Byla 2A-3238-464/2013
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės, Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dainiaus Rinkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo G. V. ieškinį atsakovui UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas G. V. 2013-04-08 su ieškiniu (t.1, b.l. 1-17) kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą ir prašė: 1) pripažinti negaliojančiu UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinio direktoriaus 2012-12-27 įsakymą Nr. B-73 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo G. V.“ ir panaikinti jam paskirtą drausminę nuobaudą – pastabą; 2) panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2013-03-07 sprendimą Nr. DGKS-518, priimtą darbo byloje Nr. APS-36-2687; 3) priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad dirbo pas atsakovą nuo bendrovės įkūrimo 2001-11-01, pastaruoju metu - generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigose. Atsakovo administracijos vadovas dėl struktūrinių bendrovės pertvarkymų ketino vienašališkai pakeisti ieškovo darbo funkcijas. Ieškovui nesutinkant su iš esmės keičiamomis jo darbo sąlygomis, nesutinkant dirbti darbo, dėl kurio šalys nesulygo, atsakovas skyrė jam drausminę nuobaudą už menamą atsisakymą raštu patvirtinti apie susipažinimą su 2012-12-20 įsakymu Nr. B-69 patvirtintais generalinio direktoriaus pavaduotojo naujais pareiginiais nuostatais, su 2012-12-20 įsakymu Nr. B-70, kuriuo kitiems padaliniams buvo paskirstyta ieškovo kompetencija, funkcijos bei nurodoma ieškovui perduoti kitai darbuotojai darbus, dokumentus, informaciją, su 2012-12-20 įsakymu Nr. B-71, kuriuo ieškovui pavedama išanalizuoti Bazelio III reikalavimus, nustatytus finansų įstaigoms, jų įgyvendinimo Lietuvoje tikėtiną poveikį bankams, pateikti pasiūlymus dėl bendrovės teikiamų paslaugų sąlygų pakeitimo, ir su 2012-12-20 įsakymu Nr. B-72, kuriuo ieškovui pavedama parengti siūlymus dėl garantijų už bankų teikiamas kredito linijas, garantijas galimų garantavimo schemų, garantijų teikimo sąlygų. Teigia, kad skirdamas nuobaudą darbdavys siekė palenkti ieškovą pačiam nutraukti darbo santykius. Be to, darbdavys nesilaikė galiojančios darbuotojų supažindinimo su bendrovėje priimamais įsakymais tvarkos, kuri buvo nustatyta 2007-12-04 įsakymu Nr. B-20 patvirtintomis Dokumentų rengimo, tvarkymo ir užduočių vykdymo kontrolės taisyklėmis. Šių taisyklių 21 p. nustatytos pareigos pasirašytinai susipažinti su minėtais įsakymais įgyvendinti ieškovas objektyviai negalėjo, kadangi minėti dokumentai buvo pateikti tik elektroniniu būdu. Pripažįsta, kad su darbdavio paskirtomis konkrečiomis užduotimis yra susipažinęs ir vykdė bendrovės vadovo tiesioginius darbo nurodymus. Tačiau atsakovas jam drausminę nuobaudą paskyrė remdamasis ne tuo metu galiojusiomis taisyklėmis, o atgaline tvarka taikydamas vėliau priimtas Dokumentų rengimo ir užduočių vykdymo taisykles, patvirtintas 2013-02-15 įsakymu Nr. B-24. Pažymi, kad ankstesnėse, 2007-12-04 patvirtintose taisyklėse nebuvo įteisinta dokumentų registravimo, jų kopijų tvirtinimo, dokumentų tvarkymo DVS priemonėmis tvarka. Be to, kadangi nesutiko su pakeistomis darbo sąlygomis ir nenorėjo dirbti nesulygto darbo, atsakovas privalėjo inicijuoti darbo sutarties nutraukimą pagal DK 129 str. nuostatas, o ne versti ieškovą atlikti anksčiau nevykdytų funkcijų skiriant jam drausmines nuobaudas ar delsiant atleisti jį iš darbo pagal įstatymą. Šią darbdavio jam paskirtą drausminę nuobaudą apskundė darbo ginčų komisijai, tačiau komisijos 2013-03-07 sprendimu Nr. DGKS-518 drausminė nuobauda nebuvo panaikinta, nors pagrindo darbo drausmės pažeidimo konstatavimui nebuvo. Dėl darbdavio spaudimo, nuolatos ieškant preteksto jo veiksmus įvertinti kaip darbo drausmės pažeidimą, galiausiai buvo priverstas išeiti iš darbo bendru šalių sutarimu.

4Atsakovas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atsiliepimu (t.2, b.l.31-34) prašė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas dirbo pagal 2010-12-31 pareiginius nuostatus, tačiau šie 2012-12-20 buvo pakeisti ir pateikti ieškovui, kad jis galėtų su jais susipažinti. Ieškovas atsisakė raštu patvirtinti, jog susipažino su pakeistais pareiginiais nuostatais, o atsisakymo motyvų nenurodė. 2012-12-20 ieškovui buvo įteikti dar trys įsakymai, kurių gavimo ieškovas pasirašytinai taip pat nepatvirtino, juos grąžino nepasirašytus atsakovo darbuotojui vyr. teisininkui R. Z.. Dėl tokios ieškovo veikos atsakovas 2012-12-27 ir skyrė jam drausminę nuobaudą – pastabą. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, atsakovas paprašė ieškovo pateikti pasiaiškinimą, tačiau ieškovas jį pateikė jau pasibaigus atsakovo nurodytam terminui. Ieškovo atsisakymą patvirtinti, jog susipažino su atsakovo pavedimais, vertina kaip piktavališką veiksmą, vidaus teisės aktų ir bendros darbuotojo pareigos dirbti dorai ir sąžiningai pažeidimą. Drausminės nuobaudos skyrimo metu galiojusių 2007-12-04 Dokumentų rengimo, tvarkymo ir užduočių vykdymo kontrolės taisyklių 21 p. numatė, jog su įsakymu darbuotojai turi būti supažindinami pasirašytinai. Ieškovui pateiktuose įsakymuose buvo nustatyta vieta jo parašui po žodžiu „Susipažino“ ir jo pavarde. Taip pat taisyklėse buvo numatyta, kad darbuotojai privalo raštu patvirtinti įsakymo kopijos gavimą arba raštu pateikti atsisakymo priežastis per vieną darbo dieną nuo atitinkamo dokumento kopijos pateikimo jam dienos. 2007-12-04 patvirtintų taisyklių 22 p. nurodyta, kad atsisakymas raštu patvirtinti apie atitinkamo įsakymo gavimą bei sutikimą jį vykdyti laikomas bendrovės vidaus taisyklių pažeidimu. Teigia, kad 2012-12-20 įsakymai ieškovui buvo įteikti ne tik elektroniniu būdu, bet ir tiesiogiai. Kadangi ieškovas buvo generalinio direktoriaus pavaduotojas, jis pagal pareigų lygį privalėjo preciziškai laikytis visų darbuotojų pareigų, nes jo elgesys turėtų formuoti pavyzdį likusiam kolektyvui. Ieškovui skirta pastaba nėra susijusi su ieškovo pareiginių nuostatų pakeitimu ir neįtakoja jo garantijų pagal DK 120 str., nes ieškovo atsakomybės sritys kito tik iš dalies ir jam nebuvo kliūčių tęsti darbo santykius pas atsakovą ir atlikti įprastas administracines funkcijas.

5Trečiasis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-06-17 sprendimu (t.2, b.l. 76-83) ieškinį patenkino: panaikino UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinio direktoriaus 2012-12-27 įsakymą Nr. B-73 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo G. V.“; panaikino Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2013-03-07 sprendimą Nr. DGKS-518, priimtą darbo byloje Nr. APS-36-2687; priteisė iš atsakovo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 1500 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui G. V. ir 165,78 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

8Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinio direktoriaus 2012-12-27 įsakymu Nr. B-73 drausminė nuobauda – pastaba ieškovui buvo paskirta nepagrįstai. Jos skyrimo metu galiojo 2007-12-04 Dokumentų rengimo, tvarkymo ir užduočių vykdymo kontrolės taisyklės, kurios pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija vėlesniu, nei skirta nuobauda UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinio direktoriaus 2013-02-15 įsakymu Nr. B-24. Tik naujųjų taisyklių 7.2. p. jau buvo numatyta, kad su INVEGOS vidiniu dokumentu INVEGOS darbuotojai supažindinami DVS priemonėmis arba pasirašytinai, o 7.3. p. konkretizuota, jog kai darbuotojai su įsakymu turi būti supažindinami pasirašytinai, įsakymas pateikiamas susipažinimui patvirtinti prieš tai atsiuntus elektroniniu paštu įsakymo skanuotą kopiją. Taigi skiriant drausminę nuobaudą pareigos naudotis DVS priemonėmis dar nebuvo, nes ir 2007-11-19 įsakymu Nr. B-17 patvirtintos Vidaus darbo tvarkos taisyklės buvo pripažintos netekusiomis galios, patvirtinant naujas Vidaus darbo taisykles tik 2013-01-23 įsakymu Nr. B-11. Be to, ši nuobauda skirta už tai, kad ieškovas nepatvirtino, jog yra tinkamai informuotas apie jam skirtus pavedimus, tame tarpe vadovautis pakeistais pareiginiais nuostatais. Tačiau šalių elektroninis susirašinėjimas įrodo, kad ieškovas, nors ir nesutikdamas su jo darbo funkcijų pakeitimu, vykdė jam vadovo skiriamus vienkartinius pavedimus ir šalių sudarytos Darbo sutarties Nr.2 nepažeidė. Tokią aplinkybę teisme pripažino ir atsakovo atstovė, patvirtinusi, kad drausminė nuobauda nebuvo skirta už pavestų ieškovui darbų neatlikimą. Teismas nurodė, kad drausminė nuobauda darbuotojui negali būti paskirta remiantis vien formaliais darbuotojo darbo trūkumais. Todėl atsakovo reikalavimo pasirašyti ant dokumentų kopijos neįvykdymas galėtų būti įvertintas tik formalus darbo trūkumas, niekaip neįtakojantis darbo drausmės. Teismas nenustatė aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad ieškovo veiksmuose buvo darbo drausmės pažeidimo objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, t.y. ieškovo neteisėta veika ir jo kaltė, ar kad būtų pažeistos atsakovo teisės ar pakenkta jo interesams, kad dėl ieškovo veiksmų būtų patirta žala. Dėl naujų ieškovo pareiginių nuostatų patvirtinimo teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad atsakovas jais iš esmės pakeitė ieškovo vykdytas darbo funkcijas. Remdamasis kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-13 nutartis c.b. Nr. 3K-3-511/2010) pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiginės instrukcijos nepasirašymas vertintinas kaip ieškovo atsisakymas dirbti pakeistomis sąlygomis, o tokiu atveju turėjo būti inicijuojamas jo atleidimas iš darbo pagal DK 120 str. ir 129 str. nuostatas. Nenustatęs ieškovo veikoje darbo drausmės atsakomybės sąlygų, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinio direktoriaus 2012-12-27 įsakymu paskirtą ieškovui pastabą teismas panaikino.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 2013-07-17 apeliaciniu skundu (t.2, b.l. 96-103) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-17 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus darbo ginčų komisijos 2013-03-07 sprendimą Nr. DGKS-518 palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo prijungti prie bylos ir vertinti naujus rašytinius įrodymus: 2013-07-01 užduočių elektroninio registro išrašo nuotrauką, generalinio direktoriaus 2013-02-05 įsakymą Nr. B-19 „Dėl valdybos sprendimo, susijusio su naujų garantinių produktų sukūrimu, įgyvendinimo“ pavestų užduočių atlikimo tvarkos“ kopiją, valdybos 2013-02-18 posėdžio protokolo kopiją. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai sprendė, kad ieškovo padaryti pažeidimai neturi reikšmės atsakovo veiklai. Be to, tos veiklos ypatumų teismas net neanalizavo ir netyrė. Padarydamas išvadą, kad ieškovas šiuo atveju galėjo būti traukiamas drausminėn atsakomybėn tik už darbo užduočių neįvykdymą, teismas neleistinai susiaurino DK 228 str. Nepasirašydamas po įsakymais apie susipažinimą ir nepaisydamas specialių generalinio direktoriaus reikalavimų tą padaryti, ieškovas pažeidė atsakovo lokalinių aktų reikalavimus. Skundžiamu sprendimu, kuriame vadovavosi byloje neištirtomis aplinkybėmis, panaikinęs ieškovui skirtą pastabą, nors visos drausminės atsakomybės sąlygos egzistuoja, teismas pažeidė materialines teisės normas, reglamentuojančias darbuotojų pareigas bei jų drausminę atsakomybę.
  2. Teismas bylą nagrinėjo šališkai, netyrė atsakovo pateiktų įrodymų, neatsižvelgė į liudytoju apklausto atsakovo darbuotojo R. Z. paaiškinimus, o rėmėsi vien tokiu neobjektyviu ir nepatikimu įrodymų šaltiniu, kaip ieškovo paaiškinimai. Tuo teismas pažeidė ir procesines normas - CPK 14 str., 17 str., 21 str., 263 str. 2 d. Teismas panaikino pastabą motyvuodamas vien tuo, kad iš ieškovo paaiškinimų nustatytas įsakymuose pateiktų užduočių vykdymas. Tačiau tokiai išvadai padaryti nebuvo tiriama, ar minėtas užduotis ieškovas realiai įvykdė ir ar įvykdė jas tinkamai. Kadangi naujų įrodymų dėl ieškovui teikiamų užduočių vykdymo pateikimo būtinybė iškilo tik teismui pagrindus sprendimą byloje neištirta aplinkybe, atsakovas prašo prijungti įrodymus, paneigiančius ieškovo teiginius apie jo įvykdytas užduotis.
  3. Teismas taip pat netinkamai pritaikė ir aiškino DK 120 str. nuostatas, nes padarė su nagrinėjamos dalyku (pastabos ginčijimu) nesusijusią išvadą, kad darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis sąlygomis sukuria darbdaviui pareigą nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Keičiant generalinio direktoriaus pavaduotojo pareiginius nuostatus nebuvo siekta pakeisti darbuotojo darbo sutartyje nustatytos pareigybės ir darbo sąlygų, bet buvo siekiama pakoreguoti generalinio direktoriaus pavaduotojui pavedamas kuruoti įmonės veiklos sritis ir administravimo funkcijas, atsižvelgiant į objektyvius bei jau įvykusius įmonės veiklos organizavimo ir valdymo struktūros pokyčius, bei įmonės veiklą kontroliuojančių institucijų bei vidaus audito rekomendacijas stiprinti vidaus kontrolės funkcijas, atskiriant vertinimo ir sprendimų priėmimo funkciją nuo kontrolės, monitoringo bei projektų įgyvendinimo stebėjimo funkcijų.

11Ieškovas G. V. 2013-09-03 atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.2, b.l. 117-130) prašo atsisakyti priimti iš atsakovo jo pateiktus naujus dokumentus, kuriuos atsakovas turėjo galimybę pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-17 sprendimą, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 2500 Lt teisinės pagalbos išlaidoms apmokėti. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Teismas skundžiamu sprendimu neišėjo už bylos nagrinėjimo ribų ir nepadarė jokių nepagrįstų išvadų. Pati atsakovo atstovė teismui patvirtino, kad drausminė nuobauda ieškovui buvo skirta ne už pavestų užduočių neįvykdymą. Teismas teisingai konstatavo, kad atsakovas iš ieškovo nepagrįstai reikalavo laikytis atgaline kalendorine data dokumentų rengimo, tvarkymo, užduočių vykdymo kontrolės taisyklių, kuriomis vėliau ir įteisinta dokumentų bei užduočių pateikimas įdedant juos į elektroninę DVS sistemą ir kurios įsigaliojo daug vėliau, negu buvo skirtos užduotys. Darbuotojams nežinomos taisyklės nesukuria pareigų ar iš jų reikalavimų nesilaikymo kylančios atsakomybės. Sprendime nėra pasisakyta, kad pastaba yra tik formalumas, bet nurodyta, kad drausminė nuobauda negali būti paskirta remiantis tik formaliais darbuotojo darbo trūkumais. Atsakovas apeliaciniame skunde nenurodo, kokios, jo nuomone, buvo drausminės atsakomybės sąlygos ieškovo veiksmuose ir ko teismas neištyrė.
  2. Atsakovas klaidina teismą teigdamas, kad jis buvo ieškovui pateikęs įsakymus 2007-12-04 Dokumentų rengimo, tvarkymo ir užduočių vykdymo kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka. Atsakovo atstovai, kuriems buvo pavesta atlikti darbuotojų supažindinimą su bendrovėje priimtais įsakymais, nesilaikė šios 2007-12-04 įsakymu bendrovėje įtvirtintos tvarkos. Neįteisinta tvarka bendrovėje darbuotojams siuntinėti elektroniniai laiškai neleidžia su jais susipažinti pasirašytinai, pasirašyti ant tik elektronine forma gauto dokumento yra neįmanoma. Atsakovas neįrodė aplinkybės, kad kuris nors atsakovo bendrovės darbuotojas nurodytus bendrovės įsakymus jam įteikė ir popierine, o ne vien elektronine forma.
  3. Atsakovas dėl ieškovo atliktų darbo užduočių pretenzijų nepareiškė, nuobaudų už netinkamą įsakymų vykdymą neskyrė. Nesutinka ir su skundo teiginiais, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė DK 120 str., jie prieštarauja paties atsakovo teiginiams dėl atsiradusio poreikio keisti ieškovo pareiginius nuostatus. Nesant teisinio įsipareigojimo ir pagrindo toliau dirbti, darbdavys privalėjo ieškovą atleisti DK 129 str., o to nepadarydamas, pažeidė DK 120 str. ir 129 str. reikalavimus. Įstatymų leidėjas darbuotojo nepaklusimo neteisėtiems darbdavio reikalavimams nelaiko darbo drausmės pažeidimu.

12Trečiasis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliantas savo apeliaciniame skunde kelia teismo sprendimo ydingumo klausimą šiais aspektais: dėl neteisingo faktinių aplinkybių nustatymo, sprendžiant, ar buvo padarytas darbo drausmės pažeidimas; dėl darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuojančių teisės normų netinkamo aiškinimo ir taikymo; dėl šalių procesinio lygiateisiškumo, betarpiškumo ir teismo nešališkumo principų pažeidimo, tiriant bei vertinant įrodymus. Dėl tokių skundo argumentų teisėjų kolegija ir pasisako (CPK 320 str. 1 d.).

16Byloje nustatyta, kad ieškovas ilgiau nei dešimtmetį dirbo apelianto bendrovėje, o nuo 2010-04-01 jam buvo patikėtos generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigos (t.1. b.l. 74-75). Direktoriaus pavaduotojo pareigos, juo pradėjus ieškovui dirbti, buvo nustatytos 2002-01-16 patvirtintuose Generalinio direktoriaus pavaduotojo pareiginiuose nuostatuose (t.1, b.l. 72-73), vėliau - 2010-12-31 įsakymu patvirtintuose Generalinio direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už garantijų teikimo priemones, pareiginiuose nuostatuose (t.1, b.l. 115, 116-118). Dar vienerius generalinio direktoriaus pavaduotojo nuostatus atsakovo generalinis direktorius patvirtino 2012-12-20 įsakymu Nr. B-69 (t.1, b.l. 135, 136-138), ieškovo vykdytas funkcijas pavesdamas kitiems darbuotojams, o ieškovui nustatydamas kitokias, lyginant su buvusiomis, darbo funkcijas. Tai matyti ir iš pakitusio jo pareigų pavadinimo (neliko nuorodos, kad jis atsakingas už garantijų teikimo priemones), ir iš tos pačios dienos įsakymo Nr. B-70 turinio (t.1, b.l. 139). Poreikį būtent tokiam darbuotojų funkcijų perskirstymui apeliantas motyvavo vykdomais bendrovėje struktūriniais pertvarkymais. Vykdomų organizacinių struktūrinių pertvarkymų faktą, atitinkamai įtakojusį ir ieškovo darbo sąlygų pasikeitimą, patvirtina byloje esantys įrodymai: apelianto valdybos 2012-09-21 sprendimu patvirtinta nauja bendrovės struktūra (t.1, b.l. 79-80), iš kurios matyti, kad po tokio pertvarkymo neišlieka vieno iš dviejų generalinio direktoriaus pavaduotojų pareigybė, o juo taip pat buvęs A. Z. (t.1, b.l. 81) kiek anksčiau - 2012-06-22 - tapo bendrovės generaliniu direktoriumi (t.1, b.l. 169); atsakovo administracijos vadovo A. Z. elektroniniai laiškai ieškovui (t.1, b.l. 48-52, t.2, b.l. 50), kuriuose aiškiai įvardijamos pareiginių funkcijų perskirstymo tarp darbuotojų priežastys - valdybos patvirtinti struktūriniai pokyčiai, detaliai aptariama, kaip konkrečiai darbo organizavimo pakeitimai bus įgyvendinami, taip pat siūloma ieškovui iki 2012-12-31 apsispręsti, ar jis ketina toliau eiti direktoriaus pavaduotojo pareigas, atsižvelgiant į patvirtintais naujais pareiginiais nuostatais pakeistas jo darbo funkcijas. Vadinasi, nors apeliaciniame skunde apeliantas neigia, kad generalinio direktoriaus pavaduotojo pareiginių nuostatų pakeitimas buvo apspręstas DK 120 str. nurodytų aplinkybių, bei tvirtina, kad ieškovo (darbuotojo) pareigos bei jo darbo sutartyje nustatytos darbo sąlygos, vertinant juos DK 120 str. kontekste, nebuvo keičiamos, tokie argumentai prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Priešingai, nagrinėjamojoje byloje susiklosčiusioje situacijoje DK 120 str. nuostatų aiškinimas yra aktualus ir svarbus tiek, kiek leidžia vertinti, ar darbuotojas padarė darbo drausmės pažeidimą, už kurį jam skirta drausminė nuobauda.

17Teismas, kaip darbo ginčą nagrinėjantis subjektas (CPK 414 str., 417 str., 418 str.), privalo atsižvelgti į visas aplinkybes, kuriomis buvo padarytas darbuotojo veiksmas, darbdavio vertinamas kaip darbo pareigų nevykdymas (ar netinkamas vykdymas) ir darbo drausmės pažeidimas, o tokią procesinę bei iš DK 234 str., 238 str. nuostatų kylančią pareigą pirmosios instancijos teismas nagrinėjamojoje byloje įgyvendino tinkamai. Kadangi ieškovo darbo funkcijų perskirstymą, pavedant jam kitus darbus, o jo atliekamus darbus perduodant vykdyti kitiems darbuotojams, lėmė būtent apelianto vykdomi darbo organizavimo pakeitimai, buvo privalu dėl to gauti paties darbuotojo sutikimą. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto procesine pozicija, jog tokia teismo nuoroda sprendime, kad darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis sąlygomis sukuria darbdaviui pareigą nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, yra visiškai nesusijusi su nagrinėjamos bylos dalyku (pastabos ginčijimu) ar kad ši išvada padaryta neatlikus įrodymų vertinimo. Tokiomis faktinėmis aplinkybėmis darbo ginčą nagrinėjusiai ikiteisminei institucijai adresuotame prašyme bei ieškinyje buvo ginčijamas darbdavio įsakymas skirti nuobaudą. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pareiginės instrukcijos nepasirašymą pagrįstai įvertino kaip ieškovo atsisakymo dirbti pakeistomis sąlygomis išraišką, kas pagal įstatymą (DK 120 str. ir 129 str.) turėjo lemti ir kitokį darbdavio elgesį su šiuo darbuotoju. Taip pat teismas pagrįstai atsižvelgė ir į analogiškus kasacinio teismo išaiškinimus civilinėje byloje, kurios faktinės aplinkybės buvo panašios į nagrinėjamoje byloje esančias (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-13 nutartis c.b. Nr. 3K-3-511/2010).

18Dėl apeliaciniame skunde nurodomo netirtų aplinkybių argumento pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas nesiėmė vertinti ieškovo atleidimo iš darbo teisėtumo ar pagrįstumo, pasisakydamas tik dėl atsakovo (t.y. darbdavio) veiksmų tokioje situacijoje neadekvatumo, skiriant drausminę nuobaudą darbuotojui vien už tai, kad šis savo parašais nepatvirtino, jog yra susipažinęs su nauja pareigine instrukcija ar kitais nurodytais įsakymais, juo labiau, kad ginčo dėl susipažinimo (jų turinio nežinojimo) apskritai nekilo. Ieškovas nepaneigė susipažinimo su minėtų įsakymų turiniu elektroninėje erdvėje fakto, nurodė juos stengęsis įvykdyti, o darbdavio netenkinantys įsakymų (darbdavio vadovo tiesioginių pavedimų darbuotojui) vykdymo rezultatai, ką savo apeliaciniame skunde taip pat akcentuoja apeliantas, pateikdamas ir naujus įrodymus, teisinės reikšmės neturi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ar jo pagrįstumo. Drausminė nuobauda buvo paskirta tik dėl ieškovo parašo ant įsakymų kopijų nebuvimo ir dėl to ginčo taip pat nėra (atstovės paaiškinimai, t.2, b.l. 72; įsakymo Nr.73 turinys, t.1, b.l. 29). Kitų neigiamų ar ieškovui žalingų pasekmių neatsirado, taigi kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo vertinimui, kad ir dėl šios priežasties nuobauda negali būti laikoma paskirta pagrįstai.

19Kita vertus, abiejų šalių pateikti į bylą įrodymai bei paaiškinimai leidžia kolegijai sutikti ir su ieškovo atsikirtimų į apeliacinį skundą argumentais, kad apeliantas jokiomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė fizinio įsakymų jam pateikimo pasirašymui, išskyrus jų atsiuntimą susipažinimui tuo metu darbdavio lokaliniais aktais dar aiškiai nereglamentuotu elektroniniu būdu, o elektroninėje erdvėje pasirašymo funkcija neegzistuoja. Apeliantas (jo atstovai) tiesiogiai neįvardijo asmens, kuris įteikė minėtus įsakymus ieškovui, nenurodė aplinkybių, kuriomis tai buvo padaryta ar asmenų, galinčių patvirtinti tokio įteikimo faktą. Apelianto iniciatyva liudytoju apklaustas jo darbuotojas R. Z. (t.2, b.l. 73) patvirtino tik tai, kad ieškovas 2012-12-24 jam grąžino generalinio direktoriaus pasirašytus įsakymus ir nurodė jų nepasirašysiąs. Tačiau kiti bylos duomenys bei šio liudytojo tarnybinės sąsajos su apeliantu leidžia kolegijai suabejoti jo paaiškinimų, kaip įrodymo, patikimumu. Antai apelianto bendrovėje tuo metu galiojusios Dokumentų rengimo, tvarkymo ir užduočių vykdymo kontrolės taisyklės (t.1, b.l.37-40) numatė, kad kitą dieną po atitinkamo įsakymo pasirašymo jo kopija perduodama vykdyti darbuotojams, o su šiuo įsakymu darbuotojai supažindinami pasirašytinai (taisyklių 21 p.). Taigi nors bendrovės parengtų vidaus dokumentų elektroninės versijos turėjo būti laisvai prieinamos visiems bendrovės darbuotojams vidiniame kompiuteriniame tinkle (privalu jas tokiu formatu išsiųsti ar pateikti ne visiems darbuotojams, o tik biuro administratoriui, taisyklių 29 p.), abi aptartos taisyklių nuostatos reiškia tai, kad ne pats darbuotojas susipažįsta bei inicijuoja pasirašymą, o būtent yra darbdavio supažindinamas pasirašytinai, be to, pasirašymui nėra pateikiamas įsakymo originalus variantas (t.y. pasirašytas įsakymą priėmusio asmens, kaip nurodė teisme liudytojas R. Z.), o tik jo kopija. Pagal šių taisyklių 41 p., kai dokumento užduotį turi vykdyti keli darbuotojai, atsakingas yra pirmasis įrašytas vykdytojas, jam yra perduodamas dokumentas, kitiems vykdytojams padaromos ir perduodamos dokumentų kopijos. Kaip matyti iš byloje esančių įsakymų Nr. B-70, adresuotų keliems vykdytojams, kopijų palyginimo, kurias pateikė ieškovas (t.1, b.l. 30) ir apeliantas (t.1, b.l. 139), ieškovo pateiktame egzemplioriuje nėra nei dokumentą parengusio teisininko R. Z., nei pirmąja vykdytoja įvardintos R. R. ar kitų asmenų parašų. Priimtina domėn ir tai, kad elektroniniuose laiškuose ieškovui apelianto administracijos vadovas taip pat neįvardijo fizinio dokumentų jam pateikimo, išimtinai akcentuodamas ieškovo pareigą juos peržiūrėti INVEGA vidine dokumentų valdymo sistema (t.1, b.l. 48), o 2012-12-27 laiške (t.y. jau po liudytojo nurodytos nepasirašytų dokumentų jam sugrąžinimo 2012-12-24 datos) vis dar primygtinai kėlė pasirašytino susipažinimo su pareiginiais nuostatais ir užduotimis klausimą bei pasiaiškinimo dėl to pateikimą iki 13 val. (t.2, b.l. 25). Nors tokį pasiaiškinimą ieškovas 2012-12-27 surašė (jį į bylą pateikė apelianto atstovė), nurodęs priežastis dėl kurių delsia išdėstyti savo nuomonę dėl naujų darbo funkcijų, tačiau drausminė nuobauda jau buvo paskirta tą pačią 2012-12-27 dieną (t.1, b.l. 29). Taigi pagal tikimybių pusiausvyros principą teisėjų kolegija daro tikėtiną išvadą, kad ieškovui fiziškai nebuvo pateiktos dokumentų pasirašymui kopijos, o galimybė pasirašyti per INVEGA vidinę dokumentų valdymo sistemą ar DVS sistemą pateiktų dokumentų byloje neįrodinėta.

20Išanalizuotų bylos įrodymų bei išdėstytų teisėjų kolegijos argumentų pakanka paneigti ir apelianto skunde pateiktam vertinimui, kad bylą nagrinėjusio teismo vidinis įsitikinimas dėl ginčo esmės (CPK 185 str.) susiformavo pažeidus betarpiškumo principą ar atsižvelgiant tik į vienos šalies pateiktus įrodymus, o teismo sprendimas motyvuojamas ir teismo neištirtais (o tai reikštų - byloje nesančiais) įrodymais ar aplinkybėmis. Šie skundo argumentai atmestini kaip teisiškai ir faktiškai nepagrįsti. Nors teismas tokiose bylose turi platesnę diskrecijos teisę, nei kituose civiliniuose ginčuose, tačiau tai nereiškia, kad teismas turi būti aktyvesnis už pačią ginčo šalį – darbdavį ar rinkti už jį tokius įrodymais, kuriais darbdavys nesiremia. Todėl ir tokie skundo argumentai, kad apelianto atstovė visų svarbių aplinkybių negalėjo žinoti, kad teismas neuždavė kurių nors klausimų liudytojui (apelianto darbuotojui) ar neleido jo atstovei išsamiau pasisakyti dėl vykdomų apelianto bendrovėje organizacinių pertvarkymų ar jų įtakos ieškovo pareigoms bei funkcijoms, ir todėl egzistuoja poreikis teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui, nepatvirtina nei pirmosios instancijos teismo šališkumo (suinteresuotumo ieškovo naudai), nei skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumo.

21Pasisakant dėl kitų skundo argumentų pagrįstumo, t.y. ar tokia faktinė situacija, kuomet nuobauda paskirta vien už nepasirašymą apie susipažinimą, realiai sudarė prielaidas ieškovo drausminei atsakomybei taikyti, teisėjų kolegija pirmiausiai atsižvelgia į drausminės nuobaudos paskirtį bei tikslus. Įstatymu įtvirtinta drausminė atsakomybė yra viena iš priemonių, padedančių užtikrinti tinkamą darbo pareigų atlikimą. Tokio tikslo paskatinti ieškovą kuo tinkamiau atlikti savo darbo pareigas, skirdamas šią nuobaudą (pastabą), apeliantas akivaizdžia nesiekė. Šiai teisėjų kolegijos išvadai susiformuoti leidžia jau minėtas elektroninio šalių susirašinėjimo turinys (t.1. b.l. 48-52, t.2, b.l. 50), liudijantis apie ieškovo skatinimą arba be išlygų sutikti su pakeistomis jo darbo sąlygomis (pareiginiais nuostatais), arba nutraukti darbo santykius, taip pat aplinkybė, kad vos kilus šiam darbo sutarties šalių ginčui - ieškovui 2012-12-27 įsakymu Nr. B-73 paskyrus drausminę nuobaudą už be svarbių priežasčių nepatvirtintą susipažinimą su generalinio direktoriaus įsakymais Nr. B-69 (t.1, b.l. 33), Nr. B-70 (t.1, b.l. 30), Nr. B-71 (t.1, b.l. 31) ir Nr. B-72 (b.l. 32), naujieji jo pareiginiai nuostatai nuo 2013-01-09 buvo atšaukti kitu generalinio direktoriaus įsakymu Nr. B-4 (t.1, b.l. 47), atstatant 2010-12-31 generalinio direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už garantijų teikimo priemones, pareiginių nuostatų galiojimą. Taigi nors byloje ginčijamu 2012-12-27 įsakymu Nr. B-73 darbdavys įvertino darbuotojo neveikimą (nepasirašymą) kaip pastarojo išreikštą nesutikimą vykdyti įsakymuose nurodytus pavedimus, užduotis ir vadovautis naujai patvirtintais pavaduotojo nuostatais, tokiam ieškovo elgesio interpretavimui teisinių prielaidų nebuvo. Dar daugiau, darbdaviui pačiam pripažinus naujų pareiginių nuostatų, dėl kurių priėmimo iš esmės šis darbo ginčas ir atsirado, ydingumą ir juos nedelsiant atšaukus, už to, ko jau nėra, nepasirašymą skirtos nuobaudos atitinkamai nebuvo atšauktos, kvestionuojant ir pirmosios instancijos teismo įvertinimą, kad drausminės atsakomybės sąlygos net ir pačios švelniausios drausminės nuobaudos (pastabos) paskyrimui nebuvo susiklosčiusios. Faktą, kad ieškovo ginčijama drausmine nuobauda nebuvo siekiama įstatymų leidėjo nustatytų drausminės atsakomybės taikymo tikslų – skatinti darbuotoją pasitaisyti, kuo tinkamiau vykdyti savo pareigas (DK 35 str. 1 d., 228 str., 244 str.), patvirtina ne vien minėtas susirašinėjimas apie galimą darbo sutarties nutraukimą paties darbuotojo iniciatyva (t.1, b.l. 51) ar ankstesnių pareiginių nuostatų galiojimo atstatymas, apeliantui iš esmės pripažinus savo teisinę klaidą. Kaip matyti, administracijos vadovo 2013-03-06 įsakymu (t.1, b.l. 46) ieškovui buvo sumažintas ir pareiginio atlyginimo priedas iki 5 proc., lyginant su buvusiu 2012 metais 50 proc. priedu. Toks darbdavio sprendimas, nepaisant 2010-12-31 pareiginių nuostatų galiojimo sugrąžinimo, kartu suponuojančio ir anksčiau vykdytų funkcijų ieškovui sugrąžinimą, buvo motyvuojamas būtent ieškovo nesutikimu vykdyti naujas pareigines funkcijas vietoje tų, kurios yra deleguotos kitiems vadovams ir specialistams, jo vykdytų pagal 2010-12-31 pareiginius nuostatus funkcijų perdavimu kitiems darbuotojams ir dėl to sumažėjusiu ieškovo asmeniniu indėliu į INVEGOS veiklos rezultatus. Galiausiai, kaip teigia ieškovas, jis buvo priverstas inicijuoti darbo santykių nutraukimą 2013-03-25 susitarimu ir jų pabaigą nuo 2013-07-25 (t.2, b.l. 37-38, 67-68). Tokios neteisėtos darbdavio intencijos neleidžia konstatuoti darbuotojo kaltės ar jo nusižengimo darbo drausmei, formalizuoti įsakymų nepasirašymą ir dėl to jam skirti drausminę nuobaudą.

22Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino nagrinėjamos bylos faktus, nulėmusius konflikto su darbdaviu atsiradimo priežastis bei drausminės nuobaudos darbuotojui paskyrimą, įsigilino į abiejų darbo sutarties šalių pateiktus į bylą įrodymus kaip į visumą ir aptarė juos sprendime, šiame kontekste tinkamai įvertino paties darbdavio elgesį ir dėl to padarė pagrįstą išvadą, jog drausminė nuobauda - pastaba buvo paskirta pažeidžiant įstatymus (CPK 185 str.).

23Su skundu apeliacinės instancijos teismui pateikti dokumentai nėra susiję su drausminės nuobaudos paskyrimu, todėl nepriimami ir nevertinami, be to, kolegija nenustatė ir sąlygų juos priimti (CPK 180 str., 306 str. 3 d., 314 str.).

24Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos nekompensuojamos. Ieškovas pateikė įrodymus apie turėtas 2500 Lt išlaidas už advokato paslaugas apeliacinės instancijos teisme (t.2, b.l. 132). Išlaidų už teisines paslaugas kompensuojamos dalies pagrįstumo klausimas yra vertinamoji aplinkybė, priskirta teismo kompetencijai, o toks klausimas spręstinas atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, taip pat į patenkintų ir atmestų reikalavimų santykį (CPK 93 str., 98 str.). Pagal Rekomendacijas maksimali suma, kuri galėtų būti ieškovui priteista už teisines paslaugas, parengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą, yra 1500 Lt (Rekomendacijų 8.11 p.). Taigi tokia suma ieškovui ir priteistina iš apelianto.

25Taip pat valstybės naudai iš apelianto priteistinos 10,65 Lt procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

26Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) litų bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų G. V. naudai.

29Priteisti iš UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 10 (dešimt) litų 65 centus pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas G. V. 2013-04-08 su ieškiniu (t.1, b.l. 1-17) kreipėsi į Vilniaus... 4. Atsakovas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atsiliepimu (t.2,... 5. Trečiasis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-06-17 sprendimu (t.2, b.l. 76-83)... 8. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad UAB „Investicijų ir verslo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovas UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 2013-07-17 apeliaciniu... 11. Ieškovas G. V. 2013-09-03 atsiliepimu į apeliacinį skundą (t.2, b.l.... 12. Trečiasis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliantas savo apeliaciniame skunde kelia teismo sprendimo ydingumo klausimą... 16. Byloje nustatyta, kad ieškovas ilgiau nei dešimtmetį dirbo apelianto... 17. Teismas, kaip darbo ginčą nagrinėjantis subjektas (CPK 414 str., 417 str.,... 18. Dėl apeliaciniame skunde nurodomo netirtų aplinkybių argumento pažymėtina... 19. Kita vertus, abiejų šalių pateikti į bylą įrodymai bei paaiškinimai... 20. Išanalizuotų bylos įrodymų bei išdėstytų teisėjų kolegijos argumentų... 21. Pasisakant dėl kitų skundo argumentų pagrįstumo, t.y. ar tokia faktinė... 22. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. Su skundu apeliacinės instancijos teismui pateikti dokumentai nėra susiję su... 24. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantui jo turėtos bylinėjimosi... 25. Taip pat valstybės naudai iš apelianto priteistinos 10,65 Lt procesinių... 26. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 17 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 1500 (vieną... 29. Priteisti iš UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 10 (dešimt) litų 65...