Byla 2A-2503-392/2016
Dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, R. P., apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės (apeliantės) 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų Z. R.-B., Z. M. ir S. D. ieškinį atsakovei 375-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovai Z. R.-B., Z. M. ir S. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiu atsakovės 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkime priimtą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo. Nurodė, kad gyvenamųjų namų ( - ), Vilniuje, ( - ), Vilniuje, patalpų savininkai yra įkūrę 375-ąją daugiabučių namų savininkų bendriją. Ieškovai yra šios bendrijos nariai. 2015 m. birželio mėn. ieškovai sužinojo, kad bendrijoje vyksta nesutarimai, priimami svarbūs bendrijos nariams sprendimai, dėl kurių ieškovams kilo neaiškumų. Pradėjus domėtis apie padėtį bendrijoje niekas negalėjo paaiškinti, kada ir kokiomis aplinkybėmis buvo išrinktas bendrijos pirmininkas. Pagal bendrijos įstatus bendrijos pirmininkas renkamas arba bendrijos narių susirinkimo arba bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo. Bendrijos įgaliotiniai renkami po vieną iš kiekvienos bendrijos namo laiptinės. Įgaliotinį renka kiekvieno namo laiptinės patalpų savininkai. Įgaliotinių susirinkimas šaukiamas, kai yra išrinkti visi įgaliotiniai. Kadangi visuose bendrijos namuose bendrai yra 17 laiptinių, bendrijoje turi būti išrinkta 17 įgaliotinių. 2015-06-30 ieškovė Zina R. B. kreipėsi į bendrijos pirmininką su prašymu pateikti bendrijoje priimtų sprendimų, kurių pagrindu buvo išrinktas bendrijos pirmininkas patvirtintus nuorašus. Po kelių dienų su analogišku prašymu kreipėsi kitas ieškovas S. D. Bendrijos pirmininkas ieškovams nurodė, kad su dokumentais galima susipažinti tik bendrijos patalpose dalyvaujant bendrijos pirmininkui ir prašomų nuorašų nedavė. Susipažinus su 2014-05-29 bendrijos įgaliotinių susirinkimo protokolu paaiškėjo, kad susirinkime dalyvavo tik 8 bendrijos nariai. Ieškovai nurodė, kad pagal bendrijos įstatų 37 p. bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau nei 2/3, t. y. 12, įgaliotinių. Atsižvelgdami į tai, ieškovai teigė, kad renkant bendrijos pirmininką buvo grubiai pažeistos šio esminio bendrijos valdyme organo išrinkimo nuostatos.

4Ieškinyje ieškovai taip pat nurodė, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas bendriją apibrėžia kaip ne pelno organizaciją, įgyvendinančią šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka priskirto žemės sklypo valdymu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra. Bendrijos nariai turi teisę reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus bei balsuoti bendrijos visuotiniame susirinkime. Taigi, bendrijos nario teisė dalyvauti bendrijos susirinkime ir jame balsuoti sprendžiamais klausimais tiesiogiai ar per įgaliotinius yra esminė bendrijos nario teisė bei kitų bendrijos nario teisių ir jo interesų realizavimo būdas. Bendrijos valdymas neužtikrinant šios esminės bendrijos nario teisės pažeidžia įstatymines normas, pamatinius protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus. Kadangi 2014-05-29 bendrijos pirmininkas buvo išrinktas ne tik akivaizdžiai pažeidžiant imperatyvias bendrijos įstatų nuostatas, bet ir neužtikrinus bendrijos narių teisės dalyvauti priimant esminius bendrijos valdyme sprendimus, 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo sprendimas dėl bendrijos pirmininko išrinkimo pripažintinas negaliojančiu (CK 2.82 str. 4 d.).

5Atsakovė 375-oji daugiabučių namų savininkų bendrija atsiliepimu su pateiktu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 1985 m. buvo įkurtas 147-asis gyvenamųjų namų statybos kooperatyvas. Jo steigimo metu galiojo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios Tarybos 1982-12-02 priimtas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos butų kodeksas, kurio 109-117 str. reglamentavo piliečių apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų namuose ir naudojimąsi jomis. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų taryba 1983-02-28 priėmė nutarimą Nr. 75 „Dėl gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų“, kuriuo patvirtino gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų pavyzdinius įstatus. Pagal šiuos įstatus, jeigu kooperatyve yra daugiau nei 50 narių, tai visuotiniam kooperatyvų narių susirinkimui nusprendus, vietoj visuotinio susirinkimo gali būti įsteigtas įgaliotinių susirinkimas. Sustambintuose kooperatyvuose (daugiau kaip trys gyvenamųjų namų korpusai arba daugiau kaip 150 narių) vienas įgaliotinis renkamas ir nuo 30 kooperatyvo narių. Tuo metu kooperatyve buvo nuspręsta ir įtvirtinta, kad devynaukštis vienos laiptinės namas turės vieną įgaliotinį, penkiaaukštis dviejų laiptinių namas – vieną įgaliotinį, o penkiaaukštis trijų laiptinių namas – du įgaliotinius. Nuo pat kooperatyvo pradžios, atsižvelgiant į kooperatyvo narių skaičių, kad būtų užtikrintas tinkamas atstovavimas, kooperatyve buvo renkama trylika įgaliotinių. 1995-02-21 priėmus Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą, 1995-11-06 147-asis gyvenamųjų namų statybos kooperatyvas buvo perregistruotas į 375-ąją daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendriją, todėl ir 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatai buvo parengti taip, kad atitiktų tuometinę įstatymo redakciją. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas numatė, kad bendrijos narių susirinkimas gali nustatyti atstovavimo kvotas, išrinkti įgaliotinius, tačiau kiek būtent įgaliotinių turi būti renkama nenumatė. Dėl šios priežasties ir atsižvelgus į kooperatyvo gyvavimo laiku nusistovėjusią praktiką, apgalvojus, koks įgaliotinių skaičius būtų optimalus, toliau buvo sutarta bendrijoje rinkti trylika įgaliotinių. Visos šios aplinkybės ieškovams yra žinomos, nes jie bendrijos nariais yra nuo 1995-11-06. Vėliau buvo bandoma didinti bendrijos įgaliotinių skaičių, tačiau dėl tokio sprendimo bendrija nuolat susidurdavo su įvairiomis problemomis, nes yra sudėtinga išrinkti naują įgaliotinį, kai pasibaigia įgaliotinio kadencija. 2012-04-12 buvo priimtas Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas, to dėl siekiant suderinti 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatus buvo pradėta rengti nauja jų redakcija. Jų rengimo metu šaukiant visuotinius susirinkimus, įgaliotinių susirinkimus ir kitais atvejais ieškovas vadovavosi galiojančio Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis. Pagal šio įstatymo 13 str. 3 d. bendrijos narių įgaliotinių skaičius nustatomas bendrijos įstatuose, vadovaujantis pakankamumo ir proporcingo atstovavimo principu. Koks skaičius yra pakankamas, sprendžia visuotinis susirinkimas ar bendrijos valdymo organas. Atsižvelgiant į šią nuostatą buvo nuspręsta, kad 375-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai pakanka 13 įgaliotinių, nes toks skaičius yra pakankamas ir proporcingas. Toks įgaliotinių skaičius yra renkamas ir šaukiamas nuo 2012 m. Įgaliotinių skaičius buvo įtvirtintas ir naujai parengtuose įstatuose, kuriems pritarė pakartotinis visuotinis 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimas 2015-05-08. Tačiau šie įstatai kol kas nėra įregistruoti. Kadangi bendrija turi 13 įgaliotinių, o 2014-05-26 susirinkime dalyvavo 2/3, įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, kas tuo pačiu teisėtu daro ir jo metu priimtą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo.

6Atsakovė atsiliepime taip pat nurodė, kad ieškovas niekada neprieštaravo dėl tokio įgaliotinių skaičiaus, be to, jiems buvo ir yra žinoma apie tai, kada ir kaip buvo išrinktas bendrijos pirmininkas. 2015-03-20 buvo šauktas 375-iosios daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimas, o šiam neįvykus buvo šauktas pakartotinis susirinkimas 2015-05-08. Jo metu pranešimą skaitė pirmininkas A. B., tačiau ieškovai jokių klausimų dėl pirmininko išrinkimo aplinkybių ar kitų susijusių klausimų nekėlė. Todėl, atsakovės nuomone, ieškovai dirbtinai kelia problemas, siekia atitolinti kitų visiems bendrijos nariams svarbių klausimų sprendimą. Atsakovė nurodė, kad ieškiniams dėl juridinių asmenų organų sprendimo pripažinimo negaliojančiais yra taikomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią ieškovai sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Kadangi šį terminą ieškovai yra praleidę, atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį reiškiamam reikalavimui.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-05-24 sprendimu ieškinį tenkino ir pripažino atsakovės 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkime priimtą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo negaliojančiu. Taip pat teismas priteisė iš atsakovės 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos 50,36 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nustatė, kad 375-oji daugiabučių namų savininkų bendrija buvo įsteigta 1995-11-06. Ieškovas Z. M. nuosavybės teise valdo dalį buto, esančio ( - ), Vilniuje, S. D. - butą ( - ), Vilniuje, o Zina R. B. - butą ( - ), Vilniuje. Ginčo dėl to, kad ieškovai yra bendrijos nariais, tarp šalių nekilo.

82005-02-02 Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatai, kuriuose nurodyta, kad daugiabučių namų savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šių patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namų bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namams priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (įstatų 1 p.), o jos steigėjais yra daugiabučių namų ( - ), ( - ) patalpų savininkai (įstatų 3 p.). Pagal įstatų 27 p. bendrijos organai yra bendrijos narių susirinkimas, kuriam tenka teisė rinkti ir atšaukti bendrijos pirmininką (įstatų 28.2 p.), ir bendrijos pirmininkas, kuris renkamas 2 metų kadencijai (įstatų 41 p.). Be to, daugiabučiam namui atstovauti vietoj bendrijos narių susirinkimo gali būti šaukiamas įgaliotinių susirinkimas, kuriuos renka bendrijos narių susirinkimas ir perduoda jiems dalį savo teisių ir pareigų (įstatų 27.3, 31 p.). Pagal įstatų 39 p. įgaliotiniams buvo pavestos spręsti visos bendrijos narių susirinkimo funkcijos, išskyrus keisti, papildyti ir tvirtinti bendrijos įstatus (28.1 p.). Įstatuose taip pat buvo įtvirtinta, kad įgaliotinių kandidatūras siūlo ir įgaliotinius renka (po vieną) kiekvieno namo laiptinės patalpų savininkai, įgaliotinių susirinkimas šaukiamas, kai yra išrinkti visi įgaliotiniai, įgaliotiniai renkami 3 metų laikotarpiui (31 p.). Įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 įgaliotinių (įstatų 35.1 p.). Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, teismas taip pat nustatė, kad daugiabučiuose namuose ( - ), ( - ) yra 17 laiptinių: ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ).

92014-05-29 bendrijos patalpose ( - ), Vilniuje, vyko 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 8 asmenys – A. B. (( - ), Vilniuje), A. M. (( - ), Vilniuje), S. P. (( - ), Vilniuje), K. A. (( - ), Vilniuje), A. Č. (( - ), Vilniuje), V. K. (( - ), Vilniuje), A. V. (( - ), Vilniuje), B. N. (( - ), Vilniuje), protokole įvardyti kaip įgaliotiniai, kurie svarstydami klausimą dėl bendrijos pirmininko rinkimo nutarė pirmininku dviejų metų kadencijai iki 2016-05-29 išrinkti A. B. Atsakovės teigimu, tuo metu dar namo įgaliotiniais buvo p. B. (( - ), Vilniuje), p. V. ( - ), Vilniuje), p. J. (( - ), Vilniuje), p. T. (( - ), Vilniuje) ir p. G. (( - ), Vilniuje). Vertindamas byloje surinktų įrodymų visumą teismas konstatavo, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių tiek šių, tiek ginčo 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkime dalyvavusių asmenų išrinkimo įgaliotiniais faktą iki 2014-05-29 vykusio 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo (CPK 178 str.). Priešingai, 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) 20 namo gyventojų susirinkimo, įvykusio 2014-04-16, metu namo ( - ), Vilniuje, įgaliotiniu buvo išrinktas J. S., ne atsakovo nurodytas Jaglinskas, jis buvo perrinktas į V. B. 375-osios daugiabučių namų savininkų ( - ) g. 20 namo gyventojų susirinkimo, vykusio 2015-06-14, metu. 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) namo gyventojų susirinkimo, įvykusio 2014-04-14, metu namo ( - ), Vilniuje, įgaliotiniu buvo išrinktas J. K., o ne A. Č.. Įrodymų, kad šis susirinkime priimtas sprendimas buvo pakeistas, J. K. atsisakius eiti įgaliotinio pareigas, nėra (CPK 178 str.). B. N. ( - ), Vilniuje, įgaliotine buvo išrinkta 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) namo 1 laiptinės susirinkimo, įvykusio 2016-01-12, metu, o A. B. – 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) namo 2 laiptinės susirinkimo, įvykusio 2016-01-14, metu. Teismas pažymėjo, kad byloje liudytojais apklaustų A. B., A. Č., A. V., B. N., A. M., Stanislovo P. V. K. parodymų nepakako nustatyti aplinkybėms apie jų buvimą teisėtais bendrijos namų įgaliotiniais 2014-05-29 vykusio 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo metu. Iš esmės nei vienas iš liudytojų negalėjo paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis ir kada tiksliai jis buvo išrinktas įgaliotiniu iki 2014-05-29 susirinkimo. Pavyzdžiui, liudytojas S. P. patvirtino, kad jis apskritai namo ( - ), Vilniuje, įgaliotiniu rinktas nebuvo, o juo tapo dėl pačio domėjimosi namo, kuriame jis gyvena, reikalais. Liudytojas A. V. patvirtino, kad jis yra namo ( - ), Vilniuje, įgaliotinis, kuriuo jis buvo išrinktas dar bendrijos įkūrimo metu 1987 m., vėliau perrinktas, tačiau kada nurodyti negalėjo. Liudytojai B. N., A. M. nurodė, kad įgaliotiniais buvo išrinkti namo gyventojų susirinkimuose, vėliau perrinkti, tačiau kada jie tokie vyko, kas kiek metų tiksliai nurodyti negalėjo (CPK 185 str.).

10Ieškovai prašė pripažinti 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo negaliojančiu, nes, ieškovų teigimu, jis buvo priimtas pažeidžiant imperatyvias Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas ir bendrijos įstatus. Teismas, ištyręs byloje surinktų įrodymų visumą, sutiko, kad ieškovų reikalavimas yra pagrįstas.

11Ginčo sprendimo priėmimo metu galiojęs Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas funkciją rinkti ir atšaukti bendrijos pirmininką priskyrė bendrijos narių visuotiniam susirinkimui, kuris yra aukščiausias bendrijos valdymo organas (9 str. 1 d., 10 str. 1 d. 2 p.). Šis įstatymas taip pat įtvirtino galimybę bendrijos įstatuose numatyti bendrijos narių įgaliotinių susirinkimą, turintį įstatuose nustatytą visuotinio susirinkimo teisių dalį (9 str. 1 d.). Pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas turėjo būti šaukiamas, jeigu neįvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų arba kitais įstatuose numatytais atvejais (13 str. 1 d.). Teismas nustatė, kad 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatuose šios bendrijos nariai buvo pavedę spręsti iš esmės visus klausimus, priskirtus visuotiniam bendrijos narių susirinkimui, išskyrus keisti, papildyti ir tvirtinti bendrijos įstatus, įgaliotinių susirinkimui (įstatų 39 p.), kas priskirtina kitam Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 13 str. 1 d. numatytam atvejui. Todėl teismas neturėjo pagrindo sutikti su ieškovais, kad prieš šaukiant įgaliotinių susirinkimą turėjo būti sukviestas visuotinis bendrijos narių susirinkimas ir pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Tačiau teismas visiškai sutiko su ieškovais, kad tam, jog įgaliotinių susirinkimas būtų sušauktas bendrijos įstatuose nustatyta tvarka vienam ar kitam klausimui priimti, turi būti išrinkti patys įgaliotiniai.

12Pagal ginčo sprendimo priėmimo metu galiojusio Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 13 str. 3 d. įgaliotiniai turėjo būti išrenkami daugiabučio namo dalies (korpuso, sekcijos) bendrijos narių susirinkimuose, jais galėjo būti tik bendrijos nariai. Iš esmės analogiškos nuostatos, neprieštaraujančios minėtoms įstatymo normoms, buvo įtvirtintos ir bendrijos įstatų 31 p. Byloje neįrodyta, kad 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų gyvenamųjų namų statybos bendrijos įgaliotinių susirinkimo metu tokie įgaliotiniai nustatyta tvarka buvo išrinkti, išskyrus J. S., J. K.. Tai leido vienareikšmiškai teigti, kad 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų gyvenamųjų namų statybos bendrijos įgaliotinių susirinkimo sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo priėmė ne bendrijos valdymo organas, kuriam visuotinis bendrijos narių susirinkimas buvo delegavęs funkciją rinkti ir atšaukti iš pareigų bendrijos pirmininką. Kadangi pagal Civilinio kodekso 2.81 str. 1 d. juridiniai asmenys įgyvendina civilines teises ir pareigas per savo organuos, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus, bendrijos pirmininko išrinkimas ne bendrijos valdymo organo, veikiančio pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus, pripažintinas prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymų nuostatoms, kas buvo pagrindas 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijų įgaliotinių susirinkimą pripažinti negaliojančiu Civilinio kodekso 2.82 str. 4 d., 2.81 str. 1 d., Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 9 str. 1 d., 13 str. 3 d.

13Teismas pažymėjo, jog nesant išrinkto įgaliotinio, tam tikra dalis bendrijos narių neturi galimybės per savo atstovą išreikšti nuomonės visuotiniams bendrijos narių susirinkimui priskirtais klausimais. Todėl akivaizdu, kad tam, kad toks įgaliotinių susirinkimas būtų organizuojamas, privalo būti išrinkti visi įgaliotiniai.

14Ieškovas šioje byloje ieškinį grindė aplinkybe, kad 2014-05-29 vykusio 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo metu bendrijoje turėjo būti išrinkta 17 įgaliotinių, su kuo nesutikdama atsakovė teigė, kad bendrijoje visada buvo ir turėjo būti tik 13 įgaliotinių. Teismas, vertindamas byloje surinktų įrodymų visumą, neturėjo pagrindo sutikti su atsakove, nes jos pozicija byloje nepagrįsta įrodymais bei prieštarauja bendrijos įstatams (CPK 178, 185 str.). Byloje ne tik nėra įrodymų, kad 13 įgaliotinių 375-ojoje daugiabučių namų savininkų bendrijoje buvo išrinkta 2014-05-29 dienai, bet ir įrodymų, kad tiek įgaliotinių buvo bendrijoje anksčiau. Priešingai, byloje buvo nustatyta, kad 2005-02-02 Juridinių asmenų registre įregistruotuose 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatuose aukščiausias bendrijos valdymo organas – bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuriam suteikta teisė tvirtinti bendrijos įstatus, nutarė, jog bendrijoje įgaliotinius turi rinkti po vieną kiekvieno namo laiptinės patalpų savininkai. Taip pat byloje buvo nustatyta, kad bendrijoje sudarančiose gyvenamuosiuose namuose yra iš viso 17 laiptinių, kas reiškė, jog bendrijoje turi būti išrinkta 17 įgaliotinių. Atsakovė nesutikdama su šiuo ieškovų argumentu apeliavo į 2012-04-12 Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str., kuris numatė, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtoms ir veikiančioms daugiabučių namų savininkų bendrijoms šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 13 str. 3 d. reikalavimas bendrijos narių įgaliotinių skaičių nustatyti bendrijos įstatuose netaikomas. Šiais atvejais bendrijos narių įgaliotinių skaičių nustato visuotinis susirinkimas arba bendrijos valdymo organas, vadovaudamasis pakankamo ir proporcingo atstovavimo principu. Teismas sutiko, kad tokia nuostata buvo įtvirtinta 2012-04-12 Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatyme, tačiau nematė pagrindo ją taikyti nagrinėjamam ginčui. Šiuo konkrečiu atveju pats visuotinis bendrijos narių susirinkimas dar 2005 m. buvo nustatęs bendrijos narių įgaliotinių skaičių bendrijos įstatuose. Byloje nėra įrodymų, kad šį skaičių visuotinis bendrijos narių susirinkimas ar kitas bendrijos valdymo organas po 2012-04-12 būtų keitęs, kad šis skaičius akivaizdžiai prieštarautų pakankamo ir proporcingo atstovavimo principui, dėl ko teismas turėtų pagrindą ex officio spręsti dėl tokios nuostatos niekingumo CK 1.78 str. 1 d., 2.46 str. 2 d. Todėl kvestionuoti galiojančiuose bendrijos įstatuose visuotinio bendrijos narių susirinkimo nustatytą įgaliotinių skaičių kaip neatitinkantį pakankamo ir proporcingo atstovavimo principo, nekeliant savarankiško reikalavimo dėl tokios įstatuose įtvirtintos nuostatos prieštaravimo teisės aktų reikalavimams, jos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiu, teismo vertinimu, atsakovė šioje byloje negalėjo (CPK 5 str., 2.46 str. 1 d.). Taip pat teismas sutiko su ieškovų argumentais, kad esant byloje nustatytai aplinkybei, jog 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo metu turėjo būti išrinkta 17 bendrijos įgaliotinių, jų susirinkimas laikomas teisėtu, kad jame dalyvauja ne 8, o 11 narių. Pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 13 str. 5 d. įgaliotinių susirikimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip trys penktadaliai įgaliotinių.

15Vertindamas atsakovės argumentus, kad ieškovai visą laiką žinojo, kas yra namų, kuriuose jie nuosavybės teise valdo butus, įgaliotiniai, turėjo galimybę teirautis ir domėtis bendrijos veikla, tame tarpe bendrijos pirmininko rinkimo klausimu, tačiau to patys nedarė, teismas pažymėjo, kad nurodomi argumentai nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Į bylą atsakovas nepateikė įrodymų, liudijančių kada tiksliai ir kokiu būdu A. M. buvo išrinktas namo ( - ), Vilniuje, įgaliotiniu, o A. V. – namo ( - ), Vilniuje, įgaliotiniu, tokių aplinkybių išsamiai paaiškinti ir nurodyti negalėjo ir patys šie asmenys, apklausti byloje. Todėl teigti, kad ieškovai galėjo įgyvendinti savo kaip bendrijos narių teises dalyvauti bendrijos valdyme per bendrijos įstatuose nustatyta tvarka išrinktus įgaliotinius, teismas neturėjo pagrindo. Byloje nėra įrodymų, kurie leistų teismui teigti, kad iki ginčo 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo asmenys, dalyvavę susirinkime kaip bendrijos įgaliotiniai, būtų informavę bendrijos narius apie numatomą svarstyti bendrijos pirmininko rinkimo klausimą, siūlę teikti savo nuomonę šiuo klausimu, rengę tuo klausimu susitikimus gyvenamuosiuose namuose ar jų dalyse ir pan.

16Atsakovė byloje prašė taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad šioje byloje taikytinas 3 mėnesių ieškinio senaties terminas, įtvirtintas Civilinio kodekso 2.82 str. 4 d., kurį ieškovai yra praleidę. Tokį argumentą atsakovė grindė ne tik tuo, kad jie, būdami bendrijos nariais, turėjo galimybę aktyviai domėtis bendrijos veikla, bet ir tuo, kad dar 2015 m. kovo mėn. pradžioje ieškovai atsakovo pirmininko buvo informuoti apie 2015-03-03 vyksiantį 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimą. Teismas, vertindamas byloje surinktų įrodymų visumą, sutiko, kad Z. R.-B., Z. M. ir S. D. 2015-03-03 – 2015-03-05 buvo informuoti apie 2015-03-03 vyksiantį 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimą, tačiau teismas nesutiko, kad ši aplinkybė sudarė pagrindą teigti, kad 2015-03-03 ieškovai žinojo ar turėjo žinoti apie 2014-05-29 įvykusį 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimą, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl bendrijos pirmininko išrinkimo. Teismas atkreipė dėmesį, kad informacija apie tai, kad 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimas perrinko bendrijos pirmininku A. B., nebuvo paviešinta Juridinių asmenų registre (CPK 179 str. 3 d.). Argumentai dėl bendrijos pirmininko A. B. perrinkimo tinkamumo 2014-05-29, jį perrenkant neišrinktiems įgaliotiniams, kitų bendrijos narių buvo išsakyti ne 2015-03-20 375-osios daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos narių visuotiniame susirinkime, kuris neįvyko, o 2015-05-22 375-osios daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos visuotinio susirinkimo metu, kuriame dalyvavo Z. R.-B. ir S. D., ką liudijo į bylą pateiktas susirinkimo protokolas. Tai pagrindė ieškovų argumentus, kad nuo to momento jiems iškilo abejonės dėl jų galimai pažeistų teisių, kurias sąžiningai įgyvendindami, jie 2015-06-30, 2015-07-02 kreipėsi į atsakovę su prašymu pateikti bendrijos narių ar įgaliotinių susirinkimo protokolus, kurių pagrindu buvo išrinktas bendrijos pirmininkas. Taigi, teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, konstatavo, kad ieškinys teisme buvo pateiktas 2015-08-06 ir teismas neturi jokio pagrindo konstatuoti, kad ieškovai ieškinį šioje byloje pateikė praleidę atsakovės nurodomą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą (CK 2.82 str. 4 d., 1.127 str., CPK 185 str.).

17Atsakovė (apeliantė) 375-oji daugiabučių namų savininkų bendrija apeliaciniu skundu prašė teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-24 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad apeliantė nesutinka su ginčijamame sprendime padarytomis išvadomis. Pažymėjo, kad pagrindinis ieškovų ieškiniu ginčijamas dalykas buvo 375-ojoje DNSB renkamų įgaliotinių skaičius, t. y. ar 2014-05-29 įgaliotinių buvo išrinkta pakankamai, ir ar 2014-05-29 įgaliotinių susirinkime buvo kvorumas. Tuo tarpu, ieškovai įgaliotinių išrinkimo aplinkybių ir teisėtumo neginčijo. Atsižvelgiant į tai, apeliantės nuomone, teismas nagrinėdamas aplinkybes, nesusijusias su ieškinio reikalavimu, pažeidė civilinės bylos nagrinėjimo pirmąja instancija ribas. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimus, nesusijusius su ginčijamu dalyku, kai kurių įrodymų, esančių byloje, visapusiškai neištyrė ir neįvertino, o kai kuriuos įrodymus atmetė, nepateikdamas konkrečių argumentų. Be to, ieškovai žinojo apie bendrijos pirmininko išrinkimo aplinkybes ir šių aplinkybių neginčijo. Pastarieji taip pat žinojo, kiek įgaliotinių yra renkama. Todėl, apeliantė atkreipė dėmesį, kad jeigu teismas, būtų nagrinėjęs bylą pareikšto ieškinio ribose, pastarasis būtų įsitikinęs, kad ginčo dėl pirmininko išrinkimo aplinkybių nebuvo. Pastrasis, apeliantės nuomone, yra keliamas dirbtinai, siekiant sužlugdyti kitų svarbių bendrijai klausimų sprendimą. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo išvada, kad ieškovai negalėjo savo teisių įgyvendinti per įgaliotinius. Šiuo atveju, ieškovai nepateikė jokių konkrečių duomenų, kurie patvirtintų, kad įgaliotiniai jiems neteikia informacijos ar, kad su jais nederina sprendžiamų klausimų. Liudytojai A. B., A. Č., A. V., B. N., A. M., S. P. ir V. K. paaškino, kad pastarieji šaukia gyventojų susirinkimus, kuriuose aptaria svarbius klausimus, o apie priimtus sprendimus gyventojams praneša žodžiu, pranešimais skelbimų lentose. Teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, nenurodė, jog šie liudytojų parodymai yra netinkamas įrodymas byloje, todėl, apeliantės nuomone, teismas, priimdamas sprendimą, turėjo atsižvelgti ir į liudytojų parodymus.

18Pranešimai apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams buvo pateikti 2015-03-03/05 (visuotinis susirinkimas vyko 2015-03-20, pakartotinis – 2015-05-08), tačiau ieškovai pasirinko 2015-06-30 datą, kuri yra nesusijusi su jokiais įvykiais. 2015 m. birželio mėn. jokie susirinkimai nevyko ir sprendimai taip pat nebuvo priimti. Bylos aplinkybės patvirtina, kad ieškovams jau anksčiau buvo žinoma apie pirmininko išrinkimo aplinkybes, išrinktus įgaliotinius bei jų skaičių, tačiau ginčo dėl minėtų aplinkybių nebuvo. Esant šioms aplinkybėms, akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties terminą.

19Pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad, remiantis 2005 m. redakcijos įstatų 31 p. nuostata, įgaliotinių turi būti išrenkama 17. Apeliantė pažymi, kad rinkimuose dalyvaujantys dviejų laiptinių gyventojai gali išsirinkti vieną ir tą patį asmenį savo įgaliotiniu, jeigu jų nuomone pastarasis tinkamai atstovauja jų interesus. Tuo tarpu, 2012 m. balandžio 12 d. priimtas Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo buvo pakeistas senasis įstatymas suteikė teisę numatyti įgaliotinių skaičių remiantis pakankamo ir proporcingo atstovavimo principu. Šiuo konkrečiu atveju, 375-osios DNSB nariai su tuo, kad bendrijoje pakanka 13 įgaliotinių sutiko žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais, kadangi būtent tokį įgaliotinių skaičių rinkdavo. Ši aplinkybė yra itin svarbi, kadangi patvirtina kitų bendrijos narių interesą ir išreikštą valią sutinkant su tokia tvarka. Nagrinėjant ginčą būtina atsižvelgti į kitų bendrijos narių išreikštą valią, sprendžiant ar bendrija buvo nusistačiusi ir aptarusi bendrijoje renkamų įgaliotinių skaičių. Akivaizdu, kad kiti bendrijos nariai, tokį pačių priimtą sprendimą palaikė ir palaiko. Sutikimo ir sprendimo patvirtinimo būdas, šiuo atveju, netgi nėra svarbus ir reikšmingas, jeigu tik jis atitinka didžiosios daugumos valią, o pretenzijų dėl tokio sprendimo priėmimo ir patvirtinimo būdų pareikšta nebuvo. Akivaizdu, kad kiti bendrijos nariai, savo išreikštą valią dėl įgaliotinių skaičiaus ir toliau palaiko bei ginčų dėl to nekėlė ir nekelia.

20Ieškovai Z. R.-B., Z. M. ir S. D. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė skundą atmesti bei priteisti 740 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nesutinka su apeliantės argumentais, kad tarp ieškinio dalyko ir pagrindo bei teismo priimto sprendimo yra akivaizdus skirtumas. Ieškovai teismo prašė pripažinti negaliojančiu 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkime priimtą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo. Teismas ginčijamu sprendimu minėtą sprendimą pripažino negaliojančiu. Taigi, nagrinėjamu atveju minėti apeliantės argumentai yra nepagrįsti. Visos esminės teismo išvados, išdėstytos ginčijamame sprendime yra susijusios su tuo, kiek 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkime dalyvavo balso teisę turinčių išrinktų įgaliotinų. Taip pat yra svarbu, ar minėtame susirinkime buvo pasiektas kvorumas. Akivaizdu, kad tarp ieškinio pagrindo ir teismo priimto sprendimo prieštaravimų nėra.

21Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, jog nagrinėjamu atveju turi būti taikomas ieškinio senaties terminas. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų apeliantės argumentus, kad ieškovai apie tai, kad bendrijos pirmininkas yra A. B., žinojo daug anksčiau nei buvo informuoti. Taip pat byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų apeliantės argumentus, kad buvo pasiektas susitarimas rinkti 13 įgaliotinių ir apie tai ieškovai žinojo. Šalių susitarimu buvo susitarta rinkti 13 įgaliotinių, tačiau, ieškovų nuomone, nėra aišku, koks tai susitarimas ir tarp kurių šalių jis buvo sudarytas.

22Apeliacinis skundas netenkintinas.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 ir 2 d., bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

24Nustatyta, kad gyvenamųjų namų adresu: ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, gyventojai/patalpų savininkai yra įkūrę 375-ąją daugiabučių namų savininkų bendriją, kurios nariai yra ir ieškovai. Ieškovas Z. M. nuosavybės teise valdo dalį buto, esančio ( - ), Vilniuje, S. D. (bendrosios jungtinės nuosavybės teise) - butą ( - ), Vilniuje, o Zina R. B. - butą ( - ), Vilniuje. 2014-05-29 bendrijos patalpose, adresu ( - ), Vilniuje, įvyko 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimas, kuriame iš viso dalyvavo 8 įgaliotiniai (A. B., K. A., B. N., S. P., A. M., A. Č., A. V., V. K., A. B. (bendrijos pirmininkas), N. A. (buhalterė)). Susirinkimo metu buvo nutarta bendrijos pirmininku išrinkti A. B. ir kaip ir kiekvienais metais vykdyti namo tarpplokštinių sandūrų remontą. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, kad ieškovė Z. R.-B. kreipėsi į bendrijos pirmininką su prašymu pateikti bendrijoje priimtų sprendimų, kurių pagrindu buvo išrinktas bendrijos pirmininkas, patvirtintus nuorašus (b. l. 19). Ieškovas S. D. taip pat kreipėsi į bendrijos pirmininką dėl minėtų nuorašų pateikimo. Bendrijos pirmininkas A. B. 2015-07-14 informvo pastarąjį, jog su susirinkimo protokolais galima susipažinti bendrijos patalpose (( - ), Vilnius) (b. l. 20). Ieškovai, susipažinę su bendrijos susirinkimo protokolais, pastebėjo, jog renkant bendrijos pirmininką buvo nesilaikyta bendrijos pirmininko išrinkimo tvarkos. Atsižvelgiant į tai, ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiu 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkime priimtą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-05-24 sprendimu ieškinį tenkino.

25Apeliantė su priimtu sprendimu nesutinka. Apeliaciniu skundu nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, peržengė civilinės bylos nagrinėjimo pirmąja instancija ribas, kadangi ginčo esmė buvo įgaliotinių skaičius, o ne pirmininko išrinkimo aplinkybės. Teisėjų kolegija su minėtais apeliantės argumentais nesutinka. Paminėtina, kad ieškovai ieškinyje nurodė, kad bendrijos pirmininkas buvo išrinktas, pažeidžiant esmines bendrijos valdymo organo išrinkimo nuostatas (bendrijos įstatatų 31 ir 37 punktus), todėl atsižvelgiant į tai, ieškovai, kaip jau minėta, prašė teismo pripažinti negaliojančiu 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkime priimtą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo. Tuo tarpu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl minėto sprendimo pripažinimo negaliojančiu, pagrįstai analizavo visas aplinkybes (įgaliotinių skaičių, pirmininko išrinkimo aplinkybes, kvorumo buvimą ir kita), kurios leistų daryti išvadą, kad sprendimas dėl bendrijos pirmininko išrinkimo buvo priimtas, (ne) pažeidžiant nustatytą tvarką. Taigi, esant minėtoms aplinkybėms, akivaizdu, kad pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo ribų neperžengė.

26Apeliantė taip pat nesutinka su teismo išvada, kad ieškovai negalėjo savo teisių įgyvendinti per 8 susirinkime dalyvavusius įgaliotinius. Apeliantės nuomone, ieškovai nepateikė jokių konkrečių duomenų, kurie patvirtintų, kad įgaliotiniai jiems neteikia informacijos ar, kad su jais nederina sprendžiamų klausimų. Šie apeliantės argumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, yra nepagrįsti. Paminėtina, kad pagal bendrijos įstatus bendrijos pirmininkas renkamas arba bendrijos narių susirinkimo arba bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo. Bendrijos įgaliotiniai renkami po vieną iš kiekvienos bendrijos namo laiptinės (įstatų 31 p.). Įgaliotinį renka kiekvieno namo laiptinės patalpų savininkai. Pagal bendrijos įstatų 37 p. bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau nei 2/3, t. y. 12, įgaliotinių. Be to, svarbu ir tai, kad teismas nenustatė, jog minėti įgaliotinai teisėtai ir nustatyta tvarka buvo išrinkti. Tokių įrodymų byloje nepateikta. Vadinasi, skundžiamą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo priėmė (kaip minimum) nepakankamas įgaliotinių skaičius. Be to byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog apie visus priimtus sprendimus ieškovai buvo nedelsiant informuoti. Pavyzdžiui dėl 13 įgaliotinių skaičiaus, kurie turi būti renkami bendrijos narių.

27Apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties termino, kadangi ieškovams jau anksčiau buvo žinoma apie pirmininko išrinkimo aplinkybes, išrinktus įgaliotinius bei jų skaičių, tačiau ginčo dėl minėtų aplinkybių nebuvo. Teisėjų kolegija šią apeliantės poziciją vertina kritiškai, kadangi apeliantė nepateikė jokių įrodymų, jog nagrinėjamu atveju turi būti taikomas ieškinio senaties terminas. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų apeliantės argumentus, kad ieškovai apie ju teisių pažeidimą žinojo daug anksčiau nei buvo informuoti. Bylos duomenimis, ieškovai dėl jų galimai pažeistų teisių 2015-06-30, 2015-07-02 kreipėsi į apeliantę su prašymu pateikti bendrijos narių ar įgaliotinių susirinkimo protokolus, kurių pagrindu buvo išrinktas bendrijos pirmininkas. Taigi, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pateikus ieškinį 2015-08-06 nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovai ieškinį šioje byloje pateikė praleidę apeliantės nurodomą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą.

28Apeliantė atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad, remiantis 2005 m. redakcijos įstatų 31 p. nuostata, įgaliotinių turi būti išrenkama 17. Apeliantė pažymi, kad rinkimuose dalyvaujantys dviejų laiptinių gyventojai gali išsirinkti vieną ir tą patį asmenį savo įgaliotiniu, jeigu jų nuomone pastarasis tinkamai atstovauja jų interesus. Tuo tarpu, 2012 m. balandžio 12 d. priimtas Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo buvo pakeistas senasis įstatymas suteikė teisę numatyti įgaliotinių skaičių remiantis pakankamo ir proporcingo atstovavimo principu. Bendrijoje buvo nutarta, kad pakanka turėti 13 įgaliotinių. Bendrijos narių įgaliotinių skaičių nustato visuotinis susirinkimas arba bendrijos valdymo organas, vadovaudamasis pakankamo ir proporcingo atstovavimo principu. Tačiau byloje nėra duomenų, kad bendrijoje buvo nutarta turėti 13 įgaliotinių kaip tai nurodo apeliantė. Tuo tarpu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad įgaliotinių turi būti renkama 17, kadangi, kaip jau minėta, bendriją sudarančiose gyvenamuosiuose namuose iš viso yra 17 laiptinių. 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatų pagrindu (31 p.) bendrijoje įgaliotinius renka kiekvieno namo laiptinės patalpų savininkai, o tai reiškia, jog nagrinėjamu atveju bendrijoje turi būti išrinkta 17 įgaliotinių. Jei kelios laiptinės įgaliotiniu išrenka tą patį asmenį, tokie įrodymai turi būti pateikti.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes ir visapusiškai bei objektyviai įvertino pateiktus šalių įrodymus. Be to, pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigas ir išaiškino bei taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl apeliantės apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Taigi, apeliantės apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1p.).

30Vilniaus apygardos teismas 2016-08-17 d. nutartimi šioje byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - Sustabdė 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos, juridinio asmens kodas 125115157, pirmininko A. B. įgaliojimus iki civilinės bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme. 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrija pateikė prašymą laikinąsias apsaugos priemones panaikinti. Kadangi byla apeliacinės instancijos teisme išnagrinėta iš esmės, laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti savaime, todėl nagrinėti šio prašymo nėra pagrindo.

31Ieškovai 2016-09-16 pateikė teismui prašymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo taikyti papildomą laikinąją apsaugos priemonę – paskirti atsakovei 375-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai laikiną daugiabučių namų administratorę UAB „Namų ūkis“. Kadnagi teismo sprendimas priėmus šią nutartį įsiteisėjo, taikyti laikinąją apsaugos priemonę taip pat nėra pagrindo.

32Apeliantės apeliacinį skundą atmetus, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovų nėra priteisiamos (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1d.). Ieškovai prašė iš apeliantės ieškovui S. D. priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 740 Eur (už gynybą, atstovavimą, dokumento surašymą, patarimą ir kitas teisines paslaugas). Teisėjų kolegija, remdamasi Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytais maksimaliais dydžiais, bylos sudėtingumu bei advokato darbo ir laiko sąnaudomis, priteisia iš apeliantės ieškovui S. D. teismo vertinimu pakankamą ir adekvačią atliktam darbui 300 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

34375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos apeliacinį skundą atmesti.

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš atsakovės (apeliantės) 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos

37(į. k. 125115157, adresas ( - ), Vilnius) ieškovo S. D. (a. k. ( - ) adresas ( - ), Vilnius) naudai 300 Eur bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovai Z. R.-B., Z. M. ir S. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškinyje ieškovai taip pat nurodė, kad Daugiabučių gyvenamųjų namų ir... 5. Atsakovė 375-oji daugiabučių namų savininkų bendrija atsiliepimu su... 6. Atsakovė atsiliepime taip pat nurodė, kad ieškovas niekada neprieštaravo... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-05-24 sprendimu ieškinį tenkino ir... 8. 2005-02-02 Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti 375-osios... 9. 2014-05-29 bendrijos patalpose ( - ), Vilniuje, vyko 375-osios daugiabučių... 10. Ieškovai prašė pripažinti 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų... 11. Ginčo sprendimo priėmimo metu galiojęs Daugiabučių gyvenamųjų namų ir... 12. Pagal ginčo sprendimo priėmimo metu galiojusio Daugiabučių gyvenamųjų... 13. Teismas pažymėjo, jog nesant išrinkto įgaliotinio, tam tikra dalis... 14. Ieškovas šioje byloje ieškinį grindė aplinkybe, kad 2014-05-29 vykusio... 15. Vertindamas atsakovės argumentus, kad ieškovai visą laiką žinojo, kas yra... 16. Atsakovė byloje prašė taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad šioje byloje... 17. Atsakovė (apeliantė) 375-oji daugiabučių namų savininkų bendrija... 18. Pranešimai apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams buvo pateikti... 19. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad, remiantis 2005 m.... 20. Ieškovai Z. R.-B., Z. M. ir S. D. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko... 21. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, jog nagrinėjamu atveju turi būti... 22. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 24. Nustatyta, kad gyvenamųjų namų adresu: ( - ), Vilnius, ( - ), Vilnius, ( -... 25. Apeliantė su priimtu sprendimu nesutinka. Apeliaciniu skundu nurodo, kad... 26. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo išvada, kad ieškovai negalėjo savo... 27. Apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties... 28. Apeliantė atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 30. Vilniaus apygardos teismas 2016-08-17 d. nutartimi šioje byloje pritaikė... 31. Ieškovai 2016-09-16 pateikė teismui prašymą iki teismo sprendimo... 32. Apeliantės apeliacinį skundą atmetus, apeliantės patirtos bylinėjimosi... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str.... 34. 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos apeliacinį skundą atmesti.... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti iš atsakovės (apeliantės) 375-osios daugiabučių namų savininkų... 37. (į. k. 125115157, adresas ( - ), Vilnius) ieškovo S. D. (a. k. ( - ) adresas...