Byla A-662-295-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus, sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Simui Gudynui, atsakovo atstovei L. M., trečiojo suinteresuoto asmens atstovei advokatei Kristinai Alešiūnaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl projektavimo sąlygų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys - UAB „HC ir R-IV projektai“, UAB „Gabijos investicijos“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „May Fair Investments“ (toliau – ir Bendrovė) skundu (b. l. 2-9, I t.) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2009 m. rugpjūčio 12 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. RPS 1508 (toliau – ir Sąvadas) ir įpareigoti Administracijos direktorių ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti pareiškėjui teisės aktų reikalavimus atitinkantį naują projektavimo sąlygų sąvadą pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ), Vilniaus miesto kadastrinėje vietovėje.

5Paaiškino, kad Bendrovei nuosavybės teise priklauso 5171 kv. m. bendro ploto žemės sklypas, patenkantis į teritoriją, kurios detaliojo plano sprendiniai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp ( - ) gatvės ir ( - ) plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“. Nurodė, kad, remdamasis šiais detaliojo plano sprendiniais, ketina statyti prekybos paskirties pastatą minėtame žemės sklype. Paaiškino, kad Administracija 2007 m. rugpjūčio 24 d. išdavė pareiškėjui projektavimo sąlygų sąvadą Nr. RPS 2806, pareiškėjas 2008 m. birželio 26 d. pateikė Administracijai 2008 m. birželio 17 d. raštą bei naują 2008 m. birželio 26 d. prašymą projektavimų sąlygų sąvadui gauti, kuriais prašė išduoti naujas technines sąlygas pakeičiant visą pirminio projektavimo sąlygų sąvado 6 dalį taip, kad galiojančiame projektavimo sąlygų sąvade būtų nurodytos visos alternatyvios pasijungimo prie esamų vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo ir lietaus vandens bei statybinio drenažo nuleidimo sistemų (inžinerinių tinklų) techninės sąlygos, įskaitant sąlygas prisijungimui prie UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ suprojektuotų ir įrengiamų (įrengtų) vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų bei aiškiai identifikuotos prisijungimo prie atitinkamų tinklų vietos. Administracija parengė Sąvadą, kuriame, be kita ko, pateikiamos analogiškos pirminiam projektavimo sąlygų sąvadui geriamojo vandens tiekimo techninės sąlygos, išduotos UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – ir Vandens sąlygos), nutekamųjų vandenų nuleidimo techninės sąlygos, išduotos UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – ir Buitinių nuotekų sąlygos), bei lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimo (prijungimo) techninės sąlygos, išduotos UAB „Grinda“ (toliau – ir Lietaus nuotekų sąlygos). Pažymėjo, kad, kaip nurodyta Sąvade pateiktose Vandens, Buitinių nuotekų ir Lietaus nuotekų sąlygose, greta pareiškėjo žemės sklypo, esančioje ( - ) gatvėje, yra UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ nutiesti vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų komunaliniai inžineriniai tinklai (toliau – ir Nauji tinklai), prie kurių pareiškėjui nenumatyta galimybė prijungti ketinamus statyti statinius (jų inžinerinius tinklus). Pareiškėjo įsitikinimu, Bendrovė turi teisę naudotis Naujais tinklais (prie jų jungtis), nes jie yra Vilniaus miesto viešojo naudojimo infrastruktūros objektai. Nurodė Statybos įstatymo 20 straipsnio 6 dalį, aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.07:2002 „Projektavimo sąlygų sąvadas“ (toliau – ir Reglamentas) 14 punktą, pažymėjo, kad UAB „Vilniaus vandenys“ yra vienintelis geriamojo vandens tiekėjas, centralizuotai tiekiantis geriamąjį vandenį bei teikiantis nuotekų tvarkymo paslaugas Vilniaus mieste, o UAB „Grinda“ yra atsakinga už Vilniaus miesto lietaus nuotekinių inžinerinių tinklų plėtrą, eksploataciją, remontą, renovaciją ir priežiūrą. Abi šias įmones kontroliuoja (per akcinį kapitalą) Vilniaus miesto savivaldybė arba viena, arba kartu su kitomis savivaldybėmis. Nurodė Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 patvirtintų Vandentvarkos ūkio naudojimų taisyklių 4.1 punktą, pažymėjo, kad nauji tinklai yra prijungti prie UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ priklausančių Vilniaus miesto komunalinių vandens tiekimo, buitinių nuotekų nuleidimo ir lietaus nuotekų nuvedimo inžinerinių tinklų.

6Atkreipė dėmesį, kad Administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 30-311 patvirtintose paramos sutartyse, sudarytose tarp Administracijos ir UAB „Gabijos investicijos“ bei tarp Administracijos ir UAB „HC ir R-IV projektai“ (toliau – ir Paramos sutartys ar atitinkamai Paramos sutartis), numatyta, kad tiek Nauji tinklai, tiek ir kiti UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ detaliuoju planu patvirtintoje teritorijoje nutiesti inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos turi būti perduoti Administracijos nuosavybėn kartu su žemės dalimis, kuriose jie įrengti. Pažymėjo, kad pagal Paramos sutarčių 3.10 punktą, Administracija įsipareigojo UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ perduotus inžinerinius tinklus (įskatinant ir Naujus tinklus) panaudoti kaip miesto infrastruktūros plėtros objektus, skirtus asmenų gyvenimo kokybei gerinti ir viešiesiems poreikiams tenkinti. Nurodė, kad, remiantis Detaliojo plano sprendiniais, Nauji tinklai yra nutiesti valstybei bei miesto reikmėms planuojamų gatvių ir inžinerinės infrastruktūros užimamoje žemėje. Dalis tokios Vilniaus miesto infrastruktūrai skirtos žemės (žemės sklypų) priklausė privatiems asmenims ir, vykdant detaliojo plano sprendinius, buvo neatlygintinai perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Pabrėžė, kad, remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, savivaldybė turi sudaryti sąlygas viešajam vandens tiekėjui naudotis savivaldybei ir savivaldybės kontroliuojamai Įmonei nuosavybės teise priklausančia viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Pažymėjo, jog Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 patvirtintų Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių 3 punkte numatyta, kad verstis viešojo vandens tiekimo veikla, kuri pagal minėtas taisykles apima ir nuotekų tvarkymą, leidžiama tik valstybės ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamai įmonei. Darė išvadą, kad, atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 13 straipsnio, 15 straipsnio 6 dalies nuostatomis, nei UAB „Gabijos investicijos“, nei UAB „HC ir R-IV projektai“, nei bet kuris kitas privatus asmuo negali tiekti vandens ir/ar teikti nuotekų (tiek buitinių, tiek lietaus) tvarkymo paslaugų detaliuoju planu patvirtintoje teritorijoje, nes pastarąsias paslaugas gali teikti tik UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“.

7Laikė neteisėtu Administracijos keliamą reikalavimą gauti atskirą UAB „Gabijos investicijos“ ir/ar UAB „HC ir R-IV projektai“ ir/ar kito privataus asmens sutikimą prisijungimui prie viešiems poreikiams tenkinti skirtų Naujų tinklų. Teigė, kad galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo sąlygų sąvado išdavimą, nenumato reikalavimo statytojui/užsakovui kreipiantis į Administracijos direktorių dėl projektavimo sąlygų išdavimo, pateikti pastarajam trečiųjų (privačių) asmenų sutikimą ar su jais sudarytą sutartį dėl prisijungimo prie miesto (viešoms) reikmėms skirtos infrastruktūros. Laikė, kad Administracija sudaro galimybę privatiems asmenims vienašališkai nustatyti prisijungimo prie bendroms reikmėms įrengtų ir viešų interesų tenkinimui skirtų inžinerinių tinklų sąlygas bei kainas. Tai, pareiškėjo manymu, leidžia UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ riboti kitų nekilnojamojo turto vystytojų veiklos galimybes detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje ir sudaro nevienodas konkurencijos sąlygos, nepaisoma Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto draudimo. Nurodė Vietos savivaldos įstatymą, pagal kurį statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Atkreipė dėmesį į Reglamento 13 punktą ir darė išvadą, kad Administracija privalo suderinti su „Gabijos investicijos“, UAB „HC ir R-IV projektai“ ir/ar kitais privačiais asmenimis viešiesiems poreikiams skirtos infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sąlygas ir neturi perkelti šios teisės aktuose įtvirtintos savivaldybės funkcijos ir pareigos privatiems asmenims.

8Pažymėjo, kad buvo pažeistas Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnis, nes Vyriausybės nutarimas, kurio pagrindu Administracija galėtų suteikti UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ įgaliojimus dalyvauti projektavimo sąlygų, skirtų detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje esančių žemės sklypų vystymui, išdavimo procese, niekada nebuvo priimtas. Nurodė, kad, remiantis Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-97 patvirtinto Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo teritorijų planavime ir statybų valstybinėje priežiūroje reglamento 24 ir 25 punktais, nustatant pareiškėjo ketinamų statyti statinių projektavimo sąlygas, privalėjo dalyvauti ir Vilniaus visuomenės sveikatos centras. Pabrėžė, kad pagal Reglamento 11.5 ir 13 punktus, Administracijos direktorius privalėjo pateikti Vilniaus visuomenės sveikatos centrui paraišką projektavimo sąlygoms gauti ir, gavęs šios institucijos nustatytas/išduotas statinio projektavimo sąlygas, privalėjo jas įtraukti į Naują sąvadą.

9II.

10Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (b. l. 160-165, I t.) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Paaiškino, kad, išduodamas Sąvadą, vadovavosi Statybos įstatymu, Reglamentu ir kitais teisės aktais. Pažymėjo, kad projektavimo sąlygas rengianti organizacija (institucija) yra savarankiška, o Administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas tik nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti atitinkamų institucijų parengtas technines sąlygas bei joms pritaria. Atsakovo nuomone, jis atliko visus jo kompetencijai priklausančius veiksmus – pateikė atitinkamas paraiškas projektavimo sąlygoms gauti bei išdavė Sąvadą (o ne atskiras sąlygas). Paaiškino, kad, atsakydamas į pareiškėjo 2008 m. birželio 17 d. bei 2008 m. birželio 26 d. prašymus, pateikė paraiškas tiek UAB „Grinda“, tiek UAB „Vilniaus vandenys“ dėl prisijungimo prie lietaus nuotekų ir vandens tiekimo inžinerinių tinklų. Gavęs UAB „Vilniaus vandenys“ 2009 m. kovo 12 d. raštą Nr. 6-688 (1.20-04) „Dėl prekybos paskirties pastato, ( - ) k. (kad. Nr. ( - ))“, kuriame pasiūlyta dėl prisijungimo prie tinklų, esančių ( - ) g., vadovaujantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 punktu, paraiškas pateikti tinklų savininkams – UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“, atsakovas kreipėsi į minėtas bendroves su prašymu nurodyti sąlygas ir reikalavimus vandens ir nuotekų prijungimui prie joms nuosavybės teise priklausančių tinklų, kuriais centralizuotai tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos. Atsakydama į minėtas paraiškas, UAB „HC ir R-IV projektai“ 2009 m. kovo 23 d. rašte „Dėl vandentiekio ir nuotekinės tinklų“ nurodė, kad yra sudaręs sutartį su UAB „Gabijos investicijos“, pagal kurią UAB „HC ir R-IV projektai“ suteikė teisę UAB „Gabijos investicijos“ suteikti teisę tretiesiems asmenims projektuoti ir prisijungti prie vandentiekio ir nuotekinės inžinerinių tinklų, todėl visais klausimais turi būti kreipiamasi į UAB „Gabijos investicijos“. UAB „Gabijos investicijos“ 2009 m. kovo 24 d. atsakymu į raštą Nr. A51-6167 (2.15.2.3I-MP8) informavo, kad pareiškėjo prašymu 2007 m. liepos 27 d. buvo pateiktas pasiūlymas prisijungti prie UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise turimų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, tačiau Bendrovė atsisakė pasirašyti sutartį. Papildomai nurodė, jog gavus informaciją apie sutarties pasirašymą, nedelsiant bus pateikti būtini sutikimai. Nesutiko su pareiškėjo nuomone, kad jis turi teisę naudotis UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ priklausančiais tinklais kaip Vilniaus miesto viešojo naudojimo infrastruktūros objektais, kadangi pagal Civilinio kodekso 4.93 straipsnio 2 dalies 2 punktą, niekas neturi teisės reikalauti, jog savininkas prieš savo valią sujungtų savo nuosavybę su kito savininko nuosavybe. Atsakovo teigimu, jis, kaip atsakinga už projektavimo sąlygų sąvado išdavimą institucija, neturi teisės nesant atitinkamų tinklų savininko sutikimo leisti pareiškėjui projektuoti bei prijungti savo inžinerinius tinklus prie kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių tinklų. Nurodė Reglamento 14 punktą, kuriame numatyta, kad inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas privalo nustatyti ir jų laikytis inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai. Dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro projektavimo sąlygų paaiškino, kad, prieš tvirtinant detalųjį planą, buvo gautas Vilniaus visuomenės sveikatos centro projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės 2003 m. rugpjūčio 20 d. protokolas Nr. 31-32, kuriame, be kita ko, nurodytos ir specialiosios sąlygos, būtinos įvykdyti rengiant techninius projektus.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu į skundą (b. l. 118-122, I t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Paaiškino, kad prisijungimo prie magistralinių inžinerinių tinklų sąlygas išduoda tuos tinklus eksploatuojantys subjektai, turintys teisę teikti atitinkamas paslaugas (UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“ ir pan.) atitinkamą interesą turinčių asmenų prašymu. Pabrėžė, kad UAB „Gabijos investicijos“ nėra toks nurodytas sąlygas išduodantis subjektas, todėl atsakovas dėl objektyvių priežasčių negali nei kreiptis į UAB „Gabijos investicijos“, nei gauti iš jo tokias prisijungimo sąlygas pareiškėjo naudai. Nurodė, kad inžineriniai tinklai priklauso UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise, todėl nei atsakovas, nei bet koks kitas subjektas neturi teisės priimti sprendimų dėl šio turto valdymo bei jo naudojimo. Pabrėžė, kad atsakovas nesuteikė UAB „Gabijos investicijos“ jokių privilegijų ir jo naudai nepriėmė jokių konkurenciją ribojančių sprendimų. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, jis 2009 m. kovo 24 d. pateikė atsakymą atsakovui, kuriame nurodė, jog suteiks atitinkamus sutikimus pareiškėjui, jeigu pastarasis pasirašys susitarimą ir kompensuos dalį inžinerinių tinklų įrengimo išlaidų. UAB „Gabijos investicijos“ neatsisakė išduoti pareiškėjui būtinus sutikimus, tačiau tik su tam tikromis sąlygomis. Tvirtino, kad tai negali būti laikoma pareiškėją diskriminuojančia pozicija. Darė išvadą, kad pareiškėjo nuolatiniai skundai bei reikalavimai neatlygintinai prisijungti prie UAB „Gabijos investicijos“ įrengtų inžinerinių tinklų laikytini siekiu turėti išimtines verslo sąlygas, įmanomai mažesnėmis sąnaudomis ir kitų asmenų sąskaita vykdyti verslo projektą. Nurodė, kad jo įrengti magistraliniai inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažinti tinkamais naudoti bei neperduoti atsakovui pagal Administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 30-311 patvirtintą paramos sutartį, sudarytą tarp Administracijos ir UAB „Gabijos investicijos“. Nurodė šios sutarties 2.2 punktą, kuriame numatytas UAB „Gabijos investicijos“ įsipareigojimas perduoti inžinerinius tinklus atsakovui per protingus ir trumpiausius terminus po statinių, kuriuos UAB „Gabijos investicijos“ planuoja statyti jam nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, esančiuose ( - ) k., Vilniuje, pripažinimo tinkamais naudoti. Paaiškino, kad UAB „Gabijos investicijos“ yra pastatęs ne visus planuotus nekilnojamojo turto objektus, ne visi objektai yra pripažinti tinkamais naudoti. Be to, atsakovui privalo būti perduoti tik pripažinti tinkamais naudoti magistraliniai inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos. Darė išvadą, kad atsakovas, neturėdamas savo nuosavybėje UAB „Gabijos investicijos“ įrengtų magistralinių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų, negali jų perduoti atitinkamus tinklus eksploatuojančioms bendrovėms – UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“, o pastarosios negali išduoti pareiškėjui atitinkamų techninių sąlygų. Teigė, kad vienintelis geriamojo vandens teikėjas Vilniaus mieste yra UAB „Vilniaus vandenys“, kuris turi teisę nustatyti sąlygas prisijungimui prie UAB „Vilniaus vandenys“ perduotų ir eksploatuojamų inžinerinių tinklų. Pabrėžė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ neturi teisės išduoti sąlygų, kuriose būtų numatytas pareiškėjo projektuojamų inžinerinių tinklų prijungimas prie UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise priklausančių ir UAB „Vilniaus vandenys“ neperduotų inžinerinių tinklų, nes UAB „Vilniaus vandenys“ neturi teisės valdyti, naudoti bei disponuoti jam neperduotais inžineriniais tinklais ir todėl negali išduoti pareiškėjo pageidaujamų techninių sąlygų. Nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad UAB „Gabijos investicijos“ įrengti magistraliniai inžineriniai tinklai yra Vilniaus miesto viešojo naudojimo infrastruktūros objektai. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, įrengti magistraliniai inžineriniai tinklai yra jo nuosavybė ir taps viešojo naudojimo infrastruktūros objektais tik tada, kai bus perduoti atsakovui pagal paramos sutartį. Pažymėjo, kad pareiškėjo noras vykdyti komercinę ūkinę veiklą jam priklausančiame žemės sklype, statyti jame prekybinės paskirties statinį laikytinas jo privačiu interesu, taigi, ir jo noras prisijungti prie nutiestų inžinerinių tinklų negali būti sutapatintas su viešuoju interesu ir poreikiu tenkinti viešuosius interesus. Nurodė, kad, vadovaujantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 5, 6 ir 12 dalimis, konstatuotina, jog atsakovas yra tik subjektas, kuris susistemina atitinkamų inžinerinių tinklų valdytojų/savininkų išduodamas technines sąlygas bei jų pagrindu (jų nekeisdamas) išduoda projektavimo sąlygų sąvadą. Atsakovas nėra ta institucija, kuri turi teisę vienašališkai spręsti, kokie tinklai prie kokių tinklų ir kokiu būdu bus jungiami, kokie bus nustatyti galimi naujai jungiamų tinklų galingumai ir pan. Atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Gabijos investicijos“ atsakovo bei UAB ,,Vilniaus vandenys“ reikalavimu projektavo bei įrengė tokius inžinerinius tinklus, kurie turi užtikrinti visos detaliajame plane nurodytos teritorijos (apie 100 ha) aptarnavimą, nors UAB „Gabijos investicijos“ siekiant vystyti jam nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus nereikalinga tokia infrastruktūra. UAB „Gabijos investicijos“ neįrengus tokios infrastruktūros, pareiškėjas pats privalėtų ją įrenginėti, siekdamas vykdyti komercinę ūkinę veiklą jam priklausančiame žemės sklype. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, taip pat vertintina ta aplinkybė, kad pagal jo ir UAB „Vilniaus vandenys“ pasirašytą sutartį, UAB „Vilniaus vandenys“ dešimt metų nuo sutarties pasirašymo privalės gauti jo sutikimą dėl kitų asmenų inžinerinių tinklų prijungimo prie jo lėšomis įrengtų inžinerinių tinklų.

14III.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 1 d. sprendimu skundą atmetė.

16Nurodė Statybos įstatymo 20 straipsnio 3-6 dalis, 2 straipsnio 32 dalį ir darė išvadą, kad Statybos įstatymo 20 straipsnis nenumato savivaldybės administracijos teisės pačiai pakeisti kompetentingų asmenų išduotas projektavimo sąlygas, o numato tik teisę siūlyti pakeisti. Nurodė, kad byloje nebuvo nustatyta atskirų pažeidimų, kuriuos padarė atsakovas, išduodamas pareiškėjui Sąvadą. Kadangi projektavimo sąlygos gavimo pagrindas nebuvo pateiktas, o į Projektavimo sąlygų sąvadą nėra numatyta galimybė įrašyti projektavimo sąlygas, kurios priklauso nuo būsimų aplinkybių įvykimo ar neįvykimo, tai, teismo nuomone, atsakovas turėjo pagrindą neįrašyti į pareiškėjui išduodamą Projektavimo sąlygų sąvadą sąlygų prisijungti prie Naujų tinklų.

17Pažymėjo, kad pareiškėjas nekelia atskirų reikalavimų tretiesiems suinteresuotiems asmenims dėl projektavimo sąlygų išdavimo, todėl, konstatavęs, kad Administracija, pagal Statybos įstatymo 20 straipsnį, neturi teisės administracine tvarka pakeisti kompetentingų subjektų išduotų techninių sąlygų, darė išvadą, kad negali būti teisinio pagrindo reikalavimo tenkinimui.

18Nurodė Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį, Civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalį, 4.93 straipsnį, Paramos sutarties su UAB „Gabijos investicijos“ 2.2, 3.1, 3.9, 4.2 punktus, Paramos sutarties su UAB „HC ir R-IV projektai“ 2.2, 3.14, 4.2 punktus, nurodė, kad Administracija turto perdavimo-priėmimo aktų teismui nepateikė ir paneigė, kad tokie dokumentai buvo pasirašyti. Darė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog Nauji tinklai priklauso Administracijai. Konstatavo, kad nustatyti prisijungimo sąlygas turi teisę tinklų savininkas, o administracine tvarka priimti sprendimą dėl to, kad UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ turi išduoti sutikimą pareiškėjui dėl prisijungimo prie Naujų tinklų be jokių papildomų sąlygų, atsakovas neturi teisinio pagrindo. Pažymėjo, kad pagal Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalį statinys gali būti naudojamas tik tada, kai pastatytą statinį pripažįsta tinkamu naudoti komisija šio straipsnio 2 dalyje nurodytų institucijų nustatyta tvarka. Kadangi Nauji tinklai nėra pripažinti tinkamais naudoti, teismo nuomone, tai yra dar viena kliūtis, dėl ko pareiškėjui negali būti išduodamos projektavimo sąlygos dėl prisijungimo prie Naujų tinklų.

19Pažymėjo, kad Statybos ir urbanistikos ministro 1996 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 172 patvirtintos Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės reglamentuoja tik tinklo perdavimo eksploatavimo, o ne nuosavybės klausimus, todėl darė išvadą, kad jos neturi reikšmės bylai.

20Nurodė Paramos sutarties su UAB „Gabijos investicijos“ 3.10, 3.11 punktus, Paramos sutarties, sudarytos tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „HC ir R-IV projektai“ 3.9 ir 3.13 punktus ir darė išvadą, kad iki nuosavybės teisės į Naujus tinklus perdavimo, Administracija neturi teisės įtakoti Naujų tinklų naudojimą.

21Teismo teigimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad Nauji tinklai yra faktiškai naudojami, taip pat, kad jau yra praėję treji metai nuo Paramos sutarčių pasirašymo dienos, teisinės reikšmės neturi ir neįtakoja Naujų tinklų nuosavybės teisės klausimų. Konstatavo, kad pareiškėjo argumentas, jog administracinis sprendimas, kuriuo apribojama Naujų tinklų savininkų nuosavybės teisė, turi būti sąlygojamas viešojo intereso dėl aprūpinimo vandeniu, nėra pagrįstas. Pažymėjo, kad pareiškėjui yra išduotos visos projektavimo sąlygos, todėl jis turės galimybę statyti ir eksploatuoti prekybos paskirties pastatą be jokių trukdžių. Nurodė, kad viešojo intereso pažeidimo konstatavimas šioje byloje neturi teisinės reikšmės, kadangi tai nekeičia savivaldybės administracijos turimų įgaliojimų projektavimo sąlygų išdavimo klausimais apimties.

22Atkreipė dėmesį, kad teismui suteikta teisė tik peržiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimus, o ne atlikti savarankiškus tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo taikymo (Konkurencijos įstatymo 23, 27 straipsniai).

23Nustatė, kad, išduodamas Sąvadą, atsakovas rėmėsi Vilniaus visuomenės sveikatos centro Projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės 2003 m. rugpjūčio 20 d. protokolu, kuris buvo gautas prieš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 detaliojo plano, į kurį įeina ir pareiškėjo turimas sklypas, tvirtinimą. Pažymėjo, kad pareiškėjo nurodomame Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-97 24, 25 punktuose numatytos tik bendros nuostatos dėl visuomenės sveikatos centro dalyvavimo statybų valstybinės priežiūros procese. Statybų įstatymo 20 straipsnio 3 punkte taip pat kategoriškai nėra nurodyta, kad visuomenės sveikatos centro specialistų dalyvavimas išduodant projektavimo sąlygas yra būtinas.

24IV.

25Pareiškėjas UAB „May Fair Investments“ apeliaciniu skundu (b. l. 116-123, II t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

26Nurodo Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 20 punktą, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Reglamento 6 punktą ir pažymi, kad šie teisės aktai nenumato pareiškėjui teisės ar pareigos kreiptis į kitus subjektus dėl projektavimo sąlygų sąvado, taip pat atskirų jį sudarančių projektavimo ar techninių sąlygų išdavimo. Mano, kad neturi teisės skųsti atskiras projektavimo ar technines sąlygas išduodančių subjektų veiksmus ar neveikimą, nes pastarieji nėra atsakingi pareiškėjui. Mano, kad remiantis „vieno langelio“ principu, pareiškėjas negali būti įpareigotas kreiptis į projektavimo sąlygas išduodančius subjektus dėl atitinkamų techninių sąlygų išdavimo. Nurodo Statybos įstatymo 20 straipsnį, Reglamento 14 punktą ir pažymi, kad Sąvade nebuvo numatytos prisijungimo prie Naujų tinklų sąlygos. Nurodo Reglamento 5.5 punktą ir pažymi, kad Nauji tinklai laikytini komunaliniais inžineriniais tinklais, kurie skirti miesto, miestelio, kaimo (ar atskirų jo dalių, zonų) vartotojų poreikiams (t. y. viešiesiems poreikiams) tenkinti. Pabrėžia, kad teisės aktai nenumato reikalavimo pareiškėjui kreipiantis į Administracijos direktorių dėl projektavimo sąlygų išdavimo pateikti trečiųjų asmenų sutikimą ar su jais sudarytą sutartį dėl prisijungimo prie miesto (viešoms) reikmėms skirtos infrastruktūros. Nurodo, kad tokio dokumento būtinumas nėra numatytas ir kaip sąlyga tam, kad Administracijos direktorius išduotų projektavimo sąlygų sąvadą. Mano, kad teismo ir Administracijos nurodoma sąlyga, jog pareiškėjas privalo sudaryti prisijungimo sutartį ar gauti sutikimą prisijungimui prie Naujų tinklų, sudaro galimybę privatiems asmenims vienašališkai nustatyti prisijungimo prie bendroms reikmėms įrengtų inžinerinių tinklų sąlygas bei kainas. Tai leidžia riboti kitų nekilnojamojo turto vystytojų veiklos galimybes detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje, dėl ko susidaro nevienodos konkurencijos sąlygos. Pareiškėjo manymu, tokia situacija prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 daliai. Pabrėžia, kad Bendrovė yra UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ konkurentė, nes veikia nekilnojamojo turto vystymo rinkoje. Nurodo Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1, 17 dalis, pagal kurias projektavimo sąlygų sąvado išdavimas laikytinas viešojo administravimo veikla, ir pažymi, kad nei UAB „Gabijos investicijos“, nei UAB „HC ir R-IV projektai“ nėra viešojo administravimo subjektai. Nurodo Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnį ir pažymi, kad nėra priimto Vyriausybės nutarimo, kurio pagrindu minėtoms bendrovėms būtų suteikti įgaliojimai dalyvauti projektavimo pagrindu detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje esančių žemės sklypų vystymui, išdavimo procese. Mano, kad Administracija privalo suderinti su privačiais asmenimis viešiesiems poreikiams skirtos infrastruktūros įrengimo, naudojimo, eksploatavimo sąlygas. Tvirtina, kad Naujais tinklais yra tiekiamas vanduo bei šalinamos buitinės ir lietaus nuotekos, UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ faktiškai naudojasi Naujais tinklais, nurodo aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles ir daro išvadą, kad Sąvade privalėjo būti įtrauktos UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ sąlygos prisijungimui prie Naujų tinklų. Teigia, kad teisės aktai nenustato draudimo asmenims kreiptis į teismą dėl reikalavimų, susijusių su Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimais, Konkurencijos įstatyme nenurodyta, kad Konkurencijos taryba ginčus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo nagrinėja privaloma išankstine neteismine tvarka. Atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartį Nr. A10-633/2007, 2008 m. gegužės 6 d. nutartį Nr. A261-339/2008, 2006 m. spalio 19 d. sprendimą Nr. I1-05/2006, 2005 m. lapkričio 5 d. nutartį Nr. A5-1662/2005. Mano, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centro projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės 2003 m. rugpjūčio 20 d. protokolas Nr. 31-32 negali būti tinkama projektavimo sąlyga, kadangi šis protokolas buvo išduotas teritorijų planavimo (detaliojo plano rengimo) procese, o pareiškėjas kreipėsi į Administraciją dėl statinio projektavimo sąlygų išdavimo. Be to, Sąvade šis dokumentas ar nuoroda į jį nepateikiami.

27Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 177-151, II t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti.

28Teigia, kad Statybos įstatymo 20 straipsnio bei Reglamento analizė leidžia daryti išvadą, jog savivaldybių funkcijos – projektavimo sąlygų sąvado išdavimo – vykdymas priklauso ne vien nuo savivaldybės administracijos direktoriaus, bet ir nuo kitų subjektų. Pažymi, kad kiekviena projektavimo sąlygas rengianti organizacija yra savarankiška, tik ji nustato, rengia, atsako už jos kompetencijoje esančias projektavimo sąlygas. Tvirtina, kad tik tretieji suinteresuoti asmenys kaip atitinkamų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkai turi teisę nustatyti sąlygas, kuriomis jie išduos sutikimus jungtis prie jiems nuosavybės teise priklausančių tinklų. Akcentuoja, jog teisės aktai nesuteikia Administracijai teisės duoti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams privalomus nurodymus ir/ar taikyti poveikio priemones už duotų įpareigojimų nevykdymą. Atkreipia dėmesį į Statybos įstatymo 20 straipsnio 12 dalį ir daro išvadą, kad pareiškėjas, manydamas, jog jo teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, reikalavimus turėtų reikšti tretiesiems suinteresuotiems asmenims, o ne Administracijai. Pažymi, kad remiantis Civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalimi, 4.93 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nei Administracijai, nei UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ neturėjo teisės nesant UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R-IV projektai“ sutikimo numatyti pareiškėjo projektuojamų tinklų prijungimo prie pastariesiems priklausančių inžinerinių tinklų. Nurodo, kad Visuomenės sveikatos centras nėra įrašytas Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje. Paaiškina, kad statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais. Toks dokumentas nagrinėjamu atveju yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 patvirtintas detalusis planas. Pagal aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 38.3 punktą, detalųjį planą inter alia sudaro procedūrų dokumentai. Daro išvadą, kad pareiškėjas be kitų dokumentų privalo vadovautis ir detaliojo plano rengimo medžiagoje esančiu Vilniaus visuomenės sveikatos centro projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės 2003 m. rugpjūčio 20 d. protokolu Nr. 31-32. Atkreipia dėmesį, jog visi apelianto pateikti nauji įrodymai surašyti 2009 m., o bylos nagrinėjimas vyko 2010 m. vasario 17 d. Daro išvadą, kad pareiškėjas šiuos įrodymus galėjo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Be to, šie įrodymai nepatvirtina ir nepaneigia jokių bylai reikšmingų aplinkybių.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 142-146, II t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

30Teigia, kad techninėse sąlygose privalo būti nurodytos ne visos sąlygos, tačiau tik tos, kurias gali išduoti atitinkami juridiniai asmenys, kurie faktiškai ir rengia konkrečias prisijungimo prie atitinkamų inžinerinių tinklų technines sąlygas. Pabrėžia, kad UAB „Vilniaus vandenys“ neturėjo ir neturi teisės savo rengiamose techninėse sąlygose nurodyti pareiškėjui galimybę prisijungti prie UAB „Gabijos investicijos“ priklausančių inžinerinių tinklų. Pažymi, kad neatsisakė pareiškėjui išduoti būtinus sutikimus, tačiau tik su tam tikromis sąlygomis. Mano, kad pareiškėjo reikalavimai administracinių aktų pagalba įgyti teisę be savininko sutikimo sujungti savo nuosavybę su pareiškėjo nuosavybę reiškia siekį pažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį, Civilinio kodekso 4.93 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Mano, kad atsakovas atliko visus nuo jo priklausančius veiksmus, pareiškėjui išduotose techninėse sąlygose numatytos realios prisijungimo prie inžinerinių tinklų vietos. Nurodo Statybos įstatymo 20 straipsnio 5, 6, 12 dalis ir daro išvadą, kad atsakovas nėra ta institucija, kuri turi teisę vienašališkai nuspręsti, kokie tinklai prie kokių tinklų ir kokiu būdu bus jungiami ir pan. Pažymi, kad Statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje numatyta atsakovo pareiga derinti įvairių subjektų interesus nereiškia išimtinio atsižvelgimo į pareiškėjo interesus, kitų subjektų interesų nevertinimo. Paaiškina, kad UAB „Gabijos investicijos“ nutiesti inžineriniai tinklai bus skirti viešųjų poreikių tenkinimui tik po to, kai jie bus perduoti atsakovo nuosavybėn, tačiau net ir perdavus šiuos tinklus atsakovui, pareiškėjo pareiga gauti UAB „Gabijos investicijos“ sutikimus neišnyks (UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ sutartis). Atkreipia dėmesį, kad galimus Konkurencijos įstatymo pažeidimus tiria Konkurencijos taryba. Pažymi, kad Vietos savivaldos įstatymas nesuteikia teisės atsakovui spręsti Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų klausimų, teismai taip pat neturi teisės atlikti savarankiškų tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32V.

33Apeliacinis skundas netenkintinas.

34Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2009-08-12 projektavimo sąlygų sąvado Nr. RPS 1508 bei įpareigojimo atlikti veiksmus, teisėtumo ir pagrįstumo.

35Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX–583 redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas". Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 33 dalį, statinio projektavimo sąlygų sąvadas apibrėžiamas kaip savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų, įvardytų šio straipsnio 32 dalyje, bendrasis dokumentas. To paties įstatymo 20 straipsnyje reglamentuota statinio projektavimo sąlygų išdavimo procedūra.

36Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje (2006 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. X–857 redakcija) įtvirtinta, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs šio straipsnio 2 dalyje išvardytus dokumentus, per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms šio Įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, parengti (pagal kompetenciją): 1) inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams ar naudotojams; 2) aplinkos apsaugos institucijai; 3) už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektui rengti); 4) už saugomos teritorijos apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos statinio, statomo saugomoje teritorijoje, projektui rengti) ir kitoms institucijoms, jei tai nustatyta įstatymų. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis bei subjektais, šį sąvadą patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo (įskaitant į šį laiką 5 darbo dienas, skirtas suderinti su statinio projektavimo sąlygas parengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) bei institucijomis) arba per 15 darbo dienų praneša statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai privalo nustatyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas ir jų laikytis. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti paslaugų teikėjus - inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus (iš nustatančiųjų statinio projektavimo sąlygas), todėl į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos visų galimų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nustatytos projektavimo sąlygos. Statytojas (užsakovas) taip pat gali pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais tinklais, ar pasistatys vietinius, jei pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus. Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir minėtame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 215 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas".

37UAB „May Fair Investments“ apeliaciniame skunde teigia, kad nauji tinklai naudojami viešųjų (komunalinių) paslaugų teikimui, todėl pareiškėjui turėjo būti išduotos projektavimo sąlygos prisijungimui prie šių tinklų. Šį argumentą grindžia Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1–629 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 6.3 punktu (Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti naujų abonentų (vartotojų) geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausančios ar kitais teisėtais pagrindais valdomos ir (ar) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros). Nagrinėjamu atveju ši nuostata netaikytina, kadangi vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas Vilniaus miesto savivaldybėje (UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“) nėra naujų tinklų savininkai, valdytojai ar naudotojai. Tuo tarpu ginčo dėl prisijungimo prie UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Grinda“ priklausančių tinklų nėra (techninės sąlygos išduotos).

38Tiek UAB „Vilniaus vandenys“ 2009-03-12 rašte Nr. 6–668 (1.20.–04) „Dėl prekybos paskirties pastato ( - ) k. (kad. Nr. ( - )), tiek ir UAB „Grinda“ 2009-03-09 techninėse sąlygose Nr. 09/022 nurodė, jog arčiausiai prisijungti prie tinklų galima ( - ) gatvėje ir pasiūlė kreiptis į UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R–IV projektai“. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2009-03-18 raštu Nr. A51–6165(2.15.2.31–MP8) „Dėl prekybos paskirties pastato ( - ) k. (kadastro Nr. ( - ))“ ir 2009-03-18 raštu Nr. A51–6167(2.15.2.31–MP8) „Dėl prekybos paskirties pastato ( - ) k. (kadastro Nr. ( - ))“ kreipėsi į anksčiau minėtas bendroves, prašydama objektui „Prekybos paskirties pastatas; ( - ) k. (kadastro Nr. ( - )), užsakovas – UAB „May Fair Investments“, ( - ) pr. 62–9“ nurodyti sąlygas ir reikalavimus vandens, nuotekų prisijungimui prie jiems nuosavybės teise priklausančių tinklų, kuriais centralizuotai tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos. UAB „Gabijos investicijos“ 2009-03-24 raštu informavo atsakovą, kad UAB „May Fair Investments“ prašymu 2007 m. liepos 27 d. buvo pateiktas pasiūlymas prisijungti prie UAB „Gabijos investicijos“ nuosavybės teise turimų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, tačiau pareiškėjas atsisakė pasirašyti sutartį. Taip pat pažymėjo, kad gavus informacija apie sutarties pasirašymą, nedelsiant bus pateikti būtini sutikimai. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, išduodama projektavimo sąlygų sąvadą, derino statytojo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų interesus ir tokiu būdu įvykdė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje ir Reglamento 13 punkte savivaldybės administracijos direktoriui nustatytą pareigą. Todėl apeliacinio skundo argumentas, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pati privalo suderinti su UAB „Gabijos investicijos“ ir UAB „HC ir R–IV projektai“ ir/ar kitais privačiais asmenimis viešiesiems poreikiams skirtos infrastruktūros įrengimo, naudojimo ir eksploatavimo sąlygas, ir jokiu būdu neturi perkelti šios teisės aktuose įtvirtintos savivaldybės funkcijos ir pareigos privatiems asmenims, atmestinas kaip nepagrįstas.

39Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-89/2011 yra konstatavęs, kad remiantis Civilinio kodekso 4.93 straipsnio 2 dalies 2 punktu, ta aplinkybė, kad inžinieriniai tinklai neperduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, atsakovui užkerta kelią pareiškėjui leisti prie jų prisijungti be dabartinių tinklų savininkų sutikimo. Byloje nėra duomenų, kad nauji tinklai paramos sutarčių pagrindu būtų perduoti paramos gavėjui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

40Kaip matyti iš skundų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismams turinio, pareiškėjas kaip ir netiesiogiai bando įpareigoti atsakovą kreiptis į trečiuosius suinteresuotus asmenis, kaip inžinerinių tinklų (lietaus kanalizacijos, fekalinės kanalizacijos, vandentiekio) savininkus, dėl statinio projektavimo sąlygų parengimo, kai statytojas nori statyti statinius, kurie nuo trečiųjų suinteresuotų asmenų inžinerinių tinklų yra nutolę mažiau nei nuo UAB „Grinda“ ar UAB „Vilniaus vandenys“ inžinerinių tinklų. Teisėjų kolegija, nagrinėdama panašų klausimą administracinėje byloje Nr. A502–3867/2010, yra pažymėjusi, kad < ... šioje byloje yra nagrinėjamas individualus ginčas, o pareiškėjo reikalavimas suformuluotas kaip universalios pareigos atsakovui nustatymas. Todėl šis reikalavimas turi būti atmestas kaip nepagrįstas vien šiuo pagrindu. Be to, tiek senos redakcijos Statybos įstatymo 20 straipsnio 6 dalis (Reglamento 14 punktas), tiek ir naujos redakcijos Statybos įstatymo 20 straipsnio 4 ir 5 dalys nenumatė ir nenumato tokio imperatyvo, kokį nustatyti prašo pareiškėjas. (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502–3867/2010). Tai reiškia, kad atsakovas neturi jokių juridinių priemonių, išskyrus derybas (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus), kuriomis vadovaudamasis galėtų įpareigoti inžinerinių tinklų ir/ar susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus leisti prisijungti prie jiems nuosavybės teise priklausančių tinklų ar komunikacijų.

41Nepagrįsti ir UAB „May Fair Investments“ argumentai, jog nei UAB „Gabijos investicijos“ ir nei UAB „HC ir R–IV projektai“ neturi teisės nustatyti sąlygų prisijungimui prie viešosioms reikmėms skirtos infrastruktūros – naujų tinklų. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta įpareigojanti norma, nustatanti savivaldybės administracijos direktoriui pareigą elgtis atitinkamu būdu. Vykdydamas šią pareigą, atsakovas privalo kreiptis į inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus. Taigi savivaldybės administracijos direktorius, išduodamas projektavimo sąlygų sąvadą, yra saistomas inžinerinių tinklų ir/ar susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų pateiktų sąlygų (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 6 dalį, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkai privalo nustatyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas).

42Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad į projektavimo sąlygų sąvadą turėjo būti įtrauktos Vilniaus visuomenės sveikatos centro projektavimo sąlygos. Anksčiau buvo nurodyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalis, kurioje išvardinti subjektai, kuriems savivaldybės administracijos direktorius pateikia paraiškas dėl projektavimo sąlygų. Pažymėtina, jog šis sąrašas nėra baigtinis. Minėto įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 4 dalies nuostata kreipimąsi į kitas institucijas sieja su aplinkybe, t. y. jeigu nustatyta įstatyme. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008-11-17 įsakymu Nr. V-97 patvirtintas Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimo teritorijų planavime ir statybų valstybinėje priežiūroje reglamento 25 punkte įtvirtinta norma (elgesio taisyklė), kuri yra adresuota Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros centro tarnautojams. UAB „May Fair Investments“ nenurodė jokio konkretaus įstatymo, kuris suponuotų pareigą savivaldybės administracijos direktoriui kreiptis į Visuomenės sveikatos priežiūros centrą dėl projektavimo sąlygų pateikimo. Nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo (visai kitas kilusio viešojo ginčo dalykas). Kita vertus, pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad teismui suteikta teisė peržiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimus, o ne atlikti savarankiškus tyrimus dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo taikymo (23 ir 27 straipsniai).

43UAB „May Fair Investments“ apeliaciniame skunde pažymi, jog projektavimo sąlygų sąvadas naikintinas, kadangi jame nėra numatytos visos galimos prisijungimo prie naujų tinklų sąlygos. Anksčiau minėto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad < ... statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti paslaugų teikėjus - inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkus ar naudotojus (iš nustatančiųjų statinio projektavimo sąlygas), todėl į projektavimo sąlygų sąvadą įrašomos visų galimų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų ar naudotojų, galinčių teikti statytojui (užsakovui) paslaugas, nustatytos projektavimo sąlygos ... >. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Reglamento 14 punkte. Be to, Reglamento 38 punkte nurodyta, kad statinio projektavimo sąlygos turi būti suredaguotos konkrečiai ir aiškiai, kad pagal jas galima būtų parengti statinio projekto sprendinius. Reikalavimai, kurie yra nustatyti teritorijų planavimo dokumentuose, jei nereikia jų detalizuoti, nekartojami, bet pateikiamos nuorodos į juos, o 40 punkte – inžinerinių tinklų projektavimo sąlygose turi būti nurodoma: inžinerinių tinklų trasų vietos ir kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų vieta susisiekimo komunikacijos ar inžinerinių tinklų koridoriaus skersiniame profilyje, vamzdynų diametrai, šilumos tinklų tipas (kanalinis, bekanalinis), elektros ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijų skerspjūviai, kiti techniniai parametrai ir pan. (jei jie nenustatyti, pateikiami duomenys juos apskaičiuoti), statinio inžinerinių sistemų ir statybos sklypo inžinerinių tinklų prijungimo prie komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų vietos (šuliniai, kameros, elektros transformatorinės, paskirstymo punktai, telekomunikacijų spintos ir pan. bei jų numeriai), energijos apskaitos reikalavimai.

44Nagrinėjamu atveju atsakovo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas turinio prasme neatitinka teisės aktų keliamų reikalavimų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovo veiksmai išduodant projektavimo sąlygų sąvadą buvo teisėti ir pagrįsti, šis pažeidimas nelaikytinas esminiu procedūriniu pažeidimu (tinklų savininkų, valdytojų ir/ar naudotojų išduotos techninės sąlygos nurodytos ir pateiktos), taip pat proceso ekonomiškumo principą, todėl vien dėl to naikinti projektavimo sąlygų sąvadą ir grąžinti atsakovui iš naujo spręsti projektavimo sąlygų sąvado išdavimo klausimą nėra tikslinga. Teisėjų kolegijos nuomone, nuo susiformavusios praktikos nebus nukrypta.

45Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ prašo priteisti jo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, dėl išlaidų atlyginimo suinteresuotas šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Tretysis suinteresuotas asmuo prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau detalaus prašymo dėl išlaidų pagrindimo nepateikė. Kita vertus, pagal minėto straipsnio 1 dalį, prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, byloje esančių įrodymų visumą vertino pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje nustatytas taisykles, sprendimą motyvavo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsnio 4 dalies reikalavimus, ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus aiškino ir taikė teisingai, todėl iš esmės priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ apeliacinis skundas netenkinamas.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ apeliacinį skundą atmesti.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „May Fair Investments“ (toliau – ir Bendrovė) skundu... 5. Paaiškino, kad Bendrovei nuosavybės teise priklauso 5171 kv. m. bendro ploto... 6. Atkreipė dėmesį, kad Administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 28 d.... 7. Laikė neteisėtu Administracijos keliamą reikalavimą gauti atskirą UAB... 8. Pažymėjo, kad buvo pažeistas Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnis,... 9. II.... 10. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 11. Paaiškino, kad, išduodamas Sąvadą, vadovavosi Statybos įstatymu,... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu į... 13. Paaiškino, kad prisijungimo prie magistralinių inžinerinių tinklų sąlygas... 14. III.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 1 d. sprendimu skundą... 16. Nurodė Statybos įstatymo 20 straipsnio 3-6 dalis, 2 straipsnio 32 dalį ir... 17. Pažymėjo, kad pareiškėjas nekelia atskirų reikalavimų tretiesiems... 18. Nurodė Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos... 19. Pažymėjo, kad Statybos ir urbanistikos ministro 1996 m. lapkričio 11 d.... 20. Nurodė Paramos sutarties su UAB „Gabijos investicijos“ 3.10, 3.11 punktus,... 21. Teismo teigimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad Nauji tinklai yra... 22. Atkreipė dėmesį, kad teismui suteikta teisė tik peržiūrėti Konkurencijos... 23. Nustatė, kad, išduodamas Sąvadą, atsakovas rėmėsi Vilniaus visuomenės... 24. IV.... 25. Pareiškėjas UAB „May Fair Investments“ apeliaciniu skundu (b. l. 116-123,... 26. Nurodo Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 20 punktą, 5 straipsnio 1... 27. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į... 28. Teigia, kad Statybos įstatymo 20 straipsnio bei Reglamento analizė leidžia... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepimu į... 30. Teigia, kad techninėse sąlygose privalo būti nurodytos ne visos sąlygos,... 31. Teisėjų kolegija... 32. V.... 33. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 34. Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas kilo dėl Vilniaus miesto... 35. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos... 36. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje (2006 m. spalio... 37. UAB „May Fair Investments“ apeliaciniame skunde teigia, kad nauji tinklai... 38. Tiek UAB „Vilniaus vandenys“ 2009-03-12 rašte Nr. 6–668 (1.20.–04)... 39. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 20 d.... 40. Kaip matyti iš skundų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismams turinio,... 41. Nepagrįsti ir UAB „May Fair Investments“ argumentai, jog nei UAB... 42. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad į projektavimo sąlygų... 43. UAB „May Fair Investments“ apeliaciniame skunde pažymi, jog projektavimo... 44. Nagrinėjamu atveju atsakovo išduotas projektavimo sąlygų sąvadas turinio... 45. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Gabijos investicijos“ prašo priteisti... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 47. Pareiškėjo UAB „May Fair Investments“ apeliacinis skundas netenkinamas.... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 1 d. sprendimą palikti... 49. Nutartis neskundžiama....