Byla I-332-331/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimes Baltrunaites ir Aruno Sutkeviciaus (pranešejas), sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei, dalyvaujant pareiškejo atstovams I. G., A. R., atsakovo Valstybines visuomenes sveikatos priežiuros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams Eglei Tamošiunienei, Daivai Navickienei, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Mitela“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Mitela“ skunda atsakovams Valstybinei visuomenes sveikatos priežiuros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybinei komisijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybines visuomenes sveikatos priežiuros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybines komisijos, del sprendimu panaikinimo, ipareigojimo atlikti veiksmus ir žalos priteisimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybines komisijos (toliau – ir Komisija) 2009 m. spalio 7 d. protokolo išraše Nr. 7 nurodyta, kad „Gastrovitas“ „negali buti priskirtas maisto papildams arba kosmetikos gaminiams, nes turi savo sudetyje vaistiniu ar kitu medžiagu, pasižyminciu farmakologinemis savybemis ir/ar terapiniu poveikiu, šios sudetines medžiagos ieina i kai kuriu vaistu sudeti, produktui priskiriamos gydomosios ar kitos vaistines savybes ir pan., todel produktas turi buti nustatyta tvarka teikiamas vertinimui (kaip vaistinis preparatas ar tradicinis augalinis preparatas ar kt.) i Valstybine vaistu kontroles tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos“. Valstybine visuomenes sveikatos priežiuros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2009 m. spalio 16 d. rašte Nr. S-2338 prieme sprendima atsisakyti itraukti „Gastrovitas“ i notifikuotu maisto papildu baze (T1, b. l. 74-76).

5Nesutikdamas su aukšciau nurodytais aktais pareiškejas uždaroji akcine bendrove ,,Mitela“ (toliau – ir pareiškejas, ir UAB “Mitela”) skundu ir patikslintu skundu (T 1, b. l. 19-32, 3-18) kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma ir praše:

61) panaikinti Tarnybos 2009 m. spalio 16 d. sprendima Nr. S-2338;

72) panaikinti Komisijos 2009 m. spalio 7 d. sprendima, iforminta protokolo išrašu Nr. 7;

83) ipareigoti Tarnyba itraukti maisto papilda „Gastrovitas“ i notifikuotu maisto papildu saraša;

94) priteisti iš atsakovu 189 483 Lt žala.

10Pareiškejas paaiškino, kad Tarnybai pateike visus dokumentus ir medžiaga, ko reikalauja teises aktai bei ko Tarnyba buvo pareikalavusi iš pareiškejo. Teige, kad Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjucio 6 d. isakymu Nr. V-651 (toliau – ir Tvarkos aprašas) suteikia Tarnybai teise pateikti pastabas Pranešimui apie maisto papildo, kuris jau platinamas Europos Sajungos rinkoje, notifikavima, bet nesuteikia teises atsisakyti itraukti toki maisto papilda i notifikuotu maisto papildu duomenu baze (nenotifikuoti). Remiantis Tvarkos aprašo 7 punktu yra nurodoma, kad, Tarnybai nustacius tam tikrus trukumus, privaloma informuoti apie juos pranešima pateikusi asmeni, jog šie butu pašalinti. Pašalinus nustatytus trukumus, maisto papildas notifikuojamas, itraukiant ji i anksciau mineta Notifikuotu maisto papildu saraša. Tarnyba turejo teise arba notifikuoti Pranešima, arba nurodyti pateikto Pranešimo trukumus. Pareiškejas teige, kad Tarnyba pateikusi gincijama sprendima: 1) neišdeste priimto sprendimo motyvu ir argumentu, 2) nepasisake del to, kokiu teises aktu reikalavimu netenkina pateiktas Pranešimas apie „Gastrovitas“ tiekima Lietuvos Respublikos rinkai, kokiu teises aktu reikalavimu netenkina „Gastrovitas“ gamintojo ir Nyderlandu kompetentingos institucijos pateikti patvirtinimai apie maisto papildo statuso suteikima bei šio maisto papildo gamyba ES, 3) nera nurodyta, kaip nustatytas „Gastrovito“ sudetyje esanciu medžiagu farmakologines savybes ir/ar terapinis poveikis ir pan. Pareiškejo nuomone, skundžiamas sprendimas pažeidžia viešojo administravimo principus, nera pagristas objektyviais duomenimis (faktais) bei teises aktu normomis, nera aiškus/nedviprasmiškas, nenustatyta apskundimo tvarka. Remiamasi notifikavimo praktika, kadangi ji notifikuoja kitus maisto papildus, kuriu sudetines medžiagos, kaip ir pareiškejo atveju, taip pat ieina i vaistiniu preparatu sudeti. Taip pat nurode, kad sprendimas del „Gastrovito“ notifikavimo buvo vilkinamas 9 menesius, tuo tarpu Tvarkos aprašas numato, kad maisto papildas itraukiamas i notifikuotu maisto papildu duomenu baze per 20 (dvidešimt) darbo dienu nuo Pranešimo priemimo, jeigu Pranešimui nera pastabu ir komentaru. Remiamasi Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“, patvirtintos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. isakymu Nr. 772 (toliau - ir Higienos norma) 8 punkto nuostata, kuri itvirtina maisto papildu notifikavima ir igyvendina Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 10 d. direktyvos 2002/46/EB del valstybiu nariu istatymu, susijusiu su maisto papildais, suderinimo (toliau – ir Direktyva 2002/46/EB) 10 straipsni, kuriame numatyta, kad gamintojas arba asmuo, teikiantis produkta i rinka savo teritorijoje, kompetentingai institucijai apie jo pateikima i rinka praneštu nusiusdamas jai tam produktui naudojamos etiketes pavyzdi. Tuo atveju, jeigu viena Europos Sajungos valstybe nare notifikuoja ES pagaminta maisto papilda arba registruoja iš treciosios šalies numatoma tiekti i ES rinka maisto papilda, kitos Europos Sajungos šalys, gaudamos notifikavimo pranešimus, atlieka formalu pranešimo duomenu ivertinima bei teikiamos i rinka maisto papildo pakuotes atitikima nacionalines teises reikalavimams del pakuotes ženklinimo. UAB „Mitela“ del Tarnybos neteisetu veiksmu patyre nuostolius (žala), kuria sudaro jos tiesiogines išlaidos maisto papildo „Gastrovitas“ prekes ženklo žinomumui ir pardavimu skatinimui bei negautos pajamos. Skunde pareiškejas pagal pateiktas formules suskaiciuoja

11189 483 litu nuostoliu. Patikslintame skunde pateikiama tikslesne žalos nustatymo formule.

12Atsakovas Tarnyba atsiliepimu i skunda (T 1, b. l. 91-98) praše ji atmesti kaip nepagrista.

13Tarnyba paaiškino, kad igyvendinama jai suteiktus viešojo administravimo igaliojimus - registravimo/notifikavimo atlikima, bei iškilus pagristoms abejonems del produkto „Gastrovitas“ priskyrimo maisto papildu kategorijai, kreipesi i Komisija siekdama, kad butu priimti aiškus ir pagristi sprendimai. Europos Parlamento ir Direktyvos 2002/46/EB konstatuojamos dalies 8 punkte apibrežta, kad „Konkrecios taisykles, taikomos maistinems medžiagoms, išskyrus vitaminus ir mineralines medžiagas, arba kitoms medžiagoms, turincioms maistini arba fiziologini poveiki, naudojamoms kaip maisto papildu ingredientai, velesniame etape turetu buti nustatytos, kai apie jas bus galima gauti tiksliu ir tinkamu mokslo duomenu. Kol bus priimtos šios konkrecios Bendrijos taisykles ir nepažeidžiant Sutarties nuostatu, gali buti taikomos nacionalines taisykles del maistinems medžiagoms ar kitoms maistini arba fiziologini poveiki turincioms medžiagoms, naudojamoms kaip maisto papildu ingredientai, kurioms nebuvo priimtos konkrecios Bendrijos taisykles“. Pažymejo, kad Direktyva 2002/46/EB reglamentuoja tik vitaminu ir mineraliniu medžiagu naudojimo maisto papildu gamyboje galimybes. Tarnybos teigimu, „Gastrovito“ sudedamosios dalys nera reglamentuotos ir joms nera priimtos konkrecios Bendrijos taisykles. Vertindama, ar Bendrijos teises prasme produktas priskirtinas vaistams, ar maisto produktams, kompetentinga nacionaline valdžios institucija priima sprendima, kiekvienu konkreciu atveju atsižvelgdama i visas produkto savybes, tarp ju i jo sudeti, farmakologines savybes. Taip pat pareiškejas nepateike Tarnybai Nyderlandu kompetentingos institucijos dokumento, patvirtinancio, kad produktas „Gastrovitas“, kaip atitinkantis Direktyvos 2002/46/EB reikalavimus, platinamas šalyje kaip maisto papildas. Komisijos nuostatu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsejo 14 d. isakymu Nr. V-758, 3 punktas reglamentuoja, kad Komisijos sprendimai yra privalomi registravima ar notifikavima atliekanciai institucijai. Viešojo administravimo istatymo 3 straipsnio 2 punkte itvirtinta, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi inter alia objektyvumo principu. Darytina išvada, kad tiek Tarnybos, tiek Komisijos vykdyti veiksmai neprieštaravo nešališkumo ir objektyvumo principams. Nurode, kad skundo dalyje del turtines žalos yra netinkama šalis, kadangi Komisijos sprendimai Tarnybai yra privalomi, o ne rekomendaciniai. Be to, Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne karta nurodes, jog žala (nuostolius) privalo irodyti pareiškejas. Ivertinus byloje esancia medžiaga, darytina išvada, kad UAB „Mitela“ neirode paties žalos fakto (vieno iš butinu civilinei atsakomybei atsirasti elementu), nepateike turtine žala patvirtinanciu irodymu (ABTI 53 str. 2 d., 57 str.). UAB „Mitela“ patikslintame skunde pateike nuostoliu (žalos) apskaiciavimo formule. Pareiškejo pateikta nuostoliu (žalos) apskaiciavimo formule iš esmes yra klaidinanti, nes skaiciavimai paremti pardavimais, vykusiais šalies ekonominio pakilimo laikotarpiu, kitu statusu (vaistu ar medicinines paskirties produktu) teikto i rinka produkto pardavimais (gautomis pajamomis) ir prekes ženklo populiarinimui išleistu lešu skaiciavimais. Tarnyba mano, kad išdestyti argumentai leidžia daryti išvada, kad pareiškejo paskaiciavimai apie atsiradusia turtine žala nepatvirtinti irodymu visuma, todel pripažintini nepagristais.

14Atsakovas Komisija atsiliepimu i skunda (T 1, b. l. 167-169) praše ji atmesti kaip nepagrista.

15Komisija gavusi iš Tarnybos prašyma Nr. S-1309 2009 m. birželio 12 d, taip pat pakartotinai gavusi prašyma 2009 m. liepos 10 d. Nr. S-1534. 2009 m. rugpjucio 5 d. posedyje, komisija, ivertinusi pateikta medžiaga apie produkta „Gastrovitas“, nusprende, kad produktas nepriskirtinas maisto papildams, atsižvelgiant i tai, kad UAB „Mitela“ nepateike Tarnybai ES valstybiu kompetentingu instituciju dokumentu, patvirtinanciu, kad tokia sudetimi šis produktas yra platinamas ES valstybese kaip maisto papildas; Lietuvos Respublikoje nera notifikuotu ar registruotu maisto papildu, kuriu sudetyje butu jauciu tulžies milteliu, o pagal Valstybines vaistu kontroles tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vaistiniu preparatu registre pateikta informacija, Lietuvos Respublikoje yra registruotas vaistinis preparatas „Enzystal“, kurio sudetyje yra 25 mg stambiuju raguociu tulžies ekstrakto. Tarnyba 2009 m. spalio 2 d. raštu Nr. S-2222 pakartotinai pateike Komisijai prašyma svarstyti produkto „Gastrovitas“ priskyrimo atitinkamai produktu grupei klausima, atsižvelgiant i tai, kad UAB „Mitela“ pateike Tarnybai dokumentus, irodancius, kad minetas produktas notifikuotas Latvijos Respublikoje kaip maisto papildas, taciau posedyje sprendimas nebuvo pakeistas.

16II.

17Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu (T 2, b. l. 16-26) pareiškejo skunda atmete kaip nepagrista.

18Teismas konstatavo, kad šioje byloje gincas kiles del produkto „Gastrovitas“ priskyrimo maisto papildams. Nustatyta, kad Komisija 2009-10-07 protokoliniu sprendimu nutare nepriskirti produkto „Gastrovitas“ maisto papildams, atsižvelgdama i tai, kad Lietuvos Respublikoje yra registruotas vaistinis preparatas, kurio sudetyje yra du kartus mažesnis stambiuju raguociu tulžies ekstrakto kiekis. Atskiriama savoka „vaistinis preparatas“ (pagal Farmacijos istatymo 2 straipsnio 50 punkta) ir „maisto papildas“ (pagal Higienos normos 8 punkta). Nurodama, kad Tvarkos aprašo 9 punkte nustatyta, kad asmuo, norintis iregistruoti maisto papilda ir gauti registravimo pažymejima, privalo Tarnybai pateikti: paraiška lietuviu kalba; bendra informacija apie maisto papilda: duomenis apie maisto papildo maistinguma, rekomenduojama vartoti buda, tinkamumo vartoti termina, specialius laikymo reikalavimus (jei ju yra) ir kitus, gamintojo manymu. UAB „Mitela“ buvo paprašyta 2009 m. vasario 26 d. pateikti produkto „Gastrovitas“ sudeties sertifikato patvirtinta kopija ir Europos Sajungos šalies, iš kurios i Lietuvos Respublika ivežamas produktas, kompetentingos institucijos dokumenta, patvirtinanti, kad tokios sudeties produktas yra iteisintas ir platinamas toje šalyje kaip maisto papildas. Taciau pareiškejas informavo, kad gamintojas „Bional“ nusprende mineta produkta išimti iš rinkos. Neatsižvelgdamas i tai, kad nepateike prašomu pateikti dokumentu, pareiškejas rašte praše notifikuoti produkta „Gastrovitas“ kaip maisto papilda. Tarnyba pakartotinai papraše pateikti kompetentingos institucijos dokumenta, patvirtinanti, kad tokios sudeties produktas yra iteisintas ir platinamas toje šalyje kaip maisto papildas. Pareiškejas 2009 m. gegužes 27 d. raštu Nr. 46 „Del pranešimu apie maisto papildus“ pateike gamintojo „Bional“ rašta, kad negali pateikti Laisvos prekybos sertifikato bei dar karta patvirtino, kad produktas Nyderlanduose nera platinamas. UAB „Mitela“ 2009 m. birželio 8 d. raštu Nr. 55 pateike rašta, kad produktas „Magolan“ Olandijos rinkoje platinamas kaip maisto papildas, taciau institucijos, nesancios Europos Komisijos pateiktame kompetentingu instituciju saraše. Todel pakartotinai buvo paprašyta pateikti reikiamus dokumentus ir tuo paciu pranešta, kad Tarnyba išsiunte Nyderlandu kompetentingai institucijai paklausima del produkto „Gastrovitas“ platinimo Nyderlandu rinkoje ir kad produktas „Gastrovitas“ perduotas 2006 m. rugsejo 14 d. sveikatos apsaugos ministro isakymu Nr. V-758 „Del Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybines komisijos sudarymo“ sudarytai tarpžinybinei komisijai. 2009 m. rugpjucio 5 d. ivyko Komisijos posedis, kuriame buvo priimtas spendimas del produkto „Gastrovitas“ - produktas nepriskirtinas maisto papildui, atsižvelgiant i atsakovo (komisijos) pateiktus argumentus. Atsakovui tikrinant prašoma notifikuoti mineta produkta kilo neaiškumu del jo priskyrimo maisto papildu grupei, todel atsakovas šiuo probleminiu klausimu kreipesi i Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybine komisija, taciau remiantis Komisijos 2009-10-07 posedžio protokolu Nr. 7 produktas negali buti priskirtas maisto papildamas, atsižvelgiant i tai, kad Lietuvos Respublikoje yra registruotas vaistinis preparatas, kurio sudetyje yra du kartus mažesnis stambiuju raguociu tulžies ekstrakto kiekis bei i tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-06-20 sprendimu administracineje byloje Nr. I-3318-764/2008 pripažino teisetu šio preparato paskyrima prie vaistiniu. Pareiškejo skundo esminis argumentas yra tas, kad

19produktas „Gastrovitas“ yra registruotas Nyderlanduose kaip maisto papildas, taip pat jis yra platinamas Latvijos rinkoje kaip maisto papildas, todel jam neturetu buti taikomi jokie apribojimai kitoje ES valstybeje nareje. Taciau vertindama, ar Bendrijos teises prasme produktas priskirtinas vaistams, ar maisto produktams, kompetentinga nacionaline valdžios institucija priima sprendima, kiekvienu konkreciu atveju atsižvelgdama i visas produkto savybes, tarp ju i jo sudeti, farmakologines savybes, kurios gali buti nustatytos remiantis turimais mokslo duomenimis, vartojimo buda, platinimo apimti, vartotoju turima informacija apie ji ir gresme, kuria gali sukelti jo vartojimas. Todel Produktas „Gastrovitas“ negalejo buti teikiamas Lietuvos Respublikos rinkai kaip maisto papildas, o daugeli metu buvo Lietuvos Respublikos rinkoje kaip vaistas ir medicinines paskirties produktas. Pareiškejas skunde taip pat teigia, kad skundžiamas sprendimas neatitinka administraciniams sprendimams keliamu reikalavimu bei neatitinka viešojo administravimo principu. Remiantis Viešojo administravimo istatymo 2 straipsnio 11 punktu bei Viešojo administravimo istatymo 8 straipsniu teigiama, kad pareiškejo argumentai, kad atsakovo priimtas sprendimas neatitinka administraciniams sprendimams keliamu reikalavimu, yra nepagristi. Pareiškejo argumentai, kad teises aktu reikalavimai del maisto papildu notifikavimo tvarkos iš esmes nera pasikeite, todel pareiškejas, teikdamas atsakovui teises aktu reikalavimus atitinkancius pranešimus ir žinodamas, kad maisto papildas jau yra išleistas i Europos Sajungos rinka, turejo lukesciu, kuriuos laiko pagristais, yra neteisingas. Konstitucinis Teismas yra ne karta pažymejes, kad neatsiejami teisines valstybes principo elementai yra teisetu lukesciu apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Sprendžiant ši administracini ginca nebuvo nustatyta, kad atsakovas nesilaike jam teises aktu nustatytu pareigu ar neivykde isipareigojimu, todel teigti, kad buvo pažeistas pareiškejo teisetu lukesciu principas, nera pagrindo. Teismas padare išvada, kad atsakovas, priimdamas gincijamus sprendimus laikesi teises aktuose nustatytu reikalavimu, Tarnyba sprendima prieme atsižvelgdama i Komisijos imperatyvias išvadas. Teismui pripažinus, kad ginco sprendimai yra teiseti ir pagristi, nera teisinio pagrindo ipareigoti Tarnyba itraukti produkta „Gastrovitas“ i notifikuotu maisto papildu saraša. Teismas pasisakydamas, del žalos atlyginimo, nurode, kad padaryta turtine žala, o istatymu numatytais atvejais ir neturtine žala, turi buti visiškai atlyginama atsakingo asmens. Pareiškejas, teikdamas skunda, turi irodyti neteisetu veiksmu fakta, priežastini ryši, žalos dydi bei kalte. Teismas, išanalizaves administracines bylos medžiaga, pripažines, kad skundžiami sprendimai yra teiseti ir pagristi nenustate atsakovo neteisetu veiksmu, galejusiu sukelti žala pareiškejui. Pareiškejas neirode butinos civilines atsakomybes atsiradimo salygos – valstybines valdžios institucijos ar jos darbuotoju neteisetos veikos. Pareiškejas patikslintame skunde pateike nuostoliu (žalos) apskaiciavimo formule. Teismas padare išvada, kad minetas nuostoliu apskaiciavimas turejo buti pagristas faktinemis aplinkybemis ir irodymais, o ne vien tik sanaudomis, pardavimu atstovu išlaikymo ar negautomis pajamomis. Pareiškejas nepagrinde, kodel jis butu pardaves butent toki kieki produkto. Pareiškejo pateikta nuostoliu (žalos) apskaiciavimo formule iš esmes yra klaidinanti, todel išdestyti argumentai leidžia daryti išvada, kad pareiškejo paskaiciavimai apie atsiradusia turtine žala nepatvirtinti irodymu visuma, todel pripažintini nepagristais.

20III.

21Pareiškejas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 30-37) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendima ir perduoti byla Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrineti iš naujo.

22Pareiškejas apeliacini skunda grindžia Lietuvos higienos norma HN 17:2003 „Maisto papildai“, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. isakymu Nr. V-772, Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktu ženklinimas“, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

232002 m. gruodžio 24 d. isakymu Nr. 677. Apeliantas nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas neteisingai vertino byloje surinktus irodymus bei nepasisake del dalies irodymu ir tokiu atveju teismo sprendimas yra nepagristas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 87 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimus. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nesurinko irodymu, kurie patvirtintu, kad „Gastrovitas“ gali buti laikomas vaistiniu preparatu neatlikus šio produkto ekspertizes del tinkamumo ji pripažinti vaistiniu preparatu. Pažymi, kad apelianto pateikti irodymai akivaizdžiai irodo, kad (i) apeliantas laikesi visu teises aktu reikalavimu, kurie taikomi maisto papildu notifikavimui; (ii) maisto papildas „Gastrovitas“ yra gaminamas ir platinamas kitose ES valstybese, iskaitant kaimynineje valstybeje Latvijos Respublikoje, kaip maisto papildas, jis nera atšauktas iš ES valstybiu rinku ir tai patvirtina šiu valstybiu kompetetingos institucijos; (iii) apelianto pateikta medžiaga ir informacija atsakovams irodo, kad „Gastrovitas“ yra maisto papildas, jo sudetyje nera medžiagu, kurios lemtu jo gydomasias arba nuo ligu saugancias savybes. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagristai daro išvada, kad santykiams tarp apelianto ir atsakovu taikomas Farmacijos istatymas bei jo nuostatos. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas prisideda prie klaidingos praktikos formavimo, kas salygoja pažeidima suinteresuotiems asmenims i teismine gynyba. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinedamas byla teismo posedžio metu nedalyvaujant pareiškejui, pažeide jo teise i teismine gynyba,

24Atsakovas Komisija atsiliepimu i apeliacini skunda (T 2, b. l. 50) nurodo, kad pritaria Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimui ir papildomos medžiagos neteikia.

25Atsakovas Tarnyba atsiliepimu i apeliacini skunda (T 2, b. l. 51-55) prašo pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista, o apeliacini skunda atmesti.

26Atsakovas pažymi, kad produktas „Gastrovitas“ daugeli metu Lietuvos Respublikos rinkoje buvo platinamas kaip vaistas ir medicinines paskirties produktas. Tai irodo Valstybines vaistu kontroles tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2001 m. lapkricio 12 d. isakymas Nr. 132 „Del bereceptiniu vaistu sarašo“. Lietuvos Respublikoje yra registruotas vaistinis preparatas, kurio sudetyje yra du kartus mažesnis stambiuju raguociu tulžies ekstrakto kiekis bei i tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 20 d. sprendimu administracineje byloje Nr. 1-3318-764/2008, kurioje buvo nagrinejama produkto, ivežto i LR rinka iš ES šalies ir turincio sudetyje tulžies ekstrakto priskyrimo vaistiniams preparatams, pripažintas teisetumas. Atsiliepime i apeliacini skunda nurodyta Direktyvos 2002/46/EB ypatumai salygu del preparato notifikavimo maisto papildu bei aptariami nacionaliniai apribojimai ar draudimai prekybai maisto papildais. Nurodoma, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pagristai remesi Farmacijos istatymo 9 straipsnio 6 punkto nuostata - „Jei produktas, atsižvelgiant i visas jo charakteristikas, gali buti laikomas vaistiniu preparatu ir produktu, kuriam reikalavimus nustato kiti Lietuvos Respublikos teises aktai, jam taikomi vaistinio preparato reikalavimai“. Del galimai suvaržytos teises i gynyba atsiliepimu i apeliacini skunda Tarnyba remiasi Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 80 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka. Pareiškejo faktiniai ir teisiniai argumentai buvo nurodyti skunde, o teismui pateikdamas prašyma del bylos nagrinejimo atidejimo, pareiškejas nepateike jokiu papildomu irodymu. Del šios priežasties darytina išvada, kad nebuvo pagrindo konstatuoti, jog bylos nagrinejimas turejo buti atidetas. Pirmosios instancijos teismas užkirto kelia bylos vilkinimui ir remesi ekonomiškumo ir proceso koncentracijos principais.

27Teiseju kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

30Gincas byloje kilo del produkto „Gastrovitas“ notifikavimo kaip maisto papildo.

31Šio administracinio ginco teisinius santykius reglamentuoja Farmacijos istatymas, Viešojo administravimo istatymas, Lietuvos higienos norma HN 17:2003 „Maisto papildai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. isakymu Nr. 772, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjucio 6 d. isakymu

32Nr. V-651 patvirtintas Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašas, Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybines komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsejo 14 d. isakymu Nr. V-758.

33Skundžiamu atsakovu sprendimu priemimo metu galiojes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjucio 6 d. isakymu Nr. V-651 patvirtintas Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašas reglamentavo duomenu apie maisto papildus teikima. Šio Tvarkos aprašo turejo laikytis visi asmenys, tiekiantys Lietuvos Respublikos rinkai maisto papildus iš Europos Sajungos šaliu nariu bei Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystes ir Norvegijos Karalystes (2 p.). Tvarkos aprašo 5 punktas nustate, kad asmenys, prieš tiekdami maisto papildus Lietuvos Respublikos rinkai, privalo pranešti (notifikuoti) Valstybinei visuomenes sveikatos priežiuros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenis apie maisto papilda raštu (paštu ar faksu) ir elektroninemis ryšio priemonemis (http://www.vvspt.lt/maistopapildoforma/), irašydami duomenis i šios tvarkos priede pateikta Pranešimo apie maisto papildo tiekima rinkai forma. Tarnyba, gavusi užpildyta forma, per 20 darbo dienu patikrina duomenis ir apie nustatytus trukumus informuoja duomenis pateikusi asmeni. Jeigu trukumu nenustatyta, informacija ivedama i notifikuotu maisto papildu duomenu baze (7 p.). Notifikuotu maisto papildu sarašas skelbiamas Tarnybos interneto svetaineje http://www.vvspt.lt. (10 p.).

34Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškejas kreipesi i atsakova Tarnyba pranešimu del maisto papildo ,,Gastrovitas“ tiekimo Lietuvos rinkai, prašydamas notifikuoti kaip maisto papilda gamintojo Bional International B.V. produkta ,,Gastrovitas“.

35Pagal Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybines komisijos nuostatu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

362006 m. rugsejo 14 d. isakymu Nr. V-758, 8 punkta, Komisijos paskirtis – pagal instituciju prašymus išnagrineti produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei klausima, jei priimant paraiškas produktams notifikuoti/registruoti pagal instituciju kompetencijai priskiriamus teises aktus, institucijai nera aišku, kuriai produktu grupei produktai yra priskirtini. Komisija nesprendžia ir nenagrineja kitu juridiniu asmenu prašymu.

37Atsakovui Tarnybai tikrinant prašoma notifikuoti mineta produkta kilo neaiškumu del jo priskyrimo maisto papildu grupei, todel atsakovas kreipesi i Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybine komisija.

38Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybine komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsejo 14 d. isakymu

39Nr. V-758 „Del probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybines komisijos sudarymo“, 2009 m. spalio 7 d. vykusiame posedyje, svarste produkto ,,Gastrovitas“ priskyrimo atitinkamai produktu grupei klausima ir prieme išvadas – produktas „Gastrovitas“ negali buti priskirtas maisto papildams arba kosmetikos gaminiams, nes turi savo sudetyje vaistiniu ar kitu medžiagu, pasižyminciu farmakologinemis savybemis ir/ar terapiniu poveikiu, šios sudetines medžiagos ieina i kai kuriu vaistu sudeti, produktui priskiriamos gydomosios ar kitos vaistines savybes ir pan., todel produktas turi buti nustatyta tvarka teikiamas vertinimui (kaip vaistinis preparatas ar tradicinis augalinis preparatas ar kt.) i Valstybine vaistu kontroles tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

40Valstybine visuomenes sveikatos priežiuros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2009 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. S-2338 informavo pareiškeja, kad 2009 m. spalio 7 d. ivyko Komisijos posedis, kuriame buvo svarstoma produkto ,,Gastrovitas“ priskyrimas atitinkamai produktu grupei bei kad išvados yra pateiktos posedžio protokolo išraše.

41Farmacijos istatymas maisto papildo savokos nepateikia. Maisto papildu teisini režima reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 17:2003 „Maisto papildai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. isakymu Nr. 772. Šia Higienos norma nuo 2005 m. rugpjucio 1 d. buvo uždrausta prekiauti maisto papildais, neatitinkanciais Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ reikalavimu. Skundžiamu sprendimu priemimo metu galiojusios Higienos normos 8 punktas numate, kad Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami maisto papildai, pagaminti ir (ar) importuojami iš valstybiu ne Europos Sajungos nariu, išskyrus Islandijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštyste ir Norvegijos Karalyste, privalo tureti Valstybines visuomenes sveikatos priežiuros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus Maisto papildo registravimo pažymejimus. Apie maisto papildu iš Europos Sajungos šaliu nariu bei Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystes ir Norvegijos Karalystes tiekima Lietuvos Respublikos rinkai turi buti pranešta (notifikuota) Tarnybai. Ši Higienos norma nustate, kad maisto papildas – maisto produktas, skirtas papildyti iprasta maisto raciona ir kuris vienas arba derinyje su kitomis medžiagomis yra koncentruotas maistiniu ar kitu medžiagu, turinciu mitybini arba fiziologini poveiki, šaltinis. Maisto papildai rinkai tiekiami dozuotomis formomis – kapsulemis, pastilemis, piliulemis, tabletemis, milteliu maišeliais, ampulemis, buteliukais su lašu dozatoriais bei kitomis panašiomis skysciu ir milteliu, skirtu vartoti mažais dozuotais kiekiais, formomis; maistines medžiagos – vitaminai ir mineralines medžiagos (4 p.). Maisto papildai, kuriuose yra vitaminu ir mineraliniu medžiagu, gali buti tiekiami i rinka tik atitinkantys šios higienos normos reikalavimus (6 p.). Maisto papildams gaminti gali buti naudojami tik šios higienos normos 1 priede išvardyti vitaminai ir mineralines medžiagos ir šios higienos normos 2 priede išvardyti vitaminu ir mineraliniu medžiagu preparatai (14 p.).

42Pareiškejas apeliaciniame skunde be kitu argumentu nurodo, kad skundžiami sprendimai neatitinka administraciniams sprendimams keliamu reikalavimu bei neatitinka viešojo administravimo principu.

43Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija sutinka su pareiškejo (apelianto) išreikšta pozicija, kad atsakovu sprendimai privalejo buti pagristi teises aktu reikalavimais.

44Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. isakymu patvirtintu Valstybines visuomenes sveikatos priežiuros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatu (akto redakcija, galiojusi skundžiamo Tarnybos sprendimo priemimo metu) 8 punktas numate, kad Tarnybos veiklos tikslas – igyvendinti visuomenes sveikatos priežiuros strategija ir programas pagal Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybes, Sveikatos apsaugos ministerijos suformuluotas sveikatos politikos gaires visuomenes sveikatos saugos užtikrinimo ir vartotoju teisiu gynimo srityje.

45Tarnyba, igyvendindama jai suteiktus viešojo administravimo igaliojimus, tarp ju notifikavimo atlikima, savo veikloje vadovaujasi ir Viešojo administravimo istatymu.

46Pagal Viešojo administravimo istatymo (akto redakcija, galiojusi nuo

472009 m. birželio 25 d. iki 2010 m. sausio 5 d.) 2 straipsnio 11 punkta, administracinis sprendimas - administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia. Viešojo administravimo istatymo 3 straipsnis 1 punktas numato, kad viešojo administravimo subjektu igaliojimai atlikti viešaji administravima turi buti nustatyti teises aktuose, o veikla turi atitikti šiame istatyme išdestytus teisinius pagrindus. Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi buti pagristas objektyviais duomenimis (faktais) ir teises aktu normomis.

48Atsakovas Tarnyba, tikrindama prašoma notifikuoti mineta produkta, kreipesi i Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybine komisija, tam, kad išsamiai ir neabejotinai butu ivertintos visos svarbios ir reikšmingos sprendimo pagristuma užtikrinancios faktines aplinkybes, veike pagal jai teises aktu nustatytas kompetencijos ribas, taciau sprendimo nepagrinde teises aktu normomis. Iš gincijamo administracinio akto turinio matyti, kad sprendime yra nurodytas poistatyminis aktas, kurio pagrindu sudaryta Komisija, jos padarytos išvados.

49Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsejo 14 d. isakymu Nr. V-758 „Del probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybines komisijos sudarymo“ 3 punktu nustatyta, kad Komisijos sprendimai yra privalomi registravima ar notifikavima atliekanciai institucijai, priskiriant produktus atitinkamai produktu grupei.

50Iš Komisijos 2009 m. spalio 7 d. sprendimo, iforminto protokolo išrašu Nr. 7, matyti, kad jame nustatyti faktai, ir ju pagrindu padarytos išvados. Taciau aukšciau išdestytu teises aktu analize leidžia teigti, kad Komisijos sprendime nera ivardinta kokiu Higienos normos reikalavimu neatitinka produktas, kuri prašoma notifikuoti kaip maisto papilda, nenurodyti teises aktai, kuriais remiantis produktas negali buti priskirtas maisto papildams, todel pareiškejo argumentai, kad atsakovu priimti sprendimai neatitinka administraciniams sprendimams keliamu reikalavimu, yra pagristi.

51Atsižvelgus i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad atsakovas Komisija, priimdama gincijama sprendima iforminta protokolu, ir Tarnyba, atsižvelgdama i Komisijos imperatyvias išvadas, priimdama sprendima pažeide Viešojo administravimo istatymo 8 straipsnio reikalavimus.

52Mineta pažaida ne tik riboja asmens teise i teismine gynyba, bet ir gincui persikelus i teisma atima galimybe pastarajam suprasti bei apsibrežti bylos nagrinejimo ribas, o kartu priimti objektyvu, visapusiška sprendima.

53Nors atsakovas Tarnyba atsiliepime i apeliacini skunda nurodo, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. isakymu Nr. V-161 patvirtintas Pranešimo (notifikavimo) apie i Lietuvos Respublikos rinka pateikiamus maisto papildus tvarkos aprašas, kuriame nebeliko i Lietuvos Respublikos rinka patiekiamu maisto papildu iš Europos ekonominei bendrijai priklausanciu šaliu notifikavimo proceduros, klausimas del produkto „Gastrovitas“ notifikavimo kaip maisto papildo iš esmes gražintinas nagrineti Tarnybai pagal skundžiamu sprendimu priemimo metu galiojusius taisykles, kadangi pareiškejas gales pasinaudoti teismine gynyba dar karta, jei nesutiktu su sprendimu, o pastaraji teismui panaikinus ir isiteisejus, butu pagrindas spresti žalos atlyginimo klausima, kuris keltas jau ir šioje tikrinamoje administracineje byloje, bet negali buti išsprestas iš esmes del neapibrežtos negalincios buti patikrintos situacijos.

54Tikrinamoje administracineje byloje teismas negali imtis notifikavimo proceduras atliekancio viešojo administravimo subjekto priskirtos pareigos, užuot sprendes, ar viešojo administravimo subjekto priimtas ir skundžiamas sprendimas yra teisetas bei pagristas pagal byloje esancius faktinius duomenis. Priešingu atveju butu nepaisoma pagrindines teismu funkcijos vykdyti teisinguma. Todel priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas negali buti pripažintas teisetu.

55Atsižvelgus i tai, kad nurodyti viešojo administravimo subjekto padaryti pažeidimai yra esminiai, kas galimai salygojo nepagristu bei neteisetu skundžiamu administraciniu aktu priemima, tikrinamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas naikintinas ir byla gražintina nagrineti iš naujo Tarnybai.

56Nusprendus byla gražinti iš naujo nagrineti Tarnybai, kiti apeliacinio skundo argumentai nera teisiškai reikšmingi, todel neaptariami.

57Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

58Pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Mitela“ apeliacini skunda patenkinti iš dalies.

59Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima.

60Panaikinti Valstybines visuomenes sveikatos priežiuros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2009 m. spalio 16 d. sprendima Nr. S-2338 ir Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybines komisijos 2009 m. spalio 7 d. sprendima, iforminta protokolo išrašu Nr. 7, ir perduoti byla Valstybines visuomenes sveikatos priežiuros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nagrineti iš naujo.

61Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 3. I.... 4. Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybines... 5. Nesutikdamas su aukšciau nurodytais aktais pareiškejas uždaroji akcine... 6. 1) panaikinti Tarnybos 2009 m. spalio 16 d. sprendima Nr. S-2338;... 7. 2) panaikinti Komisijos 2009 m. spalio 7 d. sprendima, iforminta protokolo... 8. 3) ipareigoti Tarnyba itraukti maisto papilda „Gastrovitas“ i notifikuotu... 9. 4) priteisti iš atsakovu 189 483 Lt žala.... 10. Pareiškejas paaiškino, kad Tarnybai pateike visus dokumentus ir medžiaga, ko... 11. 189 483 litu nuostoliu. Patikslintame skunde pateikiama tikslesne žalos... 12. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu i skunda (T 1, b. l. 91-98) praše ji atmesti... 13. Tarnyba paaiškino, kad igyvendinama jai suteiktus viešojo administravimo... 14. Atsakovas Komisija atsiliepimu i skunda (T 1, b. l. 167-169) praše ji atmesti... 15. Komisija gavusi iš Tarnybos prašyma Nr. S-1309 2009 m. birželio 12 d, taip... 16. II.... 17. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu (T 2,... 18. Teismas konstatavo, kad šioje byloje gincas kiles del produkto... 19. produktas „Gastrovitas“ yra registruotas Nyderlanduose kaip maisto... 20. III.... 21. Pareiškejas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 30-37) prašo panaikinti Vilniaus... 22. Pareiškejas apeliacini skunda grindžia Lietuvos higienos norma HN 17:2003... 23. 2002 m. gruodžio 24 d. isakymu Nr. 677. Apeliantas nurodo, kad Vilniaus... 24. Atsakovas Komisija atsiliepimu i apeliacini skunda (T 2, b. l. 50) nurodo, kad... 25. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu i apeliacini skunda (T 2, b. l. 51-55) prašo... 26. Atsakovas pažymi, kad produktas „Gastrovitas“ daugeli metu Lietuvos... 27. Teiseju kolegija... 28. IV.... 29. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 30. Gincas byloje kilo del produkto „Gastrovitas“ notifikavimo kaip maisto... 31. Šio administracinio ginco teisinius santykius reglamentuoja Farmacijos... 32. Nr. V-651 patvirtintas Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos... 33. Skundžiamu atsakovu sprendimu priemimo metu galiojes Lietuvos Respublikos... 34. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškejas kreipesi i atsakova Tarnyba... 35. Pagal Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei... 36. 2006 m. rugsejo 14 d. isakymu Nr. V-758, 8 punkta, Komisijos paskirtis –... 37. Atsakovui Tarnybai tikrinant prašoma notifikuoti mineta produkta kilo... 38. Probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei tarpžinybine... 39. Nr. V-758 „Del probleminiu produktu priskyrimo atitinkamai produktu grupei... 40. Valstybine visuomenes sveikatos priežiuros tarnyba prie Sveikatos apsaugos... 41. Farmacijos istatymas maisto papildo savokos nepateikia. Maisto papildu teisini... 42. Pareiškejas apeliaciniame skunde be kitu argumentu nurodo, kad skundžiami... 43. Apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija sutinka su pareiškejo... 44. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. isakymu... 45. Tarnyba, igyvendindama jai suteiktus viešojo administravimo igaliojimus, tarp... 46. Pagal Viešojo administravimo istatymo (akto redakcija, galiojusi nuo... 47. 2009 m. birželio 25 d. iki 2010 m. sausio 5 d.) 2 straipsnio 11 punkta,... 48. Atsakovas Tarnyba, tikrindama prašoma notifikuoti mineta produkta, kreipesi i... 49. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsejo 14 d. isakymu... 50. Iš Komisijos 2009 m. spalio 7 d. sprendimo, iforminto protokolo išrašu Nr.... 51. Atsižvelgus i tai, kas išdestyta, darytina išvada, kad atsakovas Komisija,... 52. Mineta pažaida ne tik riboja asmens teise i teismine gynyba, bet ir gincui... 53. Nors atsakovas Tarnyba atsiliepime i apeliacini skunda nurodo, kad Lietuvos... 54. Tikrinamoje administracineje byloje teismas negali imtis notifikavimo... 55. Atsižvelgus i tai, kad nurodyti viešojo administravimo subjekto padaryti... 56. Nusprendus byla gražinti iš naujo nagrineti Tarnybai, kiti apeliacinio skundo... 57. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 2... 58. Pareiškejo uždarosios akcines bendroves ,,Mitela“ apeliacini skunda... 59. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendima... 60. Panaikinti Valstybines visuomenes sveikatos priežiuros tarnybos prie Sveikatos... 61. Sprendimas neskundžiamas....