Byla Ik-1940-365/2010
Dėl sprendimo panaikinimo ir

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Gintaro Dzedulionio (kolegijos pirmininkas, pranešejas) Violetos Balcytienes ir Mildos Vainienes, sekretoriaujant Daivai Aranauskienei, dalyvaujant pareiškejo Vilniaus apygardos prokuraturos sk. prokurorei Daliai Kindurytei, treciojo suinteresuoto asmens Aplinkos ministerijos atstovei Linai Mikuckienei, treciajam suinteresuotam asmeniui V. V. B., viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškima atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. V. B., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai del sprendimo panaikinimo ir

2n u s t a t e:

3Pareiškejas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras kreipesi i teisma prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009 04 27 sprendimo Nr. 2.5-41-30052 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui V. V. B.“ del nuosavybes teisiu atkurimo perduodant neatlygintinai nuosavyben lygiaverti 0,72 ha ploto valstybines reikšmes miško žemes sklypa (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esanti ( - ) kaime, Nemežio sen., Vilniaus r., Vilniaus apskrityje (b. l. 1-4).

4Pareiškejas pareiškime nurode, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau - VAVA) 2009 04 27 sprendimu Nr. 2.5-41-30052 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui V. V. B.“ buvo atkurtos V. V. B. nuosavybes teisemis valdyto nekilnojamojo turto – 2,00 ha žemes, esancios (duomenys neskelbtini), Kriuku seniunijoje, Šakiu rajone, Marijampoles apskrityje, dali. Minetu sprendimu V. V. B. vietoj turetos 0,71 ha žemes perduotas neatlygintinai nuosavyben lygiavertis 0,72 ha žemes sklypas mišku ukio paskirciai (ukiniu mišku sklypai, esantys ( - ) kaime, Nemežio sen., Vilniaus r., Vilniaus apskrityje.

5Mineto sprendimo pagrindu 2009 06 09 Nekilnojamojo turto registre buvo iregistruota V. V. B. nuosavybes teise i 0,72 ha ploto mišku ukio pagrindines tikslines naudojimo paskirties žemes sklypa ( - ) kaime, Nemežio sen., Vilniaus rajone, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ). Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybines mišku tarnybos pateiktus dokumentus: 2010-03-09 pažyma apie grafinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis Valstybines reikšmes mišku plotu schemos fragmenta bei 2010-03-10 pažyma Nr. ( - ) apie tekstinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis matyti, kad visame sklype yra valstybines reikšmes miško, kuris, vadovaujantis nuosavybes teisiu atkurimo santykius reglamentuojanciais teises aktais, nuosavybes teisiu atkurimo budu privacion nuosavyben neperduodamas.

6Atsakove-Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškejo pareiškimu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista. Atsiliepime (b. l. 18-20) aiškino, kad Žemetvarkos projektas yra vietoves lygmens specialiojo planavimo dokumentas. Ginco žemes sklypas buvo suprojektuotas kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos žemes reformos (Žin., 1997, Nr. 69-1735) istatymo 19 straipsnio 5 dalyje ir 20 straipsnyje, patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2008 05 09 isakymu Nr. 2.3-5309-(41) „Del Nemežio seniunijos Nemežio kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo projekto patvirtinimo Vilniaus rajone“, pagal kuri Vilniaus apskrities viršininkas 2009 04 27 prieme sprendima Nr. 2.5-41-30052. Pareiškejas negincija žemes sklypo suformavimo dokumentu, todel, neirodžius, kad gincijamas sprendimas priimtas neteisetu administraciniu aktu pagrindu, nera teisinio pagrindo ji naikinti. Atkreipia demesi, kad gincijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Žemes reformos že­metvarkos projektu rengimo ir igyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vy­riausybes 1998 04 01 nutarimu Nr. 385 „Del žemes reformos vykdymo kaimo vietoveje“ (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2004, Nr. 66-2359), t. y. Žemes reformos žemetvarkos projektas buvo derintas su atsakingomis institucijomis, tarp ju ir su Valstybes imone Vilniaus mišku uredija. Šios istaigos pro­jektu derinimo inžinierius pasiraše žemetvarkos projekto plane. Atkreipia demesi, kad pareiškejo pateiktame VI Registru centro centrinio duomenu banko išraše nurodoma, kad žemes sklypas kadast­ro Nr. ( - ) suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Pareiškejas, gincydamas dali žemes sklypo nenurodo konkrecios buvimo vietos, todel skundo tenkinimo atveju sprendimo ivykdyti nebus galimybes. Gincijant privaciam asmeniui priklausancio žemes sklypo nuosavy­be, butina konkreciai suformuluoti reikalavimus ir nurodyti tikslias ginco objekto ribas. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su pareiškejo pareiškimu sutiko ir praše ji tenkinti. Atsiliepime (b. l. 33-34) nurode, kad pagal Valstybines mišku tarnybos (2010 02 20 raštu Nr. 319) pateiktus duomenis Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastre yra iregistruota Vilniaus mišku uredijos Juodšiliu girininkijos ( - ) kvartalo taksacinis sklypas Nr. ( - ), kuris Vyriausybes 2006 09 19 nutarimu Nr. 916 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 10 23 nutarimo Nr. 1154 „Del valstybines reikšmes mišku plotu patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2006, Nr. 100-3881) (toliau - Nutarimas Nr. 916) priskirta valstybines reikšmes miškams ir dalis jo patenka i ginco sklypa, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Valstybines mišku tarnybos 2010 03 10 pažyma Nr. ( - ), Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro valstybines reikšmes mišku plotu schemos fragmentas 2010 03 09 Nr. P1003-19790 patvirtina, kad i žemes sklypa, kurio kadastrinis Nr. ( - ) patenka 0,72 ha valstybines reikšmes mišku plotas. Pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2009 02 17 nutartyje Nr. 2A-138/2009 yra nurodes, kad abejoti Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro tvarkymo istaigos oficialiais rašytiniais irodymais del ginco sklype esancio valstybines reikšmes miško ploto nera pagrindo. Mano, kad byloje yra pateikti negincijami irodymai, kad ginco žemes sklype yra 0,72 ha valstybines reikšmes miško plotas. Ginco žemes sklypas buvo perleistas privacion nuosavyben po Nutarimo Nr. 916 priemimo, kuriuo mineta teritorija buvo priskirta valstybines reikšmes mišku plotams.

7Teisminio nagrinejimo metu pareiškejo atstove palaike reikalavimus ir praše juos tenkinti, nes nuosavybes teises negali buti atkurtos i valstybines reikšmes miška. Praše panaikinti VAVA sprendima del nuosavybes teisiu i valstybini miška atkurimo.

8VAVA atstovas nesutiko su skundu ir praše jo netenkinti. Mano, kad sprendimas priimtas laikantis nuosavybes teisiu i išlikusi turta atkurimo salygu ir reikalavimu. Projektas buvo derinamas su mišku uredija, tad pažeidimu nebuvo.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Pareiškejas, gindamas viešaji interesa, kreipesi i teisma del Vilniaus apskrities viršininko 2009 04 27 priimto sprendimo Nr. 2.5-41-30052, kuriuo V. V. B. atkurtos nuosavybes teises i 0,72 ha ploto mišku ukio paskirciai, patenkancios i valstybines reikšmes miško žeme, (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esanti ( - ) kaime, Nemežio sen., Vilniaus rajone, panaikinimo.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje nustatyta, kad valstybines reikšmes miškai išimtine nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo sprendimuose ne karta yra konstataves, jog Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalyje nurodyti objektai, inter alia valstybines reikšmes miškai, nuosavybes teise gali priklausyti tik valstybei, išskyrus iš pacios Konstitucijos kylancias išimtis. Valstybe (jos institucijos, pareigunai) negali priimti jokiu sprendimu, kuriais remiantis mineti objektai iš valstybes nuosavybes pereitu kitu subjektu nuosavyben, išskyrus tuos atvejus, kai pati Konstitucija tai leidžia. Istatymuose gali buti nustatyta, kad nuosavybes objektai asmenims, turintiems teise atkurti nuosavybes teises, natura nera gražinami, o yra valstybes išperkami. Ne Lietuvos valstybe neteisetai nacionalizavo ar kitais neteisetais budais nusavino savininku turta. Taigi siekiant bent iš dalies atkurti teisinguma – atkurti pažeistas nuosavybes teises, buvo pasirinkta ne restitutio in integrum, bet ribota restitucija. Nuosavybes teisiu atkurimo procese turi buti siekiama pusiausvyros tarp asmenu, kuriems atkuriamos nuosavybes teises, ir visos visuomenes interesu (2007 09 06 nutarimas).

12Lietuvos Respublikos žemes istatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtines nuosavybes teise priklauso žeme, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka priskirta valstybines reikšmes miškams, o to paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtines nuosavybes teise priklausancios žemes isigyti privatinen nuosavyben negalima. Pagal Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo Nr. VIII-359 (istatymo redakcija, buvusi aktuali nuo 2005-05-26 iki 2006-11-15) 6 straipsnio 2 dali, 4 dali, 13 straipsnio 1 punkta miškai, kurie yra priskirti valstybines reikšmes miškams, iš pilieciu, turinciu teise i nuosavybes teisiu atkurima, išperkami valstybes, už juos valstybe atlygina pagal šio istatymo 16 straipsni - nuosavybes teisiu atkurimo budu privacion nuosavyben jie neperduodami.

13Vilniaus apskrities viršininko 2009 04 27 sprendimu Nr. 2.5-41-30052 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui V. V. B. “V. V. B. atkurta nuosavybes teise i buvusio savininko V. V. B. iki nacionalizacijos valdyta nekilnojamaji turta –2,00 ha žemes, esancios ( - ), Kriuku seniunijoje, Šakiu rajone, Marijampoles apskrityje, dali, vietoj turetos perduodant neatlygintinai nuosavyben lygiaverti 0,72 ha žemes sklypa mišku ukio paskirties, esanti ( - ) kaime, Nemežio seniunijoje, Vilniaus rajone, Vilniaus apskrityje (b. l. 8-9). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išraše užfiksuota, kad Vilniaus apskrities viršininko 2009 04 27 sprendimo Nr. 2.5-41-30052 pagrindu 2009 06 09 iregistruotos V. V. B. nuosavybes teises i 0,72 ha ploto mišku ukio pagrindines tikslines naudojimo paskirties žemes sklypa (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )) ( - ) kaime, Nemežio sen., Vilniaus rajone (b. l. 10-11). Nurodyta, kad žemes sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus.

14Aplinkos ministerijos Valstybines mišku tarnybos pateikta 2010 03 09 pažyma apie grafinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis, Valstybines reikšmes mišku plotu schemos fragmentas Nr. P1003-19790 (b. l. 6) ir 2010 03 10 pažyma apie tekstinius Lietuvos Respublikos mišku valstybes kadastro duomenis taksaciniai rodikliai Nr. ( - ) (b. l. 7) patvirtina, kad ginco žemes sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), yra 0,72 ha valstybines reikšmes miško plotas.

15Pagal pateikta mišku plotu schemos fragmenta, Juodšiliu girininkijos (duomenys nesklebtini) kvartalo ( - ) sklypas patenka i žemes sklypa, kadastrinis Nr. Nr. ( - ). Juodšiliu girininkijos ( - ) kvartalo ( - ) sklypai Vyriausybes 2006 09 19 nutarimu Nr. 916 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 10 23 nutarimo Nr. 1154 „Del valstybines reikšmes mišku plotu patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 1997, Nr. 97-2451; 2006, Nr. 100-3881), priskirti valstybines reikšmes mišku plotams. Žemes sklypo plane, kuris buvo derinamas iki gincijamo sprendimo priemimo, pažymeta, kad žemes plote yra 0,72 ha miško (b. l. 48). Tai reiškia, kad žemetvarkos projektas, patvirtintas Vilniaus apskrities viršininko 2008 05 09 isakymu Nr. 2.3-5309-(41) „Del Nemežio seniunijos, Nemežio kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo projekto patvirtino, Vilniaus rajone“ ir Vilniaus apskrities viršininko 2009 04 27 sprendimas Nr. 2.5-41-30052 priimti jau po to, kai aptariamas žemes sklypas buvo priskirtas valstybines reikšmes miškams. Konstatuotina, jog treciajam suinteresuotam asmeniui nuosavybes teises natura neteisetai buvo atkurtos i valstybines reikšmes miška.

16Išanalizaves minetu istatymu nuostatu reikalavimus ir remdamasis tuo, kas išdestyta, teismas daro išvada, kad atsakove, skundžiamu sprendimu atkurdama V. V. B. nuosavybes teises i pagal Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatyma gražinta žeme, kurios dalyje yra valstybines reikšmes miškas, pažeide imperatyvias Konstitucijos 47 str., Mišku istatymo 4 str. 4 d., Žemes istatymo 6 str., todel pareiškimas del Vilniaus apskrities viršininko 2009 04 27 sprendimo Nr. 2.5-41-30052 panaikinimo yra pagristas ir tenkintinas.

17Atsakovo argumentai del to, kad skundo tenkinimo atveju, teismo sprendimo nebus imanoma vykdyti, nes pareiškejas nenurode tiksliu ginco objekto ribu (nepateike VI Registru centre iregistruotos gincijamo žemes sklypo geodeziniu matavimu bylos) atmestinai, nes jie susije su sprendimo vykdymu. Kaip atsakove spres sprendimo vykdymo klausimus, priklausys nuo pacios atsakoves bei nuo piliecio, kuriam nuosavybes teise gincijamu sprendimu buvo atkurta, bendradarbiavimo, nuo kitu proceduru, kurios taikomos nuosavybes teisiu atkurimo procese vykdymo. Administraciniu bylu teisenos istatymo 86 straipsnio 3 dalis numato, kad teismo sprendime turi buti atsakyta i visus pareiškejo pareikštus pagrindinius reikalavimus, o pagal to paties straipsnio 2 dali, priimdamas sprendima teismas ivertina teismo posedyje ištirtus irodymus, konstatuoja, kurios aplinkybes, turincios bylai esmines reikšmes, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris istatymas turi buti taikomas byloje ir ar skundas yra tenkintinas.

18Atsakove atsiliepime i skunda teige, jog skundžiamas sprendimas yra priimtas vadovaujantis galiojanciais administraciniais aktais – Vilniaus apskrities viršininko 2008 05 09 isakymu Nr. 2.3-5309-(41) patvirtintu žemes reformos žemetvarkos projektu, todel, gincijant sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo, turetu buti atitinkamai nugincyti ir administraciniai aktai, kuriu pagrindu jis priimtas.

19Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A525-102/2010, A146-976/2009, P6-184/2007, A3-438/2004), priimant sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo, turi buti vadovaujamasi jo priemimo metu galiojanciais istatymais ir juos igyvendinanciu poistatyminiu teises aktu nuostatomis. Be to, nustacius, kad tam tikras individualus administracinis aktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir (arba) istatymams, jis laikytinas neteisetu, nepaisant to, kad jis galimai neprieštarauja žemesnio lygmens teises aktams. Tuo atveju, jeigu teismas

Nustatė

20, kad gincijami individualus administraciniai aktai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir (arba) istatymams, jie gali buti panaikinti kaip neteiseti; toks aiškinimas atitinka ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina (pavyzdžiui, 2009 06 22 nutarimas).

21Pažymetina, jog atsakoves nurodytu žemes sklypo suformavimo dokumentu pagrindu nuosavybes teises asmenims tiesiogiai neatsiranda. Atsakoves nurodyti administraciniai aktai, inter alia žemes reformos žemetvarkos projektas, yra tik vienas iš nuosavybes teisiu i žeme atkurimo proceduros elementu, kuris pats savaime nesukuria asmenims nuosavybes teises i konkretu turta. Todel argumentai, kad pareiškejas, gindamas viešaji interesa, negincija žemes reformos žemetvarkos projekto ar kitu nuosavybes teisiu atkurimo procese priimtu administraciniu aktu, sprendžiant nagrinejama ginca nera reikšmingi, nes byloje nustatytas skundžiamo administracinio akto prieštaravimas istatymams. Konstatavus, kad žemes reformos žemetvarkos projektas pats savaime jokiu teisiu ir pareigu tretiesiems asmenims nesukure, o pareiškejas, gincydamas sprendimo dali, neprivalo atskirai gincyti tokio projekto, nevertinami argumentai, jog toks žemes reformos žemetvarkos projektas buvo nustatyta tvarka suderintas su igaliotomis institucijomis.

22Del termino kreiptis i teisma, prokurorui ginant viešaji interesa

23Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dali, jeigu specialus istatymas ne kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Teismu praktikoje prokurorui, besikreipianciam i teisma del viešojo intereso gynimo, šis terminas skaiciuojamas nuo dienos, kai buvo surinkta pakankamai duomenu, patvirtinanciu, kad buvo pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti, atsižvelgiant i tai, kuris momentas atsiranda anksciau. Teismas, spresdamas prokuroro prašymo del viešojo intereso gynimo priemimo klausima, turi nustatyti termino eigos pradžia, t. y. kada pagal surinkta medžiaga prokurorui pakako duomenu, kad yra pažeistas viešasis interesas (LVAT 2008-07-25 nutartis administracineje byloje Nr. A146–335/2008). Bylos duomenys liudija, kad Aplikos ministerijos del šioje byloje gincijamo akto teisetumo informacija prokuratura gavo 2010 03 24 (b. l. 4). Prokuroras i teisma kreipesi 2010 04 22 (b. l. 1-1-3). Todel teismas daro išvada, kad Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas nepažeistas.

24Del pareiškejo ginamo intereso pripažinimo viešuoju

25Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnis valstybei pareiga rupintis naturalios gamtines aplinkos, gyvunijos ir augalijos, atskiru gamtos objektu ir ypac vertingu vietoviu apsauga, prižiureti, kad su saiku butu naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Miškai yra ypatingi nuosavybes teises objektai, nes mišku tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenes išlikimo bei raidos salyga, tautos geroves pagrindas. Konstitucinis Teismas 2005-05-13 nutarime yra nurodes, kad pagal Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalies nuostatas naturali gamtine aplinka, gyvunija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypac vertingos vietoves yra visuotine reikšme turincios nacionalines vertybes, o ju apsauga bei gamtos ištekliu racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas yra viešasis interesas, kuri garantuoti yra valstybes konstitucine pareiga. Prokuraturos istatymo 19 straipsnyje itvirtinta prokuroro pareiga ginti viešaji interesa. Ši pareiga atsiranda prokurorui nustacius asmens, visuomenes, valstybes teisiu ir teisetu interesu pažeidima pagal asmens, valstybes ar savivaldybes institucijos arba istaigos pranešima, pasiulyma, pareiškima, skunda arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitu instituciju pareigunai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti ši interesa, nesieme priemoniu pažeidimams pašalinti. Prokuroras, turintis pagrinda manyti, kad pažeisti teises aktu reikalavimai, turi teise istatymu nustatyta tvarka kreiptis i teisma su ieškiniu, pareiškimu, kad butu apgintas viešasis interesas.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 2 p., 127 str.,

Nutarė

27Pareiškejo Vilniaus apygardos generalinio prokuroro pareiškima tenkinti.

28Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009 04 27 sprendima Nr. 2.5-41-30052 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) kaimo vietoveje pilieciui Vicentui V. B. “ del nuosavybes teisiu atkurimo perduodant neatlygintinai 0,72 ha mišku ukio paskirties žemes sklypa (kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esanti ( - ) kaime, Nemežio sen., Vilniaus rajone, patenkanti i 0,72 ha ploto valstybines reikšmes miško žeme.

29Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacini skunda tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. n u s t a t e:... 3. Pareiškejas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras kreipesi i teisma... 4. Pareiškejas pareiškime nurode, kad Vilniaus apskrities viršininko... 5. Mineto sprendimo pagrindu 2009 06 09 Nekilnojamojo turto registre buvo... 6. Atsakove-Vilniaus apskrities viršininko administracija su pareiškejo... 7. Teisminio nagrinejimo metu pareiškejo atstove palaike reikalavimus ir praše... 8. VAVA atstovas nesutiko su skundu ir praše jo netenkinti. Mano, kad sprendimas... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Pareiškejas, gindamas viešaji interesa, kreipesi i teisma del Vilniaus... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje nustatyta, kad valstybines... 12. Lietuvos Respublikos žemes istatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta,... 13. Vilniaus apskrities viršininko 2009 04 27 sprendimu Nr. 2.5-41-30052 „Del... 14. Aplinkos ministerijos Valstybines mišku tarnybos pateikta 2010 03 09 pažyma... 15. Pagal pateikta mišku plotu schemos fragmenta, Juodšiliu girininkijos 16. Išanalizaves minetu istatymu nuostatu reikalavimus ir remdamasis tuo, kas... 17. Atsakovo argumentai del to, kad skundo tenkinimo atveju, teismo sprendimo nebus... 18. Atsakove atsiliepime i skunda teige, jog skundžiamas sprendimas yra priimtas... 19. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr.... 20. , kad gincijami individualus administraciniai aktai prieštarauja Lietuvos... 21. Pažymetina, jog atsakoves nurodytu žemes sklypo suformavimo dokumentu... 22. Del termino kreiptis i teisma, prokurorui... 23. Pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dali, jeigu... 24. Del pareiškejo ginamo intereso... 25. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnis valstybei pareiga rupintis... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos... 27. Pareiškejo Vilniaus apygardos generalinio prokuroro pareiškima tenkinti.... 28. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009 04 27 sprendima... 29. Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti...