisti materialinę žalą pažymėjo, jog byloje esanti medžiaga, neįrodė žalos fakto, taip pat nėra pateikti turtinę žalą patvirtinantys įrodymai (ABTĮ 53 str. 2 d.. 57 str.). Pareiškėjas skunde pateikė tik nuostolių (žalos) apskaičiavimo formulę. Mano, kad nuostolių apskaičiavimas turėjo būti pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais, o ne vien tik sąnaudomis, kurios buvo patirtos dėl produkto pirkimų skatinimo, pardavimų atstovų išlaikymo ar negautomis pajamomis. Pareiškėjas taip pat nepagrindė, kodėl jis būtų pardavęs būtent tokį kiekį produkto. Atkreipė dėmesį, kad minėtiems medicininės paskirties produktams buvo taikomas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas, todėl pareiškėjo pateikta nuostolių (žalos) apskaičiavimo formulė iš esmės yra klaidinanti.

23Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Nurodė, jog Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei tarpžinybinė komisija buvo sudaryta iš aukšto lygio ekspertų, kurie yra atskirų sričių specialistai. Pažymėjo, jog produktas „( - )“ jau nuo 2006 metų nepripažįstamas kaip maisto papildas. Nurodė, jog Komisija įvykdė visus trūkumus, nurodytus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atsiliepime (b. l. 147-148) nurodė, jog į Komisijos sudėtį buvo įtraukti du Akreditavimo tarnybos atstovai, kurie vertino tik produkto „( - )“ priskyrimą vienai ar kitai gaminių grupei o ne procedūrinius produkto notifikavimo pažeidimo klausimus. Pažymėjo, jog kadangi produkto „( - )“ sudėtyje yra vaistinė medžiaga (jaučio tulžies milteliai), produktas „( - )“ neatitinka Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maito papildai“ 4 p. nurodyto maisto papildo apibrėžimo. Tuo remiantis produktas „( - )“ nėra laikomas maisto papildu ir jam netaikomi maisto papildų teikimą į Lietuvos rinką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Taip pat pažymėjo, jog Akreditavimo tarnyba nėra įgaliota priskirti gaminių vaistinėms medžiagoms, todėl darydami išvadas dėl gaminio „( - )“ priskyrimo, Akreditavimo tarnybos atstovai rėmėsi VVKT atstovų išvadomis.

25Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus.

26Skundas atmestinas.

271. Administracinės bylos proceso šalys nustatytos 2011-07-27 protokoline nutartimi (t. I. b.l. 138-139, teismo posėdžio protokolas; b.l. 128-131).

282. Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (Administracinių bylų teisenos įstatymo, toliau – ABTĮ, XI skirsnis). Atsiliepimo į skundą nepateikė.

29Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 80 str.).

303. Pagrindiniai pareiškėjo UAB „Mitela“ reikalavimai: panaikinti Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei tarpžinybinės komisijos 2011-05-02 sprendimą (b. l. 16-20); Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011-05-10 sprendimą Nr. S-1089 (b. l. 14-15) ir kiti pareiškėjo reikalavimai nurodyti šio sprendimo aprašomojoje dalyje ir priklausomi nuo pagrindinių reikalavimų padėties (t.y. nuo to ar pagrįsti, ar panaikinti pagrindiniai sprendimai).

31Pagrindinis ginčas tarp šalių kilo dėl produkto „( - )“ notifikavimo kaip maisto papildo.

32Ginčas išnagrinėtas, atsižvelgiant į bylos rašytinius įrodymus (tame tarpe prijungtos bylos Nr. I-332-331/2010), į administracinės bylos proceso dalyvių argumentus ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-02-11 nutarties nurodymus (t. II. b.l. 68-76).

33Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi įrodyti aplinkybes, kurios nurodytos kaip skundo pagrindas, t.y. faktus, patvirtinančius ginčijamo teisinio santykio buvimą, ir faktus, liudijančius, kad pareiškėjo teisė arba įstatymu saugomas interesas pažeisti. Savo ruožtu atsakovas turi įrodyti faktus, patvirtinančius jo prieštaravimus skundui. Ginčo šalių nurodytos aplinkybės patvirtinamos tiesioginiais rašytiniais įrodymais, t.y. faktiniais duomenimis, betarpiškai patvirtinančiais arba paneigiančiais turinčių bylai reikšmės aplinkybių buvimą ar nebuvimą (LR ABTĮ IX skirsnis, tame tarpe 57 str., 58 str.).

34Negali būti įrodymo šaltinis tik asmens pareiškimas ar atsakovo paaiškinimas, adresuotas teismui, nors jame ir yra tam tikrų žinių apie kurią nors bylai turinčią reikšmės aplinkybę (t.y. pareiškėjas skunde ir atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodytas aplinkybes turi pagrįsti rašytiniais įrodymais bei, esant būtinybei, nurodyti ABTĮ 58 str. – neįrodinėtinos aplinkybės ir faktai).

35Pareiškėjas skunde nurodytais motyvais ir prie jo pridedamais ir byloje esančiais dokumentais nepatvirtino, jog ginčijami sprendimai yra neteisingi ir teisės aktų taikymo prasme - ydingi.

36Atsakovų priimtų sprendimų ir atsiliepimų į pareiškėjo skundą argumentacija pagrįsta įrodymais, teisės aktais. Sprendimai adekvatūs Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatoms.

374. Atsakovai pakartotinai išnagrinėjo (LVAT 2011 m. vasario 15 d. nutartis; administracinė byla A556-173/2011; t. I. b.l. 21) produkto „( - )“ notifikavimo kaip maisto papildo klausimą pagal panaikinto VVSPT 2009 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. S-2338 priėmimo metu galiojusį Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-651 (Žin., 2007, Nr. 90-3585; akto redakcija, galiojusi nuo 2007-10-01 iki 2010-02-27) bei Lietuvos higienos normą HN 17:2003 „Maisto papildai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-772 (Žin., 2004, Nr. 7-158; akto redakcija, galiojusi nuo 2007-10-01 iki 2010-02-27; toliau - Lietuvos higienos norma HN 17:2003 „Maisto papildai“).

38Notifikavimo tvarka nepažeista. Pareiškėjo nuostata, jog VVSPT, Komisija, sprendžiant aptariamą klausimą, turėjo įstatyminę pareiga atlikti preparato laboratorinius ar ekspertinius tyrimus, nedetalizuota, todėl tokio tyrimo reikalingumas negali būti patvirtintas.

39Bylos proceso šalių abipusė argumentacija nagrinėjamu klausimu yra pakankama ginčui išspręsti.

405. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-308 „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. A556-173/2011 vykdymo“ (toliau- Įsakymas) sudarė naujos sudėties Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei tarpžinybinę komisiją (toliau - Komisija). Vadovaujantis Komisijos nuostatų, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-308 3 punktu, nustatančiu, kad Komisiją sudaro septyni nariai iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių institucijų, į Komisijos sudėtį pagal kompetenciją buvo įtraukti nariai iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (institucijos, kompetentingos maisto papildų srityje), Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (institucijos, kompetentingos vaistų srityje) bei Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (institucijos kompetentingos medicinos prietaisų srityje). Įsakymo 5.2 punktas nurodo, kad „Komisijos įgaliojimai suteikiami iki ji priims sprendimą, nurodytą šio įsakymo 5.1 punkte“ (t. I. b.l. 123-126).

416. Iš Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei tarpžinybinės komisijos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 15 d. sprendimui administracinėje byloje Nr. A556-173/2011 įvykdyti posėdžio 2011 m. gegužės 2 d. protokolo darytina išvada, jog UAB „Mitela“ atstovas A.Rudanov dalyvavo paminėtos dienos posėdyje, gamintojo „Bional“ produkto „( - )“ priskyrimo atitinkamai produktų grupei. Pastabų nepareikšta dėl šio klausimo svarstymo procedūrų.

426.1. Posėdžio protokole pateikti Komisijos narių, UAB „Mitela“ atstovo A.Rudanov pasisakymai bei priimti sprendimai: 1. Produktas „( - )“ atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalies, 2 straipsnio 50 dalies reikalavimus, todėl priskirtinas vaistinių preparatų grupei; 2. Produktas „( - )“ neatitinka HN 17:2003 „Maisto papildai“ 4, 6, 11 (Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. sausio 28 d. reglamento Nr. 178/2002) punktų reikalavimų, todėl nepriskirtinas maisto papildų grupei.

436.2. Komisija nusprendė, kad produktas „( - )“ neatitinka Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ 4, 6, 11 punktų reikalavimų, todėl jam taikoma Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalis nustatanti, kad jei produktas, atsižvelgiant į visas jo charakteristikas, gali būti laikomas vaistiniu preparatu ir produktu, kuriam reikalavimus nustato kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, jam taikomi vaistinio preparato reikalavimai.

446.3. Komisija nenagrinėja maisto papildų notifikavimo klausimų (Komisijos nuostatų 8 p.; Komisijos paskirtis – pagal institucijų prašymus išnagrinėti produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei klausimą, t. I. b.l. 125).

456.4. Komisija šių teisės aktų nuostatomis grindė sprendimą. Sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimus (pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis), sprendimo argumentacija atitinka jame nurodytiems teisės aktams (t. I. b.l. 16) :

467. Komisija detalizuodama sprendimo motyvus (šio sprendimo 6 p.) pagrįstai nurodo, jog Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ 4 punkte nustatyta, kad „Maisto papildas - maisto produktas, skirtas papildyti įprastą maisto racioną ir kuris vienas arba derinyje su kitomis medžiagomis yra koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų, turinčių mitybinį arba fiziologinį poveikį, šaltinis. Maisto papildai rinkai tiekiami dozuotomis formomis - kapsulėmis, pastilėmis, piliulėmis, tabletėmis, miltelių maišeliais, ampulėmis, buteliukais su lašų dozatoriais bei kitomis panašiomis skysčių ir miltelių, skirtų vartoti mažais dozuotais kiekiais, formomis. Maistinės medžiagos - vitaminai ir mineralinės medžiagos“.

47Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ 14 punktas nustato, kad maisto papildams gaminti gali būti naudojami tik šios higienos normos 1 priede išvardinti vitaminai ir mineralinės medžiagos ir šios higienos normos 2 priede išvardyti vitaminų ir mineralinių medžiagų preparatai. Vaistų sudėtyje taip pat gali būti piridoksino (vitaminas B6), askorbo rūgšties ar kitų vitaminų ir mineralinių medžiagų preparatų, kurie yra ir maisto papildų sudėtyje, tačiau vaistų įteisinimui taikomi labai griežti reikalavimai, tame tarpe ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo nustatyta tvarka atliktų farmacinių, ikiklinikinių (toksikologinių ir farmakologinių) ir klinikinių tyrimų rezultatai.

48Pareiškėjo skundo teiginys, kad tam tikrais atvejais panašios ar net tapačios sudėties produktai priskiriami skirtingoms kategorijoms yra nepagrįstas.

497.1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) viršininkas 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1A-61 (Žin., 2009, Nr. 6-72), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 1, 2, 60, 62, 74 straipsnių, penkioliktojo skirsnio pavadinimo, įstatymo priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 241 straipsniu ir tryliktojo skirsnio, 68 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymo (Žin., 2008, Nr. 149-5991) 11 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2008, Nr. 149-5991) 60 straipsnio 2 dalimi, nuo 2009-07-01 panaikino visų VVKT išduotų medicininės paskirties produktų registracijos pažymėjimų galiojimą ir išbraukė medicininės paskirties produktus, tame tarpe ir produktą „( - )“ iš Medicininės paskirties produktų sąrašo, suteikdamas 5 mėnesių likučių išsipardavimo laikotarpį. Įsakymas nenumatė galimybės medicininės paskirties produktus tiesiogiai priskirti maisto papildų kategorijai.

507.2. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2 straipsnio 50 dalis nustato, kad vaistas (vaistinis preparatas) - vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.

517.3. Tarptautiniame vaistų žinyne (Martindale. The Complete Drug Reference, 35 edition, 2007 m.) nurodyta, kad jaučio tulžis yra vartojama gydyti lėtinį vidurių užkietėjimą. Kadangi jaučio tulžis vartojama atkurti ir koreguoti žmogaus fiziologines funkcijas, t. y. virškinimą, bei pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti, ji atitinka Farmacijos įstatyme nustatytą vaisto apibrėžimą. Pažymėtina, kad vaistiniuose preparatuose, vartojamuose gydyti virškinimo sutrikimus, Ipental, Festal (Rusija), Combizym (Olandija, Švedija, Šveicarija, Vengrija), Menalil complex (Ispanija) yra nuo 25 mg iki 125 mg jaučio tulžies. Produkte „( - )“ jaučio tulžies yra 50 mg, t.y. dvigubai daugiau nei Lietuvos Respublikoje registruotame vaistiniame preparate. Jaučio tulžis priskiriamas vaistiniams preparatams.

528. Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. sausio 28 d. reglamento Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2002 L31, p. 1), 2 straipsnis nustato, kad į „maisto“ sąvoką neįeina Tarybos direktyvose 65/65/EEB ir 92/73/EEB apibrėžti vaistai.

539. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVSPT), vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-02-15 sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-173/2011, išnagrinėjo produkto „( - )“ notifikavimo kaip maisto papildo klausimą pagal skundžiamo 2009-10-16 VVSPT sprendimo Nr. S-2338 priėmimo metu, t. y. 2009 metais, galiojusį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. V-651 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo bei maisto papildų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3585) bei Lietuvos higienos normą HN 17:2003 „Maisto papildai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-772 (Žin., 2004, Nr. 7-158; toliau-HN 17:2003 „Maisto papildai“).

54Šio atsakovo 2011-05-10 sprendimo Nr. S-1089 (t. I. b.l. 14, 52), atsiliepimo į pareiškėjo skundą argumentai dėl produkto „( - )“ priskyrimo atitinkamai grupei yra adekvatūs Komisijos įvertinimui šiuo klausimu.

55Bylos medžiaga patvirtina, jog VVSPT priimtas sprendimas nepažeidžia teisėtumo principo. Priimtas sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus. Skundžiamas sprendimas pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, aiškiai suformuluotas, nurodyta apskundimo tvarka bei pasirašytas jį priėmusio viešojo administravimo subjekto vadovo. Aptariamas individualus administracinis aktas yra toks, kad iš jo galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, o visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas yra aiškus.

5610. Pareiškėjo nuostatos dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo, įvertinant bylos medžiagą, nėra pagrįstos. Sprendžiant ginčą nebuvo nustatyta, jog atsakovai nesilaikė jiems teisės aktų nustatytų pareigų ar neįvykdė įsipareigojimų, todėl negalima patvirtinti teisėtų lūkesčių principo pažeidimo.

57Nėra duomenų, jog institucijos spręsdamos aptariamą ginčo klausimą, sukėlė pareiškėjui teisėtų ir pagrįstų vilčių dėl garantijų įtraukiant produktą „( - )“ į Notifikuotų maisto papildų sąrašą.

5811. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad administraciniai teismai nagrinėja reikalavimus dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo.

59Turtinės žalos, padarytos neteisėtais valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmais, atlyginimo imperatyvas kyla iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalies. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 straipsnis); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 straipsnis); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 straipsnis).

60Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės, o žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės. CK 6.271 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Taigi CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (ir turtinės, ir neturtinės) privalo būti tenkinamas nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti turtinę (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

61Skundžiami sprendimai pripažinti teisėtais ir pagrįstais. Nenustatyta atsakovų neteisėtų veiksmų, galėjusių sukelti žalą pareiškėjui. Pareiškėjas neįrodė būtinos civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos - valstybinės valdžios institucijos ar jos darbuotojų neteisėtos veikos, todėl įstatymo nustatyta tvarka atsakomybės našta dėl žalos atlyginimo, netaikytina.

62Pareiškėjas neįrodė žalos fakto, nepateikė turtinę žalą patvirtinančių įrodymų (ABTĮ 53 str. 2 d., 57 str.).

63Pareiškėjas skunde pateikė nuostolių (žalos) apskaičiavimo formulę. Nuostolių apskaičiavimas nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais, o tik sąnaudomis, kurios buvo patirtos dėl produkto pirkimų skatinimo, pardavimų atstovų išlaikymo ar negautomis pajamomis. Įrodymų, patvirtinančių negautų pajamų dydį nepateikta.

6412. Dėl pasakyto ir pareiškėjo skundo motyvais nepatenkinus pagrindinių pareiškėjo reikalavimų dėl Komisijos 2011-05-02 ir VVSPT 2011-05-10 Nr. S-1089 sprendimų panaikinimo, netenkinami kiti reikalavimai dėl žalos priteisimo, įpareigojimo Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos įtraukti maisto papildą „( - )“ į Notifikuotų maisto papildų sąrašą (šis klausimas nebuvo atsakovų svarstymo dalykas).

65Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

66atmesti UAB „Mitela“ skundą kaip nepagrįstą.

67Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Atsakovai Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos... 4. Pareiškėjas nesutikdamas su priimtais sprendimais su skundu (b. l. 1 - 13)... 5. 1) Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos... 6. 2) Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei... 7. 3) Įpareigoti Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie... 8. 4) Priteisti iš atsakovų padarytą žalą – 175033 (vieną šimtą... 9. Nurodė, jog 2011-05-02 įvykusiame Komisijos posėdyje, klausimai buvo... 10. Nurodė, kad teikdamas maisto papildo „( - )“ notifikavimo pranešimą,... 11. Pažymėjo, jog kaip numatyta Notifikavimo tvarkoje, kad asmenys, prieš... 12. Nurodė, jog Komisija priimdama sprendimą, jog „( - )“ laikytinas... 13. Pažymėjo, jog atsakovų priimti sprendimai neatitinka VAĮ nuostatoms bei... 14. Nurodė, jog sprendimas dėl „( - )“ notifikavimo buvo vilkinamas 9... 15. Nurodė, jog atsakovams atlikus neteisėtus veiksmus, vadovaujantis Lietuvos... 16. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovai palaikė skunde išdėstytus... 17. Atsakovas Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos... 18. Pažymėjo, jog sprendimas preparato „( - )“ neįtraukti į notifikuotų... 19. Pažymėjo, jog VVSPT priimtas sprendimas nepažeidžia teisėtumo principo,... 20. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovės palaikė atsiliepime išdėstytus... 21. Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos... 22. Dėl pareiškėjo skundo reikalavimo priteisti materialinę žalą pažymėjo,... 23. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros... 25. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė... 26. Skundas atmestinas.... 27. 1. Administracinės bylos proceso šalys nustatytos 2011-07-27 protokoline... 28. 2. Trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie... 29. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 80 str.).... 30. 3. Pagrindiniai pareiškėjo UAB „Mitela“ reikalavimai: panaikinti... 31. Pagrindinis ginčas tarp šalių kilo dėl produkto „( - )“ notifikavimo... 32. Ginčas išnagrinėtas, atsižvelgiant į bylos rašytinius įrodymus (tame... 33. Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi... 34. Negali būti įrodymo šaltinis tik asmens pareiškimas ar atsakovo... 35. Pareiškėjas skunde nurodytais motyvais ir prie jo pridedamais ir byloje... 36. Atsakovų priimtų sprendimų ir atsiliepimų į pareiškėjo skundą... 37. 4. Atsakovai pakartotinai išnagrinėjo (LVAT 2011 m. vasario 15 d. nutartis;... 38. Notifikavimo tvarka nepažeista. Pareiškėjo nuostata, jog VVSPT, Komisija,... 39. Bylos proceso šalių abipusė argumentacija nagrinėjamu klausimu yra... 40. 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-308 „Dėl... 41. 6. Iš Probleminių produktų priskyrimo atitinkamai produktų grupei... 42. 6.1. Posėdžio protokole pateikti Komisijos narių, UAB „Mitela“ atstovo... 43. 6.2. Komisija nusprendė, kad produktas „( - )“ neatitinka Lietuvos... 44. 6.3. Komisija nenagrinėja maisto papildų notifikavimo klausimų (Komisijos... 45. 6.4. Komisija šių teisės aktų nuostatomis grindė sprendimą. Sprendimas... 46. 7. Komisija detalizuodama sprendimo motyvus (šio sprendimo 6 p.) pagrįstai... 47. Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ 14 punktas nustato,... 48. Pareiškėjo skundo teiginys, kad tam tikrais atvejais panašios ar net... 49. 7.1. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos... 50. 7.2. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2 straipsnio 50 dalis nustato,... 51. 7.3. Tarptautiniame vaistų žinyne (Martindale. The Complete Drug Reference,... 52. 8. Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. sausio 28 d. reglamento Nr. 178/2002,... 53. 9. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos... 54. Šio atsakovo 2011-05-10 sprendimo Nr. S-1089 (t. I. b.l. 14, 52), atsiliepimo... 55. Bylos medžiaga patvirtina, jog VVSPT priimtas sprendimas nepažeidžia... 56. 10. Pareiškėjo nuostatos dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo,... 57. Nėra duomenų, jog institucijos spręsdamos aptariamą ginčo klausimą,... 58. 11. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas... 59. Turtinės žalos, padarytos neteisėtais valstybės ar savivaldybės... 60. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnis nustato, kad žalą,... 61. Skundžiami sprendimai pripažinti teisėtais ir pagrįstais. Nenustatyta... 62. Pareiškėjas neįrodė žalos fakto, nepateikė turtinę žalą... 63. Pareiškėjas skunde pateikė nuostolių (žalos) apskaičiavimo formulę.... 64. 12. Dėl pasakyto ir pareiškėjo skundo motyvais nepatenkinus pagrindinių... 65. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 66. atmesti UAB „Mitela“ skundą kaip nepagrįstą.... 67. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...