Byla eAS-367-415/2018
Dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Ramutės Ruškytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. kovo 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovams Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2017 m. spalio 4 d. sprendimą Nr. (9.41.)2-2295 „Dėl kreipimosi“; 2) panaikinti Departamento Klaipėdos skyriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. sprendimą Nr. (12.37.-K1)2L1-247 „Dėl prašymo išduoti tvarkybos darbų leidimą“ ir 2017 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. (12.9.-Kl)2Kl-240 „Dėl prašymo išduoti tvarkybos darbų projektavimo sąlygas“; 3) įpareigoti atsakovus išduoti projektavimo sąlygas ir tvarkybos darbų leidimą plaukiojamajam pastatui – buriniam jūrų laivui „Lady Sophie“ (unikalus objekto kodas 40614) (toliau – ir Laivas) pagal pateiktus projektinius pasiūlymus ir tvarkybos darbų projektą.

6Pareiškėjas nurodė, kad ginčas kilo dėl to, jog buvo atsisakyta pareiškėjui išduoti tvarkybos darbų leidimą ir projektavimo sąlygas nekilnojamajai kultūros paveldo vertybei – Laivui. Pasak pareiškėjo, prašomi išduoti dokumentai išduodami ne tik kultūros paveldo objektams, bet ir kultūros paveldo statiniams, kurie nėra kultūros paveldo objektai, t. y. kurie neįtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, todėl dokumentai turėjo būti išduoti net ir tuo atveju, jei Laivo teisinė registracija Kultūros vertybių registre būtų panaikinta. Pareiškėjas nurodė, kad Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – ir Vertinimo taryba) 2016 m. rugsėjo 20 d. aktu Nr. KPD-RM-2419 (toliau – ir Aktas) Laivas pripažintas nekilnojamąja kultūros vertybe ir įtrauktas į Kultūros vertybių registrą kaip pavienis kultūros objektas (statinys). Laivo registracijos procedūra yra užbaigta ir nenuginčyta, Aktas nėra panaikintas, todėl, pareiškėjo nuomone, Departamento direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. Į-135 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419“ (toliau – ir Įsakymas Nr. Į-135) be teisinio pagrindo buvo sustabdyta Laivo registracijos procedūra jau įregistruotai vertybei. Vertinimo taryba spręs klausimą tik dėl burlaivio adreso, todėl, pasak pareiškėjo, nėra jokių kliūčių pareiškėjui išduoti projektavimo sąlygas.

7Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė sustabdyti bylą iki Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinės administracinę bylą Nr. eI-4495-171/2017 (Nr. eI-269-171/2018) dėl Įsakymo Nr. Į-135 panaikinimo.

8Departamentas pažymėjo, kad Laivas šiuo metu nėra registruotas Kultūros vertybių registre, Įsakymu Nr. Į-135 jo įrašymo procedūra sustabdyta, todėl jis nėra Kultūros paveldo objektas ir nėra Kultūros vertybių registre registruota kilnojamoji kultūros vertybė.

9II.

10Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. kovo 20 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą, iki galutinai įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-118-281/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-04504-2016-5).

11Teismas Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatė, kad pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Departamento direktoriaus Įsakymą Nr. Į-135 (administracinė byla Nr. eI-269-171/2018, buvęs Nr. eI-4495-171/2017), kuriuo sustabdyta Laivo įregistravimo Kultūros vertybių registre procedūra. Teismas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino, tačiau teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs. Teismas taip pat nustatė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-118-281/2018 (buvęs Nr. eI-1564-281/2017) pagal pareiškėjo valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos skundą atsakovui Departamento Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Departamentui, Lietuvos saugios laivybos administracijai, Nacionalinei teisingumo ir gynybos sąjungai, Lietuvos buriuotojų sąjungai, UAB „Kamineros krovinių terminalas“, dėl Akto panaikinimo. Ši byla teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartimi sustabdyta iki įsiteisės galutiniai teismo sprendimai administracinėse bylose Nr. eI-1506-208/2017, Nr. eI-3013-189/2017, Nr. eI-3218-821/2017. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas šioje byloje savo reikalavimus grindžia tuo, kad Aktas yra galiojantis, o Laivas, kaip plaukiojantis pastatas, Aktu yra pripažintas nekilnojamąja kultūros vertybe ir yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, kaip pavienis kultūros objektas (statinys). Įsakymu Nr. Į-135 yra sustabdyta Laivo įregistravimo Kultūros vertybių registre procedūra iki patikslinto Vertinimo tarybos Akto pateikimo, o Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-118-281/2018 dėl Vertinimo tarybos Akto panaikinimo.

12Teismas konstatavo, kad tarp nagrinėjamos administracinės bylos ir Vilniaus apygardos administracinio teismo bylos Nr. eI-118-281/2018 yra prejudicinę reikšmę turintis ryšys, todėl padarė išvadą, kad šios bylos negalima nagrinėti iki įsiteisės teismo sprendimas minėtoje byloje.

13III.

14Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. kovo 20 d. nutartį.

15Pareiškėjas nurodo, kad tarp nagrinėjamos bylos ir Vilniaus apygardos administracinio teismo bylos Nr. eI-118-281/2018 nėra prejudicinę reikšmę turinčio ryšio, nes Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-118-281/2018 vyksta ginčas dėl Akto panaikinimo, t. y. ginčas dėl Laivo paskelbimo saugomu pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, o projektavimo sąlygos ir tvarkybos leidimas yra išduodami ne tik kultūros paveldo objektams, bet ir kultūros paveldo statiniams, kurie nėra įtraukti į Kultūros vertybių registrą. Be to, pareiškėjo nuomone, teismas gali nustatyti pats, ar Laivas yra kultūros paveldo vertybė (objektas, statinys).

16Departamentas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o pareiškėjo atskirasis skundas nepagrįstas.

17Departamentas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas ėmėsi pagrįstų priemonių, kad būtų išsiaiškintos visos bylai reikšmingos aplinkybės, kurios nustatinėjamos kitose administracinėse bylose.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. kovo 20 d. nutarties, kuria administracinė byla sustabdyta, iki galutinai įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-118-281/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-04504-2016-5), teisėtumas ir pagrįstumas.

21Teismas priėmė skundžiamą nutartį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 100 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas sustabdo bylos nagrinėjimą, kai negalima nagrinėti tos bylos, iki bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

22Administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų aplinkybių, trukdančių ją išspręsti.

23Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pripažino, kad būtina sulaukti galutinio procesinio sprendimo Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-118-281/2018, nes tai padės užtikrinti visapusišką administracinės bylos išnagrinėjimą. Tarp įvardytų bylų, teismo įsitikinimu, egzistuoja prejudicinis ryšys.

24Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-118-281/2018 (buvęs Nr. eI-1564-281/2017) pagal pareiškėjo valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos skundą atsakovui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai (tretieji suinteresuotieji asmenys – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos saugios laivybos administracija, asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“, asociacija “Lietuvos buriuotojų sąjunga“, UAB „Kamineros krovinių terminalas“) dėl Akto panaikinimo.

25Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas šioje byloje savo reikalavimus grindžia tuo, kad Aktas yra galiojantis, o Laivas, kaip plaukiojantis pastatas, Aktu yra pripažintas nekilnojamąja kultūros vertybe ir yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą, kaip pavienis kultūros objektas (statinys). Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo skundžiamame Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017 m. spalio 4 d. sprendime Nr. (9.41.)2-2295 „Dėl kreipimosi“ taip pat paminėta, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-118-281/2018 (buvęs Nr. eI-1564-281/2017) dėl Akto panaikinimo.

26Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į nagrinėjamoje administracinėje byloje iškeltą ginčą, Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino visas aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl bylos sustabdymo ir pagrįstai sustabdė administracinę bylą vadovaudamasis ABTĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Nesustabdžius nagrinėjamos administracinės bylos, kol bus išnagrinėta administracinė byla Nr. eI-118-281/2018, gali susidaryti situacija, kai ši byla negalės būti teisingai išspręsta, nesiremiant administracinėje byloje Nr. eI-118-281/2018 nustatytomis aplinkybėmis.

27Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai taikė minėtas proceso teisės normas, reglamentuojančias bylos sustabdymą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą atmesti.

30Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau... 6. Pareiškėjas nurodė, kad ginčas kilo dėl to, jog buvo atsisakyta... 7. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė sustabdyti... 8. Departamentas pažymėjo, kad Laivas šiuo metu nėra registruotas Kultūros... 9. II.... 10. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2018 m. kovo 20 d.... 11. Teismas Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis... 12. Teismas konstatavo, kad tarp nagrinėjamos administracinės bylos ir Vilniaus... 13. III.... 14. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga pateikė... 15. Pareiškėjas nurodo, kad tarp nagrinėjamos bylos ir Vilniaus apygardos... 16. Departamentas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad pirmosios... 17. Departamentas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas ėmėsi pagrįstų... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo... 21. Teismas priėmė skundžiamą nutartį Lietuvos Respublikos administracinių... 22. Administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 23. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pripažino, kad būtina sulaukti... 24. Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis nustatyta, kad... 25. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas šioje... 26. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į nagrinėjamoje... 27. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos... 30. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2018 m. kovo 20 d.... 31. Nutartis neskundžiama....